Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 22 iulie 2003  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Georgiei privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 22 iulie 2003 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Georgiei privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 5 decembrie 2003

Guvernul României şi Guvernul Georgiei, denumite în continuare pãrţi contractante,
luând în considerare prevederile Acordului de colaborare dintre Ministerul Apãrãrii Naţionale din România şi Ministerul Apãrãrii din Georgia, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 1998,
fiind conştiente de rolul important al cooperãrii dintre cele douã state pentru întãrirea pãcii şi securitãţii internaţionale,
dezvoltând o cooperare bazatã pe încredere şi interes reciproc,
au convenit urmãtoarele:

ART. 1
Prevederi generale
(1) Pãrţile contractante îşi vor îndeplini obligaţiile menţionate în prezentul acord, potrivit prevederilor acestuia, bazându-se pe principiile egalitãţii şi avantajului reciproc.
(2) Pãrţile contractante vor aplica prevederile prezentului acord în conformitate cu legislaţia statelor lor. Autoritãţile naţionale competente vor lua deciziile referitoare la schimbul informaţiilor militare clasificate între pãrţile contractante.
(3) Fiecare parte contractantã va comunica cu promptitudine celeilalte pãrţi contractante orice schimbare a legislaţiei statului sãu, care ar afecta protecţia informaţiilor militare clasificate ce fac obiectul prezentului acord. În acest caz pãrţile contractante se vor consulta în vederea unor posibile modificãri ale prezentului acord.
ART. 2
Obiect
Obiectul prezentului acord este protecţia informaţiilor militare clasificate, generate sau furnizate, direct ori indirect, de o parte contractantã celeilalte pãrţi contractante.
ART. 3
Definiţii
În scopul prezentului acord:
a) termenul informaţii militare clasificate semnificã acele informaţii care, în interesul apãrãrii şi în conformitate cu legislaţia naţionalã a pãrţilor contractante, necesitã protecţie împotriva divulgãrii neautorizate şi care au fost considerate informaţii clasificate de cãtre autoritãţile responsabile, indiferent de mijloacele folosite pentru pãstrare şi oricare ar fi formele lor de prezentare;
b) termenul material, care este identificat ca informaţie clasificatã, semnificã orice mecanism, echipament sau armã, instrument ori dispozitiv, fie fabricat, fie în curs de fabricaţie, care este clasificat datoritã informaţiilor care pot fi extrase sau derivã din el şi care pot prejudicia apãrarea;
c) termenul document, care este identificat ca informaţie clasificatã, semnificã orice informaţii întregistrate, indiferent de caracteristicile sau de forma lor fizicã, incluzând, fãrã restricţii, date scrise ori tipãrite, benzi magnetice şi cartele procesate pe computer, hãrţi, scheme, fotografii, desene, grafice, gravuri, schiţe, note şi documente de serviciu, indigouri şi benzi dactilografice sau reproduceri prin orice mijloace ori procedee, înregistrãri sub orice formã, video, optice, electronice, magnetice, voce sau sunet, precum şi echipamente portabile de procesare automatã a datelor, cu posibilitãţi de stocare interne sau externe;
d) termenul parte contractantã primitoare semnificã partea contractantã care primeşte informaţii militare clasificate;
e) termenul parte contractantã furnizoare semnificã partea contractantã care transmite informaţii militare clasificate;
f) termenul autoritate competentã de securitate/autoritate desemnatã de securitate semnificã autoritatea responsabilã pentru aplicarea prezentului acord şi pentru siguranţa apãrãrii din statul fiecãrei pãrţi contractante;
g) termenul vizitatori semnificã cetãţeni ai statului unei pãrţi contractante, reprezentanţi ai acesteia care solicitã accesul la informaţii militare clasificate ce fac obiectul prezentului acord;
h) termenul contractant semnificã o persoanã fizicã sau juridicã împuternicitã în mod legal sã încheie contracte clasificate, angajatã sau implicatã în probleme de apãrare, pentru cercetare, programe şi înzestrare în domeniul apãrãrii;
i) termenul contract clasificat semnificã un acord între doi sau mai mulţi contractanţi, care presupune drepturi şi obligaţii convenite şi asumate de cãtre pãrţi, care conţine sau implicã informaţii militare clasificate;
j) termenul terţ semnificã orice persoanã, instituţie, organizaţie naţionalã sau internaţionalã, entitate publicã ori privatã sau stat care nu este parte la prezentul acord;
k) termenul autorizaţie de securitate a personalului semnificã documentul emis de autoritatea competentã de securitate/autoritatea desemnatã de securitate a pãrţilor contractante unei persoane, care permite accesul la informaţii militare clasificate, în conformitate cu legislaţia naţionalã în domeniu;
l) termenul autorizaţie de securitate a obiectivului semnificã documentul care dovedeşte cã o companie/instituţie are capacitatea fizicã şi organizatoricã de a utiliza şi depozita informaţii militare clasificate, în conformitate cu legislaţia naţionalã în domeniu.
ART. 4
Nivelurile de secretizare şi echivalenţa
Nivelurile de secretizare şi echivalenţele lor pentru pãrţile contractante sunt:


┌──────────────┬─────────────────┬───────────────────────┐
│ În România │ Echivalenţa în │ În Georgia │
│ │ limba englezã │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
│STRICT SECRET │ TOP SECRET │ GANSAKUTREBULI │
│DE IMPORTANTA │ │ MNISHVNELBIS │
│ DEOSEBITA │ │ │
├──────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
│STRICT SECRET │ SECRET │ SRULIAD SAIDUMLO │
├──────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
│ SECRET │ CONFIDENTIAL │ SAIDUMLO │
└──────────────┴─────────────────┴───────────────────────┘


ART. 5
Autoritãţi competente de securitate
(1) Autoritãţile competente de securitate/autoritãţile desemnate de securitate ale pãrţilor contractante, responsabile pentru aplicarea prezentului acord, sunt urmãtoarele:
Pentru România:


──────────────
Ministerul Apãrãrii Naţionale
Direcţia Generalã de Informaţii a Apãrãrii
Str. Izvor nr. 3-5, Bucureşti
Pentru Georgia:
────────────────
Ministerul Apãrãrii
Departamentul Informaţii Militare
(2) Punctele de contact pentru prezentul acord sunt:
Pentru România:
──────────────
Ataşatul apãrãrii, militar, aero şi naval,
Ambasada României în Georgia
Str. Lvov nr. 7, Tbilisi
Georgia
Pentru Georgia:
──────────────
Locţiitorul pentru informaţii al şefului Departamentului Informaţii Militare
ART. 6
Accesul la informaţiile militare clasificate
Nici o persoanã nu va avea dreptul de acces la informaţiile militare clasificate protejate prin prezentul acord, doar în virtutea gradului sau funcţiei. Accesul la aceste informaţii va fi permis în conformitate cu legislaţia statelor pãrţilor contractante şi cu mãsurile convenite de pãrţile contractante potrivit prevederilor prezentului acord. Partea contractantã primitoare:
a) nu va furniza informaţii militare clasificate, furnizate de cãtre cealaltã parte contractantã, unui terţ, fãrã acordul prealabil scris al pãrţii contractante furnizoare;
b) va acorda informaţiilor militare clasificate un nivel de secretizare conform prevederilor art. 4 şi, prin urmare, va asigura o protecţie similarã cu cea a pãrţii contractante furnizoare;
c) nu va folosi informaţiile militare clasificate în alte scopuri decât cele pentru care au fost furnizate;
d) va respecta drepturile de proprietate intelectualã şi secretele comerciale cuprinse în informaţiile militare clasificate.
ART. 7
Autorizaţia de securitate a personalului
(1) Decizia de a acorda o astfel de autorizaţie de securitate este luatã cu privire la o persoanã care, dupã terminarea verificãrilor necesare pe linie de securitate, este autorizatã sã aibã acces la informaţii militare clasificate.
(2) Fiecare parte contractantã va întreprinde o investigaţie competentã, suficient de detaliatã, pentru orice persoanã care urmeazã sã aibã acces la informaţiile militare clasificate protejate conform prevederilor prezentului acord.
(3) Înainte ca un reprezentant al unei pãrţi contractante sã furnizeze informaţii militare clasificate unui reprezentant al celeilalte pãrţi contractante, partea contractantã primitoare va transmite pãrţii contractante furnizoare asigurarea cã respectivul reprezentant are autorizaţie de securitate corespunzãtoare nivelului de secretizare a informaţiilor respective, cã accesul solicitat este necesar în scopuri oficiale, iar informaţiile militare clasificate furnizate sunt protejate de cãtre partea contractantã primitoare conform prevederilor prezentului acord.
ART. 8
Vizitele
(1) Autorizaţia pentru vizitele reprezentanţilor unei pãrţi contractante în clãdirile sau în instituţiile celeilalte pãrţi contractante, unde se solicitã accesul la informaţii militare clasificate, se va limita numai la acele vizite ce se desfãşoarã pentru scopuri oficiale.
(2) Autorizaţia pentru vizitarea clãdirilor şi a instituţiilor va fi acordatã de cãtre autoritãţile competente de securitate/autoritãţile desemnate de securitate ale pãrţilor contractante. Valabilitatea autorizaţiilor pentru vizite nu va depãşi 6 luni.
(3) Fiecare parte contractantã va informa cealaltã parte contractantã despre persoanele care vor efectua vizita, cu cel puţin 3 sãptãmâni înainte de vizita planificatã.
(4) Partea contractantã gazdã va fi rãspunzãtoare de instruirea specificã a personalului din clãdirile sau din instituţiile ce urmeazã a fi vizitate, în funcţie de deciziile referitoare la obiectivul vizitei şi de cel mai înalt nivel al informaţiilor militare clasificate ce urmeazã a fi furnizate pãrţii contractante care efectueazã vizita.
(5) Solicitãrile pentru vizite ale reprezentanţilor pãrţilor contractante se vor face prin punctele de contact menţionate la art. 5. Solicitãrile vor conţine urmãtoarele date:
- numele vizitatorului propus, data şi locul naşterii, naţionalitatea şi numãrul paşaportului/numãrul cãrţii de identitate;
- statutul oficial al vizitatorului şi denumirea instituţiei, companiei sau organizaţiei pe care el/ea o reprezintã sau de care el/ea aparţine;
- certificarea nivelului de acces al vizitatorului la informaţiile vizate;
- denumirea şi adresa instituţiei, companiei sau organizaţiei care va fi vizitatã;
- numele şi funcţia persoanei (persoanelor) care vor fi vizitate, dacã se cunosc;
- scopul vizitei;
- datele sosirii şi plecãrii.
(6) Datele personale cu privire la persoanele care solicitã acces la informaţiile militare clasificate, potrivit dispoziţiilor prezentului acord, vor fi protejate de cãtre pãrţile contractante.
(7) Toţi vizitatorii vor respecta legislaţia statului pãrţii contractante gazdã, referitoare la protecţia informaţiilor militare clasificate.
ART. 9
Securitatea fizicã
(1) Fiecare parte contractantã va fi rãspunzãtoare pentru securitatea informaţiilor militare clasificate primite de la cealaltã parte contractantã, pe timpul tranzitului sau al depozitãrii acestora pe teritoriul statului sãu.
(2) Fiecare parte contractantã va fi rãspunzãtoare pentru securitatea tuturor clãdirilor şi instituţiilor de stat şi private în care se aflã informaţii militare clasificate furnizate de cealaltã parte contractantã şi va garanta cã au fost desemnate persoane calificate şi autorizate care rãspund de protecţia acestor informaţii.
(3) Informaţiile militare clasificate vor fi depozitate în aşa fel încât sã se permitã accesul numai persoanelor autorizate în conformitate cu prevederile art. 7.
ART. 10
Transmiterea informaţiilor militare clasificate
Informaţiile militare clasificate vor fi transmise între pãrţile contractante prin canale diplomatice sau alte canale stabilite de comun acord de cãtre pãrţile contractante. Cerinţele minimale de securitate pe timpul transmiterii informaţiilor militare clasificate vor fi urmãtoarele:
a) pentru documente: documentele şi alte suporturi conţinând informaţii militare clasificate vor fi transmise în plicuri duble şi sigilate. Plicul interior va fi marcat cu nivelul de secretizare a informaţiilor conţinute în document şi adresa primitorului. Plicul exterior va avea inscripţionate adresa celui care primeşte, adresa celui care trimite şi numãrul de înregistrare al documentului şi sigiliul celui care transmite, în cazul în care acesta se poate aplica. Documentele astfel împachetate vor fi transmise prin canalele convenite de cãtre pãrţile contractante. Pachetele cu documente vor fi însoţite de borderouri în care se vor consemna procedurile de predare-primire;
b) pentru echipamente: echipamentele militare clasificate vor fi transportate în vehicule protejate, sigilate şi împachetate corespunzãtor şi sub un permanent control astfel încât sã se previnã accesul persoanelor neautorizate. Echipamentele militare clasificate depozitate temporar pe timpul transportului acestora vor fi plasate în zone protejate corespunzãtor. Aceste zone trebuie sã fie supravegheate cu echipamente de detecţie la intruziune sau pãzite de personal special autorizat. Echipamentele militare clasificate vor fi însoţite pe timpul transportului de borderouri, ca şi pachetele care conţin documentele, în care se vor consemna detaliat operaţiunile de predare-primire. Primitorul va expedia furnizorului borderoul care sã confirme primirea echipamentelor;
c) pentru transmiterea electronicã: informaţiile militare clasificate pot fi transmise prin mijloacele electronice protejate cu sisteme criptografice special realizate sau acceptate de comun acord de cãtre pãrţile contractante.
ART. 11
Marcarea documentelor
Partea contractantã primitoare va ştampila sau va înscrie pe toate suporturile informaţiilor militare clasificate primite de la partea contractantã furnizoare numele sau marca furnizorului, precum şi nivelul de secretizare naţional corespunzãtor echivalenţei stabilite prin dispoziţiile art. 4.
ART. 12
Distrugerea
Documentele, celelalte suporturi care conţin informaţii militare clasificate, precum şi echipamentele militare clasificate vor fi distruse într-o astfel de manierã încât sã facã imposibilã reconstituirea, parţialã sau integralã, a informaţiilor militare clasificate pe care acestea le conţin, cu respectarea procedurilor stabilite potrivit legislaţiei statelor pãrţilor contractante.
ART. 13
Multiplicarea şi traducerea documentelor
(1) Documentele care nu conţin menţiunea "Interzis la multiplicare" pot fi multiplicate. Toate copiile executate de pe documentele şi suporturile care conţin informaţii militare clasificate vor fi marcate cu acelaşi nivel de secretizare ca şi originalele. Numãrul copiilor va fi limitat la strictul necesar şi numai pentru scopuri oficiale.
(2) Toate traducerile informaţiilor militare clasificate vor fi realizate de cãtre persoane autorizate corespunzãtor prevederilor art. 7. Numãrul copiilor de pe traduceri va fi limitat la strictul necesar, iar distribuirea acestora va fi de asemenea controlatã. Traducerile vor fi marcate cu acelaşi nivel de secretizare ca şi informaţiile originale şi vor purta o adnotare corespunzãtoare în limba în care au fost traduse, prin care sã se specifice cã acestea conţin informaţii militare clasificate aparţinând pãrţii contractante furnizoare.
ART. 14
Transmiterea cãtre contractanţi
Înainte de a transmite cãtre un contractant informaţii militare clasificate furnizate de cealaltã parte contractantã, partea contractantã primitoare:
a) va solicita acordul scris al pãrţii contractante furnizoare;
b) se va asigura cã acel contractant are capacitatea de a proteja corespunzãtor informaţiile militare clasificate;
c) va acorda autorizaţie de securitate clãdirilor şi instituţiilor contractantului respectiv;
d) va acorda autorizaţie de securitate personalului ale cãrui îndatoriri oficiale necesitã accesul la informaţii militare clasificate;
e) va efectua investigaţii corespunzãtoare privind toate persoanele cãrora li s-a acordat accesul la informaţiile militare clasificate, pentru a se asigura cã acestea cunosc responsabilitãţile ce le revin pentru protecţia informaţiilor, în conformitate cu legislaţia statelor lor şi cu prevederile prezentului acord;
f) va efectua periodic controale de securitate în clãdirile şi în instituţiile contractantului pentru a se asigura cã informaţiile militare clasificate sunt protejate potrivit prevederilor prezentului acord;
g) se va asigura cã accesul la informaţiile militare clasificate este limitat numai la persoanele autorizate şi numai în legãturã cu îndatoririle lor oficiale.
ART. 15
Pierdere şi compromitere
(1) În cazul unor încãlcãri ale mãsurilor de securitate, implicând pierderea informaţiilor militare clasificate sau suspiciunea cã au fost divulgate informaţii militare clasificate unor persoane neautorizate, partea contractantã primitoare va informa imediat partea contractantã furnizoare.
(2) Partea contractantã primitoare va iniţia imediat o investigaţie, în conformitate cu legislaţia statului sãu, cu asistenţa pãrţii contractante furnizoare, dacã se solicitã. Partea contractantã primitoare va informa partea contractantã furnizoare asupra circumstanţelor, mãsurilor luate şi rezultatului investigaţiilor, imediat ce este posibil.
ART. 16
Vizitele de securitate
Personalul pãrţilor contractante însãrcinat cu securitatea poate verifica aplicarea cerinţelor de securitate conform prevederilor prezentului acord prin vizite reciproce. Permisiunea de a efectua astfel de vizite va fi acordatã de pãrţile contractante dupã o consultare prealabilã. Scopul acestor vizite constã în consultãri periodice asupra procedurilor de securitate aplicate, în vederea realizãrii compatibilitãţii sistemelor de securitate ale pãrţilor contractante şi pentru a se convinge cã informaţiile militare clasificate sunt protejate corespunzãtor.
ART. 17
Aspecte financiare
Fiecare parte contractantã va suporta cheltuielile proprii rezultate din aplicarea dispoziţiilor prezentului acord.
ART. 18
Soluţionarea disputelor
Eventualele dispute privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate prin consultãri între pãrţile contractante fãrã a recurge la un terţ.
ART. 19
Intrarea în vigoare şi denunţarea
(1) Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificãri prin care pãrţile contractante îşi notificã în scris, prin canale diplomatice, cã au fost îndeplinite cerinţele legislaţiei naţionale pentru intrarea lui în vigoare.
(2) Prezentul acord este încheiat pentru o perioadã de 5 ani şi se va prelungi automat pe noi perioade de 5 ani. Prezentul acord poate înceta prin acordul scris al pãrţilor contractante. De asemenea, poate fi denunţat de oricare parte contractantã la 6 luni de la data primirii de cãtre cealaltã parte contractantã a unei notificãri scrise exprimând o asemenea intenţie.
(3) Amendamentele la prezentul acord se vor face prin acordul pãrţilor contractante şi vor intra în vigoare conform prevederilor alin. (1) al acestui articol.
(4) În cazul denunţãrii prezentului acord, toate informaţiile militare clasificate, generate sau furnizate potrivit prevederilor prezentului acord, vor fi protejate în continuare conform legislaţiei specifice a statelor pãrţilor contractante şi prevederilor prezentului acord.
Prezentul acord a fost semnat la Bucureşti la 22 iulie 2003, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã, georgianã şi englezã, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor divergenţe de interpretare, textul în limba englezã va prevala.

Pentru Guvernul României,
Ioan Mircea Paşcu,
ministrul apãrãrii naţionale

Pentru Guvernul Georgiei,
David Tevzadze,
general locotenent
ministrul apãrãrii

──────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016