Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 20 ianuarie 2000  intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Mauritius privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 20 ianuarie 2000 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Mauritius privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 6 decembrie 2000
Guvernul României şi Guvernul Republicii Mauritius, denumite în cele ce urmeazã pãrţi contractante,
dorind sa intensifice cooperarea economicã în avantajul reciproc al ambelor state,
intentionand sa creeze şi sa menţinã condiţii favorabile pentru investiţiile investitorilor statului unei pãrţi contractante pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante,
recunoscând ca promovarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor în baza prezentului acord vor conduce la stimularea iniţiativei în afaceri şi vor spori prosperitatea în ambele state,
constiente de necesitatea stabilirii unui cadru juridic adecvat care sa reglementeze şi sa garanteze promovarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor între ambele state,
au convenit cele ce urmeazã:

ART. 1
Definiţii
În sensul prezentului acord:
(1) Termenul investitor se referã, în legatura cu fiecare parte contractantã, la urmãtorii subiecti care efectueazã investiţii pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante în conformitate cu acest acord:
a) persoane fizice care, în conformitate cu legea statului acelei pãrţi contractante, sunt considerate a fi cetãţenii sãi;
b) persoane juridice, incluzând societãţi comerciale, corporatii, asociaţii de afaceri şi alte organizaţii, care sunt constituite sau altfel organizate în mod corespunzãtor în conformitate cu legea statului acelei pãrţi contractante şi care îşi au sediul şi activitãţile economice pe teritoriul statului aceleiaşi pãrţi contractante.
(2) Termenul investiţie înseamnã orice fel de active investite de cãtre investitorii statului unei pãrţi contractante pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante, în conformitate cu legile şi reglementãrile naţionale legale ale acesteia din urma, şi va include, în special, dar nu exclusiv:
a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi alte drepturi reale, cum ar fi: servituţi, ipoteci, sechestre, gajuri;
b) acţiuni, pãrţi sociale sau orice alt fel de participare la societãţi comerciale;
c) drepturi de creanta sau orice alte drepturi privind prestaţii care au o valoare economicã;
d) drepturi de proprietate intelectualã, cum ar fi: drepturi de autor, brevete, desene sau modele industriale, mãrci de comerţ sau de serviciu, nume comerciale, knowhow şi goodwill, precum şi orice alte drepturi similare recunoscute de legile naţionale ale pãrţilor contractante;
e) concesiuni de drept public, inclusiv concesiuni privind prospectarea, extractia sau exploatarea resurselor naturale, precum şi alte drepturi acordate prin lege, prin contract sau prin hotãrâre a autoritãţilor, conform legii.
Nici o modificare a formei în care sunt investite sau reinvestite activele nu va afecta caracterul lor de investiţie.
(3) Termenul venituri înseamnã sumele produse de o investiţie şi include, în special, dar nu exclusiv, profituri, dividende, dobânzi, câştiguri de capital, redevenţe, management şi asistenta tehnica sau alte onorarii, indiferent de forma în care este plãtit venitul.
(4) Termenul teritoriu înseamnã:
- în ceea ce priveşte România, teritoriul României, inclusiv marea sa teritorialã, şi spaţiul aerian de deasupra teritoriului şi marii teritoriale, asupra cãrora România îşi exercita suveranitatea, precum şi zona contigua, platoul continental şi zonele economice exclusive asupra cãrora România îşi exercita jurisdicţia, respectiv drepturile suverane, în concordanta cu propria sa legislaţie şi dreptul internaţional;
- în ceea ce priveşte Republica Mauritius, toate teritoriile şi insulele care, în conformitate cu legile din Mauritius, formeazã statul Mauritius, marea teritorialã a Republicii Mauritius şi orice suprafata în afarã marii teritoriale a Republicii Mauritius, care, în conformitate cu dreptul internaţional, a fost sau poate fi desemnatã în viitor, în baza legilor din Mauritius, ca o suprafata incluzând platoul continental, în interiorul cãruia pot fi exercitate drepturile Republicii Mauritius în legatura cu marea, fundul marii şi subsolul, precum şi resursele lor naturale.
ART. 2
Promovare şi admitere
(1) Fiecare parte contractantã va promova pe cat posibil investiţiile efectuate pe teritoriul statului sau de cãtre investitorii celeilalte pãrţi contractante şi va admite aceste investiţii în conformitate cu legile şi reglementãrile naţionale legale. Totuşi acest acord nu va impiedica o parte contractantã sa aplice restrictii de orice fel sau sa ia orice alta mãsura pentru protejarea intereselor sale fundamentale de securitate sau de sãnãtate publica ori de prevenire a bolilor sau dãunãtorilor la animale sau plante.
(2) Dacã o parte contractantã a admis o investiţie efectuatã pe teritoriul statului sau de cãtre investitori ai celeilalte pãrţi contractante, ea va acorda, în conformitate cu legile şi reglementãrile naţionale legale, autorizaţiile necesare în legatura cu acea investiţie, inclusiv autorizaţiile pentru angajarea de personal de conducere şi tehnic, la alegerea lor, indiferent de cetãţenie.
ART. 3
Protejare şi tratament
(1) Fiecare parte contractantã va proteja pe teritoriul statului sau investiţiile efectuate, în conformitate cu legile şi reglementãrile naţionale legale, de investitorii celeilalte pãrţi contractante şi nu va afecta prin mãsuri nerezonabile sau discriminatorii managementul, întreţinerea, folosinta, fructificarea, extinderea, vânzarea sau lichidarea acestor investiţii. În special, fiecare parte contractantã sau autoritãţile sale competente vor emite autorizaţiile necesare menţionate la art. 2 paragraful (2).
(2) Fiecare parte contractantã va asigura un tratament just şi echitabil pe teritoriul statului sau investiţiilor şi veniturilor provenind din investiţii ale investitorilor celeilalte pãrţi contractante. Acest tratament nu va fi mai puţin favorabil decât cel acordat de fiecare parte contractantã investiţiilor efectuate pe teritoriul statului sau de cãtre investitorii oricãrui stat terţ.
(3) Tratamentul naţiunii celei mai favorizate nu va fi interpretat ca obligaţie a unei pãrţi contractante de a extinde asupra investitorilor şi investiţiilor celeilalte pãrţi contractante avantajele rezultate din orice uniune vamalã sau economicã existenta sau viitoare, zona de comerţ liber ori organizaţie economicã regionala, la care oricare dintre pãrţile contractante este sau devine membru. Acest tratament nu se va referi nici la vreun avantaj pe care orice parte contractantã îl acorda investitorilor unui stat terţ în virtutea unui acord de evitare a dublei impuneri sau a altor acorduri pe baza de reciprocitate, referitoare la impozitare ori la avantajele speciale acordate instituţiilor financiare de dezvoltare strãine, care opereazã pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante, cu scopul exclusiv al asistenţei de dezvoltare, în special prin activitãţi nonprofit.
ART. 4
Transferul liber
(1) Fiecare parte contractantã a statului pe al cãrui teritoriu s-au efectuat investiţii de cãtre investitorii celeilalte pãrţi contractante va garanta acelor investitori transferul liber al plãţilor în legatura cu aceste investiţii, în special al:
a) capitalului şi fondurilor suplimentare necesare pentru întreţinerea şi extinderea investiţiei;
b) veniturilor, confom art. 1 paragraful (3);
c) sumelor provenind din împrumuturi contractate sau alte obligaţii contractuale asumate pentru investiţie;
d) sumelor rezultate din vânzarea totalã sau parţialã, înstrãinarea sau lichidarea unei investiţii; e) oricãrei despãgubiri datorate unui investitor în virtutea art. 5.
Transferurile se vor efectua fãrã întârziere în valuta convertibilã.
(2) Fãrã a tine seama de prevederile paragrafului (1), orice parte contractantã poate, în împrejurãri economice şi financiare excepţionale, sa impunã restrictii de schimb valutar în conformitate cu legile şi reglementãrile naţionale legale şi potrivit Statutului Fondului Monetar Internaţional.
(3) Dacã nu s-a convenit altfel cu investitorul, transferurile se vor efectua, în conformitate cu legile şi reglementãrile naţionale legale în vigoare ale partii contractante a statului pe al cãrui teritoriu s-a efectuat investiţia, la cursul de schimb al pieţei valutare aplicabil la data transferului. În absenta unui astfel de curs de schimb al pieţei valutare, cursul de schimb care va fi utilizat va fi cursul de schimb cel mai recent aplicat investiţiilor interne sau cel mai recent curs de schimb pentru convertirea valutelor în drepturi speciale de tragere, oricare dintre acestea este mai favorabil pentru investitor.
ART. 5
Despãgubire pentru expropriere şi pierderi
(1) Nici una dintre pãrţile contractante nu va lua, fie direct, fie indirect, mãsuri de expropriere, nationalizare sau alte mãsuri având aceeaşi natura sau cu acelaşi efect (denumite în continuare expropriere) impotriva investiţiilor investitorilor celeilalte pãrţi contractante, decât dacã mãsurile sunt luate în interes public, astfel cum este stabilit prin lege, pe o baza nediscriminatorie şi în conformitate cu procedura legalã şi cu condiţia ca acestea sa fie luate prin acordarea unei despãgubiri efective şi adecvate. Cuantumul despãgubirii pentru expropriere, inclusiv dobanda, se va stabili în valuta convertibilã şi se va plati, fãrã întârziere, investitorului îndreptãţit sa o primeascã. Sumele rezultate vor fi în mod liber şi prompt transferabile.
(2) Investitorul afectat de expropriere va avea dreptul, în conformitate cu legea nationala a partii contractante care face exproprierea, la o revizuire prompta de cãtre o instanta judecãtoreascã sau de alt tribunal independent şi impartial al acelei pãrţi contractante care efectueazã exproprierea în cauza.
(3) Investitorii unei pãrţi contractante ale cãror investiţii au suferit pierderi ca urmare a rãzboiului sau oricãrui alt conflict armat, revoluţiei, stãrii de urgenta sau rebeliunii, care a avut loc pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante, vor beneficia din partea acesteia din urma de un tratament în conformitate cu prevederile art. 3 paragraful (2). Ei vor fi îndreptãţiţi, în toate situaţiile, la despãgubiri şi, dacã este cazul, la restituire.
ART. 6
Domeniul de aplicare
Prezentul acord se va aplica investiţiilor de pe teritoriul statului unei pãrţi contractante efectuate, în conformitate cu legile şi reglementãrile naţionale legale, de investitorii celeilalte pãrţi contractante fie anterior, fie dupã intrarea în vigoare a acestui acord. Totuşi acordul nu se va aplica în cazul diferendelor care au apãrut înainte de intrarea sa în vigoare.
ART. 7
Alte obligaţii
(1) Dacã legislaţia nationala a oricãrei pãrţi contractante indreptateste investiţiile investitorilor celeilalte pãrţi contractante la un tratament mai favorabil decât cel prevãzut de prezentul acord, respectiva legislaţie nationala va prevala asupra acestui acord, în mãsura în care este mai favorabilã.
(2) Fiecare parte contractantã va respecta orice alta obligaţie pe care şi-a asumat-o cu privire la investiţiile efectuate pe teritoriul statului sau de investitorii celeilalte pãrţi contractante.
ART. 8
Principiul subrogarii
Dacã orice parte contractantã sau agenţia desemnatã de ea face o plata unuia dintre investitorii sãi pe baza unei garanţii financiare impotriva riscurilor necomerciale pe care a acordat-o cu privire la o investiţie de pe teritoriul statului celeilalte pãrţi contractante, aceasta din urma va recunoaşte, în virtutea principiului subrogarii, transferul oricãrui drept sau titlu al acestui investitor cãtre prima parte contractantã sau cãtre agenţia desemnatã de ea. Cealaltã parte contractantã va fi indreptatita sa deducã taxele şi celelalte obligaţii cu caracter public datorate şi plãtibile de cãtre investitor.
ART. 9
Reglementarea diferendelor dintre o parte contractantã şi un investitor al celeilalte pãrţi contractante
(1) În scopul reglementãrii diferendelor referitoare la investiţii dintre o parte contractantã şi un investitor al celeilalte pãrţi contractante, vor avea loc consultãri între pãrţile interesate, în vederea soluţionãrii cazului, pe cat posibil, pe cale amiabila.
(2) Dacã aceste consultãri nu conduc la o soluţie în termen de 6 luni de la data cererii de reglementare, investitorul poate supune diferendul, la alegerea sa, spre soluţionare la:
a) instanta judecãtoreascã competenta a partii contractante a statului pe al cãrui teritoriu s-a efectuat investiţia; sau
b) Centrul Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii (ICSID), înfiinţat ca urmare a Convenţiei pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, încheiatã la Washington la 18 martie 1965; sau
c) un tribunal arbitral ad-hoc, care, dacã nu s-a convenit altfel între pãrţile la diferend, va fi constituit în conformitate cu Regulamentul de arbitraj al Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional (UNCITRAL).
(3) Fiecare parte contractantã consimte prin aceasta sa supunã orice diferend relativ la o investiţie concilierii sau arbitrajului internaţional.
(4) Partea contractantã care este parte la diferend nu va invoca niciodatã, ca apãrare, pe durata procedurilor privind diferendele referitoare la investiţii, imunitatea sa sau faptul ca investitorul a primit o despãgubire în cadrul unui contract de asigurare care acoperã integral sau parţial paguba ori pierderea suferitã.
ART. 10
Reglementarea diferendelor dintre pãrţile contractante
(1) Diferendele dintre pãrţile contractante privind interpretarea sau aplicarea prevederilor acestui acord vor fi soluţionate pe cai diplomatice.
(2) Dacã cele doua pãrţi contractante nu pot ajunge la o înţelegere în termen de 6 luni de la declanşarea diferendului dintre ele, acesta, la cererea oricãrei pãrţi contractante, va fi supus unui tribunal arbitral format din 3 membri. Fiecare parte contractantã va numi un arbitru, iar cei 2 arbitri vor numi un preşedinte care va fi cetãţean al unui stat terţ.
(3) Dacã una dintre pãrţile contractante nu şi-a numit arbitrul şi nu a dat curs invitatiei celeilalte pãrţi contractante de a face aceasta numire în termen de doua luni, arbitrul va fi numit, la cererea acelei pãrţi contractante, de preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie.
(4) Dacã ambii arbitri nu pot ajunge la o înţelegere privind alegerea preşedintelui în termen de doua luni dupã numirea lor, acesta din urma va fi numit, la cererea oricãrei pãrţi contractante, de preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie.
(5) Dacã în cazurile specificate în paragrafele (3) şi (4) preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie este împiedicat sa îşi exercite funcţia respectiva sau dacã este cetãţean al oricãrei pãrţi contractante, numirea se va face de cãtre vicepreşedinte, iar dacã acesta din urma este împiedicat sa o facã sau dacã este cetãţean al oricãrei pãrţi contractante, numirea se va face de cãtre judecãtorul cu cea mai mare funcţie din cadrul Curţii, care nu este cetãţean al nici uneia dintre pãrţile contractante.
(6) Sub rezerva altor dispoziţii date de pãrţile contractante, tribunalul îşi va stabili propria procedura.
(7) Fiecare parte contractantã va suporta cheltuielile pentru arbitrul pe care l-a numit şi pentru reprezentarea sa în procedurile arbitrale. Cheltuielile pentru preşedinte şi celelalte cheltuieli vor fi suportate în mod egal de pãrţile contractante. Tribunalul poate totuşi sa stabileascã, prin sentinta, ca o proporţie mai ridicatã a cheltuielilor sa fie suportatã de una dintre cele doua pãrţi contractante.
(8) Sentinţele tribunalului sunt definitive şi obligatorii pentru fiecare parte contractantã.
ART. 11
Intrarea în vigoare, durata şi expirarea
(1) Pãrţile contractante îşi vor notifica reciproc cu promptitudine despre îndeplinirea procedurilor legale necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord. Acordul va intra în vigoare la data ultimei notificãri. Acordul va rãmâne în vigoare pe o perioada iniţialã de 15 ani. Dacã o notificare oficialã de denunţare nu este transmisã cu 6 luni înainte de expirarea acestui termen, acordul va fi considerat reînnoit, în aceleaşi condiţii, pentru noi perioade de 15 ani.
(2) În cazul unei notificãri oficiale de denunţare a prezentului acord, prevederile art. 1-10 vor continua sa fie în vigoare pentru o perioada de încã 15 ani pentru investiţiile efectuate înainte de a se transmite notificarea oficialã.
Drept care subsemnaţii, pe deplin autorizaţi de guvernele lor, au semnat acest acord.
Semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2000, în doua exemplare originale, fiecare în limbile romana şi engleza, ambele texte fiind egal autentice. În caz de divergenţe în interpretare, textul în limba engleza va prevala.

Pentru Guvernul României,
Sebastian Vladescu,
secretar de stat,
Ministerul Finanţelor

Pentru Guvernul Republicii Mauritius,
Premcoomar Beeharry,
secretar executiv permanent,
Ministerul Finanţelor
--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016