Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.116 din 16 octombrie 2008  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9, art. 13 si   art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.116 din 16 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9, art. 13 si art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 19 noiembrie 2008

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent-şef

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9, art. 13 şi <>art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Romtrade" - S.R.L. în Dosarul nr. 2.899/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a comercialã.
La apelul nominal rãspunde, pentru autorul excepţiei, avocat Ioana Catona, cu delegaţie la dosar, iar pentru partea Societatea Comercialã "Mega Electric Grup" - S.R.L., avocat Vasile Pantea, cu delegaţie la dosar.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii dã cuvântul reprezentantului autorului excepţiei, care solicitã admiterea excepţiei, reiterând motivele invocate în faţa instanţei de judecatã.
Având cuvântul, reprezentantul Societãţii Comerciale "Mega Electric Grup" - S.R.L. solicitã respingerea excepţiei, întrucât considerã cã textele de lege criticate sunt constituţionale.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ridicate, deoarece criticile formulate cu privire la art. 9, art. 13 şi <>art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 sunt neîntemeiate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 16 aprilie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 2.899/3/2008, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a comercialã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9, art. 13 şi <>art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale. Excepţia a fost ridicatã de Societatea Comercialã "Romtrade" - S.R.L. într-o cauzã comercialã.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţin urmãtoarele:
- art. 9 din ordonanţã contravine art. 1 alin. (3), art. 20 alin. (2), art. 21, art. 44 alin. (2) şi art. 53 din Constituţie, precum şi art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, întrucât "decãderea debitorului din dreptul de a contesta creanţa prin întâmpinare nu numai cã îl priveazã pe acesta de dreptul la un proces echitabil, ci constituie şi un abuz, în condiţiile în care aceasta este unica modalitate prin care se poate proba pretenţia dedusã judecãţii"; debitorul nu îşi poate exercita neîngrãdit dreptul la apãrare pentru ca interesul sãu sã fie realizat în cadrul unui proces echitabil; nu asigurã în mod egal ocrotirea şi garantarea dreptului de proprietate, deoarece încheierea pronunţatã de instanţa de judecatã potrivit acestui text de lege este irevocabilã;
- art. 13 din ordonanţa criticatã încalcã art. 24 alin. (1) şi art. 126 alin. (2) din Constituţie, art. 6 paragraful 1 teza întâi din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, precum şi art. 14 pct. 1 teza întâi din Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice. Încãlcarea constã în aceea cã îngrãdeşte dreptul pãrţilor la un proces echitabil şi la o judecatã imparţialã, precum şi dreptul acestora de a "obţine un control judiciar real, obiectiv şi efectiv, ca urmare a faptului cã cererea în anulare se soluţioneazã întotdeauna de cãtre aceeaşi instanţã care a soluţionat cererea de emitere a ordonanţei de platã";
- <>art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 îngrãdeşte accesul liber la justiţie, prin aceea cã hotãrârea de respingere a cererii în anulare nu poate fi atacatã cu recurs, motiv pentru care este în contradicţie şi cu alin. (5) al art. 13 din ordonanţã. De asemenea, alin. (2) al art. 14 este contrar art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (1), art. 126 alin. (2) şi art. 129 din Constituţie, precum şi prevederilor din documentele internaţionale invocate, "întrucât oferã posibilitatea, fãrã a se purta un proces pe fondul cauzei, sã poatã fi emis un titlu executoriu împotriva unui pretins debitor care în mod diligent a acţionat în vederea apãrãrii sale legitime."
Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a comercialã apreciazã cã: prevederile art. 9 din ordonanţa de urgenţã "încalcã dreptul la un proces echitabil, îngrãdind dreptul la apãrare"; dispoziţiile art. 13 sunt constituţionale, deoarece "instanţa care soluţioneazã acţiunea în anulare are o altã compunere decât cea care a soluţionat cererea privind ordonanţa de platã; art. 14 încalcã art. 21 şi 24 din Constituţie, prin aceea cã "debitorul nu are posibilitatea ca în cazul contestaţiei la executare sã invoce apãrãri de fond."
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Avocatul Poporului considerã cã prevederile art. 9, art. 13 şi art. 14 din ordonanţa criticatã sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile pãrţilor prezente şi ale reprezentantului Ministerului Public, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã constatã cã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 9, art. 13 şi <>art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 118 din 27 mai 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008. Textele de lege menţionate prevãd:
- Art. 9: "(1) Sub sancţiunea decãderii, debitorul poate contesta creanţa prin întâmpinare.
(2) În cazul în care debitorul contestã creanţa, instanţa verificã dacã aceastã contestaţie este întemeiatã.
(3) În cazul în care contestaţia este întemeiatã, instanţa va respinge cererea creditorului printr-o încheiere irevocabilã. În aceastã situaţie, creditorul poate introduce cerere de chemare în judecatã potrivit dreptului comun. ";
- Art. 13: "(1) Împotriva ordonanţei de platã debitorul poate formula cerere în anulare, în termen de 10 zile de la data comunicãrii acesteia.
(2) Cererea în anulare se soluţioneazã de cãtre instanţa competentã pentru judecarea fondului cauzei în primã instanţã.
(3) Cererea în anulare nu suspendã executarea. Suspendarea va putea fi însã încuviinţatã, la cererea debitorului, numai cu dare de cauţiune, al cãrei cuantum va fi fixat de instanţã.
(4) Dacã instanţa învestitã admite cererea în anulare, aceasta va anula ordonanţa de platã, pronunţând o hotãrâre irevocabilã. Prevederile art.9 alin.(3) se aplicã în mod corespunzãtor.
(5) Hotãrârea prin care a fost respinsã cererea în anulare este irevocabilã."
- Art. 14: "(1) Ordonanţa de platã, devenitã irevocabilã ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii în anulare, constituie titlu executoriu.
(2) Împotriva executãrii silite a ordonanţei de platã debitorul poate face contestaţie la executare, potrivit dreptului comun. În cadrul contestaţiei nu se pot invoca decât aspecte legate de procedura de executare."
Autorul excepţiei susţine cã textele de lege menţionate contravin prevederilor constituţionale ale: art. 1 alin. (3), care garanteazã drepturile şi libertãţile cetãţenilor, art. 20 alin. (2), referitoare la prioritatea reglementãrilor internaţionale cuprinse în tratate privind drepturi şi libertãţi fundamentale ale omului, ratificate de România, ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, ale art. 24 privind dreptul la apãrare, ale art. 44 privind dreptul de proprietate privatã, ale art. 53, care dispun în legãturã cu restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi, ale art. 126 privind instanţele judecãtoreşti şi ale art. 129, referitoare la folosirea cãilor de atac. Se invocã, de asemenea, încãlcarea art. 6 pct. 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil, precum şi a art. 14 paragraful 1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, referitor la egalitatea în faţa instanţelor de judecatã.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã şi urmeazã a fi respinsã pentru urmãtoarele considerente:
În esenţã, în opinia autorului excepţiei, textele de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece contravin dreptului pãrţilor la un proces echitabil şi o judecatã imparţialã, îngrãdesc dreptul la apãrare şi permit emiterea titlului executoriu împotriva unui pretins debitor, "fãrã a se purta un proces pe fondul cauzei".
Curtea, analizând aceste susţineri, constatã cã dispoziţiile de lege ce fac obiectul prezentei excepţii nu încalcã principiile constituţionale şi din documentele internaţionale invocate. Dimpotrivã, art. 9, 13 şi 14 cuprinse în <>cap. IV din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 , intitulat "Dispoziţii procedurale", sunt chiar în sensul prevederilor din Constituţie considerate ca fiind încãlcate, precum şi în sensul susţinerilor autorului excepţiei. Astfel: art. 6 din ordonanţa de urgenţã dispune cu privire la cuprinsul cererii privind creanţa de platã a preţului, precum şi cu privire la înscrisurile doveditoare ale creanţei; art. 7 dispune în legãturã cu citarea pãrţilor, chiar prin publicitate, pentru explicaţii şi lãmuriri, precum şi pentru a stãrui în efectuarea plãţii ori pentru a se ajunge la o înţelegere între pãrţi asupra modalitãţilor de platã. Totodatã, alin. (4) al acestui articol prevede obligaţia debitorului de a depune întâmpinare, pânã cel mai târziu în ziua fixatã pentru înfãţişare, "sub sancţiunea decãderii din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publicã", precum şi cã, "în cazul nedepunerii întâmpinãrii, instanţa poate considera aceasta ca o recunoaştere a pretenţiilor creditorului".Aşa fiind, Curtea constatã cã sancţiunea decãderii prevãzutã de text nu numai cã nu înlãturã dreptul debitorului la apãrare, ci este o sancţiune fireascã în cadrul unei proceduri de urgenţã cum este cea reglementatã de ordonanţa de urgenţã criticatã. Mai mult, aşa cum s-a arãtat, debitorul este citat pentru a depune întâmpinare, pentru a da explicaţii şi lãmuriri, adicã a formula apãrãri. În continuare, art. 9, 13 şi 14 din ordonanţa de urgenţã stabilesc, sub sancţiunea decãderii, regulile procedurale privind contestarea de cãtre debitor a cererii de creanţã, fãrã ca prin aceasta sã contravinã prevederilor constituţionale sau convenţionale menţionate.
De altfel, <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 a fost adoptatã pentru a stabili mãsuri în scopul combaterii întârzierii executãrii obligaţiilor de platã asumate prin contracte comerciale şi pentru stabilirea unei proceduri simplificate de soluţionare a acţiunilor în justiţie având ca obiect asemenea obligaţii. Or, potrivit art. 126 din Constituţie, competenţa instanţelor de judecatã şi procedura în faţa acestora se stabilesc prin lege, precum ordonanţa criticatã.

Faţã de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9, art. 13 şi <>art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Romtrade" - S.R.L. în Dosarul nr. 2.899/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a comercialã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 16 octombrie 2008.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof.univ.dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-şef,
Gabriela Dragomirescu

-----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice