Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 27 octombrie 1983  intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Regatului Tarilor de Jos privind incurajarea si protejarea reciproca a investitiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 27 octombrie 1983 intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Regatului Tarilor de Jos privind incurajarea si protejarea reciproca a investitiilor

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 51 din 29 iunie 1984

Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Regatului Ţãrilor de Jos, denumite în cele ce urmeazã pãrţile contractante,
luind în considerare Acordul de colaborare economicã, industriala şi tehnica pe termen lung dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Regatului Ţãrilor de Jos, încheiat la 14 mai 1975 la Bucureşti,
în dorinta de a dezvolta mai mult relaţiile de cooperare între cele doua state în spiritul acordului prevãzut mai sus,
preocupate de a crea condiţii favorabile pentru investiţiile investitorilor unei tari în cealaltã ţara,
recunoscind ca protejarea reciprocã a investiţiilor, conform prezentului acord, este de natura sa stimuleze initiativa în acest domeniu,
au convenit cele ce urmeazã:

ART. 1
Pentru aplicarea prezentului acord:
1. termenul investiţie desemneazã aportul de orice natura la o întreprindere sau activitate economicã şi, în special dar nu exclusiv:
a) acţiunile, pãrţile sau alte forme de participare în societãţi;
b) beneficiile reinvestite, drepturile de creanta sau alte drepturi privind prestãri avînd o valoare financiarã, cum ar fi fondurile de comerţ şi goodwill;
c) bunurile mobile şi imobile, precum şi orice alte drepturi reale ca ipoteci, privilegii, cauţiuni şi orice alte drepturi analoage, astfel cum sînt definite în conformitate cu legea partii contractante pe teritoriul cãreia este situat bunul respectiv;
d) drepturile de proprietate industriala, procedeele tehnice, know-how şi drepturile de autor;
e) concesiunile acordate de lege sau în virtutea unui contract, în special concesiunile referitoare la prospectarea, extractia şi exploatarea de bogatii naturale, inclusiv în zonele maritime ţinînd de jurisdicţia uneia dintre pãrţile contractante;
2. termenul investitori desemneazã:
a) pentru Republica Socialistã România, unitãţi economice romane avînd personalitate juridicã şi care, conform legii, au atribuţii de comerţ exterior şi de cooperare economicã cu strainatatea;
b) pentru Regatul Ţãrilor de Jos:
(i) persoanele fizice avînd naţionalitatea olandeza;
(ii) persoanele juridice constituite conform legislaţiei din Regat, unde îşi au şi sediul lor statutar;
3. termenul beneficii desemneazã sumele realizate dintr-o investiţie cu titlu de cistiguri, dividende şi alte venituri.
ART. 2
Pãrţile contractante vor promova, în cadrul legislaţiei lor respective, cooperarea economicã între ţãrile lor, prin protejarea investiţiilor fãcute de investitorii unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante şi în zonele maritime ţinînd de jurisdicţia acesteia.
ART. 3
1. Fiecare parte contractantã va acorda, pe teritoriul sau şi în zonele maritime ţinînd de jurisdicţia sa, investiţiilor şi investitorilor celeilalte pãrţi contractante, în ceea ce priveşte investiţiile fãcute de aceştia, un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat investiţiilor şi investitorilor oricãrui stat terţ. În acest cadru, fiecare parte contractantã va asigura un tratament just şi echitabil numitelor investiţii şi nu va impiedica, prin mãsuri restrictive nejustificate, funcţionarea şi utilizarea sau lichidarea lor.
2. Fiecare parte contractantã va acorda acestor investiţii acelaşi regim de protejare ca acela pe care îl acorda investiţiilor investitorilor din state terţe.
3. Dacã din legislaţia uneia dintre pãrţile contractante sau din obligaţii internaţionale existente sau care vor fi asumate în viitor de pãrţile contractante, în afarã prezentului acord, rezulta o reglementare care acorda investiţiilor şi investitorilor celeilalte pãrţi contractante, în ceea ce priveşte investiţiile fãcute de aceştia, un tratament mai favorabil decît cel prevãzut în prezentul acord, aceasta reglementare va fi aplicatã.
4. Dispoziţiile prezentului acord privind tratamentul naţiunii celei mai favorizate nu vor fi aplicate în privinta avantajelor pe care fiecare dintre pãrţile contractante le acorda investitorilor oricãrui stat terţ, pe baza participãrii sale la o uniune economicã şi vamalã, o zona de liber schimb sau o organizaţie economicã regionala, precum şi în virtutea unui acord internaţional privind evitarea dublei impuneri sau pe baza de reciprocitate.
ART. 4
Investiţiile efectuate de cãtre investitori ai unei pãrţi contractante pe teritoriul sau în zonele maritime ţinînd de jurisdicţia celeilalte pãrţi contractante nu vor putea fi expropriate sau supuse altor mãsuri avînd un efect similar, decît dacã sînt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
a) mãsurile nu sînt discriminatorii sau contrare angajamentelor asumate de cãtre aceasta din urma parte contractantã;
b) mãsurile sînt adoptate în interesul public şi printr-o procedura legalã;
c) o procedura adecvatã este prevãzutã pentru a determina cuantumul şi plata unei juste despãgubiri.
Aceasta despãgubire va trebui sa corespundã valorii reale a investiţiei la data exproprierii şi va trebui sa fie efectiv realizabila, facuta liber transferabila şi vãrsatã integral fãrã intirziere şi într-o moneda convertibilã cãtre ţara ai carei nationali sînt cei îndreptãţiţi.
La cererea partii interesate, cuantumul despãgubirii va putea fi reevaluat de cãtre judecãtorul sau tribunalul sau orice alt organ competent din ţara în care a fost realizatã investiţia.
ART. 5
1. Dacã un diferend între un investitor şi partea contractantã pe teritoriul cãreia a fost realizatã investiţia, cu privire la cuantumul despãgubirii, continua sa existe dupã hotãrîrea finala a judecãtorului, tribunalului sau oricãrui alt organ naţional competent, potrivit art. 4, fiecare dintre ei are dreptul de a supune diferendul, într-un termen de 2 luni de la epuizarea recursurilor legale interne, centrului instituit în virtutea Convenţiei de la Washington din 18 martie 1965 pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, pentru conciliere sau arbitraj, conform procedurii prevãzutã de numita convenţie.
În acest scop, fiecare parte contractantã îşi da consimţãmîntul prin prezentul acord.
2. Totuşi, condiţia referitoare la epuizarea cãilor interne de recurs prevãzute de legislaţia partii contractante pe teritoriu cãreia a fost realizatã investiţia nu va mai putea fi opusã de cãtre aceasta parte contractantã la expirarea unui termen de 2 ani începînd de la data primului act de procedura contencioasã angajat în scopul reglementãrii litigiului respectiv de cãtre tribunale.
ART. 6
1. Respectînd principiul liberului transfer, fiecare parte contractantã va autoriza, conform normelor sale cele mai favorabile existente în materie, transferul, fãrã restrictie şi intirziere nejustificatã, cãtre ţara indicatã de investitorii celeilalte pãrţi contractante şi într-o moneda convertibilã, al plãţilor rezultind din activitãţi de investiţie şi, în special:
a) al cistigurilor nete, dividendelor şi altor venituri curente;
b) al sumelor necesare:
(i) pentru achiziţionarea de materii prime sau materiale auxiliare şi de produse semifinite sau finite;
(ii) pentru a înlocui bunuri de echipament, în scopul de a asigura continuitatea unei investiţii;
c) al veniturilor din activitãţi profesionale ale cetãţenilor autoritãţi sa lucreze în cadrul unei investiţii, ca şi al cheltuielilor relative la conducere;
d) al capitalului investit sau al produsului lichidãrii sau înstrãinãrii totale sau parţiale a investiţii;
e) al fondurilor pentru rambursarea împrumuturilor destinate investiţiilor şi al dobinzilor aferente;
f) al redevenţelor şi drepturilor de autor.
2. Fiecare parte contractantã va acorda, dupã îndeplinirea obligaţiilor legale care revin investitorilor, autorizaţiile necesare pentru a asigura fãrã intirziere executarea transferurilor menţionate la paragraful 1 al prezentului articol.
ART. 7
1. Transferurile de valuta conform art. 4 şi 6 vor fi efectuate fãrã intirziere, în valuta convertibilã în care a fost efectuatã investiţia sau în orice alta valuta liber convertibilã, dacã s-a convenit astfel.
2. Schimbul valutar va fi efectuat conform reglementãrilor Fondului Monetar Internaţional, la cursul zilei în vigoare la data plãţii. Dacã un asemenea curs de schimb nu exista, cursul va fi stabilit pe baza cursurilor de schimb care vor fi aplicate de Fondul Monetar Internaţional pentru schimbul valutelor respective în Drepturi Speciale de Tragere.
ART. 8
Investiţiile pe care investitorii uneia dintre pãrţile contractante le-au efectuat pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, înaintea intrãrii în vigoare a prezentului acord, sînt, de asemenea, supuse dispoziţiilor prezentului acord.
ART. 9
În legatura cu problemele privind aplicarea prezentului acord, ca şi cu cele care au legatura cu investiţiile fãcute în cadrul prezentului acord, pãrţile contractante vor putea proceda la consultãri. Acestea vor putea fi efectuate şi în cadrul Comisiei mixte guvernamentale, creata conform Acordului de colaborare economicã, industriala şi tehnica pe termen lung, încheiat la Bucureşti la 14 mai 1975 între cele doua pãrţi.
ART. 10
1. Diferendele dintre pãrţile contractante privind interpretarea şi aplicarea prezentului acord sînt soluţionate, pe cît posibil, prin negocieri între cele doua pãrţi. Dacã un astfel de diferend nu poate fi soluţionat într-un termen de 6 luni dupã începerea negocierilor, atunci, la cererea uneia dintre pãrţile contractante, el va fi supus unui tribunal arbitral.
2. Tribunalul arbitral este constituit astfel: fiecare parte contractantã desemneazã un arbitru; cei doi arbitri propun de comun acord pãrţilor contractante un preşedinte care trebuie sa fie cetãţean al unui stat terţ, desemnat de pãrţile contractante.
Arbitrii sînt numiţi în termen de 3 luni şi preşedintele, în termen de 5 luni, dupã ce una dintre pãrţile contractante a notificat celeilalte ca doreşte sa supunã diferendul unui tribunal arbitral. Dacã arbitrii nu sînt numiţi în termenul convenit, partea contractantã care nu şi-a numit arbitrul este de acord ca acesta sa fie numit de preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie. Dacã pãrţile contractante nu pot sa se punã de acord asupra numirii preşedintelui, ele sînt, de asemenea, de acord ca acesta sa fie numit de preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie.
3. Tribunalul arbitral adopta hotãrîrile sale pe baza dispoziţiilor prezentului acord şi ale celorlalte acorduri similare încheiate de pãrţile contractante, precum şi potrivit principiilor şi normelor generale ale dreptului internaţional. Tribunalul arbitral ia hotãrîrile sale cu majoritate de voturi şi hotãrîrea sa este definitiva şi obligatorie. Numai pãrţile contractante pot sa supunã acţiuni tribunalului arbitral şi sa participe la dezbateri.
4. Fiecare parte contractantã suporta cheltuielile arbitrului pe care l-a desemnat şi cele efectuate de reprezentanţii sãi la dezbaterile tribunalului. Cheltuielile privind preşedintele şi celelalte cheltuieli vor fi suportate în pãrţi egale de pãrţile contractante.
5. Tribunalul arbitral îşi fixeazã propria sa procedura.
ART. 11
1. În ceea ce priveşte Regatul Ţãrilor de Jos, prezentul acord se va aplica Regatului situat în Europa şi Antilelor Olandeze.
2. Ţinînd seama de termenele de denunţare menţionate în paragraful 1 al art. 12, Guvernul Regatului Ţãrilor de Jos va avea dreptul de a denunta prezentul acord semnat pentru Antilele Olandeze.
ART. 12
1. Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmeazã datei cînd pãrţile contractante îşi vor fi notificat reciproc în scris ca formalitãţile necesare conform constituţiei în ţãrile lor respective au fost îndeplinite.
Acordul va rãmîne în vigoare pentru o perioada de 10 ani. Afarã de cazul denunţãrii de cãtre una dintre pãrţile contractante, facuta cu cel puţin 6 luni înaintea expirãrii prezentului acord, acest acord va fi de fiecare data prelungit în mod tacit pentru o noua perioada de 10 ani, pãrţile contractante rezervindu-şi de fiecare data dreptul de a denunta acordul prin notificare facuta cu cel puţin 6 luni înaintea expirãrii perioadei de validitate în curs.
2. În ceea ce priveşte investiţiile fãcute înaintea datei expirãrii prezentului acord, articolele de mai sus vor rãmîne în vigoare pentru o perioada de 15 ani începînd de la data expirãrii.
Drept care reprezentanţii subsemnati, împuterniciţi în mod corespunzãtor în acest scop, au semnat prezentul acord.
Semnat la Haga la 27 octombrie 1983, în doua exemplare originale în limbile romana, olandeza şi franceza, toate textele fiind deopotrivã autentice. În cazul unor divergenţe de interpretare între textele olandez şi roman, textul francez va fi considerat ca text de referinta.

Pentru
Guvernul Republicii Socialiste România,
Constantin Oancea

Pentru
Guvernul Regatului Ţãrilor de Jos,
H. van den Broek

Haga, 27 octombrie 1983

DVE/VV - 279919

Domnule adjunct al ministrului,

Cu ocazia semnãrii astãzi a Acordului dintre Guvernul Regatului Ţãrilor de Jos şi Guvernul Republicii Socialiste România privind încurajarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor, am onoarea de a va aduce la cunostinta cele ce urmeazã:
1. În caz de diferende referitoare la investiţii altele decît cele prevãzute la art. 5 paragraful 1 al acordului, Guvernul Regatului Ţãrilor de Jos propune ca pãrţile contractante sa examineze cu bunavointa cererile investitorilor în vederea supunerii acestor diferende, pentru conciliere sau arbitraj, Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiţii, în conformitate cu procedura prevãzutã în Convenţia de la Washington din 18 martie 1965, cu condiţia ca recursurile legale interne sa fi fost epuizate. Va fi deopotrivã aplicabilã, mutatis mutandis, dispoziţia art. 5 paragraful 2 al acordului.
Diferendele menţionate la pct. 1 pot sa se refere la problema de a se şti dacã dispoziţiile actului de expropriere au fost aplicate corect, legalitatea actului de expropriere raminind indiscutabila.
2. În legatura cu dispoziţiile art. 5 paragraful 2 al acordului, cele doua guverne înţeleg ca va fi considerat ca prim act de procedura contencioasã actul prin care investitorul va fi angajat o procedura în contradictoriu asupra cuantumului despãgubirii în caz de expropriere în fata oricãrei instanţe competente, fie judecãtor, fie tribunal, fie orice alt organ competent naţional.
V-as fi recunoscator dacã aţi binevoi sa-mi confirmati ca guvernul dumneavoastrã este de acord cu ce s-a menţionat mai sus.
Va rog sa primiţi, domnule adjunct al ministrului, expresia înaltei mele consideratiuni.

H. van den Broek,
ministrul afacerilor externe al
Regatului Ţãrilor de Jos


Excelentei sale
C. Oancea,
adjunct al ministrului afacerilor
externe al Republicii Socialiste România

Haga, 27 octombrie 1983

Domnule ministru,

Am onoarea de a va confirma primirea scrisorii dumneavoastrã de astãzi nr. DVE/VV - 279919, cu urmãtorul conţinut:
"Cu ocazia semnãrii astãzi a Acordului dintre Guvernul Regatului Ţãrilor de Jos şi Guvernul Republicii Socialiste România privind încurajarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor, am onoarea de a va aduce la cunostinta cele ce urmeazã:
1. În caz de diferende referitoare la investiţii altele decît cele prevãzute la art. 5 paragraful 1 al acordului, Guvernul Regatului Ţãrilor de Jos propune ca pãrţile contractante sa examineze cu bunavointa cererile investitorilor în vederea supunerii acestor diferende, pentru conciliere sau arbitraj, Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiţii, în conformitate cu procedura prevãzutã în Convenţia de la Washington din 18 martie 1965, cu condiţia ca recursurile legale interne sa fi fost epuizate. Va fi deopotrivã aplicabilã, mutatis mutandis, dispoziţia art. 5 paragraful 2 al acordului.
Diferendele menţionate la pct. 1 pot sa se refere la problema de a se şti dacã dispoziţiile actului de expropriere au fost aplicate corect, legalitatea actului de expropriere raminind indiscutabila.
2. În legatura cu dispoziţiile art. 5 paragraful 2 al acordului, cele doua guverne înţeleg ca va fi considerat ca prim act de procedura contencioasã actul prin care investitorul va fi angajat o procedura în contradictoriu asupra cuantumului despãgubirii în caz de expropriere în fata oricãrei instanţe competente, fie judecãtor, fie tribunal, fie orice alt organ competent naţional.
V-as fi recunoscator dacã aţi binevoi sa-mi confirmati ca guvernul dumneavoastrã este de acord cu ce s-a menţionat mai sus.
Va rog sa primiţi, domnule adjunct al ministrului, expresia înaltei mele consideratiuni".
Am onoarea de a va confirma ca guvernul meu este de acord cu conţinutul scrisorii dumneavoastrã.
Va rog sa primiţi, domnule ministru, expresia înaltei mele consideratiuni.

C. Oancea,
adjunct al ministrului afacerilor
externe al Republicii Socialiste România

Excelentei sale
H. van den Broek,
ministrul afacerilor externe
al Regatului Ţãrilor de Jos

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016