Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENTIE din 14 decembrie 1960  privind lupta impotriva discriminarii in domeniul invatamintului*    Twitter Facebook
Cautare document

CONVENTIE din 14 decembrie 1960 privind lupta impotriva discriminarii in domeniul invatamintului*

EMITENT: ORGANIZATIA NATIUNILOR UNITE
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 5 din 20 aprilie 1964

* Traducere

Conferinţa Generalã a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţa şi cultura, întrunitã la Paris, de la 14 noiembrie la 15 decembrie 1960, în cea de-a 11-a sesiune a sa,
Reamintind ca Declaraţia universala a drepturilor omului afirma principiul nediscriminarii şi proclama dreptul oricãrei persoane la educaţie,
Considerind ca discriminarea în domeniul învãţãmîntului constituie o violare a drepturilor enunţate în aceasta declaraţie, Considerind ca în conformitate cu Actul sau constitutiv, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţa şi cultura îşi propune sa stabileascã colaborarea între natiuni în scopul asigurãrii pentru toţi a respectului universal al drepturilor omului, precum şi posibilitãţi egale de a primi educaţie.
Constienta, ca este ca atare de datoria Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţa şi cultura, respectînd diversitatea sistemelor naţionale de educaţie, nu numai de a condamna orice discriminare în domeniul învãţãmîntului ci de a promova în acelaşi timp egalitate de posibilitãţi şi de tratament pentru orice persoane în acest domeniu,
Fiind sesizatã de propuneri referitoare la diferitele aspecte ale discriminarii în domeniul învãţãmîntului, chestiune care constituie punctul 17.1.4 al ordinii de zi a sesiunii,
Dupã ce a hotãrît, cu prilejul celei de-a 10-a sesiuni a sa, ca aceasta chestiune va face obiectul unei Convenţii internaţionale, precum şi al unor recomandãri cãtre Statele membre,
Adopta, în aceasta zi de 14 decembrie 1960, prezenta Convenţie.

ART. 1
1. În sensul prezentei Convenţii, termenul de "discriminare" cuprinde orice distincţie, excludere, limitare sau preferinta care, intemeiata pe rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, origine nationala sau socialã, situaţie economicã sau naştere, are drept obiect sau ca rezultat suprimarea sau alterarea egalitãţii de tratament în ceea ce priveşte învãţãmîntul şi mai ales:
a. Înlãturarea unei persoane sau unui grup de la accesul la diversele tipuri sau grade de învãţãmînt;
b. Limitarea la un nivel inferior a educaţiei unei persoane sau a unui grup;
c. Sub rezerva celor stabilite în art. 2 al prezentei convenţii, instituirea sau menţinerea unor sisteme sau instituţii de învãţãmînt separate pentru persoane sau grupuri; sau
d. Plasarea unei persoane sau unui grup într-o situaţie incompatibilã cu demnitatea umanã.
2. În sensul prezentei Convenţii, cuvintul "învãţãmînt" se referã la diverse tipuri şi diferite grade de învãţãmînt şi cuprinde accesul la învãţãmînt, nivelul şi calitatea sa, precum şi condiţiile în care este predat.
ART. 2
În cazul cînd sînt admise de cãtre State, situaţiile urmãtoare nu sînt considerate ca ar constitui discriminãri în sensul articolului 1 al prezentei Convenţii:
a. Crearea sau menţinerea de sisteme sau de instituţii de învãţãmînt separate pentru elevii de cele doua sexe, cînd aceste sisteme sau instituţii prezintã înlesniri echivalente de acces la învãţãmînt, dispun de cadre didactice cu aceeaşi calificare, precum şi de localuri şcolare şi rechizite de aceeaşi calitate, şi permit sa se urmeze aceleaşi programe de studii sau programe de studii echivalente;
b. Crearea sau menţinerea, din motive de ordin religios sau lingvistic, de sisteme sau instituţii separate în care se preda un învãţãmînt care corespunde alegerii pãrinţilor sau tutorilor legali ai elevilor, dacã adeziunea la aceste sisteme sau frecventarea acestor instituţii rãmîne facultativã şi dacã învãţãmîntul predat este în conformitate cu normele care ar fi putut fi prescrise, sau aprobate de cãtre autoritãţile competente, în special pentru învãţãmîntul de acelaşi grad;
c. Crearea sau menţinerea de instituţii de învãţãmînt particulare, dacã aceste instituţii au drept obiect nu asigurarea excluderii unui grup oarecare, ci sporirea posibilitãţilor de învãţãmînt pe care le oferã puterea publica, dacã funcţionarea lor corespunde acestui tel şi dacã învãţãmîntul predat este conform cu normele care ar fi putut fi prescrise sau aprobate de cãtre autoritãţile competente, în special pentru învãţãmîntul de acelaşi grad.
ART. 3
În scopul de a elimina sau preveni orice discriminare în sensul prezentei Convenţii, Statele Participante îşi iau angajamentul:
a. Sa abroge orice dispoziţii legislative şi administrative şi sa punã capãt oricãror practici administrative care ar comporta o discriminare în domeniul învãţãmîntului;
b. Sa ia mãsurile necesare, la nevoie pe cale legislativã, pentru a nu se face nici o discriminare la admiterea elevilor în instituţiile de învãţãmînt;
c. Sa nu admitã, în ceea ce priveşte cheltuielile de şcolarizare, atribuirea de burse sau orice alte forme de ajutorare a elevilor, acordarea de autorizaţii sau înlesniri care pot fi necesare pentru urmarea studiilor în strãinãtate, nici o diferenţa de tratament între nationali din partea autoritãţilor, afarã de cele care se bazeazã pe merite sau pe nevoi;
d. Sa nu admitã, în cazul unui ajutor eventual, dat sub orice forma, de cãtre autoritãţile publice instituţiilor de învãţãmînt, nici o preferinta sau restrictie bazate exclusiv pe faptul ca elevii aparţin unui grup determinat;
e. Sa acorde resortisantilor strãini care locuiesc pe teritoriul lor acelaşi acces la învãţãtura ca şi propriilor lor nationali.
ART. 4
Statele Participante la prezenta Convenţie îşi iau în plus angajamentul sa formuleze, sa dezvolte şi sa aplice o politica, nationala menita sa promoveze, prin metode adaptate circumstanţelor şi obiceiurilor naţionale, egalitatea de posibilitãţi şi de tratament în domeniul învãţãmîntului şi mai ales:
a. Sa instituie învãţãmîntul primar obligatoriu şi gratuit; sa generalizeze şi sa facã accesibil pentru toţi învãţãmîntul mediu sub diversele sale forme; sa facã accesibil pentru toţi, în funcţie de capacitatile fiecãruia, în condiţii de egalitate deplina, învãţãmîntul superior; sa asigure executarea de cãtre toţi a obligaţiei şcolare prevãzute de lege;
b. Sa asigure în toate instituţiile de învãţãmînt public de acelaşi grad un învãţãmînt de acelaşi nivel şi condiţii echivalente în ceea ce priveşte calitatea învãţãmîntului predat;
c. Sa incurajeze şi sa intensifice, prin mijloace adecvate, educaţia persoanelor care n-au urmat învãţãmîntul primar sau care nu l-au dus pînã la capãt, şi sa le permitã sa-şi urmeze studiile în funcţie de aptitudinile lor;
d. Sa asigure fãrã discriminare pregãtirea pentru profesiunea didactica.
ART. 5
1. Statele Participante la prezenta Convenţie convin:
a. Ca educaţia trebuie sa urmãreascã deplina dezvoltare a personalitãţii umane şi întãrirea respectului drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale şi ca ea trebuie sa favorizeze înţelegerea, toleranta şi prietenia între toate natiunile şi toate grupurile rasiale sau religioase, precum şi dezvoltarea activitãţilor Naţiunilor Unite pentru menţinerea pãcii;
b. Ca este necesar sa se respecte libertatea pãrinţilor şi, dacã este cazul, a tutorilor legali: 1. sa aleagã pentru copiii lor instituţii de învãţãmînt altele decît acelea ale Statului, dar corespunzãtoare normelor minime care pot fi prescrise sau aprobate de cãtre autoritãţile competente; şi 2. sa asigure, conform modalitãţilor de aplicare proprii legislaţiei fiecãrui Stat, educaţia religioasã şi morala a copiilor în conformitate cu propriile lor convingeri; de asemenea, nici o persoana sau nici un grup nu trebuie sa fie constrinse sa primeascã o instrucţie religioasã incompatibilã cu convingerile lor;
c. Ca este necesar sa se recunoascã membrilor minoritãţilor naţionale dreptul de a exercita activitãţi educative proprii inclusiv de a deschide şcoli şi, conform cu politica fiecãrui Stat în materie de educaţie, de a utiliza sau preda în propria lor limba, însã cu condiţia ca:
i) Acest drept sa nu fie exercitat într-un mod care sa împiedice pe membrii minoritãţilor de a înţelege limba şi cultura întregii colectivitãţi şi de a lua parte la activitãţile ei, sau care ar compromite suveranitatea nationala;
ii) Nivelul invataturii predate în aceste şcoli sa nu fie inferior nivelului general prescris sau aprobat de cãtre autoritãţile competente; şi
iii) Frecventarea acestor şcoli sa fie facultativã.
2. Statele Participante la prezenta Convenţie se obliga sa ia toate mãsurile necesare pentru asigurarea aplicãrii principiilor enunţate în paragraful 1 al prezentului articol.
ART. 6
În aplicarea prezentei Convenţii, Statele Participante se angajeazã sa acorde cea mai mare atentie recomandãrilor pe care Conferinţa Generalã a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţa şi cultura le-ar adopta cu scopul de a defini mãsurile ce trebuie luate pentru a lupta impotriva diferitelor aspecte ale discriminarii în învãţãmînt şi de a asigura egalitatea de posibilitãţi şi de tratament.
ART. 7
Statele Participante la prezenta Convenţie vor trebui sa indice în rapoartele periodice pe care le vor prezenta Conferintei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţa şi cultura, la datele şi în forma pe care ea le va determina, dispoziţiile legislative şi regulamentele, precum şi alte mãsuri adoptate de ele pentru aplicarea prezentei Convenţii, inclusiv cele luate în vederea formularii şi dezvoltãrii politicii naţionale definite la articolul 4, precum şi rezultatele obţinute şi obstacolele intilnite la punerea ei în aplicare.
ART. 8
Orice litigiu între doua sau mai multe State Participante la prezenta Convenţie, cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei Convenţii şi care nu va fi fost soluţionat pe calea tratativelor va fi supus, la cererea pãrţilor în litigiu, Curţii Internaţionale de Justiţie pentru ca ea sa decidã în aceasta chestiune în lipsa altei proceduri de soluţionare a litigiului.
ART. 9
Nu va fi admisã nici o rezerva la prezenta Convenţie.
ART. 10
Prezenta Convenţie nu are ca efect atingerea drepturilor de care pot sa se bucure indivizi sau grupuri în virtutea unor acorduri încheiate între doua sau mai multe State, cu condiţia ca aceste drepturi sa nu fie contrare nici literei, nici spiritului prezentei Convenţii.
ART. 11
Prezenta Convenţie este întocmitã în limbile engleza, spaniola, franceza şi rusa, cele patru texte avînd aceeaşi valabilitate.
ART. 12
1. Prezenta Convenţie va fi supusã spre ratificare sau acceptare Statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţa şi cultura, în conformitate cu procedurile lor constituţionale.
2. Instrumentele de ratificare sau acceptare vor fi depuse la Directorul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţa şi cultura.
ART. 13
1. Prezenta Convenţie este deschisã pentru aderare oricãrui Stat care nu este membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţa şi cultura, invitat sa adere la aceasta de cãtre Consiliul executiv al Organizaţiei.
2. Aderarea se va face prin depunerea unui instrument de aderare la Directorul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţa şi cultura.
ART. 14
Prezenta Convenţie va intra în vigoare la trei luni dupã data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aderare, numai pentru Statele care au depus instrumentele lor respective de ratificare, acceptare sau aderare la aceasta data sau anterior. Ea va intra în vigoare pentru orice alt Stat dupã trei luni de la depunerea instrumentului sau de ratificare, acceptare sau aderare.
ART. 15
Statele Participante la prezenta Convenţie recunosc ca aceasta este aplicabilã nu numai teritoriului lor metropolitan, ci şi tuturor teritoriilor neautonome, sub tutela, coloniale, sau altor teritotii cãrora le asigura relaţiile internaţionale; ele se obliga sa consulte, dacã va fi necesar, guvernele sau alte autoritãţi competente ale ziselor teritorii, în momentul ratificãrii, acceptãrii sau aderãrii, sau în prealabil, cu scopul de a obţine aplicarea Convenţiei la aceste teritorii, precum şi sa notifice Directorului General al Organizaţiei Natiuniior Unite pentru educaţie, ştiinţa şi cultura, teritoriile cãrora li se va aplica Convenţia, aceasta notificare urmînd a avea efect dupã trei luni de la data primirii ei.
ART. 16
1. Fiecare din Statele Participante la prezenta Convenţie va avea facultatea de a denunta prezenta Convenţie în numele sau propriu sau în numele oricãrui teritoriu cãruia îi asigura relaţiile internaţionale.
2. Denunţarea va fi notificatã printr-un instrument scris depus la Directorul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţa şi cultura.
3. Denunţarea va produce efecte la 12 luni dupã primirea instrumentului de denunţare.
ART. 17
Directorul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţa şi cultura va informa Statele membre ale Organizaţiei, Statele membre la care se referã articolul 13, precum şi Organizaţia Naţiunilor Unite, despre depunerea tuturor instrumentelor de ratificare, acceptare sau aderare menţionate în articolele 12 şi 13, precum şi despre notificãrile şi denuntarile prevãzute respectiv în articolele 15 şi 16.
ART. 18
1. Prezenta Convenţie va putea fi revizuitã de cãtre Conferinţa Generalã a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţa şi cultura. Revizuirea nu va lega, totuşi decît Statele care vor deveni pãrţi la Convenţia de revizuire.
2. În cazul cînd Conferinţa Generalã ar adopta o noua Convenţie prin care s-ar revizui total sau parţial prezenta Convenţie, şi afarã de cazul cînd noua Convenţie nu va dispune altfel, prezenta Convenţie va inceta de a fi deschisã ratificãrii, acceptãrii sau aderãrii cu începere de la data intrãrii în vigoare a noii Convenţii de revizuire.
ART. 19
În conformitate cu articolul 102 al Cartei Naţiunilor Unite, prezenta Convenţie va fi înregistratã la Secretariatul Naţiunilor Unite, la cererea Directorului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţa şi cultura.
Facuta la Paris, la 15 decembrie 1960, în doua exemplare autentice semnate de Preşedintele Conferintei Generale, întrunitã în cea de-a 11-a sesiune a sa, şi de cãtre Directorul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţa şi cultura, care vor fi depuse în arhivele Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţa şi cultura şi ale cãror copii certificate conforme vor fi remise tuturor Statelor menţionate în articolele 12 şi 13, precum şi Organizaţiei Naţiunilor Unite.──────────────────
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice