Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENTIE din 25 aprilie 1964  privind infiintarea Organizatiei de colaborare in industria de rulmenti (O.C.I.R.)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONVENTIE din 25 aprilie 1964 privind infiintarea Organizatiei de colaborare in industria de rulmenti (O.C.I.R.)

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 68 din 6 iunie 1972
Guvernele:
- Republicii Populare Bulgaria
- Republicii Populare Ungare,
- Republicii Democrate Germane,
- Republicii Populare Polone,
- Republicii Socialiste Cehoslovace,
calauzindu-se dupã principiile diviziunii internaţionale socialiste a muncii şi dorind sa asigure o dezvoltare cît mai rapida a industriei de rulmenti, sa ridice nivelul ei tehnic şi sa asigure mai deplin necesarul de rulmenti al ţãrilor lor,
ţinând seama de faptul ca colaborarea strinsa pe baza egalitãţii, avantajului reciproc şi intrajutorarii tovarasesti va duce la dezvoltarea în continuare a industriei de rulmenti,

au hotãrât sa încheie urmãtoarea convenţie:

ART. 1
În scopul colaborãrii în continuare în domeniul industriei de rulmenti, pãrţile contractante înfiinţeazã Organizaţia de colaborare în industria de rulmenti - denumita în continuare (O.C.I.R.) -, cu sediul în Republica Populara Polona la Varsovia.
ART. 2
Organizaţia de colaborare în industria de rulmenti îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prezenta convenţie şi cu Regulamentul O.C.I.R., care constituie parte integrantã a acestei convenţii.
ART. 3
Organizaţia de colaborare în industria de rulmenti va elabora mãsuri îndreptate spre asigurarea mai deplina a necesarului de rulmenti în sortimentul corespunzãtor prin mãrirea ritmurilor de creştere a producţiei de rulmenti, introducerea tehnologiei şi organizãrii moderne a producţiei, precum şi spre folosirea mai raţionalã a capacitãţilor de producţie ale industriei de rulmenti a diferitelor pãrţi contractante.
În acest scop O.C.I.R. îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
1. elaborarea de propuneri privind specializarea producţiei de rulmenti, precum şi a mãsurilor pentru realizarea acestor propuneri;
2. convenirea planurilor anuale de producţie a rulmentilor, ţinând seama de necesarul ţãrilor în acordurile comerciale de lungã durata în vigoare;
3. elaborarea de propuneri şi mãsuri îndreptate spre satisfacerea necesarului de rulmenti ai pãrţilor contractante pe seama producţiei proprii, ţinând seama de exportul de rulmenti în ţãrile neparticipante la convenţie şi de importul lor din aceste tari;
4. convenirea nomenclatorului, volumului şi termenelor livrãrilor reciproce de rulmenti şi piese ale acestora, cu participarea organizaţiilor de comerţ exterior, în scopul perfectarii ulterioare a celor convenite în privinta livrãrilor reciproce în acordurile comerciale;
5. elaborarea de mãsuri privind organizarea producţiei de rulmenti care nu se produc în cantitãţi insuficiente de pãrţile contractante;
6. organizarea ajutorului reciproc operativ în livrãrile de piese şi în livrãrile de rulmenti din rezervele din depozit;
7. coordonarea lucrãrilor de cercetãri ştiinţifice şi a lucrãrilor experimentale de proiectari legate de producţia şi exploatarea rulmentilor;
8. elaborarea proceselor tehnologice tip, subansamblelor unificate şi a construcţiei interioare a rulmentilor;
9. organizarea, în modul stabilit în tari, a schimbului mai operativ de documentaţii tehnice şi a schimbului de realizari tehnico-ştiinţifice şi de experienta innaitata în domeniul producţiei şi folosirii rulmentilor, în special prin consultãri şi cunoaşterea nemijlocitã a producţiei de cãtre specialişti;
10. studierea principalelor probleme ale economiei producţiei de rulmenti, elaborarea de mãsuri privind perfecţionarea acestuia, ţinând seama de nivelul mondial, precum şi organizarea unui schimb de informaţii economice şi tehnice;
11. convenirea planurilor de perspectiva de producţie pentru nomenclatorul de rulmenti, în conformitate cu recomandãrile organelor C.A.E.R. privind coordonarea planurilor de perspectiva de dezvoltare a economiei naţionale ale ţãrilor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc;
12. elaborarea de propuneri privind dezvoltarea industriei de rulmenti şi, în caz de necesitate, de propuneri privind reconstruirea uzinelor existente şi construirea de noi uzine;
13. pregãtirea de propuneri privind construirea de întreprinderi comune pentru producţia de rulmenti, precum şi de întreprinderi care deservesc aceasta ramura industriala;
14. stabilirea necesarului în utilaje tehnologice, aparate, materiale de baza şi auxiliare necesare industriei de rulmenti, precum şi elaborarea recomandãrilor corespunzãtoare în aceasta problema;
15. convenirea problemelor legate de cumpãrarea şi folosirea licenţelor pentru industria de rulmenti;
16. elaborarea de propuneri privind cererea de birouri de proiectari, laboratoare şi institute comune;
17. elaborarea recomandãrilor de tipizare, standardizare a rulmentilor, precum şi de unificare a condiţiilor tehnice de recepţie a materialelor şi rulmentilor.
ART. 4
1. Activitatea O.C.I.R. este condusã de o direcţie formatã din reprezentanţii permanenţi ai tuturor pãrţilor contractante, cîte unu din partea fiecãrei tari.
2. Direcţia stabileşte regulile sale de procedura.
3. Direcţia îşi tine şedinţele pe mãsura necesitãţii, dar nu mai rar de o data la 6 luni, la locul stabilit de direcţie.
4. Direcţia O.C.I.R. examineazã problemele care intra în atribuţiile ei, conform articolului III al prezentei convenţii şi adopta în aceste probleme hotãrâri sau recomandãri. Hotãrârile şi recomandãrile se adopta de direcţie numai cu acordul tuturor pãrţilor contractante.
5. Şedinţele direcţiei sînt prezidate pe rind de reprezentanţii ţãrilor, în ordinea denumirii ţãrilor dupã alfabetul rus, timp de un an.
6. Direcţia aproba planurile anuale şi de perspectiva ale activitãţii sale şi verifica în permanenta mersul îndeplinirii lucrãrilor.
7. Direcţia poate sa introducã în Regulamentul O.C.I.R. modificãri în conformitate cu prevederile prezentei convenţii.
ART. 5
1. Hotãrârile se adopta de direcţie pentru punctele 1-10 ale articolului III, iar recomandãrile, pentru punctele 11-17 ale aceluiaşi articol.
2. Hotãrârile intra în vigoare dacã în termen de 30 de zile de la data semnãrii protocolului şedinţei direcţiei nu vor fi prezentate obiecţiuni din partea organelor competente ale pãrţilor contractante prin reprezentanţii lor în O.C.I.R.
3. Recomandãrile se realizeazã de pãrţile contractante în baza hotãrârilor organelor competente ale ţãrilor lor. Pãrţile contractante, prin reprezentanţii lor în direcţie comunica şefului secretariatului, în termen de 60 de zile din ziua semnãrii protocolului respectiv, rezultatele examinãrii recomandãrilor de cãtre organele competente ale ţãrilor lor.
Şeful secretariatului comunica neîntârziat despre aceasta tuturor reprezentanţilor din direcţie.
ART. 6
1. Organul permanent de lucru al O.C.I.R. este secretariatul direcţiei.
2. Secretariatul este alcãtuit din şeful secretariatului, loctiitorii acestuia, numãrul necesar de specialişti şi din personal tehnic şi de deservire, care sînt cetãţeni ai pãrţilor contractante.
3. Drepturile, obligaţiile, modul de lucru, structura şi statele de funcţiuni ale secretariatului, precum şi condiţiile de lucru ale personalului secretariatului, sunt stabilite de regulile corespunzãtoare, care se aproba de direcţie.
4. Şeful secretariatului, loctiitorii acestuia şi specialiştii sunt numiţi şi eliberaţi din munca de direcţie. Secretariatul îşi are sediul în Republica Populara Polona - la Varsovia.
ART. 7
Pãrţile contractante convin asupra faptului ca guvernul Republicii Populare Polone va pune la dispoziţia O.C.I.R. spaţii de lucru respective şi utilajul necesar.
ART. 8
1. Pãrţile contractante suporta în egala mãsura cheltuielile legate de activitatea O.C.I.R.
2. Finanţarea activitãţii O.C.I.R. şi a secretariatului se efectueazã pe baza bugetului elaborat pe o perioada de un an, pornindu-se, în principal, de la urmãtoarele capitole de cheltuieli:
- cheltuieli administrative şi gospodãreşti, inclusiv întreţinerea personalului secretariatului, cheltuieli pentru deservirea O.C.I.R., precum şi pentru plata lucrãrilor care se efectueazã de alte organizaţii din însãrcinarea O.C.I.R.
- cote de amortizare pentru punerea la dispoziţia O.C.I.R., de cãtre Republica Populara Polona, a clãdirilor respective şi a utilajului lor.
3. Cheltuielile pentru întreţinerea participanţilor la şedinţele şi consfatuirile care se ţin în cadrul O.C.I.R. le suporta ţara care îşi deleagã reprezentanţii la aceste şedinţe; cheltuielile pentru intretinere încãperilor, precum şi a mijloacelor tehnice necesare pentru şedinţele şi consfatuirile sus-menţionate, le suporta ţara în care se ţin aceste şedinţe şi consfatuiri.
4. Bugetul şi darea de seama privind folosirea mijloacelor financiare le aproba direcţia. Pentru verificarea activitãţii financiare a secretariatului Direcţiei O.C.I.R., direcţia înfiinţeazã Comisia de revizie, a carei componenta se stabileşte prin Regulamentul O.C.I.R.
5. Vãrsãmintele prevãzute pentru finanţarea activitãţii Direcţiei O.C.I.R. şi a secretariatului acestuia au caracter de plati necomerciale şi se vãrsa de pãrţile contractante semestrial, pe baza acordurilor de plati în vigoare între pãrţile contractante.
6. Regulile legate de activitatea financiarã a O.C.I.R. şi de activitatea Comisiei de revizie se stabilesc printr-un document separat.
ART. 9
O.C.I.R. beneficiazã de drepturi de persoana juridicã.
ART. 10
Limbile oficiale ale O.C.I.R. sunt limbile pãrţilor contractante. Limba de lucru a O.C.I.R. este rusa.
ART. 11
Prezenta convenţie urmeazã a fi aprobatã de cãtre guvernul fiecãrei pãrţi contractante. Convenţia intra în vigoare dupã expirarea unui termen de 3o de zile din ziua în care se preda depozitarului ultimul document privind aprobarea convenţiei, fapt despre care depozitarul înştiinţeazã toate pãrţile contractante.
ART. 12
Prezenta hotãrâre se preda spre pãstrare guvernului Republicii Populare Polone, care îndeplineşte funcţia de depozitar al acestei convenţii.
ART. 13
Convenţia se încheie pe termen nelimitat.
În convenţie pot fi introduse modificãri numai cu acordul tuturor pãrţilor contractante.
La prezenta convenţie pot sa adere şi alte tari prin transmiterea cãtre depozitar a documentului de aderare, care intra în vigoare din ziua primirii acordului tuturor pãrţilor contractante.
Fiecare parte contractantã poate sa renunţe la participarea la prezenta convenţie, comunicând despre aceasta celorlalte pãrţi contractante prin intermediul depozitarului prezentei convenţii, pana la finele lunii februarie a fiecãrui an.
Renunţarea de a participa la convenţie nu absolvã partea contractantã de obligaţiile asumate în baza convenţiei.
ART. 14
Convenţia a fost întocmitã într-un singur exemplar în limba rusa. Copiile autentificate ale convenţiei se difuzeazã de cãtre depozitar tuturor pãrţilor contractante, drept care reprezentanţii împuterniciţi ai pãrţilor contractante au semnat prezenta convenţie.
Întocmirea la Moscova la 25 aprilie 1964.REGULAMENTUL
Organizaţiei de colaborare în industria de rulmenti

Text extras din Regulamentul din 25 aprilie 1964

Act Internaţional

Prevederi generale

1. Sarcinile organizaţiei de colaborare în industria de rulmenti se stabilesc prin Convenţia privind înfiinţarea O.C.I.R., semnatã la 25 aprilie 1964.
2. O.C.I.R. îşi îndeplineşte sarcinile cu ajutorul organizaţiilor sale, care sunt Direcţia O.C.I.R. şi Secretariatul O.C.I.R.
3. În vederea asigurãrii îndeplinirii sarcinilor sale, O.C.I.R. are dreptul:
- sa solicite în limita competentei sale, materialele necesare de la organele pãrţilor contractante prin reprezentanţii lor permanenţi în O.C.I.R. şi cu acordul acestora;
- sa convoace, pe mãsura necesitãţii şi în conformitate cu planul de lucru al O.C.I.R., consfatuiri ale experţilor ţãrilor contractante în scopul elaborãrii diferitelor probleme.
4. O.C.I.R. beneficiazã de drepturi de persoana juridicã şi este imputernicita sa-şi asume drepturi patrimoniale şi obligaţii necesare pentru realizarea sarcinilor în cadrul competentei sale.

Competenta Direcţiei O.C.I.R

1. Direcţia conduce activitatea O.C.I.R.
2. Direcţia aproba planurile anuale şi de perspectiva ale activitãţii sale şi verifica permanent mersul îndeplinirii lucrãrilor.
3. Direcţia adopta hotãrâri îndreptate spre asigurarea îndeplinirii sarcinilor menţionate la punctele 1-10 ale articolului III din convenţie.
4. Direcţia elaboreazã recomandãri îndreptate spre asigurarea indeplinirilor sarcinilor menţionate la punctele 11-17 ale articolului III din convenţie.
5. Direcţia aproba bugetul O.C.I.R. şi darea de seama a Secretariatului O.C.I.R.privind executarea bugetului, precum şi rapoartele Comisiei financiare a Secretariatului O.C.I.R.
6. Direcţia numeşte şi elaboreazã din munca pe şeful Secretariatului O.C.I.R., loctiitorii acestuia, specialiştii şi contabilul şef.
7. Direcţia aproba componenta nominalã a secretariatului şi repartizarea funcţiilor între specialiştii pãrţilor contractante.
8. Direcţia stabileşte directivele pentru activitatea Secretariatului O.C.I.R.
9. Direcţia aproba structura şi statele de funcţiuni ale Secretariatului O.C.I.R.
10. Direcţia introduce schimbãri în Regulamentul O.C.I.R., în conformitate cu prevederile convenţiei.

Componenta Direcţiei O.C.I.R. şi regulile de procedura

1. Direcţia O.C.I.R. este constituitã din reprezentanţii permanenţi ai pãrţilor contractante, cîte unu din partea fiecãrei tari. Dacã reprezentantul permanent al vreunei pãrţi contractante nu va putea participa la lucrãrile Direcţiei O.C.I.R., aceasta parte desemneazã pe locţiitorul reprezentantului sau permanent.
2. Şedinţele direcţiei sunt prezidate de reprezentanţii ţãrilor, prin rotaţie în ordinea denumirii ţãrilor dupã alfabetul rus, timp de un an. Funcţia de preşedinte în primul an o îndeplineşte reprezentantul tarii unde îşi are sediul O.C.I.R. Preşedintele Direcţiei O.C.I.R. conduce şedinţele direcţiei, organizeazã prin intermediul secretariatului O.C.I.R. în perioada între şedinţe, urmãreşte pregãtirea problemelor pentru şedinţele direcţiei, precum şi îndeplinirea hotãrârilor adoptate de direcţie. La şedinţele direcţiei O.C.I.R. preşedintele ia totodatã cuvintul în calitate de reprezentant al partii sale contractante.
3. Direcţia îşi tine şedinţele conform planului de lucru sau pe mãsura necesitãţii, dar nu mai rar de o data la 6 luni, la locul stabilit de direcţie. Şedinţa direcţiei O.C.I.R. poate fi convocatã, de asemenea, la cererea unuia sau mai multor reprezentanţi permanenţi, precum şi la cererea şefului Secretariatului O.C.I.R.
4. Data şi ordinea de zi preliminarã a urmãtoarelor şedinţe a Direcţiei O.C.I.R. se stabilesc de cãtre direcţie la şedinţa sa anterioarã.
5. Toate hotãrârile Direcţiei O.C.I.R. se aproba la şedinţele direcţiei. În cazuri excepţionale, ele pot fi aprobate prin consultare, în ordine de lucru.
6. Direcţia O.C.I.R. are puteri depline dacã la şedinţele ei participa reprezentanţii permanenţi ai tuturor pãrţilor contractante sau persoanele care îl înlocuiesc.
7. Protocoalele şedinţelor Direcţiei O.C.I.R. se întocmesc într-un singur exemplar. Protocoalele sunt semnate de reprezentanţii permanenţi ai pãrţilor contractante sau de persoanele care îi înlocuiesc, în ordinea denumirii ţãrilor dupã alfabetul rus. Textul original al protocolului se pãstreazã la Secretariatul O.C.I.R. Copiile autentificate ale protocolului se trimit reprezentanţilor permanenţi.

Hotãrârile şi recomandãrile Direcţiei O.C.I.R.

1. Hotãrârile şi recomandãrile se adopta de direcţie numai cu acordul tuturor pãrţilor contractante.
2. Hotãrârile se adopta de cãtre direcţie pentru puncte 1-10 ale articolului III din convenţie, iar recomandãrile, pentru punctele 11-17 ale aceluiaşi articol.
3. Hotãrârile intra în vigoare dacã în termen de 30 de zile de la data semnãrii protocolului şedinţei direcţiei nu vor fi prezentate obiecţiuni din partea organelor competente ale partii contractante prin reprezentanţii lor în O.C.I.R. Despre obiectiunile primite şeful secretariatului informeazã neîntârziat pe toţi reprezentanţii în direcţie.
4. Recomandãrile se realizeazã de pãrţile contractante în conformitate cu hotãrârile organelor competente ale ţãrilor lor. Pãrţile contractante, prin intermediul reprezentanţilor în direcţie, comunica şefului secretariatului în termen de 60 de zile de la data semnãrii protocolului respectiv, rezultatele examinãrii recomandãrilor de cãtre organele competente ale ţãrilor lor. Şeful secretariatului informeazã neîntârziat despre aceasta pe toţi reprezentanţii în direcţie.

Secretariatul

1. Secretariatul se compune din şeful secretariatului, loctiitorii acestuia, contabilul şef, numãrul necesar de specialişti şi din personal tehnic şi de deservire, care sunt cetãţeni ai pãrţilor contractante.
2. Şeful secretariatului, conduce activitatea acestuia, raporteazã şi este subordonat Direcţiei O.C.I.R.
3. Şeful secretariatului, loctiitorii sãi şi specialiştii sunt numiţi şi eliberaţi din munca de direcţie.
Personalul tehnic se numeşte şi se elibereazã din munca de şeful secretariatului.
4. Şeful secretariatului reprezintã direcţia, din însãrcinarea acestuia, în fata organelor şi organizaţiilor pãrţilor contractante şi ale altor tari.
5. În perioada dintre şedinţele direcţiei, şeful secretariatului este împuternicit sa ia mãsuri operative, corespunzãtoare hotãrârilor direcţiei, planului de lucru al acestuia şi indicaţiilor preşedintelui direcţiei.

Activitatea secretariatului

Secretariatul direcţiei:
1. contribuie la îndeplinirea hotãrârilor adoptate de Direcţia O.C.I.R.;
2. organizeazã pregãtirea şedinţelor Direcţiei O.C.I.R.;
3. organizeazã pregãtirea conferinţelor şi consfatuirilor care se ţin în cadrul O.C.I.R.;
4. prezintã Direcţiei O.C.I.R. propuneri referitoare la activitatea O.C.I.R.;
5. asigura, din însãrcinarea Direcţiei O.C.I.R., pregãtirea materialelor pentru şedinţele ei;
6. organizeazã şi tine evidenta îndeplinirii hotãrârilor;
7. pregãteşte şi trimite tuturor reprezentanţilor permanenţi, împreunã cu materialele necesare, proiectul ordinii de zi a şedinţelor direcţiei, de regula cu 20 de zile înainte de începerea şedinţei. În proiectul ordinii de zi se includ probleme care rezulta din planul de lucru, din hotãrârile anterioare ale Direcţiei O.C.I.R., cît şi probleme incluse de reprezentanţii permanenţi ai pãrţilor contractante sau de şeful secretariatului;
8. pentru îndeplinirea sarcinilor încredinţate secretariatului, specialiştii acestuia iau cunostinta la fata locului, în caz de nevoie, de situaţia industriei de rulmenti a pãrţilor contractante.

Probleme financiare

1. Regulile legate de activitatea financiarã a O.C.I.R. se stabilesc printr-un document separat elaborat de direcţie.
2. Verificarea activitãţii financiare a Secretariatului O.C.I.R. se efectueazã de Comisia de revizie.

Comisia de revizie

1. Comisia de revizie se compune din trei specialişti numiţi în acest scop de pãrţile contractante, cîte unul din partea fiecãrei pãrţi contractante, în ordinea denumirii ţãrilor dupã alfabetul rus. Membrii Comisiei de revizie se numesc pe o perioada de 3 ani.
2. Comisia de revizie raporteazã şi este subordonata Direcţiei O.C.I.R.
3. Regulile legate de activitatea Comisiei de revizie se stabilesc printr-un document separat elaborat de Direcţie.

-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016