Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 23 septembrie 1987  intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Tunisiene privind promovarea si garantarea reciproca a investitiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 23 septembrie 1987 intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Tunisiene privind promovarea si garantarea reciproca a investitiilor

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 60 din 24 decembrie 1987

Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Tunisiene, denumite în continuare pãrţi contractante,
în dorinta de a consolida relaţiile de cooperare economicã existente între cele doua state,
animate de vointa de a crea condiţii favorabile pentru investiţiile realizate de cãtre investitorii uneia dintre pãrţile contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante,
convinse ca o garantare reciprocã a investiţiilor este de natura sa stimuleze initiativa în domeniul economic,

au convenit dispoziţiile urmãtoare:

ART. 1
1. Fiecare parte contractantã se angajeazã sa incurajeze şi sa promoveze pe teritoriul sau investiţiile investitorilor celeilalte pãrţi contractante.
2. Investiţiile aprobate şi realizate pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante, în conformitate cu legislaţia sa, se bucura de protecţia şi garanţiile prevãzute de prezentul acord.
ART. 2
În înţelesul acestui acord:
1. Investiţii înseamnã toate bunurile, serviciile şi mijloacele financiare care contribuie la realizarea unui obiectiv economic.
2. Beneficii înseamnã sumele care rezulta din investiţii drept cistiguri, determinate potrivit legii partii contractante pe teritoriul cãreia a fost realizatã investiţia.
3. Investitori înseamnã:
a) pentru Republica Socialistã România, unitãţi economice romane cu personalitate juridicã şi care, potrivit legii romane, au atribuţii de comerţ exterior şi cooperare economicã cu strainatatea;
b) pentru Republica Tunisianã, persoanele fizice de naţionalitate tunisianã, în sensul codului naţionalitãţii, precum şi orice persoana juridicã avînd sediul sau pe teritoriul Republicii Tunisiene şi constituitã conform legislaţiei în vigoare.
ART. 3
1. Fiecare parte contractantã se angajeazã sa asigure un tratament just şi echitabil investiţiilor efectuate pe teritoriul sau de investitori ai celeilalte pãrţi contractante.
2. Fiecare parte contractantã va acorda, pe teritoriul sau, investiţiilor şi investitorilor celeilalte pãrţi contractante, un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat investiţiilor şi investitorilor oricãrui stat terţ.
3. Dacã din legislaţia uneia dintre pãrţile contractante sau din obligaţii internaţionale existente sau care vor fi asumate în viitor de una dintre pãrţile contractante, în afarã acestui acord, rezulta dispoziţii mai favorabile pentru investiţiile şi investitorii celeilalte pãrţi contractante, aceste dispoziţii mai favorabile vor prevala fata de cele ale prezentului acord.
4. Dispoziţiile prezentului acord, privind tratamentul naţiunii celei mai favorizate, nu se vor aplica la avantajele pe care fiecare dintre pãrţile contractante le va acorda investitorilor oricãrui stat terţ, pe baza participãrii sale la o uniune economicã sau vamalã, piata comuna, zona de liber schimb, organizaţie economicã regionala, precum şi în virtutea unor acorduri bilaterale cu caracter regional referitoare la operaţiuni de investiţii specifice sau a unor acorduri internaţionale privind evitarea dublei impuneri.
ART. 4
1. În cazul în care o parte contractantã va expropria pentru utilitate publica, va nationaliza investiţii efectuate de investitori ai celeilalte pãrţi contractante sau va lua fata de acestea orice alte mãsuri avînd un efect similar, ea va trebui sa garanteze vãrsarea unei despãgubiri care sa corespundã valorii investiţiei la data exproprierii, nationalizarii sau a mãsurilor cu efect similar. Cel mai tirziu la data luãrii acestor mãsuri, va fi prevãzutã o procedura corespunzãtoare pentru a se determina cuantumul şi modalitatea de plata a despãgubirii, care va trebui sa fie efectiv realizabila, vãrsatã fãrã intirziere şi liber transferabila.
La cererea partii interesate, cuantumul despãgubirii va putea fi reevaluat de tribunalul competent din ţara în care investiţia a fost efectuatã.
2. Dacã un diferend între un investitor şi parte contractantã pe teritoriul cãreia s-a realizat investiţia cu privire la cuantumul despãgubirii continua sa existe dupã hotãrîrea finala a tribunalului naţional, oricare dintre aceştia este îndreptãţit sa supunã diferendul, în termen de doua luni de la epuizarea recursurilor interne sau de la expirarea termenului prevãzut la paragraful urmãtor, Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, pentru conciliere sau arbitraj, potrivit procedurii prevãzute în Convenţia deschisã pentru semnare la Washington la 18 martie 1965.
3. Totuşi, condiţia referitoare la epuizarea cãilor de recurs prevãzute de legislaţia partii contractante pe teritoriul cãreia a fost realizatã investiţia nu va mai putea fi opusã de aceasta parte contractantã dupã un termen de şase luni de la data primului act de procedura contencioasã pentru reglementarea acestui diferend de cãtre tribunale.
4. Investitorii unei pãrţi contractante ale cãror investiţii au suferit pierderi pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, cu ocazia unui rãzboi sau alt conflict armat sau unei stãri de urgenta nationala, vor beneficia din partea acesteia din urma, în ceea ce priveşte despãgubirea, de un tratament care nu va fi mai puţin favorabil decît cel acordat investitorilor oricãrui stat terţ. Sumele privind aceste despãgubiri vor fi liber transferabile.
ART. 5
Fiecare parte contractantã se angajeazã sa autorizeze, conform dispoziţiilor legale în vigoare pe teritoriul sau, liberul transfer al:
a) beneficiilor şi dividendelor distribuite, produsului lichidãrii parţiale sau totale a investiţiei;
b) redevenţelor decurgind dintr-un contract de asistenta tehnica aprobat în prealabil de autoritãţile competente ale fiecãreia din cele doua tari;
c) rambursarilor de credite acordate inclusiv dobinzile, ale cãror condiţii au fost în prealabil aprobate de autoritãţile competente ale fiecãreia din cele doua tari;
d) remuneraţiei cetãţenilor autorizaţi sa lucreze în cadrul unei investiţii realizate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
ART. 6
Dacã una dintre pãrţile contractante, în virtutea unei garanţii date pentru o investiţie realizatã pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, efectueazã plati propriilor sãi investitori, ea este subrogatã, prin acest fapt, în drepturile, obligaţiile şi acţiunile investitorilor respectivi. Subrogarea în drepturile şi obligaţiile investitorului asigurat se extinde, de asemenea, la dreptul de transfer menţionat la art. 4 şi 5 de mai sus. Partea contractantã plãtitoare nu va putea sa dobindeasca drepturi sau sa-şi asume obligaţii mai mari decît cele ale investitorului asigurat.
ART. 7
1. Transferurile de valuta potrivit art. 4, 5 şi 6 vor fi efectuate fãrã intirziere, în valuta convertibilã în care a fost realizatã investiţia sau într-o alta valuta liber convertibilã, dacã s-a convenit astfel, la cursul de schimb în vigoare la data transferului.
2. Este considerat ca fiind efectuat "fãrã intirziere" transferul care se realizeazã într-un termen normal necesar pentru întocmirea formalitãţilor de transfer. Termenul curge din ziua în care a fost prezentatã autoritãţilor competente cererea de transfer, împreunã cu documentele necesare, şi nu va depãşi, în nici un caz o perioada de doua luni.
ART. 8
1. Diferendele dintre pãrţile contractante, referitoare la interpretarea şi aplicarea prezentului acord, vor fi soluţionate, pe cît posibil, prin tratative între cele doua pãrţi contractante. Dacã diferendul nu poate fi reglementat într-o perioada de şase luni de la începerea tratativelor, el va fi supus, la cererea uneia dintre pãrţile contractante, unui tribunal arbitral.
2. Tribunalul arbitral va fi constituit pentru fiecare caz în parte, astfel: fiecare parte contractantã desemneazã un arbitru iar cei doi arbitri vor numi, de comun acord, un preşedinte care trebuie sa fie cetãţean al unui stat terţ. Dacã arbitrii nu sînt numiţi în termen de doua luni de la primirea cererii de arbitraj, partea contractantã care nu şi-a numit arbitrul este de acord ca acesta sa fie numit de preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie. Dacã cei doi arbitri nu pot sa se punã de acord asupra numirii preşedintelui, în termen de doua luni de la desemnarea lor, acesta va fi numit, la cererea uneia dintre pãrţile contractante, de preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie.
Dacã preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie este cetãţean al uneia dintre pãrţile contractante sau dacã este împiedicat sa-şi exercite funcţia sa, numirile respective vor fi fãcute de vicepreşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie. Dacã şi acesta este cetãţean al uneia dintre pãrţile contractante sau dacã este împiedicat sa-şi exercite funcţia sa, numirile respective vor fi fãcute de membrul cel mai în virsta al Curţii Internaţionale de Justiţie, care nu este cetãţean al uneia dintre pãrţile contractante.
3. Tribunalul arbitral adopta hotãrîrile sale pe baza dispoziţiilor prezentului acord şi ale altor acorduri similare încheiate de pãrţile contractante, precum şi dupã principiile şi normele generale ale dreptului internaţional. Tribunalul arbitral adopta hotãrîrile sale cu majoritate de voturi. Înainte de a pronunţa hotãrîrea, tribunalul poate sa propunã acceptãrii pãrţilor contractante, în orice faza a litigiului, o reglementare amiabila a diferendului. Hotãrîrile tribunalului arbitral sînt definitive şi obligatorii pentru pãrţile contractante.
4. Fiecare parte contractantã suporta cheltuielile arbitrului pe care l-a desemnat şi acelea efectuate de reprezentanţii sãi la dezbaterile tribunalului. Cheltuielile privind preşedintele şi celelalte cheltuieli vor fi suportate în pãrţi egale de pãrţile contractante.
5. În afarã de cazul cînd pãrţile contractante convin altfel, tribunalul arbitral stabileşte el însuşi procedura sa.
ART. 9
1. Prezentul acord va fi supus ratificãrii, conform procedurii constituţionale a fiecãrei tari, iar schimbul instrumentelor de ratificare va avea loc cît mai curînd posibil.
2. Acordul intra în vigoare la o luna de la data schimbului instrumentelor de ratificare. Acordul rãmîne în vigoare pentru o perioada de 10 ani şi se va reînnoi prin tacitã reconducţiune pentru perioade similare, afarã de cazul denunţãrii în scris, de una dintre pãrţile contractante, cu un an înaintea expirãrii fiecãrei perioade.
3. Dispoziţiile prezentului acord se vor aplica, de asemenea, investiţiilor efectuate înainte de intrarea sa în vigoare de cãtre investitorii unei pãrţi contractante şi acceptate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante în conformitate cu legislaţia acesteia.
4. Pentru investiţiile efectuate înainte de data expirãrii sale, prezentul acord va rãmîne aplicabil, timp de 10 ani, începînd de la data acestei expirari.
Drept care subsemnaţii reprezentanţi, autorizaţi în modul cuvenit de guvernele lor respective, au semnat prezentul acord.
Fãcut la Tunis la 23 septembrie 1987, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana, arabã şi franceza, toate textele avînd aceeaşi valoare. În caz de diferenţe de interpretare, textul în limba franceza va fi considerat ca text de referinta.

Pentru Guvernul
Republicii Socialiste România,
Constantin Stanca

Pentru Guvernul
Republicii Tunisiene,
Ahmed Ben Arfa

-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016