Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 23 februarie 1995  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 23 februarie 1995 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 iunie 1995
LEGE 54 din 9 iunie 1995

Guvernul României şi Guvernul Ucrainei (denumite în cele ce urmeazã pãrţi contractante),
dorind sa intensifice cooperarea economicã în beneficiul reciproc al ambelor state,
intentionind sa creeze şi sa menţinã condiţii favorabile pentru investiţiile investitorilor unui stat pe teritoriul celuilalt stat,
constiente ca promovarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor, conform prezentului acord, stimuleaza initiativa de afaceri în acest domeniu,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Definiţii
În sensul acestui acord:
1. Termenul investiţie va cuprinde orice fel de activ investit în legatura cu activitãţile economice de cãtre un investitor al unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, în conformitate cu şi în limitele legislaţiei celei din urma, şi va include, în special, dar nu exclusiv:
a) drepturile de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi orice alte drepturi, ca: dreptul de a utiliza proprietatea ca obiect la ipotecii sau al reţinerii pentru datorii şi alte drepturi similare;
b) acţiuni, obligaţiuni şi pãrţi sociale ale societãţilor sau orice alta forma de participare într-o societate;
c) creanţe sau prestaţii avînd valoare economicã, asociate cu o investiţie;
d) drepturi de proprietate intelectualã, inclusiv drepturi de autor, mãrci de comerţ, brevete, design industrial, procedee tehnice, know-how, secrete de comerţ, nume comerciale şi goodwill, asociate cu o investiţie;
e) concesiuni permise de legislaţia statului fiecãrei pãrţi contractante sau prin acordurile bilaterale între România şi Ucraina incluzind prospectarea, dezvoltarea, extractia şi exploatarea resurselor naturale.
Orice modificare a formei în care activele sînt investite nu va afecta caracterul lor de investiţie.
2. Termenul investitor va desemna orice persoana fizica sau juridicã care investeste pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
a) Termenul persoana fizica va desemna orice persoana fizica avînd cetãţenia oricãrei pãrţi contractante, în conformitate cu legile sale.
b) Termenul persoana juridicã va desemna, în legatura cu fiecare parte contractantã, orice entitate înfiinţatã sau constituitã în conformitate cu legislaţia sa şi recunoscuta ca persoana juridicã de aceasta şi avînd sediul, împreunã cu activitãţile economice reale, pe teritoriul aceleiaşi pãrţi contractante.
3. Termenul venituri va desemna sumele produse de o investiţie şi include, în special, dar nu exclusiv, profituri, dobinzi, majorãri de capital, acţiuni, dividende sau alte onorarii.
4. Termenul teritoriu va desemna, în legatura cu fiecare parte contractantã, teritoriul aflat sub suveranitatea sa, precum şi marea şi zonele submarine asupra cãrora fiecare parte contractantã exercita, în conformitatea cu dreptul internaţional, drepturi suverane sau jurisdicţie.
ART. 2
Promovarea şi protejarea investiţiilor
1. Fiecare parte contractantã va incuraja şi va crea condiţii favorabile pentru investitorii celeilalte pãrţi contractante de a efectua investiţii pe teritoriul sau şi va admite aceste investiţii, în conformitate cu legislaţia sa.
2. Investiţiilor investitorilor fiecãrei pãrţi contractante li se va acorda permanent un tratament just şi echitabil, bucurindu-se de protecţie şi siguranta deplina pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
ART. 3
Tratamentul naţional şi cel al naţiunii cele mai favorizate
1. Fiecare parte contractantã va acorda, pe teritoriul sau, investiţiilor şi veniturilor investitorilor celeilalte pãrţi contractante un tratament just şi echitabil şi nu mai puţin favorabil decît cel pe care îl acorda investiţiilor şi veniturilor propriilor sãi investitori sau investiţiilor şi veniturilor investitorilor oricãrui stat terţ, ori care este mai favorabil.
2. Fiecare parte contractantã va acorda, pe teritoriul sau, investitorilor celeilalte pãrţi contractante, în ceea ce priveşte conducerea, întreţinerea, folosirea, fructificarea sau dispunerea de investiţiile lor, un tratament just şi echitabil şi nu mai puţin favorabil decît cel pe care în acorda propriilor sãi investitori sau ai oricãrui stat terţ, ori care este mai favorabil.
3. Dacã o parte contractantã a admis o investiţie pe teritoriul sau, aceasta va asigura, în conformitate cu legislaţia sa, autorizaţiile necesare în legatura cu investiţia, inclusiv pentru angajarea personalului de conducere şi tehnic, la alegerea sa, indiferent de cetãţenie.
4. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale acestui articol nu vor fi interpretate în sensul de a obliga o parte contractantã sa extindã asupra investitorilor celeilalte avantajele oricãrui tratament, preferinta sau privilegiu care pot fi extinse de cãtre prima parte contractantã, în virtutea:
a) oricãrei uniuni vamale sau zone de comerţ liber ori uniuni monetare sau oricãror acorduri internaţionale similare care conduc la astfel de uniuni sau instituţii ori altor forme de cooperare regionala la care oricare dintre pãrţile contractante este sau poate deveni parte;
b) oricãrui acord internaţional sau aranjament referitor, în întregime sau parţial, la impozitare.
ART. 4
Compensaţia pentru pierderi
1. Dacã investiţiile investitorilor oricãrei pãrţi contractante suferã pierderi datorate rãzboiului, unor conflicte armate, stãrii de necesitate nationala, revoltei, insurectiei, rascoalei sau altor evenimente similare pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, li se vor acorda de cãtre cea din urma parte contractantã, în ceea ce priveşte restituirea, indemnizarea, compensarea sau alta reglementare, un tratament nu mai puţin favorabil decît cel pe care ultima parte contractantã în acorda propriilor sau investitori sau investitorilor oricãrui stat terţ.
2. Fãrã a prejudicia prevederile paragrafului 1 al acestui articol, investitorilor unei pãrţi contractante care, în oricare dintre evenimentele menţionate în acest paragraf, suferã pierderi pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante ca urmare a :
a) rechiziţionãrii proprietãţilor de cãtre forţele sau autoritãţile acesteia;
b) distrugerii proprietãţii lor de cãtre forţele sau autoritãţile acesteia, care nu au fost produse în acţiuni de lupta sau nu au fost cerute de necesitatea situaţiei,
li se va acorda o despãgubire justa şi adecvatã pentru pierderile suferite în timpul perioadei de rechizitionare sau ca urmare a distrugerii proprietãţii. Plãţile rezultate vor fi liber transferabile în devize convertibile, fãrã intirziere.
ART. 5
Expropriere
1. Investiţiile investitorilor oricãrei pãrţi contractante nu vor fi naţionalizate, expropriate sau supuse unor mãsuri avînd efect echivalent nationalizarii sau exproprierii (denumite în continuare expropriere) pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, decît în interes public. Exproprierea va avea loc conform legii, pe baza nediscriminatorie, şi va fi însoţitã de prevederi pentru plata unei despãgubiri prompte, adecvate şi efective. Aceasta despãgubire va corespunde valorii de piata a investiţiei expropriate, imediat înainte ca exproprierea iminenta sa devinã cunoscutã public, va fi efectuatã fãrã intirziere, va fi realizabila efectiv şi liber transferabila în moneda convertibilã, pe baza cursului oficial de schimb în vigoare la data evaluãrii.
Despãgubirea va include şi dobinda de la data determinãrii sumei despãgubirii pînã la data plãţii, pe baza ratei oficiale a dobinzii, stabilitã de banca centrala a partii contractante pe teritoriul cãreia s-a efectuat investiţia.
2. Investitorul afectat va avea dreptul la o examinare prompta, de cãtre autoritatea judecãtoreascã sau alta autoritate competenta a acelei pãrţi contractante, a cazului sau şi a evaluãrii investiţiei sale, în conformitate cu principiile prevãzute în acest articol.
3. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol se vor aplica, de asemenea, cînd o parte contractantã expropriaza activele unei societãţi care este înfiinţatã sau constituitã pe baza legislaţiei în vigoare, în orice parte a teritoriului sau, şi în care investitorii celeilalte pãrţi contractante deţin acţiuni.
ART. 6
Transferuri
1. Pãrţile contractante vor garanta transferul plãţilor referitoare la investiţii şi venituri în conformitate cu legislaţia lor în vigoare. Transferurile vor fi efectuate în moneda convertibilã, fãrã nici o restrictie şi intirziere nejustificatã. Aceste transferuri vor include, în special, dar nu exclusiv:
a) capitalul şi sumele suplimentare pentru întreţinerea sau dezvoltarea investiţiei;
b) profituri, dobinzi, dividende şi alte venituri curente;
c) fonduri pentru rambursarea împrumuturilor;
d) redevenţe sau onorarii;
e) sumele rezultate din vînzarea sau lichidarea investiţiei;
f) cistigurile persoanelor fizice, în conformitate cu legislaţia partii contractante unde au fost efectuate investiţiile.
2. În sensul acestui acord, cursurile de schimb vor fi cursurile oficiale în vigoare pentru tranzacţiile curente la data transferului, dacã nu s-a convenit altfel.
ART. 7
Subrogarea
1. Dacã o parte contractantã sau agenţia desemnatã de aceasta face plata cãtre proprii sãi investitori în baza unei garanţii pe care a acordat-o în legatura cu o investiţie pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, ultima parte contractantã va recunoaşte:
a) cesiunea, în baza legii sau ca urmare a unei tranzacţii legale în acea ţara, a oricãrui drept sau pretentie, de la investitor cãtre prima parte contractantã sau agenţia desemnatã de aceasta, precum şi
b) ca prima parte contractantã sau agenţia desemnatã de aceasta este indreptatita, în virtutea subrogarii, sa exercite drepturile şi sa revendice pretenţiile acelui investitor şi îşi va asuma obligaţiile în legatura cu investiţia.
2. Drepturile sau pretenţiile subrogarii nu vor depãşi drepturile sau pretenţiile originare ale investitorului.
ART. 8
Reglementarea diferendelor relative la investiţii între o parte contractantã şi un investitor al celeilalte pãrţi contractante
1. Orice diferend care poate surveni între un investitor al unei pãrţi contractante şi cealaltã parte contractantã în legatura cu o investiţie pe teritoriul acelei pãrţi contractante va constitui subiectul negocierilor între pãrţile aflate în diferend.
2. Dacã orice diferend între un investitor al unei pãrţi contractante şi cealaltã parte contractantã nu poate fi astfel reglementat într-o perioada de 6 luni, investitorul va fi îndreptãţit sa supunã cazul:
a) instanţei judecãtoreşti competente a partii contractante pe al carei teritoriu s-a efectuat investiţia; sau
b) Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii (I.C.S.I.D.), referitor la prevederile aplicabile ale Convenţiei pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, deschisã spre semnare la Washington D.C. la 18 martie 1965, în cazul cînd ambele pãrţi contractante au devenit parte la aceasta convenţie; sau
c) unui arbitru sau unui tribunal arbitral internaţional ad-hoc constituit pe baza Regulilor de arbitraj ale Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL). Pãrţile aflate în diferend pot conveni în scris sa modifice aceste reguli.
3. Deciziile judecãtoreşti sau hotãrîrile arbitrale vor fi definitive şi obligatorii pentru ambele pãrţi aflate în diferend.
ART. 9
Reglementarea diferendelor dintre pãrţile contractante
1. Diferendele dintre pãrţile contractante referitoare la interpretarea sau aplicarea acestui acord vor fi soluţionate, pe cît posibil, prin consultãri sau negocieri.
2. Dacã diferendul nu poate fi astfel reglementat în termen de 6 luni, el poate fi supus, la cererea oricãrei pãrţi contractante, unui tribunal arbitral, în conformitate cu prevederile acestui articol.
3. Tribunalul arbitral va fi constituit pentru fiecare caz în parte în felul urmãtor:
În doua luni de la primirea cererii de arbitraj, fiecare parte contractantã va desemna un membru al tribunalului. Aceşti doi membri vor alege apoi un naţional al unui stat terţ, care, cu aprobarea ambelor pãrţi contractante, va fi numit preşedinte al tribunalului (denumit în continuare preşedinte). Preşedintele va fi numit în 3 luni de la data desemnãrii celorlalţi doi membri.
4. Dacã, în perioadele specificate în paragraful 3 al acestui articol, numirile necesare nu au fost fãcute, poate fi înaintatã o cerere cãtre preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie pentru a face numirile. Dacã acesta este naţional al uneia dintre pãrţile contractante sau este, într-un alt fel, împiedicat sa îndeplineascã aceasta funcţie, vicepreşedintele va fi invitat sa facã numirile. Dacã vicepreşedintele este, de asemenea, naţional al uneia dintre pãrţile contractante sau este împiedicat sa-şi îndeplineascã aceasta funcţie, membrul Curţii Internaţionale de Justiţie urmãtor în funcţie, care nu este naţional al uneia dintre pãrţile contractante, va fi invitat sa facã numirile.
5. Tribunalul arbitral îşi va lua hotãrîrile cu majoritate de voturi. Aceste hotãrîri vor fi obligatorii. Fiecare parte contractantã va suporta cheltuielile propriului sau arbitru şi pe cele ale reprezentãrii sale în procedurile de arbitraj: cheltuielile preşedintelui şi celelalte cheltuieli vor fi suportate în pãrţi egale de cãtre ambele pãrţi contractante. Tribunalul arbitral îşi va determina propria procedura.
ART. 10
Aplicarea altor reguli şi angajamente speciale
1. Cînd o problema este reglementatã simultan prin acest acord şi prin alt acord internaţional la care ambele pãrţi contractante sînt pãrţi, nici o prevedere a acestui acord nu va impiedica pe oricare parte contractantã sau pe oricare dintre investitorii acesteia, care deţin investiţii pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, sa beneficieze de orice reglementãri care sînt mai favorabile cazului sau.
2. Dacã tratamentul care se va acorda de cãtre o parte contractantã investitorilor celeilalte pãrţi contractante, în conformitate cu legislaţia sa sau cu alte prevederi specifice sau contracte, este mai favorabil decît cel garantat prin acord, va fi acordat tratamentul cel mai favorabil.
ART. 11
Sfera de acţiune a acordului
1. Acest acord se referã la toate investiţiile efectuate în conformitate cu legislaţia statelor pe teritoriile cãrora sînt efectuate.
2. În ceea ce priveşte paragraful 1 al acestui articol, prezentul acord se va aplica tuturor investiţiilor efectuate de cãtre investitorii uneia dintre pãrţile contractante pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante, înainte şi dupã intrarea în vigoare a acestui acord.
3. Totuşi, acordul nu se va aplica diferendelor care au apãrut înainte de intrarea sa în vigoare.
4. Prevederile acestui acord pot fi schimbate sau completate prin consimţãmîntul reciproc al pãrţilor contractante, dupã intrarea în vigoare a acestui acord.
ART. 12
Intrarea în vigoare, durata şi expirarea
1. Fiecare parte contractantã va notifica celeilalte, pe canale diplomatice, îndeplinirea procedurilor cerute de legislaţia sa, pentru intrarea în vigoare a acordului. Acest acord va intra în vigoare la 30 de zile dupã data celei de-a doua notificãri.
2. Acest acord va rãmîne în vigoare pentru o perioada de 10 ani şi va continua sa ramina în vigoare, dacã, cu un an înainte de expirarea perioadei iniţiale sau a oricãrei perioade ulterioare, oricare parte contractantã nu va notifica celeilalte, în scris, intenţia sa de a denunta acordul.
3. În legatura cu investiţiile efectuate înainte de expirarea acestui acord, prevederile sale vor continua sa fie valabile pentru o perioada de 10 ani de la data expirãrii.
Drept pentru care, subsemnaţii, pe deplin autorizaţi, au semnat acest acord.
Întocmit în dublu exemplar, la Bucureşti, la 23 februarie 1995, în limbile: romana, ucraineana şi engleza, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferenţa de interpretare, textul în limba engleza va prevala.


Pentru Guvernul României,
Dan Mogos,
secretar de stat
al Ministerului Finanţelor

Pentru Guvernul Ucrainei,
Anatoli A. Scerbatiuk,
ministru adjunct,
Ministerul Relaţiilor Economice Externe

---------------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016