Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ACORD din 16 iulie 1970 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Africa Centrala privind transporturile aeriene civile*)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 16 iulie 1970  intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Africa Centrala privind transporturile aeriene civile*)    Twitter Facebook
Cautare document

ACORD din 16 iulie 1970 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Africa Centrala privind transporturile aeriene civile*)

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 19 din 11 februarie 1971
-------------
*) Traducere

Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Africa Centrala,
dorind sa dezvolte cooperarea internationala în domeniul transportului aerian,
şi dorind sa încheie un acord în scopul infiintarii unor servicii aeriene regulate între şi dincolo de ţãrile lor,
au desemnat împuterniciţii lor, care au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Pentru aplicarea prezentului acord şi a anexei sale, expresiile:
a) convenţia înseamnã Convenţia privind aviaţia civilã internationala, deschisã spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1949, la care ambele state contractante sunt pãrţi;
b) autoritãţi aeronautice înseamnã, în ceea ce priveşte Republica Socialistã România, Ministerul Transporturilor - Direcţia generalã a aviaţiei civile, iar în ceea ce priveşte Republica Africa Centrala, Ministerul Transporturilor - Direcţia generalã a transporturilor sau, în ambele cazuri, orice organ autorizat sa îndeplineascã funcţiile care revin în prezent autoritãţilor menţionate;
c) întreprindere desemnatã înseamnã o întreprindere de transport aerian pe care una dintre pãrţile contractante a desemnat-o, în conformitate cu articolul 3 din prezentul acord, pentru a exploata serviciile aeriene convenite.
ART. 2
1. Fiecare parte contractantã acorda celeilalte pãrţi contractante drepturile specificate în prezentul acord în scopul infiintarii de servicii aeriene pe rutele indicate în tabelele din anexa la prezentul acord. Aceste servicii şi rute sunt denumite mai jos serviciile convenite, respectiv rutele specificate.
2. Întreprinderea desemnatã de fiecare parte contractantã se va bucura de urmãtoarele drepturi:
a) de a efectua zboruri fãrã aterizare peste teritoriul celeilalte pãrţi contractante;
b) de a face escale necomerciale pe teritoriul mai sus menţionat;
c) de a imbarca şi de a debarca pe acel teritoriu, în cadrul serviciilor convenite, pasageri, mãrfuri şi posta în trafic internaţional, în condiţiile prevãzute prin prezentul acord şi prin anexa sa.
3. Nici o prevedere din prezentul acord nu va putea fi interpretatã în sensul de a conferi întreprinderii desemnate de una dintre pãrţile contractante dreptul de a imbarca pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante pasageri, mãrfuri şi posta, transportate contra plata şi cu destinaţia cãtre un alt punct al aceluiaşi teritoriu (cabotaj).
ART. 3
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa desemneze o întreprindere de transport aerian pentru a exploata serviciile convenite. Aceasta desemnare va face obiectul unei notificãri în scris între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante.
2. Partea contractantã care a primit notificarea desemnãrii va acorda fãrã întârziere întreprinderii desemnate de cealaltã parte contractantã autorizaţia de exploatare necesarã, sub rezerva prevederilor paragrafelor 3 şi 4 din prezentul articol.
3. Autoritãţile aeronautice ale unei pãrţi contractante vor putea cere ca întreprinderea desemnatã de cealaltã parte contractantã sa facã dovada ca este în mãsura sa îndeplineascã condiţiile prevãzute de legile şi regulamentele aplicate în mod normal de acele autoritãţi la exploatarea serviciilor aeriene internaţionale.
4. Fiecare parte contractantã va fi indreptatita sa refuze autorizaţia de exploatare prevãzutã la paragraful 2 din prezentul articol sau sa impunã acele condiţii pe care le-ar considera necesare în exercitarea, de cãtre întreprinderea desemnatã, a drepturilor specificate în articolul 2 din prezentul acord, atunci când aceasta parte contractantã nu are dovada ca o parte preponderenta a proprietãţii şi controlul efectiv al acelei întreprinderi aparţin partii contractante care a desemnat întreprinderea sau unor cetãţeni ai acestei pãrţi.
5. Din momentul primirii autorizaţiei de exploatare prevãzute la paragraful 2 din prezentul articol, întreprinderea desemnatã va putea începe oricând exploatarea oricãruia dintre serviciile convenite.
ART. 4
1. Fiecare parte contractantã va avea dreptul sa revoce o autorizaţie de exploatare sau sa suspende exercitarea, de cãtre întreprinderea desemnatã de cealalata parte contractantã, a drepturilor specificate în articolul 2 din prezentul acord, ori sa supunã exercitarea acestor drepturi condiţiilor pe care le va considera necesare, în cazuri în care:
a) nu are dovada ca o parte preponderenta a proprietãţii şi controlul efectiv al acelei întreprinderi aparţin partii contractante care a desemnat întreprinderea sau unor cetãţeni ai acestei pãrţi, sau
b) acea întreprindere nu s-a conformat legilor şi regulamentelor partii contractante care i-a acordat drepturile respective, sau
c) acea întreprindere nu exploateazã servicii convenite în condiţiile prevãzute în prezentul acord şi în anexa sa.
2. În afarã de cazul în care mãsurile de revocare, suspendare sau stabilire de condiţii, prevãzute la paragraful 1 din prezentul articol, sunt imediat necesare pentru a se evita noi abateri de la legi şi regulamente, exercitarea unui asemenea drept nu va putea avea loc decât dupã o consultare cu cealaltã parte contractantã.
ART. 5
1. Întreprinderile desemnate de cele doua pãrţi contractante se vor bucura de posibilitãţi egale şi echitabile pentru exploatarea serviciilor convenite între teritoriile pãrţilor contractante.
2. În exploatarea serviciilor convenite, întreprinderea desemnatã de fiecare parte contractantã va tine seama de interesele întreprinderii desemnate de cealaltã parte contractantã, astfel încât sa nu afecteze într-un mod necuvenit serviciile aeriene pe care aceasta din urma le asigura în întregime sau în parte pe aceleaşi rute.
3. Exploatarea serviciilor convenite va fi organizatã în strânsã corelatie cu cererea de transport a publicului pe rutele specificate. Obiectivul primordial al oricãruia dintre serviciile convenite va fi acela de a oferi o capacitate de transport corespunzãtoare pentru satisfacerea cererilor curente şi raţional previzibile de transport al pasagerilor, mãrfurilor şi poştei care se imbarca sau se debarca pe teritoriul partii care a desemnat întreprinderea respectiva.
4. Drepturile acordate fiecãrei întreprinderi desemnate, de a transporta pasageri, mãrfuri şi posta între teritoriile unor state terţe şi între teritoriul celeilalte pãrţi contractante, vor fi exercitate astfel încât, potrivit principiilor generale de dezvoltare a transporturilor aeriene internaţionale, capacitatea de transport oferitã pe parcursul fiecãrui serviciu convenit sa fie adaptatã:
a) cererii de transport cãtre şi din teritoriul partii contractante care a desemnat întreprinderea;
b) cererilor de transport din cadrul regiunii traversate de linia aerianã respectiva, ţinându-se seama şi de serviciile aeriene asigurate de întreprinderile celorlalte state din acea regiune;
c) exigenţelor unei exploatãri economice a întregii linii.
ART. 6
1. Întreprinderile desemnate vor determina, prin înţelegere între ele, frecventa curselor, repartiţia orariilor şi celelalte condiţii economice şi tehnice ale exploatãrii serviciilor convenite; înţelegerile referitoare la aceste probleme vor fi supuse, conform legilor şi regulamentelor fiecãrei pãrţi contractante, aprobãrii autoritãţilor sale aeronautice.
2. Orariile serviciilor convenite vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale celor doua pãrţi contractante cu cel puţin 30 (treizeci) zile înainte de începerea exploatãrii acelor servicii. Aceeaşi regula se va aplica şi pentru schimbãrile ulterioare.
3. Autoritãţile aeronautice ale unei pãrţi contractante vor furniza, la cerere, autoritãţilor aeronautice ale celeilalte pãrţi contractante, datele statistice de exploatare privind utilizarea capacitãţii de transport oferite de întreprinderea desemnatã de prima parte contractantã pe liniile specificate în anexa la prezentul acord.Aceste date vor conţine în mãsura posibilului indicaţiile necesare pentru determinarea volumului, originii şi destinaţiei traficului.
ART. 7
1. Tarifele pentru oricare dintre serviciile convenite vor fi stabilite la cuantumuri rezonabile, ţinându-se seama de toate elementele determinante, cum ar fi costul exploatãrii un beneficiu rezonabil, caracteristicile fiecãrui serviciu şi tarifele percepute de alte întreprinderi de transport aerian care deservesc în întregime sau în parte aceeaşi ruta.
2. Tarifele menţionate la paragraful 1 din prezentul artivol vor fi stabilite, în mãsura posibilului, de comun acord de cãtre întreprinderile desemnate de cele doua pãrţi contractante, dupã consultarea celorlalte întreprinderi de transport aerian care deservesc în întregime sau în parte aceeaşi ruta. Eventual, întreprinderile desemnate urmeazã sa realizeze aceasta înţelegere, în mãsura posibilului, pe baza procedurii de determinare a tarifelor stabilite de Asociaţia Transportului Aerian Internaţional (IATA).
3. Tarifele astfel stabilite vor fi supuse spre aprobare autoritãţilor aeronautice ale pãrţilor contractante cu cel puţin 30 (treizeci) zile înainte de data prevãzutã pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale, acest termen va putea fi redus, sub rezerva acordului autoritãţilor menţionate.
4. Dacã întreprinderile desemnate nu pot ajunge la o înţelegere sau dacã tarifele stabilite de ele nu sunt aprobate de autoritatea aeronautica a uneia dintre pãrţile contractante, autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante se vor strãdui sa determine tarifele respective prin înţelegere între ele.
5. În cazul în care nu se poate realiza un acord între autoritãţile aeronautice conform prevederilor paragrafului 4 de mai sus, diferendul va fi supus procedurii prevãzute la articolul 16 din prezentul acord.
ART. 8
1. Aeronavele utilizate pe liniile internaţionale de cãtre întreprinderea desemnatã de una dintre pãrţile contractante, precum şi echipamentul lor obişnuit, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi şi proviziile de bord - inclusiv articolele alimentare, bãuturile, tutunurile şi alte produse destinate pentru vânzarea cãtre pasageri, în cantitãţi limitate, în cursul zborului - vor fi scutite de orice taxe vamale, taxe de inspecţie şi alte impozite şi taxe, la intrarea pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, cu condiţia ca aceste echipamente, rezerve şi provizii sa rãmânã la bordul aeronavelor pana în momentul reexportãrii lor.
2. Vor fi, de asemenea, scutite de aceleaşi impozite şi taxe, cu excepţia costurilor percepute pentru serviciile prestate:
a) proviziile de bord imbarcate pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante, în limitele fixate de autoritãţile acelei pãrţi contractante, şi destinate consumarii la bordul aeronavelor utilizate pe liniile internaţionale de cãtre întreprinderea desemnatã de cealaltã parte contractantã;
b) carburanţii şi lubrifianţii imbarcati pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante şi destinaţi alimentarii aeronavelor utilizate pe liniile internaţionale de cãtre întreprinderea desemnatã de cealaltã parte contractantã, chiar atunci când aceste provizii urmeazã a fi folosite pe acea parte din traiectul de zbor care se executa deasupra teritoriului partii contractante unde au fost imbarcate;
c) piesele de schimb şi echipamentele obişnuite de bord introduse pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante pentru întreţinerea sau repararea aeronavelor utilizate pe liniile internaţionale de cãtre întreprinderea desemnatã de cealaltã parte contractantã.
3. Echipamentele obişnuite de bord, precum şi articolele sau proviziile aflate la bordul aeronavelor utilizate de întreprinderea desemnatã de una dintre pãrţile contractante, vor putea fi descãrcate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante numai cu consimţãmântul autoritãţilor vamale de pe acel teritoriu. În acest caz, ele vor putea fi puse sub supravegherea autoritãţilor menţionate pana în momentul când vor fi reexportate sau când vor primi o alta destinaţie în conformitate cu reglementãrile vamale.
ART. 9
1. Legile şi regulamentele fiecãrei pãrţi contractante, care reglementeazã pe teritoriul sau intrarea, şederea şi ieşirea aeronavelor folosite în navigaţia aerianã internatioinala sau exploatarea, navigaţia şi conducerea acestor aeronave pe timpul cat se gãsesc în limitele acelui teritoriu, se vor aplica şi aeronavelor întreprinderii desemnate de cealaltã parte contractantã.
2. Legile şi regulamentele fiecãrei pãrţi contractante care reglementeazã pe teritoriul sau intrarea, şederea şi ieşirea pasagerilor, echipajelor, mãrfurilor şi poştei, cum ar fi acele privitoare la formalitãţile de intrare, de ieşire, de emigrare şi de imigrare, sau referitoare la vama şi mãsuri sanitare, se vor aplica şi pasagerilor, echipajelor, mãrfurilor şi poştei transportate cu aeronavele întreprinderii desemnate de cealaltã parte contractantã, pe timpul cat acestea se gãsesc pe teritoriul menţionat.
3. Taxele şi celelalte sume de plata pentru utilizarea aeroporturilor, a instalaţiilor şi a echipamentului tehnic de pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante vor fi percepute conform cuantumurilor şi tarifelor uniform stabilite de legile şi regulamentele acelei pãrţi contractante.
ART. 10
Întreprinderea desemnatã de fiecare parte contractantã va avea dreptul sa menţinã pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante o reprezentanta cu personalul tehnic necesar pentru exploatarea serviciilor convenite şi personalul comercial necesar pentru promovarea traficului. Întreprinderile desemnate vor conveni asupra numãrului de persoane ce urmeazã a fi folosite în acest scop, sub rezerva acordului autoritãţilor aeronautice.
ART. 11
1. Soldul dintre încasãri şi cheltuieli, realizat pe teritoriul uneia dintre pãrţile contractante de cãtre întreprinderea desemnatã de cealaltã parte contractantã, va fi transferat conform prevederilor acordului de plati în vigoare între cele doua pãrţi contractante. În cazul în care nu va exista un asemenea acord sau prevederile sale nu vor fi aplicabile, plãţile vor fi efectuate în devize liber convertibile (dolari S.U.A., lire sterline); sumele respective vor fi liber transferate, fãrã a fi supuse la impuneri sau restrictii.
2. Încasãrile şi beneficiile realizate de întreprinderea desemnatã de oricare dintre pãrţile contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante vor fi scutite de impozitul pe venit.
ART. 12
1. Orice aeronava a întreprinderii desemnate de o parte contractantã, folositã pentru serviciile convenite, va trebui sa poarte însemnele sale proprii de naţionalitate şi de înmatriculare şi sa aibã la bord urmãtoarele documente:
a) certificatul de înmatriculare;
b) certificatul de navigabilitate;
c) brevetele de aptitudine şi licentele sau certificatele membrilor de echipaj;
d) licenta statiei radio a aeronavei;
e) celelalte documente de bord prevãzute de reglementãrile oricãreia dintre pãrţile contractante şi despre care cealaltã parte va trebui sa fie informatã.
2. Certificatele de navigabilitate, brevetele de aptitudine şi licentele emise sau validate de una dintre pãrţile contractante vor fi recunoscute ca valabile şi de cealaltã parte contractantã, pe perioada lor de validitate.
3. Totuşi, fiecare parte contractantã îşi rezerva dreptul de a nu recunoaşte ca valabile, pentru circulaţia peste teritoriul sau, brevetele de aptitudine şi licentele eliberate unor nationali ai sãi şi validate în favoarea acestora de cãtre cealaltã parte contractantã sau de cãtre orice alt stat.
ART. 13
1. În caz de accident survenit aeronavei întreprinderii desemnate de o parte contractantã pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, autoritãţile aeronautice ale partii contractante pe teritoriul cãreia s-a produs evenimentul vor trebui:
a) sa dea orice asistenta care ar putea fi necesarã echipajului şi pasagerilor;
b) sa informeze fãrã întârziere autoritãţile aeronautice ale celeilalte pãrţi contractante cu privire la detaliile şi împrejurãrile accidentului;
c) sa asigure luarea tuturor mãsurilor de securitate pentru aeronava şi conţinutul acesteia, inclusiv pentru bagaje, mãrfuri şi posta;
d) sa întreprindã o ancheta asupra împrejurãrilor accidentului;
e) sa dea reprezentanţilor autoritãţilor aeronautice împuterniciţi de cealaltã parte contractantã, reprezentanţilor întreprinderii care exploateazã aeronava şi expertului uzinei care a construit aeronava toate înlesnirile pentru a asista la ancheta în calitate de observatori şi sa le permitã accesul la aeronava;
f) sa elibereze aeronava şi conţinutul sau de îndatã ce acestea nu mai sunt necesare pentru ancheta;
g) sa comunice autoritãţilor aeronautice ale celeilalte pãrţi contractante rezultatele anchetei şi, dacã acestea doresc, sa le remitã o copie de pe întregul dosar al anchetei.
Membrii echipajului aeronavei accidentate şi întreprinderea care o exploateazã vor trebui sa se conformeze tuturor regulilor aplicate pe teritoriul pe care s-a produs accidentul, îndeosebi în ceea ce priveşte informaţiile ce trebuie furnizate anchetatorilor.
ART. 14
Într-un spirit de strânsã colaborare, autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante se vor consulta din timp în timp, în scopul de a asigura ca principiile stabilite prin prezentul acord sunt aplicate şi ca obiectivele acestui acord sunt realizate în mod satisfãcãtor.
ART. 15
1. Dacã vreuna dintre pãrţile contractante doreşte sa se modifice vreo prevedere a prezentului acord, ea va putea cere o consultare în acest scop cu cealaltã parte contractantã. Orice modificare a prezentului acord va intra în vigoare din momentul în care cele doua pãrţi contractante îşi vor fi notificat reciproc, cu privire la aceasta modificare, îndeplinirea formalitãţilor lor constituţionale privitoare la încheierea şi intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
2. Modificãri ale anexei la prezentul acord vor putea fi convenite direct între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante. Ele vor intra în vigoare dupã ce vor fi confirmate printr-un schimb de note diplomatice.
3. Consultarea între pãrţile contractante sau între autoritãţile aeronautice, cu privire la modificarea prevederilor prezentului acord sau ale anexei sale, va trebui sa înceapã într-un termen de 60 (şaizeci) zile socotite de la data primirii unei cereri în acest sens.
ART. 16
Orice diferend privitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord sau a anexei sale va fi soluţionat prin negocieri directe între autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante; dacã aceste autoritãţi nu reuşesc sa ajungã la o înţelegere, diferendul urmeazã sa fie soluţionat pe cale diplomaticã.
ART. 17
Prezentul acord şi modificãrile sale eventuale vor fi înregistrate la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
ART. 18
Prezentul articol şi anexa sa vor fi puse eventual în concordanta, prin înţelegere între pãrţile contractante, cu orice convenţie cu caracter multilateral care ar deveni aplicabilã ambelor pãrţi contractante.
ART. 19
Oricare dintre pãrţile contractante va putea notifica, în orice moment, celeilalte pãrţi contractante dorinta sa de a denunta prezentul acord. Aceasta notificare va fi simultan comunicatã şi Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale. Denunţarea va avea efect dupã 12 (douasprezece) luni de la data primirii notificãrii de cãtre cealaltã parte contractantã, în afarã de cazul în care aceasta denunţare va fi retrasã de comun acord înainte de expirarea acestei perioade. În lipsa unei confirmãri a primirii de cãtre cealaltã parte contractantã, se va considera ca notificarea denunţãrii i-a parvenit acesteia la 14 (patrusprezece) zile de la data la care Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale a primit comunicarea.
ART. 20
Prevederile prezentului acord se vor aplica în mod provizoriu din ziua semnãrii acordului; acesta va intra în vigoare la data când pãrţile îşi vor fi comunicat reciproc îndeplinirea formalitãţilor lor constituţionale privitoare la încheierea şi intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
Drept care, împuterniciţii celor doua pãrţi contractante, autorizaţi în modul cuvenit de guvernele lor, au semnat prezentul acord.
Încheiat la 16 iulie 1970 la Bucureşti, în dublu exemplar în limba franceza.

ANEXA A
Tabelele de rute
I
Rute pe care vor putea fi exploatate servicii aeriene de cãtre întreprinderea desemnatã de România;
Puncte în România - puncte intermediare - puncte în
Republica Africa Centrala - puncte mai departe, în ambele sensuri.
II
Rute pe care vor putea fi exploatate servicii aeriene de cãtre întreprinderea desemnatã de Republica Africa Centrala;
Puncte în Republica Africa Centrala - puncte intermediare - puncte în România - puncte mai departe în ambele sensuri.
B
1. Orice punct sau mai multe puncte de pe rutele specificate vor putea sa nu fie deservite - fie în cadrul tuturor zborurilor, fie cu ocazia unora dintre ele - în funcţie de interesul întreprinderii desemnate respective.
2. Întreprinderea desemnatã de oricare dintre pãrţile contractante va putea avea punctul terminus al serviciilor sale pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
3. Punctele situate în tari terţe unde întreprinderea desemnatã de una dintre pãrţile contractante va putea imbarca sau debarca pasageri, mãrfuri şi posta cu destinaţia, respectiv cu provenienta, pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante vor fi determinate de autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante.
4. Zboruri suplimentare vor putea fi efectuate pe baza unei cereri prealabile a întreprinderii desemnate de oricare dintre pãrţile contractante.
-------------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016