Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 28 iulie 1980  intre Republica Socialista Romania si Comunitatea Economica Europeana privind comertul cu produse industriale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 28 iulie 1980 intre Republica Socialista Romania si Comunitatea Economica Europeana privind comertul cu produse industriale

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 84 din 17 octombrie 1980
Guvernul Republicii Socialiste România şi Consiliul Comunitãţilor Europene, hotãrîte sa dezvolte şi sa diversifice relaţiile comerciale între Republica Socialiste România, denumita în cele ce urmeazã România, şi Comunitatea Economicã Europeanã, denumita în cele ce urmeazã Comunitate,
constiente de importanta produselor industriale pentru dezvoltarea schimburilor comerciale,
dornice, în acest scop, sa promoveze o dezvoltare armonioasã a schimburilor de produse industriale între România şi Comunitate, avînd în vedere nivelurile lor respective de dezvoltare economicã,
reafirmind atasamentul României şi al Comunitãţii la Acordul general pentru tarife şi comerţ, inclusiv protocolul de aderare a României,

au convenit urmãtoarele dispoziţii:

ART. 1
1. Sub rezerva paragrafului 2, prezentul acord se aplica comerţului cu produse originare din România şi din Comunitate, cuprinse în cap. 25-99 din Nomenclatorul Consiliului de cooperare vamalã.
2. Prezentul acord nu se aplica totuşi:
- produselor reglementate prin Tratatul de instituire a Comunitãţii Europene a Carbunelui şi Otelului;
- produselor textile, pe timpul valabilitãţii Acordului dintre România şi Comunitate privind comerţul cu produse textile, din 16 decembrie 1977, şi a acordului care i-ar urma eventual;
- produselor înscrise în anexa la prezentul acord.
3. În afarã unor dispoziţii contrare din prezentul acord, schimburile dintre pãrţile contractante se efectueazã cu respectarea reglementãrilor respective în vigoare.
ART. 2
1. Pãrţile contractante vor depune toate eforturile în vederea promovãrii şi intensificãrii schimburilor lor de produse industriale.
2. În acest scop, ele confirma vointa lor de a aplica, într-un spirit de bunavointa, prezentul acord cu luarea în considerare a prevederilor G.A.T.T. şi ale protocolului de aderare a României şi vor depune toate eforturilor necesare pentru facilitarea schimburilor, cu respectarea reglementãrilor respective în vigoare, şi pentru a contribui la echilibrul acestor schimburi la nivelul cel mai înalt posibil.
3. Comisia mixtã creata prin acordul dintre România şi Comunitate va acorda în acest spirit o importanta deosebita examinãrii mijloacelor menite sa favorizeze o dezvoltare reciprocã şi armonioasã a schimburilor.
ART. 3
1. Comunitatea va acorda un grad de liberalizare cît mai ridicat posibil la importurile de produse originare din România. În acest scop, ea va depune eforturi deosebite pentru ca, în perioada de valabilitate a prezentului acord, sa poatã fi realizate progrese substanţiale în vederea eliminãrii progresive a restrictiilor vizate de art. 3 a) al Protocolului de aderare a României la G.A.T.T.
2. Comisia mixtã va aprecia anual progresele realizate în aplicarea paragrafului 1, în lumina tuturor factorilor pertinenţi.
3. În ceea ce priveşte produsele reglementate prin prezentul acord, Comunitatea se angajeazã sa nu introducã noi restrictii cantitative la import sau mãsuri cu efect echivalent şi sa aplice României mãsurile de eliminare a restrictiilor cantitative la import pe care ea le va lua, în general, în viitor fata de ţãrile membre ale G.A.T.T.
Comunitatea va comunica României lista produselor care pot fi importate în Comunitate fãrã restrictii cantitative, de la intrarea în vigoare a prezentului acord.
ART. 4
1. Comunitatea se angajeazã sa suspende restricţiile cantitative la importul, în anumite regiuni ale sale, de produse interesind exportul romanesc.
2. Lista produselor vizate la paragraful 1, precum şi modalitãţile de aplicare a acestuia, sînt stabilite în protocolul anexat la prezentul acord.
ART. 5
1. Pentru fiecare an, vor fi deschise de cãtre Comunitate contingentele de import pentru produsele interesind exportul romanesc, supuse la restrictii cantitative.
2. Contingentele deschise de cãtre Comunitate pentru anul 1981 vor fi comunicate, fãrã intirziere, României de cãtre Comunitate.
3. Cele doua pãrţi vor proceda, în continuare, în fiecare an la consultãri în cadrul comisiei mixte, în vederea eventualei cresteri pentru anul urmãtor a contingentelor vizate la paragraful 2.
ART. 6
1. Importurile din Comunitate de produse reglementate prin prezentul acord nu afecteazã contingentele vizate la art. 5, în mãsura în care sînt declarate ca fiind destinate reexportului în afarã Comunitãţii, fie în starea în care se afla, fie dupã perfecţionarea activa, în cadrul regimului administrativ de control instituit, în acest scop, în Comunitate.
2. Reimporturile în Comunitate de produse supuse prezentului acord, obţinute în urma perfecţionãrii în România a mãrfurilor temporar exportate de Comunitate, nu afecteazã contingentele vizate la art. 5, în mãsura declarãrii lor ca atare, în cadrul unor sisteme administrative de control nediscriminatorii în vigoare, în acest scop în statele membre ale Comunitãţii.
ART. 7
Autoritãţile romane se angajeazã sa vegheze ca livrãrile de mãrfuri sa se efectueze la preţuri conforme pieţei sau în condiţii care sa nu producã sau sa nu ameninte cu producerea unui prejudiciu grav producãtorilor de produse similare sau de produse direct concurente într-un stadiu comparabil de comercializare.
ART. 8
1. Fiecare parte contractantã va intra în consultare cu cealaltã parte dacã un produs este importat în cadrul schimburilor dintre România şi Comunitate în cantitãţi atît de mari sau în astfel de condiţii încît sa producã sau sa ameninte cu producerea unui prejudiciu grav producãtorilor nationali de produse similare sau de produse direct concurente.
2. Partea contractantã care solicita consultarea va furniza celeilalte pãrţi elementele utile pentru a permite o analiza aprofundata a situaţiei.
3. Consultarea solicitatã în baza paragrafului 1 va fi purtata în spiritul obiectivelor fundamentale ale acordului şi al principiilor generale ale dreptului internaţional şi se va termina cel mai tirziu în a treizecea zi de la data depunerii cererii de cãtre partea interesatã, dacã pãrţile nu convin altfel.
4. Dacã în urma acestei consultãri se recunoaşte existenta situaţiei menţionate la paragraful 1, pãrţile vor lua, dacã este cazul la nivel regional, mãsurile menite sa previnã sau sa elimine prejudiciul, inclusiv mãsuri referitoare la preţurile de vînzare ale produselor exportate, dacã prejudiciul este cauzat de preţuri anormal de scãzute sub nivelul normal al concurentei.
5. Dacã, în urma consultãrii, pãrţile contractante nu ajung la un acord asupra mãsurilor ce ar trebui sa fie luate, partea contractantã care a solicitat consultarea va avea latitudinea sa aplice, la importul produselor în cauza, mãsurile pe care le va considera necesare pentru prevenirea sau eliminarea prejudiciului cauzat de exporturile provenind din cealaltã parte contractantã.
În acest caz, cealaltã parte va avea latitudinea de a deroga de la obligaţiile sale fata de prima parte, pentru schimburi substanţial echivalente.
6. În cazuri excepţionale, în care orice intirziere ar antrena o paguba greu de reparat, vor putea fi luate, în cursul desfãşurãrii consultãrilor sau fãrã consultare prealabilã, mãsuri provizorii, menite sa previnã sau sa repare prejudiciul. În acest caz, şi în mãsura în care nu a fost începutã consultarea, aceasta va avea loc imediat dupã ce mãsurile respective au fost luate.
7. Pãrţile contractante convin sa procedeze la consultãri în vederea stabilirii momentului de încetare a aplicãrii mãsurilor adoptate în virtutea paragrafelor 4, 5 şi 6.
ART. 9
1. România va dezvolta şi diversifica importurile de produse originare din Comunitate într-un ritm de creştere care nu va fi inferior celui al importurilor sale din celelalte pãrţi contractante ale G.A.T.T.
Creşterea importurilor de produse originare din Comunitate va tine seama de ritmurile de creştere prevãzute în planurile de dezvoltare economicã a României, de creşterea comerţului exterior şi de competitivitatea comercialã a produselor din Comunitate.
2. Pentru a permite operatorilor economici din Comunitate o cunoaştere mai buna a posibilitãţilor de export în România, aceasta va furniza Comunitãţii, de îndatã ce va fi posibil, toate informaţiile corespunzãtoare şi îndeosebi cele care privesc programele anuale de dezvoltare economicã şi programele sau obiectivele generale sau sectoriale de import.
3. Comisia mixtã va aprecia, anual, în lumina tuturor factorilor pertinenţi, progresele realizate în dezvoltarea şi diversificarea importurilor româneşti de produse originare din Comunitate.
Comisia mixtã poate sa recomande mãsuri menite sa favorizeze progrese ulterioare în acest domeniu.
ART. 10
Cele doua pãrţi contractante se angajeazã sa promoveze vizitele de persoane, grupuri şi delegaţii, care se ocupa de comerţul între cele doua pãrţi, sa incurajeze şi sa faciliteze pe cît posibil organizarea de tîrguri şi expoziţii de cãtre fiecare din cele doua pãrţi pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
ART. 11
Pãrţile contractante convin ca plãţile tranzacţiilor se vor efectua, conform legilor şi reglementãrilor respective în vigoare, în orice moneda convertibilã acceptatã de cele doua pãrţi interesate în tranzacţii.
ART. 12
Prezentul acord se aplica teritoriului României, pe de o parte, şi teritoriilor în care este aplicabil Tratatul de instituire a Comunitãţii Economice Europene şi în condiţiile prevãzute de acest tratat, pe de alta parte.
ART. 13
Prezentul acord intra în vigoare la 1 ianuarie 1981, în mãsura în care pînã la aceasta data pãrţile contractante şi-au notificat îndeplinirea procedurilor juridice necesare în acest scop. Acordul este încheiat pentru o perioada de 5 ani. Acordul se prelungeşte prin tacitã reconducţiune de la un an la altul dacã nici una dintre cele doua pãrţi contractante nu notifica în scris cu 6 luni înainte de expirare celeilalte pãrţi denunţarea sa.
Modificãri îi pot fi, totuşi, aduse cu acordul comun al celor doua pãrţi contractante, pentru a se tine seama de situaţii noi.
Anexa, protocolul şi schimburile de scrisori alãturate prezentului acord fac parte integrantã din acesta.
ART. 14
Prezentul acord este întocmit în doua exemplare, în limbile romana şi daneza, engleza, franceza, germanã, italiana, neerlandeza, fiecare din aceste aceeaşi valoare.
Fãcut la Bucureşti la 28 iulie 1980.

Pentru guvernul
Republicii Socialiste România,
Cornel Burtica

Pentru Consiliul Comunitãţii
Europene
Gaston Thorn
Wilhelm Haferkamp

ANEXA 1

Produsele prevãzute în cap. 25-99 din Nomenclatorul Consiliului de cooperare vamalã, care nu sînt cuprinse în acord


29.04 C II, III Manitol, sorbitol
35.05 Dextrine etc.
38.12 A Fixatori şi apreturi
38.19 T Sorbitol, altul decît cel
cuprins la subpozitia 29.04 C III
45.01 Pluta
54.01 În
57.01 CinepaSchimbul de scrisori nr. 1

Preşedintele delegaţiei
Comunitãţii Economice Europene

Domnule preşedinte,
Asa dupã cum v-a fost indicat în cursul negocierilor ce au condus la semnarea Acordului dintre Comunitate şi România privind comerţul cu produse industriale, produsele reglementate de Tratatul instituind Comunitatea europeanã a carbunelui şi otelului fac sau vor putea face obiectul unor aranjamente separate.
V-as fi recunoscator dacã aţi binevoi sa confirmati acordul dumneavoastrã asupra conţinutului acestei scrisori.
Primiţi, va rog, domnule preşedinte, asigurarea înaltei mele consideratii.

În numele
Consiliului Comunitãţilor
Europene

Domnului preşedinte
al delegaţiei
Republicii Socialiste România


Preşedintele delegaţiei
Republicii Socialiste România

Domnule preşedinte,
Prin scrisoarea cu data de astãzi, aţi binevoit sa-mi faceti cunoscut cele ce urmeazã:
"Asa dupã cum v-a fost indicat în cursul negocierilor ce au condus la semnarea Acordului dintre Comunitate şi România privind comerţul cu produse industriale, produsele reglementate de Tratatul instituind Comunitatea europeanã a carbunelui şi otelului fac sau vor putea face obiectul unor aranjamente separate.
V-as fi recunoscator dacã aţi binevoi sa confirmati acordul dumneavoastrã asupra conţinutului acestei scrisori."
Am onoarea sa va confirm acordul meu asupra conţinutului prezentei scrisori.
Primiţi, va rog, domnule preşedinte, asigurarea înaltei mele consideratii.

În numele
guvernului Republicii
Socialiste România

Domnului preşedinte
al delegaţiei
Comunitãţii Economice Europene

Schimbul de scrisori nr. 2

Preşedintele delegaţiei
Comunitãţii Economice Europene
Domnule preşedinte,

1. În cursul negocierilor care au condus la semnarea Acordului dintre Comunitate şi România privind comerţul cu produse industriale, delegaţia romana a subliniat interesul deosebit pe care ţara sa îl acorda faptului ca Comunitatea sa se angajeze sa elimine, în perioada de valabilitate a acordului menţionat, toate restricţiile cantitative vizate de art. 3 din Protocolul de aderare a României la G.A.T.T.
Cu toate ca delegaţia Comunitãţii a confirmat ca scopul sau final se situeaza în perspectiva obiectivului sus-menţionat, ea a evocat diferitele motive care o impiedica sa se angajeze, în acest stadiu, sa realizeze cererea romana.
2. În scopul aplicãrii art. 3 paragraful 1 al acordului, delegaţia romana a predat o lista, figurind în anexa nr. I, de produse de interes prioritar pentru exportul romanesc, supuse la restrictii cantitative, pe care ea considera ca trebuie sa fie eliminate sau suspendate în perioada de valabilitate a acordului.
3. Comunitatea, referindu-se în acest sens la poziţia exprimatã la paragraful 1 şi la obligaţiile decurgind din Protocolul de aderare a României la G.A.T.T. şi ţinînd seama de lista sus-menţionatã, se angajeazã, pe de o parte, sa elimine sau sa suspende restricţiile cantitative pentru produsele incluse în lista care figureazã în anexa nr. II şi, pe de alta parte, sa examineze cu prioritate în cadrul comisiei mixte celelalte produse care intereseazã exporturile româneşti şi sînt supuse la restrictii cantitative specifice, care ar trebui sa fie eliminate sau suspendate în perioada de valabilitate a acordului.
V-as fi recunoscator dacã aţi binevoi sa confirmati acordul dumneavoastrã asupra conţinutului acestei scrisori.
Va rog sa primiţi, domnule preşedinte, asigurarea înaltei mele consideratii.

În numele
Consiliului Comunitãţilor
Europene

Domnului preşedinte
al delegaţiei
Republicii Socialiste România

Preşedintele delegaţiei
Republicii Socialiste România

Domnule preşedinte,
Prin scrisoarea cu data de astãzi, aţi binevoit sa-mi faceti cunoscut cele ce urmeazã:
"1. În cursul negocierilor care au condus la semnarea Acordului dintre Comunitate şi România privind comerţul cu produse industriale, delegaţia romana a subliniat interesul deosebit pe care ţara sa îl acorda faptului ca Comunitatea sa se angajeze sa elimine, în perioada de valabilitate a acordului menţionat, toate restricţiile cantitative vizate de art. 3 din Protocolul de aderare a României la G.A.T.T.
Cu toate ca delegaţia Comunitãţii a confirmat ca scopul sau final se situeaza în perspectiva obiectivului romanesc sus-menţionat, ea a evocat diferitele motive care o impiedica sa se angajeze, în acest stadiu, sa realizeze cererea romana.
2. În scopul aplicãrii art. 3 paragraful 1 al acordului, delegaţia romana a predat o lista, figurind în anexa nr. I, de produse de interes prioritar pentru exportul romanesc, supuse la restrictii cantitative, pe care ea considera ca trebuie sa fie eliminate sau suspendate în perioada de valabilitate a acordului.
3. Comunitatea, referindu-se în acest sens la poziţia exprimatã la paragraful 1 şi la obligaţiile decurgind din Protocolul de aderare a României la G.A.T.T. şi ţinînd seama de lista sus-menţionatã, se angajeazã, pe de o parte, sa elimine sau sa suspende restricţiile cantitative pentru produsele incluse în lista care figureazã în anexa nr. II şi, pe de alta parte, sa examineze cu prioritate în cadrul comisiei mixte celelalte produse care intereseazã exporturile româneşti şi sînt supuse la restrictii cantitative specifice, care ar trebui sa fie eliminate sau suspendate în perioada de valabilitate a acordului.
V-as fi recunoscator dacã aţi binevoi sa confirmati acordul dumneavoastrã asupra conţinutului acestei scrisori."
Am onoarea sa va confirm acordul meu asupra conţinutului prezentei scrisori.
Va rog sa primiţi, domnule preşedinte, asigurarea înaltei mele consideratii.

În numele guvernului
Republicii Socialiste România

Domnului preşedinte
al delegaţiei Comunitãţii
Economice EuropeneANEXA 1


la schimbul de scrisori nr. 2
-----------------------------

-----------------------------------------------------------
Poziţia din tariful Denumirea produsului
vamal comun
-----------------------------------------------------------
28.38 A ex IV Sulfat de aluminiu
28.40 B II Fosfati, alţii decît
de amoniu
28.47 B ex II Bicromat de sodiu,
bicromat de potasiu
28.56 C Carbura de calciu
29.02 A II a) 1 Clormetan, cloretan
a) ex 2 Diclormetan
Tetraclorura de carbon
1, 2 - Dicloretan
Alţii
b) Cloruri nesaturate
29.04 A III a) Butanol şi izomerii sãi,
fãrã alcool butilic
şi ex b) normal
V Monoalcooli saturati, alţii
29.06 A I Fenol şi sarurile sale
29.13 A ex I Acetone
29.15 C ex III Ftalati etc.
ex. 29.27 Acrilonitril
29.44 A Peniciline
B Cloramfenicol
ex C Tetraciclina; alte antibiotice
31.02 B Uree
ex C Amestec de nitrati de amoniu
şi de calciu
32.05 A Materii colorante organice
sintetice
38.19 B Acizi naftenici
39.02 C I la XIII Produse de polimerizare
40.02 Latex de cauciuc sintetic etc.
42.02 ex B Articole de voiaj
42.03 B Manusi, inclusiv cele cu un
singur deget
44.11 Panouri din fibre de lemn etc.
ex. 44.13 Lemn rabotat etc. ... de
conifere
44.15 Lemn placat etc. ...
44.18 Lemn reconstituit etc.
ex. 44.24 Cirlige de rufe
46.02 ex B Paie ordinare
ex. 46.03 Articole de impletituri
48.01 C Hirtie şi carton kraft
F Hirtie şi carton, altele
64.02 A Incaltaminte
65.01 Closuri etc.
69.13 Statuete etc.
70.04 Sticla turnata etc.
70.05 Sticla trasa etc.
ex. 70.10 Damigene, sticle etc.
ex. 70.13 Obiecte din sticla
73.18 Ţevi şi tuburi
73.32 B Suruburi şi piulite
76.01 A Aluminiu brut
76.02 Bare etc., din aluminiu
76.03 Table etc., din aluminiu
76.04 Foi etc., din aluminiu
ex. 82.01 Sape şi lopeti
85.01 A ex II Motoare electrice
85.15 A ex III Aparate receptoare, altele
85.21 A I, II Lampi, tuburi electronice
ex III
B, G, D
I, ex II
85.22 A, C Maşini electrice
87.01 Tractoare
94.01 ex B Scaune, altele decît pentru
aerodine
ex. 94.03 Mobila din lemn
94.04 ex A; ex B Saltele şi somiere etc.
97.03 A; ex B Jucarii din lemn şi din tesaturi
97.06 ex C Patine pentru gheaţa şi piese
detasate.
-----------------------------------------------------------


ANEXA 2
-------
la schimbul de scrisori nr. 2
-----------------------------

N.B.: Mãsurile prevãzute cu privire la produsele incluse în listele a), b), c) şi d) vor fi puse în aplicare începînd de la 1 ianuarie 1981.

a) Produse la care restricţiile cantitative la import vor fi eliminate la nivel comunitarPoziţia din Cod NIMEXE Denumirea produsului
tariful vamal (1979)
comun
-----------------------------------------------------------
25.31 Feldspat etc.
27.12 A Vaselina
27.14 B Cocs de petrol
28.01 C Brom
28.47 B ex. II 28.47.43 Bicromat de sodiu
29.01 A I Hidrocarburi aciclice
D ex. VI 29.01 Butilxilol destinat
fabricãrii
ex. 99 moscului, xilenului şi
divinilbenzolului
29.03 Derivati ai
hidrocarburilor
29.04 A III a) 29.04.14 Butanol şi izomerii sãi,
şi ex. b) şi 18 cu excepţia alcoolului
butilic
29.11 A I Formaldehida (metanal)
29.14 A ex. I 29.14.12 Acid formic
29.22 A II, III; Compuşi cu funcţie amina
B I, II;
C I, II;
D II, IV,
V, VI, VII
E I, II
29.23 A II Compuşi amine cu funcţii
D IV, D V, oxigenate
E
29.30 Compuşi cu alte funcţii
cu azot
30.03 A I, II a) Medicamente
30.04 Vata, tifon, bandaje etc.
32.07 A I, V b) Coloranti
VI
38.11 D Dezinfectanti,
insecticide
38.19 B Acizi naftenici
ex. 40.12 Articole de igiena şi de
farmacie
42.02 ex. B 42.02.31 Articole de voiaj, în
afarã de valize de orice
tip, posete, genti de
piele sau imitaţie de
piele
44.23 B I Articole din panouri din
fibre
46.02 ex. B 46.09.10 Paie ordinare
68.16 ex. B 68.16.20 Articole din materiale
refractare
70.12 B Articole finite din
sticla pentru recipienţi
izolanti
70.14 A Articole pentru aparate
de iluminat electric
ex. 71.16 Bijuterii de fantezie,
parţial din sticla
76.01 B Deşeuri şi resturi de
aluminiu
78.02 Bare şi profile din plumb
78.03 Foi şi benzi din plumb
78.04 Foi şi benzi subtiri,
din plumb
78.05 Ţevi şi tuburi etc.,
din plumb
78.06 Alte obiecte, din plumb
85.01 B Transformatoare etc.
C Piese detasate pentru
maşini generatoare şi
transformatoare
90.05 Binocluri
90.08 Aparate cinematografice
97.02 Papusi de orice fel
97.06 C Articole şi instrumente
pentru jocuri în aer liber
ex. 98.15 98.15.20 Sticle şi recipienţi
şi 30 izolanti
-----------------------------------------------------------


b) Produse la care restricţiile cantitative la import vor fi eliminate la nivel regionalPoziţia din Cod NIMEXE Denumirea
Statul tariful vamal (1979) produsului
membru comun
----------------------------------------------------------------
Republica 28.38 A ex. IV 28.38.47 Sulfat de
Federala aluminiu
Germania ex. 42.02 42.02.21 Serviete,
51 ghiozdane,
ex. 81 portdocumente şi
altele din piele
naturala sau
artificiala, cu
excepţia
tocurilor pentru
ochelari
64.02 ex. A 64.02.35 Sandale
51 Alta incaltaminte
din piele
73.02 ex. C 73.02 Ferosiliciu cu un
ex. 30 conţinut în
siliciu de
peste 80%
E ex. I ex. 51 Ferocrom cu un
conţinut în
greutate de peste
0,5% şi 4% carbon
ex. G 83 Ferovanadiu
ex. 73.20 73.20.30 Accesorii pentru
tevarie din
fonta maleabila
ex. 92.05 92.05.10 Instrumente
muzicale de
suflat din metal
Benelux 32.05 A Materii colorante
organice
sintetice
Regatul 85.15 A 85.15 Radiograme
Unit ex. III ex. 24
Italia 29.02 A 29.02.25 Tetraclorura de
II a) 2 carbon
29.06 A I Fenol şi sarurile
sale
29.35 ex. Q 29.35.88 Furazolidona (DCI)
89 Etoxichinoleine;
5-nitro-2
furaldehide
semicarbazone
(nitrofurazone)
91 Lactame
93 Piperazina
(dietilendiamina)
şi 2,5 -
dimetilpiperazina
(2,5 -
dimetildietilendiamina)
şi sarurile sale
94 Tetrahidrofuran
96 Cocarboxilaza (DCI)
97 Derivati ai
benzotiazol-2-tiol
(mercaptobenzotiazol)
(cu excepţia sarurilor
de benzotiazol-2-tiol)
38.19 A Ulei de fusel, ulei de
Dippel
H Compuşi absorbanti
pentru realizarea
vidului în tuburi
sau valve electrice
IJ Amestecuri neaglomerate
de carburi metalice
L Oxizi de fier
alcalinizati pentru
epurarea gazului
M Compozitii din paste
pentru electrozi pe
baza de substanţe cu
carbon
N Compozitii pentru
acumulatoare pe baza
de oxid de cadmiu sau
de hidroxid de nichel
O Carbon (cu excepţia
celui de la subpozitia
38.01 A) în compoziţie
metalografitica sau
altele prezentate sub
forma de plachete, de
bare sau alte
semiproduse
ex. U 38.19.66 Preparate pentru
galvanoplastie
72 Amestecuri de mono, di
şi tristearati de
glicerina (emulsionati
pentru corpuri grase)
84 Produse auxiliare de
tipul celor folosite
în turnatorie (altele
decît cele incluse la
rubrica 38.19.37.)
86 Beton gata pentru
turnat
88 Mortar nerefractar
----------------------------------------------------------------


c) Produse la care restricţiile cantitative la import vor fi suspendate la nivel regional, conform protocolului anexat la acordPoziţia din Cod NIMEXE Denumirea
Statul tariful vamal (1979) produsului
membru comun
----------------------------------------------------------------
Irlanda 94.04 ex. A 94.04.11 Somiere, articole de
pat
ex. B ex. 19 şi 30
Italia 27.07 B 27.07.39 Uleiuri provenind din
ex. II distilarea gudroanelor
de huila, altele decît
benzol, toluoli şi
xyloli
28.17 A Hidroxid de sodiu
28.46 ex. B 28.46.91 Perborati de sodiu
29.02 A I Fluoruri
II a) ex. I 29.02 Clormetan
ex. 21
b) Cloruri nesaturate
29.13 A ex. 1 29.13.11 Acetona
29.15 A III 29.15.17 Anhidrida maleica
C I 29.15.40 Anhidrida ftalica
ex. III 29.15 Ftalati de dizoctil,
de dimetil şi de
dietil
ex. 65 şi 71
ex. 29.27 29.27.10 Acrilonitril
ex. 44.18 44.18.11 Lemn format din talas,
şi 19 din rumegus etc.
48.01 C Hârtie şi carton kraft
70.04
70.05 Sticla turnata sau
laminata, neprelucrata
70.06 Sticla trasa sau
suflata, neprelucrata
70.07
76.01 A Aluminiu brut
76.02 Bare, profile şi sirme
cu secţiune plinã, din
aluminiu
76.03 Table, planşe, foi şi
benzi din aluminiu
76.04 Foi şi benzi din
aluminiu
ex. 76.12 76.12.10 Cabluri, sirma
şi ex. 90 impletita etc.
(fãrã odgoane),
din aluminiu
87.01 Tractoare, inclusiv
tractoare-trolii
ex. 84.06 Motoare, sasiuri,
ex 87.04 caroserii, pãrţi şi
ex. 87.05 piese detasate şi
ex. 87.06 accesorii pentru
tractoare
Regatul 76.01 A Aluminiu brut
Unit 76.02 Bare, profile din
aluminiu
76.03 Table, planşe din
aluminiu
76.04 Foi, benzi din
aluminiu
76.06 Ţevi şi tuburi din
aluminiu
----------------------------------------------------------------


d) Produse la care restricţiile cantitative la import vor fi suspendate la nivel regionalFranta 76.01 A Aluminiu brut


e) Alte produse
Benelux ex. 44.11 44.11.10 Plãci de construcţie
denumite "hardboard"
brute
ex. 44.24 44.24 Cirlige de rufe, din
ex. 00 lemn
Italia 29.04 A 29.04.22 2 - Etilhexan -1-01
ex. V 24 Alţi alcooli octilici
27 Alţii decît alcooli
laurici, stearici şi
cetilici
Regatul 69.13 Statuete, obiecte de
Unit fantezie, de mobilare,
de ornament sau de
podoaba
----------------------------------------------------------------


Schimbul de scrisori nr. 3

Preşedintele delegaţiei
Comunitãţii Economice Europene

Domnule preşedinte,
De la începutul anului 1980, în Republica Federala Germania a fost introdus un nou regim de import vizind liberalizarea ulterioara ("Testausschreibung") pentru aproape jumãtate din produsele industriale (altele decît produsele textile ai siderurgice) supuse, încã, restrictiilor cantitative la import. Acest regim, a cãrui aplicare este limitatã, în prezent, la 1980, prevede ca licentele de import vor fi acordate, cu titlu experimental şi temporar, peste limitele stabilite pentru contingente.
"Testausschreibung" - ul are drept obiectiv sa determine, în cursul urmãtorilor ani, sectoarele în care pot fi suprimate restricţiile cantitative la import pentru produsele industriale. În timpul examinãrii rezultatelor "Testausschreibung" - ului, vor fi luate în considerare interesul deosebit al României privind lãrgirea relaţiilor economice şi existenta relaţiilor sale contractuale cu Comunitatea.
În cazul în care, în situaţii deosebite, ca urmare a exporturilor româneşti în Republica Federala Germania, evoluţia pieţei ar face necesarã întreruperea acestei practici, România va fi imediat informatã de aceasta şi o consultare prealabilã poate avea loc în urma unei cereri a României.
V-as fi recunoscator dacã aţi binevoi sa confirmati acordul dumneavoastrã asupra conţinutului acestei scrisori.
Primiţi, va rog, domnule preşedinte, asigurarea înaltei mele consideratii.

În numele
Consiliului Comunitãţilor
Europene

Domnului preşedinte
al delegaţiei
Republicii Socialiste România


Preşedintele delegaţiei
Republicii Socialiste România

Domnule preşedinte,
Prin scrisoarea cu data de astãzi, aţi binevoit sa-mi faceti cunoscut cele ce urmeazã:
"De la începutul anului 1980, în Republica Federala Germania a fost introdus un nou regim de import vizind liberalizarea ulterioara ("Testausschreibung") pentru aproape jumãtate din produsele industriale (altele decît produsele textile şi siderurgice) supuse, încã, restrictiilor cantitative la import. Acest regim, a cãrui aplicare este limitatã, în prezent, la 1980, prevede ca licentele de import vor fi acordate, cu titlu experimental şi temporar, peste limitele stabilite pentru contingente.
"Testausschreibung" - ul are drept obiectiv sa determine, în cursul urmãtorilor ani, sectoarele în care pot fi suprimate restricţiile cantitative la import pentru produsele industriale. În timpul examinãrii rezultatelor "Testausschreibung" - ului, vor fi luate în considerare interesul deosebit al României privind lãrgirea relaţiilor economice şi existenta relaţiilor sale contractuale cu Comunitatea.
În cazul în care, în situaţii deosebite, ca urmare a exporturilor româneşti în Republica Federala Germania, evoluţia pieţei ar face necesarã întreruperea acestei practici, România va fi imediat informatã de aceasta şi o consultare prealabilã poate avea loc în urma unei cereri a României.
V-as fi recunoscator dacã aţi binevoi sa confirmati acordul dumneavoastrã asupra conţinutului acestei scrisori."
Am onoarea sa va confirm acordul meu asupra conţinutului prezentei scrisori.
Primiţi, va rog, domnule preşedinte, asigurarea înaltei mele consideratii.

În numele
guvernului Republicii Socialiste România

Domnului preşedinte
al delegaţiei
Comunitãţii Economice Europene

PROTOCOL
privind aplicarea articolului 4 din acord

TITLUL I
Suspendarea restrictiilor cantitative la importul în Comunitate şi modalitãţi de control la import

ART. 1
Restricţiile cantitative la importul produselor originare din România, menţionate la anexa nr. I, sînt suspendate în regiunile Comunitãţii indicate în aceeaşi anexa, în condiţiile stabilite mai jos.
ART. 2
1. Importurile în Comunitate ale produselor vizate la art. 1 sînt supuse prezentãrii unui document sau autorizaţie de import.
2. Pentru fiecare an de valabilitate a acordului, autoritãţile competente din Comunitate elibereazã automat documentele sau autorizaţiile de import pentru aceleaşi produse pînã la nivelele indicate în anexa nr. II în dreptul fiecãrui produs şi aceasta într-un termen maxim de 5 zile lucrãtoare, socotite de la prezentarea cererii de import însoţitã de licenta de export corespunzãtoare, eliberata de autoritãţile din România, conform titlului II.
3. Atunci cînd nivelul din documentele sau autorizaţiile de import acordate pentru un produs dat a atins nivelul anual indicat în anexa nr. II pentru produsul respectiv sau atunci cînd partea încã disponibilã din acest nivel este insuficienta pentru acoperirea nivelului menţionat în licenta de export, autoritãţile competente din Comunitate pot sa suspende acordarea de documente sau autorizaţii de import pentru cantitatea de mãrfuri în excedent.
În acest caz, Comunitatea informeazã imediat despre aceasta România, care poate cere sa aibã loc o consultare în materie.
4. În scopul aplicãrii paragrafelor 2 şi 3, importurile se scad din nivelele aferente anului în cursul cãruia a avut loc încãrcarea efectivã a mãrfurilor din România, chiar dacã licenta de export este eliberata dupã încãrcarea mãrfurilor.
ART. 3
Prezentul protocol nu se aplica la:
- importurile produselor vizate la art. 1, cînd sînt declarate ca fiind destinate reexportului, în afarã Comunitãţii, fie ca atare, fie dupã perfecţionare, în cadrul regimului administrativ de control instituit, în acest scop, în Comunitate.
Totuşi, eventuala punere în consum în Comunitate a produselor vizate mai sus, fie ca atare, fie dupã perfecţionare, este supusã prevederilor art. 2;
- reimporturile în Comunitate ale produselor vizate la art. 1, obţinute prin perfecţionarea în România de mãrfuri exportate temporar de Comunitate, atunci cînd ele sînt declarate ca atare în cadrul sistemelor administrative nediscriminatorii de control în vigoare, în acest scop, în statele membre ale Comunitãţii.
ART. 4
Eventuala majorare a nivelelor menţionate în anexa nr. II, ca şi posibilitatea de extindere a regimului de import prevãzut în prezentul protocol la alte produse supuse la restrictii cantitative la import, pot face obiectul examinãrii în cadrul comisiei mixte.
Modificãrile la anexele nr. I şi II, recomandate de comisia mixtã, vor face obiectul unui schimb de scrisori între cele doua pãrţi.

TITLUL II
Modalitãţi referitoare la acordarea licenţelor de export de cãtre România

ART. 5
Autoritãţile competente din România elibereazã o licenta de export pentru fiecare din expedierile de produse vizate la anexa nr. I.
ART. 6
1. Licenta de export este conformã modelului standard care figureazã la anexa nr. III.*)
2. România şi Comunitatea îşi acorda reciproc asistenta pentru controlul autenticitatii emiterii în buna regula a licenţelor de export.

--------
*) Anexa nr. III se comunica instituţiilor interesate.

ART. 7
Orice retragere sau modificare a licenţelor de export deja eliberate trebuie sa fie notificatã, fãrã intirziere, autoritãţilor competente din Comunitate.
ART. 8
Licenta de export este emisã într-un singur exemplar. Aceasta poate avea copii suplimentare indicate, în mod corespunzãtor, ca atare. El este redactat în engleza sau în franceza. Dacã este redactat de mina, trebuie sa fie scris cu cerneala şi cu majuscule.
Formatul documentului este de 210 X 297 mm. Hirtia folositã este de culoare alba fãrã paste mecanice, pregatita pentru imprimare şi cintarind minimum 25 grame pe metru patrat. Documentul este imprimat pe un fond de ornamente care face aparenta orice falsificare prin mijloace mecanice sau chimice.
Fiecare document poarta un numãr de serie, imprimat sau nu, destinat sa-l individualizeze.
ART. 9
În caz de furt, pierdere sau distrugere a unei licenţe de export, exportatorul poate cere autoritãţii competente care a eliberat-o un duplicat pe baza documentelor de export care sînt în posesia sa. Duplicatul astfel eliberat trebuie sa poarte menţiunea "duplicata".
Duplicatul trebuie sa poarte data licenţei originale.
ART. 10
Autoritãţile competente din România se asigura ca mãrfurile exportate corespund mentiunilor de pe licenta de export.
ART. 11
România comunica Comisiei Comunitãţilor Europene numele şi adresele autoritãţilor competente pentru eliberarea licenţelor, precum şi specimenele de amprenta ale stampilelor folosite de autoritãţile respective.


ANEXA 1


vizata la articolul 1 din protocol
----------------------------------

----------------------------------------------------------------
Poziţia din Cod NIMEXE Denumirea
Statul tariful vamal (1979) produsului
membru comun
----------------------------------------------------------------
Irlanda 94.04 ex. A 94.04.11 Somiere, articole de
pat
ex. B ex. 19 şi 30
Italia 27.07 B 27.07.39 Uleiuri provenind din
ex. II distilarea gudroanelor
de huila, altele decît
benzoli, toluoli şi
xyloli
28.17 A Hidroxid de sodiu
28.46 ex. B 28.46.91 Perborati de sodiu
29.02 A I Fluoruri
II a) ex. I 29.02 Clormetan
b) ex. 21 Cloruri nesaturate
29.13 A ex. I 29.13.11 Acetona
29.15 A III 29.15.17 Anhidrida maleica
C I 29.15.40 Anhidrida ftalica
ex. III 29.15 Ftalati de dizoctil,
de dimetil şi de
dietil
ex. 65 şi 71
ex. 29.27 29.27.10 Acrilonitril
ex. 44.18 44.18.11 Lemn format din talas,
şi 19 din rumegus etc.
48.01 C Hârtie şi carton kraft
70.04
70.05 Sticla turnata sau
laminata, neprelucrata
70.06 Sticla trasa sau
suflata, neprelucrata
70.07
76.01 A Aluminiu brut
76.02 Bare, profile şi sirme
cu secţiune plinã, din
aluminiu
76.03 Table, planşe, foi şi
benzi din aluminiu
76.04 Foi şi benzi din
aluminiu
ex. 76.12 76.12.10 Cabluri, sirma
şi ex. 90 impletita etc.
(fãrã odgoane),
din aluminiu
87.01 Tractoare, inclusiv
tractoare-trolii
ex. 84.06 Motoare, sasiuri,
ex 87.04 caroserii, pãrţi şi
ex. 87.05 piese detasate şi
ex. 87.06 accesorii pentru
tractoare
Regatul 76.01 A Aluminiu brut
Unit 76.02 Bare, profile din
aluminiu
76.03 Table, planşe din
aluminiu
76.04 Foi, benzi din
aluminiu
76.06 Ţevi şi tuburi din
aluminiu
----------------------------------------------------------------
ANEXA 2


vizata la articolul 2 paragraful 2 din protocol
-----------------------------------------------


Programul de export al României
----------------------------------------------------------------
Statul Poziţia din Denumirea Nivelul
membru tariful Cod NIMEXE produsului prevãzut
vamal comun
----------------------------------------------------------------
Irlanda 94.04 ex. A 94.04.11 Somiere, articole de 5 t
ex. B ex. 19 şi pat
30
Italia 27.97 B 27.07.39 Uleiuri provenind 200 mil.
ex. II din distilarea lire
gudroanelor de huila,
altele decît benzoli,
toluoli şi xyloli
28.17 A Hidroxid de sodiu 200 mil.
lire
28.46 ex. B 28.46.9l Perborati de sodiu 200 mil.
lire
29.02 A I Fluoruri 200 mil.
lire
II a) ex. I 29.02 Clormetan 400 mil.
b) ex. 21 Cloruri nesaturate lire
29.13 A 29.13.11 Acetona 4.100 t
ex. I
29.15 A III 29.15.17 Anhidrida maleica 200 mil.
lire
C I 29.15.40 Anhidrida ftalica 200 mil.
lire
ex. III 29.15 Ftalati de dizoctil, 300 mil.
ex. 65 de dimetil şi de etil lire
şi 71
ex. 29.27 29.27.10 Acrilonitril 200 mil.
lire
ex. 44.18 44.18.11 Lemn format din 800 mil.
şi 19 talas, din rumegus etc. lire
48.01 C Hirtie şi carton 950 mil.
kraft lire
70.04 Sticla turnata sau
70.05 laminata, neprelucrata 5.250 t
70.06 Sticla trasa sau
70.07 suflata, neprelucrata 5.250 t
76.01 A Aluminiu brut 2.200 t
76.02 Bare, profile şi sirme 350 t
cu secţiune plinã din
aluminiu
76.03 Table, planşe, foi şi
benzi din aluminiu 1.300 t
76.04 Foi şi benzi din 100 t
ex. 76.12 76.12.10 Cabluri, sirma 100 mil.
şi ex. 90 impletita din (fãrã lire
odgoane) din aluminiu
87.01 Tractoare, inclusiv
tractoare-trolii 1.800 buc.
ex. 84.06 Motoare, sasiuri, 1 mrd.
ex. 87.04 caroserii, pãrţi şi lire
ex. 87.05 piese detasate şi
ex. 87.06 accesorii pentru
tractoare
Regatul 76.01 A Aluminiu brut din 1.000 t
Unit aluminiu
76.02 Bare, profile din 250 t
aluminiu
76.03 Table, planşe din 250 t
aluminiu
76.04 Foi, benzi din 250 t
aluminiu
76.06 Ţevi şi tuburi din 250 t
aluminiu
-----------------------------------------------------------------

----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016