Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 6 decembrie 1971  Intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Regatului Maroc privind transporturile aeriene civile*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 6 decembrie 1971 Intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Regatului Maroc privind transporturile aeriene civile*)

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 100 din 21 septembrie 1972
*) Traducere

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Regatului Maroc,
dorind sa dezvolte cooperarea internationala în domeniul transportului aerian şi
dorind sa încheie un acord în scopul infiintarii unor servicii aeriene regulate între şi dincolo de ţãrile lor respective,
au desemnat împuterniciţii lor, care au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Pentru aplicarea prezentului acord şi a anexei sale:
a) expresia convenţia înseamnã Convenţia privind aviaţia civilã internationala, deschisã spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, la care ambele state contractante sunt pãrţi;
b) expresia autoritãţi aeronautice înseamnã, în ceea ce priveşte România, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor - Consiliul aviaţiei civile, iar în ceea ce priveşte Regatul Maroc, Ministerul lucrãrilor Publice şi Comunicaţiilor - Direcţia aerului sau, în ambele cazuri, orice organ autorizat sa îndeplineascã funcţiile care revin în prezent autoritãţilor menţionate;
c) expresia intrepridere desemnatã înseamnã o întreprindere de transport aerian pe care una dintre pãrţile contractante a desemnat-o, în conformitate cu articolul 3 din prezentul acord, pentru a exploata serviciile aeriene convenite.
ART. 2
1. Fiecare parte contractantã acorda celeilalte pãrţi contractante drepturile specificate în prezentul acord în scopul finanţãrii de servicii aeriene pe rutele specificate în tabelele din anexa la prezentul acord. Aceste servicii şi rute sunt denumite mai jos servicii convenite, respectiv rute specificate.
2. Întreprinderea desemnatã de fiecare parte contractantã se va bucura de urmãtoarele drepturi:
a) de dreptul de a efectua zboruri fãrã aterizare peste teritoriul celeilalte pãrţi contractante;
b) de dreptul de a face escale necomerciale pe respectivul teritoriu;
c) de dreptul de a imbarca şi de a debarca, pe respectivul teritoriu, în cadrul serviciilor convenite, pasageri, mãrfuri şi trimiteri poştale, în condiţiile prevãzute în prezentul acord şi în anexa sa.
3. Nici o prevedere din prezentul acord nu va putea fi interpretatã în sensul de a conferi întreprinderii desemnate de una dintre pãrţile contractante dreptul de a imbarca pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante pasageri, mãrfuri şi trimiteri poştale transportate contra plata şi cu destinaţia cãtre un alt punct de pe teritoriul acestei din urma pãrţi contractante (cabotaj).
ART. 3
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa desemneze o întreprindere de transport aerian pentru a exploata serviciile convenite. Aceasta desemnare va face obiectul unei notificãri în scris între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante.
2. Partea contractantã care a primit notificarea desemnãrii va acorda fãrã întârziere întreprinderii desemnate de cealaltã parte contractantã autorizaţia de exploatare necesarã, sub rezerva prevederilor paragrafelor 3 şi 4 din prezentul articol.
3. Autoritãţile aeronautice ale unei pãrţi contractante vor putea cere ca întreprinderea desemnatã de cealaltã parte contractantã sa facã dovada ca este în mãsura sa îndeplineascã condiţiile prevãzute de legile şi regulamentele aplicate în mod normal de acele autoritãţi la exploatarea serviciilor aeriene internaţionale.
4. Fiecare parte contractantã va fi indreptatita sa refuze autorizaţia de exploatare prevãzutã la paragraful 2 din prezentul articol sau sa impunã acele condiţii pe care le-ar considera necesare în exercitarea de cãtre întreprinderea desemnatã, a drepturilor specificate în articolul 2 din prezentul acord, atunci cînd aceasta parte contractantã nu are dovada ca o parte preponderenta a proprietãţii şi controlul efectiv al acelei întreprinderi aparţin partii contractante care a desemnat întreprinderea sau unor cetãţeni ai acestei pãrţi.
5. Din momentul primirii autorizaţiei prevãzute la paragraful 2 din prezentul articol, întreprinderea desemnatã va putea începe în orice moment exploatarea oricãruia dintre serviciile convenite.
ART. 4
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa revoce o autorizaţie de exploatare sau sa suspende exercitarea de cãtre inteprinderea desemnatã de cealaltã parte contractantã, a drepturilor specificate în articolul 2 din prezentul acord, ori sa supunã exercitarea acesor drepturi condiţiilor pe care le va considera necesare, în cazul în care:
a) nu are dovada ca o parte preponderenta a proprietãţii şi controlul efectiv al acelei întreprinderi aparţin partii contractante care a desemnat întreprinderea sau unor cetãţeni ai acestei pãrţi, sau
b) acea întreprindere nu s-a conformat legilor şi regulamentelor partii contractante care i-a acordat drepturile respective, sau
c) acea întreprindere nu exploateazã serviciile convenite în condiţiile prevãzute în prezentul acord şi în anexa sa.
2. În afarã de cazul în care mãsurile de revocare, suspendare sau stabilire de condiţii, prevãzute la paragraful 1 din prezentul articol, sînt imediat necesare pentru a se evita noi abateri de la legi şi regulamente, exercitarea unui asemenea drept nu va putea avea loc decît dupã o consultare cu cealaltã parte contractantã.
ART. 5
1. Întreprinderile desemnate de cele doua pãrţi contractante se vor bucura de posibilitãţi egale şi echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite între teritoriile pãrţilor contractante.
2. În exploatarea serviciilor convenite, intreprindera desemnatã de fiecare parte contractantã va tine seama de interesele întreprinderii desemnate de cealaltã parte contractantã, astfel încît sa nu afecteze într-un mod necuvenit serviciile aeriene pe care aceasta din urma le asigura în întregime sau în parte pe aceleaşi rute.
3. Exploatarea serviciilor convenite va fi organizatã în strinsa corelatie cu cererea de transport a publicului pe rutele specificate. Obiectivul primordial al oricãruia dintre serviciile convenite va fi acela de a oferi o capacitate de transport corespunzãtoare pentru satisfacerea cererilor curente şi raţional previzibile de transport al pasagerilor, mãrfurilor şi trimiterilor poştale care se imbarca sau se debarca pe teritoriul partii care a desemnat întreprinderea ce exploateazã serviciul respectiv.
4. Drepturile acordate fiecãrei întreprinderi desemnate, de a transporta pasageri, mãrfuri şi trimiteri poştale între teritoriul celeilalte pãrţi contractante şi teritoriile unor terţe state, vor fi exercitate cu respectarea principiilor generale de dezvoltare a tansporturilor aeriene internaţionale, potrivit cãrora capacitatea de transport oferitã trebuie sa fie adaptatã:
a) cererii de transport cãtre şi din teritoriul partii contractante care a desemnat întreprinderea;
b) cererii de transport din cadrul regiunii traversate de linia aerianã respectiva, tinindu-se seama şi de serviciile aeriene asigurate de întreprinderile celorlalte state din acea regiune;
c) exigenţelor unei exploatãri economice a serviciilor directe.
ART. 6
1. Întreprinderile desemnate de cele doua pãrţi contractante vor determina, prin înţelegere între ele, frecventa serviciilor, repartiţia orariilor şi celelalte condiţii economice şi tehnice ale exploatãrii serviciilor convenite; înţelegerile referitoare la aceste probleme vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale fiecãrei pãrţi contractante conform legilor şi regulamentelor acesteia.
2. Orariile serviciilor convenite vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale celor doua pãrţi contractante cu cel puţin 30 (treizeci) zile înainte de începerea exploatãrii acelor servicii. Aceeaşi regula se va aplica şi pentru schimbãrile ulterioare.
3. Autoritãţile aeronautice ale fiecãrei pãrţi contractante vor furniza, la cerere, autoritãţilor aeronautice ale celeilalte pãrţi contractante, datele statistice de exploatare privind utilizarea capacitãţii de transport oferitã de întreprinderea desemnatã de prima parte contractantã pe liniile specificate în anexa prezentului acord.
Aceste date vor conţine, în mãsura posibilului, informaţiile necesare pentru determinarea volumului, originii şi destinaţiei traficului.
ART. 7
1. Tarifele pentru oricare dintre serviciile convenite vor fi stabilite la cuantumuri rezonabile, ţinînd seama de toate elementele determinante, cum ar fi: costul exploatãrii, un beneficiu rezonabil, caraceristicile fiecãrui serviciu şi tarifele percepute de alte întreprinderi de transport aerian care deservesc în întregime sau în parte aceeaşi ruta.
2. Tarifele menţionate la paragraful 1 din prezentul articol vor fi pe cît posibil stabilite, de comun acord, de cãtre întreprinderile desemnate de cele doua pãrţi contractante, dupã consultarea şi a celorlalte întreprinderi de transport aerian care deservesc în integime sau în parte aceeaşi ruta. Întreprinderile desemnate vor trebui sa realizeze, în mãsura posibilului, aceasta înţelegere pe baza procedurii de determinare a tarifelor stabilitã de Asociaţia Transportului Aerian Internaţional - I.A.T.A.
3. Tarifele astfel stabilite vor fi supuse spre aprobare autoritãţilor aeronautice ale pãrţilor contractante cu cel puţin 30 (treizeci) zile înainte de data prevãzutã pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale, acest termen va putea fi redus, sub rezerva acordului autoritãţilor menţionate.
4. Dacã întreprinderile desemnate nu pot ajunge la o înţelegere sau dacã tarifele stabilite de ele nu sînt aprobate de autoritãţile aeronautice ale uneia dintre pãrţile contractante, autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante se vor strãdui sa determine tarifele respective prin înţelegere între ele.
5. În cazul în care nu se poate realiza un acord între autoritãţile aeronautice conform prevederilor paragrafului 4 de mai sus, diferendul va fi supus procedurii prevãzute la articolul 12 din prezentul acord.
ART. 8
1. Aeronavele utilizate pe liniile internaţionale de cãtre întreprinderea desemnatã de una dintre pãrţile contractante, precum şi echipamentul lor obişnuit, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi şi proviziile lor de bord - inclusiv articolele alimentare, bãuturile, tutunurile şi alte articole destinate vinzarii cãtre pasageri, în cantitãţi limitate, în cursul zborului - vor fi scutite de orice taxe vamale, taxe de inspecţie şi alte taxe şi impozite, la intrarea pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, cu condiţia ca aceste echipamente, rezerve şi provizii sa ramina la bordul aeronavelor pînã în momentul reexportãrii lor.
2. Vor fi de asemenea scutite de aceleaşi impozite şi taxe, cu excepţia costurilor percepute pentru serviciile prestate:
a) proviziile de bord imbarcate pe teritoriul uneia dinte pãrţile contractante, în limitele fixate de autoritãţile acelei pãrţi contractante şi destinate consumarii la bordul aeronavelor utilizate pe liniile internaţionale de cãtre întreprinderea desemnatã de cealaltã parte contractantã;
b) carburanţii şi lubrifianţii imbarcati pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante şi destinaţi alimentarii aeronavelor utilizate pe liniile internaţionale de cãtre întreprinderea desemnatã de cealaltã parte contractantã, chiar atunci cînd aceste provizii urmeazã a fi folosite pe acea parte din traiectul de zbor care se executa deasupra teritoriului partii contractante unde au fost imbarcate;
c) piesele de schimb şi echipamentele obişnuite de bord introduse pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante pentru întreţinerea sau repararea aeronavelor utilizate pe liniile internaţionale de cãtre intrepriderea desemnatã de cealaltã parte contractantã.
3. Articolele exonerate, coform prevederilor de mai sus, nu vor putea fi transferate unor terţi pe teritoriul pe care beneficiazã de exonerare.
4. Echipamentele obişnuite de bord, precum şi articolele sau proviziile aflate la bordul aeronavelor utilizate de întreprinderea desemnatã de una din pãrţile contractante, nu vor putea fi descãrcate pe teritoriul celeilate pãrţi contractante decît cu consimţãmîntul autoritãţilor vamale de pe acel teritoriu. În acest caz, ele vor putea fi puse sub supravegherea autoritãţilor menţionate pînã în momentul când vor fi reexportate sau cînd vor primi o alta destinaţie în conformitate cu reglementãrile vamale.
ART. 9
1. Legile şi regulamentele fiecãrei pãrţi contractante, care reglementeazã pe teritoriul sau intrarea, şederea şi ieşirea aeronavelor folosite în navigaţia aerianã internationala sau exploatarea, navigaţia şi conducerea acestor aeronave pe timpul cît se gãsesc în limitele acelui teritoriu, se vor aplica şi aeronavelor întreprinderii desemnate de cealaltã parte contractantã.
2. Legile şi regulamentele fiecãrei pãrţi contractante, care reglementeazã pe teritoriul sau intrarea, şederea şi ieşirea pasagerilor, echipajelor, mãrfurilor şi trimiterilor poştale, cum ar fi cele privitoare la formalitãţile de intrare, de ieşire, de emigrare şi de imigrare, sau referitoare la vama şi mãsuri sanitare, se vor aplica şi pasagerilor, echipajelor, mãrfurilor şi trimiterilor poştale transportate de aeronavele întreprinderii desemnate de cealaltã parte contractantã, pe timpul cît acestea se gãsesc pe teritoriul menţionat.
3. Taxele şi celelalte sume de plata pentru utilizarea aeroporturilor, a instalaţiilor şi a echipamentului tehnic de pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante vor fi percepute conform cuantumurilor şi tarifelor uniform stabilite de legile şi regulamentele acelei pãrţi contractante.
ART. 10
1. Întreprinderea desemnatã de fiecare parte contractantã va avea dreptul sa menţinã pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante o reprezentanta cu personalul tehnic necesar pentru exploatarea serviciilor convenite şi personalul comercial necesar pentru promovarea traficului. Întreprinderile desemnate vor conveni asupra numãrului de persoane ce urmeazã a fi folosite în acest scop, sub rezerva acordului autoritãţilor aeronautice.
2. Este convenit ca vinzarile nu se pot face decît prin intermediul agentului general, care este întreprinderea desemnatã de autoritãţile teritoriilor în cauza.
3. Reprezentanţii întreprinderilor desemnate de pãrţile contractante şi adjunctii lor trebuie sa fie cetãţeni ai acestor pãrţi contractante.
ART. 11
1. Fiecare parte contractantã acorda întreprinderilor desemnate de cealaltã parte contractantã dreptul de a transfera liber, la cursul oficial de schimb, excedentul dintre încasãrile şi cheltuielile realizate de cãtre întreprinderi pe teritoriul sau din transportul pasagerilor, mãrfurilor şi poştei.
2. În cazul în care prevederile unui acord special determinînd sistemul de schimb al devizelor strãine între pãrţile contractante se vor gãsi în contradictie cu prevederile paragrafului 1 al prezentului articol, prevederile dintii vor prevala.
ART. 12
1. Fiecare parte contractantã va putea cere în orice moment o consultare între autoritãţile aeronautice competente ale celor doua pãrţi contractante, pentru interpretarea, aplicarea sau modificarea prezentului acord.
2. Aceasta consultare va începe cel mai tirziu dupã 60 (sasezeci) zile, socotind din ziua primirii cererii.
3. Modificãrile aduse prezentului acord vor intra în vigoare la data cînd pãrţile contractante îşi vor fi comunicat reciproc, cu privire la aceste modificãri, îndeplinirea formalitãţilor lor constituţionale privitoare la încheierea şi intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
4. Rutele menţionate în tabelul rutelor din anexa pot fi modificate prin înţelegere între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante în tot timpul duratei de valabilitate a prezentului acord.
5. Diferendele asupra interpretãrii sau aplicãrii prezentului acord vor fi reglementate pe calea negocierilor directe între autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante. Dacã aceste negocieri nu vor conduce la un aranjament, diferendul va fi reglementat pe cale diplomaticã.
ART. 13
Prezentul acord şi eventualele sale modificãri vor fi înregistrate la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
ART. 14
Prezentul acord şi anexa sa vor fi puse în concordanta, prin înţelegere între pãrţile contractante, ci orice convenţie cu caracter multilateral care va lega cele doua pãrţi contractante.
ART. 15
Fiecare parte contractantã va putea notifica, în orice moment, celeilalte pãrţi contractante, dorinta sa de a denunta prezentul acord. Aceasta notificare va fi simultan comunicatã şi Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale. Denunţarea va avea efect dupã 12 (douasprezece) luni de la data primirii notificãrii de cealaltã parte contractantã, în afarã de cazul în care aceasta denunţare va fi retrasã de comun acord înainte de expirarea acestei perioade. În lipsa unei confirmãri a primirii de cãtre cealaltã parte contractantã, se va considera ca notificarea denunţãrii i-a parvenit acesteia la 14 (patrusprezece) zile de la data la care Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale a primit comunicarea.
ART. 16
Prevederile prezentului acord se vor aplica în mod provizoriu din ziua semnãrii acordului; acesta va intra în vigoare la data cînd pãrţile contractante îşi vor fi comunicat reciproc îndeplinirea formalitãţilor lor constituţionale privitoare la încheierea şi intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
Încheiat la Bucureşti la 6 decembrie 1971, în doua exemplare originale în limba franceza.


ANEXA 1


A.
TABELELE DE RUTA
I.
Ruta pe care vor putea fi exploatate servicii aeriene de cãtre întreprinderea desemnatã de Maroc.
Puncte în Maroc - puncte intermediare - Bucureşti sau Constanta - puncte mai departe în ambele sensuri.
II.
Rute pe care vor putea fi exploatate servicii aeriene de cãtre întreprinderea desemnatã de România:
Puncte în România - puncte intermediare - Rabat sau Casablanca - puncte mai departe în ambele sensuri.

B.
OBSERVAŢII
Punctele situate în tari terţe, unde întreprinderea desemnatã de una din pãrţile contractante va putea imbarca sau debarca pasageri, mãrfuri şi posta cu destinaţia, respectiv cu provenienta pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, vor fi determinate de autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante.
--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016