Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.125 din 8 septembrie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.125 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 2 noiembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, excepţie ridicatã de Alexandru Vâscu - Preşedinte al Asociaţiei "Pro Adevãr", în Dosarul nr. 3.588/84/2009 al Curţii de Apel Cluj - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 4.620D/2010.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

                                    CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 4 noiembrie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 3.588/84/2009, Curtea de Apel Cluj - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de recurentul-petent Alexandru Vâscu - Preşedinte al Asociaţiei "Pro Adevãr", în contradictoriu cu Consiliul Superior al Magistraturii, într-o cauzã având ca obiect comunicare informaţii de interes public.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, cã prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece cuvântul "plângere" cuprins de acestea are o conotaţie penalã; or, art. 21 din Legea nr. 544/2001 prevede rãspunderea disciplinarã, iar nu penalã a celui vinovat de nerespectarea dispoziţiilor Legii nr. 544/2001. Prin refuzul de a i se comunica informaţii de interes public, pãrţii vãtãmate i se încalcã dreptul la un proces echitabil.
    Totodatã, aratã cã, potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publicã sã furnizeze informaţiile de interes public solicitate; or, legiuitorul trebuia sã oblige instanţa, indiferent de gradul acesteia, sã judece legal o plângere depusã de o persoanã fizicã sau juridicã, astfel ca prin hotãrârea ce o va pronunţa sã oblige pârâta sã comunice informaţiile de interes public solicitate.
    Curtea de Apel Cluj - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal considerã cã textele de lege criticate sunt constituţionale, întrucât nu obstrucţioneazã în niciun fel dreptul persoanei interesate de a se adresa instanţei de judecatã pentru apãrarea şi recunoaşterea drepturilor sale prevãzute de Legea nr. 544/2001, nefiind încãlcat nici dreptul la un proces echitabil. Principiul liberului acces la justiţie presupune posibilitatea oricãrei persoane interesate de a utiliza procedurile instituite de legiuitor, în formele şi modalitãţile în care sunt edictate. În acest sens a statuat şi Curtea Constituţionalã prin deciziile nr. 407/2004, nr. 568/2006 şi nr. 1.175/2007.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001.
    Textul de lege criticat are urmãtoarea redactare:
    - Art. 22 alin. (1) şi (2):
    "(1) În cazul în care o persoanã se considerã vãtãmatã în drepturile sale, prevãzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cãrei razã teritorialã domiciliazã sau în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul autoritãţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirãrii termenului prevãzut la art. 7.
    (2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publicã sã furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi sã plãteascã daune morale şi/sau patrimoniale."
    Autorul excepţiei de neconstituţionalitate considerã cã aceste prevederi de lege contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (2) potrivit cãrora "Nimeni nu este mai presus de lege", ale art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil şi ale art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, raportate la art. 7, 8, 10 şi 12 din Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului, la art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale şi la art. 15 din Carta drepturilor şi libertãţilor fundamentale.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã s-a mai pronunţat asupra prevederilor de lege ce formeazã obiectul prezentei excepţii de neconstituţionalitate, prin raportare la aceleaşi dispoziţii din Constituţie invocate şi în prezenta cauzã, prin Decizia nr. 427 din 10 mai 2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 28 mai 2007.
    Cu acel prilej, Curtea a reţinut cã prin deciziile nr. 407 din 7 octombrie 2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.112 din 27 noiembrie 2004, şi nr. 568 din 19 septembrie 2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 1 noiembrie 2006, respingând excepţiile, a statuat, în esenţã, cã textul de lege criticat nu împiedicã persoana interesatã de a se adresa instanţei de judecatã pentru apãrarea sau recunoaşterea drepturilor sale prevãzute de Legea nr. 544/2001. De asemenea, s-a mai reţinut cã textele criticate dau expresie dispoziţiilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit cãrora "Competenţa instanţelor judecãtoreşti şi procedura de judecatã sunt prevãzute numai prin lege", iar cu privire la problema compatibilitãţii unor proceduri speciale sau a particularitãţilor procedurale pentru exercitarea drepturilor procesuale ale pãrţilor cu principiul liberului acces la justiţie, prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, Curtea Constituţionalã a statuat cã "este de competenţa exclusivã a legiuitorului de a institui regulile de desfãşurare a procesului în faţa instanţelor judecãtoreşti. (...) Pe cale de consecinţã, legiuitorul poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedurã, ca şi modalitãţile de exercitare a drepturilor procedurale, principiul liberului acces la justiţie presupunând posibilitatea neîngrãditã a celor interesaţi de a utiliza aceste proceduri, în formele şi în modalitãţile instituite de lege".
    Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauzã privesc, în esenţã, aceleaşi aspecte şi având în vedere cã nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţiile deciziilor menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.
    Cu privire la celelalte susţineri ale autorului excepţiei de neconstituţionalitate, potrivit cãrora legiuitorul trebuia sã stabileascã obligaţia instanţei ca prin hotãrârea ce o va pronunţa sã oblige pârâta sã comunice informaţiile de interes public solicitate, Curtea reţine cã acestea nu reprezintã veritabile critici de neconstituţionalitate.

    Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:
    Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, excepţie ridicatã de Alexandru Vâscu - Preşedinte al Asociaţiei "Pro Adevãr", în Dosarul nr. 3.588/84/2009 al Curţii de Apel Cluj - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 8 septembrie 2011.

             PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                       AUGUSTIN ZEGREAN

                      Magistrat-asistent,
                   Ioana Marilena Chiorean

                                     -----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice