Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 13 martie 1987  intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Populare Bangladesh privind promovarea si garantarea reciproca a investitiilor de capital    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 13 martie 1987 intre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii Populare Bangladesh privind promovarea si garantarea reciproca a investitiilor de capital

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 37 din 7 septembrie 1987

Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Bangladesh, denumite în cele ce urmeazã pãrţi contractante,
în dorinta de a dezvolta relaţiile de cooperare economicã existente între cele doua state,
preocupate de a crea condiţii favorabile pentru investiţiile de capital care vor fi efectuate de cãtre investitori din Republica Socialistã România pe teritoriul Republicii Populare Bangladesh şi de cãtre investitori din Republica Populara Bangladesh pe teritoriul Republicii Socialiste România,
recunoscind ca garantarea investiţiilor de capital, conform prezentului acord, stimuleaza initiativa în acest domeniu şi contribuie la creşterea prosperitatii ambelor state,

au convenit cele ce urmeazã:

ART. 1
Promovarea şi garantarea investiţiilor
1. Fiecare parte contractant: va promova pe teritoriul sau investiţiile de capital ale investitorilor celeilalte pãrţi contractante.
2. Investiţiile de capital, directe şi indirecte, admise conform prevederilor legale ale partii contractante pe teritoriul cãreia se efectueazã investiţiile, se bucura de protecţia şi garanţiile prevãzute în prezentul acord.
ART. 2
Definiţii
În sensul acestui acord:
1. Investiţie de capital înseamnã orice participare, directa ori indirecta, sau aportul de orice natura la o întreprindere sau activitate economicã, inclusiv toate bunurile şi mijloacele financiare aduse de investitori ca participare la investiţie, precum şi orice spor de valoare şi în special, dar nu exclusiv:
a) acţiuni, pãrţi sau orice alte forme de participare la societãţi constituite pe teritoriul unei pãrţi contractante;
b) beneficii reinvestite, drepturi de creanta sau alte drepturi referitoare la prestãri avînd o valoare financiarã;
c) bunuri mobile şi imobile, precum şi orice alte drepturi reale, ca ipoteci, privilegii, cauţiuni şi orice alte drepturi analoage, astfel cum sînt definite în conformitate cu legea partii contractante pe teritoriul cãreia este situat bunul respectiv;
d) drepturi de autor, drepturi de proprietate industriala, procedee tehnice, know-how, mãrci comerciale şi orice alte drepturi asemãnãtoare;
e) concesiuni conferite prin lege sau în virtutea unui contract, în special concesiunile legate de prospectarea, extractia şi exploatarea de resurse naturale, inclusiv în zonele maritime, ţinînd de jurisdicţia uneia din pãrţile contractante.
2. Prin beneficii se înţelege acele sume care revin dintr-o investiţie sub forma de dividende, cote de cistig şi alte venituri.
3. Prin investitori se înţelege:
a) cu referire la Republica Socialistã România, unitãţi economice româneşti avînd personalitate juridicã şi care, potrivit legii romane, au atribuţii de comerţ exterior şi de cooperare economicã cu strainatatea;
b) cu referire la Republica Populara Bangladesh, persoane fizice şi juridice, precum şi firme şi asociaţii constituite sau înregistrate conform oricãrei legi în perioada în care aceasta este în vigoare în Bangladesh.
4. Pentru aplicarea prezentului acord:
a) termenul participatii directe desemneazã participatiile deţinute de cãtre un investitor al unei pãrţi contractante într-o societate sau activitate economicã situata pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante;
b) termenul participatii indirecte desemneazã participatiile deţinute de cãtre o societate avîndu-şi sediul principal funcţional pe teritoriul unei pãrţi contractante, într-o alta societate sau activitate economicã situata tot pe acest teritoriu, cînd aceasta prima societate este constituitã cu participaţia la capital a unui investitor al celeilalte pãrţi contractante.
ART. 3
Tratamentul naţiunii celei mai favorizate
1. Fiecare parte contractantã va acorda, pe teritoriul sau, investiţiilor de capital şi investitorilor celeilalte pãrţi contractante un tratament nu mai puţin favorabil decît cel acordat investiţiilor şi investitorilor oricãrui stat terţ.
2. Prevederile prezentului acord, referitoare la tratamentul naţiunii celei mai favorizate, nu se vor aplica pentru avantajele pe care oricare din pãrţile contractante le acorda investitorilor oricãrui stat terţ, în baza participãrii sale la o uniune economicã sau vamalã, zona de liber schimb sau organizaţie economicã regionala.
3. Prevederile prezentului acord privind acordarea tratamentului naţiunii celei mai favorizate nu vor fi interpretate astfel încît sa oblige una din pãrţile contractante sa acorde investitorilor celeilalte pãrţi contractante avantajele rezultind dintr-un acord sau aranjament internaţional referitor în totalitate sau în principal la impozitare sau din legislaţia interna referitoare în totalitate sau în principal la impozitare.
4. Fiecare parte contractantã va respecta orice alta obligaţie pe care şi-a asumat-o referitor la investiţiile de capital efectuate pe teritoriul sau de investitori ai celeilalte pãrţi contractante.
ART. 4
Exproprierea şi despãgubirea
1. Investiţiile de capital efectuate de investitori ai unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante nu vor putea fi expropriate sau supuse altor mãsuri avînd un efect similar, decît dacã sînt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
a) mãsurile nu sînt discriminatorii;
b) mãsurile sînt adoptate în înţelesul public şi printr-o procedura legalã;
c) este prevãzutã o procedura adecvatã pentru stabilirea sumei şi modului de plata a despãgubirii. Despãgubirea va trebui sa corespundã valorii investiţiei la data exproprierii, sa fie efectiv realizabila, liber transferabila şi vãrsatã fãrã intirziere.
La cererea partii interesate, cuantumul despãgubirii va putea fi revizuit de un tribunal sau alt organ competent din ţara în care a fost efectuatã investiţia.
2. Dacã un diferend între un investitor şi partea contractantã pe teritoriul cãreia s-a realizat investiţia, cu privire la cuantumul despãgubirii, continua sa existe dupã hotãrîrea finala a tribunalului sau altui organ competent din ţara în care a fost efectuatã investiţia, oricare dintre aceştia este îndreptãţit sa supunã diferendul, în termen de doua luni de la epuizarea cãilor interne de recurs sau de la expirarea termenului prevãzut la paragraful urmãtor, Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, pentru conciliere sau arbitraj, potrivit procedurii prevãzute în Convenţia deschisã pentru semnare la Washington la 18 martie 1965.
3. Totuşi, condiţia referitoare la epuizarea cãilor interne de recurs, prevãzute de legislaţia partii contractante pe teritoriul cãreia a fost realizatã investiţia, nu va mai putea fi opusã de cãtre aceasta parte contractantã investitorului celeilalte pãrţi contractante dupã un termen de şase luni de la data primului act de procedura contencioasã pentru reglementarea acestui diferend de cãtre tribunal.
4. Investitorii unei pãrţi contractante, ale cãror investiţii au suferit pierderi pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante ca urmare a rãzboiului sau altui conflict armat, revoluţiei, unei stãri de urgenta nationala sau revoltei, vor primi de la aceasta din urma parte contractantã o despãgubire care va fi stabilitã în conformitate cu legile acestei din urma pãrţi contractante. Aceasta despãgubire va fi liber transferabila.
ART. 5
Repatrierea capitalului şi beneficiilor
1. Fiecare parte contractantã garanteazã investitorilor celeilalte pãrţi contractante, în legatura cu investiţia de capital, transferul, în conformitate cu legile şi reglementãrile sale, al:
a) capitalului investit sau produsului lichidãrii ori al înstrãinãrii totale sau parţiale a investiţiei;
b) beneficiilor realizate şi al altor venituri curente provenind din investiţia de capital;
c ) vãrsãmintelor efectuate pentru rambursarea creditorilor pentru investiţii şi al dobinzilor cuvenite;
d) cistigurilor cetãţenilor care au permisiunea sa lucreze în cadrul unei investiţii realizate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
2. Fiecare parte contractantã va acorda, dupã îndeplinirea obligaţiilor legale ce revin investitorilor, autorizaţiile necesare pentru a asigura fãrã intirziere executarea transferurilor menţionate la paragraful 1 al prezentului articol.
ART. 6
Subrogarea
Dacã una din pãrţile contractante, în virtutea unei garanţii date pentru o investiţie realizatã pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, efectueazã plati propriilor sãi investitori, ea este subrogatã în drepturile, obligaţiile şi acţiunile numitilor investitori. Subrogarea în drepturile şi obligaţiile investitorului asigurat se extinde, de asemenea, la dreptul de transfer menţionat la art. 4 şi 5 de mai sus. Partea contractantã plãtitoare nu va putea sa dobândeascã drepturi sau sa-şi asume obligaţii mai mari decît cele ale investitorului asigurat.
ART. 7
Transferurile de valuta
1. Transferurile de valuta potrivit art. 4, 5 şi 6 vor fi efectuate fãrã intirziere, în valuta convertibilã în care a fost efectuatã investiţia de capital sau în orice alta valuta liber convertibilã, dacã s-a convenit astfel, la cursul de schimb în vigoare la data transferului.
2. Fãrã intirziere, în sensul paragrafului 1, sînt considerate transferurile care se efectueazã într-un termen care este necesar, în mod normal, pentru întocmirea formalitãţilor de transfer.
ART. 8
Diferendele dintre pãrţile contractante
1. Diferendele dintre pãrţile contractante, referitoare la interpretarea şi aplicarea prezentului acord, vor fi soluţionate, pe cît posibil, prin tratative între cele doua pãrţi. Dacã un astfel de diferend nu poate fi reglementat într-un termen de şase luni de la începerea tratativelor, atunci, la cererea uneia din pãrţile contractante, diferendul va fi supus unui tribunal arbitral.
2. Tribunalul arbitral se constituie astfel: fiecare parte contractantã desemneazã un arbitru; cei doi arbitri propun, de comun acord, celor doua pãrţi, un preşedinte care trebuie sa fie cetãţean al unui stat terţ, desemnat de cele doua pãrţi contractante. Arbitrii sînt numiţi într-un termen de trei luni iar preşedintele într-un termen de cinci luni de la data la care una din pãrţile contractante a fãcut cunoscut celeilalte ca doreşte sa supunã diferendul unui tribunal arbitral. Dacã arbitrii nu sînt numiţi în termenul convenit, partea contractantã care nu şi-a numit arbitrul este de acord ca acesta sa fie numit de secretarul general al Naţiunilor Unite. Dacã cele doua pãrţi contractante nu pot sa se punã de acord asupra numirii preşedintelui, ele sînt de asemenea de acord ca acesta sa fie numit de secretarul general al Naţiunilor Unite.
3. Tribunalul arbitral adopta hotãrîrile sale pe baza dispoziţiilor prezentului acord şi ale altor acorduri similare încheiate de pãrţile contractante, precum şi dupã principiile şi normele generale ale dreptului internaţional. Tribunalul arbitral adopta hotãrîrile sale prin majoritate de voturi şi hotãrîrea sa este definitiva şi obligatorie. Numai cele doua pãrţi contractante pot supune acţiuni tribunalului arbitral şi participa la dezbateri.
4. Fiecare parte contractantã suporta cheltuielile arbitrului pe care l-a desemnat şi acelea efectuate de cãtre reprezentanţii sãi la dezbaterile tribunalului. Cheltuielile privind preşedintele şi celelalte cheltuieli vor fi suportate în pãrţi egale de pãrţile contractante.
5. Tribunalul arbitral îşi stabileşte propria procedura.
ART. 9
Intrarea în vigoare, valabilitatea şi expirarea
1. Prezentul acord va fi supus ratificãrii, conform procedurii constituţionale a fiecãrei tari, iar schimbul instrumentelor de ratificare va avea loc cît mai curînd posibil.
2. Acordul intra în vigoare la o luna de la data schimbului instrumentelor de ratificare. Acest acord va rãmîne în vigoare pe o perioada de zece ani. Dupã aceea, el va continua sa ramina în vigoare pînã la expirarea a douasprezece luni de la data la care una din pãrţile contractante a primit de la cealaltã notificare scrisã despre încetarea acordului.
3. Pentru investiţiile de capital efectuate pînã la data expirãrii valabilitãţii acordului, dispoziţiile acestui acord continua sa fie aplicabile pe o perioada de zece ani, începînd de la data expirãrii sale.
Semnat la Dhaka la 13 martie 1987, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana, bengali şi engleza, toate textele avînd aceeaşi valoare. În caz de divergenţe de interpretare, textul în engleza va prevala.

Pentru Guvernul
Republicii Socialiste România,
Dimitrie Ancuta

Pentru Guvernul
Republicii Populare Bangladesh,
Maudud Ahmad

Dhaka, 13 martie 1987

Excelenta,
Cu ocazia semnãrii Acordului dintre Guvernul Socialiste România şi Guvernul Republicii Bangladesh privind promovarea şi garantarea reciprocã a investiţiilor de capital, am onoarea de a propune Excelentei voastre ca investiţiile efectuate de cãtre investitori ai unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante în perioada cuprinsã între data semnãrii acordului menţionat şi data intrãrii sale în vigoare sa fie supuse, de asemenea, prevederilor acestui acord.
În care Excelenta voastra este de acord cu propunerea mea, prezenta scrisoare şi rãspunsul Excelentei voastre vor face parte din acordul menţionat.
Folosesc aceasta ocazie pentru a reînnoi Excelentei voastre asigurarea cele mai înalte consideratiuni.

Dimitrie Ancuta

Excelentei sale
domnului Maudud Ahmad,
viceprim-ministru al
Guvernului Republicii Populare Bangladesh

Dhaka, 13 martie 1987

Excelenta,
Am onoarea de a confirma primirea scrisorii Excelentei voastre din 13 martie 1987, cu urmãtorul conţinut:

"Excelenta,
Cu ocazia semnãrii Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Populare Bangladesh privind promovarea şi garantarea reciprocã a investiţiilor de capital, am onoarea de a propune Excelentei voastre ca investiţiile efectuate de cãtre investitori ai unei pãrţi contractante pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante în perioada cuprinsã între data semnãrii acordului menţionat şi data intrãrii sale în vigoare sa fie supuse, de asemenea, prevederilor acestui acord.
În cazul în care Excelenta voastra este de acord cu propunerea mea, prezenta scrisoare şi rãspunsul Excelentei voastre vor face parte din acordul menţionat.
Folosesc aceasta ocazie pentru a reînnoi Excelentei voastre asigurarea celei mai multe consideratiuni."
În legatura cu problema menţionatã am onoarea de a va informa ca Guvernul Republicii Populare Bangladesh este de acord ca scrisoarea dumneavoastrã menţionatã şi acest rãspuns sa facã parte din acordul menţionat.
Folosesc aceasta ocazie pentru a reînnoi Excelentei voastre asigurarea celei mai înalte consideratiuni.

Maudud Ahmad

Excelentei sale
domnului Dimitrie Ancuta,
viceprim-ministru al
Guvernului Republicii Socialiste România

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016