Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.149 din 28 septembrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17-22 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.149 din 28 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17-22 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 26 octombrie 2010

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Benke Karoly - magistrat-asistent


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.
    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 17-22 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeanã şi Fondul Monetar Internaţional, excepţie ridicatã de Iulian Nicu în Dosarul nr. 4.262/85/2009 al Tribunalului Sibiu - Secţia civilã.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 410D-412D/2010, nr. 617D-620D/2010, nr. 1.305D/2010, nr. 1.355D/2010, nr. 1.877D/2010, nr. 1.948D/2010, nr. 1.975D/2010 şi nr. 1.976D/2010, având ca obiect o excepţie de neconstituţionalitate identicã cu cea ridicatã în Dosarul nr. 298D/2010.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 410D-412D/2010, nr. 617D-620D/2010, nr. 1.305D/2010, nr. 1.355D/2010, nr. 1.877D/2010, nr. 1.948D/2010, nr. 1.975D/2010 şi nr. 1.976D/2010 la Dosarul nr. 298D/2010.
    Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu mãsura conexãrii.
    Curtea, în temeiul dispoziţiilor <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 410D-412D/2010, nr. 617D-620D/2010, nr. 1.305D/2010, nr. 1.355D/2010, nr. 1.877D/2010, nr. 1.948D/2010, nr. 1.975D/2010 şi nr. 1.976D/2010 la Dosarul nr. 298D/2010, care este primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

                              CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
    Prin încheierile din 26 şi 28 ianuarie 2010, 2 şi 9 februarie 2010, 3, 18 şi 30 martie 2010, 7 aprilie 2010 şi 10 iunie 2010, pronunţate în dosarele nr. 4.262/85/2009, nr. 4.266/85/2009, nr. 4.261/85/2009, nr. 4.259/85/2009, nr. 212/108/2010, nr. 213/108/2010, nr. 214/108/2010, nr. 187/108/2010, nr. 60/85/2010, nr. 81/88/2010, nr. 4.257/85/2009, nr. 106/88/2010, nr. 109/88/2010 şi nr. 107/88/2010, Tribunalul Sibiu - Secţia civilã, Tribunalul Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncã şi asigurãri sociale, Tribunalul Sibiu - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi Tribunalul Tulcea - Secţia civilã, comercialã şi contencios administrativ au sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 17-22 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeanã şi Fondul Monetar Internaţional, excepţie ridicatã de Iulian Nicu, Mihai Antonovici, Ioan Popa, Ioan Bogati, Rodica Dubat, Ioan Halaciuga, Sabin Chiş, Mircea Sandu Godea, Dumitru Lucian Roşu, Victor Cherciu, Ioan Bãraş, Nicolae Cobuz, Eogen Stroe şi Lucian Sterie în cauze având ca obiect soluţionarea unor contestaţii împotriva deciziilor de concediere.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine cã prevederile legale criticate afecteazã în substanţa lor atât dreptul la muncã, cât şi dreptul la pensie, ceea ce este inadmisibil; în acest sens, sunt invocate considerentele de principiu ale <>Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.189/2008, prin care aceasta a precizat sensul noţiunii "a afecta" din cuprinsul art. 115 alin. (6) din Constituţie. Se mai aratã cã pensia este plãtitã din bugetul asigurãrilor sociale, este un drept câştigat şi se datoreazã pentru munca trecutã, fãrã a putea veni în concurs cu munca prezentã pentru care salariatul primeşte o retribuţie lunarã de la bugetul de stat.
    Aplicarea tale quale a prevederilor legale criticate încalcã şi un alt drept câştigat, şi anume calitatea obţinutã prin încheierea unui contract individual de muncã.
    Totodatã, dispoziţiile legale criticate încalcã principiul egalitãţii, întrucât condiţioneazã continuarea raporturilor de muncã de nivelul pensiei aflate în platã. Discriminarea rezultã şi din faptul cã prevederile criticate se aplicã numai persoanelor care nu deţin un mandat constituţional. De asemenea, textul criticat încalcã dreptul de proprietate şi este lipsit de predictibilitate, întrucât, odatã cu intrarea sa în vigoare, autorii excepţiei sunt privaţi de pensiile speciale de care beneficiaserã.
    Judecãtoria Sibiu - Secţia civilã, în dosarele nr. 298D/2010, nr. 411D/2010 şi nr. 412D/2010, contrar <>art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.
    Tribunalul Sibiu - Secţia civilã, în Dosarul nr. 410D/2010, considerã cã excepţia de neconstituţionalitate ridicatã este neîntemeiatã.
    Tribunalul Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncã şi asigurãri sociale, în dosarele nr. 617D-620D/2010, considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este întemeiatã.
    Tribunalul Sibiu - Secţia comercialã şi de contencios administrativ, în dosarele nr. 1.305D/2010 şi nr. 1.877D/2010, considerã cã excepţia de neconstituţionalitate ridicatã este neîntemeiatã.
    Tribunalul Tulcea - Secţia civilã, comercialã şi contencios administrativ, în dosarele nr. 1.355D/2010 şi nr. 1.948D/2010, considerã cã excepţia de neconstituţionalitate ridicatã este întemeiatã.
    Tribunalul Tulcea - Secţia civilã, comercialã şi contencios administrativ, în dosarele nr. 1.975D/2010 şi nr. 1.976D/2010, considerã cã excepţia de neconstituţionalitate ridicatã este neîntemeiatã.
    Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    Guvernul, în dosarele nr. 298D/2010 şi nr. 410D-412D/2010, considerã cã excepţia de neconstituţionalitate ridicatã este neîntemeiatã. În celelalte dosare Guvernul nu a comunicat punctul de vedere solicitat.
    Avocatul Poporului, în dosarele nr. 298D/2010 şi nr. 410D-412D/2010, considerã cã dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. În celelalte dosare nu a comunicat punctul de vedere solicitat.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                              CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze prezenta excepţie.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 17-22 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeanã şi Fondul Monetar Internaţional, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, care au urmãtorul cuprins:
    - Art. 17: "(1) Beneficiarii dreptului la pensie aparţinând atât sistemului public de pensii, cât şi sistemelor neintegrate sistemului public care realizeazã venituri salariale sau, dupã caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activitãţi pe bazã de contract individual de muncã, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autoritãţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorialã, pot cumula pensia netã cu veniturile astfel realizate, dacã nivelul acesteia nu depãşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care:
    a) la data intrãrii în vigoare a prezentului capitol sunt pensionari cumularzi;
    b) dupã data intrãrii în vigoare a prezentului capitol devin pensionari cumularzi.";
    - Art. 18: "(1) Pensionarii prevãzuţi la art. 17 alin. (2) lit. a) care desfãşoarã activitãţi profesionale pe bazã de contract individual de muncã, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcţie au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului capitol, sã îşi exprime în scris opţiunea între suspendarea plãţii pensiei pe durata exercitãrii activitãţii şi încetarea raporturilor de muncã, de serviciu sau a actului de numire în funcţie, dacã nivelul pensiei nete aflate în platã depãşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat.
    (2) Persoanele prevãzute la art. 17 alin. (2) lit. b) au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data survenirii situaţiei de cumul, sã îşi exprime în scris opţiunea între suspendarea plãţii pensiei pe durata exercitãrii activitãţii şi încetarea raporturilor de muncã, de serviciu sau a actului de numire în funcţie, dacã nivelul pensiei nete aflate în platã depãşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat.";
    - Art. 19: "(1) În situaţia persoanelor care beneficiazã, prin cumul, de pensie/pensii stabilitã/stabilite atât în sistemul public cât şi/sau în sisteme neintegrate sistemului public de pensii, la determinarea plafonului stabilit la art. 17 alin. (1) se are în vedere venitul cumulat din acestea.
    (2) Dacã nivelul pensiilor nete cumulate se situeazã sub nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat acesta va putea fi cumulat cu veniturile realizate din exercitarea unei activitãţi pe bazã de contract individual de muncã, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcţie, potrivit legii, în cadrul entitãţilor prevãzute la art. 17 alin. (1).
    (3) În cazul în care nivelul venitului realizat din pensiile nete cumulate este mai mare decât nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat, persoana are obligaţia de a-şi exprima opţiunea, în scris, în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului capitol, cu privire la menţinerea în platã a pensiei faţã de cuantumul cãreia, potrivit art. 17, este permis cumulul.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplicã şi persoanelor prevãzute la art. 17 alin. (2) lit. b), acestea având obligaţia de a-şi exprima opţiunea în termen de 15 zile de la data survenirii situaţiei de imposibilitate a exercitãrii cumulului.";
    - Art. 20: "Neîndeplinirea obligaţiei privind exprimarea opţiunii în termenul prevãzut la art. 18 şi la art. 19 alin. (3) şi (4) constituie cauzã de încetare de drept a raporturilor de muncã stabilite în baza contractului individual de muncã sau a actului de numire în funcţie, precum şi a raporturilor de serviciu.";
    - Art. 21: "În cazul în care opţiunea este exprimatã în termenul prevãzut la art. 18 şi la art. 19 alin. (3) şi (4), plata pensiei/pensiilor se suspendã începând cu luna urmãtoare celei în care a fost exprimatã opţiunea pentru continuarea activitãţii.";
    - Art. 22: "Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recupereazã de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescripţie."
    Textele constituţionale invocate în susţinerea excepţiei sunt cele ale art. 15 privind universalitatea, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 29 alin. (1) privind libertatea gândirii şi a opiniilor, art. 41 alin. (1) privind dreptul la muncã, art. 44 privind dreptul de proprietate privatã, art. 47 privind nivelul de trai, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi, art. 135 alin. (2) lit. f) privind obligaţia statului de a crea condiţiile necesare pentru creşterea calitãţii vieţii şi art. 136 alin. (5) privind proprietatea. Totodatã, se considerã a fi încãlcate şi prevederile art. 9, 14 şi art. 15 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, art. 1 paragraful 1 din Protocolul adiţional la Convenţie, precum şi ale art. 1 paragraful 2 din Protocolul nr. 12 la aceeaşi Convenţie, art. 1 pct. 2 şi 4, art. 20, 23 şi 24 din Carta Socialã Europeanã, art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeanã, art. 15 paragraful 1 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, art. 23 paragraful 2 din Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului, art. 6 paragraful 1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, prevederile <>art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (ii) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi cele ale Codului muncii.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate şi dispoziţiile legale criticate, prin raportare la prevederile constituţionale invocate, se constatã urmãtoarele:
    Prin <>Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, Curtea a stabilit, în raport cu o criticã similarã de neconstituţionalitate, cã textele de lege criticate, precum şi cap. IV al legii, în ansamblul sãu, sunt constituţionale în mãsura în care nu vizeazã persoanele pentru care durata mandatului este stabilitã expres în Constituţie.
    Neintervenind elemente noi, de naturã a determina schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziei menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.
    În fine, Curtea reţine cã nu sunt incidente în cadrul controlului de constituţionalitate prevederile <>art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (ii) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 şi nici cele ale Codului muncii invocate în susţinerea excepţiei.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 17-22 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeanã şi Fondul Monetar Internaţional, excepţie ridicatã de Iulian Nicu, Mihai Antonovici, Ioan Popa, Ioan Bogati, Rodica Dubat, Ioan Halaciuga, Sabin Chiş, Mircea Sandu Godea, Dumitru Lucian Roşu, Victor Cherciu, Ioan Bãraş, Nicolae Cobuz, Eogen Stroe şi Lucian Sterie în dosarele nr. 4.262/85/2009, nr. 4.266/85/2009, nr. 4.261/85/2009, nr. 4.259/85/2009, nr. 212/108/2010, nr. 213/108/2010, nr. 214/108/2010, nr. 187/108/2010, nr. 60/85/2010, nr. 81/88/2010, nr. 4.257/85/2009, nr. 106/88/2010, nr. 109/88/2010 şi nr. 107/88/2010 ale Tribunalului Sibiu - Secţia civilã, Tribunalului Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncã şi asigurãri sociale, Tribunalului Sibiu - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi Tribunalului Tulcea - Secţia civilã, comercialã şi contencios administrativ.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 28 septembrie 2010.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                                  Benke Karoly

                                    --------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice