Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 18 din 26 februarie 2009  a bugetului de stat pe anul 2009    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

LEGE nr. 18 din 26 februarie 2009 a bugetului de stat pe anul 2009

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 27 februarie 2009
Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezenta lege prevede şi autorizeazã pentru anul bugetar 2009 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, activitãţilor finanţate integral din venituri proprii.

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2009

ART. 2
(1) Sinteza bugetului de stat, detaliatã la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe pãrţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumã de 75.689,7 milioane lei, iar la cheltuieli, în sumã de 94.767,5 milioane lei, cu un deficit de 19.077,8 milioane lei.
(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 2.
(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevãzute în anexa nr. 3*).
-----
*) Anexa nr. 3 se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzãri şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

(5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de cãtre ordonatorii de credite finanţaţi integral din bugetul de stat a oricãror venituri proprii care nu sunt prevãzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.
ART. 3
Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.

SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2009

ART. 4
Din taxa pe valoarea adãugatã se alocã 17.624,5 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
a) 2.022,2 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4;
b) 12.136,6 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5;
c) 551,8 milioane lei destinate finanţãrii cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevãzute în anexa nr. 6, a cãror repartizare pe unitãţi administrativ-teritoriale se face în funcţie de lungimea şi starea tehnicã a acestora, prin hotãrâre, de cãtre consiliul judeţean, dupã consultarea primarilor;
d) 1.999,7 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevãzute în anexa nr. 7, care se repartizeazã pe unitãţi administrativ-teritoriale potrivit prevederilor <>art. 33 alin. (3)-(7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
e) 914,2 milioane lei pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, care se vor repartiza pe judeţe şi proiecte eligibile prin hotãrâre a Guvernului, potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 71/2007 .
ART. 5
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã prevãzute la art. 4 lit. a) sunt destinate finanţãrii:
a) sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţã socialã a persoanelor cu handicap;
b) drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învãţãmântul de stat şi pentru copiii preşcolari din grãdiniţele de stat cu program normal de 4 ore;
c) cheltuielilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învãţãmântul de stat şi confesional;
d) cheltuielilor aferente învãţãmântului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţã educaţionalã;
e) instituţiilor de culturã descentralizate începând cu anul 2002;
f) plãţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unitãţile de cult din ţarã;
g) serviciilor publice comunitare de evidenţã a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene.
(2) În situaţiile în care produsele lactate şi de panificaţie, precum şi mierea se contracteazã şi de cãtre consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, consiliul judeţean va repartiza sume cu aceastã destinaţie unitãţilor administrativteritoriale respective.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã prevãzute la art. 4 lit. b) sunt destinate finanţãrii:
a) cheltuielilor de personal, burselor şi obiectelor de inventar ale instituţiilor sau ale unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar de stat;
b) drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
c) ajutorului social şi ajutorului pentru încãlzirea locuinţei cu lemne, cãrbuni şi combustibili petrolieri;
d) serviciilor publice comunitare de evidenţã a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
e) ajutoarelor de stat regionale, acordate în temeiul <>Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;
f) cheltuielilor creşelor;
g) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi al municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţã socialã a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învãţãmântul de stat şi pentru copiii preşcolari din grãdiniţele de stat cu program normal de 4 ore, acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învãţãmântul de stat şi confesional, învãţãmântul special şi centrele de resurse şi asistenţã educaţionalã, instituţiile de culturã descentralizate, începând cu anul 2002, şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unitãţile de cult.
(4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã prevãzute la alin. (3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, dupã caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, dupã consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, şi cu asistenţa tehnicã de specialitate a inspectoratului şcolar sau a direcţiei de muncã şi incluziune socialã, dupã caz, în funcţie de numãrul de beneficiari ai serviciilor respective.
(5) Pentru finanţarea cheltuielilor prevãzute la art. 4, pe lângã sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, autoritãţile administraţiei publice locale vor aloca şi sume din bugetele locale ale acestora.
(6) Numãrul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unitãţile de cult este prevãzut în anexa nr. 8.
ART. 6
Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2009 sunt prevãzute în anexa nr. 9.

SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2009

ART. 7
Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, constituit în baza prevederilor <>Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãtii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sunt prevãzute în anexa nr. 10.

SECŢIUNEA a 4-a
Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2009

ART. 8
(1) Pentru anul 2009, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricole şi de pescuit, altor facilitãţi şi instrumente postaderare, care funcţioneazã pe principiul rambursãrii integrale sau parţiale a cheltuielilor cãtre beneficiari, se asigurã de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite beneficiari ai unor astfel de proiecte, de la bugetele unitãţilor administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii.
(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevãzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzãtoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora şi au avizul de principiu al autoritãţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitãţii asupra eligibilitãţii activitãţilor din cadrul proiectelor propuse la finanţare.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) privind obţinerea avizului de principiu al autoritãţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitãţii acele proiecte/propuneri de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilitãţilor care nu sunt gestionate de cãtre autoritãţi ale administraţiei publice din România.
(4) Se autorizeazã ordonatorii principali de credite prevãzuţi la alin. (1) sã efectueze pe parcursul exerciţiului bugetar, fãrã a depãşi însã data de 31 octombrie, redistribuiri de fonduri între proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, astfel încât sã asigure implementarea corespunzãtoare a acestora, precum şi sã introducã anexe la bugetul lor cu proiecte noi, respectând condiţiile prevãzute la alin. (2), cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare". Aceste modificãri vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.
(5) Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor prevãzute la alin. (1), unitãţile administrativ-teritoriale pot contracta finanţãri rambursabile sau pot utiliza disponibilitãţile fondului de rulment.
(6) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/ instrumentelor/facilitãţilor sunt cuprinse, dupã caz, sumele reprezentând "Transferuri de fonduri din bugetul de stat cãtre bugetele locale necesare susţinerii derulãrii proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare", precum şi/sau "Transferuri de fonduri din bugetul de stat cãtre ONG-uri, societãţi comerciale şi alţi beneficiari de drept privat sau public, necesare susţinerii derulãrii proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare".
ART. 9
(1) Pentru plãţile efectuate din cheltuielile prevãzute la art. 8, eligibile a fi acoperite din fonduri externe nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va solicita autoritãţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilitãţii rambursarea cheltuielilor efectuate conform prevederilor art. 8 alin. (1), în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
(2) Autoritãţile de management/gestiune, pe baza solicitãrilor ordonatorilor de credite, vor efectua cereri lunare de rambursare a cheltuielilor şi de alimentare a conturilor lor de disponibil cãtre Autoritatea de Certificare şi Platã şi Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã şi/sau cãtre alte autoritãţi abilitate cu certificarea şi plata în cadrul unor programe/facilitãţi sau instrumente postaderare.
(3) Sumele aferente rambursãrilor de la Comisia Europeanã şi de la alţi donatori de fonduri externe nerambursabile postaderare, reprezentând contribuţia acestora la proiectele prevãzute la art. 8 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se vireazã de cãtre autoritãţile de management/gestiune a fondurilor/ instrumentelor/facilitãţilor şi de Autoritatea de Certificare şi Platã la aceste bugete, dupã certificarea cheltuielilor conform prevederilor legale comunitare şi naţionale care reglementeazã fiecare domeniu care intrã în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare.
(4) Sumele alocate bugetelor locale reprezentând contribuţia Uniunii Europene la proiectele prevãzute la art. 8 alin. (1) rãmase neutilizate la finele exerciţiului bugetar se reflectã în excedentul bugetului local şi, respectiv, în fondul de rulment şi vor fi utilizate în anul 2010 cu aceeaşi destinaţie pentru care acestea au fost acordate, pânã la finalizarea proiectelor respective.
(5) Operaţiunile privind înregistrarea în contabilitate a drepturilor şi obligaţiilor în relaţia cu Comisia Europeanã, provenite din fonduri externe nerambursabile postaderare, se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.

SECŢIUNEA a 5-a
Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri rambursabile pe anul 2009

ART. 10
(1) Pentru anul 2009 cheltuielile echivalente sumelor rãmase de utilizat şi de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanţelor Publice şi sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu aceastã destinaţie de la bugetul de stat, conform prevederilor <>art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor mãsuri privind datoria publicã în scopul aplicãrii <>art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã.
(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevãzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzãtoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora.
ART. 11
Fac excepţie de la prevederile art. 10 cheltuielile aferente acreditivelor deschise şi operaţionale şi dupã data de 1 ianuarie 2009 din cadrul proiectelor prevãzute la art. 10 alin. (1) şi cheltuielile în cadrul proiectelor finanţate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, potrivit <>art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 109/2008 , cu modificãrile ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor respective.
ART. 12
(1) Guvernul poate aproba prin hotãrâre virãri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevãzute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã" şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcţie de derularea programelor respective.
(2) În cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virãri de credite bugetare între capitole şi între proiectele/programele cu finanţare rambursabilã, pentru asigurarea sumelor necesare derulãrii corespunzãtoare a acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevãzute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã" şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.
ART. 13
În condiţiile prevederilor <>Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virãri de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã".

CAP. II
Responsabilitãţi în aplicarea prezentei legi

ART. 14
(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat sã efectueze virãri de credite de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
(2) Sumele prevãzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia rectificãrilor bugetare pe parcursul anului 2009 şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului prevãzut în bugetul de stat în baza prevederilor <>art. 54 din Legea nr. 500/2002 , cu modificãrile ulterioare.
(3) În condiţiile prevederilor <>Legii nr. 500/2002 , cu modificãrile ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virãri de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare".
(4) Din sumele prevãzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fondurile externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzãtoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.
(5) Se autorizeazã Ministerul Finanţelor Publice sã efectueze redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevãzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", în funcţie de implementarea şi derularea proiectelor aprobate.
(6) Virãrile de credite bugetare prevãzute la alin. (3) se pot efectua şi de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cu excepţia sumelor alocate din aceste fonduri.
ART. 15
(1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale sã efectueze şi sã aprobe redistribuiri de credite bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele acestora.
(2) Reparaţiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, la poziţia C "Alte cheltuieli de investiţii", categoria e "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", anexã la bugetele ordonatorilor principali de credite, şi reprezintã acele lucrãri care se executã în scopul asigurãrii menţinerii funcţionãrii fondului fix existent pe toatã durata normalã de utilizare, în condiţiile legii, constând în înlocuirea totalã sau parţialã a elementelor de construcţii sau a pãrţilor componente ale acestor elemente, deteriorate ca urmare a uzurii fizice, precum şi repararea concomitentã a elementelor şi pãrţilor de elemente de construcţii uzate fizic, în scopul aducerii lor cât mai aproape de starea iniţialã.
ART. 16
(1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevãzute, dupã caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţionalã.
(2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, sã asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta localã aferentã derulãrii programelor şi proiectelor cu finanţare internaţionalã, precum şi fondurile necesare finanţãrii angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeanã.
(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unitãţi ale administraţiei publice", alineatele "Transferuri privind contribuţii de sãnãtate pentru persoanele care executã pedepse privative de libertate sau arest preventiv" şi "Transferuri privind contribuţii de sãnãtate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
(4) Se interzice ordonatorilor principali de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabilã", "Programe comunitare", "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia realocãrilor între aceste poziţii.
(5) Din sumele prevãzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã", "Programe ISPA", "Programe SAPARD", se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzãtoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.
(6) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externã de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat", şi de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiţii.
(7) În condiţiile prevederilor <>Legii nr. 500/2002 , cu modificãrile ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virãri de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:
a) plãţii la scadenţã a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, a rambursãrilor de credite externe, a dobânzilor şi a altor costuri aferente creditelor externe, precum şi a derulãrii corespunzãtoare a programelor finanţate din fonduri comunitare, pre şi postaderare şi a programelor cu finanţare rambursabilã;
b) sumelor necesare achitãrii debitelor datorate bugetului Comunitãţii Europene, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de cãtre Comunitatea Europeanã, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobatã prin <>Legea nr. 22/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi celor reprezentând majorãrile de întârziere.
(8) Ministerul Finanţelor Publice poate efectua în cursul întregului an virãri de credite bugetare între alineatele articolului bugetar "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene".
(9) Se interzice ordonatorilor principali de credite sã efectueze virãri de credite bugetare de la titlul "Rambursãri de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
ART. 17
Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publicã şi promovarea intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social-cultural sunt prevãzute în anexa nr. 3/12/02a la bugetul Cancelariei Primului Ministru, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 18
Sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetãţenilor aparţinând minoritãţilor naţionale, precum şi pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei sunt prevãzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 19
În bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii, la capitolul "Învãţãmânt" sunt prevãzute, pentru unitãţile de învãţãmânt preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investiţii, consolidãri, reabilitãri, achiziţii de imobile, reparaţii capitale, achiziţionarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, edificarea şi construirea de campusuri şcolare, dotarea cu mobilier şcolar, înfiinţarea şi modernizarea unor şcoli de arte şi meserii, continuarea procesului de informatizare, asigurarea utilitãţilor de natura investiţiilor, dotarea bibliotecilor şcolare cu cãrţi şi material didactic, dotarea laboratoarelor şcolare, reforma educaţiei timpurii, precum şi alte dotãri specifice învãţãmântului.
ART. 20
(1) În anul 2009 se acordã transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele locale, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii, în sumã de 191,6 milioane lei pentru finanţarea unor cheltuieli de capital ale unitãţilor de învãţãmânt preuniversitar de stat.
(2) Repartizarea pe comune, oraşe, municipii, judeţe şi sectoarele municipiului Bucureşti şi, în cadrul acestora, pe unitãţi de învãţãmânt preuniversitar de stat a transferurilor de la bugetul de stat cãtre bugetele locale, prevãzute la alin. (1), se face prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii.

CAP. III
Dispoziţii finale

ART. 21
Termenul de aplicare a Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural, aprobat prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 71/2007 , se prelungeşte pânã la 31 decembrie 2009.
ART. 22
În anul 2009, cheltuielile pentru transmiterea şi plata pensiilor militare şi a altor drepturi de asigurãri sociale, cuvenite personalului din sistemul naţional de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate.
ART. 23
(1) Instituţiile şi autoritãţile administraţiei publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnã şi de oaspeţi, baze de odihnã, tratament şi alte asemenea unitãţi asigurã finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unitãţi exclusiv din veniturile proprii ale acestor unitãţi.
(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nicio activitate legatã de administrarea unitãţilor prevãzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
ART. 24
Fondurile alocate de la bugetul de stat şi bugetul asigurãrilor pentru şomaj pentru stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii şi înfiinţarea de noi locuri de muncã se vor monitoriza de cãtre Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
ART. 25
(1) Resursele financiare aferente proiectelor privind infrastructura în domeniul educaţiei, derulate de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii, se pot asigura prin contractarea de împrumuturi, în condiţiile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 109/2008 , cu modificãrile ulterioare.
(2) Pentru proiectele derulate de cãtre instituţiile de învãţãmânt superior de stat din coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii, resursele financiare pot fi asigurate prin împrumuturi contractate de cãtre acestea în conformitate cu legislaţia în vigoare, în condiţiile rambursãrii din surse proprii, şi doar cu avizarea în prealabil a contractãrii de cãtre Ministerul Finanţelor Publice.
ART. 26
În bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din suma de 22.540 mii lei prevãzutã la titlul "Active nefinanciare", suma de 2.832 mii lei este utilizatã pentru dotarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilã cu un simulator necesar instruirii practice a cursanţilor, suma de 1.500 mii lei pentru "Obiect nr. 2 Pavilion pregãtire şi cazare Strejnic", suma de 2.271 mii lei pentru "Obiect nr. 3 Hangar întreţinere şi reparaţii Strejnic", suma de 433 mii lei pentru majorarea puterii electrice aferente echipamentului de balizaj al pistei 08-26 Strejnic şi al cãii de rulare aferente, suma de 690 mii lei pentru modernizarea infrastructurii depozitului de carburanţi Strejnic ("Obiect nr. 4"), suma de 1.106 mii lei pentru drumuri, platforme, împrejmuire şi porţi ("Obiect nr. 5") - realizarea drumului tehnologic perimetral pe o lungime de 4.100 m, iar suma de 800 mii lei pentru înlocuirea portierelor şi a pardoselii hangarului Strejnic.
ART. 27
Anexele nr. 1-10 fac parte integrantã din prezenta lege.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
IOAN OLTEAN

p. PREŞEDINTELE SENATULUI
ALEXANDRU PEREŞ

Bucureşti, 26 februarie 2009.
Nr. 18.

ANEXA 1

BUGETUL DE STAT
pe anul 2009
- SINTEZA -

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ │
│ │──────────────── │ 75.689.755│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │ 71.012.030│
│0003 │A. VENITURI FISCALE │ 64.784.051│
│0004 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │ 19.935.479│
│0005 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │
│ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ 15.237.165│
│0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ 13.445.500│
│ 01 │Impozit pe profit de la agenţii economici │ 12.695.500│
│ 02 │Impozit pe profit de la bãncile comerciale │ 750.000│
│0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │
│ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ 1.791.665│
│ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice│ │
│ │nerezidente │ 799.000│
│ 02 │Impozitul pe profit obţinut din activitãţi comerciale │ │
│ │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia │ │
│ │consumatorului │ 325│
│ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ 271.300│
│ 04 │Impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale │ │
│ │societãţilor comerciale şi organizaţiilor economice │ │
│ │strãine │ 3.800│
│ 05 │Impozitul pe profitul realizat de persoana fizicã │ │
│ │dintr-o asociere cu o persoana juridicã, care nu │ │
│ │genereazã o persoanã juridicã │ 3.040│
│ 06 │Impozit pe venitul microîntreprinderilor │ 694.000│
│ 07 │Impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizate │ │
│ │de persoana fizicã dintr-o asociere cu o persoanã │ │
│ │juridicã care nu genereazã o persoanã juridicã │ 200│
│ 50 │Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din │ │
│ │capital de la persoane juridice │ 20.000│
│0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │
│ │DE LA PERSOANE FIZICE │ 4.696.314│
│0301 │IMPOZIT PE VENIT │ 20.006.115│
│ 01 │Impozit pe venituri din activitãţi independente │ 642.061│
│ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 14.761.042│
│ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor │ 297.610│
│ 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 1.708.260│
│ 05 │Impozit pe venituri din dobânzi │ 117.662│
│ 06 │Impozit pe venituri din pensii │ 441.797│
│ 07 │Impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, │ │
│ │din premii şi din prime în bani şi/sau naturã │ 92.055│
│ 08 │Impozit pe veniturile din economii sub formã de dob. │ │
│ │realizate în Belgia, Luxemburg şi Austria de persoane │ │
│ │fizice române rezidente fiscal în România │ 3.336│
│ 09 │Impozit pe venituri din transferul titlurilor de │ │
│ │valoare │ 120.260│
│ 10 │Impozit pe venituri din operaţiuni de │ │
│ │vânzare-cumpãrare de valutã la termen, pe bazã de │ │
│ │contract, precum şi orice alte operaţiuni similare │ 323│
│ 11 │Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de │ │
│ │proprietate intelectualã │ 112.811│
│ 12 │Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice │ │
│ │nerezidente │ 122.995│
│ 13 │Impozit pe venituri din activitãţi agricole │ 50.802│
│ 14 │Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de │ │
│ │bunuri în regim de consignaţie şi din activitãţi │ │
│ │desfãşurate pe baza unui contract de agent, comision │ │
│ │sau mandat comercial │ 119.130│
│ 15 │Impozit pe veniturile din activitãţile de expertizã │ │
│ │contabilã, tehnicã judiciarã şi extrajudiciarã │ 6.292│
│ 16 │Impozit pe venituri din activitãţi desfãşurate în baza│ │
│ │contractelor/convenţiilor civile incheiate potrivit │ │
│ │Codului civil │ 205.770│
│ 17 │Impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor │ │
│ │publici │ 1.429│
│ 18 │Impozitul pe veniturile din transferul proprietãţilor │ │
│ │imobiliare din patrimoniul personal │ 895.258│
│ 19 │Sume virate pentru sponsorizarea entitãţilor │ │
│ │non-profit │ -12.080│
│ 50 │Impozit pe venituri din alte surse │ 65.410│
│ 60 │Regularizãri │ 253.892│
│0401 │COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE │ │
│ │SCAD) │-15.309.801│
│ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │-15.309.801│
│0500 │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │
│ │CAPITAL │ 2.000│
│0501 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │
│ │CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE │ 2.000│
│ 50 │Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din │ │
│ │capital │ 2.000│
│0600 01 │A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │ 21.218│
│0601 │IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │ 21.218│
│ 01 │Impozit pe salarii │ 21.218│
│0700 │A3.IMPOZITE ŞI taxe PE PROPRIETATE │ 223.000│
│0701 │IMPOZITE ŞI taxe PE PROPRIETATE │ 223.000│
│ 03 │Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru │ │
│ │pentru activitatea notarialã şi alte │ │
│ │taxe de timbru │ 223.000│
│1000 01 │A4. IMPOZITE ŞI taxe PE BUNURI ŞI SERVICII │ 43.514.524│
│1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ 44.416.400│
│ 01 │Taxa pe valoarea adãugatã încasatã │ 44.416.400│
│1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │-17.624.510│
│ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru │ │
│ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │
│ │judeţelor (se scad) │ -2.022.172│
│ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru │ │
│ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │
│ │comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ │
│ │Municipiului Bucureşti (se scad) │-12.136.598│
│ 05 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru │ │
│ │drumuri (se scad) │ -551.770│
│ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru │ │
│ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -1.999.737│
│ 07 │Sume defalcate din TVA pentru finanţarea Programului │ │
│ │de dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive │ │
│ │din spaţiul rural(se scad) │ -914.233│
│1201 │ALTE IMPOZITE ŞI taxe GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII │ 35.700│
│ 01 │Impozit pe ţiţeiul din producţia internã şi gazele │ │
│ │naturale │ 35.700│
│1401 │ACCIZE │ 16.233.400│
│1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ │
│ │BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI │ 453.534│
│ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ 136.000│
│ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi │ │
│ │autorizaţii de funcţionare │ 120.000│
│ 04 │Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi │ │
│ │exploatare a resurselor minerale │ 9.000│
│ 06 │Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc │ 188.000│
│ 07 │Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea│ │
│ │autorizaţiilor de transport în trafic internaţional │ 292│
│ 50 │Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea │ │
│ │utilizãrii bunurilor sau pe desfãşurare de activitãţi │ 242│
│1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE │ │
│ │INTERNAŢIONALE │ 1.021.100│
│1701 │VENITURI INCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI │ │
│ │UNIUNII EUROPENE │ 1.021.100│
│ 01 │Taxe vamale (altele decât în sectorul agricol) │ 826.947│
│ 02 │Taxe vamale legate de sectorul agricol │ 188.253│
│ 03 │Contribuţii în sectorul zahãrului │ 5.900│
│1800 01 │A6.ALTE IMPOZITE ŞI TAXE- FISCALE │ 68.730│
│1801 │ALTE IMPOZITE ŞI taxe FISCALE │ 68.730│
│ 04 │Alte taxe pe tranzacţii şi comerţ internaţional │ 730│
│ 06 │Contribuţii la fondul temporar pentru │ │
│ │restructurarea industriei zahãrului │ │
│ │in Comunitatea Europeanã │ 68.000│
│2000 01 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 463.000│
│2001 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 270.000│
│ 05 │Vãrsãminte de la persoane juridice, pentru persoane cu│ │
│ │handicap neîncadrate │ 270.000│
│2101 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 193.000│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat datorate de │ │
│ │asiguraţi │ 193.000│
│2900 │C. VENITURI NEFISCALE │ 5.764.979│
│3000 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 4.621.058│
│3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 4.348.058│
│ 01 │Vãrsãminte din profitul net al regiilor autonome, │ │
│ │societãţilor şi companiilor naţionale │ 80.000│
│ 02 │Încasãri din cota reţinutã, conform codului penal │ 58│
│ 05 │Venituri din concesiuni şi închirieri │ 2.668.000│
│ 08 │Venituri din dividende │ 1.600.000│
│3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 273.000│
│ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 273.000│
│3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 1.143.921│
│3301 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 235.906│
│ 02 │Taxe consulare │ 150.000│
│ 03 │Venituri din taxe pentru prestaţii vamale │ 194│
│ 04 │Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de│ │
│ │laboratoare │ 80│
│ 06 │Venituri din expertizã tehnicã judiciarã şi │ │
│ │extrajudiciarã │ 3.600│
│ 08 │Venituri din prestãri de servicii │ 55.000│
│ 09 │Taxe şi alte venituri din protecţia mediului │ 17.500│
│ 23 │Venituri din timbrul judiciar │ 1.190│
│ 25 │Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare │ │
│ │avansate de stat │ 3.350│
│ 26 │Venituri din despãgubiri │ 4.900│
│ 29 │Tarife incasate pentru emiterea unei soluţii fiscale │ │
│ │individuale anticipate şi pentru emiterea sau │ │
│ │modificarea unui acord de preţ în avans │ 92│
│3401 │VENITURI DIN taxe ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE │ 2.534│
│ 01 │Venituri din taxe pentru eliberãri de permise şi │ │
│ │certificate │ 2.534│
│3501 │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ 531.575│
│ 01 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 500.000│
│ 02 │Penalitãţi pentru nedepunerea sau depunerea cu │ │
│ │întârziere declaraţiei de impozite şi taxe │ 2.000│
│ 03 │Încasãri din valorificarea bunurilor confiscate, │ │
│ │abandonate şi alte sume constatate odatã cu │ │
│ │confiscarea potrivit legii │ 27.000│
│ 04 │Majorãri de întârziere pentru venituri │ │
│ │nevãrsate la termen │ 300│
│ 05 │Amenzi judiciare │ 2.225│
│ 06 │Încasãri rezultate din valorificarea bunurilor │ │
│ │confiscate ca umiare a sãvârşirii infracţiunilor │ │
│ │la regimul drogurilor şi precursorilor │ 50│
│3601 │DIVERSE VENITURI │ 373.906│
│ 01 │Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive │ 8.000│
│ 02 │Venituri din recuperarea cheltuielilor │ │
│ │de judecatã, imputaţii şi despãgubiri │ 56│
│ 03 │Sume din recuperarea debitelor provenite din │ │
│ │drepturile necuvenite │ 900│
│ 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate │ 100│
│ 05 │Vãrsãminte din veniturile şi/sau disponibilitãţile │ │
│ │instituţiilor publice │ 1.300│
│ 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ 59.000│
│ 13 │Taxe pentru stocurile excedentare │ 1.450│
│ 14 │Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate │ │
│ │in cursul procesului de executare silitã │ 3.100│
│ 50 │Alte venituri │ 300.000│
│3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 149.700│
│3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ 149.700│
│ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ │
│ │instituţiilor publice │ 25.000│
│ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de │ │
│ │stat şi de mobilizare │ 1.900│
│ 03 │Venituri din vânzarea locuinţelor construite din │ │
│ │fondurile statului │ 90.000│
│ 06 │Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor│ │
│ │bugetare │ 21.300│
│ 07 │Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând │ │
│ │domeniului privat al statului sau a unitãţilor │ │
│ │administrativ-teritoriale │ 11.500│
│4000 01 │III. OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 5.630│
│4001 │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE │ 5.630│
│ 04 │Încasãri din rambursarea împrumuturilor din fondul de │ │
│ │redresare financiarã │ 100│
│ 05 │Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate │ │
│ │pentru proiecte de investiţii în turism │ 30│
│ 07 │Încasãri din rambursarea microcreditelor de la │ │
│ │persoane fizice şi juridice │ 4.500│
│ 08 │Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate │ │
│ │pentru acoperirea arieratelor cãtre CONEL şi ROMGAZ │ 1.000│
│4501 │SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL │ │
│ │PLĂŢILOR EFECTUATE │ 4.522.395│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ │
│ ├────────────────────────── │ 94.767.512│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 86.878.961│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 15.525.804│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.512.193│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.220.085│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.260.790│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 167.669│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 11.810.456│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 14.206.860│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 7.654.465│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 17.859.561│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.533.427│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE │ │
│ │PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 4.127.651│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.371.234│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.272.586│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 900.000│
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 198.648│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.517.317│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 5.454│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.511.863│
│5100 01 │Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE │ 22.394.409│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.063.813│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.576.269│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.448.003│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.918.596│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 167.669│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 494.621│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.344.153│
│ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 821.740│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 292.762│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.289.883│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 191.235│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 900.000│
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 198.648│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.040.713│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.040.713│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 285.843│
│ 06│Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe │ 285.843│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 10.537.183│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.362.707│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.388.322│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 596.981│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 49.291│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.566.659│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 756.929│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 4.525│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 174.476│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 174.476│
│5101 01 │Autoritãţi executive şi legislative │ 4.211.955│
│ 01 │Administraţia prezidenţialã │ 42.997│
│ 02 │Autoritãţi legislative │ 402.137│
│ 03 │Autoritãţi executive │ 3.428.594│
│ 04 │Alte organe ale autoritãţilor publice │ 338.227│
│ 03 │Contribuţia la bugetul UE │ 5.900.000│
│ 04 │Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea │ │
│ │Europeanã │ 425.228│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 1.433.356│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.416.637│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 187.947│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 769.995│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 26.111│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 346.746│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 64.811│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 21.027│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.719│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.719│
│5301 01 │Cercetare fundamentalã (de bazã) │ 194.996│
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ │
│ │generale │ 1.238.360│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 3.013.468│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.914.780│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 49.153│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 167.669│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.430.748│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 267.210│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.098.688│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 40│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 900.000│
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 198.648│
│5401 01 │Programe de informare şi prezentare a imaginii │ │
│ │României │ 1.000│
│ 02 │Fond de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului │ 152.669│
│ 03 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 15.000│
│ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 1.420.761│
│ 11 │Asistenţã naţionalã externã pentru dezvoltare │ 8.400│
│ 12 │Fondul Naţional de Dezvoltare │ 198.648│
│ 50 │Alte servicii publice generale │ 1.216.990│
│5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ 7.410.402│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.369.689│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 31.874│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.918.596│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 419.219│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.040.713│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.040.713│
│6000 01 │PARTEA A II-A APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA │ │
│ │NAŢIONALĂ │ 15.802.498│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.029.153│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.022.095│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.613.249│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 22.316│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 886.573│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 176.963│
│ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 224.453│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 174│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 6.020│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 77.310│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.773.275│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.773.275│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 70│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 70│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 70│
│ 01│Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 70│
│6001 │APĂRĂRI │ 4.695.941│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.708.773│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.696.189│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 749.226│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 104.077│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 158.957│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 104│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 220│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 987.168│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 987.168│
│6001 01 │Administraţie centralã │ 302.172│
│ 02 │Apãrare naţionalã │ 3.956.868│
│ 03 │Ajutor militar extern │ 391.552│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apãrare │ 24.903│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apãrãrii │ 20.446│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 11.106.557│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.320.380│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.325.906│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 864.023│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 22.316│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 782.496│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 18.006│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 224.453│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 70│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 5.800│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 77.310│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 786.107│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 786.107│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 70│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 70│
│6101 01 │Administraţia centralã │ 1.172.804│
│ 03 │Ordine publicã │ 4.089.402│
│ 01 │Poliţie │ 2.393.022│
│ 02 │Jandarmerie │ 919.749│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 776.631│
│ 04 │Siguranţã naţionalã │ 1.758.125│
│ 05 │Protecţie civilã şi protecţia contra incendiilor │ 987.295│
│ 06 │Autoritãţi judecãtoreşti │ 1.761.700│
│ 07 │Penitenciare │ 700.048│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publicã şi │ │
│ │siguranţã naţionalã │ 1.000│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │
│ │siguranţei naţionale │ 636.183│
│6500 01 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE │ 31.447.826│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.803.130│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.116.421│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 939.280│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 6.456│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 7.006.816│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 115.192│
│ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 841.382│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 17.859.387│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.135.181│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.635.962│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.635.962│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 8.734│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 454│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 8.280│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 8.280│
│ 01│Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 8.280│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 6.346.711│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.826.814│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 674.470│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 240.244│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.406│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 2.521.946│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.679│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 440.443│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 242.567│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 448.565│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 249.494│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.519.897│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.519.897│
│6501 01 │Administraţie centralã │ 57.300│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 1.483.132│
│ 03 │Invãţãmânt preşcolar şi primar │ 3.335│
│ 01 │Invãţãmânt preşcolar │ 3.335│
│ 04 │Invãţãmânt secundar │ 587.735│
│ 01 │Invãţãmânt secundar inferior │ 259.910│
│ 02 │Invãţãmânt secundar superior │ 289.522│
│ 03 │Invãţãmânt profesional │ 38.303│
│ 05 │Invãţãmânt postliceal │ 50.035│
│ 06 │Invãţãmânt superior │ 3.320.317│
│ 01 │Invãţãmânt universitar │ 2.846.386│
│ 02 │Invãţãmânt postuniversitar │ 473.931│
│ 07 │Invãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 59.687│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ │
│ │recalificare │ 3.840│
│ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice │ 55.847│
│ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 365.332│
│ 04 │Cãmine şi cantine pentru studenţi │ 147.680│
│ 30 │Alte servicii auxiliare │ 217.652│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru invãţãmânt │ 74│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul invãţãmântului │ 419.764│
│6601 │SĂNĂTATE │ 2.403.254│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.322.754│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 268.249│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 127.504│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 1.050│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.592.907│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 9.764│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 103.380│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 3.000│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 216.900│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 72.220│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 72.220│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 8.280│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 8.280│
│6601 01 │Administraţia centralã │ 21.200│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 170.000│
│ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 9.775│
│ 05 │Asistenţã medicalã în centre medicale multifuncţionale│ 9.775│
│ 06 │Servicii medicale în unitãţi sanitare cu paturi │ 87.929│
│ 01 │Spitale generale │ 87.929│
│ 08 │Servicii de sãnãtate publicã │ 45.000│
│ 09 │Hematologie şi securitate transfuzionalã │ 65.000│
│ 10 │Cercetare aplicativã şi dezvoltare experimentalã în │ │
│ │sãnãtate │ 6.226│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sãnãtãţii │ 1.998.124│
│ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 1.998.124│
│6701 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 2.313.926│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.276.715│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 74.029│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 399.928│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 777.848│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 91.525│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 14.435│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 666.604│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 252.346│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 37.211│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 37.211│
│6701 01 │Administraţie centralã │ 100.090│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 38.000│
│ 03 │Servicii culturale │ 386.308│
│ 01 │Biblioteci publice naţionale │ 13.510│
│ 03 │Muzee │ 115.816│
│ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 202.311│
│ 11 │Edituri │ 2.808│
│ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 42.603│
│ 14 │Centre culturale │ 7.880│
│ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de │ │
│ │publicaţii culturale │ 1.380│
│ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 459.268│
│ 01 │Sport │ 441.268│
│ 02 │Tineret │ 18.000│
│ 06 │Servicii religioase │ 387.488│
│ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi │ │
│ │religiei │ 942.772│
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 20.383.935│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.376.847│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 99.673│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 171.604│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 2.114.115│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.224│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 283.124│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 17.613.820│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 20.012│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 64.275│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.634│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.634│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 454│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 454│
│6801 01 │Administraţie centralã │ 319.247│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 92.303│
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │ 11.092.405│
│ 05 │Asistenţã socialã în caz de boli şi invaliditãţi │ 1.779.219│
│ 02 │Asistenţã socialã în caz de invaliditate │ 1.779.219│
│ 06 │Asistenţã socialã pentru familie şi copii │ 5.518.787│
│ 08 │Ajutoare la trecerea în rezervã, retragere sau │ │
│ │pensionare │ 273.099│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 785│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 920.047│
│ 01 │Ajutor social │ 793.252│
│ 03 │Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante │ │
│ │a statutului de refugiat │ 2.026│
│ 04 │Servicii sociale │ 33.997│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 90.772│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurãrilor şi │ │
│ │asistenţei sociale │ 2.968│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 385.075│
│7000 01 │Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, │ │
│ │LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE │ 3.857.778│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.366.278│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 145.992│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 53.821│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.200│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 12.800│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.221.872│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 611.339│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 116.264│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 50│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 491.500│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 491.500│
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 3.225.489│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2 773.989│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.620│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 12.800│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 972.622│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 569.007│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 15.000│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 1.194.940│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 451.500│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 451.500│
│7001 03 │Locuinţe │ 1.520.715│
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 1.520.715│
│ 05 │Alimentare cu apã şi amenajãri hidrotehnice │ 935.877│
│ 02 │Amenajãri hidrotehnice │ 935.877│
│ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi│ │
│ │dezvoltãrii comunale │ 768.897│
│7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 632.289│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 592.289│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 145.992│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 44.201│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.200│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 249.250│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 42.332│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 101.264│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 50│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 40.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 40.000│
│7401 01 │Administraţie centralã │ 55.555│
│ 03 │Reducerea şi controlul poluãrii │ 568.552│
│ 04 │Protecţia biosferei şi a mediului natural │ 4.250│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului │ 3.932│
│8000 01 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 21.265.001│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.616.587│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 665.027│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 457.840│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 263.517│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.247.990│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 2.200.574│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.959.213│
│ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 5.650.626│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 99.414│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE │ 2.072.386│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 180.614│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 180.614│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 467.800│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 5.000│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 462.800│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 462.800│
│ 01│Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 462.800│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 1.931.873│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.884.241│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 85.745│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 109.883│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 260.129│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 110.331│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 735.972│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 483.536│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 874│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 97.771│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 42.632│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 42.632│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 5.000│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 5.000│
│8001 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 1.931.873│
│ 01 │Administraţie centralã │ 250.872│
│ 03 │Meteorologie │ 52.910│
│ 05 │Sistemul naţional antigrindinã │ 9.000│
│ 06 │Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri │ 4.617│
│ 07 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │
│ │tranzacţiilor internaţionale │ 224.069│
│ 10 │Programe de dezvoltare regionalã şi socialã │ 670.165│
│ 11 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 94.092│
│ 12 │Ajutoare de stat │ 593.657│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ │
│ │comerciale │ 32.491│
│8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 1.057.586│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.057.586│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 293.160│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 470.129│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 294.297│
│8101 02 │Cãrbune şi alţi combustibili minerali solizi │ 309.850│
│ 04 │Combustibil nuclear │ 584│
│ 05 │Energie electricã │ 256.107│
│ 06 │Energie termicã │ 470.129│
│ 50 │Alte cheltuieli privind combustibilii şi energia │ 20.916│
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 360.007│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 309.617│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 52.170│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 126.290│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 25.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 106.137│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 50.390│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 50.390│
│8201 01 │Industria extractivã a resurselor minerale altele │ │
│ │decât combustibilii minerali │ 73.940│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 286.067│
│8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 8.392.664│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.308.638│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 531.134│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 115.612│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 580│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.468.604│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 834.087│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 142.448│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 3.895.173│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 91.440│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 229.560│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 81.266│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 81.266│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.760│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.760│
│8301 01 │Administraţie centralã │ 127.472│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 964.879│
│ 03 │Agriculturã │ 5.206.740│
│ 01 │Amendare soluri acide şi alcaline │ 9.700│
│ 02 │Imbunãtãţiri funciare, irigaţii, desecãri şi │ │
│ │combaterea eroziunii solului │ 586.855│
│ 03 │Protecţia plantelor şi carantina fitosanitarã │ 44.915│
│ 04 │Programe pentru sprijinirea producãtorilor agricoli │ 4.223.100│
│ 05 │Reproducţia şi selecţia animalelor │ 23.600│
│ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 318.570│
│ 04 │Silvilculturã │ 194.770│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânãtorii │ 1.898.803│
│8401 │TRANSPORTURI │ 8.712.444│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.285.262│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 41.790│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16.563│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 210.767│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.099.807│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 458.454│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.632.797│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.149.729│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 7.100│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 1.668.255│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 17.532│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 17.532│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 409.650│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 409.650│
│8401 01 │Administraţie centralã │ 54.453│
│ 03 │Transport rutier │ 5.743.520│
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 5.743.520│
│ 04 │Transport feroviar │ 2.472.146│
│ 01 │Transport pe cale feratã │ 1.907.406│
│ 02 │Transport cu metroul │ 564.740│
│ 05 │Transport pe apã │ 275.589│
│ 06 │Transport aerian │ 166.736│
│ 02 │Aviaţia civilã │ 151.137│
│ 03 │Zboruri speciale │ 15.599│
│8501 │COMUNICAŢII │ 310.357│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 271.557│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.640│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 107.752│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 700│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 106.715│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 50.750│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 38.800│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 38.800│
│8501 01 │Comunicaţii │ 310.357│
│8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 103.974│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 103.590│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 718│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 56.010│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 46.862│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 384│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 384│
│8601 02 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânãtorii │ 45.180│
│ 03 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi│ │
│ │energiei │ 31.652│
│ 04 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei │ │
│ │extractive, prelucrãtoare şi construcţiilor │ 27.142│
│8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 396.096│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 396.096│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 52.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 302.573│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 15.473│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 26.050│
│8701 01 │Fondul Român de Dezvoltare Socialã │ 396.096│
│9901 │DEFICIT │-19.077.757│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ANEXA 2

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate,
dupã caz, pe anul 2009

- mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2009 │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ Program │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │ │


│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │99.265.340│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │17.410.275│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.082.463│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.220.355│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.260.790│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 167.669│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │13.232.477│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │17.975.984│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │10.379.973│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │17.862.376│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.545.327│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 4.127.651│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.342.673│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.244.025│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 900.000│
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 198.648│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.521.678│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 5.454│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.516.224│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ │
│ │-------------------------- │94.767.512│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │86.878.961│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │15.525.804│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │10.715.816│
│ 01 │Salarii de bazã │ 5.438.884│
│ 02 │Salarii de merit │ 128.912│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 156.410│
│ 04 │Spor de vechime │ 650.078│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 1.004.278│
│ 06 │Alte sporuri │ 1.020.194│
│ 07 │Ore suplimentare │ 33.151│
│ 08 │Fond de premii │ 534.437│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 324.686│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 7.116│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 53.101│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 22.016│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 355.717│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 4.353│
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncã│ 2.170│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 15.602│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 964.711│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 2.301.970│
│ 02 │Norme de hranã │ 1.697.509│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 465.382│
│ 04 │Locuinţã de serviciu folositã de salariat şi familia │ 751│
│ │sa │ │
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 12.167│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 126.161│
│ 03 │Contribuţii │ 1.691.518│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 1.000.470│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 38.794│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 583.326│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 18.225│
│ 05 │Prime de asigurare viaţa plãtite de angajator pentru │ │
│ │angajaţi │ 3.725│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 46.690│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 288│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.512.193│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.790.035│
│ 01 │Furnituri de birou │ 38.442│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 10.434│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 342.862│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 57.533│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 205.526│
│ 06 │Piese de schimb │ 66.445│
│ 07 │Transport │ 10.119│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 182.052│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 703.582│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 173.040│
│ 02 │Reparaţii curente │ 110.031│
│ 03 │Hranã │ 117.266│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 114.586│
│ 02 │Hranã pentru animale │ 2.680│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 24.142│
│ 01 │Medicamente │ 11.163│
│ 02 │Materiale sanitare │ 4.058│
│ 03 │Reactivi │ 8.650│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 271│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 172.092│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 86.543│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 2.977│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 82.572│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 201.193│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 102.581│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 98.612│
│ 09 │Materiale de laborator │ 5.834│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 783.371│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 20.751│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 19.903│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 21.446│
│ 14 │Protecţia muncii │ 5.977│
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura │ │
│ │activelor fixe pentru armatã │ 29.558│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 240│
│ 18 │Plãţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al │ │
│ │animalelor │ 16.900│
│ 21 │Meteorologie │ 52.000│
│ 22 │Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor │ 9.000│
│ 23 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor │ 4.517│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 42.187│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 20.313│
│ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │interne │ 5.700│
│ 03 │Stabilirea riscului de ţarã │ 1.904│
│ 04 │Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor │ │
│ │preluate de MEF în baza OUG 64/2007 │ 14.270│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 42.628│
│ 28 │Ajutor public judiciar │ 15.186│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 850.936│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 7.490│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 30.818│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 51.556│
│ 04 │Chirii │ 130.145│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 137.789│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului instituţiei│ │
│ │publice │ 2.109│
│ 08 │Fondul Primului ministru │ 780│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 7.306│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 482.943│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.220.085│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 2.783.000│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 2.783.000│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 1.172.590│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 898.816│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 273.774│
│ 03 │Alte dobânzi │ 27.715│
│ 05 │Dobânzi la operaţiunile de leasing │ 27.715│
│ 04 │Dobanzi aferente imprumuturilor │ │
│ │preluate de MEF în baza OUG 64/2007 │ 1.236.780│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.260.790│
│ 01 │Subvenţii pe produse │ 311.571│
│ 02 │Subvenţii pe activitãţi │ 23.451│
│ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ │
│ │tarif │ 210.655│
│ 04 │Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar │ │
│ │public de cãlãtori │ 678.382│
│ 05 │Subvenţii pentru transportul de cãlãtori cu metroul │ 327.343│
│ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 42.700│
│ 13 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │
│ │tranzacţiilor internaţionale │ 260.129│
│ 14 │Susţinerea infrastructurii de transport │ 52.530│
│ 15 │Sprijinirea producãtorilor agricoli │ 2.231.904│
│ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 76.143│
│ 18 │Protecţie socialã în sectorul minier │ 15.081│
│ 30 │Alte subvenţii │ 30.901│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 167.669│
│ 01 │Fond de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului │ 152.669│
│ 02 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 15.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │11.810.456│
│ 01 │Transferuri curente │ 9.527.881│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 2.796.835│
│ 02 │Finanţarea de bazã a învãţãmântului superior │ 2.062.143│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 1.074.331│
│ 04 │Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │
│ │handicap │ 1.700.000│
│ 10 │Transferuri privind contribuţii de sãnãtate pentru │ │
│ │persoane care executa pedepse private de libertate │ │
│ │sau arest preventiv │ 944│
│ 11 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul │ │
│ │fondului naţional unic de asigurãri sociale de │ │
│ │sãnãtate │ 231.394│
│ 13 │Transferuri pentru lucrãrile de cadastru imobiliar │ 32.000│
│ 25 │Programe pentru sãnãtate │ 147.020│
│ 26 │Transferuri privind contribuţia de asigurãri de │ │
│ │sãnãtate pentru persoanele aflate în concediu │ │
│ │pentru creşterea copilului │ 99.860│
│ 28 │Întreţinerea infrastructurii rutiere │ 277.740│
│ 32 │Reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit │ 160.000│
│ 34 │Transferuri pentru compensarea creşterilor │ │
│ │neprevizionate ale preţurilor la combustibili │ 470.129│
│ 36 │Sprijin financiar la constituirea familiei │ 88.000│
│ 37 │Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ │
│ │încãlzirea locuinţei cu lemne, cãrbuni, combustibili │ │
│ │petrolieri │ 183.252│
│ 38 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele locale │ │
│ │pentru finanţarea unitãţilor de asistenţã │ │
│ │medico-sociale │ 24.000│
│ 40 │Transferuri pentru acordarea trusoului pentru │ │
│ │nou-nãscuţi │ 28.500│
│ 43 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele │ │
│ │locale pentru finanţarea programelor de electrificare │ 7.233│
│ 45 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele │ │
│ │locale pentru finanţarea sãnãtãţii │ 143.500│
│ 47 │Transferuri pentru dezvoltarea instituţionalã a │ │
│ │invãţãmantului superior │ 1.000│
│ 02 │Transferuri de capital │ 2.282.575│
│ 03 │Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, │ │
│ │modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de │ │
│ │nteres local clasate │ 350.420│
│ 04 │Programul pentru construcţii de locuinţe şi sãli de │ │
│ │sport │ 186.000│
│ 05 │Finanţarea elaborãrii si/sau actualizãrii planurilor │ │
│ │urbanistice generale şi a regulamentelor locale de │ │
│ │urbanism │ 5.100│
│ 06 │Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de │ │
│ │termoficare │ 68.549│
│ 08 │Aparaturã medicalã şi echipamente de comunicaţii în │ │
│ │urgenţã │ 1.110│
│ 09 │Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului │ │
│ │seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de │ │
│ │locuinţã │ 10.000│
│ 10 │Plãţi în contul creditelor garantate şi/sau │ │
│ │subîmprumutate │ 419.219│
│ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 6.995│
│ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 83.943│
│ 13 │Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 157.401│
│ 14 │Programe multianuale de mediu şi gospodãrire a apelor │ 245.000│
│ 15 │Finanţarea cheltuielilor de capital ale unitãţilor de │ │
│ │învãţãmânt preuniversitar │ 191.600│
│ 18 │Transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele │ │
│ │locale pentru finalizarea lucrãrilor de construcţie │ │
│ │a aşezãmintelor culturale şi pentru unitãţi de culturã│ 4.665│
│ 20 │Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor │ 250.000│
│ 21 │Transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele │ │
│ │locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii │ │
│ │in turism │ 302.573│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │14.206.860│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 7.883.472│
│ 01 │Restructurarea industriei de apãrare │ 30.000│
│ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │
│ │Olimpic şi Sportiv Român │ 26.014│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 202.323│
│ 05 │Programul de realizare a sistemului naţional │ │
│ │antigrindinã │ 9.000│
│ 06 │Sprijinirea proprietarilor de pãduri │ 3.000│
│ 07 │Programe comunitare │ 2.364│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 48.057│
│ 09 │Programe ISPA │ 20.131│
│ 11 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ │
│ │post aderare de la Comunitatea Europeanã │ 425.228│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 4.355.127│
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 452.609│
│ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 1.420.761│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 77.093│
│ 26 │Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, │ │
│ │reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor │ │
│ │existente │ 5.000│
│ 28 │Cheltuieli neeligibile ISPA │ 212.608│
│ 33 │Transferuri cãtre intreprinderi în cadrul schemelor │ │
│ │de ajutor de stat pentru stimularea realizãrii de │ │
│ │investiţii │ 260.588│
│ 34 │Transferuri cãtre întreprinderi în cadrul schemelor │ │
│ │de ajutor de stat pentru acordarea de ajutoare de │ │
│ │minimis │ 8.469│
│ 41 │Asistenţã pentru dezvoltare alocatã în │ │
│ │beneficiul statelor partenere │ 500│
│ 43 │Transferuri aferente schemei de ajutor de stat │ │
│ │privind dezvoltarea regionalã prin stimularea │ │
│ │proiectelor mari de investiţii │ 40.000│
│ 44 │Transferuri aferente ajutorului de stat individual │ │
│ │având ca obiectiv dezvoltarea regionalã │ 134.600│
│ 45 │Transfer pentru instituirea unei scheme de ajutor │ │
│ │de stat privind asigurarea dezvoltãrii economice │ │
│ │durabile │ 150.000│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 405.526│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │
│ │internaţionale │ 397.039│
│ 03 │Asistenta pentru dezvoltare alocata în strãinãtate │ 8.487│
│ 03 │Contribuţia României la bugetul U.E. │ 5.900.000│
│ 01 │Contribuţii din taxe vamale (altele │ │
│ │decat în sectorul agricol) │ 841.909│
│ 02 │Contribuţii din taxe vamale legate de │ │
│ │sectorul agricol │ 141.190│
│ 03 │Contribuţii din sectorul zahãrului │ 4.425│
│ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 795.298│
│ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul │ │
│ │acordat Marii Britanii │ 462.111│
│ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 3.135.017│
│ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevãzute │ 520.050│
│ 04 │Alte plãţi cãtre UE │ 17.862│
│ 02 │Contribuţia României la fondul de │ │
│ │Cercetare pentru Cãrbune şi Oţel │ 17.862│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 7.654.465│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │
│ │Regionalã (FEDR) │ 666.817│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 627.898│
│ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 892.285│
│ 04 │Programe din Fondul European Agricol de │ │
│ │Dezvoltare Rurala (FEADR) │ 1.238.200│
│ 05 │Programe din Fondul European pentru │ │
│ │Pescuit(FEP) │ 31.006│
│ 06 │Programe din Fondul European de Garantare │ │
│ │Agricola (KEGA) │ 2.598.056│
│ 09 │Sume aferente Fondului European pentru │ │
│ │Refugiaţi │ 2.548│
│ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 2.466│
│ 11 │Sume aferente Fondului European de │ │
│ │Integrare a Resortisanţilor Ţarilor Terţe │ 5.963│
│ 13 │Programe finanţate în cadrul facilitaţii Sehengen │ 218.825│
│ 14 │Programe finanţate din Facilitatea de Tranziţie │ 1.205│
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │
│ │2007-2013 │ 50.403│
│ 16 │Alte facilitãţi şi instrumente postaderare │ 38.010│
│ 19 │Asistenţa tehnicã în cadrul Programului │ │
│ │Operaţional Asistenţã Tehnicã │ 98.527│
│ 20 │Asistenţã tehnicã în cadrul programelor operaţionale, │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţã Tehnicã │ 364.873│
│ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre │ │
│ │bugetele locale necesare susţinerii derulãrii │ │
│ │proiectelor Finanţate din FEN postaderare │ 304.878│
│ 22 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat cãtre │ │
│ │ONG-uri, societãţi comerciale şi alţi beneficiari │ │
│ │de drept privat sau public accesare susţinerii │ │
│ │derulãrii proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 434.433│
│ 23 │Transferuri din bugetul de stat cãtre instituţii │ │
│ │finanţate parţial sau integral din venituri proprii │ │
│ │pentru proiecte finanţate din FHN postaderare │ 78.072│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │17.859.561│
│ 01 │Asigurãri sociale │11.107.867│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 6.751.694│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 6.294.046│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 452.798│
│ 03 │Tichete de creşã │ 4.850│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.533.427│
│ 01 │Burse │ 438.419│
│ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 8.200│
│ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetãţenilor aparţinând │ │
│ │minoritãţilor naţionale altele decât cele care │ │
│ │primesc subvenţii de la bugetul de stat │ 70.000│
│ 05 │Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi │ │
│ │combatere a intoleranţei │ 3.880│
│ 07 │Sprijinirea activitãţii românilor de pretutindeni şi │ │
│ │a organizaţiilor reprezentative ale acestora │ 10.000│
│ 08 │Programe pentru tineret │ 18.000│
│ 09 │Despãgubiri acordate producãtorilor agricoli în caz │ │
│ │de calamitãţi naturale în agriculturã │ 17.000│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 25.100│
│ 12 │Susţinerea cultelor │ 105.838│
│ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ │
│ │Ortodoxe Române din afara graniţelor │ 9.816│
│ 14 │Contribuţia statului la salarizarea personalului de │ │
│ │cult │ 270.859│
│ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului neclerical │ 1.536│
│ 16 │Proiecte de comunicare,informare publicã şi promovarea│ │
│ │imaginii şi intereselor româneşti peste hotare │ 5.639│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 264.803│
│ 18 │Despãgubiri pentru animale sacrificate în vederea │ │
│ │prevenirii şi combaterii epizootiilor │ 19.000│
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 31.277│
│ 20 │Sume destinate finanţãrii programelor sportive │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 115.000│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural │ 51.787│
│ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │
│ │Comunismului şi al Rezistenţei Sighet │ 1.280│
│ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - │ │
│ │Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara │ 745│
│ 26 │Sume acordate de la bugetul de stat membrilor │ │
│ │academiilor │ 8.373│
│ 27 │Renta viagerã agricolã │ 55.000│
│ 28 │Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la │ │
│ │Muntele Athos │ 975│
│ 30 │Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea │ │
│ │discriminãrii │ 900│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 4.127.651│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │
│ │rambursabilã │ 4.127.651│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.371.234│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.272.586│
│ 01 │Active fixe │ 3.836.596│
│ 01 │Construcţii │ 2.091.532│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 426.523│
│ 03 │Mobilier, aparatura biroticã şi alte active corporale │ 441.560│
│ 30 │Alte active fixe │ 876.981│
│ 02 │Stocuri │ 30.290│
│ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 30.290│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 154.200│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 900.000│
│ 01 │Active financiare │ 900.000│
│ 01 │Participare la capitalul social al societãţilor │ │
│ │comerciale │ 900.000│
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 198.648│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.517.317│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 5.454│
│ 01 │Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin │ │
│ │convenţii bilaterale şi interguvernamentale │ 5.000│
│ 02 │Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat │ 454│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.511.863│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 756.993│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 471.150│
│ 06 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe │ 285.843│
│ 03 │Rambursãri de credite în contul împrumuturilor │ │
│ │preluate de MEF în baza OUG 64/2007 │ 1.754.870│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │10.537.183│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │10.362.707│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.388.322│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.907.526│
│ 01 │Salarii de bazã │ 1.157.039│
│ 02 │Salarii de merit │ 4.887│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 46.848│
│ 04 │Spor de vechime │ 184.313│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 42.438│
│ 06 │Alte sporuri │ 89.684│
│ 07 │Ore suplimentare │ 7.182│
│ 08 │Fond de premii │ 95.081│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 86.079│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 1.155│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 750│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 14.316│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 86.998│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 1.017│
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de │ │
│ │muncã │ 218│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 4.110│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 85.411│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 18.332│
│ 02 │Norme de hranã │ 18.008│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de salariat şi familia │ │
│ │sa │ 194│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 130│
│ 03 │Contribuţii │ 462.464│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 329.819│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 14.303│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 96.379│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 6.801│
│ 05 │Prime de asigurare viaţa plãtite de angajator pentru │ │
│ │angajaţi │ 7│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 15.155│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 596.981│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 250.528│
│ 01 │Furnituri de birou │ 9.651│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 2.212│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 51.312│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 7.868│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 17.912│
│ 06 │Piese de schimb │ 4.577│
│ 07 │Transport │ 925│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 38.238│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 73.032│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 44.801│
│ 02 │Reparaţii curente │ 26.610│
│ 03 │Hrana │ 125│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 125│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 489│
│ 01 │Medicamente │ 465│
│ 02 │Materiale sanitare │ 4│
│ 03 │Reactivi │ 20│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 7.604│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 820│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 100│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 6.684│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 101.277│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 52.597│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 48.680│
│ 09 │Materiale de laborator │ 60│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 2.040│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 5.801│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 1.028│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 3.433│
│ 14 │Protecţia muncii │ 873│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 139│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 40│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 196.934│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 444│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20.599│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 4.262│
│ 04 │Chirii │ 77.581│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului │ │
│ │instituţiei publice │ 1.600│
│ 08 │Fondul Primului ministru │ 780│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 91.668│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 49.291│
│ 01 │Transferuri curente │ 49.291│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 49.171│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 120│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.566.659│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 468.018│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 8.627│
│ 11 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ │
│ │post aderare de la Comunitatea Europeanã │ 425.228│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 32.463│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 1.700│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 198.641│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 198.641│
│ 03 │Contribuţia României la bugetul U.E. │ 5.900.000│
│ 01 │Contribuţii din taxe vamale (altele decât în │ │
│ │sectorul agricol) │ 841.909│
│ 02 │Contribuţii din taxe vamale legate de sectorul agricol│ 141.190│
│ 03 │Contribuţii din sectorul zahãrului │ 4.425│
│ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 795.298│
│ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat │ │
│ │Marii Britanii │ 462.111│
│ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 3.135.017│
│ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevãzute │ 520.050│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 756.929│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │
│ │Regionalã (FEDR) │ 41.325│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 130.189│
│ 13 │Programe finanţate în cadrul facilitaţii Sehengen │ 106.373│
│ 16 │Alte facilitãţi şi instrumente postaderare │ 1.495│
│ 19 │Asistenţa tehnicã în cadrul Programului │ │
│ │Operaţional Asistenţã Tehnicã │ 98.527│
│ 20 │Asistenţã tehnicã în cadrul programelor operaţionale, │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţã Tehnicã │ 39.618│
│ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat catre │ │
│ │bugetele locale necesare susţinerii derulãrii │ │
│ │proiectelor Finanţate din FEN postaderare │ 32.288│
│ 22 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat cãtre │ │
│ │ONG-uri, societãţi comerciale şi alţi beneficiari │ │
│ │de drept privat sau public accesare susţinerii │ │
│ │derulãrii proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 307.114│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 4.525│
│ 01 │Burse │ 200│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 300│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 1.910│
│ 22 │Acţiuni cu caracter stiinţific şi social cultural │ 1.215│
│ 30 │Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea │ │
│ │discriminãrii │ 900│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 174.476│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 174.476│
│ 01 │Active fixe │ 157.816│
│ 01 │Construcţii │ 98.110│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 18.781│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 14.769│
│ 30 │Alte active fixe │ 26.156│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 16.660│
│5101 01 │Autoritãţi executive şi legislative │ 4.211.955│
│ 01 │Administraţia prezidenţialã │ 42.997│
│ 02 │Autoritãţi legislative │ 402.137│
│ 03 │Autoritãţi executive │ 3.428.594│
│ 04 │Alte organe ale autoritãţilor publice │ 338.227│
│ 03 │Contribuţia la bugetul U.E. │ 5.900.000│
│ 04 │Cofinanţarea fondurilor primite de la │ │
│ │Uniunea Europeanã │ 425.228│
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI DEZVOLTARE │ 1.433.356│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.416.637│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 187.947│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 149.771│
│ 01 │Salarii de bazã │ 93.280│
│ 02 │Salarii de merit │ 2.342│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 4.468│
│ 04 │Spor de vechime │ 19.068│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 5.779│
│ 06 │Alte sporuri │ 12.582│
│ 07 │Ore suplimentare │ 25│
│ 08 │Fond de premii │ 7.265│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 275│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 73│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 360│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 13│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 182│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 8│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 4.051│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 85│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de salariat │ │
│ │şi familia sa │ 85│
│ 03 │Contribuţii │ 38.091│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 27.689│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 748│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 7.775│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 612│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.267│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 769.995│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 10.403│
│ 01 │Furnituri de birou │ 335│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 87│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 5.175│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 387│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 273│
│ 06 │Piese de schimb │ 45│
│ 07 │Transport │ 134│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 980│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 950│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 2.037│
│ 02 │Reparaţii curente │ 846│
│ 03 │Hrana │ 3│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 3│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 199│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 2│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 197│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 623│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 285│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 338│
│ 09 │Materiale de laborator │ 30│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 751.138│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 159│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 15│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 118│
│ 14 │Protecţia muncii │ 66│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 6.395│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 478│
│ 04 │Chirii │ 30│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului │ │
│ │instituţiei publice │ 11│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 5.876│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 26.111│
│ 01 │Transferuri curente │ 26.111│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 26.111│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 346.746│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 334.010│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 551│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 10.850│
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 322.609│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 12.736│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 12.736│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 64.811│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 20.681│
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │
│ │2007-2013 │ 37.630│
│ 20 │Asistenţã tehnicã în cadrul programelor operaţionale, │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţã Tehnicã │ 6.500│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 21.027│
│ 01 │Burse │ 5.737│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 180│
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 6.437│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 300│
│ 26 │Sume acordate de la bugetul de stat membrilor │ │
│ │academiilor │ 8.373│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.719│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 16.719│
│ 01 │Active fixe │ 14.719│
│ 01 │Construcţii │ 12.511│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 772│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 1.043│
│ 30 │Alte active fixe │ 393│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.000│
│5301 01 │Cercetare fundamentalã (de bazã) │ 194.996│
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ │
│ │generale │ 1.238.360│
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 3.013.468│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.914.780│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 49.153│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 7│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 4│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 3│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 114│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 38.752│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 10.280│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 7.180│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.100│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 167.669│
│ 01 │Fond de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului │ 152.669│
│ 02 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 15.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.430.748│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.422.261│
│ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 1.420.761│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 1.000│
│ 41 │Asistenţã pentru dezvoltare alocatã în │ │
│ │beneficiul statelor partenere │ 500│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 8.487│
│ 03 │Asistenţã pentru dezvoltare alocatã în │ │
│ │strãinãtate │ 8.487│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 267.210│
│ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 8.200│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 259.010│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.098.688│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 40│
│ 01 │Active fixe │ 40│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 8│
│ 30 │Alte active fixe │ 32│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 900.000│
│ 01 │Active financiare │ 900.000│
│ 01 │Participare la capitalul social al │ │
│ │societãţilor comerciale │ 900.000│
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 198.648│
│5401 01 │Programe de informare şi prezentare a imaginii │ │
│ │României │ 1.000│
│ 02 │Fond de rezerva bugetarã la dispoziţia Guvernului │ 152.669│
│ 03 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 15.000│
│ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 1.420.761│
│ 11 │Asistenţã naţionalã pentru dezvoltare │ 8.400│
│ 12 │Fondul Naţional de Dezvoltare │ 198.648│
│ 50 │Alte servicii publice generale │ 1.216.990│
│5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ 7.410.402│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.369.689│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 31.874│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 31.874│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 10.000│
│ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │interne │ 5.700│
│ 03 │Stabilirea riscului de ţarã │ 1.904│
│ 04 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │preluate de MEF în baza OUG 64/2007 │ 14.270│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.918.596│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 2.783.000│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 2.783.000│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 898.816│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 898.816│
│ 04 │Dobânzi aferente imprumuturilor preluate │ │
│ │de MEF în baza OUG 64/2007 │ 1.236.780│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 419.219│
│ 02 │Transferuri de capital │ 419.219│
│ 10 │Plãţi în contul creditelor garantate şi/sau │ │
│ │subîmprumutate │ 419.219│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.040.713│
│ 81 │TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.040.713│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 285.843│
│ 06 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe │ 285.843│
│ 03 │Rambursãri de credite în contul împrumuturilor │ │
│ │preluate de MEF în baza <>OUG nr. 64/2007 │ 1.754 870│
│6001 │APĂRARE │ 4.695.941│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.708.773│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.696.189│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.786.894│
│ 01 │Salarii de bazã │ 717.537│
│ 02 │Salarii de merit │ 32.326│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 21.973│
│ 04 │Spor de vechime │ 137.658│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 137.720│
│ 06 │Alte sporuri │ 97.950│
│ 07 │Ore suplimentare │ 530│
│ 08 │Fond de premii │ 85.832│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 1.500│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 52│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 55│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 11│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 233.780│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 1.042│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 318.928│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 682.113│
│ 02 │Norme de hranã │ 514.206│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 65.812│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 8.735│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 93.360│
│ 03 │Contribuţii │ 227.182│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 122.864│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 7.074│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 88.191│
│ 05 │Prime de asigurare viaţã plãtite de angajator pentru │ │
│ │angajaţi │ 2.587│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6.466│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 749.226│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 469.401│
│ 01 │Furnituri de birou │ 3.160│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 1.625│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 132.057│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 25.339│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 78.758│
│ 06 │Piese de schimb │ 39.469│
│ 07 │Transport │ 7.802│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 26.708│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 149.689│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 4.794│
│ 02 │Reparaţii curente │ 22.175│
│ 03 │Hrana │ 79.021│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 78.283│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 738│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 5.347│
│ 01 │Medicamente │ 4.875│
│ 02 │Materiale sanitare │ 362│
│ 03 │Reactivi │ 18│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 92│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 73.563│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 64.363│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 1.020│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 8.180│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 24.714│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 7.543│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 17.171│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 1.943│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 733│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 28│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 357│
│ 14 │Protecţia muncii │ 1.754│
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ │
│ │fixe pentru armatã │ 18.795│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 51.395│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 2.235│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 2.332│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 8.945│
│ 04 │Chirii │ 2.901│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 34.982│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 104.077│
│ 01 │Transferuri curente │ 104.077│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 104.077│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 158.957│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 158.957│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 158.957│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 104│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 104│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 104│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 220│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 220│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 987.168│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 987.168│
│ 01 │Active fixe │ 980.628│
│ 01 │Construcţii │ 54.647│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 15.701│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 102.367│
│ 30 │Alte active fixe │ 807.913│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 6.540│
│6001 01 │Administraţie centralã │ 302.172│
│ 02 │Apãrare naţionalã │ 3.956.868│
│ 03 │Ajutor militar extern │ 391.552│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apãrare │ 24.903│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apãrãrii │ 20.446│
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │11.106.557│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │10.320.380│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.325.906│
│ 01 │Cheltuieli salariate în bani │ 5.368.414│
│ 01 │Salarii de bazã │ 2.672.005│
│ 02 │Salarii de merit │ 69.661│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 42.841│
│ 04 │Spor de vechime │ 152.059│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 756.633│
│ 06 │Alte sporuri │ 687.418│
│ 07 │Ore suplimentare │ 12.963│
│ 08 │Fond de premii │ 265.632│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 177.083│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 10│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 301│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 80│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 25.365│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 1.796│
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de │ │
│ │munca │ 1.836│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 11.128│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 491.603│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 1.560.456│
│ 02 │Norme de hranã │ 1.134.088│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 393.458│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de salariat şi familia │ │
│ │sa │ 90│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de munca │ 3.271│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 29.549│
│ 03 │Contribuţii │ 599.136│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 259.703│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 8.849│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 312.459│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 5.338│
│ 05 │Prime de asigurare viaţa plãtite de angajator pentru │ │
│ │angajaţi │ 1.000│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 11.787│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 864.023│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 394.919│
│ 01 │Furnituri de birou │ 8.576│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 2.405│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 89.571│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 13.719│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 84.818│
│ 06 │Piese de schimb │ 17.829│
│ 07 │Transport │ 735│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 81.332│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 77.180│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 18.754│
│ 02 │Reparaţii curente │ 30.946│
│ 03 │Hranã │ 5.882│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 4.213│
│ 02 │Hranã pentru animale │ 1.669│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 3.141│
│ 01 │Medicamente │ 2.440│
│ 02 │Materiale sanitare │ 390│
│ 03 │Reactivi │ 209│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 102│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 21.071│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 11.889│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 463│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 8.719│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 38.136│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 20.682│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 17.454│
│ 09 │Materiale de laborator │ 2.512│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 565│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 2.226│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 17.287│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1.767│
│ 14 │Protecţia muncii │ 1.875│
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ │
│ │fixe pentru armatã │ 10.529│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 5.304│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 5.304│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 3.348│
│ 28 │Ajutor public judiciar │ 15.186│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 136.854│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 339│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 5.757│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 35.666│
│ 04 │Chirii │ 24.474│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului │ │
│ │instituţiei publice │ 398│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 70.220│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 22.316│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 7│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 7│
│ 03 │Alte dobânzi │ 22.309│
│ 05 │Dobânzi la operaţiunile de leasing │ 22.309│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 782.496│
│ 01 │Transferuri curente │ 774.091│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 706.204│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 66.943│
│ 10 │Transferuri privind contribuţii de sãnãtate pentru │ │
│ │persoane care executã pedepse private de libertate │ │
│ │sau arest preventiv │ 944│
│ 02 │Transferuri de capital │ 8.405│
│ 08 │Aparaturã medicalã şi echipamente de comunicaţii în │ │
│ │urgenţã │ 610│
│ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 7.795│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 18.006│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 14.914│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 1.820│
│ 07 │Programe comunitare │ 478│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 7.616│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 5.000│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 3.092│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 3.092│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 224.453│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │
│ │Regionalã (FEDR) │ 39.839│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 53.601│
│ 09 │Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi │ 2.548│
│ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 2.466│
│ 11 │Sume aferente Fondului European de Integrare a │ │
│ │Resortisanţilor Ţãrilor Terţe │ 5.963│
│ 13 │Programe finanţate în cadrul facilitãţii Schengen │ 112.452│
│ 14 │Programe finanţate din Facilitatea de Tranziţie │ 1.205│
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │
│ │2007-2013 │ 3.830│
│ 16 │Alte facilitãţi şi instrumente postaderare │ 2.549│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 70│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 70│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 60│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 10│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 5.800│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 3.500│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 2.300│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 77.310│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │
│ │rambursabilã │ 77.310│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 786.107│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 786.107│
│ 01 │Active fixe │ 506.381│
│ 01 │Construcţii │ 186.894│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 267.380│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 16.261│
│ 30 │Alte active fixe │ 35.846│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 31.626│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 70│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 70│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 70│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 70│
│6101 01 │Administraţia centralã │ 1.172.804│
│ 03 │Ordine publicã │ 4.089.402│
│ 01 │Poliţie │ 2.393.022│
│ 02 │Jandarmerie │ 919.749│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 776.631│
│ 04 │Siguranţa naţionalã │ 1.758.125│
│ 05 │Protecţie civilã şi protecţia contra incendiilor │ 987.295│
│ 06 │Autoritãţi judecãtoreşti │ 1.761.700│
│ 07 │Penitenciare │ 700.048│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publicã şi │ │
│ │siguranţa naţionalã │ 1.000│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │
│ │siguranţei naţionale │ 636.183│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 6.346.711│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.826.814│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 674.470│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 506.383│
│ 01 │Salarii de bazã │ 240.663│
│ 02 │Salarii de merit │ 10.421│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 15.028│
│ 04 │Spor de vechime │ 47.491│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 20.275│
│ 06 │Alte sporuri │ 27.362│
│ 07 │Ore suplimentare │ 1.513│
│ 08 │Fond de premii │ 26.973│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 3.809│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 5.721│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 51.635│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 2.504│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 4.110│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 298│
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de │ │
│ │munca │ 20│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 166│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 48.394│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 39.494│
│ 02 │Norme de hranã │ 30.075│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 6.016│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de salariat şi familia │ │
│ │sa │ 184│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 137│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 3.082│
│ 03 │Contribuţii │ 109.993│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 75.971│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 2.339│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 26.278│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 1.718│
│ 05 │Prime de asigurare viaţã plãtite de angajator pentru │ │
│ │angajaţi │ 101│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 3.586│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 240.244│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 109.030│
│ 01 │Furnituri de birou │ 4.854│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 1.839│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 34.985│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 6.104│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 4.131│
│ 06 │Piese de schimb │ 1.517│
│ 07 │Transport │ 277│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 8.584│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 12.398│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 34.341│
│ 02 │Reparaţii curente │ 12.504│
│ 03 │Hranã │ 18.779│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 18.729│
│ 02 │Hranã pentru animale │ 50│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 417│
│ 01 │Medicamente │ 302│
│ 02 │Materiale sanitare │ 101│
│ 03 │Reactivi │ 3│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 11│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 55.502│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 8.936│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 1.350│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 45.216│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 11.490│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 9.843│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 1.647│
│ 09 │Materiale de laborator │ 45│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 303│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 9.147│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 603│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 10.557│
│ 14 │Protecţia muncii │ 315│
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ │
│ │fixe pentru armatã │ 234│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 6│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 30│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 8.757│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 144│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 381│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 666│
│ 04 │Chirii │ 1.865│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului │ │
│ │instituţiei publice │ 18│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 5.683│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5.406│
│ 03 │Alte dobânzi │ 5.406│
│ 05 │Dobânzi la operaţiunile de leasing │ 5.406│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 2.521.946│
│ 01 │Transferuri curente │ 2.330.346│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 267.193│
│ 02 │Finanţarea de bazã a învãţãmântului superior │ 2.062.143│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 10│
│ 47 │Transferuri pentru dezvoltarea instituţionalã │ │
│ │a învãţãmântului superior │ 1.000│
│ 02 │Transferuri de capital │ 191.600│
│ 15 │Finanţarea cheltuielilor de capital ale unitãţilor de │ │
│ │învãţãmânt preuniversitar │ 191.600│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.679│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 3.150│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 1.025│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 1.025│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 1.100│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 529│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 529│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 440.443│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │
│ │Regionalã (FEDR) │ 133.303│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 253.054│
│ 16 │Alte facilitãţi şi instrumente post aderare │ 1.187│
│ 23 │Transferuri din bugetul de stat cãtre │ │
│ │instituţii finanţate parţial sau integral din │ │
│ │venituri proprii pentru proiecte finanţate din │ │
│ │FEN postaderare │ 52.899│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 242.567│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 242.567│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 67.289│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 173.628│
│ 03 │Tichete de creşã │ 1.650│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 448.565│
│ 01 │Burse │ 425.382│
│ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului neclerical │ 1.536│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 207│
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 7.560│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 13.880│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 249.494│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │
│ │rambursabilã │ 249.494│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.519.897│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.519.897│
│ 01 │Active fixe │ 1.446.884│
│ 01 │Construcţii │ 1.134.183│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 82.993│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 229.376│
│ 30 │Alte active fixe │ 332│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 72.813│
│6501 01 │Administraţie centralã │ 57.300│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 1.483.132│
│ 03 │Învãţãmânt preşcolar şi primar │ 3.335│
│ 01 │Învãţãmânt preşcolar │ 3.335│
│ 04 │Învãţãmânt secundar │ 587.735│
│ 01 │Învãţãmânt secundar inferior │ 259.910│
│ 02 │Învãţãmânt secundar superior │ 289.522│
│ 03 │Învãţãmânt profesional │ 38.303│
│ 05 │Învãţãmânt postliceal │ 50.035│
│ 06 │Învãţãmânt superior │ 3.320.317│
│ 01 │Învãţãmânt universitar │ 2.846.386│
│ 02 │Învãţãmânt postuniversitar │ 473.931│
│ 07 │Învãţãmânt nedefinibil prin nivel │ 59.687│
│ 01 │Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi │ │
│ │recalificare │ 3.840│
│ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice │ 55.847│
│ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 365.332│
│ 04 │Cãmine şi cantine pentru studenţi │ 147.680│
│ 30 │Alte servicii auxiliare │ 217.652│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru învãţãmânt │ 74│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 419.764│
│6601 │SĂNĂTATE │ 2.403.254│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.322.754│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 268.249│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 213.241│
│ 01 │Salarii de bazã │ 129.316│
│ 02 │Salarii de merit │ 427│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 4.595│
│ 04 │Spor de vechime │ 23.144│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 19.167│
│ 06 │Alte sporuri │ 3.270│
│ 07 │Ore suplimentare │ 2.184│
│ 08 │Fond de premii │ 12.395│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 12.500│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 3.644│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 429│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 12│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 2.158│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 1.157│
│ 02 │Norme de hranã │ 1.021│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 96│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 40│
│ 03 │Contribuţii │ 53.851│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 39.322│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.086│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 11.116│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 527│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.800│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 127.504│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 50.561│
│ 01 │Furnituri de birou │ 2.899│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 965│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 8.508│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 1.299│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 3.213│
│ 06 │Piese de schimb │ 703│
│ 07 │Transport │ 12│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 4.160│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 8.376│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 20.426│
│ 02 │Reparaţii curente │ 6.278│
│ 03 │Hranã │ 13.331│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 13.264│
│ 02 │Hranã pentru animale │ 67│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 14.520│
│ 01 │Medicamente │ 3.028│
│ 02 │Materiale sanitare │ 3.147│
│ 03 │Reactivi │ 8.304│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 41│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3.242│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 16│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 15│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 3.211│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 2.886│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 2.250│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 636│
│ 09 │Materiale de laborator │ 3.154│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 556│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 472│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1.059│
│ 14 │Protecţia muncii │ 316│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 2│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 18│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 18│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 31.109│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 18│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 6│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 13│
│ 04 │Chirii │ 338│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 30.734│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 1.050│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 1.050│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 1.050│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.592.907│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.509.264│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 60.169│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 903.181│
│ 11 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul fondului│ │
│ │naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate │ 231.394│
│ 25 │Programe pentru sãnãtate │ 147.020│
│ 38 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele locale │ │
│ │pentru finanţarea unitãţilor de asistenţã medico- │ │
│ │sociale │ 24.000│
│ 45 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele locale │ │
│ │pentru finanţarea sãnãtãţii │ 143.500│
│ 02 │Transferuri de capital │ 83.643│
│ 08 │Aparatura medicalã şi echipamente de comunicaţii în │ │
│ │urgenţã │ 500│
│ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 6.995│
│ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 76.148│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 9.764│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 8.057│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 8.057│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate │ │
│ │(cãtre organizaţii internaţionale) │ 1.707│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme │ │
│ │internaţionale │ 1.707│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 103.380│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │
│ │Regionalã (FEDR) │ 95.200│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 8.180│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALĂ │ 3.000│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 3.000│
│ 03 │Tichete creşã │ 3.000│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 216.900│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │
│ │rambursabilã │ 216.900│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 72.220│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 72.220│
│ 01 │Active fixe │ 68.970│
│ 01 │Construcţii │ 61.579│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.786│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 3.505│
│ 30 │Alte active fixe │ 100│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 50│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 8.280│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 8.280│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 8.280│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 8.280│
│6601 01 │Administraţia centralã │ 21.200│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 170.000│
│ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 9.775│
│ 05 │Asistenţã medicalã în centre medicale │ │
│ │multifuncţionale │ 9.775│
│ 06 │Servicii medicale în unitãţi sanitare cu paturi │ 87.929│
│ 01 │Spitale generale │ 87.929│
│ 08 │Servicii de sãnãtate publicã │ 45.000│
│ 09 │Hematologie şi securitate transfuzionalã │ 65.000│
│ 10 │Cercetare aplicativã şi dezvoltare experimentalã în │ │
│ │sãnãtate │ 6.226│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sãnãtãţii │ 1.998.124│
│ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 1.998.124│
│6701 │CULTURA, RECREERE SI RELIGIE │ 2.313.926│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.276.715│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 74.029│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 59.668│
│ 01 │Salarii de bazã │ 37.624│
│ 02 │Salarii de merit │ 135│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 1.474│
│ 04 │Spor de vechime │ 4.973│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 1.405│
│ 06 │Alte sporuri │ 4.544│
│ 07 │Ore suplimentare │ 348│
│ 08 │Fond de premii │ 2.162│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 2.339│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 105│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 795│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 343│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 172│
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de │ │
│ │muncã │ 96│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 60│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.093│
│ 03 │Contribuţii │ 14.361│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 10.218│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 432│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 2.972│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 274│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 465│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 399.928│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 355.907│
│ 01 │Furnituri de birou │ 1.104│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 252│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 3.399│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 531│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.030│
│ 06 │Piese de schimb │ 160│
│ 07 │Transport │ 20│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.101│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 342.139│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 5.171│
│ 02 │Reparaţii curente │ 3.640│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 30│
│ 02 │Materiale sanitare │ 30│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.409│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.409│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 2.565│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 923│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 1.642│
│ 09 │Materiale de laborator │ 10│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 770│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 50│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 703│
│ 14 │Protecţia muncii │ 95│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 240│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 34.509│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 2.920│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 685│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 675│
│ 04 │Chirii │ 5.740│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului │ │
│ │instituţiei publice │ 20│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 24.469│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 777.848│
│ 01 │Transferuri curente │ 773.183│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 773.183│
│ 02 │Transferuri de capital │ 4.665│
│ 18 │Transferui de la bugetul de stat cãtre bugetele locale│ │
│ │pentru finalizarea lucrãrilor de construcţie a aşezã- │ │
│ │mintelor culturale şi pentru unitãţi de culturã │ 4.665│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 91.525│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 90.164│
│ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │
│ │Olimpic Român │ 26.014│
│ 07 │Programe comunitare │ 1.500│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 1.027│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 61.623│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 1.361│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 1.361│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 14.435│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │
│ │Regionalã (FEDR) │ 296│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 6.155│
│ 16 │Alte facilitãţi şi instrumente postaderare │ 7.984│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 666.604│
│ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetãţenilor aparţinând │ │
│ │minoritãţilor naţionale altele decât cele care primesc│ │
│ │subvenţii de la bugetul de stat │ 70.000│
│ 05 │Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi │ │
│ │combatere a intolerantei │ 3.880│
│ 07 │Sprijinirea activitãţii romanilor de pretutindeni şi a│ │
│ │organizaţiilor reprezentative ale acestora │ 10.000│
│ 08 │Programe pentru tineret │ 18.000│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 900│
│ 12 │Susţinerea cultelor │ 105.838│
│ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ │
│ │Ortodoxe Romane din afarã graniţelor │ 9.816│
│ 14 │Contribuţia statului la salarizarea personalului de │ │
│ │cult │ 270.859│
│ 16 │Proiectede comunicare, informare publicã şi interese- │ │
│ │lor româneşti peste hotare │ 5.639│
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 17.280│
│ 20 │Sume destinate finanţãrii programelor sportive │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 115.000│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural │ 36.392│
│ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │
│ │Comunismului şi al Rezistentei Sighet │ 1.280│
│ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - │ │
│ │Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara │ 745│
│ 28 │Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la Muntele │ │
│ │Athos │ 975│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 252.346│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │
│ │rambursabilã │ 252.346│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 37.211│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 37.211│
│ 01 │Active fixe │ 36.711│
│ 01 │Construcţii │ 9.553│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 11.959│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 12.195│
│ 30 │Alte active fixe │ 3.004│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 500│
│6701 01 │Administraţie centralã │ 100.090│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 38.000│
│ 03 │Servicii culturale │ 386.308│
│ 01 │Biblioteci publice naţionale │ 13.510│
│ 03 │Muzee │ 115.816│
│ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 202.311│
│ 11 │Edituri │ 2.808│
│ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 42.603│
│ 14 │Centre culturale │ 7.880│
│ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de │ │
│ │publicaţii culturale │ 1.380│
│ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 459.268│
│ 01 │Sport │ 441.268│
│ 02 │Tineret │ 18.000│
│ 06 │Servicii religioase │ 387.488│
│ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi │ │
│ │religiei │ 942.772│
│6801 │ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALĂ │20.383.935│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │20.376.847│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 99.673│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 79.455│
│ 01 │Salarii de bazã │ 59.583│
│ 02 │Salarii de merit │ 134│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 1.922│
│ 04 │Spor de vechime │ 6.147│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 1.538│
│ 06 │Alte sporuri │ 166│
│ 07 │Ore suplimentare │ 201│
│ 08 │Fond de premii │ 3.144│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 3.230│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 60│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 607│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 2.723│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 333│
│ 02 │Norme de hranã │ 111│
│ 04 │Locuinţa de serviciu folositã de salariat şi familia │ │
│ │sa │ 198│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 24│
│ 03 │Contribuţii │ 19.885│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 14.593│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 396│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 4.102│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 121│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 673│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 171.604│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 13.508│
│ 01 │Furnituri de birou │ 1.572│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 113│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 2.366│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 277│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.137│
│ 06 │Piese de schimb │ 134│
│ 07 │Transport │ 63│
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.817│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 251│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 4.778│
│ 02 │Reparaţii curente │ 437│
│ 03 │Hranã │ 5│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 5│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 61│
│ 01 │Medicamente │ 41│
│ 02 │Materiale sanitare │ 11│
│ 03 │Reactivi │ 5│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 4│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.566│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 21│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.545│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 2.309│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 1.572│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 737│
│ 10 │Cercetare-Dezvoltare │ 1.200│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 199│
│ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 101│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 464│
│ 14 │Protecţia muncii │ 29│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 43│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 254│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 254│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 81│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 151.347│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 13│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 110│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 222│
│ 04 │Chirii │ 4.822│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 137.779│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului instituţiei│ │
│ │publice │ 6│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 116│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 8.279│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 2.114.115│
│ 01 │Transferuri curente │ 2.114.115│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 14.503│
│ 04 │Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │
│ │handicap │ 1.700.000│
│ 26 │Transferuri privind contribuţia de asigurãri sociale │ │
│ │de sãnãtate pentru persoanele aflate în concediu │ │
│ │pentru creşterea copilului │ 99.860│
│ 36 │Sprijin financiar la constituirea familiei │ 88.000│
│ 37 │Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ │
│ │încãlzirea locuinţei cu lemne, cãrbuni, combustibili │ │
│ │petrolieri │ 183.252│
│ 40 │Transferuri pentru acordarea trusoului pentru nou- │ │
│ │nãscuţi │ 28.500│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.224│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 9.494│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabila │ 6.960│
│ 07 │Programe comunitare │ 14│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabila │ 420│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 2.100│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 730│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 730│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │
│ │POSTADERARE │ 283.124│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │
│ │Regionalã (FEDR) │ 4.237│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 115.755│
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │
│ │2007-2013 │ 6.205│
│ 20 │Asinstenţã tehnicã în cadrul programelor operaţionale,│ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţã Tehnicã │ 66.105│
│ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat cãtre │ │
│ │bugetele locale necesare susţinerii derulãrii │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 4.052│
│ 22 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat cãtre ONG- │ │
│ │uri, societãţi comerciale şi alţi beneficiari de │ │
│ │drept privat sau public necesare susţinerii │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 86.770│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALĂ │17.613.820│
│ 01 │Asigurãri sociale │11.107.867│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 6.505.953│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 6.226.697│
│ 02 │Ajutoare sociale în natura │ 279.056│
│ 03 │Tichete de creşã │ 200│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 20.012│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 20.000│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 12│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 64.275│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │
│ │rambursabilã │ 64.275│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.634│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.634│
│ 01 │Active fixe │ 5.634│
│ 01 │Construcţii │ 1.900│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 974│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 2.060│
│ 30 │Alte active fixe │ 700│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 454│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 454│
│ 02 │Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat │ 454│
│6801 01 │Administraţie centralã │ 319.247│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 92.303│
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bãtrâneţe │11.092.405│
│ 05 │Asistenţã socialã în caz de boli şi invaliditãţi │ 1.779.219│
│ 02 │Asistenţã socialã în caz de invaliditate │ 1.779.219│
│ 06 │Asistenţã socialã pentru familie şi copii │ 5.518.787│
│ 08 │Ajutoare la trecerea în rezervã, retragere sau │ │
│ │pensionare │ 273.099│
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 785│
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 920.047│
│ 01 │Ajutor social │ 793.252│
│ 03 │Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante │ │
│ │a statutului de refugiat │ 2.026│
│ 04 │Servicii sociale │ 33.997│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │
│ │sociale │ 90.772│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurãrilor şi │ │
│ │asistenţei sociale │ 2.968│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi │ │
│ │asistenţei sociale │ 385.075│
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 3.225.489│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.773.989│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.620│
│ 22 │Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor │ 9.000│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 620│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 620│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 12.800│
│ 30 │Alte subvenţii │ 12.800│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 972.622│
│ 01 │Transferuri curente │ 171.102│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 1.102│
│ 13 │Transferuri pentru lucrãrile de cadastru imobiliar │ 10.000│
│ 32 │Reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit │ 160.000│
│ 02 │Transferuri de capital │ 801.520│
│ 03 │Subprogramul privind pietruirea, reabilitarea, │ │
│ │modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes │ │
│ │local clasate │ 350.420│
│ 04 │Programul pentru construcţii de locuinţe şi sãli de │ │
│ │sport │ 186.000│
│ 05 │Finanţarea elaborãrii şi/sau actualizãrii planurilor │ │
│ │urbanistice generale şi a regulamentelor locale de │ │
│ │urbanism │ 5.100│
│ 09 │Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului │ │
│ │seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de │ │
│ │locuinţa │ 10.000│
│ 20 │Subprogramul privind alimentarea cu apã a satelor │ 250.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 569.007│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 569.007│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 14.072│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 549.335│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 600│
│ 26 │Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, │ │
│ │reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor │ │
│ │existente │ 5.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 15.000│
│ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 15.000│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 1.194.940│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │
│ │rambursabilã │ 1.194.940│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 451.500│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 451.500│
│ 01 │Active fixe │ 451.500│
│ 01 │Construcţii │ 451.300│
│ 30 │Alte active fixe │ 200│
│7001 03 │Locuinţe │ 1.520.715│
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 1.520.715│
│ 05 │Alimentare cu apa şi amenajãri hidrotehnice │ 935.877│
│ 02 │Amenajãri hidrotehnice │ 935.877│
│ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi│ │
│ │dezvoltãrii comunale │ 768.897│
│7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 632.289│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 592.289│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 145.992│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 116.302│
│ 01 │Salarii de bazã │ 70.163│
│ 02 │Salarii de merit │ 214│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 3.772│
│ 04 │Spor de vechime │ 14.727│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 4.746│
│ 06 │Alte sporuri │ 5.782│
│ 07 │Ore suplimentare │ 50│
│ 08 │Fond de premii │ 6.270│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 8.302│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afarã unitãţii │ 32│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.208│
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 16│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.020│
│ 03 │Contribuţii │ 29.690│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 21.290│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 575│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 5.984│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 575│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 978│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 288│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 44.201│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 22.849│
│ 01 │Furnituri de birou │ 1.849│
│ 02 │Materiale pentu curaţenie │ 160│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 4.800│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 400│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 4.000│
│ 06 │Piese de schimb │ 370│
│ 07 │Transport │ 23│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 3.100│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 3.247│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 4.900│
│ 02 │Reparaţii curente │ 931│
│ 03 │Hranã │ 70│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 70│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 50│
│ 03 │Reactivi │ 50│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.739│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 349│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.390│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 4.400│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 2.400│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 2.000│
│ 09 │Materiale de laborator │ 15│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 3.882│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 340│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 50│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1.000│
│ 14 │Protecţia muncii │ 300│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 50│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 1.100│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 1.100│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 75│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 7.350│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 1.212│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 61│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 906│
│ 04 │Chirii │ 3.000│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului instituţiei│ │
│ │publice │ 22│
│ 09 │Executarea silitã a creanţelor bugetare │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.139│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.200│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 9.200│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 9.200│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 249.250│
│ 01 │Transferuri curente │ 4.250│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 4.250│
│ 02 │Transferuri de capital │ 245.000│
│ 14 │Programe multianuale de mediu şi gospodãrire a apelor │ 245.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 42.332│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 30.866│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 7.389│
│ 07 │Programe comunitare │ 372│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 2.424│
│ 09 │Programe ISPA │ 20.131│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 550│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 11.466│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 11.466│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 101.264│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionalã │ │
│ │(FEDR) │ 5.891│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 4.398│
│ 16 │Alte facilitãţi şi instrumente postaderare │ 9.379│
│ 20 │Asistenţã tehnicã în cazul programelor operaţionale, │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţã Tehnicã │ 81.596│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 50│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 50│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 40.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 40.000│
│ 01 │Active fixe │ 30.024│
│ 01 │Construcţii │ 12.285│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.470│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 15.819│
│ 30 │Alte active fixe │ 450│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 9.976│
│7401 01 │Administraţie centralã │ 55.555│
│ 03 │Reducerea şi controlul poluãrii │ 568.552│
│ 04 │Protecţia biosferei şi a mediului natural │ 4.250│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului │ 3.932│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 1.931.873│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.884.241│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 85.745│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 66.835│
│ 01 │Salarii de bazã │ 43.325│
│ 02 │Salarii de merit │ 85│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 1.555│
│ 04 │Spor de vechime │ 6.512│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 1.212│
│ 06 │Alte sporuri │ 2.553│
│ 07 │Ore suplimentare │ 155│
│ 08 │Fond de premii │ 2.772│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 3.088│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 316│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 898│
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 130│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 4.234│
│ 03 │Contribuţii │ 18.910│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 13.101│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 682│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 4.125│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 390│
│ 05 │Prime de asigurare viaţã plãtite de angajator pentru │ │
│ │angajaţi │ 30│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 582│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 109.883│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 28.600│
│ 01 │Furnituri de birou │ 709│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 215│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 3.560│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 698│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.982│
│ 06 │Piese de schimb │ 461│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 4.024│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 4.264│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 12.687│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.004│
│ 03 │Hranã │ 3│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 3│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 3│
│ 01 │Medicamente │ 2│
│ 02 │Materiale sanitare │ 1│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 614│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 43│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 8│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 563│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 5.750│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 834│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 4.916│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 267│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 404│
│ 14 │Protecţia muncii │ 221│
│ 21 │Meteorologie │ 52.000│
│ 23 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor │ 4.517│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 5│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 15.495│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 321│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 201│
│ 04 │Chirii │ 6.679│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului instituţiei│ │
│ │publice │ 14│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 8.280│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 260.129│
│ 13 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │
│ │tranzacţiilor internaţionale │ 260.129│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 110.331│
│ 01 │Transferuri curente │ 66.782│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 37.549│
│ 13 │Transferuri pentru lucrãrile de cadastru imobiliar │ 22.000│
│ 43 │Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetele locale │ │
│ │pentru finanţarea programelor de electrificare │ 7.233│
│ 02 │Transferuri de capital │ 43.549│
│ 06 │Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de │ │
│ │termoficare │ 43.549│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 735.972│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 733.797│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 130│
│ 05 │Programul de realizare a sistemului naţional │ │
│ │antigrindinã │ 9.000│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.010│
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 130.000│
│ 33 │Transferuri cãtre întreprinderi în cadrul schemelor de│ │
│ │ajutor de stat pentru stimularea realizãrii de │ │
│ │investiţii │ 260.588│
│ 34 │Transferuri cãtre întreprinderi în cadrul schemelor de│ │
│ │ajutor de stat pentru acordarea de ajutoare de minimis│ 8.469│
│ 43 │Transferuri aferente schemei de ajutor de stat │ │
│ │privind dezvoltarea regionalã prin stimularea │ │
│ │proiectelor mari de investiţii │ 40.000│
│ 44 │Transferuri aferente ajutorului de stat individual │ │
│ │având ca obiectiv dezvoltarea regionalã │ 134.600│
│ 45 │Transfer pentru instituirea unei scheme de ajutor de │ │
│ │stat privind asigurarea dezvoltãrii economice durabile│ 150.000│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 2.175│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 2.175│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 483.536│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionalã │ │
│ │(FEDR) │ 2.735│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 23.071│
│ 20 │Asistenţã tehnicã în cadrul programelor operaţionale, │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţã Tehnicã │ 148.643│
│ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat cãtre │ │
│ │bugetele locale necesare susţinerii derulãrii │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 268.538│
│ 22 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat cãtre │ │
│ │ONG-uri, societãţi comerciale şi alţi beneficiari │ │
│ │de drept privat sau public necesare susţinerii │ │
│ │derulãrii proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 40.549│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 874│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 874│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 97.771│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │
│ │rambursabilã │ 97.771│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 42.632│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 42.632│
│ 01 │Active fixe │ 10.974│
│ 01 │Construcţii │ 8.206│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.538│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 1.230│
│ 02 │Stocuri │ 30.290│
│ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 30.290│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.368│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 5.000│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 5.000│
│ 01 │Împrumuturi acordate pentru obiective aprobate prin │ │
│ │convenţii bilaterale şi interguvernamentale │ 5.000│
│8001 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 1.931.873│
│ 01 │Administraţie centrala │ 250.872│
│ 03 │Meteorologie │ 52.910│
│ 05 │Sistemul naţional antigrindinã │ 9.000│
│ 06 │Prevenire şi combatere inundatii şi gheţuri │ 4.617│
│ 07 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │
│ │tranzacţiilor internaţionale │ 224.069│
│ 10 │Programe de dezvoltare regionalã şi socialã │ 670.165│
│ 11 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 94.092│
│ 12 │Ajutoare de stat │ 593.657│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ │
│ │comerciale │ 32.491│
│8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 1.057.586│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.057.586│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 293.160│
│ 01 │Subvenţii pe produse │ 281.057│
│ 18 │Protecţie socialã în sectorul minier │ 12.103│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 470.129│
│ 01 │Transferuri curente │ 470.129│
│ 34 │Transferuri pentru compensarea creşterilor neprevizio-│ │
│ │nate ale preţurilor la combustibili │ 470.129│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 294.297│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 294.297│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 294.297│
│8101 02 │Cãrbune şi alţi combustibili minerali solizi │ 309.850│
│ 04 │Combustibil nuclear │ 584│
│ 05 │Energie electricã │ 256.107│
│ 06 │Energie termicã │ 470.129│
│ 50 │Alte cheltuieli privind combustibili şi energia │ 20.916│
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRATOARE CONSTRUCŢII │ 360.007│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 309.617│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 20│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 20│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 52.170│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 52.170│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 52.170│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 126.290│
│ 01 │Subvenţii pe produse │ 30.514│
│ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ │
│ │tarif │ 655│
│ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 16.000│
│ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 76.143│
│ 18 │Protecţie socialã în sectorul minier │ 2.978│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 25.000│
│ 02 │Transferuri de capital │ 25.000│
│ 06 │Retehnologizarea centralelor termice şi electrice │ │
│ │de termoficare │ 25.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 106.137│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 106.137│
│ 01 │Restructurarea industriei de apãrare │ 30.000│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 1.120│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 74.947│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 70│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 50.390│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 50.390│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 50.390│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 50.390│
│8201 01 │Industria extractivã a resurselor minerale altele │ │
│ │decât combustibilii minerali │ 73.940│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 286.067│
│8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 8.392.664│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.308.638│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 531.134│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 423.440│
│ 01 │Salarii de bazã │ 200.373│
│ 02 │Salarii de merit │ 7.500│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 10.600│
│ 04 │Spor de vechime │ 50.000│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 11.500│
│ 06 │Alte sporuri │ 84.267│
│ 07 │Ore suplimentare │ 8.000│
│ 08 │Fond de premii │ 24.000│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 25.000│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 100│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.000│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.100│
│ 03 │Contribuţii │ 107.694│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 78.284│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 2.116│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 22.004│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 1.693│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 3.597│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 115.612│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 75.598│
│ 01 │Furnituri de birou │ 3.500│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 450│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 5.800│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 800│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 7.000│
│ 06 │Piese de schimb │ 700│
│ 07 │Transport │ 100│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 8.800│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 29.948│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 18.500│
│ 02 │Reparaţii curente │ 3.000│
│ 03 │Hranã │ 47│
│ 01 │Hrana pentru oameni │ 22│
│ 02 │Hrana pentru animale │ 25│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 84│
│ 01 │Madicamente │ 10│
│ 02 │Materiale sanitare │ 12│
│ 03 │Reactivi │ 41│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 21│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 5.400│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 100│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 5.300│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 5.000│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 3.000│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 2.000│
│ 09 │Materiale de laborator │ 8│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 400│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 5│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1.300│
│ 14 │Protecţia muncii │ 20│
│ 18 │Plãţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al │ │
│ │animalelor │ 16.900│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 10│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 7.840│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 100│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 20│
│ 04 │Chirii │ 2.700│
│ 06 │Prestãri servicii pentru transmiterea drepturilor │ 10│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului instituţiei│ │
│ │publice │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 5.000│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 580│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 580│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 580│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.468.604│
│ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ │
│ │tarif │ 210.000│
│ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 26.700│
│ 15 │Sprijinirea producãtorilor agricoli │ 2.231.904│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 834.087│
│ 01 │Transferuri curente │ 834.087│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 834.087│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 142.448│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 138.697│
│ 06 │Sprijinirea proprietarilor de pãduri │ 3.000│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 697│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 135.000│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 3.751│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 3.751│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 3.895.173│
│ 04 │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare │ │
│ │Ruralã (FEADR) │ 1.238.200│
│ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) │ 31.006│
│ 06 │Programe din Fondul European de Garantare Agricolã │ │
│ │(FEGA) │ 2.598.056│
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │
│ │2007-2013 │ 2.738│
│ 23 │Transferuri din bugetul de stat cãtre instituţii │ │
│ │finanţate parţial sau integral din venituri proprii │ │
│ │pentru proiecte finanţate din FEN postaderare │ 25.173│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 91.440│
│ 09 │Despãgubiri acordate producãtorilor agricoli în caz de│ │
│ │calamitãţi naturale în agriculturã │ 17.000│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 440│
│ 18 │Despãgubiri pentru animale sacrificate în vederea │ │
│ │prevenirii şi combaterii epizootiilor │ 19.000│
│ 27 │Renta viagerã agricolã │ 55.000│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 229.560│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │
│ │rambursabilã │ 229.560│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 81.266│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 81.266│
│ 01 │Active fixe │ 78.566│
│ 01 │Construcţii │ 55.500│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 17.266│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 4.000│
│ 30 │Alte active fixe │ 1.800│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 2.700│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 2.760│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 2.760│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 2.760│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 2.760│
│8301 01 │Administraţie centralã │ 127.472│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 964.879│
│ 03 │Agricultura │ 5.206.740│
│ 01 │Amendare soluri acide şi alcaline │ 9.700│
│ 02 │Îmbunãtãţiri funciare, irigaţii, desecãri şi │ │
│ │combaterea eroziunii solului │ 586.855│
│ 03 │Protecţia plantelor şi carantina fitosanitarã │ 44.915│
│ 04 │Programe pentru sprijinirea producãtorilor agricoli │ 4.223.100│
│ 05 │Reproducţia şi selecţia animalelor │ 23.600│
│ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 318.570│
│ 04 │Silvilcultura │ 194.770│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânãtorii │ 1.898.803│
│8401 │TRANSPORTURI │ 8.712.444│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.285.262│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 41.790│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 32.870│
│ 01 │Salarii de bazã │ 14.756│
│ 02 │Salarii de merit │ 756│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 1.102│
│ 04 │Spor de vechime │ 3.526│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 1.834│
│ 06 │Alte sporuri │ 4.512│
│ 08 │Fond de premii │ 2.610│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 1.231│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 145│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 742│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.656│
│ 03 │Contribuţii │ 8.920│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 6.667│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 160│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 1.670│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 150│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 273│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16.563│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 7.524│
│ 01 │Furnituri de birou │ 81│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 30│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 1.109│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 76│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.200│
│ 06 │Piese de schimb │ 400│
│ 07 │Transport │ 28│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.000│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 2.100│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 1.500│
│ 02 │Reparaţii curente │ 600│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 99│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 25│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 74│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 1.700│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 550│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 1.150│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 71│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 150│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 197│
│ 14 │Protecţia muncii │ 63│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 2.987│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 2.987│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului,portivit│ │
│ │dispoziţiilor legale │ 57│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 3.115│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 5│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 38│
│ 04 │Chirii │ 15│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului instituţiei│ │
│ │publice │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.047│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 210.767│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 210.767│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 210.767│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.099.807│
│ 02 │Subvenţii pe activitãţi │ 23.451│
│ 04 │Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar │ │
│ │public de cãlãtori │ 678.382│
│ 05 │Subvenţii pentru transportul de cãlãtori cu metroul │ 327.343│
│ 14 │Susţinerea infrastructurii de transport │ 52.530│
│ 30 │Alte subvenţii │ 18.101│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 458.454│
│ 01 │Transferuri curente │ 301.053│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 23.313│
│ 28 │Întreţinerea infrastructurii rutiere │ 277.740│
│ 02 │Transferuri de capital │ 157.401│
│ 13 │Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 157.401│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.632.797│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 3.631.603│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 170.927│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 16.493│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 3.231.575│
│ 28 │Cheltuieli neeligibile ISPA │ 212.608│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 1.194│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 1.194│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.149.729│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │
│ │Regionalã (FEDR) │ 243.028│
│ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 877.285│
│ 16 │Alte facilitãţi şi instrumente postaderare │ 15.416│
│ 20 │Asistenţã tehnicã în cadrul programelor operaţionale, │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţã Tehnicã │ 14.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 7.100│
│ 01 │Burse │ 7.100│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 1.668.255│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │
│ │rambursabilã │ 1.668.255│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 17.532│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 17.532│
│ 01 │Active fixe │ 8.565│
│ 01 │Construcţii │ 4.580│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.695│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 240│
│ 30 │Alte active fixe │ 50│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 8.967│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 409.650│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 409.650│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 409.650│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 409.650│
│8401 01 │Administraţie centralã │ 54.453│
│ 03 │Transport rutier │ 5.743.520│
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 5.743.520│
│ 04 │Transport feroviar │ 2.472.146│
│ 01 │Transport pe cale feratã │ 1.907.406│
│ 02 │Transport cu metroul │ 564.740│
│ 05 │Transport pe apã │ 275.589│
│ 06 │Transport aerian │ 166.736│
│ 02 │Aviaţia civilã │ 151.137│
│ 03 │Zboruri speciale │ 15.599│
│8501 │COMUNICAŢII │ 310.357│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 271.557│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.640│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.475│
│ 01 │Salarii de bazã │ 2.873│
│ 02 │Salarii de merit │ 12│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 200│
│ 04 │Spor de vechime │ 400│
│ 06 │Alte sporuri │ 80│
│ 08 │Fond de premii │ 270│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 250│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 50│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 340│
│ 03 │Contribuţii │ 1.165│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 825│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 30│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 235│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 20│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 55│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 107.752│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 1.140│
│ 01 │Furnituri de birou │ 150│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 80│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 200│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 30│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 70│
│ 06 │Piese de schimb │ 80│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 200│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 330│
│ 02 │Reparaţii curente │ 60│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 80│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 80│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 333│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 100│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 233│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 80│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 87│
│ 14 │Protecţia muncii │ 50│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 105.922│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 60│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 30│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 105.832│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 700│
│ 02 │B. Transferuri curente în strãinãtate (cãtre │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 700│
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 700│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 106.715│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │
│ │Regionalã (FEDR) │ 90.613│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 7.691│
│ 20 │Asistenţã tehnicã în cadrul programelor operaţionale, │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţã Tehnicã │ 8.411│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 50.750│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │
│ │rambursabilã │ 50.750│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 38.800│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 38.800│
│ 01 │Active fixe │ 38.800│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 100│
│ 03 │Mobilier, aparatura biroticã şi alte active corporale │ 38.695│
│ 30 │Alte active fixe │ 5│
│8501 01 │Comunicaţii │ 310.357│
│8601 │CERCETARE SI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 103.974│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 103.590│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 718│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 542│
│ 01 │Salarii de bazã │ 347│
│ 02 │Salarii de merit │ 12│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 32│
│ 04 │Spor de vechime │ 60│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 31│
│ 06 │Alte sporuri │ 24│
│ 08 │Fond de premii │ 31│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 5│
│ 03 │Contribuţii │ 176│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 124│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 4│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 36│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 6│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 56.010│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 60│
│ 01 │Furnituri de birou │ 2│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 1│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 20│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 5│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 2│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 4│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 5│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 21│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 4│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 4│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 10│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 2│
│ 02 │Deplasãri in strãinãtate │ 8│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 24.300│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 2│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 31.634│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 31.634│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 46.862│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 29.000│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 23.000│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 6.000│
│ 04 │Alte plãţi cãtre UE │ 17.862│
│ 02 │Contribuţia României la Fondul de Cercetare pentru │ │
│ │Cãrbune şi Oţel │ 17.862│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 384│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 384│
│ 01 │Active fixe │ 384│
│ 01 │Construcţii │ 284│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 100│
│8601 02 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânãtorii │ 45.180│
│ 03 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi│ │
│ │energiei │ 31.652│
│ 04 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei │ │
│ │extractive, prelucratoare şi construcţiilor │ 27.142│
│8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 396.096│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 396.096│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 52.000│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 52.000│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 52.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 302.573│
│ 02 │Transferuri de capital │ 302.573│
│ 21 │Transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele │ │
│ │locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii │ │
│ │în turism │ 302.573│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 15.473│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │
│ │Regionalã (FEDR) │ 10.350│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 5.123│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 26.050│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │
│ │rambursabilã │ 26.050│
│8701 01 │Fondul Român de Dezvoltare Socialã │ 396.096│
│5006 │CREDITE EXTERNE │ │
│ │--------------- │ 339.895│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 220.131│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 436│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 201│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 201│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 235│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 235│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 219.695│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 219.695│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 218.633│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.062│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 119.764│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 119.764│
│ 01 │Active fixe │ 119.764│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 108.899│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 8.365│
│ 30 │Alte active fixe │ 2.500│
│6106 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 97.850│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 97.850│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 97.850│
│ 01 │Active fixe │ 97.850│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 97.850│
│6106 03 │Ordine publicã │ 97.850│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 97.850│
│6606 │SĂNĂTATE │ 11.200│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 151│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 151│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 151│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 151│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.049│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 11.049│
│ 01 │Active fixe │ 11.049│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 11.049│
│6606 06 │Servicii medicale în unitãţi sanitare cu paturi │ 7.750│
│ 01 │Spitale generale │ 7.750│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sãnãtãţii │ 3.450│
│ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 3.450│
│6806 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 11.150│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 285│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 285│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 50│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 50│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 235│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 235│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.865│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.865│
│ 01 │Active fixe │ 10.865│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 8.365│
│ 30 │Alte active fixe │ 2.500│
│6806 02 │Servicii publice descentralizate │ 11.150│
│7006 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 15.610│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.610│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15.610│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 15.610│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 15.610│
│7006 05 │Alimentare cu apã şi amenajãri hidrotehnice │ 15.610│
│ 02 │Amenajãri hidrotehnice │ 15.610│
│7406 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 29.090│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.090│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 29.090│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 29.090│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 29.090│
│7406 06 │Canalizarea şi tratarea apelor reziduale │ 29.090│
│8406 │TRANSPORTURI │ 174.995│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 174.995│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 174.995│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 174.995│
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ 173.933│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.062│
│8406 01 │Administraţie centralã │ 11.750│
│ 03 │Transport rutier │ 114.054│
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 114.054│
│ 04 │Transport feroviar │ 49.191│
│ 01 │Transport pe cale feratã │ 48.129│
│ 02 │Transport cu metroul │ 1.062│
│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │
│ │------------------------------ │ 5.137.372│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.131.875│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 17.074│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 14.692│
│ 01 │Salarii de bazã │ 1.799│
│ 04 │Spor de vechime │ 81│
│ 06 │Alte sporuri │ 36│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 1.242│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 2.041│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 9.493│
│ 03 │Contribuţii │ 2.382│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 1.655│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 102│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 512│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã │ │
│ │şi boli profesionale │ 26│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 79│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 8│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 47.177│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 42.437│
│ 01 │Furnituri de birou │ 384│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 23│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 1│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 9│
│ 06 │Piese de schimb │ 7│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 94│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 20.809│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 21.110│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2│
│ 03 │Hranã │ 30│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 30│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 202│
│ 01 │Medicamente │ 152│
│ 02 │Materiale sanitare │ 50│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 51│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 51│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 2.403│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 274│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 2.129│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 2│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 2│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 2.050│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.050│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.445.223│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 3.445.223│
│ 07 │Programe comunitare │ 1.931│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 1.260.422│
│ 09 │Programe ISPA │ 1.446.151│
│ 10 │Programe SAPARD │ 586.075│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 150.644│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.622.401│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionalã │ │
│ │(FEDR) │ 134.705│
│ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 622.970│
│ 07 │Programe Instrumentul de Asistenţã pentru Preaderare │ │
│ │(IPA) │ 4.608│
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinãtate şi │ │
│ │Parteneriat (ENP) │ 9.239│
│ 13 │Programe finanţate în cadrul facilitãţii Schengen │ 841.714│
│ 14 │Programe finanţate din Facilitatea de Tranziţie │ 9.165│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.497│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.497│
│ 01 │Active fixe │ 5.497│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 590│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 2.685│
│ 30 │Alte active fixe │ 2.222│
│5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ 438.095│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 436.242│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.966│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 9.146│
│ 01 │Salarii de bazã │ 359│
│ 04 │Spor de vechime │ 81│
│ 06 │Alte sporuri │ 36│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 1.242│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 992│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 6.436│
│ 03 │Contribuţii │ 1.820│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 1.327│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 36│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 384│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 12│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 61│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 21.717│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 19.106│
│ 01 │Furnituri de birou │ 152│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 21│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 18.387│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 546│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 1.196│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 215│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 981│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.415│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.415│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 231.055│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 231.055│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 231.055│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 172.504│
│ 13 │Programe finanţate în cadrul facilitãţii Schengen │ 172.504│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.853│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.853│
│ 01 │Active fixe │ 1.853│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 570│
│ 30 │Alte active fixe │ 1.283│
│5108 01 │Autoritãţi executive şi legislative │ 438.095│
│ 03 │Autoritãţi executive │ 428.746│
│ 04 │Alte organe ale autoritãţilor publice │ 9.349│
│5308 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI DEZVOLTARE │ 800│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 800│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 800│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 800│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 800│
│5308 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ │
│ │generale │ 800│
│6108 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 756.372│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 754.923│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.101│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 4.101│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.044│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 3.057│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 4.475│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 2.492│
│ 01 │Furnituri de birou │ 52│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 3│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 1│
│ 06 │Piese de schimb │ 2│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 10│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 2.422│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 2│
│ 03 │Hranã │ 30│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 30│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 202│
│ 01 │Medicamente │ 152│
│ 02 │Materiale sanitare │ 50│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 51│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 51│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 1.195│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 51│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 1.144│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 505│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 505│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 67.972│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 67.972│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 67.972│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 678.375│
│ 13 │Programe finanţate în cadrul facilitãţii Schengen │ 669.210│
│ 14 │Programe finanţate din Facilitatea de Tranziţie │ 9.165│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.449│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.449│
│ 01 │Active fixe │ 1.449│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 20│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 1.249│
│6108 01 │Administraţia centralã │ 252.273│
│ 03 │Ordine publicã │ 394.283│
│ 01 │Poliţie │ 104.910│
│ 02 │Jandarmerie │ 51│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 289.322│
│ 04 │Siguranţa naţionalã │ 75.380│
│ 05 │Servicii de protecţie contra incendiilor │ 1.781│
│ 06 │Autoritãţi judecãtoreşti │ 9.588│
│ 07 │Penitenciare │ 9.878│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │
│ │siguranţei naţionale │ 13.189│
│6508 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 2.122│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.122│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.122│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 2.122│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 2.122│
│6508 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 2.122│
│6608 │SĂNĂTATE │ 68.892│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 68.892│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.007│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.445│
│ 01 │Salarii de bazã │ 1.440│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 5│
│ 03 │Contribuţii │ 562│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 328│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 66│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 128│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 14│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 18│
│ 07 │Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor │ │
│ │salariale │ 8│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 423│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 277│
│ 01 │Furnituri de birou │ 180│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 20│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 9│
│ 06 │Piese de schimb │ 5│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 63│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 12│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 8│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 4│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 2│
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │externe │ 2│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 130│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 130│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 66.462│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 66.462│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 66.462│
│6608 02 │Servicii publice descentralizate │ 68.892│
│6708 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 69.755│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 69.755│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 69.755│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 69.755│
│ 07 │Programe comunitare │ 1.931│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 67.824│
│6708 01 │Administraţie centralã │ 66.468│
│ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si │ 3.287│
│ │religiei │ │
│6808 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 106.180│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 104.744│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 20.562│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 20.562│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 20.562│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 84.182│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 84.182│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 84.182│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.436│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.436│
│ 01 │Active fixe │ 1.436│
│ 03 │Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 1.436│
│6808 01 │Administraţie centralã │ 104.944│
│ 06 │Asistenţã socialã pentru familie şi copii │ 1.236│
│7408 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 915.304│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 915.304│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 157.629│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 157.629│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ 109.384│
│ │nerambursabilã │ │
│ 09 │Programe ISPA │ 48.245│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 757.675│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionalã │ │
│ │(FEDR) │ 134.705│
│ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 622.970│
│7408 03 │Reducerea şi controlul poluãrii │ 915.304│
│8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 659.025│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 658.266│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 644.419│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 644.419│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu │ │
│ │finanţare nerambursabilã │ 644.419│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 13.847│
│ 07 │Programe Instrumentul de Asistenţã pentru Preaderare │ │
│ │(IPA) │ 4.608│
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinãtate şi │ │
│ │Parteneriat (ENP) │ 9.239│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 759│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 759│
│ 01 │Active fixe │ 759│
│ 30 │Alte active fixe │ 759│
│8008 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 659.025│
│ 10 │Programe de dezvoltare regionala şi socialã │ 658.266│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ │
│ │comerciale │ 759│
│8208 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 4.120│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.120│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.120│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 4.120│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 4.120│
│8208 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 4.120│
│8308 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 657.673│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 657.673│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 657.673│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 657.673│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 71.598│
│ 10 │Programe SAPARD │ 586.075│
│8308 01 │Administraţie centralã │ 62.418│
│ 03 │Agriculturã │ 595.255│
│ 04 │Programe pentru sprijinirea producãtorilor agricoli │ 595.255│
│8408 │TRANSPORTURI │ 1.459.034│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.459.034│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.459.034│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.459.034│
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │
│ │nerambursabilã │ 61.128│
│ 09 │Programe ISPA │ 1.397.906│
│8408 01 │Administraţie centralã │ 215.299│
│ 03 │Transport rutier │ 634.170│
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 634.170│
│ 04 │Transport feroviar │ 605.710│
│ 01 │Transport pe cale feratã │ 605.710│
│ 05 │Transport pe apã │ 3.855│
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ │
│ │----------------------------------- │ 7.884.912│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.034.373│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.867.397│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 126.095│
│ 01 │Salarii de bazã │ 76.164│
│ 02 │Salarii de merit │ 725│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 598│
│ 04 │Spor de vechime │ 1.428│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 4.046│
│ 06 │Alte sporuri │ 3.252│
│ 07 │Ore suplimentare │ 2.511│
│ 08 │Fond de premii │ 4.238│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 755│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 35│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 6.447│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 10.262│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 3.620│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 12.014│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 12.364│
│ 02 │Norme de hranã │ 10.518│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 857│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 20│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 969│
│ 03 │Contribuţii │ 23.352│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 14.748│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1.115│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 6.322│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 536│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 811│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.522.657│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 337.851│
│ 01 │Furnituri de birou │ 11.325│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 2.567│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 26.839│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 4.505│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 12.273│
│ 06 │Piese de schimb │ 7.971│
│ 07 │Transport │ 149│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 74.630│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 100.416│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 97.176│
│ 02 │Reparaţii curente │ 28.367│
│ 03 │Hranã │ 7.901│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 7.871│
│ 02 │Hranã pentru animale │ 30│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 177.851│
│ 01 │Medicamente │ 102.504│
│ 02 │Materiale sanitare │ 11.286│
│ 03 │Reactivi │ 63.021│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 1.040│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 30.321│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 5.749│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 1.668│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 22.904│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 23.030│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 12.316│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 10.714│
│ 09 │Materiale de laborator │ 7.610│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 14.850│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 5.559│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 4.061│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 20.051│
│ 14 │Protecţia muncii │ 1.895│
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ 2.552│
│ │fixe pentru armatã │ │
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 10.637│
│ 17 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural │ 1.000│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 95│
│ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │interne │ 95│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului,portivit│ │
│ │dispoziţiilor legale │ 310│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 275.613│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 1.337│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 861│
│ 03 │Prime şi asigurare non-viaţã │ 671│
│ 04 │Chirii │ 2.651│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului instituţiei│ │
│ │publice │ 5│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 270.088│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 270│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 270│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor interne garantate │ 270│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 1.422.021│
│ 01 │Transferuri curente │ 977.967│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 24.889│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 241.435│
│ 25 │Programe pentru sãnãtate │ 67.500│
│ 35 │Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului │ │
│ │Sãnãtãţii Publice cãtre fondul de asigurãri sociale │ │
│ │de sãnãtate │ 644.143│
│ 02 │Transferuri de capital │ 444.054│
│ 08 │Aparaturã medicalã şi echipamente de comunicaţii în │ 43.522│
│ │urgenţã │ │
│ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 283.691│
│ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 116.841│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 104.206│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 101.326│
│ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ 16.986│
│ │Olimpic şi Sportiv Român │ │
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 44.340│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 40.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.103.107│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.815│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 275│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 265│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 10│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 11.900│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 10│
│ 20 │Sume destinate finanţãrii programelor sportive │ 6.500│
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ │
│ 22 │Actiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 850│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 846.178│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 846.178│
│ 01 │Active fixe │ 525.378│
│ 01 │Construcţii │ 72.289│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 236.523│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 39.537│
│ 30 │Alte active fixe │ 177.029│
│ 02 │Stocuri │ 98.000│
│ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 98.000│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 3.800│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.361│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 4.361│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 101│
│ 01 │Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 101│
│5110 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 208.093│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 150.773│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 15.607│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 13.702│
│ 01 │Salarii de bazã │ 1.905│
│ 02 │Salarii de merit │ 56│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 113│
│ 04 │Spor de vechime │ 499│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 169│
│ 06 │Alte sporuri │ 695│
│ 07 │Ore suplimentare │ 320│
│ 08 │Fond de premii │ 558│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 141│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 1.700│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 6.974│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 365│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 207│
│ 03 │Contribuţii │ 1.905│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 1.379│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 62│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 403│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 19│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 42│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 135.166│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 102.140│
│ 01 │Furnituri de birou │ 7.477│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 1.002│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 18.000│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 1.766│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 2.987│
│ 06 │Piese de schimb │ 810│
│ 07 │Transport │ 31│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 34.304│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 11.173│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 24.590│
│ 02 │Reparaţii curente │ 8.740│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3.860│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 3.517│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 343│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 4.469│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 4.249│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 220│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 1.544│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 820│
│ 14 │Protecţia muncii │ 1.373│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 12.220│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 524│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 360│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 500│
│ 04 │Chirii │ 1.750│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9.086│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 57.320│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 57.320│
│ 01 │Active fixe │ 57.320│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.931│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 1.389│
│ 30 │Alte active fixe │ 52.000│
│5110 01 │Autoritãţi executive şi legislative │ 208.093│
│ 02 │Autoritãţi legislative │ 11.498│
│ 03 │Autoritãţi executive │ 196.595│
│5310 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI DEZVOLTARE │ 387.793│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 355.484│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 84.669│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 68.740│
│ 01 │Salarii de bazã │ 64.361│
│ 02 │Salarii de merit │ 23│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 46│
│ 04 │Spor de vechime │ 160│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 32│
│ 06 │Alte sporuri │ 183│
│ 07 │Ore suplimentare │ 1.970│
│ 08 │Fond de premii │ 783│
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 35│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 338│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 802│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 7│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 285│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 20│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 10│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 255│
│ 03 │Contribuţii │ 15.644│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 10.523│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 837│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 3.237│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 472│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 575│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 270.545│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 69.581│
│ 01 │Furnituri de birou │ 846│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 50│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 1.130│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 138│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 142│
│ 06 │Piese de schimb │ 300│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 37.548│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 12.373│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 17.054│
│ 02 │Reparaţii curente │ 3.834│
│ 03 │Hranã │ 17│
│ 02 │Hranã pentru animale │ 17│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 2.012│
│ 03 │Reactivi │ 2.012│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 4.438│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 123│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 4.315│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 15.569│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 5.906│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 9.663│
│ 09 │Materiale de laborator │ 5.866│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 606│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 3.930│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1.786│
│ 14 │Protecţia muncii │ 143│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 10.137│
│ 17 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural │ 1.000│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 95│
│ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │
│ │interne │ 95│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 8│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 151.523│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 31│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 151.492│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 270│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 270│
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor interne garantate │ 270│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 32.309│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 32.309│
│ 01 │Active fixe │ 32.309│
│ 01 │Construcţii │ 8.400│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 8.245│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 1.456│
│ 30 │Alte active fixe │ 14.208│
│5310 01 │Cercetare fundamentalã (de bazã) │ 104.423│
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ │
│ │generale │ 283.370│
│6010 │APĂRARE │ 211.049│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 82.380│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.424│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.989│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 35│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 204│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.750│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 20│
│ 02 │Norme de hranã │ 20│
│ 03 │Contribuţii │ 415│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 299│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 13│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 97│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 79.956│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 54.116│
│ 01 │Furnituri de birou │ 329│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 24│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 1.325│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 50│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 5.472│
│ 06 │Piese de schimb │ 5.591│
│ 07 │Transport │ 15│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 115│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 40.051│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 1.144│
│ 02 │Reparaţii curente │ 7.529│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 4│
│ 01 │Medicamente │ 2│
│ 02 │Materiale sanitare │ 2│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 4.736│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 1.090│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 60│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 3.586│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 65│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 65│
│ 09 │Materiale de laborator │ 10│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 8.992│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 65│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 57│
│ 14 │Protecţia muncii │ 67│
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ │
│ │fixe pentru armatã │ 2.550│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.765│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 1│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 25│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 100│
│ 04 │Chirii │ 5│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.634│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 128.669│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 128.669│
│ 01 │Active fixe │ 128.669│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 13.741│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 31.038│
│ 30 │Alte active fixe │ 83.890│
│6010 02 │Apãrare naţionalã │ 196.504│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apãrare │ 14.545│
│6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 89.081│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 78.455│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 37.640│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 23.288│
│ 01 │Salarii de bazã │ 7.781│
│ 02 │Salarii de merit │ 550│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 427│
│ 04 │Spor de vechime │ 389│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 3.646│
│ 06 │Alte sporuri │ 2.105│
│ 07 │Ore suplimentare │ 11│
│ 08 │Fond de premii │ 2.361│
│ 09 │Prima de vacanţã │ 474│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 456│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 119│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 4.969│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 11.554│
│ 02 │Norme de hranã │ 10.050│
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 837│
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncã │ 10│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 657│
│ 03 │Contribuţii │ 2.798│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 1.085│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 43│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 1.623│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 2│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 45│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 40.605│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 5.656│
│ 01 │Furnituri de birou │ 171│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 141│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 1.477│
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 840│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 129│
│ 06 │Piese de schimb │ 212│
│ 07 │Transport │ 1│
│ 08 │Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 649│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 183│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 1.853│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.667│
│ 03 │Hranã │ 4.793│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 4.780│
│ 02 │Hranã pentru animale │ 13│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 5│
│ 01 │Medicamente │ 4│
│ 02 │Materiale sanitare │ 1│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.799│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 59│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 315│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.425│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 279│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 234│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 45│
│ 09 │Materiale de laborator │ 1│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 36│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 16│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 1│
│ 14 │Protecţia muncii │ 143│
│ 15 │Munitie, furnituri şi armament de natura activelor │ │
│ │fixe pentru armatã │ 1│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 1│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 26.207│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 15│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 26│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 10│
│ 04 │Chirii │ 66│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 26.090│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 200│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 200│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 200│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 10│
│ 17 │Despãgubiri civile │ 10│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.626│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.626│
│ 01 │Active fixe │ 10.226│
│ 01 │Construcţii │ 5.000│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 177│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 1.445│
│ 30 │Alte active fixe │ 3.604│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 400│
│6110 03 │Ordine publicã │ 13.287│
│ 02 │Jandarmerie │ 13.276│
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 11│
│ 04 │Siguranţa naţionalã │ 400│
│ 06 │Autoritãţi judecãtoreşti │ 773│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │
│ │siguranţei naţionale │ 74.621│
│6510 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 4.655.898│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.414.941│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.720.236│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 12.701│
│ 01 │Salarii de bazã │ 1.167│
│ 02 │Salarii de merit │ 78│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 10│
│ 04 │Spor de vechime │ 300│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 127│
│ 06 │Alte sporuri │ 246│
│ 08 │Fond de premii │ 370│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 4.144│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 150│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 1.263│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 4.846│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 405│
│ 02 │Norme de hranã │ 348│
│ 30 │Alte drepturi salariale în naturã │ 57│
│ 03 │Contribuţii │ 1.724│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 907│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 96│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 679│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de munca şi │ │
│ │boli profesionale │ 2│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 40│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.581.628│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 3.045│
│ 01 │Furnituri de birou │ 431│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 125│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 702│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 218│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 4│
│ 06 │Piese de schimb │ 228│
│ 07 │Transport │ 51│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 167│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 1.031│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 88│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.393│
│ 03 │Hranã │ 90│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 90│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.935│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 78│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 15│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.842│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 553│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 215│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 338│
│ 09 │Materiale de laborator │ 18│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 201│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 290│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 1│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 40│
│ 14 │Protecţia muncii │ 1│
│ 15 │Munitie, furnituri şi armament de natura │ │
│ │activelor fixe pentru armatã │ 1│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 1│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 956│
│ 01 │Reclamã şi publicitate │ 47│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 50│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 1│
│ 04 │Chirii │ 20│
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducãtorului instituţiei│ │
│ │publice │ 5│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 833│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.880│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.103.107│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 2.550│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 10│
│ 02 │Ajutoare sociale în naturã │ 10│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 4.540│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 236.697│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 236.697│
│ 01 │Active fixe │ 16.597│
│ 01 │Construcţii │ 701│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.105│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 1.103│
│ 30 │Alte active fixe │ 13.688│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.100│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.260│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 4.260│
│6510 05 │Învãţãmânt postliceal │ 1.373│
│ 06 │Învãţãmânt superior │ 4.405.667│
│ 01 │Învãţãmânt universitar │ 3.920.007│
│ 02 │Învãţãmânt postuniversitar │ 485.660│
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru învãţãmânt │ 19.123│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului │ 229.735│
│6610 │SĂNĂTATE │ 1.896.862│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.675.558│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 80│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 59│
│ 01 │Salarii de bazã │ 43│
│ 04 │Spor de vechime │ 6│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 2│
│ 06 │Alte sporuri │ 3│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 5│
│ 03 │Contribuţii │ 21│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 10│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 1│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 3│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 1│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 6│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 278.346│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 34.574│
│ 01 │Furnituri de birou │ 1.530│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 904│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 2.825│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 988│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.851│
│ 06 │Piese de schimb │ 720│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.462│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 3.290│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru │ │
│ │intreţinere şi funcţionare │ 21.004│
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.478│
│ 03 │Hranã │ 3.000│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 3.000│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 175.828│
│ 01 │Medicamente │ 102.497│
│ 02 │Materiale sanitare │ 11.282│
│ 03 │Reactivi │ 61.009│
│ 04 │Dezinfectanţi │ 1.040│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 11.636│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 662│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 1.094│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 9.880│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 745│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 745│
│ 09 │Materiale de laborator │ 1.715│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 5.647│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 193│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 44│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 16.661│
│ 14 │Protecţia muncii │ 137│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 25.688│
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţã │ 60│
│ 04 │Chirii │ 110│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 25.518│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.397.132│
│ 01 │Transferuri curente │ 953.078│
│ 03 │Acţiuni de sãnãtate │ 241.435│
│ 25 │Programe pentru sãnãtate │ 67.500│
│ 35 │Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului │ │
│ │Sãnãtãţii Publice cãtre fondul de asigurãri sociale │ │
│ │de sãnãtate │ 644.143│
│ 02 │Transferuri de capital │ 444.054│
│ 08 │Aparatura medicalã şi echipamente de comunicaţii în │ │
│ │urgenţã │ 43.522│
│ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 283.691│
│ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 116.841│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 221.304│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 221.304│
│ 01 │Active fixe │ 219.804│
│ 01 │Construcţii │ 3.337│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 207.468│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 1.020│
│ 30 │Alte active fixe │ 7.979│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.500│
│6610 02 │Servicii publice descentralizate │ 36.473│
│ 06 │Servicii medicale în unitãţi sanitare cu paturi │ 11.127│
│ 01 │Spitale generale │ 11.127│
│ 09 │Hematologie şi securitate transfuzionalã │ 85.000│
│ 10 │Cercetare aplicativã şi dezvoltare experimentalã în │ │
│ │sãnãtate │ 5.753│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sãnãtãţii │ 1.758.509│
│ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 1.758.509│
│6710 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 94.016│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 88.673│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.596│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 3.739│
│ 01 │Salarii de bazã │ 767│
│ 02 │Salarii de merit │ 3│
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 2│
│ 04 │Spor de vechime │ 24│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 20│
│ 06 │Alte sporuri │ 20│
│ 07 │Ore suplimentare │ 200│
│ 08 │Fond de premii │ 126│
│ 11 │Fond aferent plãţii cu ora │ 112│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 1.740│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 550│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 175│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 30│
│ 02 │Norme de hranã │ 30│
│ 03 │Contribuţii │ 827│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 493│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 46│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 188│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã şi │ │
│ │boli profesionale │ 40│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 60│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 34.852│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 24.619│
│ 01 │Furnituri de birou │ 294│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 296│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 1.190│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 290│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 463│
│ 06 │Piese de schimb │ 50│
│ 07 │Transport │ 51│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 209│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 20.588│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 1.188│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.136│
│ 03 │Hranã │ 1│
│ 01 │Hranã pentru oameni │ 1│
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 2│
│ 01 │Medicamente │ 1│
│ 02 │Materiale sanitare │ 1│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.827│
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 220│
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 184│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.423│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 581│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 481│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 100│
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 10│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 2.195│
│ 12 │Consultanţã şi expertizã │ 70│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 500│
│ 14 │Protecţia muncii │ 21│
│ 16 │Studii şi cercetãri │ 500│
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 300│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 3.090│
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 750│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 17│
│ 04 │Chirii │ 700│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.623│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ 24.889│
│ 01 │Transferuri curente │ 24.889│
│ 01 │Transferuri cãtre instituţii publice │ 24.889│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 16.986│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 16.986│
│ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │
│ │Olimpic şi Sportiv Român │ 16.986│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 7.350│
│ 20 │Sume destinate finanţãrii programelor sportive │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 6.500│
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 850│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.343│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.343│
│ 01 │Active fixe │ 4.543│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.412│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 1.771│
│ 30 │Alte active fixe │ 1.360│
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 800│
│6710 01 │Administraţie centralã │ 4.200│
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 5.700│
│ 03 │Servicii culturale │ 11.071│
│ 06 │Case de culturã │ 8.006│
│ 11 │Edituri │ 3.065│
│ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 67.945│
│ 01 │Sport │ 67.945│
│ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi │ │
│ │religiei │ 5.100│
│6810 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 143.302│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 44.302│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 250│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 250│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 250│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 43.987│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 41.837│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.000│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 10.837│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 30.000│
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.500│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 350│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 350│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 300│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 300│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 65│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 65│
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 65│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 99.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 99.000│
│ 01 │Active fixe │ 1.000│
│ 01 │Construcţii │ 1.000│
│ 02 │Stocuri │ 98.000│
│ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 98.000│
│6810 08 │Ajutoare la trecerea în rezerva │ 65│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei│ │
│ │sociale │ 143.237│
│ 01 │Rezerva de stat │ 143.237│
│7010 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 132.651│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 127.740│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.200│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.116│
│ 12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 1.060│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 56│
│ 03 │Contribuţii │ 84│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 7│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 70│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 7│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 57.200│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 2.077│
│ 01 │Furnituri de birou │ 217│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 10│
│ 03 │Incãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 160│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 200│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 205│
│ 06 │Piese de schimb │ 40│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 170│
│ 09 │Materiale şi prestãri servicii cu caracter funcţional │ 840│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 235│
│ 02 │Reparaţii curente │ 20│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 70│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 70│
│ 06 │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 419│
│ 01 │Deplasãri interne, detaşãri, transferãri │ 71│
│ 02 │Deplasãri în strãinãtate │ 348│
│ 11 │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 630│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 180│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 53.804│
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 352│
│ 30 │Alte cheltuieli şi servicii │ 53.452│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 69.340│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 69.340│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 29.340│
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 40.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.810│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.810│
│ 01 │Active fixe │ 4.810│
│ 01 │Construcţii │ 3.851│
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 444│
│ 03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 315│
│ 30 │Alte active fixe │ 200│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 101│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 101│
│ 01 │Rambursãri de credite externe │ 101│
│ 01│Rambursãri de credite externe contractate de │ │
│ │ordonatorii de credite │ 101│
│7010 03 │Locuinţe │ 901│
│ 30 │Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor │ 901│
│ 04 │Servicii şi dezvoltare publicã │ 131.750│
│8010 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 1.167│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.067│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 695│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 511│
│ 01 │Salarii de bazã │ 140│
│ 02 │Salarii de merit │ 15│
│ 04 │Spor de vechime │ 50│
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 50│
│ 07 │Ore suplimentare │ 10│
│ 08 │Fond de premii │ 40│
│ 09 │Primã de vacanţã │ 140│
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 6│
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 60│
│ 02 │Cheltuieli salariale în naturã │ 70│
│ 02 │Norme de hranã │ 70│
│ 03 │Contribuţii │ 114│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat │ 52│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj │ 10│
│ 03 │Contribuţii de asigurãri sociale de sãnãtate │ 22│
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 30│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 372│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 206│
│ 01 │Furnituri de birou │ 30│
│ 02 │Materiale pentru curãţenie │ 15│
│ 03 │Încãlzit, iluminat şi forţa motricã │ 30│
│ 04 │Apã, canal şi salubritate │ 15│
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 20│
│ 06 │Piese de schimb │ 20│
│ 08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 6│
│ 09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 50│
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │
│ │funcţionare │ 20│
│ 02 │Reparaţii curente │ 70│
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 20│
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 20│
│ 13 │Pregãtire profesionalã │ 6│
│ 14 │Protecţia muncii │ 10│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 60│
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 60│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│
│ 01 │Active fixe │ 100│
│ 30 │Alte active fixe │ 100│
│8001 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 1.167│
│ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ │
│ │comerciale │ 1.167│
│8310 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VATĂTOARE │ 65.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.000│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 15.000│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 15.000│
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 15.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 50.000│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 50.000│
│ 01 │Active fixe │ 50.000│
│ 01 │Construcţii │ 50.000│
│8310 03 │Agricultura │ 16.255│
│ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 16.255│
│ 04 │Silvilcultura │ 48.745│


└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘ANEXA 4
SUME
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul judeţelor, pe anul 2009- mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────
Nr. Judeţul Suma
crt.
─────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 2.022.172
1. ALBA 45.850
2. ARAD 43.222
3. ARGEŞ 57.723
4. BACĂU 66.189
5. BIHOR 73.719
6. BISTRIŢA-NĂSÂUD 40.015
7. BOTOŞANI 49.044
8. BRAŞOV 48.914
9. BRĂILA 31.694
10. BUZĂU 46.252
11. CARAŞ-SEVERIN 43.988
12. CĂLĂRAŞI 33.288
13. CLUJ 72.829
14. CONSTANŢA 57.673
15. COVASNA 21.953
16. DÂMBOVIŢA 52.199
17. DOLJ 53.174
18. GALAŢI 56.862
19. GIURGIU 25.460
20. GORJ 34.533
21. HARGHITA 31.658
22. HUNEDOARA 42.933
23. IALOMIŢA 24.379
24. IAŞI 101.344
25. ILFOV 24.075
26. MARAMUREŞ 55.066
27. MEHEDINŢI 26.609
28. MUREŞ 64.527
29. NEAMŢ 65.666
30. OLT 45.333
31. PRAHOVA 69.230
32. SATU MARE 41.406
33. SĂLAJ 31.577
34. SIBIU 59.566
35. SUCEAVA 87.750
36. TELEORMAN 29.235
37. TIMIŞ 84.801
38. TULCEA 30.609
39. VASLUI 70.793
40. VÂLCEA 46.069
41. VRANCEA 35.025
─────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 5
SUME
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti,
pe anul 2009


- mii lei -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
din care, pentru:
────────────────────────
Nr. Judeţul Suma finanţarea cheltuielilor
crt. de personal din institu-
tiile de învãţãmânt pre-
universitar de stat ale
comunelor, oraşelor şi
municipiilor
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 12.136.598 10.246.847
1. ALBA 236.586 205.376
2. ARAD 249.257 215.241
3. ARGEŞ 372.916 322.393
4. BACĂU 418.223 357.215
5. BIHOR 385.620 317.448
6. BISTRIŢA - NĂSĂUD 192.769 172.952
7. BOTOŞANI 268.532 230.104
8. BRAŞOV 310.372 266.546
9. BRĂILA 192.005 164.149
10. BUZĂU 283.211 236.711
11. CARAŞ-SEVERIN 179.560 149.729
12. CĂLĂRAŞI 166.035 132.462
13. CLUJ 371.566 322.437
14. CONSTANŢA 342.356 297.614
15. COVASNA 151.428 134.066
16. DÂMBOVIŢA 297.519 242.501
17. DOLJ 402.910 328.482
18. GALAŢI 345.234 296.378
19. GIURGIU 125.806 103.950
20. GORJ 232.062 199.980
21. HARGHITA 235.900 214.664
22. HUNEDOARA 276.289 234.225
23. IALOMIŢA 154.700 127.377
24. IAŞI 482.502 416.429
25. ILFOV 109.043 90.090
26. MARAMUREŞ 327.696 285.851
27. MEHEDINŢI 185.965 147.223
28. MUREŞ 364.295 318.307
29. NEAMŢ 300.880 258.740
30. OLT 274.842 234.598
31. PRAHOVA 411.373 358.456
32. SATU MARE 256.950 228.124
33. SĂLAJ 172.447 146.593
34. SIBIU 235.350 201.048
35. SUCEAVA 408.841 353.439
36. TELEORMAN 226.285 187.227
37. TIMIŞ 342.266 299.640
38. TULCEA 138.768 120.398
39. VASLUI 289.410 229.275
40. VÂLCEA 240.995 206.330
41. VRANCEA 218.088 170.884
42. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 959.746 722.195
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 6
SUME
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru drumurile
judeţene şi comunale,
pe anul 2009


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Judeţul Suma
crt.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 551.770
1. ALBA 18.919
2. ARAD 15.631
3. ARGEŞ 21.679
4. BACĂU 17.079
5. BIHOR 21.389
6. BISTRIŢA - NĂSĂUD 10.179
7. BOTOŞANI 14.277
8. BRAŞOV 9.123
9. BRĂILA 7.862
10. BUZĂU 19.796
11. CARAŞ-SEVERIN 11.789
12. CĂLĂRAŞI 7.206
13. CLUJ 19.396
14. CONSTANŢA 15.691
15. COVASNA 4.855
16. DÂMBOVIŢA 12.880
17. DOLJ 15.111
18. GALAŢI 10.546
19. GIURGIU 7.087
20. GORJ 15.963
21. HARGHITA 11.781
22. HUNEDOARA 24.132
23. IALOMIŢA 6.840
24. IAŞI 17.420
25. ILFOV 4.949
26. MARAMUREŞ 10.699
27. MEHEDINŢI 12.121
28. MUREŞ 14.234
29. NEAMŢ 12.130
30. OLT 15.972
31. PRAHOVA 16.151
32. SATU MARE 11.483
33. SĂLAJ 11.219
34. SIBIU 11.431
35. SUCEAVA 16.142
36. TELEORMAN 9.668
37. TIMIŞ 20.163
38. TULCEA 8.586
39. VASLUI 15.375
40. VÂLCEA 13.953
41. VRANCEA 10.863
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 7
SUME
defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2009


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. crt. JUDEŢUL Suma
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 1.999.737
1. ALBA 38.480
2. ARAD 42.275
3. ARGEŞ 49.791
4. BACĂU 73.643
5. BIHOR 53.817
6. BISTRIŢA-NĂSĂUD 39.168
7. BOTOŞANI 68.172
8. BRAŞOV 36.113
9. BRĂILA 38.537
10. BUZĂU 55.331
11. CARAŞ SEVERIN 48.904
12. CĂLĂRAŞI 48.404
13. CLUJ 38.943
14. CONSTANŢA 48.269
15. COVASNA 25.986
16. DÂMBOVIŢA 56.757
17. DOLJ 64.374
18. GALAŢI 49.263
19. GIURGIU 35.227
20. GORJ 34.578
21. HARGHITA 40.694
22. HUNEDOARA 41.863
23. IALOMIŢA 38.115
24. IAŞI 67.849
25. ILFOV 10.664
26. MARAMUREŞ 61.387
27. MEHEDINŢI 38.300
28. MUREŞ 47.100
29. NEAMŢ 72.319
30. OLT 56.670
31. PRAHOVA 51.775
32. SATU MARE 37.910
33. SĂLAJ 29.325
34. SIBIU 30.963
35. SUCEAVA 99.598
36. TELEORMAN 60.113
37. TIMIŞ 45.321
38. TULCEA 39.864
39. VASLUI 71.340
40. VÂLCEA 42.785
41. VRANCEA 52.596
42. Sume ce se repartizeazã în baza unor acte normative*) 17.154
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

*) Din care, în baza prevederilor:

- art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999, aprobatã prin
Legea nr. 55/2000 şi a Legii nr. 298/2003, se alocã bugetului
local al unitãţii administrativ-teritoriale în coordonarea
cãreia este Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatricã
Gura-Ocniţei, judeţul Dâmboviţa 1.060
- art. 2 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/1996 pentru
ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a
unor amendamente la un acord de împrumut extern, aprobatã prin
Legea nr. 22/1997, cu completãrile ulterioare, se alocã, Consiliului
judeţean Hunedoara 4.443
- art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului
nr. 78/2002, aprobatã prin Legea nr. 643/2002, se alocã,
Consiliului local al municipiului Iaşi 5.308
- art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului
nr. 78/2002, aprobatã prin Legea nr. 643/2002, se alocã,
Consiliului local al municipiului Suceava 5.343
- Ordonanţei Guvernului nr. 4/2003, aprobatã prin Legea nr. 118/2003
şi a Hotãrârii Guvernului nr. 1584/2002, cu modificãrile ulterioare,
se alocã bugetului local al municipiului Paşcani 1.000
ANEXA 8
NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI
finanţat pentru personalul neclerical angajat în unitãţile de cult,
pe anul 2009


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Judeţul Numãr de posturi
crt.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 18.951
1. ALBA 759
2. ARAD 428
3. ARGEŞ 550
4. BACĂU 456
5. BIHOR 867
6. BISTRIŢA-NĂSĂUD 300
7. BOTOŞANI 274
8. BRAŞOV 458
9. BRĂILA 217
10. BUZĂU 268
11. CARAŞ-SEVERIN 550
12. CĂLĂRAŞI 130
13. CLUJ 815
14. CONSTANŢA 291
15. COVASNA 218
16. DÂMBOVIŢA 400
17. DOLJ 464
18. GALAŢI 474
19. GIURGIU 132
20. GORJ 337
21. HARGHITA 333
22. HUNEDOARA 330
23. IALOMIŢA 166
24. IAŞI 720
25. ILFOV 211
26. MARAMUREŞ 729
27. MEHEDINŢI 269
28. MUREŞ 734
29. NEAMŢ 930
30. OLT 331
31. PRAHOVA 257
32. SATU MARE 453
33. SĂLAJ 530
34. SIBIU 544
35. SUCEAVA 614
36. TELEORMAN 330
37. TIMIŞ 710
38. TULCEA 270
39. VASLUI 322
40. VÂLCEA 505
41. VRANCEA 248
42. MUNICIPIUL BUCUREŞTI 1.027
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 9
CATEGORIILE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
care se prevãd în bugetele locale
pe anul 2009


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
crt.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CAPITOLUL I
Veniturile şi cheltuielile care se prevãd în bugetele
proprii ale judeţelor

A. Venituri
(impozite, taxe şi alte venituri)

1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societãţile comerciale de sub
autoritatea consiliilor judeţene
2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit;
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
3. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital:
a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane
fizice
4. Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã;
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru drumuri
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea
bugetelor locale
5. taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizãrii bunurilor sau pe
desfãşurarea de activitãţi:
a) Impozitul pe mijloacele de transport
b) taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de
funcţionare
6. Venituri din proprietate:
a) Vãrsãminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
consiliilor judeţene
b) Venituri din concesiuni şi închirieri
c) Venituri din dividende
d) Alte venituri din proprietate
7. Venituri din prestãri de servicii şi alte activitãţi:
a) Venituri din prestãri de servicii
b) Contribuţia lunarã a pãrinţilor pentru întreţinerea copiilor în
unitãţile de protecţie socialã
c) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecatã, imputaţii şi
despãgubiri
d) Alte venituri din prestãri de servicii şi alte activitãţi
8. Amenzi, penalitãţi şi confiscãri:
a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor
legale
b) Încasãri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte
sume constatate odatã cu confiscarea potrivit legii
c) Alte amenzi, penalitãţi şi confiscãri
9. Diverse venituri:
a) Vãrsãminte din veniturile şi/sau disponibilitãţile instituţiilor
publice
b) Venituri din ajutoare de stat recuperate
c) Alte venituri
10. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile;
a) Donaţii şi sponsorizãri
b) Alte transferuri voluntare
11. Venituri din valorificarea unor bunuri;
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
b) Venituri din privatizare
c) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
12. Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate
a) Încasãri din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor
instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activitãţi
finanţate integral din venituri proprii
13. Subvenţii de la bugetul de stat:
a) Planuri şi regulamente de urbanism
b) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare
cu apã a satelor
c) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţã
d) Subvenţii pentru reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit
e) Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu
şi gospodãrire a apelor
f) Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
g) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unitãţilor de învãţãmânt
preuniversitar
h) Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare
i) Subvenţii cãtre bugetele locale pentru finanţarea programului
multianual de asistenţã tehnicã pentru pregãtirea proiectelor de
investiţii publice prin Programul operaţional regional 2007-2013
j) Subvenţii de la bugetul de stat cãtre bugetele locale necesare
susţinerii derulãrii proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare
k) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie
l) Finanţarea lucrãrilor de cadastru imobiliar
m) Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale
preţurilor la combustibili
n) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unitãţilor de
asistenţã medico-sociale
o) Subvenţii din bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru realizarea
obiectivelor de investiţii în turism
p) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sãnãtãţii
14. Subvenţii de la alte administraţii:
a) Subvenţii de la bugetul asigurãrilor pentru şomaj cãtre bugetele locale,
pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporarã a forţei de
muncã şi subvenţionarea locurilor de muncã
b) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de
asistenţã socialã pentru persoanele cu handicap
15. Sume primite de la UE în contul plãţilor efectuate
a) Fondul European de Dezvoltare Regionalã
b) Fondul Social European
c) Fondul de Coeziune
d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Ruralã
e) Fondul European de Pescuit
f) Instrumentul de Asistenţã pentru Preaderare
g) Instrumentul European de Vecinãtate şi Parteneriat
h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013
i) Alte facilitãţi şi instrumente postaderare

B. Cheltuieli

1. Autoritãţi publice şi acţiuni externe:
a) Autoritãţi executive
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia autoritãţilor administraţiei
publice locale
b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate
de stat
c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de
autoritãţile administraţiei publice locale
d) Servicii publice comunitare de evidenţã a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Tranzacţii privind datoria publicã şi împrumuturi
4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:
a) Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea
centrelor de zi pentru protecţia copilului
b) Transferuri din bugetele locale cãtre bugetul fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate
5. Plãţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
6. Apãrare:
a) Apãrare naţionalã (Centre militare)
7. Ordine publicã şi siguranţã naţionalã:
a) Ordine publicã
a1) Poliţie comunitarã
b) Protecţia civilã şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilã
nonmilitarã)
c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
8. Învãţãmânt:
a) Învãţãmânt preşcolar şi primar*)
a1) Învãţãmânt preşcolar*)
a2) Învãţãmânt primar*)
b) Învãţãmânt secundar*)
b1) Învãţãmânt secundar inferior*)
c) Învãţãmânt nedefinibil prin nivel
c1) Învãţãmânt special
c) Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului
9. Sãnãtate:
a) Servicii medicale în unitãţi sanitare cu paturi
a1) Spitale generale
a2) Unitãţi medico-sociale
b) Servicii de sãnãtate publicã
c) Alte cheltuieli în domeniul sãnãtãţii
c1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
10. Culturã, recreere şi religie:
a) Servicii culturale
a1) Biblioteci publice judeţene
a2) Muzee
a3) Instituţii publice de spectacole şi concerte
a4) Şcoli populare de artã şi meserii
a5) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
a6) Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
a7) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative şi sportive
b1) Sport
c) Servicii religioase
d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
11. Asigurãri şi asistenţã socialã:
a) Asistenţã, acordatã persoanelor în vârstã.
b) Asistenţã, socialã în caz de boli şi invaliditãţi
b1) Asistenţã socialã în caz de invaliditate
c) Asistenţã, socialã pentru familie şi copii
d) Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei sociale
12. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publicã:
a) Alimentare cu apã şi amenajãri hidrotehnice
a1) Alimentare cu apã
a2) Amenajãri hidrotehnice
b) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltãrii
comunale
13. Protecţia mediului:
a) Reducerea şi controlul poluãrii
b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor
b1) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
14. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncã:
a) Acţiuni generale economice şi comerciale
a1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
a2) Programe de dezvoltare regionalã şi socialã
a3) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
15. Combustibili şi energie:
a) Energie termicã
b) Alte cheltuieli privind combustibili şi energie
16. Transporturi:
a) Transport rutier
a1) Drumuri şi poduri
b) Transport aerian
b1) Aviaţia civilã
c) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
16. Alte acţiuni economice
a) Zone libere
b) Turism
c) Proiecte de dezvoltare multifuncţionalã
d) Alte acţiuni economice

CAPITOLUL II
Veniturile şi cheltuielile care se prevãd în bugetele proprii
ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti

A. Venituri
(impozite, taxe şi alte venituri)

1. Impozit pe profit de la regiile autonome şi societãţile comerciale de sub
autoritatea consiliilor locale
2. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit:
a) Cote defalcate din impozitul pe venit
b) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
3. Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital:
a) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane
fizice
4. Impozite şi taxe pe proprietate;
a) Impozit şi taxa pe clãdiri
b) Impozit şi taxa pe teren
c) taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru - restanţe
d) Alte impozite şi taxe pe proprietate
5. Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã;
a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor**)
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,
municipiilor, sectoarelor şi Municipiului Bucureşti
c) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru drumuri
d) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea
bugetelor locale
e) Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru programul de
dezvoltare a infrastructurii şi a bazelor sportive din spaţiul rural
6. Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii:
a) taxe hoteliere
7. taxe pe servicii specifice:
a) Impozit pe spectacole
b) Alte taxe pe servicii specifice
8. taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizãrii bunurilor sau pe
desfãşurarea de activitãţi:
a) Impozit pe mijloacele de transport
b) taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de
funcţionare
c) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizãrii bunurilor
sau pe desfãşurarea de activitãţi
9. Alte impozite şi taxe fiscale:
a) Alte impozite şi taxe
10. Venituri din proprietate:
a) Vãrsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
consiliilor locale
b) Venituri din concesiuni şi închirieri
c) Venituri din dividende
d) Alte venituri din proprietate
11. Venituri din dobânzi:
a) Alte venituri din dobânzi
12. Venituri din prestãri de servicii şi alte activitãţi:
a) Venituri din prestãri de servicii
b) Contribuţia pãrinţilor sau susţinãtorilor legali pentru întreţinerea
copiilor în creşe
c) Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
d) taxe din activitãţi cadastrale şi agriculturã
e) Contribuţia lunarã a pãrinţilor pentru întreţinerea copiilor în
unitãţile de protecţie socialã
f) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecatã, imputaţii şi
despãgubiri
g) Alte venituri din prestãri de servicii şi alte activitãţi
13. Venituri din taxe administrative, eliberãri permise:
a) taxe extrajudiciare de timbru
b) Alte venituri din taxe administrative, eliberãri permise
14 Amenzi, penalitãţi şi confiscãri:
a) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor
legale
b) Penalitãţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei
de impozite şi taxe
c) Încasãri din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte
sume constatate odatã cu confiscarea potrivit legii
d) Alte amenzi, penalitãţi şi confiscãri
15. Diverse venituri:
a) Vãrsãminte din veniturile şi/sau disponibilitãţile instituţiilor
publice
b) Venituri din ajutoare de stat recuperate
c) Alte venituri
16. Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile:
a) Donaţii şi sponsorizãri
b) Alte transferuri voluntare
17. Venituri din valorificarea unor bunuri:
a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
c) Venituri din privatizare
d) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat
18. Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate
a) Încasãri din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor
instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activitãţi
finanţate integral din venituri proprii
19. Subvenţii de la bugetul de stat:
a) Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare
b) Investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
c) Planuri şi regulamente de urbanism
d) Strãzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de
cvartale de locuinţe noi
e) Finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare
cu apã a satelor
f) Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţã
g) Subvenţii pentru reabilitarea termicã a clãdirilor de locuit
h) Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu
şi gospodãrire a apelor
i) Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unitãţilor de învãţãmânt
preuniversitar
j) Subvenţii primite din Fondul Naţional, de Dezvoltare
k) Subvenţii de la bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru finanţarea
investiţiilor la spitale
l) Subvenţii pentru finalizarea lucrãrilor de construcţie a aşezãmintelor
culturale
m) Subvenţii cãtre bugetele locale pentru finanţarea programului multianual
de asistenţã tehnicã pentru pregãtirea proiectelor de investiţii publice
prin Programul operaţional regional 2007-2013
n) Subvenţii de la bugetul de stat cãtre bugetele locale necesare
susţinerii derulãrii proiectelor finanţate din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare
o) Subvenţii primite din Fondul de intervenţie
p) Finanţarea lucrãrilor de cadastru imobiliar
r) Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor
la combustibili
s) Sprijin financiar la constituirea familiei
ş) Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinţei cu
lemne, cãrbuni, combustibili petrolieri
t) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unitãţilor de asistenţã
medico-sociale
ţ) Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-nãscuţi
u) Subvenţii de la bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru finanţarea
programelor de electrificare
v) Subvenţii din bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru realizarea
obiectivelor de investiţii în turism
x) Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sãnãtãţii
20. Subvenţii de la alte administraţii:
a) Subvenţii din bugetele proprii ale judeţelor pentru finanţarea
centrelor de zi pentru protecţia copilului
b) Subvenţii de la bugetul asigurãrilor pentru şomaj cãtre bugetele
locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporarã a
forţei de muncã şi subvenţionarea locurilor de muncã
c) Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de
asistenţã socialã pentru persoanele cu handicap***)
21. Sume primite de la UE în contul plãţilor efectuate
a) Fondul European de Dezvoltare Regionalã
b) Fondul Social European
c) Fondul de Coeziune
d) Fondul European Agricol de Dezvoltare Ruralã
e) Fondul European de Pescuit
f) Instrumentul de Asistenţã pentru Preaderare
g) Instrumentul European de Vecinãtate şi Parteneriat
h) Programe comunitare finanţate în perioada 2007 - 2013
i) Alte facilitãţi şi instrumente postaderare

B. Cheltuieli

1. Autoritãţi publice şi acţiuni externe:
a) Autoritãţi executive
2. Alte servicii publice generale:
a) Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia autoritãţilor administraţiei
publice locale
b) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate
de stat
c) Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate
de autoritãţile administraţiei publice locale
d) Servicii publice comunitare de evidenţã a persoanelor
e) Alte servicii publice generale
3. Tranzacţii privind datoria publicã şi împrumuturi
4. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei:
a) Transferuri din bugetele proprii ale judeţelor pentru instituţiile de
asistenţã socialã pentru persoanele cu handicap
b) Transferuri din bugetele locale cãtre bugetul fondului de asigurãri
sociale de sãnãtate
5. Plãţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
6. Apãrare:
a) Apãrare naţionalã (Centre militare)
7. Ordine publicã şi siguranţã naţionalã:
a) Ordine publicã
a1) Poliţie comunitarã
b) Protecţia civilã şi protecţia contra incendiilor (protecţia civilã
nonmilitarã)
c) Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale
8. Învãţãmânt:
a) Învãţãmânt preşcolar şi primar
a1) Învãţãmânt preşcolar
a2) Învãţãmânt primar
b) Învãţãmânt secundar
b1) Învãţãmânt secundar inferior
b2) Învãţãmânt secundar superior
b3) Învãţãmânt profesional
c) Învãţãmânt postliceal
d) Învãţãmânt nedefinibil prin nivel
d1) Învãţãmânt special***)
e) Servicii auxiliare pentru educaţie
e1) Internate şi cantine pentru elevi
e2) Alte servicii auxiliare
f) Alte cheltuieli în domeniul învãţãmântului
9. Sãnãtate:
a) Servicii medicale în unitãţi sanitare cu paturi
a1) Spitale generale
a2) Unitãţi medico-sociale
b) Servicii de sãnãtate publicã
c) Alte cheltuieli în domeniul sãnãtãţii
c1) Alte instituţii şi acţiuni sanitare
10. Culturã, recreere şi religie:
a) Servicii culturale
a1) Biblioteci publice comunale, orãşeneşti, municipale
a2) Muzee
a3) Instituţii publice de spectacole şi concerte
a4) Şcoli populare de artã şi meserii****)
a5) Case de culturã
a6) Cãmine culturale
a7) Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
a8) Consolidarea şi restaurarea, monumentelor istorice
a9) Alte servicii culturale
b) Servicii recreative şi sportive;
b1) Sport
b2) Tineret
b3) Întreţinere grãdini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de
agrement
c) Servicii religioase
d) Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
11. Asigurãri şi asistenţã socialã;
a) Asistenţã acordatã persoanelor în vârstã
b) Asistenţã socialã în caz de boli şi invaliditãţi
b1) Asistenţã socialã în caz de invaliditãţi
c) Asistenţã socialã pentru familie şi copii***)
d) Ajutoare pentru locuinţe
e) Creşe
f) Unitãţi de asistenţã medico-sociale
g) Prevenirea excluderii sociale
g1) Ajutor social
g2) Cantine de ajutor social
h) Alte cheltuieli în domeniul asigurãrilor şi asistenţei sociale
12. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publicã:
a) Locuinţe
a1) Dezvoltarea sistemului de locuinţe
a2) Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor
b) Alimentare cu apã şi amenajãri hidrotehnice
b1) Alimentare cu apã
b2) Amenajãri hidrotehnice
c) Iluminat public şi electrificãri rurale
d) Alimentare cu gaze naturale în localitãţi
e) Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltãrii
comunale
13. Protecţia mediului:
a) Reducerea şi controlul poluãrii
b) Salubritate şi gestiunea deşeurilor
b1) Salubritate
b2) Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
c) Canalizare şi tratarea apelor reziduale
14. Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncã:
a) Acţiuni generale economice şi comerciale
a1) Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
a2) Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii
a3) Programe de dezvoltare regionalã şi socialã
a4) Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
15. Combustibili şi energie:
a) Energie termicã
b) Alţi combustibili
c) Alte cheltuieli privind combustibili şi energia
16. Agriculturã, silviculturã, piscicultura şi vânãtoare:
a) Agriculturã
a1) Protecţia plantelor şi carantina fitosanitarã
a2) Alte cheltuieli în domeniul agriculturii
17. Transporturi:
a) Transport rutier
a1) Drumuri şi poduri
a2) Transport în comun
a3) Strãzi
b) Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
18. Alte acţiuni economice:
a) Fondul Român de Dezvoltare Socialã
b) Zone libere
c) Turism
d) Proiecte de dezvoltare multifuncţionalã
e) Alte acţiuni economice
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) Se cuprind cheltuielile pentru acordarea de produse lactate şi de
panificaţie, precum şi cheltuielile pentru acordarea de miere de albine ca
supliment nutritiv, conform legii.
**) Se cuprind sumele pentru acordarea de produse lactate şi de panificaţie,
precum şi pentru acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv, conform
legii, în situaţia în care contractarea acestor produse se face de cãtre
consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor.
***) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti
****) Pentru bugetul Municipiului Bucureşti.
ANEXA 10/01

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC
DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

SINTEZA
fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli
pe anul 2009- mii lei-
────┬──┬──┬──┬──┬──┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
C │S │P │G │A │A │ │ │
a │u │a │r │r │l │ │ │
p │b │r │u │t │i │ │ │
i │c │a │p │i │n │ │ │
t │a │g │a │c │e │ │ │
o │p │r │/ │o │a │ │ │
l │i │a │T │l │t │ Denumire indicator │ 2009 │
│t │f │i │ │ │ │ Program │
│o │ │t │ │ │ │ │
│l │ │l │ │ │ │ │
│ │ │u │ │ │ │ │
────┴──┴──┴──┴──┴──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
A │ B │ 1 │
───────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
5000 TOTAL GENERAL


01 CHELTUIELI CURENTE 15.270.668
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 137.760
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 14.291.908
30 TITLUL III DOBÂNZI 36.000
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 805.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.900
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 28.900
6600 SĂNĂTATE 14.494.568
01 CHELTUIELI CURENTE 14.465.668
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 137.760
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 14.291.908
30 TITLUL III DOBÂNZI 36.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.900
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 28.900
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 805.000
01 CHELTUIELI CURENTE 805.000
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 805.000
5005 CHELTUIELI-TOTAL 15.299.568
01 CHELTUIELI CURENTE 15.270.668
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 137.760
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 14.291.908
30 TITLUL III DOBÂNZI 36.000
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 805.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.900
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 28.900
6600 05 Partea a III-a CHELTUIELI
SOCIAL-CULTURALE 15.299.568
01 CHELTUIELI CURENTE 15.270.668
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 137.760
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 14.291.908
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 805.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.900
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 28.900
6605 SĂNĂTATE 14.494.568
01 CHELTUIELI CURENTE 14.465.668
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 137.760
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 14.291.908
30 TITLUL III DOBÂNZI 36.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.900
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 28.900
6605 01 Administraţia centralã 166.116
02 Servicii publice descentralizate 120.749
03 Produse farmaceutice, materiale sanitare
specifice şi dispozitive medicale 5.276.761
01 Medicamente cu şi fãrã contribuţie
personalã 3.262.838
02 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut
utilizale în programele naţionale cu scop
curativ 1.208.465
03 Materiale sanitare specifice utilizate
în programele naţionale cu scop curativ 116.358
04 Servicii medicale de hemodializã
şi dializã peritonealã 592.900
05 Dispozitive şi echipamente medicale 96.200
04 Servicii medicale în ambulator 1.718.494
01 Asistenţã medicalã primarã 864.078
02 Asistenţã medicalã pentru specialitãţi
clinice 362.600
03 Asistenţã medicalã stomatologicã 68.440
04 Asistenţã medicalã pentru specialitãţi
paraclinice 344.836
05 Asistenţã medicalã în centre medicale
multifuncţionale 78.540
05 Servicii de urgenţã prespitalicesti
şi transport sanitar 556.083
06 Servicii medicale în unitãţi sanitare
cu paturi 6.580.100
01 Spitale generale 6.514.400
04 Unitãţi de recuperare-reabilitare a
sãnãtãţii 65.700
07 Îngrijiri medicale la domiciliu 16.700
11 Prestaţii medicale acordate în baza
documentelor internaţionale 59.565
6805 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 805.000
01 CHELTUIELI CURENTE 805.000
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 805.000
6805 05 Asistenţã socialã în caz de boli şi
invaliditãţi 508.891
01 Asistenţã socialã în caz de boli 508.891
06 Asistenţã socialã pentru familie şi
copii 296.109
9705 REZERVE 141.303
02 Fond de rezervã al Casei Naţionale de
Asigurãri de Sãnãtate 141.303


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 10/02

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

BUGETUL
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
articole şi alineate, dupã caz
pe anul 2009

(sumele alocate din bugetul fondului
naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate)
- mii lei-
────┬──┬──┬──┬──┬──┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
C │S │P │G │A │A │ │ │
a │u │a │r │r │l │ │ │
p │b │r │u │t │i │ │ │
i │c │a │p │i │n │ │ │
t │a │g │a │c │e │ │ │
o │p │r │/ │o │a │ │ │
l │i │a │T │l │t │ Denumire indicator │ 2009 │
│t │f │i │ │ │ │ Program │
│o │ │t │ │ │ │ │
│l │ │l │ │ │ │ │
│ │ │u │ │ │ │ │
────┴──┴──┴──┴──┴──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
A │ B │ 1 │
───────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
5005 CHELTUIELI - TOTAL 15.299.568
01 CHELTUIELI CURENTE 15.270.668
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 137.760
01 Cheltuieli salariale în bani 109.776
01 Salarii de bazã 66.220
02 Salarii de merit 400
03 Indemnizaţie de conducere 3.556
04 Spor de vechime 12.800
06 Alte sporuri 1.500
07 Ore suplimentare 260
08 Fond de premii 5.700
09 Prima de vacanţã 5.900
12 Indemnizaţii plãtite unor persoane din
afara unitãţii 4.240
13 Indemnizaţii de delegare 200
30 Alte drepturi salariale în bani 9.000
03 Contribuţii 27.984
01 Contribuţii de asigurãri sociale de
stat 20.309
02 Contribuţii de asigurãri de şomaj 549
03 Contribuţii de asigurãri sociale de
sãnãtate 5.708
04 Contribuţii de asigurãri pentru
accidente de muncã şi boli profesionale 485
06 Contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii 933
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 14.291.908
01 Bunuri şi servicii 14.282.316
01 Furnituri de birou 2.793
02 Materiale pentru curãţenie 251
03 Încãlzit, iluminat şi forţã motricã 4.672
04 Apã, canal şi salubritate 411
05 Carburanţi şi lubrifianţi 1.811
06 Piese de schimb 450
08 Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet 3.618
09 Materiale şi prestãri de servicii cu
caracter funcţional 14.213.483
30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere
şi funcţionare 54.827
02 Reparaţii curente 1.545
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.100
30 Alte obiecte de inventar 1.100
06 Deplasãri, detaşãri, transferãri 1.493
01 Deplasãri interne, detaşãri, transferãri 1.276
02 Deplasãri în strãinãtate 217
11 Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare 420
12 Consultanţã şi expertizã 6
13 Pregãtire profesionalã 484
14 Protecţia muncii 132
30 Alte cheltuieli 4.412
04 Chirii 2.818
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.594
30 TITLUL III DOBÂNZI 36.000
03 Alte dobânzi 36.000
02 Dobânda datoratã trezoreriei statului 36.000
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 805.000
02 Ajutoare sociale 805.000
01 Ajutoare sociale în numerar 805.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.900
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 28.900
01 Active fixe 26.400
02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 10.750
30 Alte active fixe 15.650
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 2.500
6600 05 Partea a III-a CHELTUIELI
SOCIAL-CULTURALE 15.299.568
01 CHELTUIELI CURENTE 15.270.668
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 137.760
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 14.291.908
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 805.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.900
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 28.900
6605 SĂNĂTATE 14.494.568
01 CHELTUIELI CURENTE 14.465.668
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 137.760
01 Cheltuieli salariale în bani 109.776
01 Salarii de bazã 66.220
02 Salarii de merit 400
03 Indemnizaţie de conducere 3.556
04 Spor de vechime 12.800
06 Alte sporuri 1.500
07 Ore suplimentare 260
08 Fond de premii 5.700
09 Prima de vacanţã 5.900
12 Indemnizaţii plãtite unor persoane din
afara unitãţii 4.240
13 Indemnizaţii de delegare 200
30 Alte drepturi salariale în bani 9.000
03 Contribuţii 27.984
01 Contribuţii de asigurãri sociale de
stat 20.309
02 Contribuţii de asigurãri de şomaj 549
03 Contribuţii de asigurãri sociale de
sãnãtate 5.708
04 Contribuţii de asigurãri pentru
accidente de muncã şi boli profesionale 485
06 Contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii 933
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 14.291.908
01 Bunuri şi servicii 14.282.316
01 Furnituri de birou 2.793
02 Materiale pentru curãţenie 251
03 Încãlzit, iluminat şi forţã motricã 4.672
04 Apã, canal şi salubritate 411
05 Carburanţi şi lubrifianţi 1.811
06 Piese de schimb 450
08 Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet 3.618
09 Materiale şi prestãri de servicii cu
caracter funcţional 14.213.483
30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere
şi funcţionare 54.827
02 Reparaţii curente 1.545
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.100
30 Alte obiecte de inventar 1.100
06 Deplasãri, detaşãri, transferãri 1.493
01 Deplasãri interne, detaşãri, transferãri 1.276
02 Deplasãri în strãinãtate 217
11 Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare 420
12 Consultanţã şi expertizã 6
13 Pregãtire profesionalã 484
14 Protecţia muncii 132
30 Alte cheltuieli 4.412
04 Chirii 2.818
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.594
30 TITLUL III DOBÂNZI 36.000
03 Alte dobânzi 36.000
02 Dobânda datoratã trezoreriei statului 36.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.900
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 28.900
01 Active fixe 26.400
02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 10.750
30 Alte active fixe 15.650
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 2.500
6605 01 Administraţia centralã 166.116
02 Servicii publice descentralizate 120.749
03 Produse farmaceutice, materiale sanitare
specifice şi dispozitive medicale 5.276.761
01 Medicamente cu şi fãrã contribuţie
personalã 3.262.838
02 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut
utilizale în programele naţionale cu scop
curativ 1.208.465
03 Materiale sanitare specifice utilizate
în programele naţionale cu scop curativ 116.358
04 Servicii medicale de hemodializã
şi dializã peritonealã 592.900
05 Dispozitive şi echipamente medicale 96.200
04 Servicii medicale în ambulator 1.718.494
01 Asistenţã medicalã primarã 864.078
02 Asistenţã medicalã pentru specialitãţi
clinice 362.600
03 Asistenţã medicalã stomatologicã 68.440
04 Asistenţã medicalã pentru specialitãţi
paraclinice 344.836
05 Asistenţã medicalã în centre medicale
multifuncţionale 78.540
05 Servicii de urgenţã prespitalicesti
şi transport sanitar 556.083
06 Servicii medicale în unitãţi sanitare
cu paturi 6.580.100
01 Spitale generale 6.514.400
04 Unitãţi de recuperare-reabilitare a
sãnãtãţii 65.700
07 Îngrijiri medicale la domiciliu 16.700
11 Prestaţii medicale acordate în baza
documentelor internaţionale 59.565
6805 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 805.000
01 CHELTUIELI CURENTE 805.000
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 805.000
02 Ajutoare sociale 805.000
01 Ajutoare sociale în numerar 805.000
6805 05 Asistenţã socialã în caz de boli şi
invaliditãţi 508.891
01 Asistenţã socialã în caz de boli 508.891
06 Asistenţã socialã pentru familie şi
copii 296.109
9705 REZERVE 141.303
02 Fond de rezervã al Casei Naţionale de
Asigurãri de Sãnãtate 141.303
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA 10/03

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE


BUGETUL
fondului naţional unic de asigurãri
sociale de sãnãtate
pe anul 2009- mii lei-
────┬──┬──┬──┬──┬──┬────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
C │S │P │G │A │A │ │ │
a │u │a │r │r │l │ │ │
p │b │r │u │t │i │ │ │
i │c │a │p │i │n │ │ │
t │a │g │a │c │e │ │ │
o │p │r │/ │o │a │ │ │
l │i │a │T │l │t │ Denumire indicator │ 2009 │
│t │f │i │ │ │ │ Program │
│o │ │t │ │ │ │ │
│l │ │l │ │ │ │ │
│ │ │u │ │ │ │ │
────┴──┴──┴──┴──┴──┼────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
A │ B │ 1 │
───────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
0001 05 VENITURI - TOTAL 16.022.646
0002 I. VENITURI CURENTE 14.986.134
2000 B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI 14.926.121
2005 CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR 7.617.261
03 Contribuţii de asigurãri sociale de
sãnãtate datorate de angajatori 7.617.261
01 Contribuţii de la persoane juridice sau
fizice, care angajeazã personal salariat 6.544.721
02 Contribuţii pentru asigurãri sociale de
sãnãtate datorate de persoanele aflate în
şomaj 43.965
03 Venituri încasate în urma valorificãrii
creanţelor de cãtre Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului 32.000
04 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
de la persoane juridice sau fizice 989.781
05 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
datorate de persoanele aflate în şomaj 6.794
2105 CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR 7.308.860
03 Contribuţii de asigurãri sociale de
sãnãtate datorate de asiguraţi 7.242.664
01 Contribuţia datoratã de persoanele asigurate
care au calitatea de angajat 6.290.543
02 Contribuţia datoratã de alte persoane
asigurate 931.921
03 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
datorate de asiguraţi 20.200
05 Contribuţii facultative ale asiguraţilor 15.408
50 Alte contribuţii pentru asigurãri
sociale datorate de asiguraţi 50.788
2900 05 C. VENITURI NEFISCALE 60.013
3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 60.013
3105 VENITURI DIN DOBÂNZI 60.013
03 Alte venituri din dobânzi 60.013
4100 05 IV SUBVENŢII 1.036.512
4200 SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1.036.512
4205 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 332.198
23 Contribuţii de asigurãri de sãnãtate
pentru persoane care executã o pedeapsã
privativã de libertate sau arest
preventiv 944
26 Subvenţii primite de la bugetul fondului
naţional unic de asigurãri sociale de
sãnãtate 231.394
27 Contribuţii de asigurãri de sãnãtate pentru
persoanele aflate în concediu pentru
creşterea copilului 99.860
4305 SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII 704.314
02 Contribuţii de asigurãri de sãnãtate
pentru persoane care executã o pedeapsã
privativã de libertate sau arest
preventiv 22.610
03 Contribuţii de asigurãri de sãnãtate pentru
persoanele aflate în concediu pentru
creşterea copilului 112
06 Contribuţii de asigurãri de sãnãtate pentru
persoane care se aflã în concediu medical din
cauza de accidente de muncã şi boli
profesionale 1.377
11 Contribuţii de asigurãri de sãnãtate pentru
persoanele beneficiare de ajutor social 35.859
12 Sume alocate din veniturile proprii
ale Ministerului Sãnãtaţii 644.143
13 Contribuţii din bugetul asigurãrilor sociale
de stat, din sumele alocate sistemului de
asigurãri pentru accidente de muncã şi boli
profesionale, pentru concedii şi indemnizaţii
datorate persoanelor aflate în incapacitate
temporarã de muncã din cauza accident
de muncã sau boalã profesionalã 213
5005 CHELTUIELI - TOTAL 15.299.568
01 CHELTUIELI CURENTE 15.270.668
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 137.760
01 Cheltuieli salariale în bani 109.776
01 Salarii de bazã 66.220
02 Salarii de merit 400
03 Indemnizaţie de conducere 3.556
04 Spor de vechime 12.800
06 Alte sporuri 1.500
07 Ore suplimentare 260
08 Fond de premii 5.700
09 Prima de vacanţã 5.900
12 Indemnizaţii plãtite unor persoane din
afara unitãţii 4.240
13 Indemnizaţii de delegare 200
30 Alte drepturi salariale în bani 9.000
03 Contribuţii 27.984
01 Contribuţii de asigurãri sociale de
stat 20.309
02 Contribuţii de asigurãri de şomaj 549
03 Contribuţii de asigurãri sociale de
sãnãtate 5.708
04 Contribuţii de asigurãri pentru
accidente de muncã şi boli profesionale 485
06 Contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii 933
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 14.291.908
01 Bunuri şi servicii 14.282.316
01 Furnituri de birou 2.793
02 Materiale pentru curãţenie 251
03 Încãlzit, iluminat şi forţã motricã 4.672
04 Apã, canal şi salubritate 411
05 Carburanţi şi lubrifianţi 1.811
06 Piese de schimb 450
08 Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet 3.618
09 Materiale şi prestãri de servicii cu
caracter funcţional 14.213.483
30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere
şi funcţionare 54.827
02 Reparaţii curente 1.545
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.100
30 Alte obiecte de inventar 1.100
06 Deplasãri, detaşãri, transferãri 1.493
01 Deplasãri interne, detaşãri, transferãri 1.276
02 Deplasãri în strãinãtate 217
11 Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare 420
12 Consultanţã şi expertizã 6
13 Pregãtire profesionalã 484
14 Protecţia muncii 132
30 Alte cheltuieli 4.412
04 Chirii 2.818
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.594
30 TITLUL III DOBÂNZI 36.000
03 Alte dobânzi 36.000
02 Dobânda datoratã trezoreriei statului 36.000
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 805.000
02 Ajutoare sociale 805.000
01 Ajutoare sociale în numerar 805.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.900
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 28.900
01 Active fixe 26.400
02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 10.750
30 Alte active fixe 15.650
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 2.500
6600 05 Partea a III-a CHELTUIELI 15.299.568
01 CHELTUIELI CURENTE 15.270.668
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 137.760
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 14.291.908
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 805.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.900
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 28.900
6605 SĂNĂTATE 14.494.568
01 CHELTUIELI CURENTE 14.465.668
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 137.760
01 Cheltuieli salariale în bani 109.776
01 Salarii de bazã 66.220
02 Salarii de merit 400
03 Indemnizaţie de conducere 3.556
04 Spor de vechime 12.800
06 Alte sporuri 1.500
07 Ore suplimentare 260
08 Fond de premii 5.700
09 Prima de vacanţã 5.900
12 Indemnizaţii plãtite unor persoane din
afara unitãţii 4.240
13 Indemnizaţii de delegare 200
30 Alte drepturi salariale în bani 9.000
03 Contribuţii 27.984
01 Contribuţii de asigurãri sociale de
stat 20.309
02 Contribuţii de asigurãri de şomaj 549
03 Contribuţii de asigurãri sociale de
sãnãtate 5.708
04 Contribuţii de asigurãri pentru
accidente de muncã şi boli profesionale 485
06 Contribuţii pentru concedii şi
indemnizaţii 933
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 14.291.908
01 Bunuri şi servicii 14.282.316
01 Furnituri de birou 2.793
02 Materiale pentru curãţenie 251
03 Încãlzit, iluminat şi forţã motricã 4.672
04 Apã, canal şi salubritate 411
05 Carburanţi şi lubrifianţi 1.811
06 Piese de schimb 450
08 Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet 3.618
09 Materiale şi prestãri de servicii cu
caracter funcţional 14.213.483
30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere
şi funcţionare 54.827
02 Reparaţii curente 1.545
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.100
30 Alte obiecte de inventar 1.100
06 Deplasãri, detaşãri, transferãri 1.493
01 Deplasãri interne, detaşãri, transferãri 1.276
02 Deplasãri în strãinãtate 217
11 Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare 420
12 Consultanţã şi expertizã 6
13 Pregãtire profesionalã 484
14 Protecţia muncii 132
30 Alte cheltuieli 4.412
04 Chirii 2.818
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.594
30 TITLUL III DOBÂNZI 36.000
03 Alte dobânzi 36.000
02 Dobânda datoratã trezoreriei statului 36.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 28.900
71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 28.900
01 Active fixe 26.400
02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport 10.750
30 Alte active fixe 15.650
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 2.500
6605 01 Administraţia centralã 166.116
02 Servicii publice descentralizate 120.749
03 Produse farmaceutice, materiale sanitare
specifice şi dispozitive medicale 5.276.761
01 Medicamente cu şi fãrã contribuţie
personalã 3.262.838
02 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut
utilizale în programele naţionale cu scop
curativ 1.208.465
03 Materiale sanitare specifice utilizate
în programele naţionale cu scop curativ 116.358
04 Servicii medicale de hemodializã
şi dializã peritonealã 592.900
05 Dispozitive şi echipamente medicale 96.200
04 Servicii medicale în ambulator 1.718.494
01 Asistenţã medicalã primarã 864.078
02 Asistenţã medicalã pentru specialitãţi
clinice 362.600
03 Asistenţã medicalã stomatologicã 68.440
04 Asistenţã medicalã pentru specialitãţi
paraclinice 344.836
05 Asistenţã medicalã în centre medicale
multifuncţionale 78.540
05 Servicii de urgenţã prespitalicesti
şi transport sanitar 556.083
06 Servicii medicale în unitãţi sanitare
cu paturi 6.580.100
01 Spitale generale 6.514.400
04 Unitãţi de recuperare-reabilitare a
sãnãtãţii 65.700
07 Îngrijiri medicale la domiciliu 16.700
11 Prestaţii medicale acordate în baza
documentelor internaţionale 59.565
6805 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 805.000
01 CHELTUIELI CURENTE 805.000
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 805.000
02 Ajutoare sociale 805.000
01 Ajutoare sociale în numerar 805.000
6805 05 Asistenţã socialã în caz de boli şi
invaliditãţi 508.891
01 Asistenţã socialã în caz de boli 508.891
06 Asistenţã socialã pentru familie şi
copii 296.109
9705 REZERVE 141.303
02 Fond de rezervã al Casei Naţionale de
Asigurãri de Sãnãtate 141.303
9905 EXCEDENT(+) / DEFICIT(-) 581.775
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 10/4

Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate

Numãrul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bazã
pe anii 2008-2009
(FONDUL NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE)

┌───────────────────────────────────────┬────────┬────────────┬──────────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────────┐
│ │ Numãr │ Salariu │ Modificarea │ Numãr │ Numãr │ Numãr │Fond aferent│
│ │maxim de│ mediu de │ numãrului de │maxim de│ de │ de │ salariilor │
│ │posturi │bazã în luna│ posturi în │posturi │ posturi │ posturi │ de bazã pe │
│ │în anul │ decembrie │anul 2009 faţã│în anul │ vacante │finanţate│ anul 2009 │
│ │ 2008 │ 2008 │ de anul 2008 │ 2009 │ la 31 │ în anul │ (mii lei) │
│ │ │ (lei) │ │ │decembrie│ 2009 │ │
│ │ │ │ │ │ 2008 │ │ │
├───────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4=1+3 │ 5 │ 6=4-5 │7=(2*6* 12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ luni)/1000 │
├───────────────────────────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────────┤
│TOTAL: │ 4.028 │ │ │ 4.028 │ 231 │ 3.797 │ 66.220 │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│6605 SĂNĂTATE - FONDUL NAŢIONAL UNIC DE│ │ │ │ │ │ │ │
│ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE │ 4.028 │ │ │ 4.028 │ 231 │ 3.797 │ 66.220 │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │
│III. Cabinetul demnitarului │ 6 │ │ │ 6 │ 1 │ 5 │ 133 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Stenodactilograf, şef cabinet, referent│ │ │ │ │ │ │ │
│(secretar personal) │ 1 │ 1.110 │ │ 1 │ │ 1 │ 13 │
│Director de cabinet │ 1 │ 2.769 │ │ 1 │ │ 1 │ 33 │
│Consilier (consilier personal) │ 2 │ 2.769 │ │ 2 │ │ 2 │ 66 │
│Consultant (asistent de cabinet) │ 1 │ 1.701 │ │ 1 │ │ 1 │ 20 │
│Secretar cabinet, secretar-dactilograf │ │ │ │ │ │ │ │
│(curier personal) │ 1 │ 933 │ │ 1 │ 1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│IV. A. Funcţii publice generale │ 3.439 │ │ 41 │ 3.480 │ 190 │ 3.290 │ 58.351 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│2. Funcţii publice de conducere │ 401 │ │ -46 │ 355 │ 21 │ 334 │ 7.736 │
│Director general adjunct │ 2 │ 2.051 │ │ 2 │ │ 2 │ 49 │
│Director │ 12 │ 2.051 │ 1 │ 13 │ │ 13 │ 320 │
│Director adjunct │ 8 │ 2.051 │ -2 │ 6 │ 2 │ 4 │ 98 │
│Şef serviciu │ 11 │ 2.051 │ -2 │ 9 │ 2 │ 7 │ 172 │
│Şef birou │ 1 │ 2.051 │ -1 │ │ │ │ │
│Director executiv │ 87 │ 1.920 │ │ 87 │ 4 │ 83 │ 1.912 │
│Şef serviciu, şef administraţie │ │ │ │ │ │ │ │
│financiarã - nivel oraş │ 180 │ 1.920 │ -15 │ 165 │ 9 │ 156 │ 3.594 │
│Şef birou, şef administraţie │ │ │ │ │ │ │ │
│financiarã - nivel comunã │ 100 │ 1.920 │ -27 │ 73 │ 4 │ 69 │ 1.590 │
│3. Funcţii publice de execuţie │ 3.038 │ │ 87 │ 3.125 │ 169 │ 2.956 │ 50.614 │
│a. Clasa I - studii superioare │ 2.014 │ │ 306 │ 2.320 │ 152 │ 2.168 │ 41.264 │
│Consilier superior treapta 1 │ 62 │ 2.051 │ │ 62 │ 12 │ 50 │ 1.231 │
│Consilier superior treapta 2 │ 5 │ 1.794 │ -1 │ 4 │ 1 │ 3 │ 65 │
│Consilier superior treapta 3 │ │ 1.625 │ 5 │ 5 │ 2 │ 3 │ 59 │
│Expert superior treapta 1 │ 5 │ 2.051 │ │ 5 │ 1 │ 4 │ 98 │
│Expert superior treapta 3 │ 1 │ 1.625 │ │ 1 │ 1 │ │ │
│Inspector superior treapta 1 │ 1 │ 2.051 │ │ 1 │ 1 │ │ │
│Inspector superior treapta 3 │ 1 │ 1.625 │ │ 1 │ │ 1 │ 20 │
│Consilier juridic superior treapta 1 │ 4 │ 2.051 │ │ 4 │ 2 │ 2 │ 49 │
│Consilier juridic superior treapta 3 │ 1 │ 1.625 │ │ 1 │ │ 1 │ 20 │
│Consilier principal treapta 1 │ 22 │ 1.456 │ -7 │ 15 │ 3 │ 12 │ 210 │
│Consilier principal treapta 2 │ 3 │ 1.309 │ 3 │ 6 │ 1 │ 5 │ 79 │
│Consilier principal treapta 3 │ │ 1.212 │ 4 │ 4 │ 1 │ 3 │ 44 │
│Expert principal treapta 1 │ 9 │ 1.456 │ -3 │ 6 │ 1 │ 5 │ 87 │
│Expert principal treapta 3 │ │ 1.212 │ 1 │ 1 │ │ 1 │ 15 │
│Inspector principal treapta 1 │ 6 │ 1.456 │ -2 │ 4 │ │ 4 │ 70 │
│Inspector principal treapta 2 │ 2 │ 1.309 │ │ 2 │ 1 │ 1 │ 16 │
│Consilier juridic principal treapta 1 │ 5 │ 1.456 │ -2 │ 3 │ 1 │ 2 │ 35 │
│Consilier juridic principal treapta 3 │ │ 1.212 │ 6 │ 6 │ │ 6 │ 87 │
│Consilier asistent treapta 1 │ 9 │ 1.092 │ -2 │ 7 │ │ 7 │ 92 │
│Consilier asistent treapta 2 │ 2 │ 1.017 │ 5 │ 7 │ 1 │ 6 │ 73 │
│Consilier asistent treapta 3 │ 1 │ 945 │ 6 │ 7 │ 1 │ 6 │ 68 │
│Expert asistent treapta 1 │ 4 │ 1.092 │ -2 │ 2 │ 1 │ 1 │ 13 │
│Expert asistent treapta 2 │ 2 │ 1.017 │ │ 2 │ │ 2 │ 24 │
│Expert asistent treapta 3 │ 2 │ 945 │ -1 │ 1 │ │ 1 │ 11 │
│Inspector asistent treapta 1 │ 4 │ 1.092 │ │ 4 │ │ 4 │ 52 │
│Inspector asistent treapta 3 │ │ 945 │ 5 │ 5 │ │ 5 │ 57 │
│Consilier juridic asistent treapta 1 │ 4 │ 1.092 │ -1 │ 3 │ 3 │ │ │
│Consilier juridic asistent treapta 2 │ 2 │ 1.017 │ │ 2 │ 1 │ 1 │ 12 │
│Consilier juridic asistent treapta 3 │ 2 │ 945 │ 1 │ 3 │ │ 3 │ 34 │
│Consilier debutant │ 4 │ 699 │ -4 │ │ │ │ │
│Inspector debutant │ 5 │ 699 │ -5 │ │ │ │ │
│Consilier juridic debutant │ 1 │ 699 │ 1 │ 2 │ │ 2 │ 17 │
│Auditor superior treapta 1 │ 13 │ 2.868 │ 2 │ 15 │ 1 │ 14 │ 482 │
│Auditor superior treapta 3 │ │ 1.857 │ 1 │ 1 │ │ 1 │ 22 │
│Auditor principal treapta 2 │ 1 │ 1.311 │ -1 │ │ │ │ │
│Auditor asistent treapta 3 │ 1 │ 945 │ -1 │ │ │ │ │
│Consilier superior treapta 1 γ