Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 13 martie 1970  intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind transporturile aeriene civile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 13 martie 1970 intre guvernul Republicii Socialiste Romania si guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind transporturile aeriene civile

EMITENT: CONSILIUL DE MINISTRI
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 102 din 11 august 1970
Guvernul Republicii Socialiste România şi guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace,
dorind sa încheie un acord în scopul dezvoltãrii relaţiilor privind transporturile aeriene între Republica Socialistã România şi Republica Socialistã Cehoslovaca,
au desemnat împuterniciţii lor care au convenit asupra celor ce urmeazã:

ART. 1
Pentru aplicarea prezentului acord şi a anexei sale, termenii urmãtori vor avea înţelesul de mai jos:
a) autoritate aeronautica înseamnã, în cazul Republicii Socialiste România, Direcţia generalã a aviaţiei civile din Ministerul Transporturilor, iar în cazul Republicii Socialiste Cehoslovace, Administraţia aviaţiei civile din Comitetul Federal al Transporturilor sau în ambele cazuri, orice organ autorizat sa îndeplineascã funcţiile care în prezent sînt exercitate de autoritãţile menţionate;
b) servicii convenite şi rute specificate înseamnã serviciile aeriene internaţionale şi rutele specificate în anexa la prezentul acord;
c) întreprindere de transport aerian desemnatã înseamnã întreprindere de transport aerian pe care una din pãrţile contractante a desemnat-o celeilalte pãrţi contractante ca întreprindere care va exploata oricare din serviciile convenite.
ART. 2
Fiecare parte contractantã va acorda celeilalte pãrţi contractante drepturile specificate în prezentul acord şi în anexa sa, în scopul infiintarii şi exploatãrii serviciilor aeriene pe rutele specificate în anexa la prezentul acord. Aceste servicii pot fi puse în exploatare imediat sau mai tirziu, la latitudinea partii contractante cãreia i-au fost acordate aceste drepturi.
ART. 3
1. Fiecare parte contractantã are dreptul sa desemneze în scris celeilalte pãrţi contractante o întreprindere de transport aerian pentru a exploata serviciile convenite pe rutele specificate.
2. La primirea acestei desemnari, autoritatea aeronautica a fiecãrei pãrţi contractante va acorda fãrã intirziere, întreprinderii astfel desemnate autorizaţia de exploatare, sub rezerva prevederilor articolului 4 din prezentul acord.
3. Autoritatea aeronautica a unei pãrţi contractante poate cere întreprinderii aeriene desemnate de cealaltã parte contractantã sa facã dovada ca este în mãsura sa îndeplineascã condiţiile prevãzute de legile şi regulamentele aplicate în mod normal de acea autoritate în ceea ce priveşte exploatarea serviciilor aeriene internaţionale.
ART. 4
1. Fiecare parte contractantã îşi rezerva dreptul de a refuza, revoca sau impune condiţiile privind autorizaţia acordatã întreprinderii de transport aerian desemnatã de cealaltã parte contractantã potrivit prevederilor articolului 3 al acestui acord:
a) în cazul în care o astfel de întreprindere de transport aerian nu poate face dovada fata de autoritatea aeronautica a celeilalte pãrţi contractante ca este în mãsura sa îndeplineascã condiţiile prevãzute de legile şi regulamentele aplicate în mod normal şi corespunzãtor de aceasta autoritate;
b) în cazul în care o astfel de întreprindere de transport aerian nu se conformeazã legilor şi celorlalte reglementãri prevãzute la articolul 5 din prezentul acord, sau
c) în cazul în care nu i s-a fãcut dovada ca o parte preponderenta a proprietãţii şi controlul efectiv al întreprinderii de transport aerian aparţin partii contractante care a desemnat întreprinderea sau a unor cetãţeni ai celeilalte pãrţi contractante sau - în cazul unui consortiu de întreprinderi de transport aerian - guvernelor sau cetãţenilor statelor ale cãror întreprinderi alcãtuiesc acel consortiu; cu condiţia ca, în cazul unui consortiu, sa fie în vigoare, între partea contractantã de la care s-a cerut autorizaţia de exploatare şi fiecare din statele ale cãror întreprinderi alcãtuiesc consortiul, acorduri aeriene care sa prevadã serviciile aeriene în cauza.
2) În afarã de cazul cînd o mãsura imediata de refuz sau de revocare a autorizaţiei de exploatare acordatã întreprinderii de transport aerian desemnatã de cealaltã parte contractantã este indispensabila pentru a preveni noi abateri de la legile şi regulamentele menţionate la articolul 5 din prezentul acord, dreptul de a refuza sau revoca o astfel de autorizaţie va fi exercitat numai dupã consultare cu cealaltã parte contractantã.
ART. 5
1. Legile şi regulamentele unei pãrţi contractante referitoare la primirea pe teritoriul sau şi la plecarea de pe acest teritoriu a aeronavelor destinate navigaţiei aeriene internaţionale sau referitoare la exploatarea şi navigaţia unei astfel de aeronave pe timpul cît se afla pe teritoriul acestei tari vor fi aplicate şi aeronavelor întreprinderii de transport aerian desemnate de cealaltã parte contractantã şi vor fi respectate de aceste aeronave la intrare sau la plecare şi în timpul în care se afla pe teritoriul primei pãrţi contractante.
2. Legile şi regulamentele unei pãrţi contractante referitoare la primirea pe teritoriul sau şi la plecarea de pe acest teritoriu a pasagerilor, echipajului sau a încãrcãturii unei aeronave, inclusiv reglementãrile referitoare la intrare, plecare, paşapoarte, vama şi carantina vor fi respectate la intrare, la plecare şi pe timpul şederii pe teritoriul primei pãrţi contractante.
ART. 6
1. Fiecare parte contractantã va acorda întreprinderii de transport aerian desemnatã de cealaltã parte contractantã scutire de orice taxe vamale şi alte impozite şi taxe asupra aeronavelor, echipamentului lor obişnuit, carburantilor, lubrifiantilor, articolelor tehnice, consumabile şi altor provizii, pieselor de schimb, inclusiv motoare, materialelor de publicitate comercialã, care sînt sau urmeazã sa fie folosite numai în legatura cu deservirea aeronavei sau executarea serviciilor convenite, ale întreprinderii de transport aerian desemnate de cealaltã parte contractantã.
2. Scutirea acordatã prin prezentul articol se va aplica bunurilor menţionate în paragraful 1 al prezentului articol, atunci cînd acestea sînt:
a) introduse pe teritoriul unei pãrţi contractante de cãtre întreprinderea de transport aerian desemnatã de cealaltã parte contractantã;
b) pãstrate la bordul aeronavelor întreprinderii de transport aerian desemnatã de o parte contractantã la sosirea pe sau la plecarea de pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante;
c) luate la bordul aeronavelor întreprinderii de transport aerian desemnate de o parte contractantã pe teritoriul celeilalte, indiferent dacã aceste bunuri sînt folosite sau consumate în limitele teritoriului partii contractante care acorda scutirea, dar cu condiţia ca aceste bunuri sa nu fie înstrãinate pe teritoriul menţionat.
ART. 7
Taxele percepute de fiecare parte contractantã pentru folosirea aeroporturilor şi a altor instalaţii şi servicii, fiecare pe teritoriile lor, vor fi aplicate în conformitate cu cuantumurile fixate de autoritãţile lor corespunzãtoare.
ART. 8
1. Fiecare parte contractantã, pe baza de reciprocitate, va acorda întreprinderii de transport aerian desemnate de cealaltã parte contractantã scutire de orice taxe asupra beneficiilor sau veniturilor rezultate din executarea serviciilor convenite.
2. Problemele financiare care rezulta din aplicarea prezentului acord vor fi soluţionate în conformitate cu acordul de plati reciproce la care participa ambele pãrţi contractante.
ART. 9
1. Capacitatea de transport ce va fi oferitã de cãtre întreprinderile de transport aerian desemnatã de pãrţile contractante pe serviciile convenite va fi în strinsa relatie cu cerinţele de trafic aerian estimate între teritoriile celor doua pãrţi contractante. Frecventa şi orariile serviciilor ce urmeazã a fi exploatate de fiecare întreprindere de transport aerian vor fi convenite între întreprinderi, pe baza avantajului echitabil şi egal, şi vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice ale ambelor pãrţi contractante.
2. Autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante îşi vor transmite reciproc, la cerere, datele statistice care vor putea fi solicitate în mod raţional în scopul revizuirii capacitãţii oferite pe serviciile convenite.
ART. 10
1. Tarifele aplicabile pe serviciile convenite pot fi stabilite pe o baza bilaterala sau multilaterala.
2. Dacã tarifele sînt convenite între întreprinderile de transport desemnate, ele vor fi supuse aprobãrii autoritãţilor aeronautice contractante cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea lor în vigoare.
În cazul unui dezacord între întreprinderile de transport aerian desemnate, tarifele vor fi stabilite de autoritãţile aeronautice, prin înţelegere directa între acestea.
3. În cazul în care nu se poate realiza un acord privitor la tarife între autoritãţile aeronautice, eventualele diferende vor fi soluţionate în conformitate cu prevederile articolului 14 din prezentul acord.
ART. 11
Întreprinderea de transport aerian desemnatã de oricare din pãrţile contractante are dreptul sa instaleze şi sa menţinã pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante personal tehnic şi comercial corespunzãtor cu amploarea serviciilor exploatate.
ART. 12
Într-un spirit de strinsa colaborare, autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante vor efectua consultãri, în funcţie de necesitaţi, în probleme referitoare la interpretarea şi aplicarea satisfãcãtoare a prevederilor prezentului acord şi anexei sale.
ART. 13
1. Dacã vreuna din pãrţile contractante considera de dorit sa fie modificatã vreo prevedere din prezentul acord, ea poate cere o consultare cu cealaltã parte contractantã. Aceasta consultare, care poate avea loc între autoritãţile aeronautice, prin discuţii sau prin corespondenta, va începe într-o perioada de 60 zile de la data cererii.
Orice modificãri convenite în acest mod vor intra în vigoare dupã ce vor fi confirmate printr-un schimb de note diplomatice.
2. Modificãrile anexei la prezentul acord pot fi aplicate în mod provizoriu de la data convenitã de cãtre autoritãţile aeronautice şi vor intra în vigoare dupã confirmarea lor printr-un schimb de note diplomatice.
ART. 14
Orice diferend referitor la interpretarea sau aplicarea prezentului acord sau a anexei sale va fi soluţionat pri negocieri directe între autoritãţile aeronautice ale pãrţilor contractante. Dacã autoritãţile aeronautice nu reuşesc sa ajungã la o înţelegere, diferendul va fi soluţionat pe cale diplomaticã.
ART. 15
Oricare din pãrţile contractante poate sa notifice în orice moment celeilalte pãrţi contractante intenţia sa de a denunta prezentul acord. În acest caz, prezentul acord îşi va inceta aplicabilitatea la un an de la data primirii notificãrii de cãtre cealaltã parte contractantã, în afarã de cazul în care aceasta notificare a fost retrasã, de comun acord, înainte de expirarea acestui termen.
ART. 16
Prezentul acord şi orice modificare adusã acestuia potrivit articolului 13 vor fi înregistrate la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.
ART. 17
Fiecare parte contractantã va notifica celeilalte pãrţi contractante, în scris, aprobarea prezentului acord, în conformitate cu legislaţia sa nationala. Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificãri scrise.
Prezentul acord înlocuieşte Acordul pentru înfiinţarea şi exploatatrea de linii aeriene încheiat la 13 septembrie 1946, la Praga, inclusiv orice modificãri aduse ulterior acestuia.
Drept care, împuterniciţii celor doua pãrţi contractante au semnat prezentul acord, care a fost sigilat.
Încheiat la Praga la 13 martie 1970, în dublu exemplar în limbile romana şi ceha, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.

ANEXA 1

I.
Rute pe care vor putea fi exploatate servicii aeriene de cãtre întreprinderea de transport aerian a Republicii Socialiste România:

1. Bucureşti - Budapesta - Bratislava - Praga, în ambele sensuri.
2. Bucureşti - Praga - Berlin - Copenhaga, în ambele sensuri.
3. Bucureşti - Praga - Amsterdam, în ambele sensuri.
Întreprinderea de transport aerian a Republicii Socialiste România va putea prelungi, la alegere, unul din serviciile aeriene de pe rutele 2 şi 3 de mai sus, cãtre vest, în condiţiile care vor fi stabilite între autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante.

II.
Rute pe care vor putea fi exploatate servicii aeriene de cãtre întreprinderea de transport aerian a Republicii Socialiste Cehoslovace:

1. Praga - Bratislava - Budapesta - Bucureşti, în ambele sensuri.
2. Praga - Bratislava - Constanta, în ambele sensuri.
3. Praga - Bratislava - Bucureşti şi mai departe, în ambele sensuri.
Întreprinderea de transport aerian a Republicii Socialiste Cehoslovace va exploata serviciul aerian de pe ruta 2, precum şi prelungirea serviciului aerian de pe ruta 3 de mai sus cãtre Orientul mijlociu şi îndepãrtat, în condiţiile care vor fi stabilite între autoritãţile aeronautice ale celor doua pãrţi contractante.

III.
1. Întreprinderea desemnatã de fiecare parte contractantã se va bucura, în executarea serviciilor convenite în partea corespunzãtoare a prezentei anexe, de urmãtoarele drepturi:
a) de a se efectua zboruri fãrã aterizare, peste teritoriul celeilalte pãrţi contractante;
b) de a face escale necomerciale pe aeroporturile internaţionale pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante;
c) de a imbarca şi de a debarca pasageri, de a descarca şi incarca mãrfuri prin posta, pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, în condiţiile stabilite prin prezentul acord şi prin anexa sa.
2. Nici o prevedere din prezentul acord nu va putea fi interpretatã în sensul de a conferi întreprinderii desemnate de una din pãrţile contractante dreptul de a imbarca pasageri şi de a incarca mãrfuri prin posta pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, pentru a fi transportate contra plata cãtre un alt punct cãtre teritoriul acestei din urma pãrţi contractante (cabotaj).
3. Orice punct sau mai multe puncte de pe rutele specificate vor putea sa nu fie deservite - fie în cadrul tuturor zborurilor, fie cu ocazia unora dintre ele - în funcţie de interesul întreprinderii desemnate respective.
4. Curse suplimentare pe serviciile convenite vor putea fi efectuate pe baza unei cereri prealabile a întreprinderii desemnate de oricare din pãrţile contractante.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016