Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD din 12 octombrie 1979  intre Republica Socialista Romania si Republica Federala Germania privind promovarea si garantarea reciproca a investitiilor de capital    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD din 12 octombrie 1979 intre Republica Socialista Romania si Republica Federala Germania privind promovarea si garantarea reciproca a investitiilor de capital

EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT: BULETINUL OFICIAL nr. 84 din 17 octombrie 1980

Republica Socialistã România şi Republica Federala Germania,
în dorinta de a dezvolta relaţiile de prietenie, de buna vecinãtate şi de cooperare economicã existente între cele doua state,
preocupate de a crea condiţii favorabile pentru investiţiile de capital care se efectueazã de cãtre investitori din Republica Socialistã România pe teritoriul Republicii Federale Germania şi de cãtre investitori din Republica Federala Germania pe teritoriul Republicii Socialiste România,
recunoscind ca garantarea investiţiilor de capital conform prezentului acord este de natura sa stimuleze initiativa în acest domeniu,
luind în considerare Actul final al Conferintei pentru securitate şi cooperare în Europa,

au convenit cele ce urmeazã:

ART. 1
(1) Fiecare parte contractantã va promova pe teritoriul sau investiţiile de capital ale investitorilor celeilalte pãrţi contractante.
(2) Investiţiile de capital, admise conform prevederilor legale ale partii contractante pe teritoriul cãreia se efectueazã investiţiile, se bucura de garanţiile prevãzute în prezentul acord.
ART. 2
(1) Fiecare parte contractantã, pe teritoriul sau, nu va trata mai puţin favorabil investiţiile de capital ale investitorilor celeilalte pãrţi contractante decît investiţiile de capital ale investitorilor din terţe tari cu care s-au încheiat acorduri similare. Fiecare parte contractantã nu va trata pe investitorii celeilalte pãrţi contractante, în legatura cu activitatea lor de investiţii pe teritoriul sau, mai puţin favorabil decît pe investitorii ţãrilor terţe cu care s-au încheiat acorduri similare.
(2) Dacã din legislaţia uneia dintre pãrţile contractante sau din obligaţii internaţionale existente sau care vor fi asumate în viitor între pãrţile contractante, în afarã prezentului acord, rezulta o reglementare prin care investitorilor celeilalte pãrţi contractante sau investiţiilor lor li se acorda un tratament mai favorabil decît cel prevãzut în prezentul acord, aceasta reglementare are prioritate fata de prezentul acord în mãsura în care ea este mai favorabilã.
(3) Fiecare parte contractantã va respecta orice alta obligaţie pe care şi-a asumat-o referitor la investiţii de capital efectuate pe teritoriul sau de investitori ai celeilalte pãrţi contractante.
ART. 3
(1) Investiţiile de capital ale investitorilor unei pãrţi contractante pot fi expropriate pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante numai în interes public şi contra unei juste despãgubiri. Despãgubirea trebuie sa fie efectiv disponibilã, liber transferabila şi plãtitã fãrã intirziere. Cel mai tirziu pînã în momentul exproprierii vor fi prevãzute în mod adecvat mãsuri referitoare la stabilirea şi plata despãgubirii. Procedura pentru stabilirea despãgubirii va fi conformã cu legile partii contractante pe teritoriul cãreia s-a efectuat investiţia de capital.
(2) Conformitatea cu legea a oricãrei mãsuri de expropriere, în sensul pct. 2 lit. b) al protocolului anexa la acord, se va examina, la cererea investitorului, printr-o procedura juridicã a respectivei pãrţi contractante:
a) în Republica Federala Germania, în toate cazurile;
b) în Republica Socialistã România, numai în acele cazuri în care o expropriere nu este dispusã prin lege ori decret al Consiliului de Stat sau prezidential.
(3) Cuantumul despãgubirii va fi examinat printr-o procedura juridicã a respectivei pãrţi contractante. Dacã, dupã epuizarea procedurii juridice între investitori şi partea contractantã respectiva, vor exista în continuare deosebiri de pãreri asupra cuantumului despãgubirii, aceştia, cu asentimentul investitorului, se pot adresa pentru conciliere şi arbitraj la Centrul Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, conform procedurilor prevãzute în Convenţia pentru reglementarea diferendelor referitoare la investiţii între state şi cetãţeni ai altor state, deschisã pentru semnare la Washington la 18 martie 1965. Cererea prin care se solicita începerea procedurii prevãzute în aceasta convenţie trebuie introdusã în termen de doua luni de la rãmînerea definitiva a hotãrîrii pronunţate în cadrul procedurii juridice.
(4) Investitorii unei pãrţi contractante care suferã pierderi la investiţiile de capital fãcute pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante din cauza rãzboiului sau altor conflicte armate, revoluţii, rascoale sau stare de necesitate de stat, nu pot fi trataţi mai puţin favorabil de cãtre aceasta parte contractantã în ceea ce priveşte restituirea, compensarea, despãgubirea sau alte contraservicii în Republica Federala Germania decît investitorii proprii; în Republica Socialistã România vor fi trataţi ca şi investitorii din terţe tari care primesc cel mai favorabil tratament.
(5) În ceea ce priveşte problemele reglementate în prezentul articol, investiţiile de capital şi investitorii unei pãrţi contractante se bucura, pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, de un tratament care nu va fi mai puţin favorabil decît cel de care se bucura investitorii şi investiţiile acelor terţe tari care în aceasta privinta se bucura de tratamentul cel mai favorabil.
ART. 4
Fiecare parte contractantã garanteazã, referitor la investiţiile de capital, investitorilor celeilalte pãrţi contractante liberul transfer în strãinãtate al capitalului, al beneficiilor şi, în cazul lichidãrii sau vinzarii, al produsului lichidãrii sau vinzarii, cît şi al altor drepturi enumerate în documentele de constituire.
ART. 5
Dacã una dintre pãrţile contractante efectueazã investitorilor sãi plati în baza unei garanţii pentru o investiţie de capital efectuatã, în concordanta cu prezentul acord, pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante, cealaltã parte contractantã, indiferent de temeiul juridic, recunoaşte transmiterea drepturilor sau obligaţiilor acestor investitori asupra acelei pãrţi contractante care a efectuat plata, precum şi subrogarea partii contractante plãtitoare în drepturile sau obligaţiile transmise; partea contractantã plãtitoare se va putea prevala de drepturile sau creanţele ce-i revin investitorului numai în volumul în care i-au fost transmise şi numai cu respectarea obligaţiilor existente ale investitorului. Acestui transfer i se aplica, în mod corespunzãtor, prevederile art. 3 paragrafele 1-4 şi art. 4.
ART. 6
(1) Transferul potrivit art. 3, 4 şi 5 se face neîntîrziat, în valuta în care a fost efectuatã investiţia de capital sau în alta valuta, dacã s-a convenit astfel.
(2) La convertirea dintr-o valuta în alta, corespunzãtor reglementãrilor Fondului Monetar Internaţional, se va aplica cursul zilei respective. Dacã nu exista un astfel de curs, acesta se stabileşte pe baza cursurilor de convertire pe care le-ar aplica Fondul Monetar Internaţional pentru convertirea valutelor respective în drepturi speciale de tragere. Convertirile se fac la cursul în vigoare la data plãţii.
ART. 7
(1) Termenul investiţii de capital cuprinde toate drepturile de participare la societãţi şi alte forme de participare, toate bunurile, cît şi alte drepturi patrimoniale, inclusiv sporul de valoare şi beneficiile reinvestite în special dar nu exclusiv:
a) drepturile de proprietate şi alte drepturi reale ce revin investitorilor;
b) creanţele pecuniare sau cele referitoare la prestãri care au o valoare economicã;
c) drepturile de autor, drepturile de proprietate industriala, mãrci de comerţ, nume comerciale, procedee tehnologice, goodwill şi know-how;
d) concesiunile de drept public, inclusiv concesiunile de prospecţiuni şi exploatare.
Modificarea formei în care se investesc valorile patrimoniale nu afecteazã calitatea lor de investiţii de capital.
(2) Prin beneficii se înţeleg acele sume nete care provin de la o investiţie de capital sub forma de cote de cistig, dobinzi şi alte venituri, pentru o anumitã perioada de timp.
(3) Prin investitori se înţeleg:
a) Cu referire la Republica Socialistã România:
unitãţi economice romane avînd personalitate juridicã şi care, potrivit legii, au atribuţii de comerţ exterior şi de cooperare economicã şi tehnica cu strainatatea.
b) Cu referire la Republica Federala Germania:
1. persoane fizice germane cu domiciliul în raza de aplicare a prezentului acord şi
2. orice persoana juridicã, precum şi orice societate comercialã sau alta societate sau asociaţie cu sau fãrã personalitate juridicã, constituitã legal cu sediul în raza de aplicare a prezentului acord, indiferent dacã rãspunderea societarilor, asociaţilor sau membrilor ei este limitatã sau nelimitatã şi dacã activitatea ei urmãreşte obţinerea de beneficiu sau nu,
care conform prezentului acord realizeazã investiţii de capital pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante.
ART. 8
Prezentul acord este valabil şi pentru investiţiile de capital pe care investitorii uneia dintre pãrţile contractante le-au efectuat în concordanta cu prevederile legale ale celeilalte pãrţi contractante pe teritoriul acesteia din urma cu începere de la 31 ianuarie 1967.
ART. 9
(1) Diferendele dintre pãrţile contractante privitoare la interpretarea şi aplicarea prezentului acord se soluţioneazã, pe cît posibil, prin tratative între cele doua guverne. Dacã un asemenea diferend nu poate fi soluţionat în decurs de 6 luni de la începerea tratativelor, la cererea uneia dintre pãrţile contractante unui tribunal de arbitraj.
(2) Tribunalul de arbitraj pentru rezolvarea diferendelor va fi înfiinţat de la caz la caz şi va funcţiona dupã cum urmeazã: fiecare parte contractantã numeşte un arbitru; cei doi arbitri propun de comun acord un preşedinte, care trebuie sa fie cetãţean al unui stat terţ şi care va fi numit de cele doua pãrţi contractante. Arbitrii sînt numiţi în decurs de 3 luni, iar preşedintele în decurs de 5 luni de la data la care una dintre pãrţile contractante a fãcut cunoscut celeilalte ca doreşte sa prezinte diferendul unui tribunal de arbitraj. Dacã arbitrii nu sînt numiţi în termenul stabilit, partea contractantã care nu şi-a numit arbitrul este de acord ca acesta sa fie numit de cãtre secretarul general al Naţiunilor Unite. Dacã cele doua pãrţi contractante nu ajung la un acord în termenul stabilit asupra numirii preşedintelui, atunci ele sînt de acord ca acesta sa fie numit de secretarul general al Naţiunilor Unite.
(3) Tribunalul de arbitraj îşi întemeiazã hotãrîrile sale pe prezentul acord şi pe alte acorduri referitoare la probleme similare, încheiate între cele doua pãrţi contractante, cît şi pe dreptul internaţional general. Tribunalul de arbitraj decide cu majoritate de voturi. Hotãrîrea este definitiva şi obligatorie.
(4) Fiecare parte contractantã suporta cheltuielile pentru arbitrul desemnat de ea şi pentru reprezentarea sa în procedura de arbitraj. Cheltuielile pentru preşedinte şi celelalte cheltuieli vor fi suportate în pãrţi egale de cãtre pãrţile contractante.
(5) În afarã celor ce preced, tribunalul de arbitraj îşi stabileşte propria sa procedura.
ART. 10
Prezentul acord se extinde şi asupra Berlinului (Occidental), conform Acordului cvadripartit din 3 septembrie 1971, în concordanta cu procedurile stabilite.
ART. 11
(1) Prezentul acord va fi supus ratificãrii, instrumentele de ratificare urmînd a fi schimbate cît mai curînd posibil la Bonn.
(2) Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile dupã efectuarea schimbului instrumentelor de ratificare. El va rãmîne în vigoare pentru o perioada de 10 ani, prelungindu-se apoi pe alte perioade de cîte 10 ani, dacã nu a fost denunţat, în scris, de cãtre una dintre pãrţile contractante, cu un an înainte de expirarea perioadei respective de valabilitate.
(3) Pentru investiţiile de capital efectuate pînã la data încetãrii valabilitãţii prezentului acord, prevederile acestuia continua sa fie aplicabile pe o perioada de 20 de ani de la data încetãrii valabilitãţii sale.
Semnat la Bucureşti la 12 octombrie 1979, în doua exemplare originale, fiecare în limba romana şi în limba germanã, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate.

Pentru
Republica Socialistã România,
Ştefan Andrei

Pentru
Republica Federala Germania,
Hans-Dietrich Genscher

-----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016