Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 27 iunie 1980  de colaborare culturala si stiintifica intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Democrate Germane    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 27 iunie 1980 de colaborare culturala si stiintifica intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Democrate Germane

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 99 din 18 noiembrie 1980
Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Democrate Germania,
pornind de la relaţiile fratesti stabilite între cele doua tari şi popoare,
ţinînd seama de experienta şi rezultatele pozitive ale colaborãrii de pînã acum,
animate de dorinta de a dezvolta şi adinci în continuare legãturile de prietenie şi colaborare, de a promova o mai buna cunoaştere reciprocã a realizarilor obţinute de cele doua popoare în construirea socialismului, cît şi de a promova dezvoltarea relaţiilor bilaterale în domeniile educaţiei şi învãţãmîntului, ştiinţei, culturii, sãnãtãţii, mijloacelor de comunicare în masa, educaţie fizice şi sportului ca şi turimsului, pe baza principiilor marxism-leninismului, independentei şi suveranitãţii, egalitãţii în drepturi şi neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, intrajutorarii tovarasesti şi solidaritãţii internaţionale, în concordanta cu Tratatul de prietenie, colaborare şi asistenta mutuala dintre Republica Socialistã România şi Republica Democrata Germanã, semnat la Bucureşti la 12 mai 1972, precum şi cu Declaraţia cu privire la adincirea prieteniei şi dezvoltarea colaborãrii fratesti dintre Partidul Comunist Roman şi Partidul Socialist Unit din Germania, dintre Republica Socialistã România şi Republica Democrata Germanã, semnatã la Berlin la 10 iunie 1977,
în vederea aplicãrii integrale a principiilor şi prevederilor Actului final al Conferintei pentru securitate şi cooperare europeanã şi contribuind prin colaborarea lor culturalã şi ştiinţificã la întãrirea pãcii, destinderii şi securitãţii pe continentul european şi în intreaga lume şi la dezvoltarea unei colaborãri culturale şi ştiinţifice egale în drepturi între toate statele europene, indiferent de orinduirea lor socialã,
au convenit sa încheie prezentul acord.

ART. 1
Pãrţile vor promova colaborarea directa între organe şi instituţii de stat, organizaţii obşteşti, în scopul de a adinci cunoaşterea reciprocã a realizarilor obţinute de cele doua popoare în domeniile vieţii economice, sociale, culturale, ştiinţifice şi artistice şi de a contribui la folosirea reciprocã a experienţei obţinute în Republica Socialistã România şi Republica Democrata Germanã în dezvoltarea culturilor socialiste naţionale şi în edificarea societãţii socialiste în fiecare ţara.
Ele vor promova intensificarea schimburilor de experienta, de informaţii şi materiale, precum şi a schimbului de persoane, în scopul prezentãrii reciproce a realizarilor în construcţia socialistã, cultivarii traditiilor progresiste şi revoluţionare, sarbatoririi reciproce a zilelor naţionale şi a altor aniversari importante contribuind astfel la întãrirea prieteniei şi la apropierea dintre cele doua state şi popoare, precum şi la perfecţionarea colaborãrii lor generale.
ART. 2
Pãrţile vor promova dezvoltarea colaborãrii ştiinţifice dintre academii, institute de învãţãmînt superior, unitãţi de cercetare ştiinţificã din cele doua tari, ţinînd seama de potenţialul lor ştiinţific şi de cercetare în creştere, în vederea accelerarii progreselor în domeniul tehnico-ştiinţific.
Pãrţile vor sprijini unitãţile ştiinţifice din cele doua tari în realizarea de înţelegeri, stabilirea unor teme de cercetare şi elaborare de studii privind prognoza dezvoltãrii cercetãrii, precum şi a unor programe de cooperare în domenii ştiinţifice şi tehnologice stabilite de comun acord.
Pãrţile vor sprijini folosirea în comun rapida şi efectivã a experientelor ştiinţifice şi tehnico-ştiinţifice, precum şi a realizarilor obţinute; schimbul de informaţii şi de persoane pentru analizarea rezultatelor cercetãrilor în fiecare etapa; colaborarea în domeniul perfecţionãrii calificãrii şi specializãrii oamenilor de ştiinţa şi tinerelor cadre ştiinţifice; luarea de mãsuri corespunzãtoare în vederea schimbului de esantioane şi alte materiale ştiinţifice folosite în cercetarea fundamentalã; schimbul de cãrţi şi publicaţii, precum şi traducerea reciprocã de lucrãri ştiinţifice şi tehnice.
Ele vor sprijini, de asemenea, colaborarea în domeniul protecţiei drepturilor de licenta şi brevete, al schimbului de materiale şi aparatura, al proiectãrii unor unitãţi de cercetare, al informatiei tehnico-ştiinţifice şi referitoare la ştiinţa conducerii.
ART. 3
Pãrţile vor sprijini colaborarea în domeniul învãţãmîntului de toate gradele în scopul mai bunei cunoaşteri şi valorificari reciproce a rezultatelor obţinute în dezvoltarea calitativã a învãţãmîntului şi educaţiei, inclusiv în educarea tinerei generaţii în spirit comunist. Ele vor intensifica schimbul de experienta şi de informaţii referitoare la formele şi metodele didactice moderne, la elaborarea bazelor ştiinţifice ale învãţãmântului şi educaţiei, perfecţionarea conţinutului planurilor şi programelor didactice, instruirea şi perfecţionarea cadrelor didactice, perfecţionarea orientarii profesionale, elaborarea şi introducerea documentãrii metodice şi didactice, introducerea de noi materiale şi mijloace didactice, dezvoltarea bazei tehnico-materiale a învãţãmîntului, metodologia planificarii, proiectarea de noi instituţii de învãţãmînt.
Ele vor sprijini colaborarea directa între diferite organisme şi instituţii de profil şi vor favoriza încheierea de noi înţelegeri de colaborare care sa prevadã schimburi de specialişti, acordarea reciprocã de burse de studii pentru cercetare şi specializare, cercetãri în comun asupra unor teme de interes reciproc, schimb de publicaţii şi materiale documentare, traduceri reciproce de lucrãri de specialitate.
Fiecare parte va sprijini studierea limbii, literaturii, istoriei şi civilizatiei celeilalte tari, precum şi prezentarea celeilalte tari în manualele şcolare şi cursurile universitare, corespunzãtor obiectivelor prezentului acord. Ele vor promova în continuare activitatea didactica şi de cercetare în domeniul romanisticii şi germanisticii, precum şi editarea de lucrãri în aceste domenii, schimbul de lectori şi participarea unor cadre didactice şi studenţi la cursurile de vara, colocvii ştiinţifice şi alte manifestãri similare.
ART. 4
Pãrţile vor promova şi sprijini colaborarea în domeniul culturii între organismele şi instituţiile specializate în vederea unei mai bune cunoaşteri reciproce a realizarilor obţinute de popoarele celor doua tari în domeniile creatiei literare şi artistice, valorificarea moştenirii culturale, precum şi schimbului de experienta privind dezvoltarea creatiei folclorice şi munca culturalã de masa. Ele vor acorda atenţia cuvenitã dezvoltãrii legãturilor directe între uniunile şi asociaţiile oamenilor de cultura şi arta, agenţii de impresariat artistic, teatre dramatice şi lirice, orchestre, studiouri de filme, muzee, edituri, redactii, galerii, arhive, biblioteci şi alte instituţii culturale din cele doua tari, sprijinindu-le în desfãşurarea de schimburi de materiale documentare, de informaţii, cãrţi şi publicaţii, partituri, microfilme, filme documentare şi artistice, discuri şi alte materiale audiovizuale, schimburi de expoziţii, de formaţii artistice, precum şi schimburi de specialişti, oameni de arta şi cultura.
Fiecare parte va promova traducerea şi publicarea de lucrãri reprezentative, aparţinînd autorilor din cealaltã ţara, includerea reciprocã în repertoriile instituţiilor de spectacole a unor lucrãri dramatice şi muzicale reprezentative, organizarea zilelor prieteniei şi a unor acţiuni cultural-artistice complexe cu prilejul zilelor naţionale sau al altor aniversari importante ale celeilalte tari, difuzarea de filme realizate în cealaltã ţara şi realizarea de coproductii de filme artistice, de animatie şi documentare.
Pãrţile vor incuraja colaborarea între instituţiile de resort din cele doua tari în vederea dezvoltãrii schimbului de experienta privitor la realizarea pliticii culurale, conducerea şi planificarea în domeniul culturii în societatea socialistã. Ele vor colabora în cercetarea problemelor actuale ale culturii şi artei, ale activitãţii culturale de masa, perfecţionãrii cadrelor din domeniul culturii.
ART. 5
Pãrţile vor promova colaborarea directa dintre organele de presa, radio şi televiziune, precum şi dintre asociaţiile profesionale respective, în scopul unei mai bune cunoaşteri şi popularizarii reciproce a realizarilor obţinute în construcţia socialismului în domeniile vieţii economice, sociale, culturale, ştiinţifice şi artistice.
Ele vor sprijini schimbul de materiale şi de persoane între organele de specialitate din cele doua tari, precum şi realizarile de coproductii în domeniul filmului de televiziune, emisiunilor radifonice şi altor programe şi materiale adecvate.
ART. 6
Pãrţile vor incuraja colaborarea directa între organismele şi instituţiile care activeazã în domeniul sãnãtãţii publice şi stiintelor medicale în vederea unei mai bune cunoaşteri reciproce a rezultatelor obţinute şi a popularizarii acestora prin schimburi de materiale documentare şi publicaţii, schimb de experienta, precum şi traducerea şi publicarea de lucrãri ştiinţifice.
Ele vor promova activitatea de cercetãri comune în domenii convenite şi vor asigura punerea rapida în aplicare a rezultatelor obţinute în vederea creşterii în continuare a calitãţii şi eficientei asistenţei medicale.
ART. 7
Pãrţile vor incuraja colaborarea directa între organismele şi organizaţiile de turism din cele doua tari în vederea unei mai bune cunoaşteri reciproce şi nemijlocite a realizarilor obţinute de cele doua tari în construcţia socialistã, a valorilor istorice şi culturale ale celor doua popoare.
Ale vor sprijini, în acest scop, dezvoltarea schimbului de experienta asupra diferitelor aspecte ale turismului intern şi internaţional, inclusiv ale turismului cu caracter cultural, precum şi eforturile comune în vederea creşterii valorii formative şi educative a turismului, îndeosebi a turismului destinat tineretului.
ART. 8
Pãrţile vor sprijini dezvoltarea colaborãrii în domeniul culturii fizice şi sportului prin promovarea de înţelegeri directe între organele şi asociaţiile competente din cele doua tari.
Ele vor incuraja schimbul de informaţii, de echipe sportive şi antreprenori, participarea lor la competitii organizate în cele doua tari, schimbul de experienta în domeniul sportului de masa şi de performanta.
ART. 9
Pãrţile vor sprijini participarea reciprocã de personalitãţi la congrese, conferinţe, festivaluri, concursuri, competitii, colocvii, simpozioane sau alte manifestãri cultural-ştiinţifice cu caracter internaţional, organizate în fiecare din cele doua tari.
Pãrţile vor promova, de asemenea, colaborarea în cadrul organizaţiilor ştiinţifice şi culturale internaţionale.
ART. 10
Pãrţile îşi vor acorda, la cerere, asistenta de specialitate în domeniile care fac obiectul prezentului acord, prin trimiterea de specialişti.
Trimiterea de specialişti şi condiţiile concrete privind activitatea acestora vor fi convenite între organele sau instituţiile de resort din cele doua tari.
ART. 11
Pãrţile vor asigura, în cadrul prevederilor legale ale fiecãreia, cetãţenilor celuilalt stat, care sînt trimişi pentru aplicarea prezentului acord, condiţiile necesare îndeplinirii sarcinilor ce le revin.
Cetãţenii statului trimiţãtor sînt obligaţi sa respecte prevederile legale ale statului primitor.
ART. 12
Pentru punerea în aplicare a prezentului acrod, pãrţile vor încheia planuri periodice în care vor fi convenite activitãţi concrete, precum şi condiţiile organizatorice şi financiare ale realizãrii lor. Organele şi instituţiile de stat a cãror colaborare se desfãşoarã pe baza prezentului acord pot încheia, în cadrul competentelor lor, înţelegeri, planuri sau protocoale de lucru.
Reprezentanţii organelor competente din cele doua tari se vor intilni alternativ în Republica Socialistã România şi Republica Democrata Germanã pentru a face schimb de opinii asupra îndeplinirii prevederilor din planuri, precum şi propuneri de imbunatatire a colaborãrii.
Decontarea reciprocã a plãţilor necomerciale va avea loc în conformitate cu înţelegerile în vigoare între cele doua pãrţi.
ART. 13
La data intrãrii în vigoare a prezentului acord înceteazã valabilitatea "Acordului de colaborare culturalã şi ştiinţificã dintre guvernul Republicii Populare Romane şi guvernul Republicii Democrate Germane", semnat la Bucureşti la 15 iulie 1958.
ART. 14
Prezentul acord va fi supus aprobãrii organelor competente, conform prevederilor legislative din fiecare stat, şi va intra în vigoare la data schimbului de note prin care se confirma aprobarea.
Valabilitatea acordului este de 10 ani, dupã care el se va prelungi, prin tacitã reconducţiune, pe noi perioade de cîte 5 ani, dacã nici una dintre pãrţi nu-l va denunta, în scris, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea fiecãrei perioade de valabilitate.
Semnat la Bucureşti la 27 iunie 1980, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana şi germanã textele avînd aceeaşi valoare.

Pentru guvernul
Republicii Socialiste România
Ştefan Andrei
ministrul afacerilor externe

Pentru guvernul
Republicii Democrate Germane
Oskar Fischer,
ministrul afacerilor externe

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016