Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.348 din 19 octombrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.348 din 19 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 si 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 17 decembrie 2010
    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cãtãlina Gliga.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 3 şi 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, excepţie ridicatã de Lacatos Paul Tibor în Dosarul nr. 1.802/337/2009 al Judecãtoriei Zalãu şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 929D/2010.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.678D/2010, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicatã de Viorica Vaida în Dosarul nr. 2.070/337/2009 al Judecãtoriei Zalãu.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.997D/2010, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, ridicatã de Nicolae Leitan în Dosarul nr. 2.755/337/2009 al Judecãtoriei Zalãu.
    La apelul nominal, se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 2.981D/2010, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 3 şi 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, ridicatã de Societatea Comercialã "Prest Lux" - S.R.L. din Zalãu în Dosarul nr. 1.238/337/2009 al Judecãtoriei Zalãu.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 3.316D/2010, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, ridicatã de Simonfi Sandor în Dosarul nr. 1.321/337/2010 al Judecãtoriei Zalãu.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.
    Reprezentantul Ministerului Public aratã cã nu se opune conexãrii cauzelor.
    Curtea, având în vedere identitatea parţialã de obiect a cauzelor, în temeiul art. 14 şi al <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, raportate la art. 164 din Codul de procedurã civilã, dispune conexarea dosarelor nr. 1.678D/2010, nr. 1.997D/2010, nr. 2.981D/2010 şi nr. 3.316D/2010 la Dosarul nr. 929D/2010, care a fost primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând în acest sens jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

                                    CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
    Prin încheierile din 30 martie 2010, 18 februarie 2010 şi 13 aprilie 2010, pronunţate în dosarele nr. 1.802/337/2009, nr. 2.070/337/2009 şi nr. 1.238/337/2009, Judecãtoria Zalãu a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 3 şi 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de Lacatos Paul Tibor, Viorica Vaida şi Societatea Comercialã "Prest Lux" - S.R.L. din Zalãu în cauze având ca obiect soluţionarea plângerilor împotriva unor procese-verbale de contravenţie.
    Prin încheierile din 28 aprilie 2010 şi 13 iulie 2010, pronunţate în dosarele nr. 2.755/337/2009 şi nr. 1.321/337/2010, Judecãtoria Zalãu a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de Nicolae Leitan şi Simonfi Sandor în cauze având ca obiect soluţionarea plângerilor împotriva unor procese-verbale de contravenţie.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţã, cã prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece "obligativitatea impusã titularilor dreptului de proprietate privatã asupra unui teren de a construi conform voinţei unor organe administrative constituie golirea de conţinut a dreptului de proprietate privatã şi supunerea titularilor respectivului drept la taxe şi sancţiuni nejustificate." Astfel, restricţionarea şi limitarea de cãtre stat a dreptului de proprietate privatã al cetãţenilor sãi, în alte condiţii decât cele prevãzute de art. 44 din Constituţie, constituie o încãlcare a garantãrii şi ocrotirii proprietãţii private. Totodatã, dispoziţiile de lege criticate dau posibilitatea autoritãţilor locale de a restricţiona nepermis de mult momentul şi modalitatea în care titularul dreptului de proprietate are dreptul de a-şi edifica o construcţie. De asemenea, prevederile legale criticate instituie un tratament discriminatoriu între persoanele fizice titulare ale dreptului de proprietate şi stat sau alte persoane de drept public, titulare ale acestui drept, deoarece regimul sancţionator reglementat de <>Legea nr. 50/1991 nu se aplicã statului sau persoanelor de drept public.
    Judecãtoria Zalãu considerã cã dreptul de proprietate trebuie sã fie circumscris unor limite, iar dispoziţiile de lege criticate nu reprezintã altceva decât o reglementare a conţinutului şi limitelor dreptului de proprietate, competenţã legislativã conferitã de Constituţie.
    Potrivit prevederilor <>art. 30 alin.(1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 3 şi 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, astfel cum au fost modificate şi completate prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 decembrie 2008, şi prin Legea nr. 261/2009 privind aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 16 iulie 2009.
    Textele de lege criticate au, în prezent, urmãtorul conţinut:
    - Art. 3: "(1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructurã de orice fel sau de oricare altã naturã se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementãrilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru:
    a) lucrãri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevãzute la art. 11;
    b) lucrãri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrãri, indiferent de valoarea lor, care urmeazã sã fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil - teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturalã sau istoricã deosebitã, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate;
    c) lucrãri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind cãile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrãrile de artã, reţelele şi dotãrile tehnico-edilitare, branşamente şi racorduri la reţele de utilitãţi, lucrãrile hidrotehnice, amenajãrile de albii, lucrãrile de îmbunãtãţiri funciare, lucrãrile de instalaţii de infrastructurã, lucrãrile pentru noi capacitãţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;
    d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajãri de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacã şi agrement, pieţe şi alte lucrãri de amenajare a spaţiilor publice;
    e) lucrãri de foraje şi excavãri necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatãrilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatãri de suprafaţã, subterane sau subacvatice;
    f) lucrãri, amenajãri şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizãrii executãrii lucrãrilor, în condiţiile prevãzute la art. 7 alin. (1) şi (13);
    g) organizarea de tabere de corturi, cãsuţe sau de rulote;
    h) lucrãri de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate pe cãile şi spaţiile publice, anexe gospodãreşti, precum şi anexele gospodãreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;
    i) cimitire - noi şi extinderi.
    (2) În vederea simplificãrii procedurii de autorizare a executãrii lucrãrilor de construcţii provizorii prevãzute la alin. (1) lit. d), g) şi h), autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiilor tehnice - D.T. cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevãzut în anexa nr. 1.";
    - Art. 26: "(1) Constituie contravenţii urmãtoarele fapte, dacã nu au fost sãvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, sã fie considerate infracţiuni:
    a) executarea sau desfiinţarea, totalã ori parţialã, fãrã autorizaţie a lucrãrilor prevãzute la art. 3, cu excepţia celor menţionate la lit. b), de cãtre investitor şi executant;
    b) executarea sau desfiinţarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaţiei şi a proiectului tehnic, a lucrãrilor prevãzute la art. 3, cu excepţia celor prevãzute la lit. b), precum şi continuarea executãrii lucrãrilor autorizate fãrã solicitarea unei noi autorizaţii de construire în situaţiile prevãzute la art. 7 alin. (15), de cãtre investitor şi executant;
    c) aprobarea furnizãrii de utilitãţi urbane, ca urmare a executãrii de lucrãri de branşamente şi racorduri la reţele pentru construcţii noi neautorizate;
    d) menţinerea dupã expirarea termenului prevãzut prin autorizaţie sau dupã terminarea lucrãrilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri faţã de cele prevãzute în autorizaţie a construcţiilor, lucrãrilor şi amenajãrilor cu caracter provizoriu;
    e) neaducerea terenului la starea iniţialã de cãtre investitor, dupã terminarea lucrãrilor prevãzute la art. 3 lit. c), precum şi nerealizarea lucrãrilor de curãţare, amenajare ori degajare, dupã caz, a amplasamentului şi/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuţiei, o datã cu încheierea lucrãrilor de bazã;
    f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate;
    g) neanunţarea datei începerii lucrãrilor de construcţii autorizate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8);
    h) neemiterea certificatelor de urbanism în termenul prevãzut la art. 6 alin. (2), precum şi emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conţin lista cuprinzând avizele şi acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investiţii, sau eliberarea acestora condiţionat de elaborarea prealabilã a unei documentaţii de urbanism sau a oricãror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitãrii, cu depãşirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori condiţionarea furnizãrii informaţiilor de interes public prevãzute la art. 6 alin. (1);
    h^1) neemiterea autorizaţiilor de construire în termenul prevãzut la art. 7 alin. (1);
    i) emiterea de autorizaţii de construire/desfiinţare:
    - în lipsa unui drept real asupra imobilului, care sã confere dreptul de a solicita autorizaţia de construire/desfiinţare;
    - în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;
    - în baza unor documentaţii incomplete sau elaborate în neconcordanţã cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, care nu conţin avizele şi acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;
    - în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranţã a întregii construcţii, în cazul lucrãrilor de consolidare;
    - în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege;
    j) neorganizarea şi neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrãrilor de construcţii de cãtre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi al primãriilor, în unitãţile lor administrativteritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) şi (4), precum şi neurmãrirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (3);
    k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a mãsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii la controlul anterior;
    l) refuzul nejustificat sau obstrucţionarea sub orice formã a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanţilor persoanelor juridice la documentele prevãzute la art. 34 alin. (7);
    (2) Contravenţiile prevãzute la alin. (1), sãvârşite de persoanele fizice sau juridice, se sancţioneazã cu amendã dupã cum urmeazã:
    - de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevãzute la lit. a);
    - de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevãzute la lit. f);
    - de 10.000 lei, cele prevãzute la lit. c);
    - de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevãzute la lit. b), d) şi e);
    - de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevãzute la lit. h), h1) şi i);
    - de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevãzute la lit. j) şi k);
    - de 2.000 lei, cele prevãzute la lit. l);
    - de 1.000 lei, cele prevãzute la lit. g).
    (3) Cuantumul amenzilor se actualizeazã anual prin hotãrâre a Guvernului.
    (4) Sancţiunea amenzii poate fi aplicatã şi reprezentantului persoanei juridice.
    (5) Sancţiunea amenzii pentru faptele prevãzute la alin. (1) lit. h) şi i) se aplicã funcţionarilor publici responsabili de verificarea documentaţiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare, precum şi semnatarilor, potrivit atribuţiilor stabilite conform legii.
    (6) În condiţiile prezentei legi nu se aplicã sancţiunea avertisment."
    Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin cã prevederile de lege criticate încalcã dispoziţiile constituţionale ale art. 44 alin. (1) şi (2) privind dreptul de proprietate privatã şi ale art. 53 alin. (2) referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã s-a pronunţat asupra constituţionalitãţii prevederilor de lege criticate, sub aspectul unor critici identice celor formulate în prezenta cauzã, prin Decizia nr. 150 din 22 februarie 2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 19 martie 2007.
    Cu acel prilej, Curtea a reţinut cã, potrivit art. 44 alin. (1) teza a doua din Legea fundamentalã, conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege. Aşadar, Constituţia lasã în sarcina legiuitorului stabilirea condiţiilor şi a limitelor de exercitare a dreptului de proprietate, avându-se în vedere, evident, şi celelalte prevederi constituţionale, cum ar fi, de exemplu, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi. Ca atare, <>Legea nr. 50/1991 reglementeazã condiţiile în care trebuie sã aibã loc executarea lucrãrilor de construcţii, stabilind în sarcina deţinãtorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren şi/sau construcţii - anumite obligaţii ce derivã din necesitatea protejãrii interesului general pe care urbanismul şi amenajarea teritoriului, precum şi securitatea şi siguranţa în construcţii îl reprezintã.
    Prin urmare, Curtea nu a reţinut critica de neconstituţionalitate potrivit cãreia obligaţiile impuse de textele legale examinate depãşesc cadrul constituţional stabilit de art. 44 şi a constatat cã, dimpotrivã, acestea reprezintã tocmai o aplicare a prevederilor fundamentale pretins a fi încãlcate.
    Întrucât criticile de neconstituţionalitate privesc, în esenţã, aceleaşi aspecte şi având în vedere cã nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele deciziei menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 3 şi 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii, excepţie ridicatã de Lacatos Paul Tibor în Dosarul nr. 1.802/337/2009, de Viorica Vaida în Dosarul nr. 2.070/337/2009, de Nicolae Leitan în Dosarul nr. 2.755/337/2009, de Societatea Comercialã "Prest Lux" - S.R.L. din Zalãu în Dosarul nr. 1.238/337/2009 şi de Simonfi Sandor în Dosarul nr. 1.321/337/2010, toate ale Judecãtoriei Zalãu.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 19 octombrie 2010.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                            Ioana Marilena Chiorean

                                    -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice