Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.190 din 6 noiembrie 2008  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.190 din 6 noiembrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Valentina Bãrbãţeanu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicatã din oficiu de Tribunalul Botoşani - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal în dosarele sale nr. 902/40/2008 şi nr. 5.879/40/2007, cauze înregistrate la Curtea Constituţionalã sub nr. 1.253D/2008 şi nr. 1.254D/2008.
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publicã din data de 14 octombrie 2008 şi au fost consemnate în încheierea de la acea datã, când Curtea a dispus conexarea Dosarului nr. 1.254D/2008 la Dosarul nr. 1.253D/2008, care a fost primul înregistrat. În urma deliberãrilor, Curtea a dispus şi amânarea pronunţãrii pentru data de 6 noiembrie 2008.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, reţine urmãtoarele:
Prin încheierile din 23 aprilie 2008, pronunţate în dosarele nr. 902/40/2008 şi nr. 5.879/40/2007, Tribunalul Botoşani Secţia comercialã, contencios administrativ şi fiscal a sesizat din oficiu Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Excepţiile au fost ridicate de instanţã din oficiu, în cauze de contencios administrativ având ca obiect anularea unor acte emise de autoritãţi administrative locale în legãturã cu încetarea mandatului unor aleşi locali înainte de expirarea duratei normale a acestuia.
În motivãrile excepţiilor de neconstituţionalitate având un conţinut similar, instanţa susţine, în esenţã, cã, urmare a constatãrii neconstituţionalitãţii prevederilor <>art. II alin. (1) şi (3) din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, prin <>Decizia Curţii Constituţionale nr. 61 din 18 ianuarie 2007 , acestea, în temeiul art. 147 alin. (1) din Constituţie, şi-au încetat efectele juridice, de vreme ce Parlamentul nu a intervenit în sensul punerii lor de acord cu dispoziţiile Legii fundamentale. În lipsa unei reglementãri exprese cu privire la data intrãrii lor în vigoare, ar urma sã se aplice regula stabilitã de dispoziţiile art. 78 din Constituţie, respectiv intrarea în vigoare a legii are loc fie la 3 zile de la publicare, fie la o datã ulterioarã prevãzutã de lege. Instanţa, în calitate de autor al excepţiei, apreciazã cã, întrucât prin <>Legea nr. 249/2006 s-a ales cea de-a doua modalitate prevãzutã de Constituţie pentru intrarea ei în vigoare, nu se poate considera cã prin neaplicarea acestei dispoziţii de lege ca urmare a declarãrii ei ca neconstituţionalã prin <>Decizia nr. 61/2007 - se poate reveni la prima modalitate, respectiv la intrarea în vigoare în termen de 3 zile de la data publicãrii. Dacã totuşi s-ar aplica termenul de 3 zile de la publicare, "ar fi încãlcat principiul neretroactivitãţii legii şi s-ar învinge însãşi voinţa legiuitorului, care a legat momentul intrãrii în vigoare a dispoziţiilor <>art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 de momentul declarãrii apartenenţei politice".
În concluzie, în lipsa unei intervenţii legislative asupra prevederilor <>art. II alin. (1) şi (3) din Legea nr. 249/2006 , instanţa de judecatã nu poate considera cã momentul intrãrii în vigoare a prevederilor <>art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 a fost stabilit prin vreuna dintre cele douã modalitãţi prevãzute de art. 78 din Constituţie.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţiile de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã dispoziţiile <>art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali sunt constituţionale, invocând în acest sens <>Decizia nr. 178/2008 a Curţii Constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorulraportor, concluziile procurorului şi dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004. Textul legal criticat a fost introdus prin <>art. I pct. 3 din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, şi are urmãtorul conţinut:
- Art. 9 alin. (2) lit. h1): "(2) Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean înceteazã de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în urmãtoarele cazuri: (...);
h^1) pierderea calitãţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minoritãţilor naţionale pe a cãrei listã a fost ales;".
Instanţa de judecatã invocã în motivarea excepţiei ridicate din oficiu prevederile art. 78 din Constituţie, care reglementeazã modalitãţile de intrare în vigoare a legii.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã, prin dispoziţiile <>art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 , legiuitorul a reglementat un nou caz de încetare, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calitãţii de consilier local sau de consilier judeţean ori de viceprimar, ca urmare a pierderii calitãţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minoritãţilor naţionale pe a cãrei listã a fost ales.
<>Legea nr. 249/2006 pentru modificarea şi completarea <>Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali a stabilit ca datã a intrãrii în vigoare a textului criticat momentul depunerii declaraţiei de apartenenţã politicã a aleşilor locali, iar, în acest scop, a stabilit un termen de 45 de zile, pentru a le oferi celor care intrau sub incidenţa textului posibilitatea de a-şi clarifica opţiunea politicã.
Prin <>Decizia Curţii Constituţionale nr. 61 din 18 ianuarie 2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2007, dispoziţiile <>art. II alin. (1) şi (3) din Legea nr. 249/2006 , referitoare la momentul intrãrii în vigoare a prevederilor <>art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 , au fost declarate neconstituţionale, întrucât raportau intrarea lor în vigoare la momentul depunerii declaraţiei de apartenenţã politicã, iar nu la o datã fixã, generalã pentru toţi destinatarii legii. Curtea a apreciat, cu acel prilej, cã o asemenea modalitate de stabilire a momentului intrãrii în vigoare contravine dispoziţiilor art. 78 din Legea fundamentalã.
În virtutea dispoziţiilor art. 147 alin. (1) din Constituţie, prevederile a cãror neconstituţionalitate a fost constatatã de Curtea Constituţionalã prin decizia mai sus amintitã şi-au încetat efectele juridice la 45 de zile de la momentul publicãrii în Monitorul Oficial a deciziei instanţei de contencios constituţional.
Curtea observã cã nici în acest interval de timp şi nici ulterior autoritatea legiuitoare nu a intervenit prin edictarea unei noi reglementãri care sã cuprindã un anumit moment individualizat în timp de la care sã fie aplicabile dispoziţiile de lege referitoare la noua cauzã de încetare a mandatului de consilier local, de consilier judeţean sau de viceprimar prevãzutã de textul de lege criticat. Aceasta înseamnã cã legiuitorul a apreciat, în urma deciziei Curţii Constituţionale, cã nu mai este necesarã abaterea de la regula generalã cuprinsã în art. 78 din Constituţie, conform cãreia legea intrã în vigoare la 3 zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial.
Aceasta este concluzia ce se deduce din principiul general de drept potrivit cãruia excepţiile sunt de strictã interpretare şi aplicare: de vreme ce prevederea de lege care avea caracter de excepţie a fost declaratã neconstituţionalã, înseamnã cã se va aplica regula generalã mai sus amintitã.
O lege nu poate fi valabilã decât în virtutea Constituţiei, care constituie fundamentul legitimitãţii sale. În plus, legea trebuie interpretatã în acel sens care permite aplicarea ei, iar nu astfel încât aplicarea ei sã fie înlãturatã. De aceea, în lipsa unei date care sã marcheze intrarea în vigoare a textului de lege criticat, urmeazã sã se aplice modalitatea generalã de intrare în vigoare a legii, prevãzutã de art. 78 din Constituţie, şi anume la 3 zile de la data publicãrii, prin coroborare cu dispoziţiile art. 147 alin. (4), potrivit cãrora deciziile Curţii Constituţionale sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor, de la data publicãrii lor. În acest fel este înlãturatã şi posibila retroactivitate semnalatã de instanţa de judecatã autoare a excepţiei.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicatã din oficiu de Tribunalul Botoşani - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal în dosarele sale nr. 902/40/2008 şi nr. 5.879/40/2007.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din 6 noiembrie 2008.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Valentina Bãrbãţeanu

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice