Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 21 martie 1995  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 21 martie 1995 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 19 octombrie 1995

Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze, denumite în continuare pãrţi contractante,
dorind sa întãreascã cooperarea economicã dintre cele doua state şi sa creeze condiţii favorabile pentru investiţiile franceze în România şi româneşti în Franta,
fiind încredinţate ca promovarea şi protejarea acestor investiţii sînt de natura sa stimuleze transferurile de capitaluri şi de tehnologie între cele doua tari, în interesul dezvoltãrii lor economice,
au convenit asupra dispoziţiilor urmãtoare:

ART. 1
În aplicarea prezentului acord:
1. Termenul investiţie desemneazã toate activele, ca: bunuri, drepturi şi interese de orice natura şi în special, dar nu exclusiv;
a) bunuri mobile şi imobile, precum şi orice alte drepturi reale ca: ipotecile, privilegiile, uzufructul, garanţiile şi orice alte drepturi analoage;
b) acţiunile, primele de emisiune şi alte forme de participare, chiar minoritare sau indirecte, la societãţile constituite pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante;
c) obligaţiunile, creanţele şi drepturile asupra tuturor prestaţiilor avînd valoare economicã;
d) drepturile de autor, drepturile de proprietate industriala (ca brevete de invenţie, licenţe, mãrci înregistrate, modele şi machete industriale), procedeele tehnice, numele înregistrate şi goodwill;
e) concesiunile acordate prin lege sau în virtutea unui contract, în special concesiunile legate de prospectarea, cultivarea, extractia sau exploatarea resurselor naturale, inclusiv a celor care se situeaza în zona maritima a pãrţilor contractante,
intelegindu-se ca activele amintite trebuie sa fie sau sa fi fost investite conform legislaţiei partii contractante pe al carei teritoriu sau zona maritima a fost efectuatã investiţia, înainte sau dupã intrarea în vigoare a prezentului acord.
Orice modificare a formei de investire a activelor nu afecteazã caracterul lor de investiţie, cu condiţia ca aceasta modificare sa nu fie contrarã legislaţiei partii contractante pe al carei teritoriu sau zona maritima s-a realizat investiţia.
2. Termenul nationali desemneazã:
- în ceea ce priveşte România, persoanele fizice care au cetãţenia romana;
- în ceea ce priveşte Republica Franceza, persoanele fizice care au naţionalitatea franceza.
3. Termenul societãţi desemneazã orice persoana juridicã constituitã pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante, în conformitate cu legislaţia acesteia şi avînd sediul sau social pe teritoriul acesteia, sau controlatã direct sau indirect de cãtre nationali ai unei pãrţi contractante, ori de cãtre persoanele juridice care îşi au sediul social pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante şi sînt constituite în conformitate cu legislaţia acesteia.
4. Termenul venituri desemneazã orice sume produse de o investiţie, ca: beneficii, dividende, redevenţe sau dobinzi, pe durata unei perioade date.
Veniturile provenite din investiţie şi, în caz de reinvestire, veniturile provenite din reinvestirea lor se bucura de aceeaşi protecţie ca şi investiţia.
5. Prezentul acord se aplica pe teritoriul fiecãreia dintre pãrţile contractante ca şi în zona maritima a fiecãreia dintre pãrţile contractante, definitã în continuare zona economicã şi platoul continental, care se întind dincolo de limita apelor teritoriale ale fiecãrei pãrţi contractante şi asupra cãrora ele exercita, în conformitate cu dreptul internaţional, drepturi suverane şi o jurisdicţie în scopul prospectarii, exploatãrii prezervarii resurselor naturale.
ART. 2
Fiecare parte contractantã admite şi încurajeazã, în cadrul legislaţiei sale şi al dispoziţiilor prezentului acord, investiţiile efectuate de nationali şi societãţi ale celeilalte pãrţi contractante pe teritoriul sau şi în zona sa maritima.
ART. 3
Fiecare parte contractantã se angajeazã sa asigure, pe teritoriul sau şi în zona sa maritima, un tratament just şi echitabil, conform principiilor dreptului internaţional, investiţiilor naţionalilor şi societãţilor celeilalte pãrţi contractante, şi sa facã în asa fel ca exercitarea dreptului astfel recunoscut la un tratament just şi echitabil sa nu fie împiedicatã nici în drept nici în fapt.
Pãrţile contractante vor examina cu bunavointa, în cadrul legislaţiei lor interne, cererile de intrare şi de autorizare de şedere, de lucru şi de circulaţie, introduse de cãtre nationalii unei pãrţi contractante, în cadrul unei investiţii realizate pe teritoriul sau în zona maritima a celeilalte pãrţi contractante.
ART. 4
Fiecare parte contractantã aplica, pe teritoriul sau şi în zona sa maritima, naţionalilor sau societãţilor celeilalte pãrţi contractante, în ceea ce priveşte investiţiile lor şi activitãţile legate de aceste investiţii, un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat propriilor sãi nationali sau societãţi, sau tratamentul acordat naţionalilor ori societãţilor beneficiare ale tratamentului naţiunii celei mai favorizate, dacã acesta este mai avantajos. Pe aceasta baza, nationalii autorizaţi sa lucreze pe teritoriul şi în zona maritima a uneia dintre pãrţile contractante trebuie sa poatã beneficia de facilitãţile materiale necesare pentru exercitarea activitãţilor lor profesionale.
Acest tratament nu se extinde totuşi asupra avantajelor pe care o parte contractantã le acorda naţionalilor sau societãţilor unui stat terţ, în virtutea participãrii sau asocierii sale la o zona de liber schimb, o uniune vamalã, o piata comuna sau la oricare alta forma de organizare economicã regionala.
Prevederile acestui articol nu se aplica în domeniul fiscal.
ART. 5
1. Investiţiile efectuate de cãtre nationali sau societãţi ai uneia dintre pãrţile contractante beneficiazã, pe teritoriul şi în zona maritima a celeilalte pãrţi contractante, de o protecţie şi de o siguranta depline şi integrale, care vor fi puse în practica conform principiilor prezentului acord.
2. Pãrţile contractante nu vor lua mãsuri de expropriere sau nationalizare sau orice alte mãsuri al cãror efect este de a deposeda, direct sau indirect, pe nationalii şi societãţile celeilalte pãrţi contractante, de investiţiile care le aparţin, pe teritoriul şi în zona lor maritima, decît în caz de utilitate publica şi cu condiţia ca aceste mãsuri sa nu fie nici discriminatorii nici contrare unui angajament special.
Mãsurile de deposedare care ar putea fi luate trebuie sa se facã cu plata unei despãgubiri prompte şi adecvate al carei nivel, egal cu valoarea realã a investiţiilor respective, trebuie sa fie evaluat în raport cu o situaţie economicã normalã şi anterioarã oricãrei ameninţãri de deposedare.
Aceasta despãgubire, nivelul sau şi modalitãţile de varsamint sînt fixate cel mai tirziu la data deposedarii. Aceasta despãgubire va fi realizabila efectiv, vãrsatã fãrã intirziere şi liber transferabila. Ea produce, pînã la data varsamintului, dobinzi calculate la rata în vigoare a pietii respective.
3. Nationalii sau societãţile uneia dintre pãrţile contractante, ale cãror investiţii au suferit pierderi datorate rãzboiului sau oricãrui alt conflict armat, revoluţiei, stãrii de necesitate nationala sau revoltei survenite pe teritoriul sau în zona maritima a celeilalte pãrţi contractante, vor beneficia, din partea acesteia din urma, de un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat propriilor sãi nationali sau societãţi sau beneficiarilor tratamentului naţiunii celei mai favorizate.
ART. 6
Fiecare parte contractantã, pe al cãrui teritoriu sau zona maritima au fost efectuate investiţii de cãtre nationali sau societãţi ai celeilalte pãrţi contractante, acorda acestor nationali sau societãţi transferul liber:
a) al dobinzilor, dividendelor, beneficiilor şi altor venituri curente;
b) al redevenţelor decurgind din drepturile necorporale desemnate la art. 1 paragraful 1 lit. d) şi e);
c) al vãrsãmintelor efectuate pentru rambursarea împrumuturilor contractate în mod regulat;
d) al rezultatului cesiunii sau lichidãrii totale sau parţiale a investiţiei, inclusiv majorãrile capitalului investit;
e) al despãgubirilor în urma deposedarii sau pierderii prevãzute la art. 5 paragrafele 2 şi 3.
Nationalii fiecãreia dintre pãrţile contractante care au fost autorizaţi sa lucreze pe teritoriul sau în zona maritima a celeilalte pãrţi contractante, în cadrul unei investiţii aprobate, sînt, de asemenea, autorizaţi sa transfere în ţara lor de origine o cota-parte corespunzãtoare din remuneraţia lor.
Transferurile menţionate în paragrafele precedente se vor efectua fãrã intirziere la cursul de schimb normal aplicabil în mod oficial la data transferului.
ART. 7
Orice diferend referitor la investiţii între una dintre pãrţile contractante şi un naţional sau o societate a celeilalte pãrţi contractante se va reglementa, pe cît posibil, pe cale amiabila între cele doua pãrţi interesate.
Dacã un astfel de diferend nu a putut fi reglementat într-un interval de 6 luni începînd de la data apariţiei sale şi dacã investitorul solicita aceasta, el va fi supus arbitrajului Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii (C.I.R.D.I.), creat prin Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, semnatã la Washington la 18 martie 1965.
ART. 8
1. În mãsura în care reglementãrile uneia dintre pãrţile contractante prevãd o garanţie pentru investiţiile efectuate în strãinãtate, aceasta poate fi acordatã printr-o examinare, de la caz la caz, a investiţiilor efectuate de cãtre nationali sau societãţi ale acestei pãrţi contractante pe teritoriul sau în zona maritima a celeilalte pãrţi contractante.
2. Investiţiile naţionalilor şi societãţilor uneia dintre pãrţile contractante pe teritoriul sau în zona maritima a celeilalte pãrţi contractante nu vor putea obţine garanţia vizata la alineatul de mai sus, decît dacã au obţinut, în prealabil, acordul acestei din urma pãrţi contractante.
3. Dacã una dintre pãrţile contractante, în virtutea unei garanţii acordate pentru o investiţie realizatã pe teritoriul sau în zona maritima a celeilalte pãrţi contractante, efectueazã vãrsãminte unuia dintre nationalii sãi sau uneia dintre societãţile sale, ea este, prin aceasta, subrogatã în drepturile şi în acţiunile acestui naţional sau ale acestei societãţi.
4. Aceste vãrsãminte nu afecteazã drepturile beneficiarului garanţiei de a recurge la C.I.R.D.I. sau de a continua acţiunile introduse la acesta, pînã la încheierea procedurii.
ART. 9
Investiţiile care fac obiectul unui angajament special al uneia dintre pãrţile contractante fata de nationali şi societãţi ale celeilalte pãrţile contractante sînt reglementate, fãrã a prejudicia prevederile prezentului acord, prin termenii acestui angajament, în mãsura în care acesta conţine prevederi mai favorabile decît cele prevãzute în prezentul acord.
ART. 10
1. Diferendele referitoare la interpretarea sau la aplicarea prezentului acord vor fi reglementate, pe cît posibil, pe cale diplomaticã.
2. Dacã într-un interval de 6 luni începînd de la data cererii de reglementare, facuta de una sau de cãtre cealaltã dintre pãrţile contractante, diferendul nu a fost reglementat, el va fi supus, la cererea uneia sau a celeilalte pãrţi contractante, unui tribunal arbitral.
3. Acest tribunal va fi constituit, pentru fiecare caz în parte, în felul urmãtor: fiecare parte contractantã desemneazã un membru şi cei doi membri desemneazã, de comun acord, un resortisant al unui stat terţ care este numit preşedinte al tribunalului de cãtre cele doua pãrţi contractante. Toţi membrii trebuie sa fie numiţi într-un interval de doua luni începînd de la data la care una dintre pãrţile contractante i-a comunicat celeilalte pãrţi contractante intenţia sa de a supune diferendul arbitrajului.
4. Dacã termenele fixate la paragraful 3 de mai sus nu au fost respectate, oricare parte contractantã, în absenta oricãrei alte înţelegeri, îl invita pe secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite sa facã numirile necesare. Dacã secretarul general este resortisant al uneia dintre pãrţile contractante sau dacã, dintr-un alt motiv, este împiedicat sa exercite aceasta funcţie, secretarul general adjunct cel mai vechi în funcţie şi neavînd naţionalitatea niciuneia dintre pãrţile contractante va face numirile necesare.
5. Tribunalul arbitral îşi ia deciziile cu majoritate de voturi. Aceste decizii sînt definitive şi executorii de drept pentru pãrţile contractante.
Tribunalul îşi stabileşte propria procedura. El interpreteazã sentinta la cererea oricãrei pãrţi contractante. Dacã tribunalul nu dispune altfel, ţinînd seama de circumstanţe speciale, cheltuielile pentru procedura arbitralã, inclusiv pentru arbitri, vor fi repartizate în mod egal între pãrţile contractante.
ART. 11
Fiecare dintre pãrţile contractante va notifica celeilalte îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord, care va deveni efectiv la o luna de la primirea ultimei notificãri.
Acordul este încheiat pentru o durata iniţialã de 10 ani. El va rãmîne în vigoare dupã acest termen, dacã una dintre pãrţile contractante nu-l va denunta, pe cale diplomaticã, cu un preaviz de un an.
La expirarea perioadei de valabilitate a prezentului acord, investiţiile efectuate pe timpul cît acesta a fost în vigoare vor continua sa beneficieze de protecţia prevederilor sale pentru o perioada suplimentarã de 20 de ani.
ART. 12
Prezentul acord anuleazã şi înlocuieşte, începînd de la intrarea sa în vigoare, Convenţia dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind promovarea, protejarea şi garantarea reciprocã a investiţiilor, semnatã la Paris la 16 decembrie 1976.
Încheiat la Paris la 21 martie 1995, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi în limba franceza, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Florin Georgescu,
ministru de stat, ministrul finanţelor

Pentru Guvernul Republicii Franceze,
Edmond Alphandery,
ministrul economiei


PROTOCOL
La semnarea, în aceasta zi, a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind promovarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor, pãrţile contractante au convenit, de asemenea, urmãtoarea prevedere care constituie parte integrantã a acordului:
În ceea ce priveşte articolul 3:
--------------------------------
Sînt considerate ca piedici de drept sau de fapt de la tratamentul just şi echitabil orice restrictie privind cumpãrarea şi transportul materiilor prime şi materiilor auxiliare, energiei şi combustibililor, cît şi al mijloacelor de producţie şi de exploatare de orice fel, orice piedica privind vînzarea şi transportul produselor în interiorul tarii şi în strãinãtate, precum şi orice alte mãsuri avînd un efect analog.

Pentru Guvernul României,
Florin Georgescu,
ministru de stat, ministrul finanţelor

Pentru Guvernul Republicii Franceze,
Edmond Alphandery,
ministrul economiei

-------------------Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016