Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.163 din 28 septembrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.163 din 28 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 17 noiembrie 2010
    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Valentina Bãrbãţeanu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor "<>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea <>art. 103 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice", excepţie ridicatã de Silviu Cornel Neguţ în Dosarul nr. 3.008/109/2009 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

                                    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 3 februarie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 3.008/109/2009, Curtea de Apel Piteşti - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor "<>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea <>art. 103 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice". Excepţia a fost ridicatã de Silviu Cornel Neguţ într-o cauzã având ca obiect suspendarea executãrii unui act administrativ.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã ordonanţa de urgenţã criticatã îi produce "grave şi iremediabile limitãri ale vieţii sale publice şi private, în condiţiile în care nu a fost produsã nicio dovadã din care sã reiasã cã ar fi sãvârşit o faptã sancţionatã de legea penalã". Aratã cã mãsura luatã de Instituţia Prefectului Judeţului Argeş, de a-l soma sã predea permisul de conducere, este abuzivã, fiindu-i încãlcat un drept fundamental şi fiindu-i create prejudicii în plan social şi financiar. Aratã cã nu poate fi privat de dreptul de a conduce un vehicul pe drumurile publice, profesia de conducãtor auto fiind pentru acesta singura sursã de venit.
    Curtea de Apel Piteşti - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã. Precizeazã cã textul de lege criticat apãrã interesul public al cetãţenilor, acela de a nu fi expuşi riscului pe care îl presupune exercitarea dreptului de a conduce de cãtre o persoanã asupra cãreia planeazã suspiciuni referitoare la stãpânirea abilitãţilor şi cunoştinţelor necesare unei astfel de activitãţi.
    Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea <>art. 103 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009. Ordonanţa de urgenţã criticatã are un articol unic prin care, dupã alineatul (7) al <>art. 103 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002, se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmãtorul cuprins: "În situaţia în care autoritatea emitentã a permisului de conducere a sesizat instanţa de judecatã potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitentã a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitãrii dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce opereazã pânã la rãmânerea definitivã şi irevocabilã a hotãrârii judecãtoreşti. În acest caz, titularul este obligat sã se prezinte la unitatea de poliţie pe raza cãreia domiciliazã, are reşedinţa sau, dupã caz, rezidenţa normalã, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere." Având în vedere prevederile <>art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, potrivit cãrora "Dispoziţiile de modificare şi de completare se încorporeazã, de la data intrãrii lor în vigoare, în actul de bazã, identificându-se cu acesta. Intervenţiile ulterioare de modificare sau de completare a acestora trebuie raportate tot la actul de bazã", rezultã cã obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 103 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, având conţinutul mai sus redat.
    În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, ordonanţa de urgenţã criticatã contravine dispoziţiilor art. 20 "Tratatele internaţionale privind drepturile omului" şi art. 53 "Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi". De asemenea, invocã şi art. 6 "Dreptul la un proces echitabil" şi art. 7 "Nicio pedeapsã fãrã lege" din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observã cã, prin mai multe decizii, s-a pronunţat asupra constituţionalitãţii dispoziţiilor <>art. 103 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, introduse prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 9/2009, din perspectiva unor critici similare şi prin raportare la prevederile art. 20 şi 53 din Legea fundamentalã. Ilustrativã în acest sens este <>Decizia nr. 329 din 23 martie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2010, prin care Curtea a respins ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate, reţinând, în esenţã, cã domeniul de aplicare al dispoziţiilor art. 53 din Constituţie este circumscris restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi prevãzute de Legea fundamentalã, iar nu restrângerii exerciţiului oricãrui drept subiectiv, chiar dacã el izvorãşte dintr-un act normativ. Cu acel prilej, Curtea a constatat cã dispoziţiile <>art. 103 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 nu restrâng drepturi sau libertãţi constituţionale, ci stabilesc posibilitatea autoritãţii emitente a permisului de conducere de a dispune, prin ordin, suspendarea exercitãrii dreptului de a conduce autovehicule, atunci când aceastã autoritate a sesizat instanţa de judecatã în vederea anulãrii permisului de conducere obţinut cu nerespectarea prevederilor legale. Totodatã, Curtea a observat cã între exercitarea dreptului de a conduce autovehicule de cãtre unele persoane pentru care existã indicii privind dobândirea permisului de conducere fãrã a fi absolvit un curs de pregãtire sau fãrã parcurgerea etapelor de examinare teoreticã şi practicã ori prin susţinerea formalã a acestora şi ocrotirea interesului general, care se identificã în acest caz cu necesitatea menţinerii siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, legiuitorul a înţeles sã dea prioritate celui din urmã.
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, care sã justifice reconsiderarea acestei jurisprudenţe, atât soluţia deciziei menţionate, cât şi argumentele pe care aceasta s-a bazat îşi menţin valabilitatea şi în cauza de faţã.
    Cât priveşte invocarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, Curtea constatã cã nu poate reţine critica prin raportare la acestea, întrucât autorul excepţiei nu argumenteazã în niciun fel contrarietatea textelor de lege ce constituie obiect al excepţiei de neconstituţionalitate cu prevederile convenţionale menţionate.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 103 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicatã de Silviu Cornel Neguţ în Dosarul nr. 3.008/109/2009 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 28 septembrie 2010.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                              Valentina Bãrbãţeanu

                                    -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice