Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 1.298/EN din 6 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal in sectorul comunicatiilor electronice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.298/EN din 6 septembrie 2005  pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal in sectorul comunicatiilor electronice    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.298/EN din 6 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal in sectorul comunicatiilor electronice

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 12 septembrie 2005
În temeiul prevederilor <>art. 38 alin. (1), (3) şi (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 591/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (4), art. 9 alin. (3), art. 10 alin. (10) şi ale <>art. 13 alin. (2) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice,
având în vedere <>Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 184/2004 pentru aprobarea Documentului de politicã şi strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice, modificat prin <>Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 318/2005 ,

preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

ART. I
Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 18 august 2004, modificatã şi completatã prin Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.188/EN/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 15 septembrie 2004, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (1) al articolului 10 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Pot beneficia de subvenţia şi de facilitãţile prevãzute la art. 8 familiile, prin titularul de contract, care au un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic de 310 lei (RON) şi care, la data depunerii cererii de acordare a subvenţiei, în condiţiile art. 14, au contracte în derulare cu furnizorul de serviciu universal, având ca obiect furnizarea accesului la reţeaua publicã de telefonie, la un punct fix."
2. Dupã alineatul (2) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
"(2^1) Costul net al furnizãrii serviciului de acces la reţeaua publicã de telefonie, la un punct fix, calculat potrivit prevederilor art. 16 şi care poate fi solicitat de furnizorul de serviciu universal potrivit prevederilor art. 36, nu poate depãşi suma rezultatã din înmulţirea cuantumului subvenţiei individuale, prevãzut la alin. (2), cu numãrul cererilor cuprinse în situaţia centralizatã prevãzutã la alin. (1), pe baza cãruia a fost calculat cuantumul subvenţiei individuale."
3. Litera b) a articolului 21 se abrogã.
4. Articolele 32 şi 33 vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 32. - Compensarea costului net al furnizãrii serviciilor din sfera serviciului universal se va baza pe resurse financiare provenite din contribuţiile furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice şi ale furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului, ce vor fi administrate de ANRC, fiind evidenţiate în mod distinct în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei.
Art. 33. - (1) Pentru necesitãţile anuale de finanţare a serviciului universal, ANRC va percepe de la furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de la furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, cu o cifrã de afaceri înregistratã în anul precedent mai mare sau egalã cu 3.000.000 euro:
a) pentru anul 2004, o sumã egalã cu 0,8% din cifra lor de afaceri, din care s-au scãzut în prealabil veniturile provenite din servicii de interconectare şi din servicii de roaming oferite pe piaţa de gros furnizorilor de servicii de telefonie mobilã din afara României pentru utilizatorii acestora aflaţi pe teritoriul României;
b) pentru perioada 2005-2006, o sumã anualã egalã cu 0,5% din cifra lor de afaceri, din care s-au scãzut în prealabil veniturile provenite din servicii de interconectare şi din servicii de roaming oferite pe piaţa de gros furnizorilor de servicii de telefonie mobilã din afara României pentru utilizatorii acestora aflaţi pe teritoriul României, dar nu mai mult de 2.000.000 euro în anul 2005 şi, respectiv, 3.000.000 euro în anul 2006, pentru fiecare furnizor.
(2) În cazul prevãzut la alin. (1) lit. b), dacã prin aplicarea procentului de 0,5% vor exista furnizori a cãror obligaţie de platã anualã depãşeşte 2.000.000 euro în anul 2005 sau 3.000.000 euro în anul 2006, procentul ce va fi utilizat pentru calcularea contribuţiilor furnizorilor se va diminua astfel încât suma maximã anualã plãtitã de un furnizor sã fie egalã cu 2.000.000 euro în anul 2005 şi, respectiv, 3.000.000 euro în anul 2006.
(3) Cifra de afaceri este cea prevãzutã în situaţiile financiare anuale întocmite pentru anul anterior celui pentru care se datoreazã contribuţia.
(4) Persoanele obligate la plata contribuţiei se stabilesc în funcţie de cuantumul cifrei de afaceri calculat în euro la cursul de schimb valutar mediu al anului în care a fost realizatã cifra de afaceri, comunicat de Banca Naţionalã a României.
(5) Persoanele obligate la plata contribuţiei începând cu anul 2006 sunt cele care au calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de furnizor de servicii de telefonie destinate publicului la data de 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreazã contribuţia.
(6) În vederea determinãrii cuantumului contribuţiilor individuale datorate de furnizorii prevãzuţi la alin. (1), aceştia sunt obligaţi sã transmitã ANRC, pânã la data de 30 iunie, declaraţii pe propria rãspundere privind veniturile realizate în anul anterior din servicii de interconectare şi din servicii de roaming oferite pe piaţa de gros furnizorilor de servicii de telefonie mobilã din afara României pentru utilizatorii acestora aflaţi pe teritoriul României.
(7) În situaţia în care furnizorii prevãzuţi la alin. (1) nu transmit declaraţiile pe propria rãspundere în condiţiile alin. (6), la determinarea cuantumului contribuţiilor individuale se va lua în calcul întreaga cifrã de afaceri a acestora."
5. Dupã articolul 33 se introduce articolul 33^1 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 33^1. - (1) În vederea determinãrii furnizorilor obligaţi la plata contribuţiei, precum şi în vederea stabilirii cuantumului contribuţiei, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului pot solicita, începând cu anul 2006, luarea în considerare a veniturilor rezultate exclusiv din furnizarea de reţele sau servicii de comunicaţii electronice, în locul cifrei de afaceri prevãzute în situaţiile financiare anuale întocmite pentru anul anterior celui pentru care se datoreazã contribuţia.
(2) În vederea stabilirii cuantumului contribuţiei, începând cu anul 2006, furnizorii obligaţi la plata contribuţiei pot opta ca din cifra de afaceri sã fie scãzute în prealabil şi veniturile provenite din serviciile de transmisie a programelor audiovizuale.
(3) În vederea stabilirii veniturilor rezultate exclusiv din furnizarea de reţele sau servicii de comunicaţii electronice, precum şi a veniturilor provenite din serviciile de transmisie a programelor audiovizuale, furnizorii sunt obligaţi sã ţinã contabilitatea în mod distinct în ceea ce priveşte veniturile obţinute din aceste activitãţi, în acelaşi mod în care acest lucru s-ar realiza dacã aceste activitãţi ar fi desfãşurate de entitãţi cu personalitate juridicã distinctã. Certificarea veniturilor se va realiza de un auditor independent, în condiţiile stabilite de ANRC.
(4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1)-(3) se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANRC."
6. Alineatele (1) şi (1^1) ale articolului 34 se abrogã.
7. Alineatul (2) al articolului 34 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Cuantumul contribuţiilor individuale datorate de furnizorii prevãzuţi la art. 33 alin. (1) se stabileşte anual, prin decizie a preşedintelui ANRC. începând cu anul 2006, cuantumul contribuţiilor individuale va fi stabilit pânã la data de 1 august a anului respectiv."
8. Dupã articolul 34 se introduce articolul 34^1 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 34^1. - (1) Pentru anul 2005, fondurile destinate finanţãrii serviciului universal vor fi alocate astfel:
a) 45% din fondurile totale, pentru furnizarea accesului la reţeaua publicã de telefonie, la un punct fix, prin intermediul telecentrelor;
b) 35% din fondurile totale, pentru subvenţionarea serviciilor de acces la reţeaua publicã de telefonie, la un punct fix;
c) 20% din fondurile totale, pentru furnizarea accesului la telefoanele publice cu platã.
(2) Începând cu anul 2006, modul de alocare a fondurilor destinate finanţãrii serviciului universal se stabileşte anual de cãtre ANRC, în funcţie de prioritãţile de implementare a serviciului universal, stabilite de ANRC pentru anul respectiv în vederea atingerii obiectivelor politicii şi strategiei privind implementarea serviciului universal, avându-se în vedere şi sumele rãmase neutilizate la sfârşitul exerciţiului financiar precedent şi reportate pentru anul respectiv."
9. La anexa nr. 1, prima liniuţã a alineatului 6 va avea urmãtorul cuprins:
"- posibilitatea utilizatorilor de a primi apeluri prin intermediul înregistrãrii de mesaje vocale, în condiţiile stabilite de ANRC;".
10. La anexa nr. 3, alineatul al doilea al literei D se eliminã.
ART. II
Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autoritãţii Naţionale
de Reglementare în Comunicaţii,
Dan Cristian Georgescu

Bucureşti, 6 septembrie 2005.
Nr. 1.298/EN.
__________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016