Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 26 martie 1992  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Finlanda pentru promovarea si protejarea reciproca a investitiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 26 martie 1992 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Finlanda pentru promovarea si protejarea reciproca a investitiilor

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 25 noiembrie 1992

Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda, denumite în continuare pãrţi contractante,
în dorinta de a intensifica cooperarea economicã în beneficiul reciproc al ambelor tari,
intentionind sa creeze condiţii favorabile pentru investiţiile investitorilor fiecãrei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante şi,
recunoscind nevoia de a proteja investiţiile investitorilor ambelor pãrţi contractante şi de a stimula fluxul de capital şi al iniţiativei în afaceri cu privire la prosperitatea economicã a ambelor pãrţi contractante,
au convenit cele ce urmeazã:
ART. 1
Definiţii
1. În sensul acestui acord:
a) termenul investiţie înseamnã orice fel de active, investite de cãtre un investitor al unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, legate de activitãţile economice şi desemneazã în special dar nu exclusiv:
(i) drepturi de proprietate mobila sau imobilã şi orice alte drepturi cum ar fi: ipoteci, privilegii sau garanţii;
(ii) acţiuni, obligaţiuni, pãrţi sociale şi alte forme de interese în societãţi sau interese în proprietatea unor astfel de societãţi;
(iii) beneficii reinvestite;
(iv) drepturi de creanta sau alte drepturi referitoare la prestãri avînd o valoare economicã sau financiarã;
(v) drepturi de proprietate industriala şi intelectualã cum sînt: drepturi de autor, mãrci de comerţ, nume comerciale, brevete, procedee tehnice, know-how, goodwill, precum şi alte drepturi similare;
(vi) concesiuni de afaceri conferite prin lege sau în virtutea unui contract, inclusiv concesiunile de cercetare, cultivare, extracţie sau exploatare de resurse naturale;
b) termenul venituri desemneazã sumele produse de o investiţie şi include, în special, dar nu exclusiv, beneficii, dividende, dobinzi, sporuri de capital, redevenţe, prime de conducere şi drepturi de asistenta tehnica sau alte onorarii;
c) termenul investitor desemneazã:
(i) orice persoana fizica care este cetãţean al oricãrei pãrţi contractante, în conformitate cu legile sale;
(ii) orice persoane juridicã care îşi are sediul pe teritoriul oricãrei pãrţi contractante;
d) termenul teritoriu va desemna, cu privire la România şi Finlanda, teritoriul care reprezintã România şi Republica Finlanda.
2. Dacã exista perspectiva unei investiţii pe teritoriul unei pãrţi contractante, care ar urma sa fie efectuatã de o societate ce nu este acoperitã de definitia din paragraful 1 c) (ii) al acestui articol, dar în care investitorii celeilalte pãrţi contractante au interes predominant, prima parte contractantã, printr-un acord reciproc între cele doua pãrţi contractante, va considera societatea ca una care se bucura de protecţia acestui acord, în ceea ce priveşte investiţia respectiva.
ART. 2
Aplicabilitatea acestui acord
1. Acest acord se va aplica numai investiţiilor efectuate în conformitate cu legile, reglementãrile şi procedurile tarii gazda.
2. Potrivit dispoziţiilor paragrafului 1 al acestui articol, acest acord se va aplica tuturor investiţiilor efectuate pe teritoriul unei pãrţi contractante, de cãtre investitorii celeilalte pãrţi contractante anterior sau ulterior intrãrii în vigoare a acestui acord. Cu toate acestea, acordul nu se va aplica vreunui diferend care a apãrut anterior intrãrii în vigoare a acestui acord.
ART. 3
Protejarea investiţiilor
Fiecare parte contractantã, potrivit legilor şi reglementãrilor sale şi în conformitate cu dreptul internaţional, va asigura pe toatã perioada un tratament just şi echitabil pentru investiţiile investitorilor celeilalte pãrţi contractante.
ART. 4
Tratamentul naţiunii celei mai favorizate
1. Fiecare parte contractantã va acorda investiţiilor investitorilor celeilalte pãrţi contractante deplina siguranta şi protecţie, care în nici un caz nu va fi mai mica decît cea acordatã investiţiilor investitorilor unui stat terţ. Fiecare parte contractantã va respecta orice obligaţie pe care şi-a asumat-o referitor la investiţii.
2. Dacã prevederile legale ale oricãrei pãrţi contractante sau obligaţiile în baza dreptului internaţional existente în prezent sau stabilite pe parcurs între pãrţile contractante, suplimentar fata de acest acord, conţin o reglementare fie generalã sau specifica, care indreptateste investiţiile investitorilor celeilalte pãrţi contractante la un tratament mai favorabil decît cel prevãzut de acest acord, aceasta reglementare, în mãsura în care este mai favorabilã, va prevala asupra prezentului acord.
3. Prevederile acestui acord referitoare la acordarea unui tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat investitorilor oricãrui stat terţ, nu vor fi astfel interpretate în sensul de a obliga o parte contractantã sa extindã asupra investitorilor celeilalte, beneficiul oricãrui tratament, preferinta sau privilegiul rezultind din:
a) orice uniune vamalã existenta sau viitoare, uniune economicã sau acord cu privire la formarea unei zone de liber schimb sau alte forme de cooperare regionala la care oricare parte contractantã este sau poate deveni parte; sau
b) orice acord internaţional sau aranjament cu referire integrala sau principala la impozitare sau orice legislaţie interna referitoare la impozitare.
ART. 5
Exproprierea şi despãgubirea
1. Nici o parte contractantã nu va lua nici un fel de mãsuri de expropriere, nationalizare sau orice alte mãsuri cu efect echivalent nationalizarii sau exproprierii, impotriva investiţiei unui investitor al celeilalte pãrţi contractante cu excepţia urmãtoarelor cazuri:
a) mãsurile sînt luate în interes public şi în temeiul unei proceduri legale corespunzãtoare;
b) mãsurile nu sînt discriminatorii;
c) mãsurile sînt însoţite de dispoziţii referitoare la plata unei despãgubiri prompte, adecvate şi efective. Aceasta despãgubire se va ridica la valoarea de piata a investiţiilor afectate, imediat înainte ca mãsurile la care s-a fãcut referire mai sus în acest paragraf sa fie luate sau sa fie publicate şi va fi liber transferabila în valuta convertibilã de la partea contractantã la cursul oficial de schimb în vigoare la data la care s-a fãcut evaluarea. Transferul se va efectua fãrã intirziere nejustificatã într-o perioada care sa fie necesarã pentru completarea formalitãţilor de transfer şi în nici un caz sa nu depãşeascã 6 luni. Despãgubirea va fi purtãtoare de dobinda pînã la data plãţii la un curs bazat pe London Interbank Offered Rate (Libor) pentru valuta respectiva şi perioada corespunzãtoare.
2. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol se vor aplica, de asemenea, şi veniturilor dintr-o investiţie în cazul lichidãrii, la sumele obţinute din lichidare.
ART. 6
Despãgubire pentru pierderi
Investitorilor oricãrei pãrţi contractante ale cãror investiţii suferã pierderi pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante datorate unui rãzboi sau altui conflict armat, stãrii de necesitate, revoluţiei sau revoltei, li se va acorda de cãtre cealaltã parte contractantã un tratament nu mai puţin favorabil decît cel pe care acea parte îl acorda investitorilor oricãrui stat terţ în ceea ce priveşte restituirea, compensarea, despãgubirea sau alta recompensa privind valoarea. Astfel de plati vor fi liber transferabile între cele doua pãrţi contractante.
ART. 7
Repatrierea valorii investiţiei şi a veniturilor
1. Fiecare parte contractantã va permite, în conformitate cu legile şi reglementãrile sale, fãrã restrictii ori intirziere nejustificatã, dar în orice caz într-o perioada ce nu va depãşi 6 luni, transferul în orice valuta convertibilã al:
a) profiturilor nete, dividendelor, redevenţelor, a onorariilor pentru asistenta tehnica şi de alt gen, a dobinzilor şi altor venituri rezultind din orice investiţii a investitorilor celeilalte pãrţi contractante;
b) veniturilor rezultate din lichidarea totalã sau parţialã sau din vînzarea, oricãrui obiect al investiţiei fãcute de cãtre investitorii celeilalte pãrţi contractante;
c) fondurilor pentru plata împrumuturilor investitorilor unei pãrţi contractante de la investitorii celeilalte pãrţi contractante pe care ambele pãrţi contractante le-au recunoscut ca investiţii; iar
d) cu privire la cetãţenii partii contractante, care sînt angajaţi în legatura cu implementarea unei investiţii în teritoriul sau, al cistigurilor acestor cetãţeni.
2. Pãrţile contractante vor permite, de asemenea, transferul liber de pe teritoriile lor a proprietãţilor mobiliare care constituie parte a unei investiţii de cãtre un investitor al celeilalte pãrţi contractante.
3. Pãrţile contractante înţeleg sa acorde transferurilor la care se face referire în paragrafele 1 şi 2 ale acestui articol un tratament la fel de favorabil ca cel acordat transferurilor care provin din investiţiile fãcute de investitorii oricãrei tari terţe.
ART. 8
Diferende dintre o parte contractantã şi un investitor
1. Orice diferend legal dintre un investitor al unei pãrţi contractante şi cealaltã parte contractantã privind o investiţie a celei dintii pe teritoriul celei din urma, care nu a fost rezolvatã în mod amical într-o perioada de 3 luni de la notificarea scrisã a reclamaţiei, poate, la cererea oricãrei pãrţi în disputa, sa fie supusã spre reglementare Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor privind Investiţiile (denumit în continuare centrul) avîndu-se în vedere aplicarea prevederilor Convenţiei privind reglementarea diferendelor referitoare la investiţii dintre state şi cetãţenii altor state, deschisã pentru semnare la Washington D.C. la 18 martie 1965.
2. Fãrã a intra în contradictie cu prevederile paragrafului 1 al acestui articol referitor la prezentarea diferendului la arbitraj, investitorul va avea dreptul sa aleagã procedura de conciliere sau tribunalul teritorial al partii contractante, înainte ca diferendul sa fie supus arbitrajului în conformitate cu paragraful 1 de mai sus.
3. Hotãrîrile arbitrale vor fi recunoscute şi aplicate de pãrţile contractante în conformitate cu Convenţia din 1958 de la New York privind recunoaşterea şi aplicarea hotãrîrilor arbitrajului extern.
ART. 9
Diferende dintre pãrţile contractante
1. Diferendele dintre pãrţile contractante privind interpretarea sau aplicarea acestui acord vor fi reglementate, pe cît posibil, pe canale diplomatice.
2. Dacã un diferend între pãrţile contractante nu poate fi astfel soluţionat într-un interval de 6 luni, acesta poate fi prezentat, la cererea oricãrei pãrţi contractante, unui tribunal arbitral.
3. Un astfel de tribunal arbitral va fi constituit pentru fiecare caz în parte în urmãtorul mod: în termen de 2 luni de la primirea cererii pentru arbitraj, fiecare parte contractantã va desemna un membru al tribunalului. Aceşti doi membri vor selecta apoi un cetãţean al unui stat terţ care, cu aprobarea celor doua pãrţi contractante, va fi desemnat preşedinte al tribunalului. Preşedintele va fi desemnat în termen de 2 luni de la data numirii celorlalţi doi membri.
4. Dacã în decursul perioadelor specificate în paragraful 3 al acestui articol nu au fost efectuate numirile necesare, oricare parte contractantã poate, în absenta oricãrui alt acord, sa invite pe preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie sa facã numirile necesare. Dacã preşedintele este cetãţean al uneia dintre pãrţile contractante sau este în alt mod împiedicat de la exercitarea funcţiei menţionate, vicepreşedintele va fi invitat sa facã numirile necesare. Dacã vicepreşedintele este cetãţean al uneia dintre pãrţile contractante sau dacã este, de asemenea, împiedicat sa exercite funcţia menţionatã, membrul Curţii Internaţionale de Justiţie, care urmeazã imediat în grad şi nu este cetãţean al uneia dintre pãrţile contractante şi care nu este în alt mod împiedicat de la exercitarea funcţiei menţionate, va fi invitat sa facã numirile necesare.
5. Tribunalul arbitral va adopta hotãrîrea sa cu majoritate de voturi. O astfel de hotãrîre va fi obligatorie pentru ambele pãrţi contractante. Cheltuielile privind preşedintele şi membrii tribunalului vor fi suportate în pãrţi egale de cãtre pãrţile contractante. Cu toate acestea, tribunalul poate sa indice, în decizia sa, ca o parte mai mare a costurilor sa fie suportate de una dintre cele doua pãrţi contractante, iar aceasta sentinta va fi obligatorie pentru ambele pãrţi contractante. Tribunalul îşi va stabili propria procedura.
ART. 10
Subrogarea
Dacã o parte contractantã sau instituţia desemnatã de aceasta efectueazã o plata oricãruia dintre investitorii sãi, în virtutea unei garanţii pe care a acordat-o în legatura cu o investiţie, cealaltã parte contractantã va recunoaşte, fãrã însã a aduce un prejudiciu drepturilor primei pãrţi contractante conform art. 9, transferul oricãrui drept ori titlu al unui astfel de investitor cãtre acea parte contractantã şi subrogarea acelei pãrţi contractante sau instituţiei sale desemnate în orice drept sau titlu.
ART. 11
Intrarea în vigoare. Durata şi expirare
1. Acest acord va intra în vigoare în 30 de zile dupã data la care pãrţile contractante şi-au notificat una alteia ca cerinţele legale pentru intrarea în vigoare a acestui acord au fost îndeplinite.
2. Acordul va rãmîne în vigoare pentru o perioada de 15 ani. Dupã aceea va continua sa fie în vigoare pînã la expirarea a 12 luni de la data la care oricare parte contractantã va da celeilalte o notificare scrisã de expirare.
3. Pentru investiţiile fãcute pînã la data la care expirarea acordului devine efectivã, prevederile art. 1-10 vor continua sa aibã efect pentru perioada urmãtoare de 15 ani, dupã data expirãrii, şi fãrã a prejudicia aplicarea în continuare a prevederilor legislaţiei generale internaţionale.
Semnat la Helsinki la 26 martie 1992, în doua exemplare originale în limbile finlandeza, romana şi engleza, toate exemplarele fiind egal autentice. În caz de disputa, originalul în limba engleza va prevala.

Pentru Guvernul
României,
Adrian Nastase,
ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul
Republicii Finlanda,
Pvo Vayrynen,
ministrul afacerilor externe

-------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016