Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 1.003 din 8 noiembrie 2007  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor   art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si   art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 1.003 din 8 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 28 decembrie 2007

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Galmopan" - S.A Galaţi în Dosarul nr. 5.096/121/2006 al Tribunalului Galaţi - Secţia comercialã, maritimã şi fluvialã, de contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilã a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 şi ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 .

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 23 februarie 2007, pronunţatã în Dosarul nr. 5.096/121/2006, Tribunalul Galaţi - Secţia comercialã, maritimã şi fluvialã, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Galmopan" - S.A. Galaţi.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 este neconstituţional, întrucât instanţa, "în raport de atribuţiile conferite de lege, este obligatã sã suspende cauza şi sã trimitã spre soluţionare orice excepţie de neconstituţionalitate. Cenzurarea acesteia de cãtre instanţa în faţa cãreia se ridicã o asemenea excepţie este ea însãşi o îngrãdire a liberului acces la justiţie în materie de neconstituţionalitate, singura instanţã competentã fiind Curtea Constituţionalã".
În ceea ce priveşte <>art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 , autorul excepţiei nu îşi motiveazã criticile de neconstituţionalitate.
Tribunalul Galaţi - Secţia comercialã, maritimã şi fluvialã, de contencios administrativ şi fiscal apreciazã cã prevederile <>art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 sunt constituţionale.
Cu privire la <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 , aratã cã acesta nu contravine dispoziţiilor art. 21 şi 24 din Constituţie, precum şi art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, deoarece încheierea de şedinţã prin care o excepţie de neconstituţionalitate este apreciatã ca inadmisibilã de cãtre instanţa de judecatã poate fi atacatã cu recurs. Invocã, în acest sens, şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
Potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Guvernul apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 este inadmisibilã, deoarece, cu privire la acest text, autorul excepţiei nu îşi motiveazã criticile de neconstituţionalitate. Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 , apreciazã cã este neîntemeiatã, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.
Avocatul Poporului considerã cã prevederile de lege criticate nu contravin normelor constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizatã.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, şi <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, care au urmãtorul cuprins:
- <>Art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 : "Dispoziţiile art. 24 alin. 1 din Codul de procedurã civilã privind incompatibilitatea nu sunt aplicabile judecãtorului-sindic care pronunţã succesiv hotãrâri în acelaşi dosar, cu excepţia situaţiei rejudecãrii, dupã casarea hotãrârii în recurs.";
- <>Art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 : "Dacã excepţia este inadmisibilã, fiind contrarã prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanţa respinge printr-o încheiere motivatã cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Încheierea poate fi atacatã numai cu recurs la instanţa imediat superioarã, în termen de 48 de ore de la pronunţare. Recursul se judecã în termen de 3 zile."
Textele constituţionale considerate a fi încãlcate sunt cele ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apãrare şi art. 146 lit. d) privind atribuţiile Curţii Constituţionale. Este invocatã şi încãlcarea art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine urmãtoarele:
I. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 , din examinarea concluziilor scrise formulate de autorul acesteia, precum şi a considerentelor încheierii de sesizare, Curtea constatã cã autorul excepţiei nu motiveazã în ce fel aceste prevederi contravin normelor constituţionale.
Potrivit <>art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 , sesizãrile adresate instanţei de contencios constituţional trebuie motivate, cerinţã care nu este îndeplinitã în ceea ce priveşte aceastã excepţie. Textul de lege fiind imperativ, încãlcarea dispoziţiilor sale are drept consecinţã imposibilitatea exercitãrii controlului de constituţionalitate, Curtea neputând sã se substituie autorului excepţiei cu privire la invocarea unor motive de neconstituţionalitate. De aceea, coroborând prevederile de lege mai sus menţionate cu prevederile art. 29 alin. (6) din aceeaşi lege, rezultã cã excepţia este inadmisibilã.
II. Asupra dispoziţiilor <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 Curtea s-a mai pronunţat prin numeroase decizii. Astfel, prin <>Decizia nr. 514 din 20 iunie 2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 13 iulie 2006, a fost respinsã ca neîntemeiatã o excepţie similarã.
În aceastã decizie Curtea a statuat cã prevederile <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 sunt norme de procedurã pe care instanţa care a fost sesizatã cu excepţia de neconstituţionalitate este obligatã sã le aplice, în vederea selectãrii doar a acelor excepţii care, potrivit legii, pot face obiectul controlului de constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţionalã, unica autoritate de jurisdicţie constituţionalã. Aceastã procedurã nu face însã posibila respingerea sau admiterea excepţiei de neconstituţionalitate de cãtre instanţa judecãtoreascã, ci doar pronunţarea, în situaţiile date, asupra oportunitãţii sesizãrii Curţii Constituţionale. Instanţa de judecatã are rol de filtru al excepţiei de neconstituţionalitate ridicate de pãrţi, având obligaţia de a le respinge ca inadmisibile pe cele care nu îndeplinesc cerinţele legii.
Considerentele şi soluţia deciziei menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã, întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Galmopan" - S.A Galaţi în Dosarul nr. 5.096/121/2006 al Tribunalului Galaţi - Secţia comercialã, maritimã şi fluvialã, de contencios administrativ şi fiscal.
2. Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţie ridicatã de acelaşi autor în acelaşi dosar.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 8 noiembrie 2007.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Maria Bratu
--------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice