Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.126 din 23 septembrie 2010  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.126 din 23 septembrie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 17 noiembrie 2010
    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Marieta Safta - magistrat-asistent-şef

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincã.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a mãsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, excepţie invocatã de Cristian Chirifoaia în Dosarul nr. 2.905/302/2010 al Judecãtoriei Sectorului 5 Bucureşti.
    La apelul nominal este prezent autorul excepţiei, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Preşedintele dispune sã se facã apelul şi în dosarele nr. 753 D/2010 şi nr. 754 D/2010 având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, invocatã de Iulian Costache şi de Florin Iorgu în dosarele nr. 904/302/2010 şi, respectiv, nr. 16.795/302/2009 ale Judecãtoriei Sectorului 5 Bucureşti.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 720 D/2010, nr. 753 D/2010 şi nr. 754 D/2010, pune în discuţie, din oficiu, problema conexãrii cauzelor.
    Cristian Chirifoaia este de acord cu conexarea dosarelor.
    Reprezentantul Ministerului Public apreciazã ca fiind întrunite condiţiile conexãrii dosarelor.
    Curtea, în temeiul dispoziţiilor <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 753 D/2010 şi nr. 754 D/2010 la Dosarul nr. 720 D/2010, care a fost primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul autorului excepţiei prezent, care aratã cã este de acord cu excepţia de neconstituţionalitate ridicatã de apãrãtorul sãu.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, arãtând cã textele de lege criticate nu încalcã prevederile constituţionale invocate.

                                    CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 23 martie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 2.905/302/2010, Încheierea din 24 martie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 904/302/2010, Încheierea din 24 februarie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 16.795/302/2009, Judecãtoria Sectorului 5 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a mãsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, excepţie invocatã de Cristian Chirifoaia, Iulian Costache şi Florin Iorgu în cauze având ca obiect contestaţie împotriva încheierii judecãtorului delegat.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţã, cã textul de lege criticat încalcã prevederile constituţionale referitoare la egalitatea în faţa legii, precum şi pe cele care consacrã dreptul la viaţã şi la integritate fizicã şi psihicã, prin aceea cã permite o stabilire arbitrarã a regimului de executare a pedepsei pe care urmeazã sã îl suporte deţinutul. Se aratã cã aprecierea în sensul cã "decizia o are judecãtorul delegat este neconformã cu dreptul la integritate psihicã, întrucât acesta ia decizia pe baza raportului Comisiei, care poate dispune "în mod excepţional", fãrã stabilirea unor limite, ce înseamnã regimul pe care urmeazã sã îl suporte deţinutul". Se mai aratã cã judecarea de cãtre aceeaşi Comisie a naturii şi modului de sãvârşire a infracţiunii, fãrã ca deţinutul sã aibã posibilitatea depunerii de probatorii şi fãrã ca aceastã Comisie sã cunoascã întreaga situaţie avutã în vedere de instanţa de judecatã care a pronunţat condamnarea, reprezintã un act de ingerinţã în competenţa autoritãţii judiciare, nepermis într-o ordine constituţionalã guvernatã de principiul separaţiei puterilor în stat. Se conchide în sensul cã sintagma "în mod excepţional", cuprinsã în textul de lege criticat, îngrãdeşte nepermis drepturile fundamentale şi se impune înlãturarea ei.
    Judecãtoria Sectorului 5 Bucureşti apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, întrucât textul de lege criticat nu încalcã prevederile constituţionale invocate.
    În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, susţinerile autorului excepţiei prezent, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a mãsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006, cuprinse în art. 23 alin. (2) potrivit cãrora, "În mod excepţional, natura şi modul de sãvârşire a infracţiunii, precum şi persoana condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior ca grad de severitate".
    În susţinerea excepţiei se invocã dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (4) privind separaţia puterilor în stat, în art. 16 - Egalitatea în drepturi şi în art. 22 - Dreptul la viaţã şi la integritate fizicã şi psihicã.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate astfel cum a fost formulatã, Curtea constatã cã s-a mai pronunţat asupra constituţionalitãţii aceloraşi dispoziţii legale, prin raportare la aceleaşi prevederi constituţionale şi faţã de critici similare sau identice. Astfel, de exemplu, prin <>Decizia nr. 1.315 din 2 decembrie 2008, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 23 decembrie 2008, şi <>Decizia nr. 180 din 12 februarie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 13 martie 2009, Curtea a statuat, pentru considerentele acolo reţinute, cã dispoziţiile care reglementeazã regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, inclusiv cele referitoare la procedura schimbãrii regimului de executare a pedepselor privative de libertate în regimul imediat inferior ca grad de severitate, nu stabilesc privilegii sau discriminãri.
    De asemenea, prin <>Decizia nr. 1.143 din 15 septembrie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 9 octombrie 2009, rãspunzând aceloraşi critici referitoare la încãlcarea art. 22 din Constituţie privind dreptul la integritate fizicã şi psihicã al persoanei, Curtea a apreciat cã aceasta nu poate fi reţinutã, deoarece vizeazã modul de interpretare şi aplicare a legii de cãtre comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, aspect care excedeazã competenţei Curţii Constituţionale. De altfel, potrivit <>art. 26 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 275/2006, schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se dispune de judecãtorul delegat, prin încheiere motivatã, iar nu de comisia din cadrul penitenciarului. În plus, în temeiul art. 26 alin. (8) din acelaşi act normativ, împotriva acestei încheieri persoana condamnatã poate introduce contestaţie la judecãtoria în a cãrei circumscripţie se aflã penitenciarul, cadru în care, beneficiind de garanţiile stabilite de lege, poate formula toate apãrãrile pe care le considerã necesare.
    Deoarece pânã în prezent nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia şi considerentele deciziilor menţionate îşi pãstreazã valabilitatea.

    Pentru motivele mai sus arãtate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 23 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a mãsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, excepţie invocatã de Cristian Chirifoaia, Iulian Costache şi de Florin Iorgu în dosarele nr. 2.905/302/2010, nr. 904/302/2010 şi, respectiv, nr. 16.795/302/2009 ale Judecãtoriei Sectorului 5 Bucureşti.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 23 septembrie 2010.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                            Magistrat-asistent-şef,
                                 Marieta Safta

                                    -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice