Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.112 din 16 octombrie 2008  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 lit. a) si   art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.112 din 16 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 lit. a) si art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 19 noiembrie 2008

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a) şi <>art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Dual" - S.R.L. în Dosarul nr. 1.614/1.371/2007 al Tribunalului Comercial Mureş - Secţia falimente.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiatã, considerând cã textele legale criticate nu încalcã nici unul dintre textele constituţionale invocate de autorul excepţiei.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Sentinţa nr. 174 din 22 februarie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 1.614/1.371/2007, Tribunalul Comercial Mureş Secţia falimente a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a) şi <>art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Dual" - S.R.L. în cauza ce are ca obiect judecarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei faţã de autorul excepţiei.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã <>art. 3 pct. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2006 este neconstituţional în raport cu dispoziţiile art. 16, 21 şi 45 din Constituţie, deoarece prevede cã neplata unei datorii în termen de 30 de zile de la scadenţã dã dreptul creditorului de a formula o cerere introductivã de deschidere a procedurii insolvenţei asupra debitorului, indiferent care ar fi motivul neachitãrii datoriei.
Cu referire la critica de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 , se apreciazã cã sunt încãlcate dispoziţiile art. 21, 24, 142 şi 146 din Constituţie, deoarece legiuitorul recunoaşte judecãtorului-sindic atributul de a se pronunţa asupra sesizãrii Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate, în sensul de a nu dispune suspendarea cauzei.
Tribunalul Comercial Mureş - Secţia falimente apreciazã cã excepţia este neîntemeiatã.
Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Se aratã cã, prin mai multe decizii, Curtea Constituţionalã s-a pronunţat în sensul constituţionalitãţii <>art. 3 pct.1 lit. a) din Legea nr. 85/2006 .
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale <>art. 1 alin. (2), art.2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei îl constituie dispoziţiile art. 3 pct. 1 lit. a) şi <>art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, care au urmãtorul conţinut:
- Art. 3 pct. 1 lit. a): "În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
1. insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeazã prin insuficienţa fondurilor bãneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
a) insolvenţa este prezumatã ca fiind vãditã atunci când debitorul, dupã 30 de zile de la scadenţã, nu a plãtit datoria sa faţã de unul sau mai mulţi creditori;"
- Art. 8: "[...] (7) Prin derogare de la <>art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicatã, judecãtorul-sindic va putea sã nu dispunã suspendarea cauzei, în situaţia în care dispoziţiile a cãror neconstituţionalitate se invocã au fãcut obiectul cel puţin al unei decizii pronunţate de Curtea Constituţionalã."
Autorul excepţiei susţine cã prevederile legale criticate sunt neconstituţionale în raport cu urmãtoarele texte din Constituţie: art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apãrare, art. 45 referitor la libertatea economicã, art. 142 şi 146 privind structura şi atribuţiile Curţii Constituţionale.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã urmãtoarele:
Prin <>Decizia nr. 1.138/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 16 ianuarie 2008, Curtea s-a mai pronunţat asupra constituţionalitãţii dispoziţiilor criticate, constatând netemeinicia criticilor formulate.
Cu acel prilej, s-a reţinut cã <>art. 3 pct. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2006 instituie "o prezumţie de insolvenţã pentru comerciantul debitor care nu stinge o datorie exigibilã dupã 30 de zile de la scadenţã. Instituirea acestei prezumţii, cu consecinţa rãsturnãrii probei în sarcina debitorului, este justificatã însã de necesitatea asigurãrii celeritãţii în desfãşurarea procedurii insolvenţei, principiu recunoscut pentru desfãşurarea raporturilor de drept comercial, precum şi de nevoia de a se evita obligaţia creditorului de a dovedi starea de insolvenţã, fapt ce ar fi imposibil în condiţiile în care acesta nu are acces la documentele debitorului şi la datele privind disponibilitãţile bãneşti ale acestuia [...]." În acest sens, Curtea a reţinut cã, "potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, legiuitorul se bucurã de atributul exclusiv de a stabili normele privind procedura de judecatã, putând institui prevederi speciale în vederea reglementãrii unor situaţii deosebite. O situaţie deosebitã o reprezintã şi starea de insolvenţã cauzatã de culpa debitorului constând în neplata unei creanţe certe, lichide şi exigibile, având un anumit cuantum, într-un termen de 30 de zile, şi care, sub imperiul celeritãţii specifice soluţionãrii raporturilor comerciale, a impus adoptarea unei proceduri speciale ce are drept scop protejarea patrimoniului debitorului şi reîntregirea acestuia, în cazurile în care a fost diminuat prin acte juridice frauduloase, urmãrind, în acelaşi timp, valorificarea cu eficienţã sporitã a activelor debitorului, în vederea satisfacerii într-o mãsurã cât mai mare a creanţelor creditorilor."
În legãturã cu susţinerile potrivit cãrora art.8 alin. (7) din <>Legea nr. 85/2006 încalcã prevederile constituţionale ale art. 142 alin. (1) referitoare la rolul Curţii Constituţionale, Curtea s-a mai pronunţat, de exemplu, prin <>Decizia nr. 1.051 din 13 noiembrie 2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 4 decembrie 2007. Astfel, prin acea decizie, trimiţând la decizii anterioare ale Curţii, respingând excepţia, s-a reţinut cã nu este încãlcat art. 142 alin. (1) din Constituţie, precum şi cã, prin derogare de la dispoziţiile <>art. 29 alin.(5) din Legea nr. 47/1992 , reglementarea criticatã corespunde scopului şi caracterului special al procedurii insolvenţei, asigurând celeritatea necesarã procedurii, fãrã a leza în vreun fel rolul Curţii Constituţionale de garant al supremaţiei Constituţiei şi de unicã autoritate de jurisdicţie constituţionalã în România. Prin aceeaşi decizie, s-a mai reţinut cã dispoziţiile <>art. 8 din Legea nr. 85/2006 constituie norme de procedurã a cãror stabilire, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, intrã în atribuţiile exclusive ale legiuitorului. În virtutea acestor prerogative constituţionale, legiuitorul, în considerarea unor situaţii deosebite, poate sã stabileascã şi reguli de procedurã speciale, derogatorii de la regulile dreptului comun.
Deoarece nu au intervenit elemente noi, de naturã sã justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile amintite îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.
În consecinţã, Curtea reţine cã nu sunt încãlcate prevederile art. 16 din Constituţie, deoarece textul de lege criticat prezumã insolvenţa ca fiind vãditã numai în anumite condiţii, fiind aplicabil în egalã mãsurã tuturor debitorilor aflaţi în insolvenţã.
Nu sunt încãlcate nici dispoziţiile art. 21 şi 24 din Constituţie, întrucât toate procedurile prevãzute de lege sunt de competenţa tribunalului în a cãrui razã teritorialã îşi are sediul debitorul, partea interesatã beneficiind de toate drepturile procesuale, inclusiv dreptul la apãrare.
Cât priveşte critica prevederilor legale faţã de art. 45 din Constituţie, Curtea constatã cã accesul liber la o activitate economicã nu exclude, ci, dimpotrivã, implicã stabilirea prin lege a unor limite de exercitare a activitãţilor economice.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a) şi <>art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Dual" - S.R.L. în Dosarul nr. 1.614/1.371/2007 al Tribunalului Comercial Mureş - Secţia falimente.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 16 octombrie 2008.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

-----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice