Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONSTITUTIA PRINCIPATELOR UNITE ROMANE din 30 iunie 1866     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CONSTITUTIA PRINCIPATELOR UNITE ROMANE din 30 iunie 1866

EMITENT: REGELE CAROL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 13 iulie 1866

CAROL I

Din gratia lui Dumnedeu şi prin vointa notionala Domn al Romanilor;
La toţi de facia şi viitori sanetate:

Adunarea generalã a Romanii a adoptat în unanimitate şi Noi sanctionam ce urmeazã:

TITLUL. I: Despre teritoriul roman

ART. 1
Principatele-Unite-Romane constitue un singur Stat indivisibil, sub denumire de România.
ART. 2
Teritoriul României este nealienabil. Limitele Statului nu pot fi schimbate sau rectificate, de cat în virtutea unei legi.
ART. 3
Teritoriul României nu se pote colonisa cu populatiuni de ginta streina.
ART. 4
Teritoriul este împãrţit în judeţe, judeţele în plasi, plasile în comune. Aceste divisiuni şi sub divisiuni, nu pot fi schibmate, sau rectificate de cat prin o lege.

TITLUL II: Despre drepturile Romanilor

ART. 5
Romanii se bucura de libertatea consciintei, de libertatea invetamentului, de libertatea presei, de libertatea întrunirilor.
ART. 6
Constitutiunea de facia şi celelalte legi relative la drepturile politice, determin, cari sunt, osebit, de calitatea de Roman, condiţiunile necesarii pentru esercitarea acestor drepturi.
ART. 7
Însuşirea de Roman se dobandesce, se conserva şi se perde potrivit regulilor statornicite prin legile civile. Numai streinii de rituri crestine pot dobîndi impamentenirea.
ART. 8
Impamentenirea se da de puterea leegislativa. Numai impamentenirea asemena pe strein cu Romanul pentru esercitarea drepturilor politice.
ART. 9
Romanul din orice Stat, fãrã privire cãtre locul nascerei sele, dovedind lepadarea sa de protectiunea streina, pote dobîndi de îndatã esercitarea drepturilor politice prin un vot al Corpurilor Legiuitore.
ART. 10
Nu exista în Stat nici o deosebire dee clasa. Toţi Romanii sunt egali înaintea legei şi datori a contribui fãrã osebire la dãrile şi sarcinile publice. Ei singuri sunt admisibili în funcţiunile publice, civile şi militare. Legi speciale vor determina condiţiunile de admisibilitate şi de inaintare în funcţiunile Statului. Streinii, nu pot fi admişi în funcţiuni publice, de cat în casuri esceptionale şi anume statornicite de legi.
ART. 11
Toţi streinii aflatori pe pamentul României, se bucura de protectiunea data de legi personelor şi averilor în genere.
ART. 12
Tote privilegile, scutirile şi monopolurile de clasa, sunt oprite pentru tot-dãuna, în Statul Roman. Titlurile de nobleta streina, precum principi grafi, baroni, şi alte asemenea, ca contrarii vechiului asedemint al terei, sunt şi reman neadmise în Statul Roman. Decoratiunile streine, se vor purta de Romani numai cu autorisarea Domnului.
ART. 13
Libertatea individualã este garantatã. Nimeni nu poate fi urmãrit de cat în casurile prevedute de legi şi dupã formele prevedute de ea. Nimeni nu poate fi oprit sau arestat afarã de casul de vina veghiata, de cat în puterea unui mandat judecãtoresc motivat şi care trebue sa i fia comunicat la momentul arestãrii sau cel mult în 24 ore dupã arestatiune.
ART. 14
Nimeni nu pote fi sustras în contra voinţei sele de la judecãtorii ce i da legea.
ART. 15
Domiciliul este neviolabil. Nici o visitare a domiciliului nu se pote face de cat în casurile anume prevedute de legi şi potrivit formelor de ea prescrise.
ART. 16
Nici o pedepsa nu pote fi înfiinţatã, nici aplicatã de cat în puterea unei legi.
ART. 17
Nici o lege nu pote infiinta pedepsa confiscãrii averilor.
ART. 18
Pedepsa morţii nu se va putea reinfiinta, afarã de casurile prevedute în Codul penal militar în timp de resbel.
ART. 19
Proprietatea de orice natura, precum şi tote creanţele asupra Statului, sunt sacre şi neviolabile. Nimeni nu pote fi espropriat de cat pentru causa de utilitate publica legalmentate, constatatã, şi dupã o dreapta şi prealabilã despãgubire. Prin causa de utilitate publica urmeazã a se înţelege numai comunicatiunea şi salubritatea publica, precum şi lucrãrile de aperarea terei. Legile esistente privitore la aliniarea şi lãrgirea stradelor de prin comune, precum şi la malurile apelor ce curg prin sau pe lenga ele remen în vigore. Legi speciale vor regula procedura şi modul expropriatiunei. Libera şi neimpedicata întrebuinţare a rîurilor navigabile şi flotabile, a soselelor şi altor cai de comunicare este de domeniul public.
ART. 20
Proprietatea data teranilor prin legea ruralã şi despãgubirea garantatã proprietarilor prin acea lege nu vor putea fi nici odatã atinse.
ART. 21
Libertatea consciintei este absolutã. Libertatea tutulor cultelor este garantatã întru cat însã celebratiunea lor nu aduce o atingere ordinei publice sau bunelor moravuri. Religiunea ortodoxa a resaritului este religiunea dominanta a Statului roman. Biserica ortodoxa romana este şi remane neaternata de orice chiriarhie streina, pastrandusi însã unitatea cu biserica ecumenica a resaritului în privinta dogmelor. Afacerile spirituale, canonice şi disciplinare ale bisericei ortodoxe Romane, se vor regula de o singura autoritate sinodala centrala, conform unei legi speciale. Mitropolitii şi episcopii eparhioti ai bisericei ortodoxe romane sunt aleşi dupã modul ce se determina prin o lege specialã.
ART. 22
Actele Statului civil sunt de atributiunea autoritatei civile. Întocmirea acestor acte va trebui sa proceda în tot-dãuna benedictiunea religiosa care pentru cãsãtorii va fi obligatore, afarã de casurile ce se vor prevedea prin anume lege.
ART. 23
Invetamentul este liber. Libertatea invetamentului este garantatã întru cat esercitiul ei nu ar atinge bunele moravuri sau ordinea publica. Represiunea delictelor este regulatã numai prin lege. Se vor infiinta treptat, şcoli primare în tote comunele României. Invetatura în scolele Statului se da fãrã plata. Invetatura primara va fi obligatorie pentru ţinerii Romani, pretutindeni unde se vor afla instituite şcoli primare. O lege specialã va regula tot ce priveşte invetamantul public.
ART. 24
Constitutiunea garanteza tuturor libertatea de a comunica şi publica ideile şi opiunile lor prin graiu, prin scris şi prin presa, fiecare fiind respundetor de abusul acestor libertãţi în casurile determinate prin Codicele penal, care în acesta privinta se va revisui şi complecta, fãrã însã a se putea restringe dreptul de sine, sau a se infiinta o lege esceptionala. Delictele de presa sunt judecate de juriu. Nici censura, nici o alta mãsura preventivã pentru aparitiunea, vinderea sau distribuţiunea ori-carei publicaţiuni nu se va putea reinfiinta. Pentru publicaţiuni de jurnale nu este nevoe de autorisatiunea prealabilã a autoritatei.
Nici o cauţiune nu se va cere de la diaristi, scriitori, editori, tipografi şi litografi. Presa nu va fi supusã nici o data sub regimul avertismentului. Nici un jurnal sau publicaţiune nu va putea fi suspendate sau suprimate. Autorul este respundetor pentru scrierile sele, era în lipsa autorului sunt respundetori sau girantul sau editorul. Veri ce jurnal trebue sa aibã un girant responsabil care sa se bucure de drepturile civile şi politice.
ART. 25
Secretul scrisorilor şi al depeselor telegrafice este neviolabil. O lege va determina responsabilitatea agenţilor guvernului pentru violarea secretului scrisorilor şi depeselor încredinţate poştei şi telegrafului.
ART. 26
Romanii au dreptul d-a de aduna pacinici şi fãrã arme, conformându-se legilor cari reguleazã esercitarea acestui drept, pentru a tracta tot felul de cesiuni întru acesta nu este trebuinta de autorisatiune prealabilã. Acesta dispositiune nu se va aplica şi întrunirilor în loc deschis, cari sunt cu totul spuse legilor politienesci.
ART. 27
Romanii au dreptul a se asocia, conformându-se legilor cari reguleazã esercitiul acestui drept.
ART. 28
Fiecare are dreptul d-a se adresa la autoritãţile publice prin petitiuni subsrise de cãtre una sau mai multe persone, neputend însã petitiona de cat în numele subscrisilor. Numai autoritãţile constituite au dreptul de a adresa petitiuni în nume colectiv.
ART. 29
Nici o autorisatiune prealabilã nu este necesarã pentru a se esercita urmãriri contra funcţionarilor publici pentru factele administraţiunei lor de pãrţile vetamate, remaind încã neatinse regulile speciale statornicite în privinta ministrilor. Casurile şi modul urmãririi se vor regula prin anume lege. Dispositiuni speciale în condicele penal vor determina penalitãţile prepuitorilor.
ART. 30
Nici un Roman fãrã autorisatiunea guvernului nu pote intra în serviciul unui Stat fãrã ca însuşi prin acesta sa-şi perda naţionalitatea. Estradarea refugiatilor politici este opritã.

TITLUL III: Despre puterile Statului

ART. 31
Tote puterile Statului emana de la natiune care nu le pote esercita decât numai prin delegaţiune şi dupã principiile şi regulile asedete în Constitutiunea de facila.
ART. 32
Puterea legislativã se esercita colectiv de cãtre Domn şi representatiunea nationala. Representatiunea nationala se împarte în duoe Adunãri: Senatul şi Adunarea deputaţilor. Ori-ce lege cere învoirea a cãror trele ramuri ale puterii legiuitoare. Nici o lege nu pote fi supusã sanctiunei Domnului de cat dupã ce va fi discutat şi votat liber de majoritatea ambelor Adunãri.
ART. 33
Initiativa legilor este data fie-cãreia din cele trei ramure ale puterei legislative. Totuşi orice lege relativã la veniturile şi cheltuelile Statului s-au la contingentul armatei, trebue sa fiee votatã mai anteiu de Adunarea deputaţilor.
ART. 34
Interpretatiunea legilor cu drept de autoritate, se face numai de puterea legiuitoare.
ART. 35
Puterea esecutiva este încredinţatã Domnului, care o esercita în modul regulat prin Constitutiune.
ART. 36
Puterea judecãtoreascã se esercita de Curţi şi Tribunale. Hotãrârile şi sentinţele lor se pronuncia în virtutea legei şi se esecuta în numele Domnului.
ART. 37
Interesele esclusive judeţene sau comunale se reguleazã de cãtre consiliurile judeţene sau comunale dupã principiile asedete prin Constitutiune şi prin legi speciale.

CAP. 1
Despre representarea nationala

ART. 38
Membrii amândurora Adunãrilor represinta naţiunea, era nu numai judeţul sau localitatea care i-a numit.
ART. 39
Şedinţele Adunãrilor sunt publice. Cu tote aceste fiecare Adunare se formeazã în comitet secret, dupã cererea preşedintelui sau a dece membri. Ea decide în urma cu majoritate absolutã deca şedinţa trebue redeschisã în public asupra aceluias obiect.
ART. 40
Fiecare din Adunãri verifica titlurile membrilor sei şi judeca contestaţiunile ce se ridica în acesta privinta.
ART. 41
Nimeni nu pote fi tot-o-data membru al uneia şi al celei-alte Adunãri.
ART. 42
Membrii uneia sau celei-alte Adunãri numiţi de Guvern într-o funcţiune salariata, pe care o primesc, înceteazã de a fi deputaţi şi nu-şi reiau esercitiul mandatului lor de cat în virtutea unei noua alegeri. Aceste dispositiuni nu se aplica ministrilor. Legea electoralã determina incompatibilitãţile.
ART. 43
La fiecare sesiune, Adunarea deputaţilor îşi numesce preşedintele, vice-preşedinţii şi compune biuroul seu.
ART. 44
Senatul alege din sinul seu pe Preşedintele şi pe ce duoi Vice-Presedinti ai sei, cum şi pe cei-alţi Membrii ai Biroului seu.
ART. 45
Ori-ce resolutiune este luatã cu majoritatea absolutã a sufragelor, afarã de cea ce se va statornici prin regulamentele Adunarei în privinta alegerilor şi presentatiunilor. În cas de impartela a voturilor propositiunea în deliberatiune este respinsã. Nici una din Adunãri nu pote lua ua resolutiune deca majoritatea Mambrilor sei nu se gesesce întrunitã.
ART. 46
Voturile se dau prin sculare şi şedere, prin viu graiu sau prin scrutin secret. Un project de lege nu pote fi adoptat de cat dupã ce s-a votat articol cu articol.
ART. 47
Fie care din Adunãri are dreptul de ancheta.
ART. 48
Adunãrile au dreptul de a amenda şi de a despãrţi în mai multe pãrţi articolele şi amendamentele propuse.
ART. 49
Fie care membru al Adunãrilor are dreptul a adresa Ministrilor interpelãri.
ART. 50
Oricine are dreptul a adresa petitiuni Adunãrilor prin midlocirea biuroului sau a unuia din membrii sei. Fie care din Adunãri are dreptul de a tramite Ministrilor petitiunile ce-i sunt adresate. Miniştrii sunt datori a da esplicatiuni asupra coprinderii lor ori de câte ori Adunãrile ar cere-o.
ART. 51
Nici unul din membrii uneia sau celei-alte Adunãri nu pote fi urmãrit sau prigonit pentru opiniunile şi voturile emise de densul în cursul esecritiului mandatului seu.
ART. 52
Nici un membru al uneia sau celei-alte Adunãri, nu pote în timpul sesiunei, sa fie nici urmãrit, nici arestat în materie de represiune, de cat cu autorisatiunea Adunãrii din care face parte, afarã de casul de vina vedita. Detenţiunea sau urmãrirea unui membru al uneia sau celei-alte Adunãri este suspendatã în tot timpul sesiunei, deca Adunarea o cere.
ART. 53
Fiecare Adunare determina prin regulamentul seu, modul dupã care ea îşi esercita atribuţiunile.
ART. 54
Fiecare din Adunãri delibereza şi iau resolutiunile lor separate, afarã de casurile anume specificate în Constitutiunea de facia.
ART. 55
Fiecare din ambele Adunãri are dreptul esclusiv, de a esercita propria sea poliţie prin Preşedintele ei, care singur, dupã încuviinţarea Adunãrii, pote da ordin guardei de serviciu.
ART. 56
Nici o putere armata nu se pote pune la uşile sau în jurul uneia sau alteia din Adunãri, fãrã învoirea ei.

SECŢIUNEA I: Despre adunarea deputaţilor

ART. 57
Adunarea deputaţilor se compune de deputaţi aleşi în modul indicat mai jos:
ART. 58
Corpul electoral este împãrţit în fiecare judeţ, în patru colegiuri.
ART. 59
Fac parte din anteiul colegiu acei cari au venitu fonciar de 300 galbeni în sus.
ART. 60
Fac parte din al duoilea colegiu, acei cari au un venit fonciar de 300 galbeni în jos pene la 100 inclusiv.
ART. 61
Fac parte din al treilea colegiu al oraşelor, comercientii şi industrialii cari plãtesc cãtre Stat o dare de 80 lei. Sunt scutiţi de cens în acest colegiu, tote profesiunile liberale, oficerii în retragere, profesorii şi pensionãrii Statului.
ART. 62
Aceste trei colegiuri aleg direct: Cele duoe d-anteiu câte un deputat fie-care, era cel de al treilea, precum urmeazã: Bucuresci sese; Iaşi patru; Craiova, Galaţi, Ploesci, Focsani, Barlad, Botosani câte trei; Pitesci, Bacau, Brãila, Roman, Turnu-Severin câte duoi; era cele alte câte unul; peste tot cinci-deci şi opt.
Tote oraşele unui district formeazã un singur colegiu cu oraşul de resedinta.
ART. 63
Fac parte din colegiul al patrulea toţi aceia cari plãtesc o dare cãtre stat ori cat de mica şi care nu intra în nici una din categoriile de mai sus. Acest colegiu alege la al duoilea grad un deputat de district.
ART. 64
Censul nu se pote dovedi de cat prin rolul de contributiune, chitanţele sau avertismentele din partea implinitorilor de dãri pe anul încetat şi pe anul corent.
ART. 65
Legea electoralã hotarasce tote cele-alte condiţiuni cerute de la alegatori precum şi mersul operaţiunilor electorale.
ART. 66
Spre a fi eligibil trebue:
a) A fi Roman de nascere, sau a fi primit marea impamentenire.
b) A se bucura de drepturile civile şi politice.
c) A avea versta de duoe-deci şi cinci ani împliniţi.
d) A fi domiciliat în România. Legea electoralã va determina incapacitãţile.
ART. 67
Membrii Adunarei deputaţilor sunt aleşi pentru patru ani.

SECŢIUNEA II: Despre senat

ART. 68
Membrii senatului se aleg câte duoi de fiecare judeţ: unul de colegiul anteiu compus-de proprietarii de fonduri rurale din judeţ cari au un venit fonciar de trei sute galbeni cel pucin; cel-alt de al duoilea colegiu al oraşelor resedinte compus din proprietarii de nemiscatore avend un venit fonciar de 300 galbeni în jos, comform art. 70. Venitul se dovedeece prin rolurile de contributiune.
ART. 69
Aceste duoe colegiuri voteza separat şi aleg fiecare câte un representant la Senat.
ART. 70
În oraşele unde nu s-ar gãsi un numer de 100 alegatori pentru a forma cel d-al duoilea colegiu, acest numãr se va complecta cu proprietarii judeţului, posedannd un venit fonciar între 300 şi 100 galbeni, preferindu-se pururea cei mai greu impusi şi orasanii asupra proprietarilor de moşii.
ART. 71
Deca între cei mai greu impusi ar fi mai mulţi cu acelaşi venit, şi deca prin numerul lor ei ar coversi pe cel cerut pentru complectarea colegiului, eliminarea prisosului se va face prin tragere la sorţi.
ART. 72
Legea electoralã determina cele alte condiţiuni cerute de la alegatori, precum şi mersul operaţiunilor electorale.
ART. 73
Universitãţile din Iaşi şi Bucuresci tramite fiecare câte un membru la Senat, ales de profesorii universitatei respective.
ART. 74
Spre a putea fi ales la Senat este nevoe:
1) A fi Roman de nascere sau naturalisat.
2) A se bucura de drepturile civile şi politice.
3) A fi domiciliat în România.
4) A avea varsta de 40 ani.
5) A avea un venit de orice natura de 800 galbeni, dovedit în modul prevedut de Art. 64.
ART. 75
Sunt dispensaţi de acest cens:
a) Preşedinţii sau Vice-preşedinţii ai vre unei Adunãri legislative.
b) Deputaţii cari au fãcut parte din trei sesiuni.
c) Generalii.
d) Colonelii ce au o vechime de trei ani.
e) Cei ce au fost Miniştri sau agenţi diplomatici ai terei.
f) Cei ce vor fi ocupat în timp de un an funcţiunile de President de Curte, de Procuror General, de Consilier la Curtea de Casatiune.
g) Cei cu diploma de doctorat sau de licenţiat de orice specialitate cari în timp de sese ani vor fi esercitat profesiunea lor.
ART. 76
Vor fi de drept membri ai Senatului:
1) Moştenitorul Tronului la versta de 18 ani, însã el nu va avea vot deliberativ de cat la versta de 25 ani.
2) Mitropolitii şi episcopii eparhioti.
ART. 77
Membrii Senatului nu primesc nici o donatiune nici indemnitate.
ART. 78
Membrii Senatului se aleg pe 8 ani şi se inoesc pe jumãtate la fiecare patru ani prin tragere la sorţi a unui membru de fiecare judeţ.
ART. 79
Membrii esiti sunt reeligibili.
ART. 80
La cas de disolutiune Senatul se reinoesce în întregul sau.
ART. 81
Ori-ce întrunire a Senatului afarã de timpul sesiunei Adunarei deputaţilor este nulã de fel

CAP. 2
Despre Domn şi Miniştri

SECŢIUNEA I: Despre Domn
ART. 82
Puterile constituţionale ale Domnului sunt ereditare, în linie coboritore directa şi legitima a Mariei Sele Principelui Carol I. de Hohenzollern Sigmaringen, din bãrbat în bãrbat prin ordinul de primogenitura şi cu esclusiunea perpetua a femeilor şi coboritorilor lor. Coboritorii Mariei Sele vor fi crescuti în religiunea ortodoxa a resaritului.
ART. 83
În lipsa de coboritori în linie barbatesca ai Mariei Sele Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, succesiunea Tronului se va cuveni celui mai în varsta dintre fraţii sei sau coboritorilor acestora, dupã regulile statornicite în articolul precedent. Deca nici unul d-între fraţii sau coboritorii lor nu s-ar mai gãsi în viata, sau ar declara mai dinainte, ca nu primesc Tronul, atunci Domnitorul va putea numi succesorul seu dintr-o dinastie suverana din Europa cu primirea representatiunei naţionale, data în forma prescrisã de art. 84
Deca nici una nici alta nu va avea loc, Tronul este vacant.
ART. 84
La cas de vacanta a Tronului ambele Adunãri se întrunesc de îndatã într-o singura Adunare, chiar fãrã convocatiune, şi cel mai tardiu pene în opt dile de la întrunirea lor, aleg un Domn dintr-o dinastie suverana din Europa occidentala. Presenta a trei pãtrimi din membri cari compun fia-care din ambele Adunãri, şi majoritatea de duoe treimi a membrilor presenti sunt necesare pentru a se putea procede la acesta alegere. La cas când Adunarea nu se va fi fãcut în termenul mai sus prescris, atunci în a noua di la amedi, Adunãrile întrunite vor pasi la alegere ori-care ar fi numerul membrilor presenti şi cu majoritate absolutã a voturilor. Deca Adunãrile s-ar afla disolvate în momentul vacantei Tronului, se va urma dupã modul prescris la art. urmãtor. În timpul vacantei Tronului, Adunãrile întrunite vor numi o Locotenenta Domnesca compusa din trei persone care va esersita puterile Domnesci pene la suirea Domnului pe Tron. În tote casurile mai sus aretate votul va fi secret.
ART. 85
La moartea Domnului, Adunãrile se întrunesc chiar fãrã convocatiune, cel tardiu 10 dile dupã declararea mortei. Dacã din intemplare ele au fost disolvate mai-nainte, şi convocatiunea lor a fost otarita în actul de disolvare pentru o epoca în urma celor 10 dile, atunci Adunãrile cele vechi se aduna pena la întrunirea acelora cari au a le înlocui.
ART. 86
De la data mortei Domnului şi pana la depunerea juramentului a succesorului seu la Tron, puterile constituţionale ale Domnului sunt esercitate în numele poporului Roman de miniştri intruniti în consiliu şi sub a lor responsabilitate.
ART. 87
Domnul este major la versta la 18 ani implinti. La suirea Sa pe Tron, el va depune mai inteiu în sinul Adunãrilor întrunite urmãtorul jurament: "Jur de a pãzi Constitutiunea şi legile poporului Roman, d-a menţine drepturile lui naţionale şi integritatea teritoriului."
ART. 88
Domnul în viata fiind, pote numi o Regenta compusa de trei persone, care dupã mortea Domnului sa esercite puterile Domnesci în timpul minoritatei succesorului Tronului. Acesta numire se va face cu primirea representatiunei naţionale, data în forma prescrisã la art. 84 din Constitutiunea de facia. Regenta va esecuta tot de o data şi tutela succesorului Tronului, în timpul minoritãţii acestuia. Deca la mortea Domnului, Regenta nu s-ar gãsi numita şi succesorul Tronului ar fi minor, ambele Adunãri întrunite vor numi o Regenta, procedând dupã formele prescrise la art. 48 din Constitutiunea de facia. Membrii regentei nu intra în funcţiune de cat dupã ce vor fi depus solemn, înaintea ambelor Adunãri întrunite juramentul prescris prin art. 87 din Constitutiunea de facia.
ART. 89
Deca Domnul se afla în imposibilitate de a domni, Miniştrii, dupã ce au constat legalmente acesta imposibilitate, convoc îndatã Adunãrile. Acestea aleg Regenta care va forma şi tutela.
ART. 90
Nici o modificatiune nu se pote face Constitutiunei în timpul Regentei.
ART. 91
Domnul nu va putea fi tot-de-uadata şi şeful unui alt Stat fãrã consimtimentul Adunãrilor. Nici una din Adunãri nu pote delibera asupra acestui obiect, deca nu vor fi presenti cel pucin duoe treimi din membrii cari le compun şi otararea nu se pote lua decât cu duoe treimi din voturile Membrilor de facia.
ART. 92
Persona Domnului este neviolabila. Miniştrii lui sunt respundetori. Nici un act al Domnului nu pote avea tãrie deca nu va fi contra-semnat de un Ministru care prin acesta chiar devine respundetor de acel act.
ART. 93
Domnul numescesi revoca pe Miniştrii sei. El sanctioneza şi promulga legile. El pote refusa sancţiunea sa. El are dreptul de amnistie în materie politica. Are dreptul de a erta sau micşora pedepsele în materii criminale; afarã de cea ce se statornicesce în privirea Ministrilor. El nu pote suspenda cursul urmarirei sau al judecatei, nici a interveni prin nici un mod în administraţia justiţiei. El numesce sau confirma în tote funcţiunile publice. El nu pote crea o noua funcţiune fãrã o lege specialã. El face regulamente necesarii pentru esecutarea legilor fãrã sa pota vre-uadata modifica sau suspende legile şi nu pote scuti pe nimeni de esecutarea lor. El este capul puterei armate. El conferã gradurile militare în conformitate cu legea. El va conferã decoratiunea romana conform unei anume legi. El are dreptul de a bate moneda, conform unei legi speciale. El inchea cu Statele streine Convenţiunile necesarii pentru comerciu, navigaţiune şi alte asemenea; însã ca pentru ca aceste acte sa aibã autoritate indatoritore, trebue mai inteiu a fi supuse puterei legislative şi aprobate de ea.
ART. 94
Legea fixeza lista civilã pentru durata fie-caria Domnii.
ART. 95
La 15 Noembre al fie-cãrui an, Adunarea deputaţilor şi Senatul se întrunesc fãrã convocatiune, deca Domnul nu le-au convocat mai înainte. Durata fie-carii sesiuni este de trei luni. La deschiderea sesiunei, Domnul espune prin un Mesagiu starea terei, la care Adunãrile fac respunsurile lor. Domnul pronuncia închiderea sesiunei. El are dreptul de a convoca în sesiune estraordinara Adunãrile. El are dreptul de a disolva ambele Adunãri de odatã sau numai una din ele. Actul de disolvare trebue sa contie convocatiunea alegãtorilor pene în duoe luni de dile şi a Adunãrilor pene în trei luni. Domnul pote amana Adunãrile; ori cum, amânarea nu pote esceda termenul de o luna, nici a fi reinoita în aceia-şi sesiune fãrã consimtimentul Adunãrilor.
ART. 96
Domnul nu are alte puteri de cat acele date lui prin Constitutiune.

CAP. 2
Despre Miniştri

ART. 97
Nu pote fi Ministru de cat cel care este Roman din nascere, sau cel care a dobendit impamentenire.
ART. 98
Nici un membru al familiei Domnitore nu pote fi ministru.
ART. 99
Deca miniştri nu ar fi membri ai Adunãrilor ei pot lua parte la desbaterea legilor, fãrã a ave însã şi dreptul de a vota. La desbaterile Adunãrilor presenta cel pucin a unui Ministru e necesarã. Adunãrile pot esige presenta Ministrilor la deliberaţiunile lor.
ART. 100
În nici un cas ordinul verbal sau în scris al Domnului nu pote apara pe un Ministru de respundere.
ART. 101
Fiecare din ambele Adunãri precum şi Domnul au dreptul de a acusa pe Miniştri şi ai tramite dinaintea Înaltei Curţi de Casatiune şi justiţie, care singura în secţiuni unite este în drept a-i judeca, afarã de cele ce se vor statua prin legi în ceea ce privesce esercitiul actiunei civile şi delictele comise de Miniştrii, afarã de esercitiul functiunei lor. Punerea sub acusatiune a Ministrilor, nu se pote rosti de cat prin majoritate de duoe treimi a membrilor de facia. O lege presentata la cea d-anteiu sesiune, va determina casurile de responsabilitate, pedepsele aplicabile Ministrilor şi modul de urmãrire în contra lor, atât în privirea acusatiunei admisã de representatiunea nationala, cat şi în privirea urmarirei din partea pãrţilor lesate.
Acusatiunea pornitã de representatiunea nationala contra Ministrilor, se va sustinea de ea însãşi.
Urmãrirea pornitã de Domn, se va face prin ministerul public.
ART. 102
Pene se va face legea preveduta în art. precedent, Inalta Curte de Casatiune şi justiţie, are puterea de a caracterisa delictul şi de a determina pedepsa. Pedepsa însã nu va putea fi mai mare de cat detenţiunea, fãrã prejudiciul casurilor anume prevedute de legile penale.
ART. 103
Domnul nu pote sa erte, sau sa micşoreze pedepsa hotãrâtã Ministrilor de cãtre Inalta Curte de Casatiune şi de Justiţie de cat numai dupã cererea Adunarei care l-ar fi pus în acusatiune.

CAP. 3
Despre puterea judecatoresca

ART. 104
Nici ua juridictiune nu se pote infiinta de cat în puterea unei anume legi. Comisiuni şi tribunale estra-ordinare nu se pot crea sub nici un fel de numire, şi sub nici un fel de cuvent. Pentru întregul Stat roman este ua singura Curte de casatiune.
ART. 105
Juriul este statornicit în tote meteriile criminale şi pentru delictele politice şi de presa.

CAP. 4
Despre institutiunile judeţene şi comunale

ART. 106
Institutiunile judeţene şi comunale sunt regulate de legi.
ART. 107
Aceste legi vor avea de basa decentralisarea administrtiunei mai complecta şi independinta comunalã.

TITLUL IV: Despre finance

ART. 108
Ori-ce imposit este asedet numai în folosul Statului, judeţului sau comunei.
ART. 109
Nici un imposit al Statului, nu se pote stabili şi percepe decât numai în puterea unei legi.
ART. 110
Nici o sarcina, nici un imposit judeten nu se pote aseda de cat cu învoirea consiliului judeten. Nici o sarcina, nici un imposit comunal nu se pote pune de cat cu consimtimentul consiliului comunal. Impositele votate de consiliile judeţene şi comunale trebue sa primesca confirmatiunea puterei legiuitore şi întãrirea Domnului.
ART. 111
Nu se pot statornici privilegiuri în meterii de imposit. Nici o esceptiune sau micşorare de imposit nu se pote statornici de cat printr-o lege.
ART. 112
Nici un fond pentru pensiuni sau gratificatiuni în sarcina tesaurului public nu se pot acorda de cat în virtutea unei legi.
ART. 113
În fiecare an Adunarea deputaţilor inchea socotelile în voteza bugetul. Tote veniturile sau cheltuelile Statului trebuesc trecute în buget şi în socoteli. Bugetul se va presenta, tot-dãuna cu un an înainte de punerea lui în aplicare, Adunarei deputaţilor şi nu va fi definitiv de cat dupã ce se va vota de densa şi sanctiona de Domn. Deca bugetul nu se voteza în timp util, puterea esecutiva va indestula serviciile publice dupã bugetul anului precedent, fãrã a putea merge cu acel buget mai mult de un an peste anul pentru care a fost votat.
ART. 114
Regularea definitiva a socotelilor trebue sa fie presentata Adunarei cel mai tardiu în termen de duoi ani de la incheerea fiecãrui esercitiu.
ART. 115
Legile de finance se publica în Monitorul Oficial ca şi cele-alte legi şi regulamente de administraţiune publica.
ART. 116
Pentru tota România este ua singura Curte de compturi.
ART. 117
Diferitele fonduri provenite pene acum din case speciale şi de care guvernul dispune sub diferite titluri, trebue sa fie coprinse în budgetul general al veniturilor Statului.

TITLUL V: Despre puterea armata
ART. 118
Tot Romnul face parte sau din armata regulatã, sau din militii, sau din garda cetatenesca, comform legilor speciale.
ART. 119
Militarilor nu se pot lua gradurile, onorele şi pensiunile, de cat numai în virtutea unei sentinţe judecatoresci şi în casurile determinate de lege.
ART. 120
Contingentul armatei se voteazã pe fiecare an. Legea care fixeza acest contingent, nu pote avea tãrie pe mai mult de cat pe un an.
ART. 121
Garda cetateana este mantinuta în Statul României. Organisatiunea ei eeste regulatã de ua lege specialã.
ART. 122
Numai în virtutea unei legi, se va putea mobilisa garda cetatenesca.
ART. 123
Nici ua trupa streina nu va putea fi admisã în serviciul Statului, nici ocupa teritoriul României, nici trece pe el de cat în puterea unei anume legi.

TITLUL VI: Dispositiuni generale

ART. 124
Colorile Principatelor-Unite urmeza a fi Albastru, Galben şi Roşu.
ART. 125
Oraşul Bucuresci este capitala Statului Roman şi resedinta guvernului.
ART. 126
Nici un jurament nu se pote impune cuiva de cat în puterea unei legi care hotarasce şi formula lui.
ART. 127
Nici ua lege, nici un regulament de administraţiune generalã, judetena sau comunalã nu pot fi indatoratore de cat dupã ce se publica în chipul otarat de lege.
ART. 128
Constitutiunea de facia nu pote fi suspendatã nici în total, nici în parte.

TITLUL VII: Despre revisuirea Constitutiunei

ART. 129
Puterea legiuitoare are dreptul de a declara ca este trebuinta a se supune revisiunei dispositiunile din Constitutiune anume aretate. Dupã acesta declaraţiune, cititã de trei ori din 15 în 15 dile în şedinţa publica şi primitã de ambele Adunãri, acestea sunt disolvate de drept şi se convoca altele în termenul prescris de art. 95. Adunãrile cele noui proced în acord cu Domnul la modificarea punturilor supuse revisiunei. În acest cas Adunãrile nu pot delibera deca cel pucin duoe treimi a membrilor din cari se compun nu sunt presenti, şi nici ua schimbare nu se pote adopta deca nu va întruni cel pucin duoe treimi ale voturilor.

TITLUL VIII: Dispositiuni transitorii şi suplimentare

ART. 130
Din diua punerei în vigore a Constitutiunei de facia sunt abrogate tote dispositiunile de legi, decrete şi reglemente şi alte acte contrarii cu cele asedete de ea.
ART. 131
Consiliul de Stat va inceta dea esista îndatã ce se va vota legea menita a prevedea autoritatea chiamata de a-l înlocui în atribuţiunile sele. Curtea de casatiune va pronuncia ca şi în trecut asupra conflictelor de atributiuni.
ART. 132
Se vor face în cel mai scurt timp legi speciale privitore la objectele urmatore:
1) Asupra decentralisarei administrative.
2) Asupra responsabilitatei ministrilor şi celor alţi Agenţi ai puterei esecutive.
3) Asupra mesurelor celor mai nemerite pentru a stavili abusul cumulului.
4) Asupra modificãrii legei pensiunilor.
5) Asupra condiţiunilor de admisibilitate şi de inaintare în funcţiunile administraţiunei publice.
6) Asupra desvoltarei cãilor de comunicatiune.
7) Asupra esploatarii minelor şi pãdurilor.
8) Asupra fluviilor şi rîurilor navigabile sau flotabile.
9) Asupra organisatiunei armatei, drepturilor de inaintare, de retragere şi asupra diferitelor positiuni ale oficerilor.
10) Asupra justiţiei militare. Se vor revisui tote codicele şi legile esistente spre a se pune în armonie cu Constitutiunea de facia.
ART. 133
Nealienabilitatea pamenturilor foştilor clacasi în timpul de 20 ani prevedut prin legea ruralã, este mantinuta. Promulgãm acesta lege, ordonãm ca ea sa fie investitã cu sigiliul Statului şi publicatã în Monitor. Dat în Bucuresci, în 30 Iuniu, anul 1866. CAROL──────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016