Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD-PROGRAM din 13 martie 1987  de cooperare economica si tehnico-stiintifica pe termen lung intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Populare Bangladesh    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD-PROGRAM din 13 martie 1987 de cooperare economica si tehnico-stiintifica pe termen lung intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Populare Bangladesh

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 17 din 29 aprilie 1987

Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Bangladesh, denumite în continuare pãrţi contractante,
în dorinta de a extinde şi întãri, în continuare, relaţiile prieteneşti de înţelegere şi colaborare reciprocã şi în baza înţelegerilor convenite cu ocazia vizitei preşedintelui Republicii Socialiste România, Excelenta Sa, Nicolae Ceauşescu, în Republica Populara Bangladesh, în perioada 12-14 martie 1987,
în vederea dezvoltãrii şi diversificãrii cooperãrii economice, tehnice şi ştiinţifice între cele doua tari pe baza respectului principiilor independentei şi suveranitãţii naţionale, neamestecului în treburile interne, egalitãţii în drepturi şi avantajului reciproc,
avînd în vedere apartenenţa celor doua tari la "Grupul celor 77" şi convinse de importanta intensificãrii şi diversificãrii relaţiilor de cooperare economicã şi tehnica între ţãrile în curs de dezvoltare pentru edificarea unor economii moderne şi progres social, pentru lichidarea decalajelor economice ce despart aceste tari de ţãrile dezvoltate din punct de vedere economic,
dornice sa contribuie la instaurarea unei noi ordini economice internaţionale,
apreciind utilitatea acordurilor pe termen lung pentru dezvoltarea cooperãrii economice, tehnice şi ştiinţifice,
au convenit urmãtoarele:

ART. I
Pãrţile contractante vor adopta mãsuri pentru a incuraja şi facilita dezvoltarea continua şi diversificarea relaţiilor de cooperare economicã şi tehnico-ştiinţificã dintr cele doua pãrţi.
ART. II
1. Cele doua pãrţi îşi vor acorda, în relaţiile de cooperare economicã şi tehnico-ştiinţificã dintre cele doua tari, clauza naţiunii celei mai favorizate.
2. Clauza naţiunii celei mai favorizate, prevãzutã în prezentul acord, nu se va aplica scutirilor de taxe vamale, precum şi altor avantaje sau privilegii decurgind din participarea uneia dintre cele doua tari la uniuni vamale, organizaţii economice regionale sau zone de comerţ liber.
3. De asemenea, pãrţile contractante îşi vor acorda, reciproc, facilitãţi tarifare şi netarifare preferenţiale, în conformitate cu înţelegerile internaţionale în vigoare, acceptate de cãtre cele doua pãrţi contractante.
ART. III
Pe baza legislatiilor celor doua tari, autoritãţile competente ale celor doua pãrţi contractante nu vor aplica restrictii cantitative şi mãsuri cu efect echivalent la bunurile şi produsele importate sau exportate, în cadrul cooperãrii. În baza prezentului acord pot fi încheiate contracte de cãtre organizaţiile, întreprinderile şi firmele din cele doua tari.
ART. IV
Pãrţile contractante stabilesc ca, în perioada valabilitãţii acordului, colaborarea şi cooperarea economicã şi tehnico-ştiinţificã sa se desfãşoare în urmãtoarele domenii reciproc avantajoase şi acceptabile
a) Domeniul industriei construcţiilor de maşini şi electrotehnice
- Construirea unei fabrici de cabluri.
- Realizarea de filaturi de bumbac pentru sectorul particular.
- Modernizarea şi extinderea capacitãţilor filaturilor de bumbac şi a fabricilor textile din sectorul de stat.
- Construirea şi dotarea sistemului urban de transport.
- Modernizarea, construirea şi dotarea cu echipamente şi utilaje de ateliere pentru reparaţii locomotive, vagoane şi autovehicule.
- Cooperarea în realizarea de fabrici de ciment, hirtie şi geamuri.
b) Domeniul industriei energetice
- Construirea de linii electrice aeriene.
- Lucrãri de prospecţiuni, explorare, exploatare şi prelucrare a ţiţeiului, pe baza de cote procentuale, dacã este posibil.
- Lucrãri de prospecţiuni, explorare, exploatare şi de chimizare a gazelor naturale, pe baza de cote procentuale, dacã este posibil
- Explorarea şi exploatarea carbunelui.
c) Domeniul industriei chimice şi petrochimice
- Fabrica de soda calcinata.
- Construirea unei fabrici de medicamente.
- Fabrica de îngrãşãminte, fabrica de negru de fum.
d) Domeniul transporturilor şi telecomunicatiilor
- Organizarea, modernizarea şi extinderea reţelei de transporturi auto, navale şi cai ferate, inclusiv prin livrarea de mijloace de transport, unde este cazul.
e) Domeniul industriei alimentare şi agriculturii
- Cooperarea în realizarea de fabrici de zahãr şi distilerii.
- Organizarea şi dotarea de ferme pentru pãsãri în sectorul particular.
- Cooperarea în pescuitul maritim, inclusiv sub forma de societãţi mixte.
- Participarea la organizarea de ferme pentru creşterea crevetilor în R.S. România
- Fabrica pentru conserve din peste.
f) Alte domenii
- Construirea de staţii pentru tratarea şi distribuţia apei.
- Construirea unui complex pentru prelucrarea pieilor şi tabacarii în sectorul particular.
- Cooperarea în domeniul cultivarii şi prelucrãrii bumbacului.
- Realizarea de societãţi mixte de producţie în domeniul industriei mici.
ART. V
Cooperarea economicã şi tehnico-ştiinţificã dintre organizaţiile economice, întreprinderile şi firmele din cele doua tari se va realiza în forme variate, cum sînt:
- proiectarea, construirea şi punerea în funcţiune a obiectivelor economice, precum şi dezvoltarea şi modernizarea unor capacitãţi de producţie existente;
- cooperarea în producţia de echipamente, instalaţii şi utilaje, subansamble şi piese de schimb pentru acoperirea necesarului intern al celor doua tari sau pentru livrãri pe terţe pieţe;
- prelucrari de produse prin utilizarea capacitãţilor de producţie din cele doua tari;
- constituirea de societãţi mixte de producţie şi comercializare, de birouri tehnico-comerciale, expoziţii permanente şi magazine de desfacere, depozite de mãrfuri, depozite de piese de schimb, unitãţi de service şi asistenta tehnica, ateliere de reparaţii şi alte forme organizatorice care pot fi convenite între organizaţiile, întreprinderile şi firmele din cele doua tari, în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare;
- cooperarea pe terţe pieţe între organizaţiile, întreprinderile şi firmele din cele doua tari, pe baza principiilor societãţilor mixte de producţie, avantajului reciproc şi neamestecului;
- înfiinţarea de birouri tehnice sau societãţi mixte de inginerie şi consultanţa, care sa execute proiecte, studii, lucrãri de construcţii şi montaj în domeniul construcţiilor industriale, transporturi, agricultura şi alte domenii;
- schimb de experienta şi de informaţii tehnice în domenii de interes reciproc.
ART. VI
1. Condiţiile de participare, de livrare şi de plata precum şi celelalte obligaţii privind livrãrile, lucrãrile şi serviciile efectuate în cadrul acţiunilor de cooperare economicã şi tehnica, pot fi stabilite în conformitate cu legile din cele doua tari, în contractele şi înţelegerile care se vor încheia între organizaţiile economice şi firmele din cele doua tari.
2. Pentru obiectivele care urmeazã a fi realizate prin cooperare, furnizorul poate asigura importul acelor utilaje care nu se produc în ţara furnizoare, în condiţii şi termene stabilite de comun acord.
ART. VII
1. Pentru finanţarea obiectivelor şi domeniile de cooperare de la art. IV, Guvernul Republicii Socialiste România poate sa acorde Guvernului Republicii Populare Bangladesh credite guvernamentale şi credite comerciale.
2. Volumul creditelor, condiţiile de finanţare, creditare şi de plata pentru livrãrile româneşti, precum şi de rambursare a creditelor, se vor stabili de comun acord pentru fiecare obiectiv sau domeniu în parte, în funcţie de valoarea, natura şi importanta lor specifica.
3. De asemenea, partea romana este de acord ca rambursarea creditelor sa se facã parţial cu produse realizate din acţiuni de cooperare şi alte produse din Bangladesh ce pot fi stabilite de comun acord.
4. Preţurile pentru livrãrile, lucrãrile şi serviciile efectuate în cadrul prezentului acord vor fi stabilite pe baza preţurilor practicate pe piata mondialã pentru livrãri, lucrãri şi servicii similare.
ART. VIII
Plãţile pentru livrãrile, lucrãrile şi serviciile ce vor fi efectuate potrivit contractelor sau înţelegerilor încheiate în cadrul prezentului acord vor fi efectuate în valuta liber convertibilã şi vor fi garantate de bãnci agreate de comun acord şi/sau prin produse din Bangladesh stabilite de comun acord.
ART. IX
Cele doua pãrţi contractante vor asigura eliberarea, de cãtre autoritãţile competente din ţãrile lor, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în aceste tari, a licenţelor de export şi, respectiv, de import pentru maşini, utilaje, instalaţiile, documentaţiile şi produsele necesare realizãrii acţiunilor şi obiectivelor de cooperare sau rezultind din cooperare, care se vor livra de cãtre organizaţiile economice, întreprinderile şi firmele din cele doua tari, în cadrul prevederilor prezentului acord.
ART. X
1. Partea contractantã care beneficiazã de asistenta tehnica va lua mãsurile necesare pentru a asigura condiţii corespunzãtoare de munca şi de viata persoanelor sau colectivelor trimise de cãtre cealaltã parte contractantã sa acorde aceasta asistenta pentru realizarea acţiunilor de cooperare convenite în cadrul prezentului acord.
2. Condiţiile concrete de acordare a asistenţei tehnice vor fi stabilite, pentru fiecare acţiune de cooperare, prin contracte sau înţelegeri care se vor încheia între organizaţiile economice, întreprinderile şi firmele din cele doua tari.
ART. XI
1. Documentaţiile tehnice şi orice informaţii transmise de organizaţiile economice, întreprinderile şi firmele uneia dintre tari în legatura cu acţiunile de cooperare convenite în cadrul prezentului acord, vor fi utilizate numai de cãtre organizaţiile economice, întreprinderile şi firmele din ţara care le-a primit şi nu vor fi transmise unei terţe pãrţi decît cu acordul transmitatorului.
2. În contractele sau înţelegerile care se vor încheia în baza prezentului acord se vor stabili lista acestor documentaţii tehnice şi informaţii, precum şi alte detalii legate de acestea, şi se vor include prevederi pentru acoperirea daunelor în caz de nerespectare a prezentului articol.
ART. XII
1. Pentru promovarea şi realizarea obiectivelor prezentului acord, pãrţile contractante vor lua mãsuri pentru a incuraja şi facilita:
a) stabilirea de contacte economice între organizaţiile economice, întreprinderile şi firmele din cele doua tari, schimbul de reprezentanţi comerciali şi ai industriei, de oameni de afaceri, precum şi de specialişti din diferite domenii din cele doua tari;
b) explorarea domeniilor şi a posibilitãţilor pentru negocierea şi încheierea de contracte sau înţelegeri pe termen lung între organizaţiile economice, întreprinderile şi firmele din cele doua tari privind obiectivele şi acţiunile care urmeazã a fi realizate prin cooperare;
c) schimbul de informaţii cu privire la legile şi reglementãrile referitoare la activitatea de cooperare economicã şi tehnica internationala, la posibilitãţile de participare ale celor doua tari, la facilitãţile acordate de cãtre pãrţile contractante şi la programele de dezvoltare economicã a ţãrilor lor.
ART. XIII
1. Pãrţile contractante sînt de acord ca Comisia mixtã guvernamentalã de cooperare economicã şi tehnica, formatã din reprezentanţi ai acestora, sa se întruneascã, alternativ, pe teritoriul Republicii Socialiste România şi pe teritoriul Republicii Populare Bangladesh, dupã necesitaţi, la datele stabilite de comun acord între cele doua pãrţi în comisie.
2. Comisia mixtã guvernamentalã are urmãtoarele atribuţii:
a) examinarea modului de îndeplinire a prevederilor prezentului acord, a altor acorduri şi înţelegeri de cooperare economicã, tehnica-ştiinţificã şi comerciale încheiate între cele doua tari, a stadiului relaţiilor de cooperare economicã, tehnico-ştiinţificã şi a schimburilor comerciale reciproce şi adoptarea de mãsuri pentru dezvoltarea şi diversificarea în continuare a acestora;
b) iniţierea, sprijinirea şi promovarea de noi acţiuni care sa ducã la dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor de cooperare economicã, tehnico-ştiinţificã şi a schimburilor comerciale reciproce; stabilirea, periodicã, de programe în care sa se prevadã termenele de realizare pentru fiecare din obiectivele şi acţiunile de cooperare cuvenite;
c) încurajarea şi promovarea relaţiilor între organizaţiile economice, întreprinderile şi firmele din cele doua tari în domenii de interes reciproc, în vederea încheierii de convenţii, aranjamente, contracte sau înţelegeri de cooperare economicã şi tehnica pe termen lung.
ART. XIV
Prevederile acestui acord nu vor afecta drepturile şi obligaţiile pãrţilor contractante ce rezulta din prevederile acordurilor multilaterale internaţionale la care ele participa.
ART. XV
Eventualele diferende în legatura cu interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate în cadrul Comisiei mixte guvernamentale romano-bangladesh sau de pãrţile contractante, prin consultãri reciproce, inclusiv pe cale diplomaticã, la cererea oricãreia dintre ele.
ART. XVI
Acordul se încheie cu valabilitate de 5 ani. Valabilitatea acordului poate fi prelungitã de comun acord pentru o perioada de încã 5 ani. Oricare parte contractantã îl poate însã denunta în scris cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a acestuia.
ART. XVII
Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificãri prin care pãrţile contractante îşi vor comunica reciproc, pe cale diplomaticã, îndeplinirea în acest scop a prevederilor legislaţiei fiecãrei tari.
ART. XVIII
Prevederile prezentului acord vor continua sa se aplice, şi dupã încetarea acestuia, tuturor contractelor sau înţelegerilor încheiate în baza sa, neexecutate, pînã la realizarea lor integrala.
Încheiat la Dhaka, Bangladesh, la data de 13 martie 1987, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana, limba bangla şi în limba engleza, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, textul englez va fi text de referinta.

Pentru Guvernul
Republicii Socialiste România,
Dimitrie Ancuta

Pentru Guvernul
Republicii Populare Bangladesh,
M. Sayeeduzzaman────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016