Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.108 din 8 septembrie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 40 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.108 din 8 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 40 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 4 noiembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Valentina Bãrbãţeanu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 din Legea notarilor publici şi a activitãţii notariale nr. 36/1995, excepţie ridicatã de Ana Stan în Dosarul nr. 1.234/46/2009 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal şi care formeazã obiectul Dosarului nr. 4.018D/2010 al Curţii Constituţionale.
    La apelul nominal rãspunde, pentru partea Uniunea Naţionalã a Notarilor Publici, doamna Valentina Carmen Dachin, consilier juridic având delegaţie depusã la dosarul cauzei. Se constatã lipsa autorului excepţiei, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã. Magistratul-asistent referã asupra faptului cã partea Uniunea Naţionalã a Notarilor Publici a transmis la dosar note scrise prin care susţine respingerea, ca inadmisibilã, a excepţiei de neconstituţionalitate.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul reprezentantului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, care solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, ca inadmisibilã. Aratã în acest sens cã, deşi formal obiect al acesteia îl reprezintã art. 40 din Legea nr. 36/1995, în realitate critica are în vedere caracterul prescriptibil sau nu al rãspunderii disciplinare, or termenele la care face referire autorul excepţiei sunt cuprinse în Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995, care a fost aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. Acest tip de act nu poate forma însã obiectul controlului de constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţionalã.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiatã, a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind cã textul de lege criticat se aplicã în mod egal tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei, iar, în cadrul procedurii referitoare la contestarea sancţiunii, notarul poate beneficia de toate garanţiile specifice procesului echitabil.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 29 septembrie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 1.234/46/2009, Curtea de Apel Piteşti - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 din Legea notarilor publici şi a activitãţii notariale nr. 36/1995, excepţie ridicatã de Ana Stan într-o cauzã având ca obiect soluţionarea excepţiei de nelegalitate a unui ordin al ministrului justiţiei.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, cã textul de lege criticat este neconstituţional în mãsura în care se interpreteazã în sensul cã acţiunea în rãspundere disciplinarã a notarilor publici este imprescriptibilã. Precizeazã cã, în opinia sa, din prevederile Codului civil şi ale Codului muncii, precum şi din cele ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, rezultã cã exercitarea acţiunii disciplinare este supusã unui termen de prescripţie extinctivã, având ca moment al începerii curgerii acestuia data la care organul competent de a angaja rãspunderea disciplinarã a luat cunoştinţã de împrejurarea sãvârşirii unei fapte întrunind elementele constitutive ale abaterii disciplinare şi, în acelaşi timp, angajarea rãspunderii disciplinare, supusã sancţiunii decãderii, este condiţionatã de aplicarea sancţiunii în termenul prevãzut de lege, care începe a curge de la data sãvârşirii abaterii disciplinare.
    Curtea de Apel Piteşti - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal a constatat întrunirea condiţiilor de admisibilitate a cererii de sesizare a Curţii Constituţionale, fãrã sã îşi exprime opinia cu privire la constituţionalitatea textului de lege ce formeazã obiectul excepţiei, contrar prevederilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Guvernul apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilã întrucât motivarea acesteia vizeazã o lipsã de reglementare în domeniul rãspunderii disciplinare a notarilor publici, aşadar o lacunã legislativã care excedeazã competenţei Curţii Constituţionale.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, notele scrise şi susţinerile orale ale reprezentantului pãrţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. 40 din Legea notarilor publici şi a activitãţii notariale nr. 36/1995*), publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, care are urmãtorul conţinut:
_________
    *) Ulterior pronunţãrii prezentei decizii, Legea nr. 36/1995 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 18 octombrie 2011, conţinutul art. 40 fiind preluat în art. 41.

    - Art. 40: "Acţiunea disciplinarã se exercitã de Colegiul director şi se judecã de Consiliul de disciplinã.
    Pentru suspendarea din funcţie sau excluderea din profesie este obligatorie o cercetare prealabilã, care se efectueazã de cãtre Colegiul director.
    Audierea celui în cauzã este obligatorie, acesta fiind îndreptãţit sã ia cunoştinţã de conţinutul dosarului şi sã-şi formuleze apãrarea.
    Consiliul de disciplinã citeazã pãrţile şi pronunţã o hotãrâre motivatã, care se comunicã acestora.
    Împotriva hotãrârii pãrţile pot face contestaţie la Consiliul uniunii, în termen de 10 zile de la comunicare.
    Hotãrârea Consiliului uniunii poate fi atacatã la instanţa judecãtoreascã competentã, civilã sau de contencios administrativ, dupã caz.
    Hotãrârea definitivã se comunicã şi Ministerului Justiţiei. Procedura judecãrii abaterilor disciplinare se stabileşte prin regulament."
    Autorul excepţiei îşi motiveazã critica prin raportare la dispoziţiile din Constituţie cuprinse la art. 11 alin. (1) şi (2) referitor la dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 15 alin. (1) privind universalitatea, art. 16 alin. (1) care consacrã principiul egalitãţii, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (3) care instituie dreptul la un proces echitabil şi art. 53 care statueazã cu privire la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi. Invocã, de asemenea şi prevederile art. 6 paragraful 1 care garanteazã dreptul la un proces echitabil, art. 14 "Interzicerea discriminãrii" şi art. 17 "Interzicerea abuzului de drept" din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã dispoziţiile art. 40 din Legea nr. 36/1995 cuprind o serie de reguli procedurale referitoare la exercitarea acţiunii disciplinare împotriva notarilor care au sãvârşit abateri disciplinare, fãrã sã conţinã vreo reglementare referitoare la prescripţia dreptului de exercitare a acestei acţiuni de cãtre Colegiul director al Camerei din care notarul în cauzã face parte ori la decãderea din dreptul de a angaja rãspunderea disciplinarã. Critica autorului excepţiei vizeazã tocmai faptul cã prin legea de organizare a profesiei nu sunt prevãzute termene privitoare la aceste instituţii. Or, Curtea nu poate examina constituţionalitatea textelor de lege criticate din perspectiva unei omisiuni legislative, întrucât, în conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, "se pronunţã numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã, fãrã a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".
    Curtea observã totodatã cã, potrivit textului de lege criticat, hotãrârea Consiliului de disciplinã constituit în cadrul uniunii poate fi atacatã la instanţa de judecatã competentã, urmând ca aceasta sã aprecieze cu privire la legea aplicabilã speţei şi sã constate, dacã este cazul, intervenirea prescripţiei sau a decãderii.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 din Legea notarilor publici şi a activitãţii notariale nr. 36/1995, excepţie ridicatã de Ana Stan în Dosarul nr. 1.234/46/2009 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 8 septembrie 2011.


               PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                       AUGUSTIN ZEGREAN

                     Magistrat-asistent,
                     Valentina Bãrbãţeanu
                         ___________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice