Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACORD DE IMPRUMUT din 2 iunie 1992  pentru Reconstructie si Dezvoltare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ACORD DE IMPRUMUT din 2 iunie 1992 pentru Reconstructie si Dezvoltare

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 14 iulie 1992

Acord de împrumut, din data de 2 iunie 1992, între România (Împrumutat) şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)
Avînd în vedere ca:
(A) Banca a primit o scrisoare datatã 4 mai 1992 din partea Împrumutatului, în care este descris un program de acţiuni, obiective şi politici destinate sa realizeze ajustarea structuralã a economiei Împrumutatului (denumit în cele ce urmeazã programul) prin care se declara angajamentul Împrumutatului pentru executarea programului şi prin care se solicita asistenta din partea Bãncii pentru finanţarea importurilor de urgenta necesare în timpul execuţiei; şi ca
(B) pe baza, între altele, a celor mai sus menţionate, Banca a hotãrît ca în sprijinul programului sa acorde asistenta Împrumutatului printr-un împrumut care se va disponibiliza în doua transe, potrivit celor ce urmeazã.
Ca urmare, pãrţile mai sus menţionate au convenit asupra celor ce urmeazã:
ART. 1
Condiţii generale. Definiţii
Secţiunea 1.01 - "Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi garanţie" ale Bãncii, din data de 1 ianuarie 1985, cu modificãrile expuse mai jos (Condiţii generale) constituie parte integrantã a acestui acord:
a) Secţiunea 2.01, paragraful 11 se va modifica astfel:
"Prin proiect se înţeleg importuri şi alte activitãţi care pot fi finanţate din sumele împrumutului potrivit prevederilor din anexa nr. 1 la acordul împrumut.";
b) Secţiunea 9.07 c) se va modifica astfel:
"c) În termen de cel mult 6 luni de la data expirãrii sau la o data ulterioara convenitã în acest scop între Împrumutat şi Banca, Împrumutatul va pregati şi va furniza Bãncii un raport, cu conţinutul şi în detaliile solicitate în mod rezonabil de cãtre Banca, asupra executãrii programului la care se face referire în preambulul la Acordul de împrumut, îndeplinirii de cãtre Împrumutat şi Banca a obligaţiilor lor potrivit Acordului de împrumut şi realizãrii obiectivelor împrumutului"; şi
c) Ultima propozitie a secţiunii 3.02 se elimina.
d) În secţiunea 6.02, subparagraful k) se renumeroteaza ca subparagraful (1) şi este adãugat un nou subparagraf k), avînd urmãtorul conţinut:
"k) O situaţie extraordinarã va fi apãrut, în condiţiile cãreia orice trageri suplimentare din împrumut vor fi neconforme cu prevederile art. III secţiunea 3 din Statutul Bãncii."
Secţiunea 1.02. - Dacã contextul nu cere altfel, termenii definiţi în Condiţiile generale şi în preambulul la acest acord au sensurile respective expuse în acestea, iar prin termenul 3 "S.I.T.C." se înţelege Standard Internaţional Trade Classification, revizuit a treia oara (S.I.T.C. Rev. 3), publicat de Natiunile Unite în Documentele Statistice, Seria M, Nr. 343 (1986).
ART. 2
Împrumutul
Secţiunea 2.01. - Banca este de acord sa imprumute Împrumutatului, în termenii şi condiţiile expuse sau la care se face referire în Acordul de împrumut, diverse valute care vor avea o valoare insumata echivalenta cu suma de patru sute milioane dolari (400.000.000 $), reprezentind suma tragerilor din împrumut, cu fiecare tragere evaluatã de Banca ţinînd seama de data acestei trageri.
Secţiunea 2.02. - a) Suma împrumutului poate fi trasa din contul de împrumut, în concordanta cu prevederile din anexa nr. 1 la acest acord.
b) Împrumutatul poate, pentru scopurile programului, sa deschidã şi sa menţinã un cont special de depozit în dolari la Banca Nationala a României, în termeni şi condiţii satisfãcãtoare pentru Banca. Depunerile şi plãţile în şi din contul special vor fi fãcute potrivit prevederilor din anexa nr. 5 la acest acord.
Secţiunea 2.03. - Data expirãrii va fi 31 decembrie 1993 sau o data ulterioara stabilitã de Banca. Banca va anunta cu promptitudine pe Împrumutat asupra prelungirii datei.
Secţiunea 2.04. - Împrumutatul va plati periodic Bãncii un comision de neutilizare la rata de trei pãtrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an pentru capitalul împrumutului netras.
Secţiunea 2.05. - a) Împrumutatul va plati periodic dobinda la capitalul împrumutului pentru sumele trase şi neutilizate, la o rata egala, pentru fiecare perioada de dobinda, cu costul împrumuturilor calificate determinat în semestrul precedent, plus o jumãtate dintr-un procent (1/2 din 1%). La fiecare din datele specificate în secţiunea 2.06. a acestui acord, Împrumutatul va plati dobinda aferentã capitalului nerambursat în perioada de dobinda precedenta, calculatã la rata aplicabilã în timpul acelei perioade de dobinda.
b) Îndatã ce va fi posibil dupã încheierea fiecãrui trimestru, Banca va comunica Împrumutatului costul împrumuturilor calificate determinat pentru acel semestru.
c) Pentru scopurile acestei secţiuni:
(i) Perioada de dobinda reprezintã o perioada de 6 luni care se încheie la data imediat precedenta fiecãrei date specificate în secţiunea 2.06. a acestui acord, începînd cu perioada de dobinda în care se semneazã prezentul acord.
(ii) Costul împrumuturilor calificate reprezintã costul, asa cum este determinat în mod rezonabil de cãtre Banca şi exprimat ca un procent pe an al împrumuturilor neachitate ale Bãncii, angajate dupã 30 iunie 1982, excluzind acele împrumuturi sau pãrţi din acestea alocate de Banca pentru a finanta: (A) investiţiile Bãncii; şi (B) împrumuturile care vor fi fost fãcute de Banca dupã 1 iulie 1989, cu dobinzi determinate altfel decît potrivit paragrafului a) al acestei secţiuni.
(iii) Semestru reprezintã primele 6 luni sau urmãtoarele 6 luni ale unui an calendaristic.
d) La acea data care poate fi specificatã de Banca prin preavizarea Împrumutatului cu nu mai puţin de 6 luni înainte, paragrafele a), b) şi c) (iii) ale acestei secţiuni vor fi modificate dupã cum urmeazã:
"a) Împrumutatul va plati dobinda pentru partea de împrumut trasa şi nerambursata periodic, la o rata pentru fiecare trimestru egala cu costul împrumuturilor calificate, determinat pentru trimestrul precedent, plus o jumãtate dintr-un procent (1/2 din 1%). La fiecare din datele specificate la secţiunea 2.06. a acestui acord, Împrumutatul va plati dobinda aferentã partii nerambursate corespunzãtoare perioadei de dobinda precedente, calculatã la ratele aplicabile în cursul acestei perioade de dobinda."
"b) Cît mai curînd posibil dupã sfîrşitul fiecãrui trimestru, Banca va comunica Împrumutatului costul împrumuturilor calificate, determinat pentru acel trimestru."
"c) (iii) Trimestru reprezintã o perioada de 3 luni începînd cu 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie sau 1 octombrie într-un an calendaristic."
Secţiunea 2.06. - Dobinda şi alte comisioane vor fi plãtibile semianual, la 15 ianuarie şi 15 iulie în fiecare an.
Secţiunea 2.07. - Împrumutatul va rambursa suma împrumutului potrivit graficului de amortizare prezentat în anexa nr. 2 la acest acord.
ART. 3
Clauze speciale
Secţiunea 3.01. - a) Periodic, Împrumutatul şi Banca, la solicitarea oricãreia dintre pãrţi, vor purta discuţii cu privire la progresul realizat în îndeplinirea programului şi la acţiunile specificate în anexa nr. 4 la acest acord.
b) Anterior unor astfel de discuţii, Împrumutatul va furniza Bãncii, pentru analiza şi comentarii, un raport privind progresul realizat în îndeplinirea programului, cu detaliile solicitate în mod rezonabil de cãtre Banca.
Secţiunea 3.02. - Exceptind cazul în care Banca convine altfel, achiziţionarea bunurilor ce vor fi finanţate din sumele împrumutului va fi guvernata de prevederile anexei nr. 3 la acest acord.
Secţiunea 3.03. - a) Împrumutatul va tine sau va asigura ţinerea de evidente şi conturi adecvate care sa funcţioneze potrivit practicilor contabile sanatoase de reflectare a cheltuielilor finanţate din sumele împrumutului.
b) Împrumutatul:
(i) va tine evidenta şi conturile la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni, inclusiv a celor pentru contul special, pentru fiecare an fiscal la care s-a efectuat expertiza contabila, potrivit principiilor adecvate de expertiza contabila, aplicate de cãtre experţi contabili independenţi, acceptabili pentru Banca;
(ii) va furniza Bãncii, îndatã ce aceasta va fi disponibilã, dar în orice caz nu mai tirziu de 6 luni dupã sfîrşitul fiecãrui an, o copie autentificatã a raportului acestei expertize efectuat de experţii mentionati, avînd sfera de cuprindere şi detaliile solicitate în mod rezonabil de Banca; şi
(iii) va furniza Bãncii alte asemenea informaţii cu privire la evidentele şi conturile menţionate, ca şi expertiza, asa cum vor fi fost solicitate periodic, în mod rezonabil, de cãtre Banca.
c) Pentru toate cheltuielile pentru care s-au fãcut trageri din contul de împrumut pe baza extraselor de cheltuieli, Împrumutatul:
(i) va tine sau va asigura ţinerea, potrivit paragrafului a) al acestei secţiuni, de evidente şi conturi care sa reflecte aceste cheltuieli;
(ii) va pãstra, cel puţin încã un an dupã ce Banca va fi primit raportul de expertiza pentru anul fiscal în care a fost facuta ultima tragere din contul de împrumut, toate documentele (contracte, comenzi, facturi, documente de transport, chitanţe şi alte documente) evidentiind aceste cheltuieli;
(iii) va oferi posibilitatea reprezentanţilor Bãncii de a examina aceste documente; şi
(iv) va asigura ca aceste evidente şi conturi sa fie incluse în expertizele anuale la care se face referire în paragraful b) al acestei secţiuni şi ca raportul de expertiza sa conţinã un aviz separat al experţilor contabili mentionati, care sa arate ca extrasele de cheltuieli prezentate în timpul anului fiscal respectiv, cît şi procedurile şi controalele interne implicate în pregãtirea lor, pot garanta corectitudinea tragerilor la care se referã.
ART. 4
Condiţie suplimentarã de suspendare
Secţiunea 4.01. - În sensul celor menţionate în secţiunea 6.02. (1) din Condiţiile generale este specificatã urmãtoarea condiţie suplimentarã, şi anume ivirea unei situaţii care sa facã improbabila ducerea la bun sfîrşit a programului sau a unei pãrţi importante din acesta.
ART. 5
Încetare
Secţiunea 5.01. - Termenul de nouãzeci (90) de zile dupã data acestui acord este specificat pentru scopurile secţiunii 12.04. din Condiţiile generale.
ART. 6
Reprezentaţii Împrumutatului. Adrese
Secţiunea 6.01. - Ministrul economiei şi finanţelor al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile secţiunii 11.03. din Condiţiile generale.
Secţiunea 6.02. - Se specifica urmãtoarele adrese pentru scopurile secţiunii 11.01. din Condiţiile generale:

Pentru Împrumutat:
Ministerul Economiei şi Finanţelor
Str. Apolodor nr. 17
Sector 5, Bucureşti
România
Telex : 11239

Pentru Banca:
Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
1818 h Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United State of America
Adrese prin cablu: Telex:
INTBAFRAD 248423 (RCA)
Washington, D.C. 82987 (FTCC)
64145 (WUI) sau
197688 (TRT)

Pentru certificarea celor de mai sus, pãrţile prezente, prin reprezentanţi autorizaţi conform procedurii, au convenit ca acest acord sa fie semnat, în numele lor, în Districtul Columbia - Statele Unite ale Americii, în ziua şi anul menţionate la început.
ROMÂNIA
Prin
Reprezentant autorizat

BANCA INTERNATIONALA PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE
Prin
Vicepreşedintele regional
Europa şi Asia Centrala

ANEXA 1

Tragerea sumelor din împrumut
1. În conformitate cu prevederile specificate sau la care se face referire în aceasta anexa, sumele împrumutului pot fi trase din contul de împrumut pentru cheltuieli efectuate (sau, dacã Banca va fi de acord, care urmeazã a se efectua) cu costurile rezonabile ale bunurilor necesare în timpul execuţiei programului şi care vor fi finanţate din aceste sume.
2. Prin excepţie de la prevederile paragrafului 1 de mai sus, nu se vor face trageri pentru:
a) cheltuieli pentru bunuri incluse în urmãtoarele grupe şi subgrupe S.I.T.C, sau orice grupe şi subgrupe care le vor înlocui potrivit unor revizuiri viitoare ale S.I.T.C., astfel desemnate de Banca prin notificare cãtre Împrumutat:


Grupa Subgrupa Denumirea articolelor


112 - Bãuturi alcoolice
121 - Tutun neprelucrat, deşeuri
122 - Tutun prelucrat (conţinînd sau nu inlocuitori de
tutun)
525 - Materiale radioactive şi asociate cu acestea
667 - Perle, pietre preţioase şi semipretioase,
neprelucrate sau prelucrate
718 718.1 Reactoare nucleare şi componente ale acestora, e-
lemente combustibile (cartuse) neiradiate pentru
reactoare nucleare
728 728.43 Utilaje de prelucrare a tutunului
897 897.3 Bijuterii din aur, argint sau metale din grupa
platinei (exceptind ceasuri şi carcase de
ceasuri), precum şi mãrfuri prelucrate din aur şi
argint (inclusiv seturi de bijuterii)
971 - Aur nemonetar (exclusiv ceasuri de aur şi
concentrate)

b) cheltuieli în moneda Împrumutatului sau pentru bunuri furnizate din teritoriul Împrumutatului, exclusiv, dacã moneda Împrumutatului este aceeaşi cu a altei tari, cheltuieli în acea moneda pentru bunurile obţinute de pe teritoriul acelei tari;
c) plati efectuate pentru cheltuieli anterioare datei acestui acord, cu excepţia tragerilor într-o suma cumulatã care sa nu depãşeascã echivalentul a 80 de milioane dolari, care pot fi fãcute în contul plãţilor efectuate pentru aceste cheltuieli înaintea datei respective, dar dupã 24 februarie 1992;
d) cheltuieli pentru bunurile achiziţionate în cadrul unor contracte de valori mai mici decît echivalentul a 100.000 dolari;
e) cheltuieli pentru bunuri furnizate în cadrul unui contract pe care orice instituţie financiarã nationala sau internationala sau agenţie, alta decît Banca, o va fi finanţat sau va fi acceptat sa o finanteze; şi
f) cheltuieli pentru bunuri destinate unui scop militar sau paramilitar sau pentru consum de lux.
3. Tragerile pentru cheltuieli la contracte pentru achiziţionarea de bunuri cu valori estimate la mai puţin de un milion dolari pot fi solicitate de Banca pe baza extraselor de cheltuieli potrivit termenilor şi condiţiilor specificate de Banca.
4. În mãsura în care este posibil, cererile de tragere vor fi reunite astfel încît cererea de tragere sa se facã pentru sume cumulate echivalind nu mai puţin de 5 milioane dolari.
5. Nici o tragere nu se va efectua şi nici un angajament nu va fi asumat pentru plata sumelor sau la ordinul Împrumutatului, cu privire la cheltuielile ce vor fi finanţate din sumele împrumutului dupã ce sumele cumulate ale împrumutului trase din contul de împrumut împreunã cu suma totalã a unor astfel de angajamente va fi atins echivalentul a 250 milioane dolari, cu excepţia cazului în care Banca va fi satisfacuta, dupã un schimb de vederi potrivit prevederilor din secţiunea 3.01. a acestui acord, bazat pe evidente satisfãcãtoare pentru Banca: a) de progresul realizat de cãtre Împrumutat în îndeplinirea programului; şi b) ca au fost întreprinse acţiunile prezentate.
6. Dacã, în urma schimbului de vederi prezentat în paragraful 4 de mai sus, Banca va fi notificat Împrumutatului ca progresul realizat şi acţiunile întreprinse nu sînt satisfãcãtoare şi, în termen de 90 de zile de la aceasta notificare, Împrumutatul nu va fi fãcut progrese şi nu va fi întreprins acţiuni satisfãcãtoare pentru Banca, atunci Banca poate, pe baza unei notificãri cãtre Împrumutat, sa anuleze suma netrasa a împrumutului sau orice parte din acesta.
ANEXA 2
Graficul amortizarii
----------------------------------------------------------------------------
Data rambursarii Rambursarea capitalului (exprimatã în
dolari) *)
----------------------------------------------------------------------------
La fiecare 15 ianuarie şi 15 iulie
începînd cu 15 ianuarie 1998 pînã
la 15 ianuarie 2009 16.665.000
şi la 15 iulie 2009 16.705.000
----------------------------------------------------------------------------
*) Cifrele din aceasta coloana reprezintã echivalentul în dolari, determinat la datele respective ale tragerii. A se vedea Condiţiile generale, secţiunile 3.04. şi 4.03.
Primele de rambursare anticipata
În conformitate cu secţiunea 3.04. b) din Condiţiile generale, prima platibila pentru suma de capital la oricare scadenta a împrumutului care se plãteşte în avans va fi procentul specificat mai jos pentru momentul rambursarii anticipate:
----------------------------------------------------------------------------
Prima
Momentul rambursarii anticipate -------------------------------------
Rata dobinzii (exprimatã ca un procen-
taj anual) aplicabilã împrumutului la
data rambursarii anticipate, înmulţitã
cu:
----------------------------------------------------------------------------
Nu mai mult de 3 ani înainte de scadenta 0,18
Mai mult de 3 ani, dar nu mai mult de 6
ani înainte de scadenta 0,35
Mai mult de 6 ani, dar nu mai mult de 11
ani înainte de scadenta 0,65
Mai mult de 11 ani, dar nu mai mult de
15 ani înainte de scadenta 0,88
Mai mult de 15 ani înainte de scadenta 1,00
----------------------------------------------------------------------------

ANEXA 3
Achiziţionarea
1. Contractele pentru achiziţionarea bunurilor, cu valori estimate în echivalentul a 5.000.000 dolari sau mai mult fiecare, vor fi acordate prin licitaţie internationala competitivã potrivit procedurilor prevãzute în secţiunile I şi II ale "Directivelor privind achiziţionarea în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. şi creditelor A.I.D." publicate de cãtre Banca în mai 1985 (directive), cu urmãtoarele modificãri:
a) Paragraful 2.8. din directive se anuleazã şi se înlocuieşte dupã cum urmeazã:
"2.8. Notificare şi publicitate
Comunitatea internationala trebuie sa fie notificatã la timp în legatura cu licitaţia. Aceasta se va face prin anunţarea invitaţiilor pentru cereri de includere pe o lista a participanţilor la licitaţie, pentru cereri de îndeplinire a condiţiilor de calificare, sau pentru licitaţie; asemenea anunţuri trebuie sa fie efectuate în cel puţin un ziar de mare circulaţie din ţara Împrumutatului şi, în plus, în cel puţin una din urmãtoarele forme:
(i) o notificare în publicaţia Naţiunilor Unite, Forumul de dezvoltare, editia de afaceri; sau
(ii) o reclama într-un ziar, periodic sau gazeta tehnica de larga circulaţie internationala; sau
(iii) o notificare cãtre reprezentanţii locali ai ţãrilor şi teritoriilor la care se face referire în directive, care sînt potenţiali furnizori ai bunurilor solicitate."
b) Urmãtoarele prevederi sînt adãugate la sfîrşitul paragrafului 2.21. din directive:
"Ca o alternativa suplimentarã, documentele de licitaţie pot cere licitatorului sa exprime preţul de licitaţie într-o singura moneda de larga circulaţie în comerţul internaţional şi specificatã în documentele de licitaţie."
c) Paragrafele 2.55. şi 2.56. din directive se anuleazã.
2. Contractele pentru achiziţionarea de bunuri pentru valori estimate mai mici decît 5.000.000 dolari echivalent vor fi acordate:
a) de cãtre cumpãrãtori cãrora li se cere sa urmeze procedurile publice de achizitionare ale Împrumutatului pentru importul de bunuri, pe baza unor astfel de proceduri, cu condiţia ca aceste proceduri sa fie considerate acceptabile de cãtre Banca; şi
b) de cãtre alţi cumpãrãtori, conform practicii comerciale existente, cu condiţia ca astfel de contracte sa fie acordate pe baza evaluãrii comparative a cotatiilor obţinute de la furnizori din cel puţin doua tari, cu excepţia procedurilor directe de contractare acceptabile pentru Banca, ce pot fi folosite atunci cînd se considera potrivit, conform paragrafului 3.5. din directive.
3. Mãrfurile comercializate în mod obişnuit pot fi achiziţionate, cu condiţia unei aprobãri anterioare din partea Bãncii, prin burse internaţionale de mãrfuri sau prin alte canale de achizitionare competitivã, acceptabile Bãncii, potrivit procedurilor acceptabile Bãncii.
4. Pentru fiecare contract la care se face referire în paragraful 1 din aceasta anexa, Împrumutatul va furniza Bãncii, înainte de prezentarea la Banca a primei cereri de tragere a fondurilor din contul de împrumut privind respectivul contract, doua copii tipizate ale unui astfel de contract, împreunã cu analiza respectivelor licitaţii şi recomandãri pentru acordare, o descriere a procedurilor de reclama şi ofertare urmate şi de alte asemenea informaţii dupã cum Banca va solicita în mod rezonabil. Cînd plãţile la un contract trebuie fãcute din sumele contului special, astfel de copii, împreunã cu alte informaţii solicitate a fi furnizate Bãncii ca urmare a acestui paragraf, vor fi furnizate Bãncii ca parte din evidenta solicitatã conform paragrafului 4 din anexa nr. 5 la acest acord.
5. Pentru fiecare contract la care se face referire în paragrafele 2 şi 3 ale acestei anexe, Împrumutatul va furniza Bãncii, înainte de prezentarea cãtre Banca a primei cereri de tragere a sumelor din contul de împrumut în legatura cu aceasta, o astfel de documentaţie şi informaţii dupã cum Banca poate solicita în mod rezonabil pentru a sprijini cererile de tragere pentru un astfel de contract. Atunci cînd plãţile pentru un contract trebuie efectuate din sumele contului special, documentaţia şi informaţiile ce trebuie furnizate Bãncii, potrivit prevederilor acestui paragraf, vor fi furnizate Bãncii ca parte din evidenta solicitatã, conform paragrafului 4 din anexa nr. 5 la acest acord.
6. Prevederile precedentului paragraf 5 al acestei anexe nu se vor aplica la contractele în contul cãrora trebuie efectuate trageri din contul de împrumut, pe baza extraselor de cheltuieli.

ANEXA 4

Acţiuni la care se face referire în paragraful 5 b) din anexa nr. 1 la acest acord
1. Continuarea menţinerii unui cadru macroeconomic în concordanta cu obiectivele programului, dupã cum a fost stabilit pe baza indicatorilor acceptabili Împrumutatului şi Bãncii.
2. Continuarea implementarii satisfãcãtoare a unui program, convenit cu Banca pentru eliminarea tuturor subvenţiilor pentru consum pînã la 31 decembrie 1993.
3. a) Continuarea menţinerii unei unitãţi de investiţii, cu personal şi alte resurse, cu program de lucru şi termeni de referinta satisfacatori pentru Banca; b) finalizarea analizei de cãtre respectiva unitate a proiectelor de investiţii publice, planificate şi în construcţie, potrivit normelor şi criteriilor convenite cu Banca; c) adoptarea tuturor mãsurilor necesare pentru asigurarea faptului ca numai astfel de proiecte de investiţii publice, în legatura cu care Împrumutatul şi Banca vor conveni pe baza unei astfel de analize, vor fi aprobate sau continuate.
4. a) Stabilirea unei structuri a preţului satisfãcãtoare Împrumutatului şi Bãncii, pentru ţiţei, electricitate, cãrbune şi lignit, inclusiv a unei formule de menţinere a acestor preţuri la paritate cu preţurile mondiale, dupã cum s-a convenit cu Banca; b) implementarea satisfãcãtoare a unui program convenit cu Banca de creştere a preţului la gazele naturale, în conformitate cu metodologia satisfãcãtoare pentru Banca, cu cel puţin 10% trimestrial în termeni reali, începînd cu 1 iulie 1992 şi pînã ce acest preţ atinge şi apoi este menţinut la un nivel suficient pentru a acoperi astfel costul economic; c) liberalizarea structurii preţurilor la toate produsele, altele decît cele la care se face referire în subparagrafele a) şi b) ale acestui paragraf, astfel încît sa se elimine toate limitele asupra preţurilor de producţie şi cu amãnuntul şi sa se reducã perioada de notificare pentru creşterea preţului la nu mai mult de 30 de zile.
5. Înfiinţarea unei agenţii, dotate cu personal şi alte resurse şi termeni de referinta satisfacatori pentru Banca, care sa rãspundã de aplicarea legilor şi reglementãrilor antimonopol ale Împrumutatului.
6. Eliminarea tuturor restrictiilor şi cotelor aplicabile la exportul de bunuri din România, cu excepţia unor astfel de bunuri care se vor conveni cu Banca.
7. a) Continuarea menţinerii sistemului de monitorizare a viabilitatii economice şi financiare a întreprinderilor de stat, pe baza normelor şi criteriilor convenite cu Banca; b) implementarea satisfãcãtoare a unui program convenit cu Banca pentru restructurarea sau lichidarea întreprinderilor de stat care, conform normelor şi criteriilor la care se face referire în subparagraful a), se va stabili ca sînt neviabile din punct de vedere economic sau financiar; c) asigurarea ca plãţile restante ale întreprinderilor de stat sînt limitate la nu mai mult de 7,5% din suma cumulatã a cifrei de afaceri a întreprinderilor de stat, calculatã potrivit normelor satisfãcãtoare pentru Banca.
8. a) Dezvoltarea şi aplicarea unor criterii satisfãcãtoare pentru Banca, pentru stabilirea şi continuarea activitãţilor regiilor autonome; şi b) adoptarea şi implementarea iniţial a unui program satisfãcãtor Bãncii pentru reclasificarea, potrivit Legii nr. 31/1990 a Împrumutatului, oricãrei regii autonome care nu corespunde criteriilor la care se face referire în prezentul subparagraf a).
9. Finalizarea tuturor mãsurilor convenite cu Banca pentru privatizarea a: a) aproximativ 3.000 de magazine de stat, unitãţi de prestãri servicii, restaurante şi ateliere selecţionate; şi b) aproximativ 20 de întreprinderi de stat selecţionate.
10. Finalizarea tuturor mãsurilor convenite cu Banca pentru reformarea alocaţiilor familiare, inclusiv a reducerii impozitelor pentru persoanele cu copii, prin asigurarea: a) aplicãrii uniforme a unor astfel de alocaţii, inclusiv reducerea impozitelor, pentru toate familiile cu copii care se încadreazã în criteriile convenite cu Banca; b) a unei alocaţii egale pentru fiecare copil; şi c) ca toate reducerile de impozite şi alocaţiile bugetare plãtite din contul unor astfel de ajutoare vor fi limitate, la 1 ianuarie 1993 şi în continuare, la nu mai mult decît echivalentul a 2% din produsul intern brut al României.

ANEXA 5
Contul special
1. Pentru scopurile acestei anexe:
a) termenul cheltuieli eligibile reprezintã cheltuieli legate de costul rezonabil al bunurilor solicitate în timpul execuţiei programului şi care vor fi finanţate din sumele împrumutului potrivit prevederilor din anexa nr. 1 la acest acord; şi
b) termenul alocare autorizata reprezintã o suma echivalenta cu 40.000.000 dolari care va fi trasa din contul împrumutului şi va fi depusa în contul special, potrivit paragrafului 3 a) al acestei anexe.
2. Plãţile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor din aceasta anexa.
3. Dupã ce Banca a primit dovada, satisfãcãtoare pentru ea, ca a fost deschis în timp util contul special, tragerile alocarilor autorizate şi tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special vor fi efectuate dupã cum urmeazã:
a) Pentru trageri din alocari autorizate, Împrumutatul va furniza Bãncii o cerere sau cereri pentru o depunere sau depuneri care nu depãşesc suma totalã a alocãrii autorizate. Pe baza acestei cereri sau cererilor, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi va depune în contul special acea suma sau sumele solicitate de Împrumutat.
b) (i) Pentru realimentarea contului special, Împrumutatul va furniza Bãncii cereri pentru depuneri în contul special la acele intervale pe care la va specifica Banca.
(ii) Înainte de sau la data fiecãrei asemenea cereri, Împrumutatul va furniza Bãncii documentele şi alte dovezi solicitate, în conformitate cu paragraful 4 al acestei anexe, pentru plata sau plãţile în legatura cu care este solicitatã realimentarea. Pe baza fiecãrei asemenea cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi va depune în contul special acea suma cerutã de Împrumutat şi arãtatã prin documente şi alte dovezi, spre a fi plãtitã din contul special pentru cheltuieli eligibile.
Toate aceste depozite vor fi trase de Banca din contul de împrumut în sumele echivalente respective, dupã cum au fost justificate prin documente şi alte dovezi.
4. Pentru fiecare plata efectuatã de Împrumutat din contul special, Împrumutatul, la data solicitatã în mod rezonabil de Banca, va furniza Bãncii acele documente şi alte dovezi aratind ca acea plata a fost facuta exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
5. Fãrã a se opune prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, Bãncii nu i se vor solicita depuneri suplimentare în contul special:
a) dacã, la orice data, Banca a hotãrît ca toate tragerile suplimentare sa fie efectuate de Împrumutat direct din contul împrumutului, în concordanta cu prevederile art. 5 din Condiţiile generale şi paragraful a) al secţiunii 2.02. din acest acord; sau
b) o data ce suma totalã netrasa din împrumut, mai puţin suma oricãrui angajament restant înregistrat de Banca, potrivit secţiunii 5.02. din Condiţiile generale privind programul, va fi egala cu echivalentul a de doua ori suma alocãrii autorizate.
În consecinta, tragerea din contul împrumutului a sumei netrase rãmase din împrumut va urma acele proceduri care vor fi specificate de Banca prin notificare cãtre Împrumutat. Astfel de trageri suplimentare vor fi fãcute doar dupã şi în mãsura în care Banca se va fi convins ca toate aceste sume, rãmase ca depuneri în contul special la data acestei notificãri, vor fi utilizate în efectuarea de plati pentru cheltuieli eligibile.
6. a) Dacã Banca va fi hotãrît, la orice data, ca orice plata din contul special: (i) a fost facuta pentru o cheltuiala sau într-o suma neeligibila potrivit paragrafului 2 al acestei anexe; sau (ii) nu a fost justificatã prin dovezile furnizate Bãncii, Împrumutatul, îndatã dupã notificarea Bãncii: (A) va furniza acele dovezi suplimentare pe care Banca le poate cere; sau (B) va depune în contul special (sau, la cererea Bãncii, va rambursa acesteia) o suma egala cu suma acelei plati sau pãrţi din aceasta nu atît de eligibilã sau justificatã. Dacã Banca nu va conveni altfel, nici o depunere suplimentarã nu va fi facuta de cãtre Banca în contul special, pînã cînd Împrumutatul nu va fi furnizat acele dovezi sau nu va fi fãcut acea depunere sau rambursare, dupã caz.
b) Dacã Banca va fi hotãrît, la orice data, ca orice suma rãmasã în contul special nu va fi solicitatã a acoperi plati suplimentare pentru cheltuieli eligibile, Împrumutatul va rambursa Bãncii, cu promptitudine, acea suma restanta, dupã notificarea din partea Bãncii.
c) Împrumutatul poate, dupã notificarea din partea Bãncii, sa ramburseze Bãncii toate sau parte din sumele depozitate în contul special.
d) Rambursarile cãtre Banca, efectuate în conformitate cu paragrafele 6 a), b) şi c) ale acestei anexe vor fi trecute în creditul contului de împrumut pentru tragerea urmãtoare sau pentru reziliere, potrivit prevederilor din acest acord, inclusiv Condiţiile generale.
-----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016