Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.339 din 11 octombrie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.339 din 11 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 16 decembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Simina Gagu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã, excepţie ridicatã de Gabriel Emilian Constantin în Dosarul nr. 3.442/114/2011 al Tribunalului Buzãu - Secţia civilã şi care formeazã obiectul Dosarului nr. 540D/2011 al Curţii Constituţionale.
    La apelul nominal se constatã lipsa autorului excepţiei, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Preşedintele dispune sã se facã apelul şi în Dosarul nr. 606D/2011, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicatã de acelaşi autor în Dosarul nr. 6.518/200/2008 al Tribunalului Buzãu - Secţia civilã.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea Dosarului nr. 606D/2011 la Dosarul nr. 540D/2011, având în vedere obiectul identic al acestor cauze.
    Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu mãsura conexãrii dosarelor.
    Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 606D/2011 la Dosarul nr. 540D/2011, care este primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, sens în care invocã jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

                                    CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 13 aprilie 2011, pronunţatã în Dosarul nr. 3.442/114/2011, şi prin Încheierea din 28 martie 2011, pronunţatã în Dosarul nr. 6.518/200/2008, Tribunalul Buzãu - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã.
    Excepţia a fost ridicatã de Gabriel Emilian Constantin cu prilejul soluţionãrii cererii de reexaminare a Încheierii din 10 martie 2011, pronunţatã de Tribunalul Buzãu în Dosarul nr. 11.120/200/2010, precum şi cu prilejul soluţionãrii recursului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 6.483 din 15 octombrie 2010, pronunţatã de Judecãtoria Buzãu în Dosarul nr. 6.518/200/2008.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, cã prevederile legale criticate instituie o limitare a accesului justiţiabilului la instanţa judecãtoreascã, ceea ce creeazã o situaţie conflictualã în raport cu dispoziţiile din Constituţie care consacrã dreptul persoanei de a se adresa justiţiei, în condiţiile în care nicio lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept. O limitare a accesului la o instanţã judecãtoreascã nu se conciliazã cu dispoziţiile Constituţiei decât dacã are un scop legitim şi dacã existã un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmãrit. Invocã în acest sens jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, cu referire la hotãrârile pronunţate în cauzele Tolstoy Miloslavsky contra Regatului Unit, 1995, şi Kreuz contra Poloniei, 2001.
    Tribunalul Buzãu - Secţia civilã apreciazã cã prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 sunt constituţionale, deoarece nu împiedicã accesul liber la justiţie şi nici exercitarea dreptului la un proces echitabil. Invocã în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, cu referire la Decizia nr. 1.402/2008, Decizia nr. 96/2009, Decizia nr. 135/2010, Decizia nr. 657/2010 şi Decizia nr. 1.098/2010.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 193/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008.
    Textul de lege criticat are în prezent urmãtoarea redactare:
    - Art. 7: "Ajutorul public judiciar se poate acorda, separat sau cumulat, în oricare dintre formele prevãzute la art. 6, fãrã a putea depãşi, în total, în cursul unei perioade de un an, suma maximã echivalentã cu 12 salarii minime brute pe ţarã la nivelul anului în care a fost formulatã cererea de acordare."
    Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine cã prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor art. 21 din Constituţie privind accesul liber la justiţie şi ale art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 au fãcut, în repetate rânduri, obiect al controlului de constituţionalitate prin raportare la aceleaşi dispoziţii din Legea fundamentalã şi din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale invocate în prezenta cauzã şi din perspectiva unor critici similare.
    Astfel, prin mai multe decizii, spre exemplu, Decizia nr. 1.322 din 13 octombrie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 19 noiembrie 2009, Decizia nr. 135 din 25 februarie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 7 aprilie 2010, şi Decizia nr. 1.098 din 21 septembrie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 11 noiembrie 2010, Curtea a statuat, în esenţã, cã stabilirea unei sume maxime echivalente cu 12 salarii minime brute pe ţarã la nivelul anului în care a fost formulatã cererea de acordare, pânã la care se poate acorda, cumulat, în cursul unei perioade de un an, ajutorul public judiciar, nu este de naturã sã împiedice accesul liber la justiţie sau exercitarea dreptului la un proces echitabil. Curtea a reţinut în acest sens cã stabilirea unor limite şi condiţii privind acordarea ajutorului public judiciar a fost determinatã de posibilitatea asigurãrii resurselor financiare publice necesare acordãrii ajutorului, de realizarea unei distribuiri echitabile a ajutorului în formele prevãzute la art. 6 din ordonanţã, de prevenirea exercitãrii abuzive a cererii de ajutor şi a prejudicierii altor categorii de persoane fizice care ar fi în nevoie de susţinere din partea statului şi l-ar solicita, fãrã a se îngrãdi în acest mod accesul efectiv la justiţie.
    Cele statuate în deciziile sale amintite mai sus îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauzã, deoarece nu au intervenit elemente noi care sã determine schimbarea jurisprudenţei în aceastã materie.
    De asemenea, Curtea reţine cã nu poate fi primitã critica formulatã de autorul excepţiei de neconstituţionalitate în sensul cã prevederile legale supuse controlului de constituţionalitate instituie o limitare a accesului la instanţa judecãtoreascã, contrarã dreptului la un proces echitabil, astfel cum acesta este consacrat în sistemul Convenţiei pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
    Astfel, Curtea observã cã, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului (a se vedea, spre exemplu, hotãrârile pronunţate în cauzele Weissman şi alţii împotriva României, 2006, paragraful 35, şi S.C. Apron Dynamics S.R.L. Baia Mare împotriva României, 2010, paragraful 42), impunerea unor restricţionãri financiare este consideratã o limitã acceptabilã a dreptului de acces la instanţã. În continuare, Curtea constatã cã, urmãrind un scop legitim, identificat generic cu buna administrare a resurselor justiţiei, prevederile legale criticate constituie o garanţie a accesului efectiv la justiţie, de naturã sã asigure un raport rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul urmãrit şi sã pãstreze un echilibru just între interesul statului în a recupera cheltuielile de judecatã şi interesul reclamantului ca o instanţã sã îi examineze cererea.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã, excepţie ridicatã de Gabriel Emilian Constantin în dosarele nr. 3.442/114/2011 şi nr. 6.518/200/2008 ale Tribunalului Buzãu - Secţia civilã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 11 octombrie 2011.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                                  Simina Gagu

                                    -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice