Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.321 din 14 octombrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.321 din 14 octombrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 17 noiembrie 2010
    Acsinte Gaspar - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Fabian Niculae - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "OMV Petrom" - S.A. în Dosarul nr. 892/109/2009 al Tribunalului Argeş - Secţia civilã şi care formeazã obiectul Dosarului nr. 2.232D/2010 al Curţii Constituţionale.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 2.233D/2010, nr. 2.865D/2010, nr. 2.866D/2010, nr. 2.867D/2010 şi nr. 2.875D/2010.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã. Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 2.233D/2010, nr. 2.865D/2010, nr. 2.866D/2010, nr. 2.867D/2010 şi nr. 2.875D/2010 la Dosarul nr. 2.232D/2010, având în vedere cã acestea au un obiect identic.
    Reprezentantul Ministerului Public aratã cã este de acord cu conexarea cauzelor.
    Curtea, în temeiul dispoziţiilor <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 2.233D/2010, nr. 2.865D/2010, nr. 2.866D/2010, nr. 2.867D/2010 şi nr. 2.875D/2010 la Dosarul nr. 2.232D/2010 care este primul înregistrat.
    Magistratul-asistent referã asupra faptului cã în Dosarul nr. 2.865D/2010, reprezentantul legal al reclamanţilor din dosar a depus o cerere prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate. De asemenea, magistratul-asistent referã şi asupra faptului cã în Dosarul nr. 2.866D/2010 partea Dumitrache T. Stancu a formulat o cerere prin care a solicitat respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, reţine urmãtoarele:
    Prin încheierile din 7, 13 şi 20 mai 2010, pronunţate în dosarele nr. 892/109/2009, nr. 1.501/109/2008, nr. 1.210/109/2010, nr. 2.125/109/2009 şi nr. 645/120/2009, Tribunalul Argeş - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
    Prin Încheierea din 17 mai 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 3.007/104/2009, Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a civilã şi pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
    Excepţia a fost invocatã de Societatea Comercialã "OMV Petrom" - S.A., precum şi de Veronica D. Angelescu, Ilie F. Albãstroiu, Veronica A. Briceag, Valericã Şt. Briceag, Florin V. Bãlãnescu, Vasile C. Brezoianu, Florea N. Ciuciu, Stelian N. Cuprinsu, Florin M. Cocoşatu, Dumitru R. Ciobanu, Lulu M. Cimpoeru, Carolina R. Cimpoeru, Ricu Iulian C. Ciobanu, Petru Constantinescu, Nicolae I. Cojoacã, Eugen David, Dan Mihãiţã A. Deaconu, Liviu I. Dincã, Floarea A. Florea, Sandu F. Guianu, Doruleţ A. Grigore, Iulian Doru I. Gheorghe, Ilie T. Modroiu, Daniel S. Moşteanu, Gheorghiţã Viorel P. Mãrgineanu, Ion Gh. Micu, George C. Mincã, Aurel I. Nicolae, Cristian I. Nicorescu, Ion Sãndel V. Neacşu, Emil I. Nicolae, Constantin G. Olteanu, Anghel I. Pârvu, Gheorghe Gh. Paşala, Ion N. Rasol, George Stroe Florea, Nicolae Gh. Staicu, Vlãduţ I. Teodorescu, Marcel P. Turturicã, Constantin N. Toader şi Ionel A. Voicu, în dosare având ca obiect pretenţii.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţã, cã textul de lege criticat, care impune în sarcina angajatorului sarcina administrãrii probatoriului, fãrã a limita câmpul de aplicare a acestei obligaţii, creeazã un dezechilibru între pãrţile în proces, în defavoarea angajatorului. Astfel, este încãlcat principiul contradictorialitãţii, ca garanţie a unui proces echitabil, şi este limitatã, în acelaşi timp, eficienţa apãrãrii pe care o poate formula angajatorul. De asemenea, autorii mai susţin cã prin prevederile legale criticate, în mod paradoxal, şi angajatul poate fi discriminat atunci când majoritatea înscrisurilor care pot duce la aflarea adevãrului şi la justa soluţionare a cauzei se aflã la angajator, dar acesta nu le depune în faţa instanţei, care poate pronunţa din acest motiv o soluţie greşitã. Chiar şi în condiţiile în care în dreptul procesual român existã norme ce regleazã eventualele dezavantaje în administrarea de probe, dispoziţiile legale criticate care impun sarcini unilaterale angajatorului, cu caracter nelimitat, îndreptate contra intereselor sale procesuale, reprezintã o încãlcare a textelor constituţionale ce reglementeazã egalitatea, imparţialitatea şi liberul acces la justiţie.
    Instanţele de judecatã şi-au exprimat opinia în sensul cã dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.
    Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dispoziţii ce au urmãtorul conţinut: "Sarcina probei în conflictele de muncã revine angajatorului, acesta fiind obligat sã depunã dovezile în apãrarea sa pânã la prima zi de înfãţişare."
    Autorii excepţiei considerã cã textele de lege criticate sunt contrare urmãtoarelor texte din Constituţie: art. 21 alin. (1), (2) şi (3) privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi şi art. 124 privind înfãptuirea justiţiei. De asemenea, considerã cã este încãlcat şi art. 20 din Constituţie, raportat la art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, care consacrã dreptul la un proces echitabil.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulatã, Curtea constatã cã prevederile art. 287 din Codul muncii au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, în raport cu aceleaşi prevederi constituţionale. Astfel, prin <>Decizia nr. 494 din 11 noiembrie 2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 18 ianuarie 2005, sau prin <>Decizia nr. 82 din 5 februarie 2008, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 3 martie 2008, Curtea, respingând excepţia, a reţinut cã dispoziţiile criticate sunt norme care stabilesc o procedurã specialã, derogatorie, privind modalitatea administrãrii probelor în cazul judecãrii cererilor referitoare la conflictele de muncã. Aceastã modalitate în care au fost reglementate aceste dispoziţii este o opţiune a legiuitorului, care a avut în vedere instituirea unei proceduri simple şi urgente, adaptatã raporturilor de muncã şi exercitãrii dreptului la muncã. Regulile de procedurã prevãzute de aceste dispoziţii se aplicã în mod echitabil atât angajatorilor, cât şi angajaţilor, fãrã a fi favorizatã o categorie sau alta. Astfel, "salariatul şi angajatorul sunt douã pãrţi ale conflictului de muncã, situate pe poziţii opuse şi cu interese contrare, situaţia lor diferitã justificând, în anumite privinţe, şi tratamentul juridic diferenţiat. Angajatorul este cel care deţine documentele şi toate celelalte probe pertinente pentru elucidarea conflictului şi pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor pãrţilor raportului juridic de muncã, fiind necesarã şi fireascã obligaţia acestuia de a prezenta aceste probe".
    Aceste considerente sunt valabile şi în cauza de faţã în care se încearcã acreditarea ideii cã, prin discriminarea şi defavorizarea angajatorilor (care, pentru considerentele mai sus arãtate, nu poate fi reţinutã), textul de lege criticat determinã o discriminare a angajatului.

    Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "OMV Petrom" - S.A. în dosarele nr. 892/109/2009, nr. 1.501/109/2008, nr. 1.210/109/2010, nr. 2.125/109/2009 şi nr. 645/120/2009 ale Tribunalului Argeş - Secţia civilã, precum şi de Veronica D. Angelescu, Ilie F. Albãstroiu, Veronica A. Briceag, Valericã Şt. Briceag, Florin V. Bãlãnescu,Vasile C. Brezoianu, Florea N. Ciuciu, Stelian N. Cuprinsu, Florin M. Cocoşatu, Dumitru R. Ciobanu, Lulu M. Cimpoeru, Carolina R. Cimpoeru, Ricu Iulian C. Ciobanu, Petru Constantinescu, Nicolae I. Cojoacã, Eugen David, Dan Mihãiţã A. Deaconu, Liviu I. Dincã, Floarea A. Florea, Sandu F. Guianu, Doruleţ A. Grigore, Iulian Doru I. Gheorghe, Ilie T. Modroiu, Daniel S. Moşteanu, Gheorghiţã Viorel P. Mãrgineanu, Ion Gh. Micu, George C. Mincã, Aurel I. Nicolae, Cristian I. Nicorescu, Ion Sãndel V. Neacşu, Emil I. Nicolae, Constantin G. Olteanu, Anghel I. Pârvu, Gheorghe Gh. Paşala, Ion N. Rasol, George Stroe Florea, Nicolae Gh. Staicu, Vlãduţ I. Teodorescu, Marcel P. Turturicã, Constantin N. Toader şi Ionel A. Voicu în Dosarul nr. 3.007/104/2009 al Curţii de Apel Craiova - Secţia a II-a civilã şi pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 14 octombrie 2010.

                                  PREŞEDINTE,
                                 ACSINTE GASPAR

                              Magistrat-asistent,
                                 Fabian Niculae

                                     -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice