Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 31 mai 1995  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Belarus privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 31 mai 1995 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Belarus privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 8 noiembrie 1995

PREAMBUL

Guvernul României şi Guvernul Republicii Belarus, denumite în cele ce urmeazã pãrţile contractante,
dorind sa intensifice cooperarea economicã în avantajul reciproc al ambelor state,
intentionind sa creeze şi sa menţinã condiţii favorabile pentru investiţiile investitorilor unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante,
recunoscind necesitatea promovãrii şi protejãrii investiţiilor strãine cu scopul de a întãri prosperitatea economicã a ambelor state,
au convenit cele ce urmeazã:

ART. 1
Definiţii
În sensul prezentului acord:
(1) Termenul investitor desemneazã, cu privire la fiecare parte contractantã:
a) persoane fizice, care, în conformitate cu legislaţia acelei pãrţi contractante, sînt cetãţenii sãi;
b) persoane juridice care sînt constituite sau altfel organizate în mod corespunzãtor, în conformitate cu legislaţia pãrţilor contractante, şi care îşi au sediul pe teritoriul partii contractante respective.
(2) Termenul investiţie va include orice fel de active investite de cãtre investitorii unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, în conformitate cu legile şi reglementãrile acesteia din urma, şi, în special, dar nu exclusiv:
a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi orice alte drepturi reale;
b) acţiuni, pãrţi sociale sau orice alte forme de participare la societãţi;
c) drepturi de creanta sau orice alte drepturi privind prestaţii care au o valoare economicã;
d) drepturi de proprietate intelectualã (precum drepturi de autor, brevete, desene sau modele industriale, mãrci de comerţ sau de serviciu, nume comerciale), know-how şi goodwill, precum şi alte drepturi de aceeaşi natura prevãzute prin tratatele internaţionale, cu condiţia ca atît România cît şi Republica Belarus sa fie pãrţi la acestea;
e) concesiuni acordate în conformitate cu legislaţia statului partii contractante pe al carei teritoriu se efectueazã investiţia.
(3) Termenul venituri desemneazã sumele rezultate dintr-o investiţie şi include, în special, dar nu exclusiv, profituri, dividende, dobinzi şi alte venituri obţinute din investiţie.
(4) Termenul teritoriu desemneazã, în legatura cu fiecare stat, teritoriul aflat sub suveranitatea sa, intelegindu-se ca teritoriul include solul, apele interioare şi marea teritorialã, precum şi marea, fundul marii şi subsolul, sau asupra cãrora acel stat exercita drepturi suverane sau jurisdicţie, în conformitate cu dreptul internaţional.
ART. 2
Promovare, protejare, tratament
(1) Fiecare parte contractantã va promova, pe teritoriul sau, investiţiile investitorilor celeilalte pãrţi contractante şi va admite aceste investiţii în conformitate cu legislaţia sa.
(2) Fiecare parte contractantã va proteja, pe teritoriul sau, investiţiile efectuate în conformitate cu legislaţia sa de cãtre investitorii celeilalte pãrţi contractante şi nu va impiedica, prin mãsuri discriminatorii, managementul, întreţinerea, folosirea, fructificarea, extinderea, vînzarea şi, dacã este cazul, lichidarea acestor investiţii.
(3) Fiecare parte contractantã va asigura, pe teritoriul sau, un tratament just şi echitabil investiţiilor investitorilor celeilalte pãrţi contractante. Acest tratament nu va fi mai puţin favorabil decît cel acordat de cãtre fiecare parte contractantã investiţiilor efectuate pe teritoriul sau de cãtre investitorii proprii sau decît cel acordat de cãtre fiecare parte contractantã investiţiilor efectuate pe teritoriul sau de cãtre investitorii unui stat terţ, dacã acest din urma tratament este mai favorabil.
(4) Prevederile paragrafului (3) al acestui articol nu vor fi interpretate astfel încît sa oblige o parte contractantã sa extindã asupra investitorilor celeilalte pãrţi contractante avantajele oricãrui tratament, preferinţe sau privilegii rezultate din:
a) orice acord, existent sau viitor, privind zonele de comerţ liber, uniune economicã sau vamalã, la care oricare dintre pãrţile contractante este sau poate deveni parte;
b) orice acord internaţional sau aranjament referitor, în totalitate sau în principal, la impozitare.
ART. 3
Transfer liber
Fiecare parte contractantã pe al carei teritoriu au fost efectuate investiţii de cãtre investitorii celeilalte pãrţi contractante va permite acestor investitori, dupã îndeplinirea tuturor obligaţiilor lor financiare, în conformitate cu legislaţia sa privind reglementãrile valutare, transferul liber al pãrţilor în legatura cu aceste investiţii, în special al:
a) veniturilor prevãzute la art. 1 paragraful (3);
b) fondurilor pentru rambursarea împrumuturilor;
c) sumelor destinate sa acopere cheltuielile legate de managementul investiţiei;
d) redevenţelor şi altor plati rezultate din drepturile enumerate la art. 1 paragraful (2) lit. c), d) şi e) ale acestui acord;
e) contribuţiilor suplimentare de capital necesare pentru întreţinerea sau dezvoltarea investiţiei;
f) sumelor rezultate din vînzarea sau lichidarea parţialã sau totalã a investiţiei.
ART. 4
Deposedare, despãgubire
(1) Nici o parte contractantã nu va lua mãsuri de expropriere, nationalizare sau orice alte mãsuri cu efect similar impotriva investiţiilor investitorilor celeilalte pãrţi contractante, decît dacã mãsurile sînt luate în interes public, pe baze nediscriminatorii şi în conformitate cu o procedura legalã corespunzãtoare şi cu condiţia asigurãrii unei despãgubiri adecvate. Cuantumul despãgubirii, inclusiv dobinda, va fi plãtit, fãrã intirziere nejustificatã, în aceeaşi valuta în care investiţiile au fost efectuate iniţial, dacã nu s-a convenit altfel de cãtre investitor şi partea contractantã pe al cãrui teritoriu au fost efectuate investiţiile.
(2) Investitorii unei pãrţi contractante ale cãror investiţii au suferit pierderi datorate rãzboiului sau altui conflict armat, revoluţiei, stãrii de necesitate sau revoltei, care au avut loc pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, vor beneficia de tratamentul acordat de aceasta parte contractantã în conformitate cu prevederile art. 2 paragraful (3) al acestui acord, în ceea ce priveşte restituirea, indemnizaţia, despãgubirea sau alta reglementare.
ART. 5
Prevederi mai favorabile
(1) Fãrã a prejudicia prevederile prezentului acord, prevederile mai favorabile care au fost sau pot fi convenite de cãtre oricare parte contractantã cu un investitor al celeilalte pãrţi contractante sînt aplicabile.
(2) Dacã legislaţia oricãrei pãrţi contractante sau obligaţiile internaţionale existente în prezent sau stabilite ulterior între pãrţile contractante, în plus fata de prevederile prezentului acord, conţin o regula generalã sau specialã care sa indreptateasca investiţiile investitorilor celeilalte pãrţi contractante la un tratament mai favorabil decît cel prevãzut de prezentul acord, aceasta regula, în mãsura în care este mai favorabilã, va prevala prezentului acord.
ART. 6
Principiul subrogarii
În cazul în care o parte contractantã a acordat o garanţie financiarã impotriva riscurilor necomerciale, în legatura cu o investiţie a unui investitor al sau, pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, aceasta din urma va recunoaşte drepturile primei pãrţi contractante, în virtutea principiului subrogarii în drepturile investitorului, dacã plãţile au fost efectuate în baza acestei garanţii de cãtre prima parte contractantã.
ART. 7
Diferende între o parte contractantã şi un investitor al celeilalte pãrţi contractante
(1) În scopul soluţionãrii diferendelor relative la investiţii între o parte contractantã şi un investitor al celeilalte pãrţi contractante, vor avea loc consultãri între pãrţi în vederea soluţionãrii cazului în mod amiabil.
(2) Dacã aceste consultãri nu conduc la soluţionarea diferendului în termen de 6 luni de la data cererii de reglementare, investitorul poate sa supunã diferendul, la alegerea sa, pentru reglementare, la:
a) instanta judecãtoreascã competenta a partii contractante pe al carei teritoriu a fost facuta investiţia; sau
b) Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii (I.C.S.I.D.), instituit prin Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, deschisã spre semnare la Washington la 18 martie 1965; sau
c) unui tribunal arbitral ad-hoc care, dacã nu s-a convenit altfel între pãrţile la diferend, va fi constituit pe baza regulilor de arbitraj ale Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL).
(3) Fiecare parte contractantã consimte prin aceasta sa supunã diferendul relativ la investiţii arbitrajului internaţional.
(4) Partea contractantã care este parte la diferend nu va invoca în nici un moment pe durata procedurii de reglementare sau de executare a hotãrîrii, ca apãrare, imunitatea sa sau faptul ca investitorul celeilalte pãrţi contractante a primit o despãgubire pe baza unui contract de asigurare, acoperind, în totalitate sau parţial, pagubele sau pierderile suferite.
ART. 8
Diferende între pãrţile contractante
(1) Diferendele dintre pãrţile contractante privind interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord vor fi soluţionate pe canale diplomatice.
(2) Dacã ambele pãrţi contractante nu ajung la un acord în termen de 12 luni de la începerea diferendului dintre ele, diferendul va fi supus, la cererea oricãrei pãrţi contractante, unui tribunal arbitral alcãtuit din trei membri. Fiecare parte contractantã va desemna un arbitru şi cei doi arbitri vor numi un preşedinte, care va fi naţional al unui stat terţ.
(3) Dacã o parte contractantã nu şi-a desemnat arbitrul şi nu a dat curs invitatiei celeilalte pãrţi contractante sa facã numirea în termen de doua luni, arbitrul va fi desemnat, la cererea acelei pãrţi contractante, de cãtre preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie.
(4) Dacã ambii arbitri nu pot ajunge la un acord privind alegerea preşedintelui în doua luni de la alegerea lor, acesta va fi desemnat, la cererea oricãrei pãrţi contractante, de cãtre preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie.
(5) Dacã, în situaţiile menţionate la paragrafele (3) şi (4) ale acestui articol, preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie este împiedicat sa-şi îndeplineascã aceasta funcţie sau dacã este naţional al uneia dintre pãrţile contractante, numirea va fi facuta de vicepreşedinte şi, dacã şi acesta este împiedicat sa-şi îndeplineascã funcţia sau este naţional al uneia dintre pãrţile contractante, numirea va fi facuta de cãtre membrul Curţii cu cea mai inalta funcţie, care nu este naţional al uneia dintre pãrţile contractante.
(6) Dacã pãrţile contractante nu convin altfel, tribunalul îşi va stabili propria procedura.
(7) Hotãrîrile tribunalului sînt definitive şi obligatorii pentru fiecare parte contractantã.
ART. 9
Respectarea obligaţiilor
Fiecare parte contractantã va garanta respectarea obligaţiilor pe care şi le-a asumat în legatura cu investiţiile investitorilor celeilalte pãrţi contractante.
ART. 10
Investiţii anterioare acordului
Prezentul acord se va aplica, de asemenea, investiţiilor fãcute de cãtre investitorii unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, în conformitate cu legile şi reglementãrile sale, anterior intrãrii în vigoare a acestui acord. Totuşi acordul nu se va aplica diferendelor care au survenit înaintea intrãrii sale în vigoare.
ART. 11
Prevederi finale
(1) Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile dupã data la care ambele pãrţi contractante şi-au notificat reciproc în scris îndeplinirea prevederilor legale pentru intrarea în vigoare a acestui acord. El va rãmîne în vigoare pentru o perioada de 10 ani şi va continua sa ramina în vigoare pînã la denunţare, în conformitate cu paragraful (2) al acestui articol.
(2) Fiecare parte contractantã poate denunta acest acord, printr-o notificare scrisã cãtre cealaltã parte contractantã, cu un an înainte de expirarea perioadei iniţiale de 10 ani sau în orice moment ulterior.
(3) În cazul unei notificãri oficiale privind denunţarea prezentului acord, prevederile art. 1 - 10 vor continua sa ramina în vigoare, pentru o noua perioada de 10 ani, pentru investiţiile efectuate înaintea notificãrii oficiale.
Încheiat la Bucureşti la 31 mai 1995, în doua exemplare originale, fiecare în limbile: romana, belarusa şi engleza, fiecare text fiind egal autentic. În caz de divergenţe, va prevala textul în limba engleza.

Pentru Guvernul României,
Florin Georgescu,
ministru de stat,
ministrul finanţelor

Pentru Guvernul Republicii Belarus,
Mihail Marinici,
ministrul relaţiilor economice externe

-----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016