Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 27 octombrie 1998  intre Romania si Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 27 octombrie 1998 intre Romania si Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 29 decembrie 1999

Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda,
dorind sa încheie un acord pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit,
au convenit dupã cum urmeazã:

ART. 1
Persoane vizate
Prezentul acord se aplica persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.
ART. 2
Impozite vizate
1. Prezentul acord se aplica impozitelor pe venit stabilite în numele unui stat contractant sau al autoritãţilor locale ori al unitãţilor sale administrativ-teritoriale, indiferent de modul în care sunt percepute.
2. Sunt considerate impozite pe venit toate impozitele stabilite pe venitul total sau pe elemente de venit, inclusiv impozitele pe câştigurile provenite din înstrãinarea proprietãţii mobiliare sau imobiliare, precum şi impozitele asupra creşterii capitalului.
3. Impozitele existente asupra cãrora se aplica prezentul acord sunt:
a) în România:
(i) impozitul pe venitul persoanelor fizice;
(ii) impozitul pe profit;
(iii) impozitul pe salarii şi pe alte remuneraţii similare;
(iv) impozitul pe venitul agricol;
(v) impozitul pe dividende; si
(vi) impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenti,
denumite în continuare impozit roman;
b) în Finlanda:
(i) impozitele de stat pe venit;
(ii) impozitul pe venitul societãţilor;
(iii) impozitul comunal;
(iv) impozitul bisericesc;
(v) impozitul prin reţinere la sursa pe dobânda; si
(vi) impozitul prin reţinere la sursa pe veniturile nerezidentilor,
denumite în continuare impozit finlandez.
4. Prezentul acord se va aplica, de asemenea, oricãror impozite identice sau în esenţa similare, care sunt stabilite dupã data semnãrii acestui acord în plus sau în locul impozitelor existente la care se face referire în paragraful 3. Autoritãţile competente ale statelor contractante se vor informa reciproc despre orice modificãri importante aduse în legislatiile lor fiscale.
ART. 3
Definiţii generale
1. In sensul prezentului acord, în mãsura în care contextul nu cere o interpretare diferita:
a) termenul România înseamnã România si, când este folosit în sens geografic, înseamnã teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorialã, precum şi alte spaţii maritime (zona contigua, platforma continentala, zona economicã exclusiva) asupra cãrora România îşi exercita drepturile suverane şi jurisdicţia în concordanta cu propria sa legislaţie şi cu dreptul internaţional cu privire la explorarea şi exploatarea resurselor naturale, biologice şi minerale, aflate în apele marii, pe fundul şi în subsolul acestor spaţii maritime;
b) termenul Finlanda înseamnã Republica Finlanda si, când este folosit în sens geografic, înseamnã teritoriul Republicii Finlanda şi orice zona adiacenta apelor teritoriale ale Republicii Finlanda în care, potrivit legislaţiei Finlandei şi în conformitate cu legislaţia internaţionala, pot fi exercitate drepturile Finlandei în legãtura cu explorarea şi exploatarea resurselor naturale ale fundului marii şi subsolului şi ale apelor supraiacente;
c) termenul persoana include o persoana fizica, o societate şi orice alta grupare de persoane;
d) termenul societate înseamnã orice persoana juridicã sau orice entitate care este consideratã ca o persoana juridicã în scopul impozitãrii;
e) expresiile întreprindere a unui stat contractant şi întreprindere a celuilalt stat contractant înseamnã, dupã caz, o întreprindere exploatatã de un rezident al unui stat contractant şi o întreprindere exploatatã de un rezident al celuilalt stat contractant;
f) termenul naţional înseamnã:
(i) orice persoana fizica având cetãţenia unui stat contractant;
(ii) orice persoana juridicã, asociere de persoane sau asociaţie având statutul în conformitate cu legislaţia în vigoare într-un stat contractant;
g) expresia transport internaţional înseamnã orice transport efectuat cu o nava sau cu o aeronava exploatatã de o întreprindere a unui stat contractant, cu excepţia cazului în care nava sau aeronava este exploatatã numai între locuri situate în celãlalt stat contractant;
h) expresia autoritate competenta înseamnã:
(i) în România, Ministerul Finanţelor sau reprezentantul sau autorizat;
(ii) în Finlanda, Ministerul Finanţelor, reprezentantul sau autorizat sau autoritatea care este desemnatã ca autoritate competenta de Ministerul Finanţelor.
2. In ceea ce priveşte aplicarea acestui acord la o anumitã data de un stat contractant, orice termen care nu este definit în acord va avea, dacã contextul nu cere o interpretare diferita, înţelesul pe care îl are la acea data conform legislaţiei acestui stat cu privire la impozitele la care prezentul acord se aplica şi orice interpretare data conform legislaţiei fiscale în vigoare a acestui stat, prevaland fata de înţelesul care este atribuit termenului respectiv de alte legi ale acestui stat.
ART. 4
Rezidenţã
1. In sensul prezentului acord, expresia rezident al unui stat contractant înseamnã orice persoana care, potrivit legislaţiei acestui stat, este supusã impunerii în acest stat datoritã domiciliului, rezidentei, locului conducerii, locului înregistrãrii sau oricãrui alt criteriu de natura similarã si, de asemenea, include statul şi orice organism înfiinţat pe baza de statut sau autoritate localã ori unitate administrativ-teritorialã a acestuia. Totuşi aceasta expresie nu include o persoana care este supusã impozitãrii în acest stat numai pentru faptul ca realizeazã venituri din surse situate în acest stat.
2. Când, în conformitate cu prevederile paragrafului 1, o persoana fizica este rezidenţã a ambelor state contractante, atunci statutul sau se determina dupã cum urmeazã:
a) aceasta va fi consideratã rezidenţã numai a statului în care are o locuinţa permanenta la dispoziţia sa; dacã dispune de o locuinţa permanenta în ambele state, va fi consideratã rezidenţã a statului cu care legãturile sale personale şi economice sunt mai strânse (centrul intereselor vitale);
b) dacã statul în care aceasta persoana are centrul intereselor sale vitale nu poate fi determinat sau dacã ea nu dispune de o locuinţa permanenta la dispoziţia sa în nici unul dintre state, ea va fi consideratã rezidenţã numai a statului în care locuieşte în mod obişnuit;
c) dacã aceasta persoana locuieşte în mod obişnuit în ambele state sau în nici unul dintre ele, ea va fi consideratã rezidenţã numai a statului al cãrui naţional este;
d) dacã aceasta persoana este naţional al ambelor state sau nu este al nici unuia dintre ele, autoritãţile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord.
3. Când, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoana, alta decât o persoana fizica, este rezidenţã a ambelor state contractante, autoritãţile competente ale statelor contractante vor rezolva problema de comun acord şi vor determina modul de aplicare a acordului pentru o asemenea persoana.
ART. 5
Sediu permanent
1. In sensul prezentului acord, expresia sediu permanent înseamnã un loc fix de afaceri prin care întreprinderea îşi desfãşoarã în întregime sau în parte activitatea.
2. Expresia sediu permanent include îndeosebi:
a) un loc de conducere;
b) o sucursala;
c) un birou;
d) o fabrica;
e) un loc de vânzãri;
f) un atelier; si
g) o mina, un put petrolier sau de gaze, o cariera sau orice alt loc de extracţie a resurselor naturale.
3. Un şantier de construcţii sau un proiect de construcţie ori de instalare reprezintã sediu permanent numai dacã dureazã o perioada mai mare de 12 luni.
4. Independent de prevederile anterioare ale acestui articol, expresia sediu permanent se considera ca nu include:
a) folosirea de instalaţii numai în scopul depozitarii, expunerii sau livrãrii de produse ori de mãrfuri aparţinând întreprinderii;
b) menţinerea unui stoc de produse sau de mãrfuri aparţinând întreprinderii numai în scopul depozitarii, expunerii sau livrãrii;
c) menţinerea unui stoc de produse sau de mãrfuri aparţinând întreprinderii numai în scopul prelucrãrii de cãtre o alta întreprindere;
d) vânzarea de produse sau de mãrfuri aparţinând întreprinderii, expuse în cadrul unui târg sau al unei expoziţii temporare şi ocazionale, atunci când produsele sau mãrfurile sunt vândute în decurs de o luna de la închiderea targului sau expoziţiei menţionate;
e) menţinerea unui loc fix de afaceri numai în scopul cumpãrãrii de produse sau de mãrfuri ori al colectãrii de informaţii pentru întreprindere;
f) menţinerea unui loc fix de afaceri numai în scopul desfãşurãrii pentru întreprindere a oricãrei alte activitãţi cu caracter pregatitor sau auxiliar;
g) menţinerea unui loc fix de afaceri numai pentru orice combinare de activitãţi menţionate în subparagrafele a)-f), cu condiţia ca întreaga activitate a locului fix de afaceri ce rezulta din aceasta combinare sa aibã un caracter pregatitor sau auxiliar.
5. Independent de prevederile paragrafelor 1 şi 2, atunci când o persoana, alta decât un agent cu statut independent cãruia i se aplica prevederile paragrafului 6, acţioneazã în numele unei întreprinderi, are şi exercita în mod obişnuit într-un stat contractant împuternicirea de a încheia contracte în numele întreprinderii, aceasta întreprindere se considera ca are un sediu permanent în acel stat în legãtura cu orice activitãţi pe care persoana le exercita pentru întreprindere, în afarã cazului în care activitãţile acestei persoane sunt limitate la cele menţionate în paragraful 4, care, dacã sunt exercitate printr-un loc fix de afaceri, nu fac din acest loc fix de afaceri un sediu permanent potrivit prevederilor acelui paragraf.
6. O întreprindere nu se considera ca are un sediu permanent într-un stat contractant numai prin faptul ca aceasta îşi exercita activitatea de afaceri în acel stat printr-un broker, agent comisionar general sau orice alt agent cu statut independent, cu condiţia ca aceste persoane sa acţioneze în cadrul activitãţii lor obişnuite.
7. Faptul ca o societate care este rezidenţã a unui stat contractant controleazã sau este controlatã de o societate care este rezidenţã a celuilalt stat contractant sau care îşi exercita activitatea de afaceri în acel celãlalt stat (printr-un sediu permanent sau în alt mod) nu este suficient pentru a face una dintre aceste societãţi un sediu permanent al celeilalte.
ART. 6
Venituri din proprietãţi imobiliare
1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din proprietãţi imobiliare (inclusiv veniturile din agricultura sau din exploatãri forestiere) situate în celãlalt stat contractant pot fi impuse în acel celãlalt stat.
2. a) Sub rezerva prevederilor subparagrafelor b) şi c), expresia proprietãţi imobiliare are înţelesul care este atribuit de legislaţia statului contractant în care proprietãţile în cauza sunt situate.
b) Expresia proprietãţi imobiliare include, îndeosebi, clãdirile, accesoriile proprietãţii imobiliare, inventarul viu şi echipamentul utilizat în agricultura şi în exploatãri forestiere, drepturile asupra cãrora se aplica prevederile dreptului comun cu privire la proprietatea funciarã, uzufructul proprietãţilor imobiliare şi drepturile la rente variabile sau fixe pentru exploatarea ori concesionarea exploatãrii zãcãmintelor minerale, izvoarelor şi a altor resurse naturale.
c) Navele şi aeronavele nu sunt considerate proprietãţi imobiliare.
3. Prevederile paragrafului 1 se aplica veniturilor obţinute din exploatarea directa, din închirierea sau din folosirea în orice alta forma a proprietãţii imobiliare.
4. Când deţinerea în proprietate de acţiuni sau de alte pãrţi sociale într-o societate da dreptul proprietarului unor astfel de acţiuni sau pãrţi sociale sa deţinã proprietãţile imobiliare ale societãţii, veniturile din exploatarea directa, închirierea sau din folosirea sub orice alta forma a unui asemenea drept de proprietate pot fi impuse în statul contractant în care sunt situate proprietãţile imobiliare.
5. Prevederile paragrafelor 1 şi 3 se aplica, de asemenea, veniturilor provenind din proprietãţi imobiliare ale unei întreprinderi şi veniturilor din proprietãţi imobiliare utilizate pentru exercitarea unei profesii independente.
ART. 7
Profiturile întreprinderii
1. Profiturile unei întreprinderi a unui stat contractant sunt impozabile numai în acel stat, în afarã cazului în care întreprinderea exercita activitate de afaceri în celãlalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo. Dacã întreprinderea exercita activitate de afaceri în acest mod, profiturile întreprinderii pot fi impuse în celãlalt stat, dar numai acea parte din ele care este atribuibila acelui sediu permanent.
2. Sub rezerva prevederilor paragrafului 3, cînd o întreprindere a unui stat contractant exercita activitate de afaceri în celãlalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo, atunci se atribuie în fiecare stat contractant, acelui sediu permanent, profiturile pe care le-ar fi putut realiza dacã ar fi constituit o întreprindere distinctã şi separatã, exercitând activitãţi identice sau similare, în condiţii identice ori similare, şi tratand cu toatã independenta cu întreprinderea al cãrui sediu permanent este.
3. La determinarea profiturilor unui sediu permanent sunt admise la scãdere cheltuielile (altele decât cheltuielile care nu ar fi deductibile dacã sediul permanent ar fi o întreprindere separatã) ce pot fi dovedite ca fiind efectuate pentru scopurile urmãrite de acest sediu permanent, inclusiv cheltuielile de conducere şi cheltuielile generale de administrare efectuate, indiferent de faptul ca s-au efectuat în statul în care se afla situat sediul permanent sau în alta parte.
4. Nici un profit nu se atribuie unui sediu permanent numai pentru faptul ca acest sediu permanent cumpãra produse sau mãrfuri pentru întreprindere.
5. Când profiturile includ elemente de venit care sunt tratate separat în alte articole ale prezentului acord, prevederile acestora nu sunt afectate de prevederile prezentului articol.
ART. 8
Transport naval şi aerian
1. Profiturile obţinute de o întreprindere a unui stat contractant din exploatarea în trafic internaţional a navelor sau a aeronavelor sunt impozabile numai în acel stat contractant.
2. Profiturile obţinute de o întreprindere a unui stat contractant din exploatarea, întreţinerea sau din închirierea containerelor (inclusiv trailerelor, barjelor şi echipamentului legat de transportul containerelor) folosite pentru transportul produselor sau al mãrfurilor sunt impozabile numai în aceststat, cu excepţia cazului în care containerele sunt folosite pentru transportul produselor ori al mãrfurilor numai între locuri situate în celãlalt stat contractant.
3. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 se aplica, de asemenea, profiturilor obţinute din participarea la un pool, la o exploatare în comun sau la o agenţie internaţionala de transporturi, precum şi dobânzilor aferente fondurilor legate numai de exploatarea navelor sau a aeronavelor.
ART. 9
Întreprinderi asociate
1. Când:
a) o întreprindere a unui stat contractant participa, direct sau indirect, la conducerea, controlul sau la capitalul unei întreprinderi a celuilalt stat contractant; ori
b) aceleaşi persoane participa, direct sau indirect, la conducerea, controlul sau la capitalul unei întreprinderi a unui stat contractant şi al unei întreprinderi a celuilalt stat contractant,
si, fie într-un caz, fie în celãlalt, cele doua întreprinderi sunt legate în relaţiile lor financiare sau comerciale prin condiţii acceptate ori impuse, care diferã de cele care ar fi fost stabilite între întreprinderi independente, atunci profiturile care, fãrã aceste condiţii, ar fi fost obţinute de una dintre întreprinderi, dar nu au putut fi obţinute în fapt datoritã acestor condiţii, pot fi incluse în profiturile acelei întreprinderi şi impuse în consecinţa.
2. Când un stat contractant include în profiturile unei întreprinderi aparţinând acelui stat - şi impune în consecinţa - profiturile asupra cãrora o întreprindere a celuilalt stat contractant a fost supusã impozitãrii în acel celãlalt stat şi profiturile astfel incluse sunt profituri care ar fi revenit întreprinderii primului stat menţionat, dacã condiţiile stabilite între cele doua întreprinderi ar fi fost cele care ar fi fost convenite între întreprinderi independente, atunci acel celãlalt stat va proceda la modificarea corespunzãtoare a sumei impozitului stabilit asupra acestor profituri, în cazul în care considera ca aceasta modificare este justificatã. La efectuarea acestei modificãri se tine seama de celelalte prevederi ale prezentului acord si, dacã este necesar, autoritãţile competente ale statelor contractante se vor consulta reciproc.
ART. 10
Dividende
1. Dividendele plãtite de o societate care este rezidenţã a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse în acel celãlalt stat contractant. Totuşi aceste dividende pot fi, de asemenea, impuse în statul contractant în care este rezidenţã societatea plãtitoare de dividende şi potrivit legislaţiei acestui stat, dar dacã beneficiarul efectiv al dividendelor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depãşi 5% din suma bruta a dividendelor.
2. Independent de prevederile paragrafului 1, atâta timp cat o persoana fizica rezidenţã în Finlanda are dreptul, conform legislaţiei fiscale finlandeze, sa obţinã un credit fiscal pentru dividendele plãtite de o societate rezidenţã a Finlandei, dividendele plãtite de o societate rezidenţã a Finlandei unui rezident al României sunt impozabile numai în România, dacã rezidentul României este beneficiarul efectiv al dividendelor.
3. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu afecteazã impunerea societãţii în ceea ce priveşte profiturile din care se plãtesc dividendele.
4. Termenul dividende folosit în acest articol înseamnã veniturile provenind din acţiuni sau din alte drepturi, care nu sunt titluri de creanţa, din participarea la profituri, precum şi veniturile provenind din alte pãrţi sociale, care sunt supuse aceluiaşi regim de impunere ca şi veniturile din acţiuni de legislaţia statului în care este rezidenţã societatea distribuitoare a dividendelor.
5. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplica dacã beneficiarul efectiv al dividendelor, fiind rezident al unui stat contractant, desfãşoarã activitate de afaceri în celãlalt stat contractant în care societatea plãtitoare de dividende este rezidenţã, printr-un sediu permanent situat acolo, sau dacã presteazã în acel celãlalt stat contractant profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar deţinerea drepturilor generatoare de dividende în legãtura cu care dividendele sunt plãtite este efectiv legatã de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situaţie se aplica prevederile art. 7 sau 14, dupã caz.
6. Când o societate rezidenţã a unui stat contractant realizeazã profituri sau venituri din celãlalt stat contractant, acel celãlalt stat nu poate percepe nici un impozit asupra dividendelor plãtite de acea societate, cu excepţia cazului în care asemenea dividende sunt plãtite unui rezident al acelui celãlalt stat contractant sau când deţinerea drepturilor generatoare de dividende în legãtura cu care dividendele sunt plãtite este efectiv legatã de un sediu permanent sau baza fixa situata în acel celãlalt stat, nici sa supunã profiturile nedistribuite ale societãţii unui impozit asupra profiturilor nedistribuite, chiar dacã dividendele plãtite sau profiturile nedistribuite reprezintã în întregime sau în parte profituri ori venituri provenind din acel celãlalt stat contractant.
ART. 11
Dobânzi
1. Dobânzile provenind dintr-un stat contractant şi plãtite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse în acel celãlalt stat contractant.
2. Totuşi aceste dobânzi pot fi, de asemenea, impuse în statul contractant din care provin şi potrivit legislaţiei acestui stat, dar dacã beneficiarul efectiv al dobânzilor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit, nu va depãşi 5% din suma bruta a dobânzilor.
3. Independent de prevederile paragrafului 2:
a) dobânzile care provin din Finlanda sunt impozabile numai în România, dacã acestea sunt plãtite:
(i) statului roman;
(ii) unei unitãţi administrativ-teritoriale;
(iii) Bãncii Naţionale a României;
(iv) Bãncii de Export-Import a României - S.A. (Eximbank);
(v) oricãrui rezident al României, în legãtura cu un împrumut sau cu un credit subventionat de Guvern, în termenii şi în condiţiile care sunt determinate potrivit normelor acceptate pe plan internaţional pentru creditele subvenţionate în mod oficial;
(vi) oricãrei instituţii al carei capital este deţinut în întregime de Guvernul României sau de o unitate administrativ-teritorialã a acestuia, dupã cum se poate conveni din timp în timp între autoritãţile competente ale statelor contractante;
b) dobânzile care provin din România sunt impozabile numai în Finlanda, dacã acestea sunt plãtite:
(i) statului finlandez sau, unei autoritãţi locale ori unui organism al acestuia, înfiinţat pe baza de statut;
(ii) Bãncii Finlandei;
(iii) Fondului Finlandez pentru Cooperare Industriala (FINNFUND) sau oricãrei alte instituţii similare, dupã cum se poate conveni din timp în timp între autoritãţile competente ale statelor contractante;
(iv) oricãrui rezident al Finlandei, în legãtura cu un credit subventionat de Guvern, în termenii şi în condiţiile determinate potrivit Reglementãrilor OECD cu privire la dispoziţiile referitoare la creditele pentru export subvenţionate în mod oficial sau la orice alte împrumuturi ori credite subvenţionate, care se bazeazã pe dispoziţii similare, acceptate pe plan internaţional pentru creditele subvenţionate în mod oficial;
c) dobânzile care provin:
(i) dintr-un stat contractant la un împrumut garantat de oricare dintre organismele menţionate la lit. a) sau b) şi plãtite unui rezident ale celuilalt stat contractant sunt impozabile numai în acel celãlalt stat contractant;
(ii) din România la un împrumut garantat de Comitetul de Garanţii Finlandez şi plãtite unui rezident al Finlandei sunt impozabile numai în Finlanda.
4. Termenul dobânzi, astfel cum este folosit în prezentul articol, înseamnã veniturile din titluri de creanţa de orice natura, însoţite sau nu de garanţii ipotecare ori de o clauza de participare la profiturile debitorului, si, în special, veniturile din efecte publice, obligaţiuni sau titluri de creanţa, inclusiv primele şi premiile legate de asemenea efecte, obligaţiuni sau titluri de creanţa. Penalitãţile pentru plata cu întârziere nu sunt considerate dobânzi în sensul prezentului articol.
5. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplica dacã beneficiarul efectiv al dobânzilor, fiind un rezident al unui stat contractant, desfãşoarã activitate de afaceri în celãlalt stat contractant din care provin dobânzile, printr-un sediu permanent situat acolo, sau dacã presteazã în acel celãlalt stat contractant profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar creanţa în legãtura cu care sunt plãtite dobânzile este efectiv legatã de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situaţie se aplica prevederile art. 7 sau 14, dupã caz.
6. Dobânzile se considera ca provin dintr-un stat contractant atunci când plãtitorul este un rezident al acestui stat. Totuşi când plãtitorul dobânzilor, fie ca este sau nu rezident al unui stat contractant, are într-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa în legãtura cu care a fost contractatã creanţa generatoare de dobânzi şi aceste dobânzi sunt suportate de un asemenea sediu permanent sau baza fixa, atunci aceste dobânzi se considera ca provin din statul contractant în care este situat sediul permanent sau baza fixa.
7. Când, datoritã relaţiilor speciale existente între debitor şi beneficiarul efectiv sau între ambii şi o alta persoana, suma dobânzilor, ţinând seama de creanţa pentru care sunt plãtite, depãşeşte suma care s-ar fi convenit între debitor şi beneficiarul efectiv în lipsa unor astfel de relaţii, prevederile prezentului articol se aplica numai la aceasta ultima suma menţionatã. In acest caz partea excedentarã a plãţilor este impozabilã potrivit legislaţiei fiecãrui stat contractant, ţinându-se seama de celelalte prevederi ale prezentului acord.
ART. 12
Redevenţe
1. Redevenţele provenind dintr-un stat contractant şi plãtite unui rezident al celuilalt stat contractant pot fi impuse în acel celãlalt stat contractant.
2. Totuşi aceste redevenţe pot fi, de asemenea, impuse în statul contractant din care provin şi potrivit legislaţiei acestui stat, dar dacã beneficiarul efectiv al redevenţelor este rezident al celuilalt stat contractant, impozitul astfel stabilit nu va depãşi:
a) 2,5% din suma bruta a redevenţelor, în cazul sumelor plãtite pentru utilizarea sau pentru dreptul de a utiliza un soft pentru computer sau un echipament industrial, comercial sau ştiinţific;
b) 5% din suma bruta a redevenţelor, în toate celelalte cazuri.
3. Termenul redevenţe folosit în prezentul articol înseamnã plati de orice fel primite pentru folosirea sau concesionarea oricãrui drept de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv asupra softului pentru computer, filmelor de cinematograf şi filmelor ori benzilor folosite pentru emisiunile de radio sau de televiziune, transmisiilor prin satelit, cablu, fibre optice ori tehnologii similare pentru emisiunile destinate publicului, orice patent, marca de comerţ, desen sau model, plan, formula secreta sau procedeu de fabricaţie ori pentru utilizarea sau dreptul de a utiliza orice echipament industrial, comercial sau ştiinţific (cu excepţia cazurilor la care se referã prevederile paragrafului 2 ale art. 8) sau pentru informaţii referitoare la experienţa în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific. Termenul redevenţe include, de asemenea, câştigurile provenite din înstrãinarea oricãruia din aceste drepturi sau bunuri, în mãsura în care asemenea câştiguri sunt legate de productivitate, de folosirea sau de dispunerea de acestea.
4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplica dacã beneficiarul efectiv al redevenţelor, fiind un rezident al unui stat contractant, desfãşoarã activitate de afaceri în celãlalt stat contractant din care provin redevenţele, printr-un sediu permanent situat acolo, sau dacã presteazã în acel celãlalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo, iar dreptul sau proprietatea pentru care se plãtesc redevenţele este efectiv legatã de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situaţie se aplica prevederile art. 7 sau 14, dupã caz.
5. Redevenţele se considera ca provin dintr-un stat contractant atunci când plãtitorul este un rezident al acestui stat. Totuşi, când plãtitorul redevenţelor, fie ca este sau nu rezident al unui stat contractant, are într-un stat contractant un sediu permanent sau o baza fixa de care este legatã obligaţia de a plati redevenţele şi aceste redevenţe sunt suportate de un asemenea sediu permanent ori baza fixa, atunci aceste redevenţe se considera ca provin din statul contractant în care este situat sediul permanent sau baza fixa.
6. Când, datoritã relaţiilor speciale existente între plãtitor şi beneficiarul efectiv sau între ambii şi o alta persoana, suma redevenţelor, având în vedere utilizarea, dreptul sau informaţia pentru care sunt plãtite, depãşeşte suma care ar fi fost convenitã între plãtitor şi beneficiarul efectiv în lipsa unor astfel de relaţii, prevederile prezentului articol se aplica numai la aceasta ultima suma menţionatã. In acest caz partea excedentarã a plãţilor este impozabilã potrivit legislaţiei fiecãrui stat contractant, ţinându-se seama de celelalte prevederi ale prezentului acord.
ART. 13
Câştiguri de capital
1. Câştigurile realizate de un rezident al unui stat contractant din înstrãinarea proprietãţilor imobiliare, astfel cum sunt definite la paragraful 2 al art. 6, şi situate în celãlalt stat contractant pot fi impuse în acel celãlalt stat contractant.
2. Câştigurile obţinute de un rezident al unui stat contractant din înstrãinarea acţiunilor sau a altor pãrţi sociale într-o societate ale carei active sunt formate mai mult de jumãtate din proprietãţi imobiliare situate în celãlalt stat contractant pot fi impuse în acel celãlalt stat contractant.
3. Câştigurile provenind din înstrãinarea proprietãţii mobiliare ce face parte din activul unui sediu permanent pe care o întreprindere a unui stat contractant îl are în celãlalt stat contractant sau a proprietãţii mobiliare ţinând de o baza fixa de care dispune un rezident al unui stat contractant în celãlalt stat contractant pentru exercitarea unei profesii independente, inclusiv câştigurile provenind din înstrãinarea unui asemenea sediu permanent (singur sau cu întreaga întreprindere) ori a acelei baze fixe pot fi impuse în acel celãlalt stat contractant.
4. Câştigurile obţinute de o întreprindere a unui stat contractant din înstrãinarea navelor sau a aeronavelor exploatate în trafic internaţional ori a proprietãţilor mobiliare necesare în vederea exploatãrii acestor nave sau aeronave sunt impozabile numai în acel stat contractant.
5. Câştigurile obţinute de o întreprindere a unui stat contractant din înstrãinarea containerelor (inclusiv a trailerelor, barjelor şi echipamentului legat de transportul containerelor) folosite pentru transportul produselor sau al mãrfurilor sunt impozabile numai în acest stat, cu excepţia cazului în care containerele sunt folosite pentru transportul produselor sau al mãrfurilor numai între locuri situate în celãlalt stat contractant.
6. Câştigurile provenind din înstrãinarea oricãror proprietãţi, altele decât cele la care se face referire în paragrafele precedente ale acestui articol, sunt impozabile numai în statul contractant în care este rezident cel care înstrãineazã.
ART. 14
Profesii independente
1. Veniturile realizate de un rezident al unui stat contractant din exercitarea unei profesii independente sau a altor activitãţi cu caracter independent sunt impozabile numai în acest stat, în afarã cazului în care dispune în mod obişnuit de o baza fixa în celãlalt stat contractant, în scopul desfãşurãrii activitãţilor sale, sau dacã este prezent în celãlalt stat contractant pentru o perioada sau perioade care depãşesc în total 183 de zile în orice perioada de 12 luni începând sau sfârşind în anul calendaristic vizat.
Dacã:
a) rezidentul dispune de o asemenea baza fixa, venitul poate fi impus în acel celãlalt stat, dar numai acea parte din venit care este atribuibila bazei fixe;
b) rezidentul este astfel prezent, venitul poate fi impus în acel celãlalt stat contractant, dar numai acea parte din venit care este obţinutã din activitãţile desfãşurate în acea perioada sau perioade.
2. Expresia profesii independente cuprinde în special activitãţile independente de ordin ştiinţific, literar, artistic, educativ sau pedagogic, precum şi exercitarea independenta a profesiilor de medic, avocat, inginer, arhitect, dentist şi contabil.
ART. 15
Profesii dependente
1. Sub rezerva prevederilor art. 16, 18, 19 şi 20, salariile şi alte remuneraţii similare obţinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata sunt impozabile numai în acel stat, în afarã cazului în care activitatea salariata este exercitatã în celãlalt stat contractant. Dacã activitatea salariata este astfel exercitatã, remuneraţiile primite pot fi impuse în acel celãlalt stat contractant.
2. Independent de prevederile paragrafului 1, remuneraţiile obţinute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata exercitatã în celãlalt stat contractant sunt impozabile numai în primul stat menţionat, dacã:
a) primitorul este prezent în celãlalt stat pentru o perioada sau perioade care nu depãşesc în total 183 de zile în orice perioada de 12 luni începând sau sfârşind în anul calendaristic vizat; si
b) remuneraţiile sunt plãtite de o persoana sau în numele unei persoane care angajeazã şi care nu este rezidenţã a celuilalt stat; si
c) remuneraţiile nu sunt suportate de un sediu permanent sau de o baza fixa pe care cel care angajeazã o are în celãlalt stat contractant.
3. Independent de prevederile precedente ale acestui articol, remuneraţiile primite pentru o activitate salariata exercitatã la bordul unei nave sau aeronave exploatate în trafic internaţional de o întreprindere a unui stat contractant pot fi impuse în acel stat contractant.
ART. 16
Remuneraţiile membrilor consiliului de administraţie
Remuneraţiile şi alte plati similare primite de un rezident al unui stat contractant în calitatea sa de membru al consiliului de administraţie sau al oricãrui organ similar al unei societãţi care este rezidenţã a celuilalt stat contractant pot fi impuse în acel celãlalt stat.
ART. 17
Artişti şi sportivi
1. Independent de prevederile art. 14 şi 15, veniturile obţinute de un rezident al unui stat contractant în calitate de artist de spectacol, cum sunt artiştii de teatru, de film, de radio sau de televiziune, ori ca interpreti muzicali sau ca sportivi, din activitãţile lui personale desfãşurate în aceasta calitate în celãlalt stat contractant pot fi impuse în acel celãlalt stat contractant.
2. Când veniturile în legãtura cu activitãţile personale desfãşurate de un artist de spectacol sau de un sportiv în aceasta calitate nu revin artistului de spectacol sau sportivului, ci unei alte persoane, acele venituri, independent de prevederile art. 7, 14 şi 15, pot fi impuse în statul contractant în care sunt exercitate activitãţile artistului de spectacol sau ale sportivului.
3. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu se aplica veniturilor obţinute din activitãţile exercitate într-un stat contractant de un artist de spectacol sau de un sportiv, dacã vizita în acel stat este suportatã în întregime sau în cea mai mare parte din fondurile publice ale celuilalt stat contractant ori de autoritatea localã sau unitatea administrativ-teritorialã a acestuia. In acest caz veniturile sunt impozabile în conformitate cu prevederile art. 7, 14 sau 15, dupã caz.
ART. 18
Pensii, anuitãţi şi plati similare
1. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al art. 19, pensiile şi alte remuneraţii similare primite pentru munca salariata desfãşurata în trecut sau orice anuitate plãtitã unui rezident al unui stat contractant vor fi impozabile numai în acel stat contractant.
2. Independent de prevederile paragrafului 1 şi sub rezerva prevederilor paragrafului 2 al art. 19, pensiile şi alte sume, plãtite fie periodic, fie sub forma unei sume globale, acordate potrivit legislaţiei privind asigurãrile sociale a unui stat contractant ori în baza unui program public elaborat de un stat contractant pentru scopuri sociale, sau orice anuitate provenind din acel stat contractant vor fi impozabile numai în acel stat.
3. Termenul anuitate, astfel cum este folosit în prezentul articol, înseamnã o suma determinata, plãtibilã în mod periodic unei persoane fizice la scadente fixe în timpul vieţii sau pe parcursul unei perioade specificate sau determinabile, în virtutea unei obligaţii de a face în schimb plãţile pentru deplina şi corespunzãtoare recompensare în bani sau în echivalent bãnesc (altele decât serviciile prestate).
ART. 19
Funcţii publice
1. a) Salariile şi alte remuneraţii similare, altele decât pensiile, plãtite de un stat contractant sau de un organism înfiinţat pe baza de statut, o autoritate localã sau o unitate administrativ-teritorialã a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acestui stat ori organism sau autoritãţi ori unitãţi sunt impozabile numai în acest stat contractant.
b) Totuşi aceste salarii şi alte remuneraţii similare sunt impozabile numai în statul contractant în care este rezidenţã persoana fizica, dacã serviciile sunt prestate în acel stat şi persoana fizica:
(i) este un naţional al acelui stat; sau
(ii) nu a devenit rezidenţã a acelui stat numai în scopul prestãrii serviciilor.
2. a) Pensiile plãtite de sau din fonduri create de un stat contractant ori de un organism înfiinţat pe baza de statut, o autoritate localã sau o unitate administrativ-teritorialã a acestuia unei persoane fizice pentru serviciile prestate acestui stat sau organism ori autoritãţi sau unitãţi sunt impozabile numai în acest stat contractant.
b) Totuşi aceste pensii sunt impozabile numai în statul contractant în care este rezidenţã persoana fizica, dacã este naţional al acelui stat contractant.
3. Prevederile art. 15, 16, 17 şi 18 se aplica salariilor şi altor remuneraţii similare şi pensiilor plãtite pentru serviciile prestate în legãtura cu o activitate de afaceri desfãşurata de un stat contractant sau de un organism înfiinţat pe baza de statut, de o autoritate localã ori de o unitate administrativ-teritorialã a acestuia.
ART. 20
Studenţi şi practicanti
1. Sumele pe care le primeşte pentru întreţinere, educare sau pregãtire un student sau un stagiar ori un practicant în domeniul afacerilor, tehnic, agricol sau forestier, care este sau a fost, imediat înaintea venirii sale într-un stat contractant, rezident al celuilalt stat contractant şi care este prezent în primul stat menţionat numai în scopul educãrii sau pregãtirii sale, nu sunt impuse în acel stat, cu condiţia ca astfel de sume sa provinã din surse situate în afarã acelui stat. Facilitãţile stabilite în acest paragraf nu vor fi acordate pe o perioada mai mare de 7 ani consecutivi.
2. Un student care studiazã la o universitate ori la alta instituţie de învãţãmânt superior dintr-un stat contractant sau un stagiar ori un practicant în domeniul afacerilor, tehnic, agricol sau forestier, care este sau a fost, imediat înaintea venirii sale în celãlalt stat contractant, rezident al primului stat menţionat şi care este prezent în celãlalt stat contractant pentru o perioada continua ce nu depãşeşte 183 de zile, nu va fi impus în acel celãlalt stat pentru remuneraţiile primite ca urmare a unor servicii prestate în acel stat, cu condiţia ca serviciile sa fie în legãtura cu studiile sau cu pregãtirea sa şi remuneraţiile sa constituie venituri necesare pentru întreţinerea sa.
ART. 21
Alte venituri
1. Elementele de venit ale unui rezident al unui stat contractant, care nu sunt tratate în articolele precedente ale prezentului acord, sunt impozabile numai în acel stat contractant.
2. Prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica asupra veniturilor, altele decât veniturile provenind din proprietãţile imobiliare, astfel cum sunt sunt definite în paragraful 2 al art. 6, dacã beneficiarul unor astfel de venituri, fiind un rezident al unui stat contractant, desfãşoarã activitate de afaceri în celãlalt stat contractant printr-un sediu permanent situat acolo sau exercita în acel celãlalt stat profesii independente printr-o baza fixa situata acolo şi dreptul sau proprietatea în legãtura cu care venitul este plãtit este efectiv legatã de un asemenea sediu permanent sau baza fixa. In aceasta situaţie se aplica prevederile art. 7 sau 14, dupã caz.
ART. 22
Eliminarea dublei impuneri
1. In România dubla impunere va fi eliminata dupã cum urmeazã:
Când un rezident al României realizeazã venituri care, în conformitate cu prevederile prezentului acord, pot fi impuse în Finlanda, România va recunoaşte ca o deducere din impozitul pe venitul acelui rezident o suma egala cu impozitul pe venit plãtit în Finlanda.
Aceasta deducere nu va depãşi totuşi acea parte din impozitul pe venit, astfel cum a fost calculat înainte ca deducerea sa fie acordatã, care este atribuibila venitului ce poate fi impus în Finlanda.
2. Sub rezerva legislaţiei finlandeze referitoare la eliminarea dublei impuneri internaţionale (care nu afecteazã principiile generale stabilite în acest acord), dubla impunere va fi eliminata în Finlanda dupã cum urmeazã:
a) Când un rezident al Finlandei obţine venituri care, în conformitate cu prevederile prezentului acord, pot fi impuse în România, Finlanda, sub rezerva prevederilor lit. b), va recunoaşte o deducere din impozitul finlandez pe venitul acelei persoane într-o suma egala cu impozitul plãtit în România în baza legii romane şi în conformitate cu prezentul acord, astfel cum este calculat asupra aceluiaşi venit pentru care se calculeazã impozitul finlandez.
b) Dividendele plãtite de o societate rezidenţã a României unei societãţi rezidente a Finlandei şi care controleazã în mod direct cel puţin 10% din puterea de vot în societatea plãtitoare de dividende vor fi scutite de impozit în Finlanda.
c) Independent de alte prevederi ale prezentului acord, o persoana fizica rezidenţã a României şi care, în conformitate cu legislaţia fiscalã finlandeza referitoare la impozitele finlandeze menţionate la art. 2, este consideratã şi rezidenţã a Finlandei poate fi impusa în Finlanda. Totuşi Finlanda va recunoaşte deducerea din impozitul finlandez a oricãrui impozit roman plãtit pe venit, în conformitate cu prevederile lit. a). Aceste prevederi se aplica numai naţionalilor Finlandei.
d) Când, în conformitate cu orice prevedere a prezentului acord, venitul obţinut de un rezident al Finlandei este scutit de impozit în Finlanda, Finlanda poate totuşi sa ia în calcul venitul scutit la determinarea impozitului asupra venitului rãmas al persoanei respective.
ART. 23
Nediscriminarea
1. Nationalii unui stat contractant nu vor fi supuşi în celãlalt stat contractant la nici o impozitare sau obligaţie legatã de aceasta, diferita sau mai împovãrãtoare decât impozitarea sau obligaţia la care sunt sau pot fi supuşi nationalii celuilalt stat aflaţi în aceeaşi situaţie, în special în ceea ce priveşte rezidenţã. Independent de prevederile art. 1 aceasta prevedere se va aplica, de asemenea, persoanelor care nu sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante.
2. Impunerea unui sediu permanent pe care o întreprindere a unui stat contractant îl are în celãlalt stat contractant nu va fi stabilitã în condiţii mai puţin favorabile în acel celãlalt stat contractant decât impunerea stabilitã întreprinderilor acelui celãlalt stat contractant care desfãşoarã aceleaşi activitãţi. Aceasta prevedere nu va fi interpretatã ca obligând un stat contractant sa acorde rezidenţilor celuilalt stat contractant vreo deducere personalã, înlesnire şi diminuare în ceea ce priveşte impunerea pe considerente privind statutul civil ori responsabilitãţile familiale pe care le acorda rezidenţilor sãi.
3. Cu excepţia cazului în care se aplica prevederile paragrafului 1 al art. 9, ale paragrafului 7 al art. 11 sau ale paragrafului 6 al art. 12, dobânzile, redevenţele şi alte plati fãcute de o întreprindere a unui stat contractant unui rezident al celuilalt stat contractant se vor deduce, în scopul determinãrii profiturilor impozabile ale unei asemenea întreprinderi, în aceleaşi condiţii ca şi cum ar fi fost plãtite unui rezident al primului stat menţionat.
4. Întreprinderile unui stat contractant, al cãror capital este integral sau parţial deţinut ori controlat în mod direct sau indirect de unul sau de mai mulţi rezidenţi ai celuilalt stat contractant, nu vor fi supuse în primul stat contractant menţionat nici unei impuneri sau nici unei obligaţii legate de aceasta, care sa fie diferita sau mai împovãrãtoare decât impunerea şi obligaţiile legate de aceasta, la care sunt sau pot fi supuse alte întreprinderi similare ale primului stat contractant menţionat.
5. Independent de prevederile art. 2, prevederile prezentului articol se aplica impozitelor de orice fel şi natura.
ART. 24
Procedura amiabilã
1. Când o persoana considera ca, datoritã mãsurilor luate de unul sau de ambele state contractante, rezulta sau va rezulta pentru ea o impozitare care nu este conformã cu prevederile prezentului acord, ea poate, indiferent de cãile de atac prevãzute de legislaţia interna a acestor state, sa supunã cazul sau autoritãţii competente a statului contractant al cãrui rezident este sau, dacã situaţia sa se încadreazã în prevederile paragrafului 1 al art. 23, acelui stat contractant al cãrui naţional este. Cazul trebuie prezentat în termen de 3 ani de la prima notificare a acţiunii din care rezulta o impunere contrarã prevederilor prezentului acord.
2. Autoritatea competenta se va strãdui, dacã reclamaţia ii pare intemeiata şi dacã ea însãşi nu este în mãsura sa ajungã la o soluţionare corespunzãtoare, sa rezolve cazul pe calea unei înţelegeri amiabile cu autoritatea competenta a celuilalt stat contractant, în vederea evitãrii unei impozitãri care nu este în conformitate cu prezentul acord. Orice înţelegere realizatã va fi aplicatã indiferent de perioada de prescripţie prevãzutã în legislaţia interna a statelor contractante.
3. Autoritãţile competente ale statelor contractante se vor strãdui sa rezolve pe calea înţelegerii amiabile orice dificultãţi sau dubii rezultate ca urmare a interpretãrii sau aplicãrii acestui acord. De asemenea, se pot consulta reciproc pentru evitarea dublei impuneri în cazurile neprevãzute de acord.
4. Autoritãţile competente ale statelor contractante pot comunica direct între ele, inclusiv prin intermediul unei comisii mixte formate din acestea sau din reprezentanţii lor, pentru a ajunge la o înţelegere, în sensul paragrafelor precedente.
ART. 25
Schimb de informaţii
1. Autoritãţile competente ale statelor contractante vor face schimb de informaţii necesare aplicãrii prevederilor prezentului acord sau ale legislaţiei interne a statelor contractante privitoare la impozitele vizate de acord, în mãsura în care impozitarea la care se referã nu este contrarã prevederilor acordului, în special pentru prevenirea fraudei sau evaziunii cu privire la asemenea impozite. Schimbul de informaţii nu este limitat de prevederile art. 1. Orice informaţie obţinutã de un stat contractant va fi tratata ca secret în acelaşi mod ca şi informaţia obţinutã conform prevederilor legislaţiei interne a acestui stat şi va fi dezvaluita numai persoanelor sau autoritãţilor (inclusiv la instanţe judecãtoreşti şi la organele administrative) însãrcinate cu stabilirea, încasarea, aplicarea, urmãrirea impozitelor sau cu soluţionarea contestaţiilor cu privire la impozitele care fac obiectul acordului. Asemenea persoane sau autoritãţi vor folosi informaţia numai în aceste scopuri. Acestea pot dezvãlui informaţia în procedurile judecãtoreşti sau în deciziile judiciare.
2. Prevederile paragrafului 1 nu vor fi interpretate ca impunând unui stat contractant obligaţia:
a) de a lua mãsuri administrative contrare propriei legislaţii şi practicii administrative a acelui sau a celuilalt stat contractant;
b) de a furniza informaţii care nu pot fi obţinute pe baza legislaţiei proprii sau în cadrul practicii administrative normale a acelui sau a celuilalt stat contractant;
c) de a furniza informaţii care ar dezvãlui un secret comercial, industrial, profesional sau un procedeu de fabricaţie ori comercial sau informaţii a cãror divulgare ar fi contrarã ordinii publice.
ART. 26
Membrii misiunilor diplomatice şi ai posturilor consulare
Prevederile prezentului acord nu vor afecta privilegiile fiscale de care beneficiazã membrii misiunilor diplomatice sau ai posturilor consulare în virtutea regulilor generale ale dreptului internaţional sau a prevederilor unor acorduri speciale.
ART. 27
Intrarea în vigoare
1. Prezentul acord va intra în vigoare în a 30-a zi de la data ultimei notificãri prin care guvernele statelor contractante îşi vor comunica reciproc ca au fost îndeplinite procedurile legale interne pentru intrarea sa în vigoare. Prevederile acordului se vor aplica în ambele state contractante:
a) în ceea ce priveşte impozitele reţinute prin stopaj la sursa, la venitul realizat la sau dupã data de 1 ianuarie a anului calendaristic imediat urmãtor anului în care acordul intra în vigoare;
b) în ceea ce priveşte celelalte impozite pe venit, pentru impozitele percepute pentru orice an fiscal începând la sau dupã data de 1 ianuarie a anului calendaristic imediat urmãtor anului în care acordul intra în vigoare;
2. Convenţia dintre Republica Socialistã România şi Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnatã la Helsinki la 18 august 1977 (denumita în continuare Convenţia din 1977), va înceta sa aibã efect în legãtura cu impozitele la care prezentul acord se aplica în conformitate cu prevederile paragrafului 1.
ART. 28
Denunţarea
Prezentul acord va rãmâne în vigoare pana la denunţarea lui de cãtre un stat contractant. Fiecare stat contractant poate denunta acordul pe cai diplomatice, prin remiterea unei note de denunţare cu cel puţin 6 luni înainte de sfârşitul oricãrui an calendaristic, dupã o perioada de 5 ani de la data la care acordul intra în vigoare. In aceasta situaţie prezentul acord va înceta sa aibã efect în ambele state contractante:
a) în ceea ce priveşte impozitele reţinute prin stopaj la sursa, la venitul realizat la sau dupã data de 1 ianuarie a anului calendaristic imediat urmãtor anului în care este remisã nota de denunţare;
b) în ceea ce priveşte celelalte impozite pe venit, pentru impozitele percepute pentru orice an fiscal începând la sau dupã data de 1 ianuarie a anului calendaristic imediat urmãtor anului în care este remisã nota de denunţare.
Drept care, subsemnaţii, autorizaţi în buna şi cuvenitã forma, au semnat prezentul acord.
Semnat în doua exemplare originale la Helsinki, la 27 octombrie 1998, în limbile romana, finlandeza şi engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergenţe în interpretare, textul în limba engleza va prevala.


Pentru Guvernul României,
Andrei Plesu,
ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Finlanda,
Tarja Krina Halonen,
ministrul afacerilor externe
----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016