Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.097 din 15 octombrie 2008  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.097 din 15 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 26 noiembrie 2008

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncã în condiţii speciale, excepţie ridicatã de Ferdinand Muţiu în Dosarul nr. 544/115/2007 al Tribunalului Caraş-Severin - Secţia civilã.
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publicã din data de 7 octombrie 2008 şi au fost consemnate în încheierea din acea datã, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronunţarea pentru data de 14 octombrie 2008 şi, ulterior, 15 octombrie 2008.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 22 iunie 2007, pronunţatã în Dosarul nr. 544/115/2007, Tribunalul Caraş-Severin - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncã în condiţii speciale. Excepţia a fost ridicatã de Ferdinand Muţiu într-o cauzã civilã având ca obiect drepturi de asigurãri sociale.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul excepţiei aratã, în esenţã, cã textul de lege criticat creeazã o inegalitate între persoane aflate în situaţii identice, întrucât asimileazã stagiului de cotizare în condiţii speciale doar activitatea desfãşuratã înainte de intrarea în vigoare a <>Legii nr. 19/2000 în locuri de muncã încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncã şi care sunt încadrate, potrivit <>Legii nr. 226/2006 , în condiţii speciale, fiind excluse, în consecinţã, locurile de muncã încadrate anterior în grupa I de muncã, dar care nu au fost menţionate în cuprinsul <>Legii nr. 226/2006 .
Tribunalul Caraş-Severin - Secţia civilã considerã cã excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiatã, întrucât activitatea şi meseria îndeplinitã de reclamant nu se încadreazã în activitãţile şi meseriile prevãzute de anexa nr. 2 la <>Legea nr. 226/2006 .
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, textele de lege criticate fiind în deplinã concordanţã cu prevederile constituţionale invocate.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncã în condiţii speciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 13 iunie 2006, dispoziţii potrivit cãrora "Sunt asimilate stagiului de cotizare în condiţii speciale perioadele de timp anterioare intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în care asiguraţii şi-au desfãşurat activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectivã, în locurile de muncã încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncã şi care, potrivit prezentei legi, sunt încadrate în condiţii speciale".
Autorul excepţiei considerã cã acest text de lege este contrar principiului egalitãţii în drepturi, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã, în esenţã, critica autorului excepţiei are în vedere existenţa unei diferenţe de tratament instituite prin <>art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 , în sensul excluderii de la beneficiul asimilãrii stagiului de cotizare în condiţii speciale a perioadelor în care anumite persoane au desfãşurat activitatea în grupa I de muncã, anterior intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 19/2000 , iar aceste locuri de muncã nu se regãsesc, în prezent, în cuprinsul <>Legii nr. 226/2006 , aşa cum cere textul de lege criticat.
Având în vedere aceste critici, Curtea observã cã, potrivit <>art. 20 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, locurile de muncã încadrate în condiţii speciale, în vederea pensionãrii, sunt stabilite expres şi limitativ. Alineatul 2 al aceluiaşi articol precizeazã cã, în afara locurilor enumerate, se mai pot încadra în condiţii speciale şi alte locuri de muncã, dar numai prin lege.
În continuare, Curtea reţine cã, potrivit prevederilor alin. (3) al <>art. 20 din Legea nr. 19/2000 , metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncã în condiţii speciale se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii şi Solidaritãţii Sociale şi a Ministerului Sãnãtãţii şi Familiei, în urma consultãrii Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurãri Sociale.
În consecinţã, Guvernul a adoptat <>Hotãrârea nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncã în condiţii speciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 10 septembrie 2003, prin care a stabilit aceste criterii, în mod cumulativ, astfel: "a) încadrarea locurilor de muncã în grupa I de muncã, anterior datei de 1 aprilie 2001;
b) desfãşurarea activitãţii în condiţii speciale pe durata programului normal de lucru din luna respectivã numai în locurile de muncã definite la art. 1 lit. a);
c) existenţa la locurile de muncã în condiţii speciale a unor factori de risc care nu pot fi înlãturaţi, în condiţiile în care s-au luat mãsurile tehnice şi organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea acestora, în conformitate cu legislaţia de protecţie a muncii în vigoare;
d) efecte asupra persoanelor din punct de vedere al securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, datorate în exclusivitate unor cauze profesionale şi înregistrate pe perioada ultimilor 15 ani;
e) efecte asupra capacitãţii de muncã şi stãrii de sãnãtate, evaluate în baza datelor medicale înregistrate la nivelul cabinetelor medicale de întreprindere, de structurile medicale de medicina muncii sau la comisiile de expertizare a capacitãţii de muncã, pe perioada ultimilor 15 ani."
Ulterior, a fost înfiinţatã o comisie pentru acordarea avizelor de încadrare în condiţii speciale, iar în urma activitãţii acesteia, au fost stabilite locurile de muncã cu condiţii speciale şi unitãţile în care se gãsesc aceste locuri de muncã. Toate aceste demersuri au fost cuprinse, în final, în textul <>Legii nr. 226/2006 care se doreşte o concretizare a <>art. 20 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 .
Dacã în situaţia concretã a autorului excepţiei au fost sau nu îndeplinite condiţiile de asimilare, dacã la stabilirea drepturilor lor de pensie au fost sau nu valorificate majorãrile legale ale stagiului de cotizare pentru activitate în grupa I de muncã (condiţii speciale în prezent) şi dacã mai sunt ori nu stagii de cotizare valorificabile prin recalcularea pensiei în condiţiile prevãzute de <>art. 169 din Legea nr. 19/2000 , acestea nu reprezintã probleme de constituţionalitate, ci probleme de fapt ale cãror verificare şi soluţionare intrã în competenţa instanţei judecãtoreşti.
De altfel, Curtea constatã cã în materia supusã criticilor de neconstituţionalitate au survenit modificãri legislative, şi anume <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 4 septembrie 2008, astfel cã instanţa de judecatã este singura competentã sã interpreteze şi sã aplice normele în vigoare la data judecãrii cauzei.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncã în condiţii speciale, excepţie ridicatã de Ferdinand Muţiu în Dosarul nr. 544/115/2007 al Tribunalului Caraş-Severin - Secţia civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 15 octombrie 2008.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu

----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice