Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.029 din 14 iulie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.029 din 14 iulie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 20 septembrie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 34 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, excepţie ridicatã de Emilia Hurã în Dosarul nr. 1.068/110/2009 al Curţii de Apel Bacãu - Secţia civilã, cauze minori, familie, conflicte de muncã şi asigurãri sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.300D/2010.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca devenitã inadmisibilã, întrucât dispoziţiile de lege criticate au fost abrogate prin dispoziţiile art. 196 lit. a) şi m) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, iar actul normativ abrogator nu a preluat soluţia legislativã criticatã.

                                    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 23 iunie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 1.068/110/2009, Curtea de Apel Bacãu - Secţia civilã, cauze minori, familie, conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 34 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale.
    Excepţia a fost ridicatã de Emilia Hurã cu prilejul soluţionãrii recursului formulat împotriva Sentinţei civile nr. 290 din 17 februarie 2010, pronunţatã de Tribunalul Bacãu în Dosarul nr. 1.068/110/2009.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, cã textele de lege criticate, care modificã art. 77 din Legea nr. 19/2000, sunt contrare dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie. În acest sens, aratã cã alin. (2) al art. 77 din lege nu include în ipoteza sa şi asiguraţii care au desfãşurat activitatea în condiţii deosebite de muncã şi care, asemãnãtor persoanelor care au desfãşurat munca în condiţii speciale, beneficiazã de reducerea vârstei de pensionare şi, pe cale de consecinţã, şi a stagiului de cotizare.
    Curtea de Apel Bacãu - Secţia civilã, cauze minori, familie, conflicte de muncã şi asigurãri sociale considerã cã excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiatã, de vreme ce textul de lege criticat instituie aceleaşi reguli de determinare a punctajului mediu anual pentru persoane aflate în aceleaşi situaţii de cotizare.
    În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Deşi potrivit încheierii de sesizare obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. I pct. 34 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, ordonanţã publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001, Curtea constatã cã, în realitate, sunt avute în vedere dispoziţiile art. 77 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, aşa cum au fost acestea modificate prin art. I pct. 34 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 49/2001.
    Dispoziţiile art. 77 din Legea nr. 19/2000 au urmãtoarea redactare: "(1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare se determinã prin împãrţirea numãrului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat în perioada de cotizare la numãrul de ani corespunzãtor stagiului complet de cotizare, prevãzut în anexa nr. 3.
    (2) În situaţia asiguraţilor prevãzuţi la art. 43 şi 47, la stabilirea punctajului mediu anual conform alin. (1) se iau în considerare stagiile de cotizare prevãzute la aceste articole.
    (3) În situaţiile prevãzute la art. 44, la stabilirea punctajului mediu anual al asiguraţilor conform alin. (1) se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevãzute în anexele nr. 4 şi 5.
    (4) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual şi a numãrului de puncte realizat în fiecare lunã se utilizeazã cinci zecimale."
    Autorul excepţiei de neconstituţionalitate considerã cã acest text de lege este discriminatoriu, contravenind dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã textele de lege criticate au fost abrogate prin dispoziţiile art. 196 lit. a) şi m) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, lege care nu a mai preluat soluţia legislativã criticatã. Astfel, art. 55 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 263/2010 instituie atât pentru persoanele care au desfãşurat munca în condiţii deosebite, cât şi pentru cele care au desfãşurat munca în condiţii speciale doar beneficiul reducerii vârstei standard de pensionare, fãrã reducerea stagiului de cotizare. Reducerea stagiului de cotizare este prevãzutã doar ca excepţie pentru anumite categorii de persoane, având în vedere specificul muncii.
    Curtea constatã însã cã, potrivit celor statuate prin Decizia nr. 766*) din 15 iunie 2011, aflatã în curs de publicare, dispoziţiile de lege supuse controlului de constituţionalitate şi care sunt aplicabile litigiului în care s-a invocat excepţia de neconstituţionalitate în virtutea principiului tempus regit actum, pot constitui obiect al excepţiei de neconstituţionalitate chiar dacã acestea au fost abrogate sau şi-au încetat aplicarea. Având în vedere considerentele acestei decizii, Curtea urmeazã a se pronunţa asupra dispoziţiilor art. 77 din Legea nr. 19/2000 în temeiul cãrora s-a efectuat calculul pensiei autorului excepţiei.
________
    *) Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011.

    Curtea reţine cã prevederile de lege criticate au mai constituit obiect al controlului de constituţionalitate în raport cu aceleaşi critici şi prin raportare la acelaşi text din Constituţie ca şi cel invocat în prezenta cauzã. Astfel, prin Decizia nr. 1.229 din 20 decembrie 2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 14 februarie 2008, Curtea a statuat cã "legiuitorul a înţeles sã stabileascã condiţii diferenţiate privind acordarea dreptului la pensie, având în vedere situaţia obiectiv diferitã în care se gãsesc diverşii titulari ai acestui drept. Astfel, potrivit art. 42 din Legea nr. 19/2000, persoanele care au desfãşurat activitatea în condiţii deosebite de muncã se bucurã de beneficiul reducerii vârstei standard de pensionare doar în mãsura în care au realizat stagiul complet de cotizare. Spre deosebire de aceştia, persoanele ce se încadreazã în situaţia reglementatã de art. 43, 44 şi 47 din Legea nr. 19/2000 se bucurã şi de reducerea stagiului de cotizare, alãturi de reducerea vârstelor standard de pensionare, fapt ce justificã tratamentul diferenţiat instituit de art. 77 din aceeaşi lege".
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele deciziei îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.

    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, excepţie ridicatã de Emilia Hurã în Dosarul nr. 1.068/110/2009 al Curţii de Apel Bacãu - Secţia civilã, cauze minori, familie, conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 14 iulie 2011.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                            Patricia Marilena Ionea

                                      ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice