Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 21 aprilie 1972  intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Bulgaria privind transporturile aeriene civile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 21 aprilie 1972 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Populare Bulgaria privind transporturile aeriene civile

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 16 din 19 februarie 1973
Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Populare Bulgaria, denumite în continuare pãrţile contractante, în dorinta de a infiinta servicii aeriene civile regulate între cele doua tari şi de a contribui pe scara mai larga la colaborarea internationala în acest domeniu, au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
1. Pentru aplicarea prezentului acord şi a anexei sale expresiile de mai jos au urmãtoarea semnificatie:
a) teritoriu - solul, apele teritoriale şi cele interne şi spaţiul aerian de deasupra acestora, care se afla sub suveranitatea fiecãrui stat;
b) autoritãţi aeronautice - pentru guvernul Republicii Socialiste România, Consiliul aviaţiei civile din Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor*) sau orice alt organ autorizat de guvernul Republicii Socialiste România sa îndeplineascã funcţiunile ce revin în prezent consiliului menţionat;
- pentru guvernul Republicii Populare Bulgaria, Ministerul Transporturilor sau orice alt organ autorizat de guvernul Republicii Populare Bulgaria sa îndeplineascã funcţiunile ce revin în prezent ministerului menţionat;
c) întreprindere de transport aerian desemnatã - o întreprindere de transport aerian pe care oricare dintre pãrţile contractante a desemnat-o pentru a exploata liniile convenite;
d) linii convenite - liniile aeriene menţionate în anexa la prezentul acord şi care se exploateazã pe rutele specificate.
2. Anexa la prezentul acord se considera parte integrantã a acestuia şi orice referire la acord va reprezenta o referire şi la anexa acestuia, în afarã de cazurile cînd, în mod expres, se prevede altfel.
_____________
*) Ulterior semnãrii acordului, prin <>Decretul nr. 419 din 23 octombrie 1972 , publicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 115 din 24 octombrie 1972, Consiliul aviaţiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor şi-a încetat activitatea, infiintindu-se, în subordinea Ministerului Apãrãrii Naţionale, Comandamentul aviaţiei civile TAROM, ca organ unic de autoritate aeronautica civilã în Republica Socialistã România.

ART. 2
Pãrţile contractante îşi acorda reciproc drepturile specificate în anexa la prezentul acord, necesare pentru înfiinţarea şi exploatarea liniilor aeriene, internaţionale regulate specificate în anexa.
ART. 3
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul de a desemna pentru exploatarea liniilor convenite, pe rutele specificate, una sau mai multe întreprinderi de transport aerian, comunicind aceasta în scris celeilalte pãrţi contractante.
Schimbarea, de cãtre oricare dintre pãrţile contractante, a unei întreprinderi de transport aerian desemnatã de ea, cu o alta întreprindere, va fi adusã la cunostinta, în scris, celeilalte pãrţi contractante.
2. Fiecare parte contractantã va acorda neîntîrziat întreprinderii sau întreprinderilor de transport aerian desemnate de cealaltã parte contractantã autorizaţia de exploatare sub rezerva îndeplinirii prevederilor prezentului articol.
3. Înainte de a elibera o autorizaţie de exploatare, autoritãţile aeronautice ale unei pãrţi contractante vor putea cere de la întreprinderea de transport aerian desemnatã de cealaltã parte contractantã sa facã dovada ca este în mãsura sa aducã la îndeplinire întocmai prevederile legilor şi regulamentelor aplicate în mod normal în exploatarea liniilor aeriene internaţionale.
4. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa refuze unei întreprinderi de transport aerian desemnatã de cealalata parte contractantã eliberarea autorizaţiei de exploatare sau sa impunã condiţiile pe care le considera necesare privind exercitarea drepturilor conferite prin prezentul acord, dacã nu primeşte dovada prevãzutã la paragraful 3 al prezentului articol sau dacã nu are dovada ca o parte preponderenta a proprietãţii şi controlul efectiv al acelei întreprinderi de transport aerian aparţin partii contractante care a desemnat-o sau unor organizaţii ale acesteia.
5. Fiecare parte contractantã va avea dreptul de a suspenda sau revoca valabilitatea tezei autorizãrii deja acordate, în cazurile menţionate la paragraful 4 al prezentului articol, precum şi în cazurile în care întreprinderea de transport aerian respectiva nu se conformeazã legilor şi regulamentelor acestei pãrţi contractante sau nu îndeplineşte obligaţiile ce decurg din prezentul acord. Acest drept se poate exercita numai dupã o consultare cu autoritatea aeronautica a celeilalte pãrţi contractante, în afarã de cazurile în care este necesar sa se suspende fãrã intirziere autorizaţia, pentru preintimpinarea unor noi abateri de la legi şi regulamente.
ART. 4
1. Întreprinderile de transport aerian desemnate de pãrţile contractante vor tine seama de interesele reciproce ale pãrţilor pe rutele comune exploatate, în asa fel încît sa nu fie lezate în mod necuvenit aceste interese pe liniile respective.
2. Întreprinderile de transport aerian desemnate vor avea posibilitãţi echitabile şi egale în exploatarea liniilor convenite.
3. Capacitatea globalã a aeronavelor oferitã de cãtre întreprinderile desemnate trebuie sa corespundã cererilor de transport.
Întreprinderile desemnate au ca obiectiv principal sa afecteze pe liniile convenite o capacitate corespunzãtoare cererilor de transport dintre teritoriul partii contractante care a desemnat întreprinderea şi punctele deservite pe rutele specificate.
4. Întreprinderea sau întreprinderile desemnate de cãtre una dintre pãrţile contractante vor putea satisface şi cereri de transport dintre teritoriile unor state terţe, situate pe rutele convenite, şi teritoriul celeilalte pãrţi contractante în cadrul capacitãţii globale de transport prevãzute la paragraful 3 din prezentul articol şi ţinînd seama de liniile locale şi regionale existente.
5. Nici o prevedere din prezentul acord nu va putea fi interpretatã în sensul de a conferi întreprinderii sau întreprinderilor desemnate de una dintre pãrţile contractante dreptul de a imbarca pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante pasageri, mãrfuri şi posta, transportate contra plata şi cu destinaţia cãtre un alt punct de pe teritoriul acestei din urma pãrţi contractante (cabotaj).
ART. 5
1. Întreprinderea sau întreprinderile de transport aerian desemnate de fiecare dintre pãrţile contractante trebuie sa prezinte, prin autoritatea sa aeronautica, autoritãţii aeronautice a celeilalte pãrţi contractante, spre aprobare, cu o luna înainte de aplicarea lor, orariile liniilor, cu precizarea frecvenţei curselor şi a tipului de aeronave folosite, precum şi informaţiile corespunzãtoare legate de exploatarea liniilor convenite. Întreprinderile de transport aerian vor comunica, în acelaşi termen, orice modificare a datelor mai sus menţionate.
2. Întreprinderea sau întreprinderile de transport aerian desemnate de fiecare dintre pãrţile contractante vor pune la dispoziţie, la cerere, autoritãţii aeronautice a celeilalte pãrţi contractante, toate datele statistice care pot fi solicitate în mod raţional în scopul stabilirii volumului transporturilor efectuate pe liniile convenite; aceste date nu vor putea fi retransmise unei terţe pãrţi.
ART. 6
1. Tarifele care se vor aplica de cãtre întreprinderea sau întreprinderile de transport aerian ale fiecãrei pãrţi contractante pentru transporturile aeriene cãtre teritoriul sau de pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante trebuie stabilite la cuantumuri rezonabile, ţinînd seama de toţi factorii determinanţi, cum ar fi cheltuielile de exploatare, un beneficiu rezonabil şi tarifele altor întreprinderi de transport aerian.
2. Tarifele la care se face referire la paragraful 1 al prezentului articol vor fi stabilite de comun acord de întreprinderile de transport aerian desemnate de cele doua pãrţi contractante. Dacã întreprinderile de transport aerian desemnate nu vor putea cãdea de acord asupra acestor tarife sau numai asupra unora dintre ele, atunci autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante se vor strãdui sa realizeze între ele aceasta înţelegere.
3. Tarifele asupra cãrora întreprinderile de transport aerian vor fi cãzut de acord vor trebui sa fie supuse spre aprobare, autoritãţilor aeronautice ale pãrţilor, cu cel puţin 30 de zile înainte de data prevãzutã pentru intrarea lor în vigoare; în cazuri speciale acest termen va putea fi redus, sub rezerva acordului autoritãţilor aeronautice.
4. Autoritatea aeronautica a fiecãrei pãrţi contractante va comunica direct autoritãţii aeronautice a celeilalte pãrţi contractante aprobarea sau eventual respingerea tarifelor propuse, în cel mai scurt termen şi, dacã este posibil, cu cel puţin 15 zile înainte de data prevãzutã pentru intrarea în vigoare a acestor tarife. Orice diferend trebuie soluţionat în conformitate cu prevederile articolului 15 din prezentul acord.
ART. 7
Taxele şi celelalte sume de plata pentru folosirea aeroporturilor, clãdirilor şi mijloacelor tehnice, pe teritoriul fiecãrei pãrţi contractante, vor fi percepute în conformitate cu taxele şi tarifele stabilite oficial de cãtre organele de stat respective.
ART. 8
1. Soldul dintre încasãri şi cheltuieli, realizat pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante de cãtre întreprinderea sau întreprinderile de transport aerian desemnate de cealaltã parte contractantã, va fi transferat conform prevederilor acordului de plati în vigoare între cele doua pãrţi contractante.
2. Încasãrile şi beneficiile realizate de întreprinderea sau întreprinderile de transport aerian desemnate de cãtre oricare dintre pãrţile contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante vor fi scutite de impozitul pe venit.
ART. 9
1. Aeronavele întreprinderilor de transport aerian desemnate pentru exploatarea liniilor convenite trebuie sa poarte însemnele de naţionalitate şi de înmatriculare stabilite pentru zborurile internaţionale şi sa aibã la bord urmãtoarele documente:
a) certificatul de înmatriculare;
b) certificatul de navigabilitate;
c) documentele piloţilor şi ale celorlalţi membri de echipaj, cu valabilitate la zi;
d) jurnalul de bord sau un alt document înlocuitor;
e) licenta statiei de radio.
2. Autoritatea aeronautica a fiecãrei pãrţi contractante poate stabili şi alte documente care trebuie sa se afle la bordul aeronavelor, informind în acest scop autoritatea aeronautica a celeilalte pãrţi contractante.
ART. 10
1. Fiecare parte contractantã recunoaşte ca valabile certificatele de navigabilitate ale aeronavei, documentele piloţilor şi ale celorlalţi membri de echipaj, emise sau validate de cealaltã parte contractantã.
2. Totuşi, fiecare parte contractantã îşi rezerva dreptul de a nu recunoaşte ca valabile brevetele şi licentele de membru de echipaj eliberate în favoarea unor actuali sau fosti cetãţeni ai sãi de cãtre cealaltã parte contractantã.
ART. 11
1. Legile şi regulamentele unei pãrţi contractante care reglementeazã pe teritoriul ei intrarea, şederea şi ieşirea aeronavelor destinate deservirii liniilor aeriene internaţionale sau care reglementeazã exploatarea, navigaţia şi dirijarea acestor aeronave pe timpul cît acestea se gãsesc în limitele teritoriului ei se aplica şi aeronavelor întreprinderilor de transport aerian desemnate de cealaltã parte contractantã.
2. Legile şi regulamentele fiecãrei pãrţi contractante care reglementeazã pe teritoriul ei sosirea, şederea şi plecarea pasagerilor, echipajelor, bagajului, trimiterilor poştale şi mãrfurilor, cum ar fi cele care se referã la controlul valutar, al paşapoartelor, de vama şi sanitar, se vor aplica şi pasagerilor, echipajelor, bagajelor, trimiterilor poştale şi mãrfurilor transportate de cãtre aeronavele unei întreprinderi de transport aerian desemnatã de cealaltã parte contractantã pe timpul cît se gãsesc în limitele teritoriului amintit.
3. Regulile şi procedurile care se referã la efectuarea şi asigurarea securitãţii zborurilor aplicate de fiecare parte contractantã cu privire la aeronavele celeilalte pãrţi contractante trebuie sa fie aceleaşi cu cele aplicate de ele propriilor lor aeronave şi, în general, în transporturile aeriene internaţionale.
ART. 12
1. Aeronavele care deservesc liniile convenite, precum şi carburanţii, lubrifianţii, piesele de schimb, echipamentele obişnuite şi proviziile, inclusiv articolele alimentare care se afla la bordul acestor aeronave la sosirea şi plecarea de pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, vor fi scutite de taxele vamale şi de orice alte taxe şi impozite.
2. Carburanţii şi lubrifianţii necesari pentru aprovizionarea aeronavelor întreprinderilor de transport aerian desemnate de pãrţile contractante care deservesc liniile convenite, luati la bord pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, vor fi scutiţi pe acest teritoriu de taxele vamale şi de orice alte taxe şi impozite.
3. Carburanţii şi lubrifianţii, piesele de schimb, echipamentele obişnuite şi proviziile - inclusiv produsele alimentare şi articolele destinate vinzarii la bordul aeronavei în cantitãţi limitate introduse pe teritoriul unei pãrţi contractante sau pãstrate pe acel teritoriu, fiind destinate a fi folosite sau consumate pe aeronavele unei întreprinderi de transport aerian a celeilalte pãrţi contractante şi necesare pentru asigurarea executãrii şi securitãţii zborurilor pe liniile convenite - vor fi scutite, la intrare sau ieşire, pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, de taxele vamale şi de alte taxe şi impozite.
Articolele de aprovizionare mai sus menţionate vor putea fi utilizate într-o zona limitatã a aeroportului, pentru deservirea aeronavelor, pasagerilor şi mãrfurilor şi, în caz de aterizare forţatã sau aterizare pe un aeroport de rezerva, ele vor putea fi transferate la locul unde se afla aeronava.
4. Pe intreaga perioada cît vor fi pãstrate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, obiectele şi materialele enumerate la paragrafele 1, 2 şi 3 vor fi sub supravegherea organelor vamale.
5. Scutirea de taxe vamale şi alte taxe şi impozite nu se va aplica obiectelor şi materialelor enumerate la paragrafele 1, 2 şi 3 în cazul în care acestea vor fi transmise, pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, unor terţi, în afarã de cazurile cînd aceasta se efectueazã conform unei înţelegeri între pãrţi.
ART. 13
Fiecare parte contractantã se obliga sa acorde asistenta aeronavelor celeilalte pãrţi contractante în cazuri de urgenta sau de accident survenit pe teritoriul ei. O asemenea asistenta trebuie sa fie acordatã de fiecare parte contractantã aeronavelor celeilalte pãrţi contractante în acelaşi mod şi în aceeaşi mãsura ca şi pentru propriile sale aeronave.
În cazuri de aterizari forţate, de avariere sau accidentare a aeronavei uneia dintre pãrţile contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, aceasta din urma trebuie:
a) sa acorde orice ajutor posibil acestei aeronave;
b) sa informeze imediat cealaltã parte contractantã asupra evenimentului;
c) sa ia imediat toate mãsurile posibile pentru a da asistenta echipajului şi pasagerilor care au suferit urmãrile accidentului;
d) sa asigure pãstrarea poştei, bagajelor şi mãrfii de pe aeronava;
e) sa asigure pãstrarea tuturor urmelor şi resturilor aeronavei care a suferit catastrofa, a documentelor ce se aflau la bord, precum şi a tuturor documentelor în legatura cu zborul.
Partea contractantã pe teritoriul cãreia a avut loc accidentul va lua toate mãsurile pentru anchetarea împrejurãrilor şi cauzelor care au provocat accidentul şi, la cererea celeilalte pãrţi contractante, va permite intrarea libera pe teritoriul ei a reprezentanţilor acelei pãrţi contractante şi a expertului uzinei care a construit aeronava, pentru a asista la ancheta asupra accidentului în calitate de observatori.
Partea contractantã care efectueazã ancheta va comunica rezultatele celeilalte pãrţi contractante şi, dacã aceasta din urma doreşte, îi va remite o copie de pe documentaţia privind accidentul. Aceasta copie trebuie sa conţinã toate documentele şi datele prevãzute de legile şi regulamentele partii contractante care efectueazã ancheta.
ART. 14
Întreprinderile de transport aerian desemnate de pãrţile contractante au dreptul de a menţine pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, pentru exploatarea liniilor convenite, reprezentante cu personal tehnic şi comercial format din cetãţeni ai oricãreia dintre cele doua pãrţi contractante. Autoritãţile aeronautice vor da concursul lor acestor reprezentante pentru îndeplinirea sarcinilor acestora.
ART. 15
1. Într-un spirit de strinsa colaborare, autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante se vor consulta periodic în scopul asigurãrii unei aplicari juste şi satisfãcãtoare a prezentului acord.
2. Diferendele privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord se vor soluţiona pe cale de tratative directe între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante. În cazul în care nu se va ajunge la o înţelegere, diferendul va fi soluţionat pe cale diplomaticã.
ART. 16
1. Fiecare parte contractantã poate în orice moment sa propunã o consultare cu cealaltã parte contractantã în legatura cu interpretarea, aplicarea sau modificarea prezentului acord. Aceasta consultare trebuie sa aibã loc nu mai tirziu de 60 de zile din ziua prezentãrii unei astfel de propuneri.
2. Modificãrile acordului, asupra cãrora s-a ajuns la o înţelegere, vor intra în vigoare dupã comunicarea reciprocã, pe cale diplomaticã, a aprobãrii lor.
3. Modificãri la anexa prezentului acord pot fi introduse pe baza unei înţelegeri realizate între autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante. Modificãrile convenite vor intra în vigoare de la o data stabilitã de comun acord de cãtre autoritãţile aeronautice.
ART. 17
Prezentul acord va fi înregistrat la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
ART. 18
Prezentul acord şi anexa sa vor fi puse în concordanta, prin înţelegere între pãrţile contractante, cu orice convenţie cu caracter multilateral care ar deveni aplicabilã ambelor pãrţi contractante.
ART. 19
Prezentul acord va putea fi denunţat de cãtre fiecare parte contractantã şi îşi înceteazã valabilitatea dupã 12 luni de la data primirii de cãtre cealaltã parte contractantã a notificãrii privind denunţarea lui, în afarã de cazul în care aceasta denunţare va fi retrasã de comun acord înainte de expirarea acestei perioade.
ART. 20
1. Prevederile prezentului acord vor intra în vigoare la data cînd pãrţile contractante îşi vor fi comunicat reciproc, pe cale diplomaticã, aprobarea acordului.
2. Prezentul acord înlocuieşte Acordul pentru stabilirea comunicaţiilor aeriene, încheiat între cele doua tari la Sofia la 22 iulie 1947, precum şi toate documentele prin care s-au adus modificãri şi completãri acelui acord şi anexei sale.
Drept care, împuterniciţii celor doua pãrţi contractante, autorizaţi în modul cuvenit în acest scop, au semnat prezentul acord.
Acordul a fost întocmit şi semnat la Bucureşti la 21 aprilie 1972, în doua exemplare, fiecare dintre ele în limbile romana şi bulgara, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.

ANEXA 1

ART. 1
Întreprinderea sau întreprinderile de transport aerian desemnate de Republica Populara Bulgaria vor avea dreptul sa execute zboruri fãrã aterizare peste teritoriul Republicii Socialiste România şi sa efectueze, pe acest teritoriu, aterizari în scopuri necomerciale, precum şi aterizari pentru imbarcarea şi debarcarea de pasageri, mãrfuri şi posta în traficul internaţional, pe urmãtoarele linii:
Puncte în Bulgaria - Bucureşti şi invers.

Observatie: Autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante pot sa se înţeleagã asupra acordãrii de drepturi, cu caracter temporar sau permanent, cãtre puncte situate mai departe de Bucureşti şi invers.
ART. 2
Întreprinderea sau întreprinderile de transport aerian desemnate de Republica Socialistã România vor avea dreptul sa execute zboruri fãrã aterizare peste teritoriul Republicii Populare Bulgaria şi sa efectueze, pe acest teritoriu, aterizari în scopuri necomerciale, precum şi aterizari pentru imbarcarea şi debarcarea de pasageri, mãrfuri şi posta în traficul internaţional, pe urmãtoarele linii:
Puncte în România - Sofia şi invers.

Observatie: Autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante pot sa se înţeleagã asupra acordãrii de drepturi, cu caracter temporar sau permanent, cãtre puncte situate mai departe de Sofia şi invers.

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016