Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONVENTIE CONSULARA din 27 octombrie 1978  intre Republica Socialista Romania si Republica Cipru    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONVENTIE CONSULARA din 27 octombrie 1978 intre Republica Socialista Romania si Republica Cipru

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 97 din 8 decembrie 1979
Republica Socialistã România şi Republica Cipru,
în dorinta de a dezvolta legãturile de prietenie dintre ele pe baza respectãrii principiilor suveranitãţii şi independentei naţionale, neamestecului în treburile interne, egalitãţii în drepturi şi avantajului reciproc,
dorind sa reglementeze relaţiile lor consulare, sa defineascã drepturile, privilegiile şi imunitãţile oficiilor consulare şi ale membrilor acestora şi sa asigure protejarea intereselor lor şi ale cetãţenilor lor,
au hotãrît sa încheie o convenţie consularã şi, în acest scop, au numit ca împuterniciţi ai lor:
Preşedintele Republicii Socialiste România, pe Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe;
Preşedintele Republicii Cipru, pe Andreas Patsalides, ministru al afacerilor externe - interimar, care, dupã schimbul deplinelor puteri, gãsite în buna şi cuvenitã forma, au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Definiţii
În înţelesul prezentei convenţii:
a) oficiu consular înseamnã orice consulat general, consulat, viceconsulat sau agenţie consularã;
b) circumscripţie consularã înseamnã teritoriul stabilit pentru exercitarea de cãtre un oficiu consular a funcţiilor sale;
c) şef al oficiului consular înseamnã persoana numita sa acţioneze în aceasta calitate;
d) funcţionar consular înseamnã orice persoana insarcinata sa exercite funcţii consulare, inclusiv şeful oficiului consular;
e) angajat consular înseamnã orice persoana care face parte din serviciul administrativ sau tehnic al oficiului consular;
f) membru al personalului de serviciu înseamnã orice persoana aparţinînd serviciului domestic al oficiului consular;
g) membru al oficiului consular înseamnã functionarii consulari, angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu;
h) membru al personalului consular înseamnã functionarii consulari, alţii decît şeful oficiului consular, angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu;
i) membru al personalului privat înseamnã persoana angajata exclusiv în serviciul privat al unui membru al oficiului consular;
j) membri de familie înseamnã sotia (soţul), copiii minori şi pãrinţii unui membru al oficiului consular, cu condiţia ca aceste persoane sa locuiascã împreunã cu acesta;
k) localuri consulare înseamnã clãdirile sau pãrţile din clãdiri şi terenurile aferente, oricui ar aparţine, care sînt folosite exclusiv în scopul activitãţii consulare;
l) arhive consulare înseamnã toatã corespondenta şi documentele oficiale, cãrţi, filme, benzi de magnetofon, registre ale consulatelor, echipamentul destinat scopurilor oficiale, precum şi orice articol de mobilier folosit pentru protecţia şi siguranta acestora;
m) nava a statului trimiţãtor înseamnã orice vas, altul decît de rãzboi, avînd naţionalitatea statului trimiţãtor în conformitate cu legislaţia acestui stat.

CAP. 1
Relaţii consulare

ART. 2
Înfiinţarea oficiilor consulare
1. Fiecare inalta parte contractantã poate infiinta oficii consulare pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante numai cu consimţãmîntul statului de resedinta, dat pentru fiecare caz în parte.
2. Sediul şi rangul unui oficiu consular, precum şi circumscripţia consularã, se stabilesc prin înţelegere între statul trimiţãtor şi statul de resedinta.
3. Orice modificare ulterioara cu privire la sediul şi rangul oficiului consular, precum şi la circumscripţia consularã, se va face, de asemenea, numai prin înţelegere între statul trimiţãtor şi statul de resedinta.
ART. 3
Patenta consularã şi exequaturul
1. În vederea numirii şefului oficiului consular, statul trimiţãtor trebuie sa obţinã, pe cale diplomaticã, acordul prealabil al statului de resedinta.
2. Dupã obţinerea acordului sus-menţionat, statul trimiţãtor va transmite, pe cale diplomaticã, patenta consularã Ministerului Afacerilor Externe al statului de resedinta. Patenta consularã trebuie sa ateste calitatea şi sa indice numele, prenumele şi clasa şefului oficiului consular, circumscripţia consularã şi sediul oficiului consular.
3. Şeful oficiului consular este admis sa îşi exercite funcţiile printr-o autorizaţie a statului de resedinta, denumita exequatur.
4. Pînã la eliberarea exequaturului, statul de resedinta poate acorda şefului oficiului consular o autorizaţie provizorie prin care i se permite sa îşi exercite funcţiile. În acest caz, dispoziţiile prezentei convenţii îi sînt aplicabile.
5. Din momentul în care şefului oficiului consular i s-a permis, chiar cu titlu provizoriu, sa îşi exercite funcţiile sale, statul de resedinta este obligat sa informeze imediat despre aceasta autoritãţile competente din circumscripţia consularã şi sa ia mãsurile necesare pentru ca şeful oficiului consular sa îşi poatã îndeplini funcţiile.
ART. 4
Geranta interimara
1. În cazul în care şeful oficiului consular este în imposibilitate de a-şi îndeplini funcţiile sale sau dacã postul este vacant, conducerea oficiului consular poate fi încredinţatã temporar unui funcţionar consular din cadrul aceluiaşi oficiu consular, din cadrul altui oficiu consular al statului trimiţãtor situat pe teritoriul statului de resedinta sau unui membru al personalului diplomatic din cadrul misiunii diplomatice a statului trimiţãtor în statul de resedinta.
2. Numele şi prenumele persoanei desemnate, în conformitate cu prevederile paragrafului 1, în calitate de gerant interimar vor fi notificate, în prealabil, Ministerului Afacerilor Externe al statului de resedinta.
3. Gerantul interimar se va bucura de facilitãţile, privilegiile şi imunitãţile acordate şefului oficiului consular prin prezenta convenţie.
ART. 5
Cetãţenia membrilor oficiului consular
1. Functionarii consulari trebuie sa fie numai cetãţeni ai statului trimiţãtor, sa nu aibã domiciliul pe teritoriul statului de resedinta şi sa nu fie trimişi în acest stat cu alte misiuni.
2. Angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu ai oficiului consular nu pot fi decît cetãţeni ai statului trimiţãtor sau ai statului de resedinta.
ART. 6
Numãrul membrilor oficiului consular
Statul trimiţãtor stabileşte numãrul membrilor oficiului sau consular în funcţie de volumul de munca şi de necesitãţile unei normale desfasurari a activitãţii oficiului.
Statul de resedinta poate cere, totuşi, ca efectivul membrilor oficiului consular sa fie menţinut în limitele a ceea ce el considera rezonabil şi normal, ţinînd seama de condiţiile existente în circumscripţia consularã şi de necesitãţile efective ale oficiului consular.
ART. 7
Notificarea numirii membrilor personalului oficiului consular
Numele, prenumele şi clasa funcţionarilor consulari, alţii decît şeful oficiului consular, precum şi numele, prenumele şi cetãţenia angajaţilor consulari şi ale membrilor personalului de serviciu, vor fi notificate, în prealabil, Ministerului Afacerilor Externe al statului de resedinta.
ART. 8
Documente de identitate
1. Autoritatea competenta a statului de resedinta va elibera, gratuit, fiecãrui funcţionar consular un document care atesta identitatea şi calitatea sa.
2. Dispoziţiile paragrafului 1 se aplica şi angajaţilor consulari şi membrilor personalului de serviciu, cu condiţia ca ei sa nu fie cetãţeni ai statului de resedinta sau cetãţeni ai statului trimiţãtor domiciliaţi în statul de resedinta.
3. Dispoziţiile paragrafului 1 se aplica, de asemenea, şi membrilor de familie ai membrilor oficiului consular, cu condiţia ca ei sa nu fie cetãţeni ai statului de resedinta sau cetãţeni ai statului trimiţãtor domiciliaţi în statul de resedinta şi sa nu exercite vreo activitate cu caracter lucrativ în acest stat.
ART. 9
Interzicerea unor activitãţi
1. Membrii oficiului consular nu vor desfasura activitate comercialã sau o alta profesiune cu caracter lucrativ în afarã funcţiilor consulare sau a sarcinilor pe care le au la oficiul consular.
2. În raporturile dintre ele, inaltele pãrţi contractante nu vor folosi consuli onorifici.
ART. 10
Încetarea funcţiilor unui membru al oficiului consular
1. Funcţiile unui membru al oficiului consular înceteazã, îndeosebi, prin:
a) notificarea din partea statului trimiţãtor cãtre statul de resedinta a faptului ca funcţiile unui membru al oficiului consular au luat sfîrşit;
b) retragerea exequaturului;
c) notificarea din partea statului de resedinta cãtre statul trimiţãtor ca înceteazã sa mai considere persoana respectiva ca membru al personalului consular.
2. Statul de resedinta poate oricind sa încunoştiinţeze statul trimiţãtor ca un funcţionar consular este considerat persoana non grata sau ca un angajat consular ori un membru al personalului de serviciu este inacceptabil. Într-o asemenea situaţie, statul trimiţãtor va dispune, dupã caz, fie rechemarea funcţionarului consular, fie încetarea activitãţii angajatului consular sau a membrului personalului de serviciu al oficiului consular.
3. Dacã, într-un termen rezonabil, statul trimiţãtor nu da urmare încunoştiinţãrii ce i s-a fãcut, statul de resedinta va putea, dupã caz, fie sa retragã exequaturul şefului oficiului consular, fie, notificind statului trimiţãtor, pe cale diplomaticã, hotãrîrea luatã, sa înceteze de a mai considera persoana în cauza ca membru al personalului consular.
4. În situaţiile menţionate la paragrafele 2 şi 3, statul de resedinta nu este obligat sa comunice statului trimiţãtor motivele hotãrîrii luate.

CAP. 2
Funcţii consulare

ART. 11
Scopurile activitãţii consulare
1. Exercitarea funcţiilor consulare are drept scop:
a) apãrarea în statul de resedinta a drepturilor şi intereselor statului trimiţãtor, precum şi ale cetãţenilor lui;
b) favorizarea dezvoltãrii relaţiilor comerciale, economice, ştiinţifice, culturale şi turistice între statul trimiţãtor şi statul de resedinta;
c) informarea, prin toate mijloacele licite, despre condiţiile şi evoluţia vieţii comerciale, economice, ştiinţifice, culturale şi turistice din statul de resedinta;
d) promovarea în orice mod a relaţiilor de prietenie între cele doua state;
e) acordarea de ajutor şi asistenta cetãţenilor statului trimiţãtor.
2. Dispoziţiile prezentei convenţii, referitoare la cetãţenii statului trimiţãtor, se aplica, în mod corespunzãtor, şi persoanelor juridice care au naţionalitatea acestui stat, atribuitã conform legislaţiei sale.
ART. 12
Exercitarea funcţiilor consulare
1. Funcţiile consulare sînt exercitate de cãtre functionarii consulari ai statului trimiţãtor.
2. Funcţiile consulare pot fi exercitate, de asemenea, şi de cãtre agenţii diplomatici din cadrul misiunii diplomatice a statului trimiţãtor în statul de resedinta. În acest caz, drepturile şi îndatoririle agenţilor diplomatici vor fi respectate.
3. Funcţiile consulare vor fi exercitate în cadrul circumscripţiei consulare; exercitarea funcţiilor consulare în afarã circumscripţiei consulare se poate face numai cu consimţãmîntul prealabil al statului de resedinta.
4. Funcţiile consulare prevãzute în prezentul capitol, precum şi orice alta funcţie consularã încredinţatã de statul trimiţãtor, se exercita cu respectarea legilor şi regulamentelor statului de resedinta şi în limitele admise de dreptul internaţional.
ART. 13
Comunicarea cu autoritãţile statului de resedinta
1. În exercitarea funcţiilor ce-i revin potrivit prezentei convenţii, funcţionarul consular poate sa se adreseze:
a) autoritãţilor locale competente din circumscripţia consularã;
b) autoritãţilor centrale ale statului de resedinta, dacã şi în mãsura în care aceasta este admisã de legile, regulamentele şi uzanţele statului de resedinta sau de acordurile internaţionale în materie.
2. Funcţionarul consular se poate adresa direct Ministerului Afacerilor Externe al statului de resedinta numai în absenta unei misiuni diplomatice a statului trimiţãtor.
ART. 14
Înregistrarea cetãţenilor statului trimiţãtor
1. Funcţionarul consular poate sa înregistreze pe cetãţenii statului trimiţãtor care au domiciliul sau resedinta în circumscripţia consularã.
2. Înregistrarea efectuatã de funcţionarul consular nu scuteşte pe cetãţenii respectivi de obligaţia de a respecta legile şi regulamentele statului de resedinta cu privire la şederea strãinilor.
ART. 15
Reprezentarea cetãţenilor în fata justiţiei şi a altor autoritãţi ale statului de resedinta
Funcţionarul consular este autorizat sa ia mãsuri în vederea asigurãrii, în condiţii adecvate, cu respectarea legilor şi regulamentelor statului de resedinta, a reprezentãrii cetãţenilor statului trimiţãtor în fata justiţiei sau a altor autoritãţi ale statului de resedinta. El poate cere, conform legilor şi regulamentelor statului de resedinta, adoptarea de mãsuri provizorii în vederea apãrãrii drepturilor şi intereselor cetãţenilor statului sau atunci cînd aceştia, fiind absenţi, sau din orice alta cauza, nu îşi pot apara în timp util drepturile şi interesele.
ART. 16
Eliberarea paşapoartelor şi acordarea vizelor
Funcţionarul consular are dreptul:
a) sa elibereze, sa reînnoiascã, sa prelungeascã, sa facã menţiuni sau sa retragã pasapoartele şi alte documente de cãlãtorie ale cetãţenilor statului trimiţãtor;
b) sa acorde vize persoanelor care doresc sa meargã în statul trimiţãtor.
ART. 17
Funcţii în materie de stare civilã
1. Funcţionarul consular are dreptul sa înregistreze naşterea şi decesul cetãţenilor statului trimiţãtor şi sa elibereze certificate corespunzãtoare.
2. Funcţionarul consular are dreptul sa oficieze cãsãtorii între cetãţenii statului trimiţãtor şi sa elibereze certificate corespunzãtoare.
3. Dispoziţiile paragrafelor 1 şi 2 nu scutesc persoanele interesate de a face declaraţiile sau înregistrãrile prevãzute de legile şi regulamentele statului de resedinta.
4. În mãsura în care au cunostinta, autoritãţile competente ale statului de resedinta vor informa neîntîrziat oficiul consular în cazul în care un cetãţean al statului trimiţãtor a decedat pe teritoriul statului de resedinta.
ART. 18
Funcţii în materie de tutela şi curatela
1. Funcţionarul consular poate sa intervinã pe lîngã autoritãţile competente, în limitele admise de legile şi regulamentele statului de resedinta, în toate cazurile privind tutela şi curatela instituitã sau care urmeazã a se institui în favoarea propriilor cetãţeni şi pentru a asigura administrarea bunurilor celor absenţi. El poate, de asemenea, propune autoritãţilor competente ale statului de resedinta persoanele care urmeazã sa îndeplineascã funcţiile de tutori şi curatori.
2. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor informa pe funcţionarul consular de îndatã ce acestea au cunostinta despre cazuri în care este necesar sa se ia mãsuri de numire a unui tutore sau a unui curator pentru un cetãţean al statului trimiţãtor.
ART. 19
Funcţii notariale
1. În mãsura în care legile şi regulamentele statului de resedinta permit, funcţionarul consular este autorizat sa îndeplineascã în circumscripţia consularã (în localul consular, la locuinta cetãţenilor statului trimiţãtor, la bordul navelor sau aeronavelor care poarta pavilionul acestui stat) urmãtoarele activitãţi:
a) sa primeascã, sa întocmeascã, sa certifice şi sa autentifice declaraţii ale cetãţenilor statului trimiţãtor;
b) sa întocmeascã, sa autentifice şi sa primeascã în depozit testamente ale cetãţenilor statului trimiţãtor;
c) sa primeascã, sa întocmeascã şi sa autentifice înscrisuri privitoare la alte acte juridice ale cetãţenilor statului trimiţãtor, dacã ele sînt destinate sa producã efecte în afarã teritoriului statului de resedinta şi dacã ele nu privesc imobile situate pe teritoriul acestui stat sau drepturi reale asupra unor astfel de imobile;
d) sa dea data certa înscrisurilor şi sa legalizeze semnãturile cetãţenilor statului trimiţãtor de pe acestea;
e) sa legalizeze copii, traduceri sau extrase din înscrisuri, la cererea cetãţenilor statului trimiţãtor;
f) sa vizeze certificate de origine a mãrfurilor şi alte înscrisuri similare;
g) sa legalizeze semnãturile şi sigiliile de pe înscrisuri care emana de la organele de jurisdicţie sau alte autoritãţi ale statului de resedinta şi care urmeazã sa producã efecte în statul trimiţãtor;
h) sa primeascã spre pãstrare înscrisuri de la cetãţenii statului trimiţãtor sau destinate acestora.
2. Documentele enumerate la paragraful 1 au în statul de resedinta aceeaşi valoare juridicã şi forta probanta ca înscrisurile autentificate, legalizate sau certificate de autoritãţile competente ale acestui stat.
ART. 20
Funcţii în materie de succesiuni
1. În cazul în care un cetãţean al statului trimiţãtor a decedat pe teritoriul statului de resedinta, autoritatea competenta a acestuia va anunta, fãrã intirziere, despre acest fapt oficiul consular şi îi va comunica toate informaţiile de care dispune cu privire la moştenitori, legatari, domiciliul sau resedinta lor, activul succesoral, precum şi despre eventuala existenta a unui testament. Autoritatea sus-menţionatã va face o notificare asemãnãtoare oficiului consular al statului trimiţãtor şi în cazul în care ea va fi aflat ca decedatul a lãsat o succesiune pe teritoriul unui stat terţ.
2. Autoritatea competenta a statului de resedinta va anunta, fãrã intirziere, oficiul consular al statului trimiţãtor atunci cînd o persoana, cãreia îi revine în calitate de moştenitor, titular de drepturi sau legatar o succesiune deschisã pe teritoriul statului de resedinta, este cetãţean al statului trimiţãtor.
3. Autoritatea competenta a statului de resedinta va comunica, fãrã intirziere, oficiului consular al statului trimiţãtor mãsurile pe care le-a luat pentru conservarea şi administrarea bunurilor succesorale care au rãmas pe teritoriul statului de resedinta ca urmare a decesului unui cetãţean al statului trimiţãtor.
Funcţionarul consular poate sa îşi dea concursul, direct sau prin intermediul unui delegat, la punerea în executare a mãsurilor vizate în alineatul precedent.
El poate, de asemenea:
a) sa urmãreascã realizarea drepturilor succesorale ale cetãţenilor statului trimiţãtor;
b) sa vegheze ca sumele de bani, valorile sau alte bunuri mobile provenind din succesiuni de pe teritoriul statului de resedinta sa fie transmise cetãţenilor statului trimiţãtor. Transmiterea se va face cu respectarea legilor şi regulamentelor statului de resedinta.
4. Dacã, dupã îndeplinirea pe teritoriul statului de resedinta a formalitãţilor privitoare la succesiuni, mobilele din succesiuni (sau sumele rezultate din vînzarea mobilelor sau imobilelor) revin unui moştenitor, titular de drepturi sau legatar, cetãţean al statului trimiţãtor care nu locuieşte pe teritoriul statului de resedinta şi care nu a participat la procedura succesoralã şi nici nu a desemnat un mandatar, acele bunuri sau sumele provenite din vînzarea lor vor fi predate oficiului consular al statului trimiţãtor, pentru a fi transmise moştenitorului, titularului de drepturi sau legatarului, cu condiţia ca:
a) autoritãţile statului de resedinta sa fi autorizat remiterea bunurilor succesorale sau a sumelor rezultate din vînzarea lor;
b) toate datoriile moştenirii, declarate în termenul prevãzut de legile şi regulamentele statului de resedinta, sa fi fost plãtite sau garantate;
c) calitatea de moştenitor, titular de drepturi sau legatar sa fie doveditã;
d) drepturile (taxele) asupra succesiunii sa fi fost plãtite sau garantate.
5. În cazul cînd un cetãţean al statului trimiţãtor se afla provizoriu pe teritoriul statului de resedinta şi decedeazã pe acel teritoriu, lucrurile personale şi sumele de bani rãmase de la acesta, care nu sînt pretinse de un moştenitor prezent, vor fi predate, fãrã alta formalitate, oficiului consular al statului trimiţãtor, cu titlu provizoriu, spre a li se asigura pãstrarea, cu respectarea dreptului autoritãţilor administrative sau judiciare ale statului de resedinta de a le prelua în interesul justiţiei.
Exportul bunurilor personale şi transmiterea sumelor de bani se vor face cu respectarea legilor şi regulamentelor statului de resedinta.
6. În mãsura în care prezentul articol nu prevede altfel, dispoziţiile art. 15 sînt aplicabile şi în materie de succesiuni.
ART. 21
Funcţii privitoare la navigaţia maritima şi fluviala
1. Funcţionarul consular are dreptul sa acorde asistenta navelor statului trimiţãtor care intra sau se gãsesc într-un port din circumscripţia consularã; el poate acţiona pentru a facilita intrarea, stationarea şi plecarea navelor din porturile circumscripţiei consulare.
2. În mãsura în care legile şi regulamentele statului trimiţãtor îl autoriza, funcţionarul consular are dreptul sa ia legatura cu echipajele navelor statului trimiţãtor, sa le viziteze, sa verifice şi sa vizeze documentele de bord, precum şi documentele cu privire la incarcatura şi, în general, sa asigure aplicarea pe aceste nave a legilor şi regulamentelor de navigaţie ale statului trimiţãtor.
Fãrã a aduce atingere competentei autoritãţilor statului de resedinta şi în mãsura în care legile şi regulamentele statului trimiţãtor îl autoriza, funcţionarul consular are, de asemenea, dreptul sa ia mãsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi disciplinei pe aceste nave.
3. În caz de avarie, eşuare sau naufragiu în apele naţionale ale statului de resedinta a unei nave a statului trimiţãtor, autoritãţile competente ale statului de resedinta vor înştiinţa neîntîrziat oficiul consular cel mai apropiat de locul accidentului şi îl vor informa despre mãsurile întreprinse în vederea salvãrii şi ocrotirii navei, echipajului, pasagerilor, încãrcãturii şi proviziilor. Aceste autoritãţi vor acorda, de asemenea, funcţionarului consular sprijinul necesar în luarea mãsurilor ce se impun ca urmare a avariei, eşuãrii sau naufragiului. În mãsura în care legile şi regulamentele statului de resedinta nu se opun, autoritãţile competente ale acestui stat vor invita funcţionarul consular sa asiste la ancheta deschisã pentru determinarea cauzelor avariei, eşuãrii sau naufragiului.
Funcţionarul consular are dreptul sa ceara autoritãţilor statului de resedinta sa ia sau sa continue mãsurile prevãzute în alineatul precedent.
4. Dacã proprietarul sau armatorul unei nave a statului trimiţãtor avariate, eşuate ori naufragiate sau orice alta persoana indreptatita sa acţioneze în numele sau nu poate lua mãsurile necesare în legatura cu nava, incarcatura sau proviziile acesteia, funcţionarul consular poate lua aceste mãsuri în numele proprietarului, armatorului sau persoanei îndreptãţite. Tot astfel, funcţionarul consular poate lua asemenea mãsuri în legatura cu orice obiecte aparţinînd unor cetãţeni ai statului trimiţãtor provenind din incarcatura sau proviziile aduse în port sau gãsite pe coasta, în apropierea coastei sau pe nava esuata sau naufragiata. Nici un fel de taxe vamale nu vor fi percepute pentru nava statului trimiţãtor esuata sau naufragiata pentru incarcatura sau proviziile sale şi nici pentru obiectele aparţinînd unui cetãţean al statului trimiţãtor provenind de pe o nava avariata, esuata sau naufragiata, afarã de cazul cînd acestea au fost puse în consumaţie sau folosite în statul de resedinta.
5. În cazul cînd autoritãţile statului de resedinta înţeleg sa ia, potrivit competentei lor, mãsuri asiguratorii, de executare ori sa efectueze acte de urmãrire penalã la bordul unei nave a statului trimiţãtor, vor înştiinţa, în prealabil, oficiul consular pentru ca un funcţionar consular sa poatã asista la luarea acestor mãsuri ori la efectuarea actelor de urmãrire penalã.
Dacã, în cazurile urgente, înştiinţarea nu a fost posibila, iar funcţionarul consular nu a fost prezent la luarea mãsurilor, autoritãţile statului de resedinta vor informa neîntîrziat oficiul consular cu privire la mãsurile luate. Oficiul consular va fi înştiinţat şi în cazul în care un membru al echipajului navei urmeazã sa fie interogat de cãtre autoritãţile statului de resedinta.
Dispoziţiile cuprinse în acest paragraf nu se referã la controlul vamal, sanitar şi al paşapoartelor.
6. Funcţionarul consular are dreptul, în conformitate cu legile şi regulamentele statului trimiţãtor, sa primeascã orice declaraţie şi sa elibereze orice document în legatura cu:
a) înmatricularea sau radierea navei din registrul statului trimiţãtor;
b) cumpãrarea navelor strãine destinate a fi înmatriculate în registrul statului trimiţãtor sau vînzarea navelor acestui stat în strãinãtate;
c) armarea sau dezarmarea unei nave înmatriculate în registrul statului trimiţãtor;
d) pierderea sau avarierea unei nave înmatriculate în registrul statului trimiţãtor.
ART. 22
Funcţii privitoare la navigaţia civilã aerianã
1. Funcţionarul consular poate exercita drepturile de control şi inspecţie prevãzute de legile şi regulamentele statului trimiţãtor asupra aeronavelor înmatriculate în acest stat, precum şi asupra echipajelor lor, în mãsura în care legile şi regulamentele statului de resedinta îi permit aceasta. El poate, de asemenea, sa acorde asistenta echipajelor lor.
2. Cînd o aeronava înmatriculatã în statul trimiţãtor suferã un accident pe teritoriul statului de resedinta, autoritãţile competente ale acestui stat vor informa fãrã intirziere oficiul consular cel mai apropiat de locul unde s-a produs accidentul.
ART. 23
Alte funcţii consulare
Funcţionarul consular poate exercita, pe lîngã funcţiile prevãzute în prezenta convenţie, orice alta funcţie consularã încredinţatã de statul trimiţãtor, cu condiţia ca statul de resedinta sa o admitã în mod expres sau încunoştinţat fiind, în prealabil, sa nu se opunã.

CAP. 3
Facilitãţi, privilegii şi imunitãţi

ART. 24
Înlesniri acordate oficiului consular şi membrilor acestuia
1. Statul de resedinta acorda toate înlesnirile necesare îndeplinirii funcţiilor care revin oficiului consular şi va lua mãsurile corespunzãtoare pentru a permite membrilor oficiului consular sa îşi desfãşoare activitatea şi sa se bucure de privilegiile şi imunitãţile acordate prin prezenta convenţie.
2. Statul de resedinta va trata pe functionarii consulari cu respectul datorat calitãţii lor şi va lua toate mãsurile pentru a impiedica orice atingere adusã persoanei, libertãţii şi demnitãţii acestora.

Secţiunea I

ART. 25
Folosirea stemei şi drapelului naţional
1. Stema statului trimiţãtor şi inscripţia cu denumirea oficiului consular redactatã în limba statului trimiţãtor şi a statului de resedinta pot fi aşezate la sediul oficiului consular.
2. Drapelul naţional al statului trimiţãtor poate fi aprobat la sediul oficiului consular, la resedinta şefului oficiului consular şi pe mijloacele de transport ale şefului oficiului consular folosite în exercitarea activitãţii oficiale.
3. În exercitarea drepturilor acordate în prezentul articol, se va tine seama de legile, regulamentele şi uzanţele statului de resedinta.
ART. 26
Înlesniri privind procurarea localurilor consulare şi a locuinţelor membrilor oficiului consular
Statul de resedinta va înlesni dobindirea pe teritoriul sau potrivit legilor şi regulamentelor sale, de cãtre statul trimiţãtor a localurilor necesare oficiului consular sau îl va ajuta sa obţinã aceste localuri într-un alt mod.
De asemenea, statul de resedinta va sprijini oficiul consular în obţinerea de locuinţe corespunzãtoare pentru membrii oficiului consular.
ART. 27
Inviolabilitatea localurilor consulare şi a locuinţei şefului oficiului consular
1. Localurile consulare şi locuinta şefului oficiului consular sînt inviolabile.
2. Autoritãţile statului de resedinta nu pot pãtrunde în localurile consulare decît cu consimţãmîntul şefului oficiului consular al statului trimiţãtor, al şefului misiunii diplomatice a acelui stat sau al unei persoane desemnate de cãtre unul dintre aceştia. În locuinta şefului oficiului consular nu se poate pãtrunde decît cu consimţãmîntul acestuia sau al şefului misiunii diplomatice a statului trimiţãtor.
3. Statul de resedinta va lua toate mãsurile necesare pentru a asigura securitatea localurilor consulare, a impiedica pãtrunderea cu forta în localurile consulare sau deteriorarea acestora, precum şi pentru a impiedica orice acţiune care le-ar tulbura liniştea sau le-ar atinge demnitatea.
4. Localurile consulare, mijloacele de transport şi orice alte bunuri destinate realizãrii activitãţii oficiului consular, indiferent cine ar fi proprietarul lor, nu pot fi rechiziţionate, sechestrate sau supuse actelor de executare; mijloacele de transport aflate în afarã localurilor consulare pot fi perchezitionate numai cu consimţãmîntul şefului oficiului consular sau al şefului misiunii diplomatice a statului trimiţãtor.
ART. 28
Scutiri fiscale privind localurile consulare, locuintele funcţionarilor consulari şi mijloacele de transport
1. Imobilele proprietate a statului trimiţãtor sau deţinute cu chirie, care sînt destinate îndeplinirii activitãţii consulare sau care servesc ca locuinţe pentru functionarii consulari, sînt scutite de impozite şi taxe de orice natura, naţionale, regionale sau locale, cu excepţia taxelor percepute pentru servicii special prestate.
2. În cazul imobilelor deţinute cu chirie, scutirea fiscalã nu se va aplica pentru impozitele sau taxele care, potrivit legilor şi regulamentelor statului de resedinta, nu sînt în sarcina locatarilor.
3. Scutirile menţionate la paragraful 1 se vor aplica şi mijloacelor de transport, proprietate a statului trimiţãtor, destinate îndeplinirii activitãţii consulare.
ART. 29
Inviolabilitatea arhivelor consulare
Arhivele consulare sînt inviolabile în orice moment şi oriunde s-ar afla.
ART. 30
Libertatea de comunicare
1. Statul de resedinta va permite şi înlesni oficiilor consulare ale statului trimiţãtor libertatea de comunicare cu guvernul lor, precum şi cu misiunile diplomatice şi cu alte oficii consulare ale acelui stat din statul de resedinta sau din alte state. În acest scop, oficiile consulare pot folosi toate mijloacele publice de comunicare, curieri diplomatici sau consulari, valiza diplomaticã sau consularã şi mesajele în clar sau cifrate. Totuşi, oficiul consular nu poate instala sau utiliza un post de radioemisie decît cu consimţãmîntul prealabil al statului de resedinta.
2. Corespondenta oficialã a oficiului consular este inviolabilã. Prin corespondenta oficialã se înţelege orice corespondenta privitoare la oficiul consular şi la funcţiile sale.
3. Valiza consularã nu poate fi deschisã şi nici reţinutã. Totuşi, dacã autoritãţile competente ale statului de resedinta au motive serioase sa creadã ca valiza conţine alte obiecte decît corespondenta, documentele şi obiectele menţionate la paragraful 4 al prezentului articol, ele pot cere ca valiza sa fie trimisa la locul de origine.
4. Valiza consularã şi pãrţile ei componente trebuie sa fie sigilate, sa aibã semne exterioare vizibile ale caracterului lor şi nu pot conţine decît corespondenta oficialã sau documente şi obiecte privind exclusiv activitatea oficiului consular.
5. Curierul consular trebuie sa posede un document oficial atestind calitatea sa şi precizînd numãrul coletelor care constituie valiza consularã. Nu poate fi curier consular un cetãţean al statului de resedinta sau un rezident permanent în acest stat. În exercitarea funcţiilor sale, curierul consular este protejat de statul de resedinta. El se bucura de inviolabilitate personalã şi nu poate fi arestat sau supus oricãrei alte mãsuri de limitare sau privare a libertãţii personale.
ART. 31
Comunicarea cu cetãţenii statului trimiţãtor şi protecţia lor
1. Funcţionarul consular are dreptul, în cadrul circumscripţiei consulare, sa comunice cu cetãţenii statului trimiţãtor, sa îi viziteze, sa îi îndrume şi, atunci cînd este cazul, sa ia mãsurile necesare pentru a le asigura asistenta juridicã şi reprezentarea în justiţie.
Cetãţenii statului trimiţãtor pot sa comunice cu funcţionarul consular şi sa îl viziteze.
2. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor incunostinta, fãrã intirziere, oficiul consular al statului trimiţãtor cînd în circumscripţia sa consularã un cetãţean al acestui stat a fost arestat sau supus oricãrei alte mãsuri privative de libertate sau de limitare a libertãţii personale.
3. Funcţionarul consular are dreptul sa primeascã corespondenta sau alte comunicãri din partea cetãţeanului statului trimiţãtor arestat sau supus oricãrei alte mãsuri privative de libertate sau de limitare a libertãţii personale, sa comunice cu el şi sa-l viziteze cît mai curînd posibil.
4. În cazul în care, în urma unei condamnãri, un cetãţean al statului trimiţãtor executa o pedeapsa privativã de libertate, funcţionarul consular are dreptul sa comunice cu el şi sa îl viziteze.
5. Drepturile menţionate la paragrafele 3 şi 4 se vor exercita potrivit legilor şi regulamentelor statului de resedinta cu privire la comunicarea şi vizitarea persoanelor supuse unei mãsuri privative de libertate.
6. Autoritãţile competente ale statului de resedinta vor informa pe cetãţeanul statului trimiţãtor, arestat sau supus oricãrei alte mãsuri privative de libertate sau de limitare a libertãţii personale, despre posibilitatea de comunicare pe care o are potrivit prezentului articol.
ART. 32
Libertatea de deplasare
Sub rezerva legilor şi regulamentelor sale referitoare la zonele în care accesul este interzis sau supus unor reguli speciale din motive de securitate nationala sau de interes public, statul de resedinta asigura membrilor oficiului consular libertatea de deplasare pe teritoriul sau.
ART. 33
Drepturi şi taxe consulare
1. Oficiul consular poate sa perceapã pe teritoriul statului de resedinta drepturile şi taxele pe care legile şi regulamentele statului trimiţãtor le prevãd pentru serviciile consulare.
2. Sumele încasate ca drepturi şi taxe prevãzute la paragraful 1 sînt scutite de orice impozite şi taxe în statul de resedinta.

Secţiunea II

ART. 34
Imunitatea de jurisdicţie şi inviolabilitatea personalã a şefului oficiului consular şi a membrilor familiei sale
1. Şeful oficiului consular nu este supus jurisdicţiei penale, civile şi administrative a statului de resedinta, afarã de cazul unei acţiuni civile:
a) care rezulta dintr-un contract pe care şeful oficiului consular nu l-a încheiat, în mod expres sau implicit, în numele statului trimiţãtor;
b) intentatã de un terţ pentru daune rezultate dintr-un accident în statul de resedinta, cauzat un vehicul, nava sau aeronava.
2. Persoana şefului oficiului consular este inviolabilã. Nici o mãsura de executare nu poate fi luatã impotriva sa, cu excepţia cazurilor cînd se aplica prevederile alineatelor a) sau b) ale paragrafului 1 şi numai dacã executarea poate avea loc fãrã a aduce atingere inviolabilitatii persoanei sau reşedinţei sale.
3. Membrii de familie ai şefului oficiului consular se bucura de imunitate de jurisdicţie penalã şi inviolabilitate personalã în statul de resedinta, cu condiţia sa fie numai cetãţeni ai statului trimiţãtor, sa nu aibã domiciliul în statul de resedinta şi sa nu exercite activitãţi cu caracter lucrativ în statul de resedinta.
ART. 35
Imunitatea de jurisdicţie şi inviolabilitatea personalã a membrilor personalului consular
1. Membrii personalului consular nu sînt supuşi jurisdicţiei autoritãţilor judiciare sau administrative ale statului de resedinta pentru actele îndeplinite în exercitarea funcţiilor lor.
2. Totuşi, dispoziţiile paragrafului 1 nu se aplica în caz de acţiune civilã:
a) care rezulta dintr-un contract pe care un membru al personalului consular nu l-a încheiat în mod expres sau implicit în numele statului trimiţãtor;
b) intentatã de un terţ pentru daune rezultate dintr-un accident cauzat în statul de resedinta de un vehicul, nava sau aeronava.
3. Pentru actele îndeplinite în afarã funcţiilor lor, functionarii consulari nu pot fi arestaţi sau supuşi oricãrei alte mãsuri privative de libertate sau de limitare a libertãţii lor personale, decît în cazul cînd sînt învinuiţi de o autoritate competenta de comiterea unei infracţiuni grave sau cînd au fost condamnaţi printr-o hotãrîre judecãtoreascã rãmasã definitiva.
4. În sensul prezentului articol, prin infracţiune grava se înţelege orice fapta comisã cu intenţie şi pentru care legile statului de resedinta prevãd o pedeapsa privativã de libertate de cel puţin 5 ani.
5. Cînd o procedura penalã este angajata impotriva unui funcţionar consular, acesta este obligat sa se prezinte în fata autoritãţilor competente. Totuşi, procedura trebuie sa fie condusã avîndu-se în vedere consideraţia datoratã funcţionarului consular pentru poziţia sa oficialã, în asa fel încît sa stînjeneascã cît mai puţin posibil exercitarea funcţiilor consulare. Atunci cînd, în împrejurãrile menţionate la paragraful 3, s-a ivit necesitatea ca un funcţionar consular sa fie arestat sau supus oricãrei alte mãsuri privative de libertate sau de limitare a libertãţii personale, procedura îndreptatã contra lui trebuie sa fie deschisã în termenul cel mai scurt posibil.
6. În cazul luãrii unei mãsuri privative de libertate sau efectuãrii unui act de urmãrire penalã impotriva unui membru al oficiului consular, statul de resedinta este obligat sa informeze despre aceasta pe şeful oficiului consular, cît mai curînd posibil.
ART. 36
Depunerea de mãrturie şi efectuarea de expertize
1. Membrii oficiului consular pot fi chemaţi sa depunã mãrturie în cursul unor proceduri judiciare sau administrative. Dacã un funcţionar consular refuza sa depunã mãrturie nici o mãsura coercitivã sau alta sancţiune nu îi poate fi aplicatã.
În afarã cazurilor menţionate la paragraful 3 al prezentului articol, angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu nu pot refuza sa depunã ca martori.
2. Autoritatea statului de resedinta care solicita mãrturia trebuie sa evite sa stînjeneascã pe funcţionarul consular sau pe angajatul consular în desfãşurarea activitãţii lor oficiale. Ea poate sa primeascã depozitia funcţionarului consular în localul oficiului consular sau la locuinta acestuia sau sa accepte o declaraţie în scris din partea sa.
3. Membrii oficiului consular nu sînt ţinuţi sa depunã mãrturie asupra faptelor care au legatura cu desfãşurarea activitãţii lor de serviciu şi nici sa prezinte corespondenta sau alte documente oficiale referitoare la aceasta activitate.
4. Functionarii consulari chemaţi sa depunã mãrturie pot face declaraţie fãrã a presta jurãmînt, chiar dacã legile statului de resedinta prevãd aceasta obligaţie.
5. Membrii oficiului consular nu sînt ţinuţi sa efectueze expertize.
ART. 37
Scutirea de prestaţii personale şi de alte obligaţii
Membrii oficiului consular sînt scutiţi în statul de resedinta de orice serviciu naţional şi de orice sarcini cu caracter militar, de prestaţii personale de orice natura, precum şi de contribuţiile care le-ar înlocui. Ei sînt scutiţi, de asemenea, de toate obligaţiile prevãzute de legile şi regulamentele acestui stat în materie de înregistrare a strãinilor şi permis de şedere.
ART. 38
Scutiri vamale
1. Statul de resedinta va acorda, în conformitate cu legile şi regulamentele sale, autorizaţie de intrare şi scutire de orice drepturi vamale, taxe şi orice alte drepturi similare pentru obiectele destinate:
a) uzului oficial al oficiului consular;
b) folosinţei personale a funcţionarilor consulari, inclusiv bunurile destinate instalãrii lor. Articolele de consum nu trebuie sa depãşeascã cantitãţile necesare pentru folosirea directa de cãtre cei interesaţi.
Scutirile astfel recunoscute nu privesc cheltuielile de depozit, transport şi alte servicii similare.
2. Angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu vor beneficia de privilegiile şi scutirile prevãzute la paragraful 1 lit. b) pentru obiectele importate cu ocazia primei lor instalãri.
3. Bagajele personale ale funcţionarilor consulari şi ale membrilor familiilor lor, însoţite de cãtre aceştia, sînt scutite de control vamal. Ele nu pot fi supuse controlului decît dacã exista motive temeinice sa se banuiasca ca ar conţine alte obiecte decît cele indicate la paragraful 1 lit. b) sau obiecte interzise la export sau import de cãtre legile şi regulamentele statului de resedinta ori supuse legilor şi regulamentelor de carantina. În aceste cazuri, controlul trebuie sa se facã în prezenta funcţionarului consular respectiv sau a membrului de familie interesat.
ART. 39
Scutiri fiscale
1. Functionarii consulari şi angajaţii consulari sînt scutiţi de orice impozite şi taxe personale sau reale, naţionale, regionale sau locale, cu excepţia:
a) impozitelor indirecte care sînt în mod normal cuprinse în preţul mãrfurilor sau serviciilor;
b) impozitelor şi taxelor asupra bunurilor imobile particulare situate pe teritoriul statului de resedinta, sub rezerva dispoziţiilor art. 28;
c) taxelor şi oricãror alte impozite pentru succesiune şi orice transfer de bunuri, sub rezerva dispoziţiilor art. 40 lit. b);
d) impozitelor şi taxelor asupra veniturilor de orice natura, obţinute în statul de resedinta, cu excepţia veniturilor realizate din remunerarea activitãţii lor oficiale;
e) drepturilor de înregistrare, de grefa, de ipoteca şi de timbru, sub rezerva dispoziţiilor art. 28.
2. Membrii personalului de serviciu sînt scutiţi de orice impozite şi taxe pe remuneraţiile primite pentru activitatea lor oficialã.
3. Membrii oficiului consular care folosesc persoane ale cãror retribuţii sau salarii nu sînt scutite de impozitul pe venit în statul de resedinta trebuie sa respecte obligaţiile pe care legile şi regulamentele statului respectiv le impun în materie de percepere a impozitului pe venit.
ART. 40
Scutiri acordate în cazul decesului unui membru al oficiului consular
În cazul decesului unui membru al oficiului consular, statul de resedinta:
a) permite exportul bunurilor mobile ale defunctului, cu excepţia celor dobîndite în statul de resedinta, dacã acestea fac obiectul unei prohibiţii la export în momentul decesului;
b) scuteşte bunurile mobile succesorale de impozite şi taxe sau alte drepturi similare de orice natura, cu condiţia ca aceste bunuri sa se fi gãsit pe teritoriul statului de resedinta numai datoritã prezentei defunctului în calitate de membru al oficiului consular.
ART. 41
Scutirea de regimul asigurãrilor sociale
1. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 3 al prezentului articol, membrii oficiului consular sînt exceptaţi, în ceea ce priveşte serviciile pe care ei le aduc statului trimiţãtor, de la dispoziţiile privind asigurãrile sociale în vigoare în statul de resedinta.
2. Scutirea prevãzutã la paragraful 1 se aplica şi membrilor personalului privat care se afla în serviciul exclusiv al membrilor oficiului consular, dacã:
a) nu sînt cetãţeni ai statului de resedinta sau nu sînt rezidenţi permanenţi în acest stat;
b) sînt supuşi dispoziţiilor referitoare la asigurãrile sociale în statul trimiţãtor sau într-un stat terţ.
3. Membrii oficiului consular care au în serviciul lor persoane cãrora scutirea prevãzutã la paragraful 2 nu li se aplica trebuie sa respecte obligaţiile pe care dispoziţiile privind asigurãrile sociale ale statului de resedinta le impun celui care angajeazã.
4. Scutirea prevãzutã la paragrafele 1 şi 2 nu impiedica participarea voluntara la regimul asigurãrilor sociale existente în statul de resedinta, cu condiţia ca ea sa fie admisã de acest stat.
ART. 42
Excepţii de la imunitãţi şi privilegii
1. Angajaţii consulari şi membrii personalului de serviciu al oficiului consular, care sînt cetãţeni ai statului de resedinta sau cetãţeni ai statului trimiţãtor cu domiciliul în statul de resedinta, nu beneficiazã decît de imunitãţile şi privilegiile prevãzute de art. 35 paragraful 1 şi art. 36 paragraful 3 din prezenta convenţie.
2. Membrii de familie ai membrilor oficiului consular beneficiazã, în mod corespunzãtor, de privilegiile recunoscute acestora din urma, cu condiţia sa nu fie cetãţeni ai statului de resedinta, sa nu domicilieze în acest stat şi sa nu exercite o activitate cu caracter lucrativ în acest stat.
3. Statul de resedinta trebuie sa îşi exercite jurisdicţia asupra persoanelor menţionate la paragrafele 1 şi 2 astfel încît sa nu împiedice activitatea oficiului consular.
ART. 43
Renunţarea la imunitãţi şi privilegii
1. Statul trimiţãtor poate renunţa la imunitãţile şi privilegiile prevãzute de art. 34, 35 şi 36 pentru un membru al oficiului consular.
2. Renunţarea trebuie sa fie de fiecare data expresã, cu excepţia cazurilor menţionate la paragraful 3 din prezentul articol; ea trebuie sa fie comunicatã în scris statului de resedinta.
3. Dacã un membru al oficiului consular, într-una dintre materiile în care ar beneficia de imunitate de jurisdicţie în virtutea art. 34 paragraful 1 şi art. 35 paragraful 1, angajeazã o procedura, acesta nu va putea invoca imunitatea de jurisdicţie cu privire la orice cerere reconvenţionalã legatã de cererea principala.
4. Renunţarea la imunitatea de jurisdicţie pentru o acţiune civilã sau administrativã nu implica renunţarea la imunitatea privind mãsurile de executare a hotãrîrii, pentru care este necesarã o renunţare distinctã.
ART. 44
Începutul şi sfîrşitul imunitãţilor şi privilegiilor
1. Membrii oficiului consular beneficiazã de privilegiile şi imunitãţile prevãzute în prezenta convenţie din momentul trecerii frontierei statului de resedinta pentru a-şi ocupa postul, iar dacã se gãsesc deja pe acest teritoriu, de la intrarea lor în funcţie la oficiul consular.
2. Membrii de familie ai membrilor oficiului consular beneficiazã de privilegiile prevãzute de prezenta convenţie astfel:
a) din momentul în care membrul oficiului consular începe sa se bucure de imunitãţi şi privilegii potrivit paragrafului 1;
b) din momentul trecerii frontierei statului de resedinta, dacã au intrat pe acest teritoriu ulterior datei prevãzute la lit. a);
c) din momentul cînd au devenit membri de familie ai membrului oficiului consular, dacã au dobîndit aceasta calitate ulterior momentului prevãzut la lit. a) şi b).
3. Atunci cînd activitatea unui membru al oficiului consular ia sfîrşit, imunitãţile şi privilegiile sale, precum şi privilegiile membrilor familiei sale, înceteazã în momentul în care persoana în cauza pãrãseşte teritoriul statului de resedinta sau la expirarea unui termen rezonabil.
Imunitãţile şi privilegiile angajaţilor consulari şi ale membrilor personalului de serviciu care sînt cetãţeni ai statului de resedinta sau cetãţeni ai statului trimiţãtor cu domiciliul în statul de resedinta înceteazã în momentul în care persoana în cauza îşi pierde calitatea de angajat consular sau de membru al personalului serviciu.
4. Privilegiile acordate membrilor de familie înceteazã, de asemenea, din momentul cînd aceştia nu mai fac parte din familia unui membru al oficiului consular. Totuşi, dacã aceste persoane declara ca înţeleg sa pãrãseascã teritoriul statului de resedinta într-un termen rezonabil, privilegiile lor subzistã pînã la expirarea acestui termen.
5. În cazul decesului unui membru al oficiul consular, membrii familiei sale continua sa se bucure de privilegiile care le sînt recunoscute prin prezenta convenţie, pînã la pãrãsirea teritoriului statului de resedinta sau pînã la expirarea unui termen rezonabil acordat în acest scop.
6. Membrii personalului privat beneficiazã de drepturile şi facilitãţile care le sînt acordate prin prezenta convenţie pe timpul cît sînt angajaţi în aceasta calitate.
7. Pentru actele îndeplinite de membrii oficiului consular în exercitarea atribuţiilor lor oficiale, imunitatea de jurisdicţie subzistã fãrã limita de durata.
ART. 45
Notificarea unor plecari şi sosiri
Sînt notificate Ministerului Afacerilor Externe al statului de resedinta:
a) sosirea şi plecarea definitiva a unui membru de familie al unui membru al oficiului consular şi, dacã este cazul, faptul ca o persoana devine sau înceteazã sa mai fie membru de familie;
b) sosirea şi plecarea definitiva a membrilor personalului privat şi, dacã este cazul, încetarea serviciilor în aceasta calitate;
c) angajarea şi încetarea angajãrii persoanelor care domiciliazã pe teritoriul statului de resedinta, în calitate de angajaţi consulari, membri ai personalului de serviciu sau ca membri ai personalului privat.
ART. 46
Respectarea legilor statului de resedinta
1. Fãrã a se aduce atingere privilegiilor şi imunitãţilor prevãzute în prezenta convenţie, persoanele care beneficiazã de aceste privilegii şi imunitãţi au obligaţia de a respecta legile statului de resedinta şi de a nu se amesteca în treburile interne ale acestui stat.
2. Facilitãţile, privilegiile şi imunitãţile membrilor oficiului consular nu vor fi folosite de aceştia decît în scopul îndeplinirii obligaţiilor lor oficiale.
3. Localurile consulare nu vor fi folosite într-un mod incompatibil cu exercitarea funcţiilor consulare.
ART. 47
Asigurarea de rãspundere civilã
1. Pentru toate mijloacele de transport, proprietate a statului trimiţãtor, folosite de oficiile consulare, precum şi pentru toate mijloacele de transport aparţinînd membrilor oficiului consular sau membrilor familiilor lor, este obligatorie asigurarea pentru daune cauzate terţilor.
2. În mãsura în care legile statului de resedinta nu prevãd altfel, dispoziţiile paragrafului 1 nu sînt aplicabile angajaţilor consulari, membrilor personalului de serviciu sau membrilor de familie ai membrilor oficiului consular care sînt cetãţeni ai statului de resedinta sau care domiciliazã în acest stat.

CAP. 4
Dispoziţii finale

ART. 48
Ratificarea, intrarea în vigoare, denunţarea
1. Prezenta convenţia va fi supusã ratificãrii, iar schimbul instrumentelor de ratificare va avea loc la Bucureşti, cît mai curînd posibil.
2. Prezenta convenţia va intra în vigoare în a treizecea zi de la data schimbului instrumentelor de ratificare. Ea va rãmîne în vigoare timp de 10 ani, cît şi dupã aceasta perioada, pînã la expirarea a 6 luni de la data la care una dintre inaltele pãrţi contractante va a fi trimis celeilalte înalte pãrţi contractante o notificare scrisã despre intenţia sa de a denunta convenţia.
Drept care plenipotenţiarii respectivi au semnat prezenta convenţie, aplicind sigiliile lor.
Facuta la Nicosia la 27 octombrie 1978, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi în limba engleza, ambele texte fãcînd deplina credinţa.

Pentru
Republica Socialistã România
Vasile Gliga

Pentru
Republica Cipru
Andreas Patsalides

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016