Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.062 din 14 iulie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si ale art. 3 alin. (2) si art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.062 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si ale art. 3 alin. (2) si art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 20 septembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale şi ale art. 3 alin. (2) şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncã în condiţii speciale, excepţie ridicatã de Dumitru Craioveanu în Dosarul nr. 16.614/63/2008 al Curţii de Apel Craiova - Secţia a II-a civilã şi pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.974D/2010.
    La apelul nominal, lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, sens în care invocã jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

                                    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 10 septembrie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 16.614/63/2008, Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a civilã şi pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale şi ale art. 3 alin. (2) şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncã în condiţii speciale.
    Excepţia a fost ridicatã de Dumitru Craioveanu cu prilejul soluţionãrii recursului formulat împotriva Sentinţei nr. 6.521 din 5 decembrie 2008, pronunţatã de Tribunalul Dolj în Dosarul nr. 16.614/63/2008, având ca obiect o contestaţie împotriva deciziei de pensionare.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, cã textele de lege criticate sunt contrare dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie. Astfel, aratã cã, potrivit art. 77 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, punctajul mediu anual se determinã prin împãrţirea numãrului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numãrul de ani corespunzãtor stagiului complet de cotizare, prevãzut în anexa nr. 3 la lege. Dispoziţiile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 instituie însã o altã metodologie pentru cei care şi-au desfãşurat activitatea în condiţii speciale, limitând dreptul prevãzut de alin. (1) al aceluiaşi articol. Cât priveşte art. 3 alin. (2) şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006, aratã cã acestea creeazã o incertitudine asupra actelor normative aplicabile, fiind posibil sã se aplice în mod discreţionar de cãtre casele de pensii fie dispoziţiile Legii nr. 226/2006, fie dispoziţiile Legii nr. 19/2000.
    Curtea de Apel Craiova - Secţia a II-a civilã şi pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale considerã cã excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiatã. Astfel, aratã cã dispoziţiile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 nu creeazã o discriminare persoanelor care au lucrat în condiţii speciale, câtã vreme la stabilirea punctajului anual se ia în considerare punctajul pentru întreaga perioadã lucratã, iar pentru calculul punctajului mediu anual se împarte punctajul total la un stagiu complet de cotizare de 25 de ani şi nu de 30 de ani, aşa cum prevede Legea nr. 19/2000 pentru celelalte categorii care nu au desfãşurat activitate în condiţii speciale. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 3 alin. (2) şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006, aratã cã tratamentul diferit instituit de acestea este justificat de situaţiile diferite avute în vedere de legiuitor, astfel cã nu sunt încãlcate dispoziţiile art. 16 alin. (1) din Constituţie.
    În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate. Avocatul Poporului, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, considerã cã textele de lege criticate sunt constituţionale.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele de vedere solicitate asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, dispoziţii potrivit cãrora "În situaţia asiguraţilor prevãzuţi la art. 43 şi art. 47, la stabilirea punctajului mediu anual conform alin. (1) se iau în considerare stagiile de cotizare prevãzute de aceste articole."
    De asemenea, obiect al excepţiei îl constituie şi dispoziţiile art. 3 alin. (2) şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncã în condiţii speciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 13 iunie 2006, dispoziţii potrivit cãrora:
    - Art. 3 alin. (2): "Stagiul de cotizare prevãzut la alin. (1) se poate constitui şi din însumarea stagiilor de cotizare realizate conform prevederilor prezentei legi cu cele realizate potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.";
    - Art. 5 alin. (2): "În situaţia asiguraţilor prevãzuţi la art. 4, la stabilirea punctajului mediu anual se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevãzute în anexele nr. 4 şi 5 la Legea nr. 19/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã textele de lege criticate au fost abrogate prin dispoziţiile art. 196 lit. a) şi m) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010. Actul normativ abrogator a prevãzut cerinţe de pensionare şi un mod de calcul al punctajului mediu anual pentru persoanele care au desfãşurat activitatea în condiţii speciale diferite faţã de prevederile Legii nr. 19/2000 şi ale Legii nr. 226/2006. Astfel, în timp ce art. 43 din Legea nr. 19/2000 stabilea pentru aceastã categorie de persoane atât beneficiul reducerii vârstei de pensionare, cât şi a stagiului de cotizare, Legea nr. 263/2010 instituie, prin art. 55 alin. (1) lit. b), doar beneficiul reducerii vârstei standard de pensionare, şi numai în cazurile speciale prevãzute de art. 56-59, prevede şi posibilitatea reducerii stagiului de cotizare, ceea ce atrage, în mod firesc, un mod diferit de calcul al punctajului mediu anual, în funcţie de acest stagiu.
    Potrivit celor statuate, însã, prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011*), aflatã în curs de publicare, dispoziţiile de lege supuse controlului de constituţionalitate şi care sunt aplicabile litigiului în care s-a invocat excepţia de neconstituţionalitate în virtutea principiului "tempus regit actum" pot constitui obiect al excepţiei de neconstituţionalitate chiar dacã acestea au fost abrogate sau şi-au încetat aplicarea.
__________
    *) Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011.

    Prin urmare, Curtea, constatând cã dispoziţiile art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 şi ale art. 3 alin. (2) şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 au reprezentat temeiul juridic al deciziei de pensionare a cãrei contestare constituie obiectul Dosarului nr. 16.614/63/2008 al Curţii de Apel Craiova - Secţia a II-a civilã şi pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale, urmeazã a se pronunţa asupra constituţionalitãţii acestor texte de lege.
    Autorul excepţiei considerã cã aceste texte de lege sunt contrare art. 16 alin. (1) din Constituţie referitor la egalitatea în drepturi a cetãţenilor.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã în jurisprudenţa sa s-a mai pronunţat asupra conformitãţii textelor de lege criticate cu principiul constituţional al egalitãţii în drepturi. Astfel, prin Decizia nr. 1.295 din 14 octombrie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 18 ianuarie 2010, Curtea a reţinut cã "dispoziţiile art. 77 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 reglementeazã modul de calcul al punctajului mediu anual, fãcându-se trimitere la prevederile de lege care stabilesc stagiul complet de cotizare general aplicabil. Având în vedere faptul cã desfãşurarea muncii în condiţii speciale impune un regim juridic diferit, care presupune, între altele, şi reducerea stagiului de cotizare obligatoriu, aşa cum prevede art. 43 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000, art. 77 alin. (2) din aceeaşi lege stabileşte cã punctajul mediu anual se va stabili în funcţie de stagiul de cotizare prevãzut pentru aceastã situaţie deosebitã. Aceasta este o soluţie fireascã, în acord cu principiul egalitãţii în drepturi a cetãţenilor, principiu care nu presupune omogenitate, astfel cã situaţii diferite justificã şi chiar impun un tratament juridic diferenţiat."
    Având în vedere cã nu au intervenit elemente noi, de naturã sã justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele deciziilor amintite îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.
    De asemenea, în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006, Curtea, prin Decizia nr. 1.126 din 16 octombrie 2008, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 20 noiembrie 2008, a statuat cã tratamentul juridic diferenţiat instituit de lege între asiguraţii care au realizat un stagiu de cotizare în condiţii speciale mai mare de 25 de ani, în raport cu cei care au realizat un stagiu de cotizare în aceste condiţii pentru o perioadã mai micã decât cea menţionatã, este justificat de situaţiile diferite avute în vedere de legiuitor, astfel cã nu are semnificaţia unei încãlcãri a prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie.
    În cauza de faţã, însã, Curtea constatã cã argumentele invocate de autorul excepţiei referitoare la neconstituţionalitatea art. 3 alin. (2) şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privesc, în realitate, aspecte de interpretare şi aplicare a legii. Astfel, autorul excepţiei susţine cã autoritãţile aplicã în mod arbitrar dispoziţiile Legii nr. 19/2000 şi pe cele ale Legii nr. 226/2006. Or, aceste probleme revin competenţei instanţelor de judecatã, iar nu instanţei de contencios constituţional.

    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    1. Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, excepţie ridicatã de Dumitru Craioveanu în Dosarul nr. 16.614/63/2008 al Curţii de Apel Craiova - Secţia a II-a civilã şi pentru conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
    2. Respinge ca inadmisibilã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncã în condiţii speciale, excepţie ridicatã de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 14 iulie 2011.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                            Patricia Marilena Ionea

                                      ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice