Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 455 din 9 mai 2001  privind aprobarea Planului de actiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 455 din 9 mai 2001 privind aprobarea Planului de actiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 23 mai 2001
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,

Guvernul României adopta prezenta hotãrâre.

ARTICOL UNNIC
Se aproba Planul de acţiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneazã:
---------------
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat

Ministrul integrãrii europene,
Hildegard Carola Puwak

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

Ministrul justiţiei,
Rodica Mihaela Stanoiu

Ministrul apãrãrii naţionale,
Ioan Mircea Pascu

Ministru de interne,
Ioan Rus

Ministrul dezvoltãrii şi prognozei,
Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul muncii şi solidaritãţii sociale,
Marian Sarbu

Ministrul industriei şi resurselor,
Dan Ioan Popescu

Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor,
Ilie Sarbu

Ministrul apelor şi protecţiei mediului,
Aurel Constantin Ilie

Ministrul lucrãrilor publice,
transporturilor şi locuinţei,
Miron Tudor Mitrea

Ministrul turismului,
Matei-Agathon Dan

Ministrul pentru întreprinderile
mici şi mijlocii şi cooperatie,
Silvia Ciornei

Ministrul educaţiei şi cercetãrii,
Ecaterina Andronescu

p. Ministrul culturii şi cultelor,
Laurentiu Tanase,
secretar de stat

Ministrul sãnãtãţii şi familiei,
Daniela Bartos

Ministrul tineretului şi sportului,
Georgiu Gingaras

p. Ministrul comunicaţiilor
şi tehnologiei informatiei,
Luminita Hartan,
secretar de stat

Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmanca

Ministrul informaţiilor publice,
Vasile Dincu

Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru Şerban Mihailescu

Ministrul Autoritãţii pentru Privatizare
şi Administrarea Participatiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul,
Acsinte Gaspar
ANEXA 1

PLAN DE ACŢIUNE

al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004

CUPRINS

Relansarea economiei naţionale .......................................... 3

A. Politica macroeconomica
I. Politica financiarã .................................................. 3
II. Politica monetara şi a cursului de schimb ........................... 4

B. Îmbunãtãţirea mediului de afaceri prin ajustare structuralã,
privatizare şi stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, atragerea
investiţiilor strãine şi creşterea exporturilor
III. Îmbunãtãţirea mediului de afaceri; concurenta ...................... 4
IV. Restructurarea şi modernizarea economiei naţionale .................. 6
V. Politica industriala ................................................. 7
VI. Relansarea agriculturii ............................................. 9
VII. Dezvoltarea silviculturii ......................................... 11
VIII. Amenajarea teritoriului .......................................... 12
IX. Infrastructura de transport ........................................ 13
X. Societatea informationala ........................................... 15
XI. Turism ............................................................. 17
XII. Mediul înconjurãtor ............................................... 18
XIII. Stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a
cooperaţiei ............................................................ 22
XIV. Privatizarea sectorului real ...................................... 24
XV. Sectorul bancar şi de asigurãri .................................... 25
XVI. Atragerea de investiţii strãine ................................... 26
XVII. Dezvoltarea activitãţilor de comerţ .............................. 26
● Comerţ exterior
● Comerţ interior
● Protecţia consumatorului

Combaterea saraciei şi a somajului

XVIII. Piata muncii .................................................... 32
XIX. Politica salariala ................................................ 32
XX. Reforma pensiilor .................................................. 33
XXI. Asistenta socialã ................................................. 34

Îmbunãtãţirea stãrii de sãnãtate a populaţiei, protecţia copilului

XXII. Ocrotirea sãnãtãţii .............................................. 35
XXIII. Protecţia copilului şi adoptia .................................. 37

Educaţia, cercetarea şi cultura - factori strategici ai dezvoltãrii

XXIV. Educaţia ......................................................... 38
XXV. Cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã ................. 39
XXVI. Renasterea culturii naţionale .................................... 41
XXVII. Cultele şi viata religioasã ..................................... 41
XXVIII. Politica în domeniul tineretului ............................... 42
XXIX. Educaţia fizica şi sportul ....................................... 43

Reconsiderarea reformei în justiţie

XXX. Reconsiderarea reformei în justiţie ............................... 44

Apãrarea nationala şi ordinea publica

XXXI. Apãrarea nationala ............................................... 47
XXXII. Restructurarea sistemului de ordine publica ..................... 49

Reforma administraţiei publice centrale şi locale. Dezvoltarea regionala

XXXIII. Reforma administraţiei publice centrale şi locale .............. 55
XXXIV. Dezvoltarea regionala ........................................... 58

Relaţiile interetnice

XXXV. Relaţiile interetnice ............................................ 60

Politica externa şi promovarea imaginii reale a României.
Pregãtirea României pentru aderarea la Uniunea Europeanã. Statistica

XXXVI. Politica externa şi promovarea imaginii reale a României ........ 60
XXXVII. Pregãtirea României pentru aderarea la Uniunea Europeanã ....... 64
XXXVIII. Statistica .................................................... 65

Relansarea economiei naţionale
A. Politica macroeconomica
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Domeniul Obiectivul Acţiunea Perioada
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. Poli- 1. Contro- 1.1 Limitarea deficitului bugetar la circa 4% decembrie
tica fi- lul defi- din produsul intern brut. 2001
nanciara. citului 1.2 Îmbunãtãţirea managementului activitãţii decembrie
Consoli- bugetar trezoreriei statului. 2001
darea sta- 1.3 Limitarea deficitului bugetar la circa 3%
bilitatii din produsul intern brut. 2002-2004
macro- 1.4 Reglementarea coerenta a pieţei secundare decembrie
economice a titlurilor de stat. 2001
1.5 Consolidarea capacitãţii de management
financiar la nivelul Ministerului 2001-2004
Finanţelor Publice prin îmbunãtãţirea metodelor
de management al numerarului în circulaţie.
Reforma 2. Conso- 2.1 Extinderea bazei de impozitare a venitului
impozite- lidarea global prin:
lor reformei ● includerea în baza de impozitare a martie
sistemului veniturilor agricole; 2001
de impozi- ● globalizarea prin includerea dividendelor în
te baza de impozitare; 2003
● rationalizarea deducerilor. martie
2001
2.2 Recunoaşterea sporitã de cãtre Ministerul 2001-2004
Finanţelor Publice a cheltuielilor de afaceri
care nu sunt încã recunoscute drept costuri
normale de afaceri şi adoptarea dobânzii de
protecţie ca limita maxima pentru
cheltuielile cu dobânzile deductibile.
2.3 Perfecţionarea cadrului legal pentru ianuarie
soluţionarea unor probleme tehnice 2001
şi de fond privind impozitul pe venitul global,
pentru îmbunãtãţirea modului de aplicare a
sistemului de impunere şi diminuarea sarcinii
fiscale pentru contribuabilii cu venituri mici,
vizând în principal:
● decalarea termenului de depunere a declara-
tiilor de venit global pana la 31 mai 2001
pentru contribuabilii care realizeazã venituri
din mai multe surse de venit;
● revizuirea transelor de venit şi a cotelor de
impozitare, în sensul majorãrii transei de
venit impuse cu cota minima, concomitent cu
diminuarea cotelor marginale;
● majorarea plafonului reprezentând venitul din
pensii neimpozabil de la 2 milioane lei în
prezent la doua salarii medii pe economie.
2.4 Proiect de lege pentru reglementarea exer- septembrie
citarii independente a calitãţii de consultant/ 2001
expert fiscal în scopul îmbunãtãţirii
colectãrii impozitelor, reducerii costurilor de
administrare, crearea unei noi profesii
liberale în plan social.
2.5 Perfecţionarea cadrului legal al impozi- martie
tului pe venitul agricol. 2001
2.6 Perfecţionarea cadrului legal al impozi- septembrie
telor şi taxelor locale în vederea protejãrii 2001
categoriilor de persoane fizice cu venituri
foarte mici care datoreazã impozit pe propri-
etate şi revizuirea impunerii în funcţie de
numãrul de proprietãţi.
2.7 Extinderea bazei de impunere prin regle- august
mentarea fiscalã a unor venituri realizate 2001
de nerezidenti în scopul asigurãrii unui
tratament nediscriminatoriu.
2.8 Dezvoltarea schimbului de informaţii cu 2001-2004
unele tari în funcţie de interesul de ţara
şi solicitarea tarii partenere, conform
Convenţiei-cadru OECD pentru evitarea dublei
impuneri.
2.9 Elaborarea codului fiscal în vederea trimestrul
unificãrii legislaţiei în materie de IV 2002
impozite, precum şi îmbunãtãţirea accesului
contribuabililor persoane fizice şi juridice
la legislaţia fiscalã şi asigurarea în timp
a stabilitatii legislative.
2.10 Scutirea integrala de la plata taxelor martie
vamale şi a taxei pe valoarea adãugatã pentru 2001
importul de utilaje şi echipamente, materii
prime şi materiale destinate modernizãrii
întreprinderilor mici şi mijlocii.
2.11 Îmbunãtãţirea legislaţiei privind taxa
pe valoarea adãugatã, prin:
● aplicarea unei cote de T.V.A. redusã la 9%, 2002-2004
pentru unele bunuri şi servicii de stricta
necesitate pentru populaţie;
● revizuirea operaţiunilor scutite şi a celor martie
care nu intra în sfera de aplicare a taxei 2001
pe valoarea adãugatã;
● reconsiderarea condiţiilor de acordare şi martie
justificare a cotei zero de T.V.A.; 2001
● revizuirea condiţiilor de rambursare a taxei martie
pe valoarea adãugatã. 2001
2.12 Revizuirea sistemului actual de impozitare martie
prin accize. 2001
2.13 Reorganizarea sistemului jocurilor de iunie
noroc în sensul îmbunãtãţirii legislaţiei 2001
existente în acest domeniu.
2.14 Completarea şi armonizarea cadrului
legal privind:
● disciplina financiar-valutarã martie
(O.G. nr. 18/1994); 2001
● combaterea evaziunii fiscale martie
(L nr. 87/1994). 2001
3. Imbuna- 3.1 Iniţierea unei game complete de mãsuri decembrie
tatirea urmãrind reducerea arieratelor de plati, 2001
colectãrii astfel:
impozite- ● proceduri de lichidare şi executare silitã
lor a debitorilor rau-platnici;
● adoptarea şi implementarea unui cadru
institutional de recuperare a creanţelor;
● penalitãţi salariale directe şi efective
pentru echipa de conducere şi angajaţi în toate
întreprinderile de stat care nu îşi plãtesc
obligaţiile fiscale.
3.2 Generalizarea dosarelor fiscale pentru toţi decembrie
contribuabilii persoane juridice. 2001
3.3 Completarea şi armonizarea cadrului legal decembrie
privind taxa pe valoarea adãugatã şi accizele, 2001
cu asistenta Uniunii Europene.
3.4 Iniţierea, cu asistenta Uniunii Europene, decembrie
a unui plan de cooperare administrativã în 2001
domeniul impozitãrii indirecte (T.V.A., accize,
taxe vamale).
3.5 Pregãtirea, cu sprijinul Uniunii Europene, decembrie
a condiţiilor pentru aderarea Ministerului 2001
Finanţelor Publice la Convenţia privind
asistenta administrativã reciprocã în probleme
de impozitare.
3.6 Iniţierea unui program naţional de decembrie
imbunatatire a activitãţii de administrare 2001
a impozitelor indirecte, cu asistenta
Uniunii Europene.
3.7 Modificarea reglementãrilor referitoare la iunie
acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor 2001
bugetare care sa conducã la stoparea acordãrii
în mod arbitrar de scutiri şi reduceri la plata
impozitelor şi taxelor.
3.8 Modificarea reglementãrilor referitoare la iunie
ordinea de plata a obligaţiilor bugetare. 2001
3.9 Perfecţionarea mãsurilor de recuperare a 2001-2004
creanţelor de la contribuabilii rau-platnici.
3.10 Perfecţionarea reglementãrilor privind 2001-2004
criteriile de performanta în administrarea şi
controlul marilor contribuabili.
3.11 Modificarea şi completarea dispoziţiilor iunie 2001
<>Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 , pentru
asigurarea cadrului juridic necesar recuperãrii
creanţelor bugetare.
Reforma 4. Ratio- 4.1 Modificarea unor prevederi ale Ordonanţei martie
cheltu- nalizarea Guvernului nr.118/1999 privind achiziţiile 2001
ielilor cheltuie- publice în scopul reglarii şi îmbunãtãţirii
lilor mecanismului de achizitionare, asigurând
armonizarea cu prevederile Directivelor Uniunii
Europene şi o mai buna înţelegere din partea
entitatilor achizitoare.
4.2 Stabilirea unor norme privind cheltuielile martie
de personal, materiale şi dotãrile institu- 2001
tiilor publice centrale şi locale.
4.3 Perfecţionarea Legii finanţelor publice: septembrie
2001
● perfecţionarea cadrului legislativ din
domeniul finanţelor publice şi armonizarea
acestuia cu legislaţia Uniunii Europene.
5. Creste- 5.1 Alocarea fondurilor publice pe baza de 2001-2004
rea tran- proiecte şi programe şi introducerea
sparentei bugetului indicativ pe 2 ani.
fiscale şi 5.2 Restructurarea contabilitãţii
creşterea bugetare prin:
eficientei ● suplimentarea contabilitãţii de fluxuri de trimestrul
operatio- lichiditati cu contabilitatea de obligaţii, IV 2002
nale şi precum şi perfecţionarea reglementãrilor
alocative contabile şi a sistemului de raportare în
a cheltu- condiţiile alocãrii resurselor publice pe baza
ielilor de proiecte şi programe având la baza criterii
bugetare de performanta concrete;
● perfecţionarea clasificatiei bugetare. decembrie
2001
6. Creste- 6.1 Dezvoltarea activitãţii de asistare infor- 2001-2004
rea tran- matizata a contribuabililor persoane fizice
sparentei şi juridice, utilizând servicii Internet şi
şi solici- multimedia la bazele de date centrale şi locale
tudinii ale finanţelor publice.
adminis- 6.2 Dezvoltarea capacitãţii administrative de 2001-2002
tratiei gestiune şi control al impozitelor şi taxelor
finanţelor pentru contribuabili persoane fizice şi
publice juridice.
fata de 6.3 Perfecţionarea cadrului legal privind 2001-2002
contribu- înregistrarea agenţilor economici în cazul
abili uti- schimbãrii formei de organizare, cesionarii
lizand pãrţilor sociale, modificãrii sediului sau
tehnologia al schimbãrii administratorilor.
informati-
ei şi co-
municati-
ile
7. Creste- 7.1 Analizarea şi propunerea, de cãtre Guvern, 2001-2004
rea flexi- Parlamentului a desfiinţãrii sau includerii
bilitatii în bugetul de stat a fondurilor speciale în
politicii vederea creşterii transparenţei şi eficientei
fiscale alocãrii fondurilor bugetare.
prin eli-
minarea
fondurilor
speciale

II. Poli- 1. Majorã- 1.1 Trecerea la o abordare diferita a finan- 2003-2005
tica mo- rea con- tarii externe în care atragerea şi, respectiv,
netara şi trolata a restituirea datoriei sa fie concepute comple-
a cursului stocului mentar, pe o perioada de cel puţin 10 ani.
de schimb de dato-
Balanţa rie ex-
de plati terna
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

B. Îmbunãtãţirea mediului de afaceri prin ajustare structuralã, privatizare
şi stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, atragerea investiţiilor
strãine şi creşterea exporturilor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Domeniul Obiectivul Acţiunea Perioada
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
III. Imbu- 1. Elimi- 1.1 Promovarea concurentei prin încurajarea
natatirea narea ba- unui mediu de afaceri prietenos dezvoltãrii
mediului rierelor activitãţilor economice, simplificarea
de afaceri adminis- procedurilor legale şi administrative aferente
concurenta trative dezvoltãrii de noi afaceri:
din calea ● integrarea sistemelor de înregistrare aparti- decembrie
intreprin- nand registrului comerţului cu cel fiscal; 2001
zatorilor, ● întocmirea unui plan de acţiune pentru octombrie
pentru continuarea integrãrii sistemelor de 2001
reducerea identificare a comercianţilor, cum ar fi cele
coruptiei pentru import, export, protecţia muncii, fiscal
şi comercial;
● integrarea completa a sistemelor de 2003
înregistrare pentru comercianţi;
● pregãtirea şi aprobarea unui plan de elimi- iunie
nare a barierelor administrative, pe baza 2001
planului de acţiune privind îmbunãtãţirea
climatului de afaceri şi a recomandãrilor
Conferintei privind barierele administrative;
● aplicarea planului de eliminare a barierelor septembrie
administrative; 2001-trim.
III 2003
● înlocuirea sistemului de autorizare a noiembrie
tranzacţiilor valutare de cãtre BNR cu un 2001
sistem de notificare aplicabil instituţiilor
financiare şi eliminarea autorizãrii sau
notificãrii pentru instituţiile nefinanciare.
2. Rein- 2.1 Supunerea spre legiferare Parlamentului a aprilie
staurarea unui proiect de lege privind procedurile 2001
stabilitã- administrative care sa prevadã ca orice nou
tii şi act legislativ de interes direct pentru afaceri
predicti- sa estimeze costurile intrãrii în vigoare
bilitatii suportate de comunitatea de afaceri; proiectul
cadrului sa fie publicat, oferind comunitãţii de afaceri
legal şi oportunitatea de a-l dezbate. Includerea în
de regle- acest proiect de lege a unor prevederi pentru
mentare stoparea practicilor de interpretare
discretionara a prevederilor legale prin acte
administrative care nu sunt publicate.
Introducerea şi menţinerea practicilor de
impunere legalã a deciziilor oficiale fata
de întreprinzãtori (de exemplu, deciziile
emise de cãtre Departamentul impozite al
Ministerului Finanţelor Publice nu pot fi
subiectul obiectiilor ulterioare ale altor
organisme, cum ar fi Garda financiarã,
Poliţia economicã etc).
3. Imbuna- 3.1 Introducerea sistemului de contabilitate
tatirea armonizat la Directivele Europene şi Standar-
sistemului dele Internaţionale de Contabilitate pentru:
contabil ● societãţi cotate la Bursa de Valori martie
şi de Bucureşti; 2001
audit ● societãţi tranzacţionate pe piata RASDAQ. 2002-2003
3.2 Elaborarea de reglementãri specifice 2001-2004
privind stabilirea bazei impozabile pentru
contribuabilii care utilizeazã Standardele
Internaţionale de Contabilitate.
3.3 Introducerea cerinţelor pentru societãţile 2001-2003
prevãzute la punctul 3.1 de a avea situaţii
financiare auditate de cãtre auditori
financiari, membri ai Camerei Auditorilor din
România, potrivit Standardelor Internaţionale
de Audit.
3.4 Introducerea Standardelor Internaţionale 2001-2004
de Contabilitate (IAS), respectiv a Sistemului
de contabilitate armonizat cu Directivele
Europene şi Standardele Internaţionale de
Contabilitate, pentru societãţile care
îndeplinesc criteriile prevãzute de
Directiva a IV-a a CEE.
3.5 Introducerea cerinţelor pentru toate 2001-2004
societãţile prevãzute mai sus de a avea
situaţii financiare auditate de cãtre auditori
financiari, membri ai Camerei Auditorilor din
România, potrivit Standardelor Internaţionale
de Contabilitate.
3.6 Armonizarea reglementãrilor contabile şi a trimestrul
sistemului de raportare pentru întreprinderi I 2002
mici şi mijlocii în conformitate cu practicile
existente pe plan internaţional.
3.7 Organizarea Comisiei mixte CNVM-MFP, pentru iulie 2001
armonizarea reglementãrilor contabile specifice
instituţiilor care opereazã pe piata de capital
(societãţi de valori mobiliare, societãţi de
administrare a investiţiilor, societãţi de
investiţii financiare, societãţi de depozitare,
fonduri de investiţii, burse de mãrfuri etc.).
3.8 Armonizarea reglementãrilor contabile trimestrul
specifice instituţiilor care opereazã pe piata IV 2002
de capital cu Directivele Europene şi
Standardele Internaţionale de Contabilitate.
4. Crearea 4.1 Îmbunãtãţirea cadrului juridic şi de 2001-2003
de condi- reglementare prin adoptarea acquisului
tii favo- comunitar în domeniul produselor industriale.
rabile ac- 4.2 Extinderea sistemului de compensare a 2001-2004
tivitati- datoriilor la toţi operatorii economici, prin
lor în- includerea în sistem a datoriilor cãtre bugetul
dustriale de stat, bugetul asigurãrilor sociale şi
bugetele administraţiilor locale, în scopul
reducerii blocajului financiar.
4.3 Revizuirea regimului fiscal privind 2002
amortizarea, rezervele, recunoaşterea
cheltuielilor de afaceri şi impozitarea
profitului investit.
4.4 Simplificarea procedurilor necesare iunie 2001
începerii afacerilor în sectorul industrial.
4.5 Susţinerea dezvoltãrii industriei pentru iulie
protecţia mediului (utilaje, echipamente, 2001-2004
instalaţii de depoluare, reciclarea
deşeurilor etc.).
4.6 Promovarea unui proiect de act normativ decembrie
privind facilitarea recuperãrii creditelor 2001
restante.
4.7 Sprijinirea întreprinderilor româneşti 2001-2004
pentru a pãtrunde pe piata internationala a
construcţiilor.
4.8 Promovarea legii privind exercitarea iunie 2001
profesiunii de arhitect.
5. Creste- 5.1 Iniţierea unor reglementãri pentru:
rea per- ● impozitarea diferenţiatã a profitului din septembrie
formante- export în funcţie de gradul de prelucrare a 2001
lor eco- resurselor;
nomice ● susţinerea exporturilor de produse superior martie
prelucrate şi descurajarea celor cu grad redus 2002
de prelucrare.

Poli- 6. Revizu- 6.1 Abordarea nuantata a restrictiilor verti- martie
tica irea le- cale în vederea asigurãrii unei mai mari 2001-2004
concu- gislatiei libertãţi de mişcare companiilor, în
rentei existente conformitate cu tendinta actuala din UE.
în vederea
armoniza-
rii sces-
teia cu
acquisul
relevant
7. Clari- 7.1 Delimitarea clara a domeniilor supuse martie
ficarea reglementãrii statului (de preferinta 2001-
obiectivu- limitarea la monopolurile naturale în trimestrul
lui şi li- sens restrâns). IV 2002
mitelor
reglemen-
tarii de
cãtre stat
a activi-
tatilor
în diferite
sectoare
economice
8. Aplica- 8.1 "Internalizarea" de cãtre toate insti- decembrie
rea regu- tutiile care oferã subvenţii de stat 2001
lilor pri- (ministere, Autoritatea pentru Privatizare şi
vînd acor- Administrarea Participatiilor Statului etc.)
darea sub- a sferei de acoperire a notiunii de subventie
ventiilor de stat şi dezvoltarea reflexului de anuntare
de stat prealabilã a intentiei de a oferi subvenţia.
stabilite 8.2 Descurajarea demersurilor instituţiilor ianuarie
prin Legea publice de a introduce noi scheme de subvenţii 2001-2004
nr. 143/ de stat (sau pentru îmbunãtãţirea celor
1999 existente) fãrã a obţine în prealabil avizul
Consiliului Concurentei.
9. Dezvol- 9.1 Aplicarea în mod eficient a prevederilor 2001-2004
tarea com- <>Legii concurentei nr. 21/1996 :
petiţiei ● analiza de cãtre specialiştii Oficiului
de piata, Concurentei a cazurilor de încãlcare
aplicarea a <>Legii concurentei nr. 21/1996 ;
efectivã a ● colaborarea directa cu autoritãţile similare
politicii din statele membre şi statele asociate UE în
concuren- vederea implementarii regulilor de concurenta.
tei 9.2 Perfecţionarea mecanismelor privind regimul 2001-2004
preţurilor reglementate, în sensul punerii de
acord cu stadiul reformei şi cu evoluţia pro-
cesului de restructurare din fiecare domeniu de
activitate, în contextul aplicãrii prevederilor
<>Legii concurentei nr. 21/1996 .
9.3 Urmãrirea raportului cerere-oferta în 2001-2004
diverse sectoare, a evoluţiei preţurilor în
economie, propunerea de mãsuri în cazurile în
care acestea sau orice alte împrejurãri
sugereaza restrangerea concurentei, în
situaţiile prevãzute de Legea concurentei
nr. 21/1996, în vederea combaterii inflaţiei
speculative.
10. Dez- 10.1 Aplicarea <>Legii nr. 143/1999 privind 2001-2004
voltarea ajutorul de stat şi a legislaţiei secundare
competiti- aferente acesteia:
ei de pia- ● îndeplinirea atribuţiilor ce revin Oficiului
ta; apli- Concurentei în domeniul inventarierii şi
carea monitorizarii ajutoarelor de stat, inclusiv
efectivã a prin colaborare cu autoritãţile din ţãrile
politicii membre şi asociate UE, precum şi cu specialişti
ajutorului ai Comisiei Europene, privind monitorizarea
de stat ajutoarelor de stat;
● colaborare directa cu autoritãţile similare
din statele membre şi statele asociate UE
referitor la metodologia de determinare a
cuantumului ajutorului de stat pe beneficiari
şi total scheme.
10.2 Perfecţionarea procesului de armonizare 2001-2004
cu acquisul comunitar în domeniul ajutorului
de stat:
● solicitarea de sprijin din partea Comisiei
Europene pentru perfecţionarea reglementãrilor
legale adoptate în domeniul ajutorului de stat;
● elaborarea de propuneri privind transpunerea
în legislaţia interna a noilor reglementãri
comunitare în domeniu.
11. Promo- 11.1 Publicarea de materiale de specialitate de decembrie
varea re- cãtre specialişti în domeniile respective. 2001
gulilor de 11.2 Organizarea de seminarii de prezentare a decembrie
concurenta legislaţiei în domeniu. 2001
şi ajutor 11.3 Dezvoltarea, la autoritãţile iniţiatoare decembrie
de stat, de ajutoare de stat, a reflexului de a 2001
mediatiza- introduce noi ajutoare de stat cu avizul
rea preve- prealabil al autoritãţilor în domeniu.
derilor
Legii con-
curentei
nr. 21/
1996, ale
Legii nr.
143/1999
privind
ajutorul
de stat şi
a legisla-
tiei se-
cundare
aferente
acestora
12. Inta- 12.1 Pregãtirea profesionalã a personalului pe 2001-2004
rirea şi probleme de concurenta şi ajutor de stat prin:
imbunata- ● seminarii de pregãtire în România susţinute
tirea ca- de specialişti romani şi strãini în domeniul
pacitatii concurentei şi ajutorului de stat;
de admi- ● asistenta tehnica din partea unor experţi
nistrare a UE pentru implementarea legislaţiei privind
legisla- concurenta şi ajutorul de stat;
tiei con- ● stagii de pregãtire în Uniunea Europeanã;
curentei ● schimb de experienta cu autoritãţile concu-
şi ajuto- rentei din cadrul Comisiei Europene.
rului de 12.2 Adoptarea de mãsuri concrete pentru 2001-2004
stat întãrirea cadrului institutional, în vederea
realizãrii în condiţii de performanta a
sarcinilor ce rezulta atât din prevederile
<>Legii concurentei nr. 21/1996 şi Legii
nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cat
şi din alte acte normative ce conţin sarcini
pentru Oficiul Concurentei.
IV. Res- 1. Reduce- 1.1 Modificarea cadrului legislativ actual în martie
tructura- rea pier- vederea definirii realiste a procesului de 2001
rea şi derilor restructurare care sa reprezinte o conjugare a
moderniza- şi dimi- opiniilor tuturor instituţiilor implicate în
rea econo- nuarea acest proces.
miei nati- arierate- 1.2 Selectarea societãţilor comerciale cu martie
onale. lor capital majoritar de stat pe baza unui set de 2001
Restructu- criterii socioeconomice, pentru care se vor
rarea so- elabora şi aplica programe de restructurare.
cietatilor 1.3 Elaborarea de analize-diagnostic şi permanent
comerciale coordonarea elaborãrii programelor
de restructurare la societãţile selectate.
2. Acorda- 2.1 Avizarea cofinanţãrii programelor de 30 de zile
rea asis- restructurare ale cãror mãsuri vizeazã acţiuni de la
tentei fi- de retehnologizare, modernizare sau asigurare aprobarea
nanciare cu mijloace circulante din fondurile obţinute progra-
necesare din privatizare melor de
retehnolo- restruc-
gizarii turare
şi moder- 2.2 Avizarea alocãrii punctuale a fondurilor
nizarii provenite din credite externe, garantate sau
societãţi- nu de Guvern, destinate procesului de
lor co- restructurare.
merciale
3. Finan- 3.1 Alocarea unui procent de pana la 60% din iunie 2001
tarea pro- sumele încasate de APAPS pe baza de programe
gramelor aprobate de Guvern conform recomandarii
de reteh- Comitetului interministerial.
nologizare 3.2 Urmãrirea stricta a respectãrii destinaţiei lunar
şi moder- sumelor alocate şi a termenelor de executare,
nizare a cu raportari trimestriale de cãtre societatea
societãţi- beneficiara cãtre APAPS.
lor comer-
ciale
4. Selec- 4.1 Monitorizarea lunarã a implementarii masu- lunar
tarea şi rilor cuprinse în programele de restructurare
raportarea şi a rezultatelor obţinute.
periodicã 4.2 Propuneri de mãsuri administrative în cazul decembrie
a stadiu- neaplicarii prevederilor din programele de 2001
lui apli- restructurare aprobate.
carii pro-
gramelor
de res-
tructurare
a societa-
tilor co-
merciale
cu capital
de stat
5. Recon- 5.1 Desemnarea ca reprezentanţi ai statului a iunie 2001
siderarea unor experţi din domeniul de activitate al
modului de societãţii comerciale, specialişti în domeniul
reprezen- economic şi juridic, în mãsura sa reprezinte
tare a corespunzãtor interesele APAPS.
statului
în aduna-
rile ge-
nerale ale
acţionari-
lor şi în
consiliile
de admi-
nistratie
6. Revizu- 6.1 Ministerul Muncii şi Solidaritãţii Sociale iunie 2001
irea cri- şi Ministerul Finanţelor Publice, împreunã cu
teriilor ministerele de resort şi autoritãţile publice
de perfor- vor corela proiectul de act normativ privind
manta pe revizuirea criteriilor de performanta pe baza
baza caro- cãrora vor fi selectaţi directorii executivi ai
ra vor fi societãţilor comerciale, precum şi a contracte-
selectaţi lor de administrare şi, implicit, aplicarea
directorii unui sistem de monitorizare a arieratelor.
executivi 6.2 Realizarea unor criterii de urmãrire şi iunie 2001
ai socie- raportare periodicã.
tatilor 6.3 Stabilirea prin acte normative de raspun- iunie 2001
comerciale deri materiale, civile şi penale, dupã caz,
precum şi pentru administratorii societãţilor comerciale.
a contrac-
telor de
adminis-
trare
V. Poli- 1. Res- 1.1 Realizarea Cãrţii Albe a Restructurãrii şi
tica în- tructura- Liberalizarii Utilitãţilor:
dustriala rea şi li- ● publicarea rezultatelor studiului pentru decembrie
beraliza- evaluarea cadrului structural şi legal al 2001
rea utili- utilitãţilor sub forma Cãrţii Albe, incluzând
tatilor în obiectivele pe termen mediu şi lung privind
concordan- reglementarea, restructurarea şi privatizarea.
ta cu ce- 1.2 Adoptarea unui cadru legal unitar al
rintele utilitãţilor:
unei eco- ● elaborarea unei legi-cadru unitare privind trimestrul
nomii de utilitatile. IV 2002
piata
functionale
2. Elimi- 2.1 Controlul strict al acumularii arieratelor ianuarie
narea sub- cãtre utilitãţi şi a arieratelor acestora 2001-2004
ventiilor cãtre buget:
incruci- ● sistarea serviciilor pentru clienţii rau- februarie
sate şi platnici; 2001
reducerea ● alocarea de subvenţii transparente de la martie
pierderi- buget în vederea onorarii datoriilor restante 2001
lor şi a acumulate fata de utilitãţi de cãtre clienţii
arierate- din categoriile sociale defavorizate;
lor ● aplicarea disciplinei contractuale (execu- trimestrul
tarea silitã a activelor, lichidare etc.). II 2002
Utilitãţi: 3. Re - 3.1 Privatizarea a 10% din capitalul social al
sectorul structura- S.N.P. PETROM - S.A.:
petrolier rea şi ● încheierea contractului de vânzare-cumpãrare decembrie
privati- de acţiuni cu Asociaţia Salariaţilor din S.N.P. 2001
zarea PETROM - S.A. în conformitate cu prevederile
sectorului <>Legii nr. 70/1997 ;
● listarea la Bursa de Valori Bucureşti a iunie 2001
acţiunilor private la S.N.P. PETROM - S.A.
3.2 Iniţierea de cãtre S.N.P. PETROM - S.A. august
a acţiunilor vizând majorarea etapizata de 2001-
capital; oferirea spre vânzare pe piata trimestrul
internationala de capital a unui pachet de IV 2002
acţiuni de pana la 35%.
4. Creste- 4.1 Susţinerea programului naţional pentru iulie
rea cali- obţinerea combustibililor la nivelul calitativ 2001-2004
tatii pro- cerut de piata unica.
duselor în
rafinarii
5. Creste- 5.1 Promovarea legislaţiei privind siguranta martie
rea sigu- conductelor pentru ţiţei şi produse petroliere. 2001
rantei şi 5.2 Reabilitarea şi dezvoltarea sistemului august
eficientei naţional de transport şi depozitare ţiţei 2001-2004
economice şi produse petroliere.
a siste-
mului de
transport
produse
petroliere
Utilitãţi: 6. Promo- 6.1 Ajustarea politicilor de tarifare a elec- decembrie
sectorul varea con- tricitatii şi a energiei termice. 2001
de elec- curentei 6.2 Revizuirea cadrului legislativ privind
tricitate în secto- electricitatea şi energia termica:
şi ener- rul de ● modificarea hotãrârilor de Guvern şi a aprilie
gie ter- electrici- ordinelor Ministerului Finanţelor Publice 2001-
mica tate şi privind modul de calcul al cheltuielilor trimestrul
energie indirecte; IV 2002
termica ● emiterea de acte normative privind exter- mai 2001-
nalizarea activitãţilor-suport (inclusiv trimestrul
privind condiţiile tehnice şi economice). IV 2002
6.3 Internalizarea costurilor pentru protecţia iunie
mediului în preţul energiei. 2002-2004
7. Res- 7.1 Crearea condiţiilor tehnice pentru cuplarea decembrie
tructura- la sistemul interconectat european de reţele 2001
rea şi electrice.
privatiza- 7.2 Privatizarea producţiei şi a distribuţiei
rea secto- de electricitate şi energie termica:
rului de ● formularea strategiei de privatizare a martie
electrici- producţiei şi a distribuţiei de electricitate 2001
tate şi şi energie termica;
energie ● privatizarea a cel puţin doua societãţi de septembrie
termica producţie şi a cel puţin doua societãţi de 2001-2004
distribuţie pe an.
7.3 Închiderea capacitãţilor excedentare de decembrie
4.500 MW ale fostului CONEL, dupã efectuarea 2001
analizelor asupra posibilitãţilor realizãrii
unui export avantajos.
Utilitãţi: 8. Promo- 8.1 Adoptarea unei politici viabile de tarifare trimestrul
sectorul varea con- a gazelor naturale. II 2002
gaze curentei
naturale în dome-
niul
gazelor
naturale
9. Res- 9.1 Privatizarea distribuţiei de gaze naturale:
tructura- ● finalizarea strategiei de privatizare a iunie 2001
rea şi distribuţiei de gaze naturale;
privati- ● privatizarea a cel puţin 25% din distribuţia iunie
zarea sec- de gaze naturale. 2001-2004
torului
de gaze
naturale
10. Cres- 10.1 Dublarea în etape a capacitãţii de inmaga- octombrie
terea ca- zinare a gazelor naturale din România cu efecte 2001-2004
pacitatii în realizarea de economii valutare, imbunata-
de inma- tirea alimentarii cu gaze naturale în anotimpul
gazinare friguros şi asigurarea de noi locuri de munca.
a gazelor
naturale
11. Efici- 11.1 Elaborarea strategiei privind organizarea iunie 2001
entizarea şi funcţionarea pieţei de gaze naturale în
activita- România şi a programului de implementare.
tii în
producţia
şi distri-
butia de
gaze
naturale
12. Dez- 12.1 Analiza capacitãţii de tranzit pe septembrie
voltarea teritoriul României şi interconectarea cu 2001
tranzitu- sistemul de transport gaze din Bulgaria - zona
lui gaze Turnu Magurele - Levski.
naturale Elaborarea studiului de fezabilitate.
12.2 Dezvoltarea capacitãţii de tranzit al
gazelor din Federaţia Rusa spre terţe tari:
● realizarea etapei a II-a a conductei de decembrie
tranzit Isaccea-Negru Voda (65 km); 2001
● realizarea subtraversarii Dunãrii şi a etapei iunie 2002
a III-a Isaccea-Negru Voda (35 km).
13. Revi- 13.1 Elaborarea unui act normativ privind iunie 2001
zuirea ca- susţinerea şi garantarea de cãtre Guvern a
drului le- contractãrii de cãtre societãţile de
gislativ distribuţie a unor credite externe în vederea
în domeni- reabilitãrii şi modernizãrii sistemului de
ul gazelor distribuţie a gazelor naturale.
naturale
Sectorul 14. Reali- 14.1 Actualizarea strategiei de restructurare iulie 2001
minier zarea unei a industriei miniere.
economii
de piata
functio-
nale
Sectorul 15. Valo- 15.1 Actualizarea cadrului legislativ privind august
producti- rificarea exploatarea, prelucrarea şi comercializarea 2001-2004
ei de superioarã masei lemnoase.
bunuri de a resurse- 15.2 Susţinerea sectorului de prelucrare mai
consum lor superioarã a materiilor prime lemnoase. 2001-2004
16. Dez- 16.1 Crearea unor capacitãţi noi de producţie decembrie
voltarea prin atragerea de capital strãin şi autohton 2001-
producti- (geam float, ambalaje, plãci de lemn). trimestrul
ei de IV 2002
bunuri de 16.2 Modernizarea unor capacitãţi de producţie decembrie
consum. cu capital atras pentru industria textila 2001-2004
(filaturi, tesatorii, finisaje textile)
şi tabacarii.
Industria 17. Redi- 17.1 Elaborarea şi aprobarea programelor de etapizat
de mensiona- restructurare pentru agenţii economici iunie
apãrare rea actua- din structura sectorului producţiei de 2001-2004
lelor ca- apãrare.
pacitati
de pro-
ductie
pentru
apãrare
pe crite-
rii de
eficienta
economicã,
realizarea
unor
structuri
organiza-
torice
adaptabile
cerinţelor
Planului
de mobi-
lizare
18. Alini- 18.1 Retehnologizarea capacitãţilor de septembrie
nierea producţie pentru apãrare. 2001-2004
perfor-
mantelor
produselor
realizate
la stan-
dardele de
calitate
euro-
atlantica,
care sa
asigure
compatibi-
litatea şi
interope-
rabilitatea
cu siste-
mele de arme
ale ţãrilor
membre NATO
19. Priva- 19.1 Oferirea spre vânzare de acţiuni sau pãrţi trimestrul
tizarea sociale pe piata bursiera sau extrabursierã ori I 2002-
C.N. la bursele de valori din strãinãtate. 2004
ROMARM-
S.A.
Restruc- 20. Cre- 20.1 Reducerea pierderilor financiare în
turarea area unei industria extractiva cu cel puţin 20%:
operatio- economii ● revizuirea legislaţiei cu privire la iunie 2001
nala de piata industria extractiva;
funcţiona- ● închiderea tehnica şi iniţierea unor acţiuni martie
le; cres- de protecţie a mediului pentru minele cu 2001-
terea com- pierderi însemnate. trimestrul
petitivi- IV 2002
tatii
21. Cres- 21.1 Reducerea arieratelor din economie:
terea per- ● lichidarea întreprinderilor de stat ale 2002-2003
formante- cãror arierate depãşesc 85% din totalul
lor şi activelor;
eficientei ● executarea silitã a agenţilor economici cu ianuarie
activita- arierate cãtre buget; 2001-2004
tii indus- ● reesalonarea plãţilor restante cãtre buget martie
triale cu condiţia aplicãrii unor programe viabile 2001-2004
de restructurare operationala;
● analizarea planurilor de achitare a decembrie
arieratelor; 2001
● adoptarea şi aplicarea unui plan de reducere iunie 2001
a arieratelor între sectoarele industriale pe
baza de decontãri între ramuri.
21.2 Prezentarea la Guvern a strategiilor de decembrie
viabilizare a sectoarelor industriale 2001
realizate în acord cu criteriile UE.
21.3 Dezvoltarea industriei de echipamente şi august
de programe specifice tehnologiei informatiei 2001-2004
şi comunicaţiilor.
22. Şti- 22.1 Corelarea programelor de restructurare a trimestrul
mularea sectoarelor industriale cu mãsuri de creare II 2002-
activi- de noi locuri de munca prin dezvoltarea 2004
tatii în parcurilor industriale.
cadrul
parcuri-
lor în-
dustriale
prin co-
rectarea
legisla-
tiei în
materie,
conform
practicii
europene
VI. Relan- 1. Mana- 1.1 Continuarea aplicãrii prevederilor Legii
sarea a- gementul nr. 18/1991 şi ale <>Legii nr. 1/2000 , în vederea
gricul- fondului realizãrii urmãtoarei dinamici în constituirea
turii. funciar, şi reconstituirea dreptului de proprietate
Politica organiza- asupra terenurilor agricole şi pãdurilor:
agrarã şi rea şi ● pentru 90% din suprafata agricolã; decembrie
de dez- perfectio- 2002
voltare narea pie- ● pentru 95% din suprafata agricolã; 2003
ruralã tei funci- ● pentru intreaga suprafata agricolã. 2004
are, pre- 1.2 Dezvoltarea politicilor de îmbunãtãţiri
cum şi a funciare, ţinând seama de protecţia mediului:
exploata- ● achiziţionarea de echipament de irigat pentru ianuarie
tiilor circa 1.000.000 ha; 2001-2003
agricole ● intensificarea şi finalizarea acţiunii de trimestrul
şi sil- înfiinţare a Asociaţiei Utilizatorilor III 2002
vice de Apa;
● irigarea unei suprafeţe de cca 2.000.000 ha; 2004
● reabilitarea amenajãrilor de îmbunãtãţiri 2004
funciare:
- irigaţii 900.000 ha anual;
- desecãri 200.000 ha anual;
- combaterea eroziunii solului 400.000 ha anual;
- diguri 550 km anual.
2. Cadas- 2.1. Accelerarea cadastrului agricol, prin
trul agri- continuarea lucrãrilor de cadastru în:
col şi ● 41 comune, care administreazã 145 mii ha; decembrie
fondul 2001
funciar ● 164 comune, care administreazã 600 mii ha. 2002-2004
2.2 Realizarea documentelor de organizare a
teritoriului pentru un numãr de:
● 50 comune, care administreazã 200 mii ha; decembrie
2001
● 120 comune, care administreazã 320 mii ha. 2002-2004
3. Prote- 3.1 Protejarea şi conservarea Fondului genetic decembrie
jarea, con- naţional: 2001
servarea ● conectarea la circuitul internaţional a
şi dezvol- bãncilor de resurse genetice vegetale şi
tarea pa- animale.
trimoniu- 3.2 Asigurarea creşterii şi ameliorãrii 2004
lui gene- Fondului genetic naţional.
tic nati- 3.3 Perfecţionarea cadrului legislativ şi 2002-2004
onal, în institutional, pentru asigurarea ameliorãrii
producţia patrimoniului genetic naţional, în producţia
vegetala, vegetala, animala şi în silvicultura (mai ales
animala şi prin stimularea infiintarii şi functionarii
din silvi- fermelor de elita în unitãţile de cercetare
cultura. ştiinţificã, precum şi în sectorul privat).
3.4 Utilizarea noilor creatii biologice de ianuarie
inalta performanta din strãinãtate prin 2001-2004
schimburi şi importuri sistematice de seminţe,
material sãditor, material seminal, embrioni
şi reproducatori, în scopul inducerii
progresului genetic în patrimoniul naţional.
4. Imbu- 4.1 Promovarea unei hotãrâri de Guvern pentru iunie 2002
natatirea stabilirea modului de alocare a fondurilor
organiza- bugetare destinate plãţii materialului seminal
rii şi folosit la insamantarea artificiala a bovinelor
funcţiona- şi porcinelor.
rii rete-
lei de re-
producţie
şi ameli-
orare
5. Verifi- 5.1 Inventarierea efectivelor de animale, pe februarie
carea şi- specii şi categorii de deţinãtori. 2001
tuatiei
concrete
existente,
în vederea
elaborãrii
şi aplica-
rii unor
mãsuri şi
acţiuni
eficiente
în regim
de urgenta
6. Analiza 6.1 Verificarea temeinica a stadiului realiza- martie
modului în rii, mai ales cu privire la respectarea 2001
care a legislaţiei, a privatizarilor din agricultura
fost res- şi industria alimentara.
pectata 6.2 Utilizarea mijloacelor financiare puse la februarie
legislaţia dispoziţie prin bugetul public, pentru agricul- 2001
în domeni- tura, industria alimentara şi silvicultura.
ul argicol 6.3 Verificarea oportunitãţii scoaterii unor martie
produse din rezerva de stat şi, în mod 2001
deosebit, a modului de utilizare a acestora.
6.4 Analiza modului în care au fost folosite martie
mijloacele materiale şi financiare puse la 2001
dispoziţie agriculturii, industriei alimentare
şi silviculturii, prin programe speciale, cu
participare internationala.
6.5 Verificarea corectitudinii şi eficientei martie
în derularea activitãţilor de import-export, 2001
precum şi în politicile vamale, pentru
produsele agroalimentare şi pentru alţi factori
de producţie şi de dotare, cu utilizare în
agricultura, industria alimentara şi
silvicultura.
7. Asigu- 7.1 Analiza acoperirii parţiale, în proporţie iunie 2001
gurarea de pana la 60%, a cheltuielilor pentru
bazei ma- depozitarea şi conservarea în spaţii
teriale şi specializate a graului de panificatie (pentru
financiare 10 luni), a florii-soarelui (pentru 6 luni),
pentru e- a soiei boabe (pentru 5 luni) şi a porumbului
fectuarea boabe (pentru 10 luni).
în condi- 7.2 Elaborarea Programului special privind august
tii optime efectuarea lucrãrilor agricole (în cultura 2001
a lucrãri- mare, în pomicultura, în viticultura şi în
lor de în- legumicultura), pentru asigurarea furajelor şi
tretinere a condiţiilor tehnologice necesare bunei
a culturi- iernari a animalelor, precum şi pentru
lor, de menţinerea în condiţii bune de exploatare a
recoltare, amenajãrilor pentru irigat.
depozitare
şi conser-
vare a
produselor
agricole
8. Comple- 8.1 Modificarea, completarea şi îmbunãtãţirea
tarea le- prevederilor din urmãtoarele legi existente:
gislatiei ● <>Legea nr. 1/2000 privind reconstituirea şi martie
existente constituirea dreptului de proprietate asupra 2001
prin ela- terenurilor agricole şi pãdurilor;
borarea de ● Legea nr. 75/1975 privind producerea, aprilie
noi legi, controlul calitãţii, comercializarea şi 2001
pentru folosirea seminţelor şi a materialului sãditor;
perfectio- ● Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/27 martie
narea ac- martie 2000 pentru înfiinţarea Societãţii 2001
tivitatii Naţionale a Imbunatatirilor Funciare;
● <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2000 februarie
pentru înfiinţarea şi completarea Legii 2001
sanitar-veterinare nr. 60/1974;
● <>Legea viei şi vinului nr. 67/1997 . martie
2001
8.2 Se vor elabora urmãtoarele proiecte de
legi noi:
● Legea privind sprijinul acordat de stat martie
producãtorilor agricoli (fosta Lege nr. 2001
83/1993, abrogatã în 1997);
● Legea formelor asociative şi de cooperatie aprilie
în agricultura şi industria alimentara; 2001
● Legea creditului agricol; august
2001
● Legea zootehniei cu trei componente de baza, aprilie
şi anume: 2001
- creşterea şi ameliorarea animalelor;
- ameliorarea şi exploatarea fondului pastoral;
- producerea, circulaţia şi folosirea furajelor;
● Legea asigurãrii şi compensãrii culturilor septembrie
agricole şi a efectivelor de animale, pentru 2001
reducerea efectelor economice ale factorilor de
risc natural;
● Legea agriculturii şi industriei alimentare; decembrie
2001
● Legea muntelui; aprilie
2001
● Legea pisciculturii şi pescuitului. iunie 2001
8.3 Stimularea şi sprijinirea producãtorilor martie
agricoli, pentru mãrirea dimensiunilor fermelor 2001-2004
prin asociere, arendare, concesionare şi
vânzare-cumpãrare a terenurilor agricole şi
pãdurilor.
8.4 Încurajarea integrãrii producãtorilor martie
agricoli cu procesatorii şi comercianţii de 2001-2004
produse agroalimentare, pentru reducerea la
minimum a operaţiunilor intermediare. Crearea
şi perfecţionarea activitãţii organizaţiilor
interprofesionale, ca parteneri în orientarea
producţiei agricole.
8.5 Acordarea de facilitãţi specialiştilor aprilie
agricoli şi familiilor ţinere în mediul rural 2001-2004
pentru înfiinţarea şi exploatarea de ferme
private, de producţie vegetala şi animala,
acordarea de terenuri agricole şi pentru
construirea locuinţelor, precum şi pentru
infrastructura: drumuri, apa, canalizare,
energie electrica, comunicaţii etc.
9. Reali- 9.1 Reforma radicala a politicii de sustinere septembrie
zarea unor financiarã a pieţelor şi a producãtorilor 2001-2004
politici agricoli, similare celor din Uniunea Europeanã.
ale pieţei Mãsurile preconizate vor fi elaborate şi aduse
produselor la cunostinta publica înainte de începerea
agroali- fiecãrui an agricol.
mentare, 9.2 Stabilizarea pieţei cerealelor prin crearea trimestrul
reale şi capitalului circulant, precum şi prin imbuna- II 2002-
eficiente, tatirea accesului la resursele financiare, 2004
susţinute printr-un sistem mai eficient de creditare a
financiar fermierilor şi marketingului agricol.
şi stimu- 9.3 Dezvoltarea burselor de cereale, precum şi decembrie
lativ pen- a pieţelor de gros din domeniul agricol, care 2001-2004
tru pro- sa înlocuiascã actualul sistem de piata
ducatorii invechit şi ineficient.
agricoli, 9.4 Revederea reglementãrilor cu privire la martie
comerci- sprijinirea sectorului agricol, astfel: 2001-2004
anti şi ● renunţarea la sistemul de a se realiza
consuma- protecţia socialã, pe seama produselor
tori agricole;
● practicarea în continuare a sistemului
preţurilor liberalizate;
● introducerea unui regim stabil şi neutru, cu
o protecţie moderata fata de importuri şi fãrã
restrictii la export.
10. Asigu- 10.1 Restructurarea şi reorganizarea servi- trimestrul
rarea ciilor din agricultura, în vederea creãrii I 2002-
creşterii condiţiilor pentru privatizarea acestora 2003
eficientei (asistenta veterinara, controlul calitãţii
servicii- seminţelor, combaterea bolilor şi dãunãtorilor
lor din la plante, mecanizare, controlul calitãţii
agricul- produselor agroalimentare etc).
tura
11. Dez- 11.1 Definitivarea cadrului legislativ şi septembrie
voltarea institutional privind activitatea de cercetare, 2001-2004
cercetãrii tehnologii agricole, învãţãmânt agricol şi
stiintifi- perfecţionare profesionalã, avându-se în vedere:
ce, inva- ● finanţarea de la buget a activitãţilor de
tamantului cercetare agricolã de interes naţional;
agricol şi ● stimularea cercetãrilor tehnologice aplica-
a consul- tive, potrivit diversitatii condiţiilor
tantei naturale şi cerinţelor pieţei;
pentru ● sprijinirea activitãţilor de perfecţionare
producã- a pregãtirii profesionale şi a transferului
torii rezultatelor cercetãrii ştiinţifice în practica.
agricoli
12. Trece- 12.1 Elaborarea şi implementarea unui program mai
rea de la naţional, pentru renasterea satului romanesc, 2001-2004
politica prin dezvoltarea complexa a acestuia,
exclusiv acordându-se sprijin, inclusiv financiar,
agricolã pentru urmãtoarele categorii de activitãţi,
la cea de alãturi de cele agricole şi silvice:
dezvoltare ● refacerea, îmbunãtãţirea şi dezvoltarea
ruralã elementelor de infrastructura (drumuri,
alimentari cu apa, canalizare, comunicaţii etc);
● dezvoltarea unor activitãţi de mica
industrie şi de artizanat;
● dezvoltarea agroturismului rural;
● crearea de facilitãţi pentru atragerea
tineretului din mediul rural şi implicarea
în activitãţile agricole şi neagricole.
12.2 Dezvoltarea cadrului institutional pentru
aplicarea programelor structurale de preaderare:
● crearea şi dezvoltarea structurii institu- septembrie
tionale pentru derularea Programului SPP; 2001-2004
● crearea şi dezvoltarea structurilor institu- martie
tionale pentru derularea Programului SAPARD. 2001-2004
13. Armo- 13.1 Armonizarea legislaţiei româneşti cu
nizarea legislaţia UE privind agricultura, alimentaţia
legislati- şi silvicultura prin:
va şi în- ● dezvoltarea, în cadrul Ministerului Agricul- decembrie
stitutio- turii, Alimentaţiei şi Pãdurilor, a unei 2001
nala cu structuri pentru coordonarea activitãţii de
Uniunea armonizare a legislaţiei şi practicilor
Europeanã instituţionale cu cele din Uniunea Europeanã;
în domeni- instruirea personalului pentru pregãtirea
ul agricol negocierii dosarului agricol.
şi silvic 13.2 Adoptarea acquisului comunitar din
domeniul agricol şi al alimentaţiei:
● armonizarea standardelor de calitate cu cele ianuarie
ale Uniunii Europene; 2001-2004
● acordarea de asistenta tehnica şi, eventual, martie
financiarã producãtorilor agricoli pentru 2001-2004
aplicarea standardelor de calitate ale
Uniunii Europene;
● definitivarea cadrului institutional privind august
asociaţiile interprofesionale; 2001-
trimestrul
III 2002
● armonizarea sistemului de evidente statistice decembrie
dupã modelul EUROSTAT (trecerea de la anul 2001-
calendaristic la cel agricol; înlocuirea trimestrul
evidentelor statistice calendaristice cu cele III 2002
pe ani agricoli).
13.3 Adoptarea legislaţiei comunitare (în 2003
special legislaţia veterinara şi fitosanitara).
14. Crea- 14.1 Reforma structuralã a ministerului şi ianuarie
rea cadru- organizarea concursurilor pentru ocuparea 2001
lui admi- funcţiilor de conducere.
nistrativ 14.2 Îmbunãtãţirea structuralã şi organiza- ianuarie
necesar torica a societãţilor naţionale, regiilor 2001
imbunata- autonome, agentiilor, instituţiilor şi
tirii ac- celorlalte formaţiuni centrale din subordinea
tivitatii ministerului, precum şi organizarea concursu-
rilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere
ale acestora.
14.3 Reforma structuralã a formatiunilor
teritoriale ale ministerului (direcţiile
generale judeţene şi centrele agricole comunale)
şi organizarea concursurilor pentru ocuparea
funcţiilor de conducere ale acestora la
urmãtoarele termene:
● pentru direcţiile generale; ianuarie
2001
● pentru inspectoratele teritoriale de regim februarie
silvic şi cinegetic; 2001
● pentru centrele agricole comunale. martie
2001
VII. Dez- 1. Asigu- 1.1 Integrarea domeniului silviculturii în ianuarie
voltarea rarea ca- cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei 2001
silvicul- drului în- şi Pãdurilor, cu direcţii functionale şi
turii stitutio- continuarea reformei în silvicultura.
nal pentru 1.2 Organizarea structurilor teritoriale pentru ianuarie
optimiza- urmãrirea aplicãrii regimului silvic în toate 2001
rea acti- pãdurile, indiferent de forma de proprietate.
vitatilor 1.3 Restructurarea Regiei Naţionale a Pãdurilor ianuarie
din sil- prin înfiinţarea unor noi direcţii silvice fãrã 2001
vicultura personalitate juridicã, la nivel teritorial.
2. Analiza 2.1 Analiza stadiului privind aplicarea Legii ianuarie
modului în nr. 1/2000 de retrocedare a terenurilor 2001
care a forestiere cãtre vechii proprietari.
fost apli- 2.2 Sprijinirea noilor proprietari de padure, decembrie
câtã le- persoane fizice sau juridice, în crearea 2002
gislatia structurilor pentru gestionarea durabila a
specifica acestor pãduri.
sectorului 2.3 Sprijinirea comisiilor comunale şi judeţene decembrie
silvic de aplicare a <>Legii nr. 1/2000 , organizatoric 2002
şi logistic, pentru creşterea ritmului de
retrocedare a pãdurilor cãtre vechii
proprietari.
2.4 Verificarea modului în care s-au desfãşurat februarie
licitaţiile de masa lemnoasã şi a modului în 2001
care s-au respectat prevederile legale de
cãtre unele firme de exploatãri forestiere.
2.5 Verificarea modului în care au fost martie
utilizate fondurile bugetare destinate 2001
sectorului silvicultura pentru ameliorarea
terenurilor degradate, corectarea torenţilor,
drumuri forestiere, cercetare etc.
2.6 Verificarea derulãrii acţiunilor de comerţ martie
exterior de cãtre Regia Nationala a Pãdurilor. 2001
2.7 Cunoaşterea stadiului lucrãrilor de recon- martie
structie ecologica a pãdurilor, precum şi a 2001
modului de îndeplinire a programelor cu
finanţare externa sau de la buget.
3. Inta- 3.1 Intensificarea pazei pãdurilor, strângerea martie
rirea ac- colaborãrii dintre organele silvice, poliţie 2001
tiunilor şi jandarmerie, care prin intervenţii ferme sa
de apãrare stopeze sustragerile de material lemnos din
a integri- padure.
tatii fon- 3.2 Perfecţionarea şi dezvoltarea sistemului iunie 2001
dului fo- de supraveghere a stãrii de sãnãtate a
restier pãdurilor (monitoring forestier).
naţional; 3.3 Intensificarea procesului de trecere a septembrie
gestiona- silviculturii cãtre economia de piata prin 2001
rea dura- dezvoltarea pieţei lemnului, perfecţionarea
bila a modului de desfãşurare a licitaţiilor şi
fondului colaborarea cu organismele din sectorul de
forestier exploatare a lemnului.
naţional 3.4 Îmbunãtãţirea sistemului de pregãtire şi septembrie
şi a vege- valorificare a masei lemnoase care se 2001
tatiei din recolteaza din pãduri de cãtre societãţile
afarã fon- comerciale de exploatare a lemnului sau în
dului regie proprie de cãtre Regia Nationala a
forestier Pãdurilor.
3.5 Impadurirea terenurilor degradate, trimestrul
improprii folosintelor agricole, prin II 2002-
preluarea din sectorul agricol, indiferent 2004
de forma de proprietate, pe o suprafata de
5000 ha.
3.6 Sprijinirea sub raport tehnic şi cu
material sãditor de impadurire a activita-
tilor de creare de pãduri în zonele deficitare
în vegetaţie forestierã, urmãrind şi realizarea
de perdele forestiere:
● 100 hectare; aprilie
2001
● 2.000 hectare. 2002-2004
3.7 Intensificarea lucrãrilor de îngrijire a septembrie
arboreturilor ţinere pentru creşterea gradului 2001
de stabilitate a pãdurilor, prin parcurgerea cu
lucrãri, degajari, curatari şi rarituri a
150.000 hectare.
4. Extin- 4.1 Impadurirea terenurilor degradate improprii aprilie
derea su- folosintelor agricole, prin preluarea din 2001
prafetei sectorul agricol, indiferent de forma de
pãdurilor proprietate, pe o suprafata de 250 hectare.
şi a altor 4.2 Analizarea amplasarii pepinierelor aprilie
forme de forestiere în teritoriu, trecerea la 2001
vegetaţie modernizarea acestora şi dotarea cu utilajele
forestierã necesare, în vederea asigurãrii puietilor
forestieri.
5. Asigu- 5.1 Analizarea programului de întreţinere a aprilie
rarea ba- lucrãrilor hidrotehnice de corectare a 2001
zei mate- torenţilor.
riale pen- 5.2 Verificarea stadiului lucrãrilor de martie
tru des- întreţinere, modernizare şi ranforsare 2001
fasurarea a drumurilor forestiere, în vederea creşterii
în condi- gradului de accesibilizare a pãdurilor:
tii optime - executarea lucrãrilor pe 2.000 km. aprilie
a lucrãri- 2001
lor de în-
vestitii
şi între-
ţinere a
obiecti-
velor sil-
vice
6. Dez- 6.1 Restructurarea activitãţilor de amenajare august
voltarea a pãdurilor, cercetare şi dezvoltare în 2001
cercetãrii silvicultura, respectiv a Institutului de
stiintifi- Cercetãri şi Amenajãri Silvice din cadrul
ce în sil- Regiei Naţionale a Pãdurilor.
vicultura
7. Reali- 7.1 Elaborarea programelor de activitate pentru noiembrie
zarea sis- anul 2001 şi în perspectiva anului 2004, 2001
temului corelate cu starea actuala a fondului
informatic forestier naţional şi a vegetatiei forestiere
al Depar- din afarã fondului forestier, cu revederea
tamentului normelor tehnice privind respectarea regimului
pãdurilor silvic.
corespun- 7.2 Implementarea sistemului informatic în octombrie
zator for- structurile organizatorice care gestioneazã 2001
melor de pãduri publice sau private.
proprie-
tate
VIII. Ame- 1. Dez- 1.1 Elaborarea conceptului de amenajare a 2001-2004
najarea voltarea teritoriului în concordanta cu principiile
terito- echilibra- dezvoltãrii spatiale europene, care sa
riului ta şi du- fundamenteze politicile de dezvoltare
rabila a regionala.
teritoriu- 1.2 Elaborarea studiilor de dezvoltare 2001-2004
lui natio- regionala în zonele transfrontaliere
nal în România-Bulgaria, România-Moldova şi
perspecti- participarea la proiectele din cadrul
va racor- programului INTERREG III B.
dãrii 1.3 Elaborarea planurilor de amenajare a 2001-2004
treptate teritoriului şi regiunilor, care sa funda-
în spaţiul menteze planurile de dezvoltare regionala.
european 1.4 Elaborarea/actualizarea planurilor de 2001-2004
amenajare a teritoriului judeţean - PATJ.
1.5 Separarea infrastructurii industriale
(apa, gaze, energie termica) de
infrastructura oraşelor monoindustriale:
● identificarea şi actualizarea pe baza strate- decembrie
giilor sectoriale a zonelor (oraşelor) 2001
monoindustriale;
● stabilirea cu factorii decizionali la nivel trimestrul
central şi local a programului de acţiuni ce II
urmeazã sa fie realizat. 2002-2004
2. Utili- 2.1 Asigurarea cadrului legal şi tehnic de
zarea ra- dezvoltare:
tionala a ● definitivarea elaborãrii planurilor de decembrie
teritori- urbanism general - PUG pentru localitãţile: 2001
ului şi - rurale;
ameliora- - urbane.
rea cali- 2.2 Identificarea drepturilor de proprietate 2001-2003
tatii asupra bunurilor imobile şi înscrierea
vieţii acestora în cartea funciarã.
2.3 Punerea în aplicare a noilor reglementãri 2001-2004
în materie (Legea cadastrului şi publicitãţii
imobiliare nr. 7/1996 şi Ordinul ministrului
justiţiei nr. 2.371/C/1997 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a
birourilor de carte funciarã a judecãtoriilor).
2.4 Elaborarea şi aprobarea de urgenta pentru decembrie
fiecare localitate a documentaţiei de urbanism 2001
cuprinzând perspectiva de dezvoltare urbana
pe termen mediu şi lung.
2.5 Introducerea taxelor penalizatoare pentru 2001-2004
nerealizarea de construcţii pe terenurile
intravilane.
2.6 Acordarea de facilitãţi în vederea 2001-2004
atragerii investitorilor interesaţi de
îmbunãtãţirea şi extinderea sistemelor
economice de încãlzire a locuinţelor.
3. Limita- 3.1 Dezvoltarea şi armonizarea cadrului legis- decembrie
rea ris- lativ şi normativ tehnic în domeniu cu normele 2001
cului se- internaţionale:
ismic al ● reglementãri juridice privind facilitarea
construc- intervenţiei şi asigurarea la riscul seismic;
tiilor ● reglementãri tehnice privind intervenţia
postseismica;
● reglementãri tehnice privind proiectarea
antiseismica a construcţiilor.
4. Ameli- 4.1 Urmãrirea aplicãrii O.G. nr. 19/1994 prin 2001-2004
orarea repartizarea fondurilor alocate de la buget
condiţii- şi monitorizarea utilizãrii acestora.
lor de 4.2 Repartizarea fondurilor alocate de la buget 2001-2004
trai şi pentru derularea <>Legii nr. 114/1996 şi
construc- monitorizarea utilizãrii acestora.
tia de 4.3 Sprijinirea activitãţii ANL privind 2001-2004
locuinţe asigurarea amplasamentelor necesare
construcţiei de locuinţe în limita fondurilor
de finanţare şi urmãrirea lucrãrilor.
4.4 Construcţia de locuinţe standard, de 2001-2004
închiriat pentru pensionari, ţinerii salariaţi
şi alte categorii cu probleme sociale,
finanţate din surse bugetare şi credite
externe: 38.000 apartamente, din care 12.000
în anul 2001.
4.5 Iniţierea de proiecte-pilot pentru zone de 2001-2004
locuinţe individuale, accesibile, finanţate
prin credite şi surse proprii.
4.6 Crearea unui sistem echitabil şi atractiv 2001-2004
de preluare de cãtre familiile ţinere şi cu
probleme sociale a unor locuinţe de pe piata
libera.
4.7 Iniţierea reglementãrilor în vederea 2001-2004
constituirii fondurilor pentru amenajarea
zonelor de locuinţe de necesitate.
4.8 Cooperarea cu ministerele de resort pentru 2001-2004
construirea de clãdiri integrate cu dotãri
sociale şi culturale, precum: grãdiniţe, şcoli,
dispensare, policlinici, biblioteci etc.
4.9 Construirea a 400 de sali de sport pe lângã 2001-2004
institutele de învãţãmânt de toate gradele, la
oraşe şi sate, în ritm de 100 unitãţi pe an.
4.10 Acţiuni legislative şi administrative în 2001-2004
vederea finalizarii în regim de urgenta a
clãdirilor neterminate, inclusiv a celor cu
destinaţie de locuintetampon, pentru mutarea
temporarã a locatarilor din casele ce urmeazã
a fi consolidate.
4.11 Introducerea de taxe penalizatoare pentru 2001-2004
deţinãtorii de clãdiri neterminate.
4.12 Elaborarea lucrãrilor de proiectare şi 2001-2004
asigurarea surselor de finanţare pentru
finalizarea locuinţelor sociale.
4.13 Construirea a 400 de sali de sport lângã 2001-2004
institutele de învãţãmânt de toate gradele
la oraşe şi sate, în ritm de 100 de unitãţi
pe an.
5. Progra- 5.1 Proiecte de extindere şi modernizare pentru 2001-2004
mul de reţelele de alimentare cu apa, canalizare,
echipare surse energetice noi şi traditionale etc.
şi reabi- 5.2 Modernizarea drumurilor de interes local, 2001-2004
litare a integrarea acestora în reţeaua de infra-
reţelelor structura nationala.
de utili-
tati din
localita-
tile ur-
bane şi
rurale
IX. Infra- 1. Inte- 1.1 Program de aliniere a sistemului naţional
structura grarea în de transport CFR la sistemul european:
de tran- sistemul ● modernizarea liniei de cale feratã pe 2001-2004
sport european coridorul IV - tronson Bucureşti - Braşov;
de tran- ● modernizarea liniei de cale feratã pe 2001-2004
sport coridorul IV - Bucureşti - Constanta;
● modernizarea liniei Curtici - Arad -
Alba Iulia - Medias - Braşov; 2001-2004
● sisteme de telecomunicaţii; 2001-2004
● reabilitarea şi modernizarea metroului
Bucureşti; 2001-2004
● finalizarea tronsonului Nicolae Grigorescu -
centura Bucureşti. 2001-2004
1.2 Program de aliniere a sistemului naţional
de transport rutier la sistemul european:
● reabilitarea reţelei de drumuri europene şi
naţionale; 2001-2004
● lucrãri de reabilitare a drumurilor naţionale decembrie
cuprinse în etapa a II-a - 694 km şi program 2001
de siguranta rutiera şi dezvoltare
institutionala;
● lucrãri de reabilitare a drumurilor naţionale 2003
cuprinse în etapa a III-a - 334 km;
● lucrãri de reabilitare a drumurilor naţionale 2001-2004
cuprinse în etapa a IV-a - 732 km:
- Cluj - Dej - Bistrita - Campulung
Moldovenesc;
- Petrosani - Simeria;
- Lugoj - Timişoara şi centurile Timisoarei
şi Craiovei;
- Craiova - Drobeta-Turnu Severin - Lugoj;
● proiect de reabilitare a DN 1A, extindere la 2001-2004
4 benzi a centurii Ploiesti şi asistenta
tehnica pentru privatizare întreţinere;
● amenajãri spre şi în punctele de control şi trimestrul
trecere frontiera (Giurgiu, Varsand, Bechet, III 2002
Petea, Cenad);
● program de reabilitare, construcţii 2001-2004
autostrazi şi modernizare a infrastructurii
situate pe traseele coridoarelor paneuropene
IV şi IX;
● Autostrada Bucureşti - Constanta: tronsonul 2001-2004
Bucureşti - Fundulea - Lehliu - Fetesti -
Cernavoda;
● centura Bucureşti-Sud; 2001-2004
● variante de ocolire a oraşelor Deva, Orastie,
Sebes, Sibiu, Pitesti; 2001-2004
● modernizare şi extindere la patru benzi a
DN 5 Bucureşti - Giurgiu; 2001-2004
● Autostrada Nadlac - Lugoj - Timişoara -
Deva (210 km); 2001-2004
1.3 Program de aliniere a sistemului naţional
de transport pe Dunare la sistemul european:
● reabilitarea cãilor şi canalelor navigabile; 2001-2004
● terminal de containere în portul
Drobeta-Turnu Severin; 2004
● amenajãri taluze înalte şi apãrãri de maluri 2001-2004
pe Canalul Dunare - Marea Neagra;
● protecţii şi consolidãri de maluri pe Canalul 2001-2004
Poarta Alba - Midia - Navodari;
● program de reabilitare şi modernizare a 2001-2004
infrastructurii situate pe traseul coridorului
paneuropean VII ;
● amenajãri pentru asigurarea navigabilitatii 2001-2004
pe Dunare (Calarasi - Sulina), inclusiv sistem
de semnalizare şi mãsurãtori topohidrografice
pe Dunare.
1.4 Program de aliniere a sistemului naţional
de transport maritim la sistemul european:
● reabilitarea Portului Constanta şi conti- martie
nuarea lucrãrilor la digurile de Nord şi Sud; 2001
● prelungirea cu 1 km a digului de larg din
Portul Constanta; 2002-2004
● ecologizarea Portului Constanta şi construc- 2003
tia statiei de alimentare electrica (P IV);
● terminal de containere în Portul Constanta
(mol II S). 2001-2003
2. Princi- 2.1 Sector feroviar:
palele ● coridorul IX, Nord-Sud; 2001-2004
proiecte ● coridorul IV, Est-Vest; 2001-2004
de infra- ● coridorul IV, Est-Vest Ramura de Sud. 2001-2004
structura 2.2 Sector naval. 2001-2004
cuprinse
în Pactul
de stabi-
litate
pentru
Europa
de Sud-Est
3. Armoni- 3.1 Asistenta tehnica pentru elaborarea şi 2001-2003
zare le- evaluarea reglementãrilor şi normelor de
gislativa aplicare a acestora, în concordanta cu
în dome- prevederile acquisului comunitar corespunzãtor.
niul tran- 3.2 Investiţii pentru mãsurile de construcţie 2001-2003
sporturi- institutionala:
lor ● dezvoltarea capacitãţii administrative AFER;
● echipament pentru teste de siguranta rutiera.
4. Pro- 4.1 Pod peste Dunare-zona Brãila. 2001-2004
grame noi 4.2 Autostrada Bucureşti-Braşov. 2001-2004
de inves- 4.3 Centura Bucureşti-Nord. 2001-2004
titii 4.4 Dezvoltarea programelor de reabilitare
drumuri naţionale. 2001-2004
4.5 Dezvoltarea infrastructurii comunale şi 2001-2004
crearea transportului rutier specializat
pentru elevi în minimum 120 de localitãţi pe
an cu sprijinul consiliilor judeţene şi locale.
4.6 Dotarea cu vagoane de marfa şi cãlãtori din
producţia interna. 2001-2004
4.7 Începerea reabilitãrii infrastructurii pe
tronsonul feroviar Arad - Braşov. 2001-2004
4.8 Reluarea lucrãrilor abandonate pe tronsonul
Ramnicu Valcea-Valcele; Berbesti-Alunu; 2001-2004
Harlau-Flamanzi; Sabeni-Darabani.
4.9 Consolidarea infrastructurilor feroviare
în zona Porţile de Fier. 2001-2004
4.10 Extinderea metroului pe tronsonul
Drumul Taberei-Pantelimon şi finalizarea 2001-2004
tronsoanelor începute şi neterminate.
4.11 Terminale de cereale în porturi. 2001-2004
4.12 Terminal de gaze lichefiate -
Port Constanta. 2001-2004
4.13 Reabilitarea infrastructurii şi supra- 2001-2004
structurii în porturile fluviale şi
maritime pentru creşterea cu 25% a capacitãţii
de operare.
4.14 Adaptarea unui program cu finanţare 2001-2004
externa pentru reconstruirea pe baza
iniţiativei private a flotei maritime în
santierele navale româneşti.
4.15 Acordarea de facilitãţi pentru operare
sub pavilionul de navigaţie septembrie
romanesc. 2001
4.16 Modernizarea şi construcţia de aeroporturi 2001-2004
regionale cu contribuţia autoritãţilor publice
locale.
4.17 Stoparea contrabandei în transportul 2001-2004
rutier prin mãsuri speciale pentru transportul
de alcool, tigari şi cafea.
Tran- 5. Promo- 5.1 Revizuirea statutului autoritãţii de iunie 2001
sportul varea con- reglementare din sectorul de transport
feroviar curentei feroviar.
prin dez- 5.2 Sprijinirea apariţiei operatorilor de
voltarea transport feroviar privati. 2001-2004
pieţei 5.3 Privatizarea Societãţii Naţionale de 2001-2004
transpor- Transport Feroviar de Marfa "CFR Marfa" - S.A.
tului fe- 5.4 Iniţierea privatizãrii societãţilor 2001-2004
roviar, în comerciale externalizate din Societatea
vederea Nationala de Transport Feroviar de Cãlãtori
creşterii "CFR Cãlãtori" - S.A.:
eficientei ● conceperea strategiei de privatizare a trimestrul
şi cali- societãţilor comerciale externalizate; IV 2002
tatii ser- ● trecerea la transportul local, experimental, 2004
viciilor a doua societãţi regionale pentru transportul
de cãlãtori.
Tran- 6. Efici- 6.1 Eficientizarea transportului aerian prin 2001-2004
sportul entizarea aducerea flotei aeriene la standardele
aerian transpor- internaţionale:
tului ● achiziţionarea de noi aeronave (scurt, mediu
aerian şi lung curier);
● modernizarea Aeroportului Internaţional
Bucureşti-Baneasa;
● amenajarea de spaţii comerciale şi parcari
supraetajate pentru autoturisme la Aeroportul
Internaţional Bucureşti-Otopeni;
● dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului
Internaţional Bucureşti-Otopeni faza a II-a.
Mijloace 7. Moder- 7.1 Program de aliniere a sistemului naţional 2001-2004
şi echi- nizarea şi de transport CFR la sistemul european:
pamente imbunata- ● reabilitare locomotive;
de tran- tirea ca- ● reabilitare vagoane cãlãtori şi marfa;
sport litatii ● achiziţii dotãri depouri;
servicii- ● modernizare 500 vagoane marfa şi 100 vagoane
lor, şi- cãlãtori; modernizare staţii feroviare majore
gurantei şi asistenta pentru comercializare;
şi securi- ● modernizarea parcului de locomotive Diesel
tatii electrice (60-70 buc.);
transpor- ● dotarea transportului feroviar de cãlãtori cu
turilor rame electrice şi automotoare (135 buc.);
● realizarea unui sistem computerizat de
eliberare bilete şi rezervare locuri şi vagon
de mãsurare cale;
● modernizare trenuri metrou.
7.2 Program de aliniere a sistemului naţional 2001-2004
de transport pe Dunare la sistemul european:
● modernizarea sistemelor de siguranta a
navigaţiei pe Dunare;
● sistem de supraveghere şi management al
traficului de nave la capitaniile Galaţi,
Tulcea, Drobeta-Turnu Severin;
● amenajãri şi dotãri pentru protecţia mediului
în porturile de pe Dunare.
7.3 Program de reabilitare şi modernizare a
mijloacelor de cãutare şi salvare:
● achiziţionarea a 2 nave specializate tip trimestrul
LIFEBOAT; IV 2002
● achiziţionarea unei nave tip HOVERGUARD 2001-2004
800 M;
● achiziţionarea unui remorcher salvator
8000 CP cu platforma elicopter; 2003
● achiziţionarea a 5 elicoptere performanţe, 2004
cu dotãrile necesare pentru cãutare şi salvare.
8. Crearea 8.1 Reclasificarea drumurilor. 2001-2004
condiţii- 8.2 Majorarea cotei pentru Fondul special al
lor favo- drumurilor. iunie 2001
rabile 8.3 Reorganizarea şi simplificarea sistemului iunie 2001
pentru de taxe pentru transportul rutier intern şi
rentabili- internaţional.
zarea ac- 8.4 Simplificarea sistemului de atribuire a iunie 2001
tivitatii licenţelor şi autorizaţiilor pentru
în tran- transportul rutier intern şi internaţional.
sporturi 8.5 Promovarea şi susţinerea proiectelor de 2001-2004
rutiere investiţii în ţara şi strãinãtate prin metode
transparente şi simplificate.
8.6 Sprijinirea şi optimizarea activitãţii 2001-2004
operatorilor în transporturi.
8.7 Reglementarea activitãţii caselor de 2001-2004
expeditii.
X. Socie- 1. Elabo- 1.1 Elaborarea macropoliticilor pentru iunie 2001
tatea în- rarea trecerea la economia digitala în
formatio- Strategiei România (se va revizui anual).
nala pentru re-
forma di-
gitala a
societãţii
româneşti
2.1 Stabilirea cadrului legal pentru fraude decembrie
electronice şi acces neautorizat 2001
2. Reforma la informaţiile electronice.
legislati- 2.2 Stabilirea cadrului legal pentru iunie 2001
va şi în- autorizarea şi funcţionarea operatorilor
stitutio- postali şi deschiderea competitiei pe piata
nala serviciilor poştale în conformitate cu
obligaţiile convenite prin Planul de adoptare
a acquisului comunitar.
2.3 Crearea cadrului institutional pentru decembrie
reglementare şi licentieri, control şi 2002
prevenire frauda în domeniul tehnologiei
informatiei.
2.4 Revizuirea reglementãrilor în domeniul decembrie
audiovizualului. 2001
2.5 Elaborarea noului plan de numerotatie şi decembrie
a noului tabel de atribuire a benzilor de 2001
frecvente.
2.6 Adoptarea unei proceduri unitare de septembrie
acordare a licenţelor şi autorizaţiilor 2001
2.7 Modificarea legii telecomunicatiilor în septembrie
conformitate cu obligaţiile convenite prin 2001
Planul de adoptare a acquisului comunitar.
2.8 Înfiinţarea Inspecţiei Naţionale de martie
Monitorizare şi Control în Comunicaţii şi 2002
Tehnologia Informatiei.
2.9 Elaborarea cadrului legal privind iunie 2002
drepturile de acces în imobile, incinte şi
alte proprietãţi ale operatorilor de
telecomunicaţii.
2.10 Elaborarea cadrului legal privind septembrie
protecţia datelor personale în telecomunicaţii. 2001
2.11 Elaborarea cadrului legal pentru servicii septembrie
de telefonie publica pe Internet. 2002
2.12 Elaborarea cadrului legal pentru servicii septembrie
de telecomunicaţii prin satelit. 2001
2.13 Finalizarea cadrului legal pentru septembrie
deschiderea competitiei pe piata serviciilor 2002
de telecomunicaţii în conformitate cu
obligaţiile convenite prin Planul de adoptare
a acquisului comunitar şi ratificarea
Protocolului IV al Organizaţiei Mondiale
de Comerţ.
2.14 Înfiinţarea sistemului unificat de apeluri decembrie
de urgenta şi introducerea numãrului unic 2001
european 112.
2.15 Înfiinţarea Autoritãţii Naţionale de septembrie
Reglementare în Comunicaţii. 2002
2.16 Armonizare la legislaţia UE - acţiunile decembrie
detaliate se vor evidenţia ulterior. 2001-2004
3. Accele- 3.1 Crearea unei culturi a informatiei şi martie
rarea uti- comunicãrii electronice prin pregãtirea 2001-2004
lizarii opiniei publice, a managementului şi
tehnologi- specialiştilor din diverse domenii asupra
ei infor- importantei Societãţii Informationale în
matiei România (conferinţe, emisiuni TV/radio,
pentru articole în presa) - acţiune repetitiva.
dezvolta- 3.2 Asigurarea unui parteneriat activ cu 2001-2004
rea eco- asociaţiile profesionale, patronate,
nomiei sindicate şi organizaţii neguvernamentale din
digitale domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei
informatiei - acţiune repetitiva.
3.3 Sprijinirea IMM prin construirea şi iulie
întreţinerea unui portal (site Web) 2001-2004
pentru promovarea tendinţelor economiei
digitale "e-business/e-commerce".
3.4 Sprijinirea serviciilor electronice de iulie
informare a cetãţeanului prin crearea 2001-2004
centrelor de informaţie multimedia în
toate localitãţile cu mai mult de 5.000 de
locuitori - în colaborare cu Ministerul
Administraţiei Publice, Ministerul Educaţiei
şi Cercetãrii, Ministerul Finanţelor Publice.
3.5 Propunerea de facilitãţi pentru încurajarea 2002-2004
investiţiilor în implementarea soluţiilor
informatice - acţiune repetitiva în colaborare
cu Ministerul Finanţelor Publice.
3.6 Promovarea cardurilor "smartiet" - acţiune 2002-2004
în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice,
sectorul serviciilor medicale, bancare,
asigurãri etc.
4. Stimu- 4.1 Propunerea de facilitãţi fiscale pentru iulie
larea în- absolvenţi şi specialişti care lucreazã în 2001-2004
vestitii- companii având ca unic domeniu de activitate
lor în Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei -
domeniile acţiune repetitiva în colaborare cu Ministerul
comunica- Finanţelor Publice.
tiilor şi 4.2 Dezvoltarea de parcuri tehnologice pentru 2001-2004
tehnologi- comunicaţii şi tehnologia informatiei
ei infor- (High Tech) şi sprijinirea prin diverse
matiei facilitãţi a investiţiilor din domeniul
comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei -
acţiune repetitiva în colaborare cu
Ministerul Finanţelor Publice.
4.3 Stimularea îmbunãtãţirii calitãţii iulie
produselor şi serviciilor autohtone din 2001-2004
domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei
informatiei, în vederea obţinerii certifi-
carilor tip ISO conform practicilor
internaţionale - acţiune repetitiva.
4.4 Stimularea exportului de produse şi 2002-2004
servicii din Tehnologia informatiei -
acţiune repetitiva în colaborare cu Ministerul
Finanţelor Publice.
5. Imple- 5.1 Construirea unei baze de date cu acces martie
mentarea public (Web) pentru urmãrirea on-line a 2001
societãţii realizãrii obiectivului, accelerarea
informa- introducerii calculatoarelor cu/şi acces la
tionale Internet în unitãţile de învãţãmânt şcolar
prin sis- şi liceal - în colaborare cu Ministerul
temul e- Educaţiei şi Cercetãrii.
ducational 5.2 Accelerarea introducerii calculatoarelor 2001-2004
cu/şi acces la Internet în unitãţile de
învãţãmânt şcolar şi liceal - în colaborare
cu Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii:
● cel puţin un calculator cu acces la Internet
pentru fiecare şcoala pana în 2004
(8.000 de şcoli);
● cel puţin un laborator de 8 calculatoare + 1
server cu acces la Internet pentru fiecare
liceu pana în 2004 (1.500 de licee).
5.3 Asigurarea condiţiilor necesare pregãtirii 2001-2004
corpului didactic cu notiuni specifice
comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei -
în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi
Cercetãrii:
● notiuni despre Internet şi impactul social
al Internet pentru corpul didactic pre-
universitar;
● impactul comunicaţiilor şi tehnologiei
informatiei în economia digitala pentru corpul
didactic universitar (crearea de centre de
instruire computerizata şi multimedia
pentru profesori).
6. Imple- 6.1 Asigurarea condiţiilor necesare pentru 2001-2004
mentarea furnizorii de servicii de instruire în
societãţii colaborare cu Ministerul Educaţiei şi
informati- Cercetãrii şi Ministerul Finanţelor Publice.
onale prin 6.2 Conectarea bibliotecilor la Internet şi trimestrul
sistemul automatizarea serviciilor de informare şi II 2004
educatio- documentare oferite utilizatorilor.
nal - în-
struirea
la distanta
şi continua
7. Relan- 7.1 Privatizarea Societãţii Naţionale de decembrie
sarea pro- Radiocomunicatii. 2001
cesului de 7.2 Finalizarea privatizãrii Societãţii decembrie
privatiza- Naţionale de Telecomunicaţii (Romtelecom). 2002
re a în-
frastruc-
turii de
comunicaţii
8. Dezvol- 8.1 Definirea unei politici tarifare coerente decembrie
tarea pie- şi eliminarea subvenţiilor incrucisate în 2001
tei şi a domeniul comunicaţiilor.
concuren- 8.2 Stimularea dezvoltãrii telecomunicatiilor decembrie
tei în do- rurale prin telefonizarea localitãţilor cu o 2001
meniul co- populaţie de peste 1.000 de locuitori.
municatii- 8.3 Crearea unui fond special de dezvoltare a iunie 2001
lor comunicaţiilor (finanţarea se va face din sume
obţinute prin acorduri internaţionale şi o
parte din sumele obţinute din privatizare).
8.4 Acordarea licenţelor de UMTS. decembrie
2001
8.5 Eficientizarea utilizãrii spectrului
naţional de frecvente radio. 2001-2004
8.6 Întãrirea controlului şi supravegherii
pieţei comunicaţiilor. 2001-2004
8.7 Armonizarea utilizãrii benzii FM şi a
benzilor TV (VHF şi UHF). iunie 2002
8.8 Asigurarea serviciului universal dupã septembrie
expirarea perioadei de monopol pentru 2002
telecomunicaţii şi posta.
9. Accele- 9.1 Analiza şi stabilirea prioritatii februarie
rarea re- proiectelor guvernamentale în domeniul 2001
formei di- tehnologiei informatiei ce urmeazã a fi
gitale a finanţate de la bugetul de stat 2001.
Guvernului 9.2 Inventarierea proiectelor comunicaţiilor martie
României şi tehnologiei informationale existente, a 2001
pentru rezultatelor obţinute sau a stadiului de
trecerea implementare.
la e-go- 9.3 Accelerarea introducerii sistemelor martie
vernment informatice tip Suport de decizie pentru 2001
mãrirea capacitãţii de control şi prognoza
în administraţia publica - acţiune repetitiva
în colaborare cu toate ministerele.
9.4 Implementarea reţelei guvernamentale de trimestrul
transmisii date ca suport unic pentru III 2002
soluţiile informatice din administraţie,
atât centrala cat şi localã.
9.5 Definirea strategiei pentru accelerarea iulie 2001
utilizãrii tehnologiei informatiei în
administraţia publica, stabilirea de nomen-
clatoare şi registre de interes public.
9.6 Implementarea unui punct unic de acces la decembrie
Internet pentru informaţiile publice la nivel 2001
central:
● informaţii statistice;
● norme, reglementãri, legi, hotãrâri;
● ghid pentru calcularea taxelor;
● cadastru.
9.7 Implementarea punctelor unice de acces la trimestrul
Internet pentru informaţiile publice de la II 2004
nivel local - în colaborare cu consiliile
locale.
9.8 Introducerea mecanismelor de achiziţie 2002
electronica "e-procurment" în administraţia
publica - în colaborare cu Ministerul
Finanţelor Publice.
9.9 Introducerea interactiunii electronice a martie
cetãţeanului/organizaţiilor cu administraţia: 2001-2004
● definirea unui mod unic de identificare
(smartiet card/cheie de identificare privatã);
● modificarea fluxurilor pentru acceptarea
declaraţiilor electronice ale agenţilor
comerciali într-un mod centralizat fãrã
redundante;
● aplicaţii interguvernamentale în colaborare
cu toate ministerele care colecteazã taxe/
declaraţii de la cetãţeni/organizaţii.
9.10 Implementarea punctelor electronice de 2002
tip "Ghiseu electronic de informaţie" pentru
accesul informaţiilor publice în oraşele mai
mari de 20.000 de locuitori.
9.11 Folosirea poştei electronice (e-mail) iulie 2001
ca metoda principala de comunicaţie în
Guvernul României - în colaborare cu
Secretariatul General al Guvernului.
9.12 Folosirea poştei electronice (e-mail) ca trimestrul
metoda principala de comunicaţie în II 2004
administraţie.
9.13 Crearea site-urilor Web interne trimestrul
administraţiei pentru diseminarea II 2004
informaţiilor, regulamentelor, normelor.
9.14 Introducerea fluxurilor şi documentelor trimestrul
electronice în administraţie. II 2004
10. Dez- 10.1 Perfecţionarea Sistemului informatic al 2001-2004
voltarea finanţelor publice în acord cu ultimele
accelerata progrese în tehnologia informatiei şi
a siste- comunicatiei.
mului în- 10.2 Promovarea cardurilor "smart" pentru 2001-2004
formatic plata electronica a salariilor funcţionarilor
şi a rete- publici şi încasarea electronica a impozitelor
lei de co- şi taxelor.
municatii 10.3 Asigurarea securitãţii tranzacţiilor. 2001-2004
a adminis-
tratiei
publice
centrale
şi locale
XI. Turism 1. Finali- 1.1 Preluarea competentelor privind efectuarea ianuarie
zarea pro- procesului de privatizare de cãtre Ministerul 2001
cesului de Turismului.
privati- 1.2 Debirocratizarea şi simplificarea martie
zare procedurilor de privatizare în turism. 2001
1.3 Efectuarea integrala a procesului de decembrie
privatizare. 2001
2. Armoni- 2.1 Reglementãri privind standarde de calitate, 2001-2004
zarea cu tehnice, indicatori statistici, ecologice,
legislaţia de pregãtire profesionalã.
UE
3. Regle- 3.1 Legea turismului. martie
mentarea 2001
cuprinza-
toare a
principii- 3.2 Strategia de dezvoltare a turismului pe
lor de termen mediu şi lung. iunie 2001
dezvoltare
a turismu-
lui, ca
domeniu
prioritar
al economi-
ei natio-
nale
4. Dezvol- 4.1 Crearea zonelor turistice speciale - martie
tarea şi Litoralul Marii Negre, Delta Dunãrii, 2001
moderni- staţiuni balneoclimaterice; elaborarea
zarea proiectelor pentru noile investiţii, acordarea
bazei de facilitãţi fiscale.
turistice 4.2 Susţinerea proiectelor care pun în valoare 2001-2004
turistica patrimoniul cultural naţional din
fondul special de promovare-dezvoltare.
4.3 Susţinerea proiectelor privind dezvoltarea 2001-2004
unor noi staţiuni montane, cu accent pe
proiectele privind transportul pe cablu şi
partiile de schi, din fondul special de
promovare-dezvoltare.
4.4 Relansarea, inclusiv în scop turistic, a decembrie
potenţialului de tratament geriatric al 2001
Institutului "Ana Aslan" - Otopeni.
5. Dezvol- 5.1 Reglementãri privind încurajarea turismului martie
tarea tu- rural. 2001
rismului
rural
6. Pro- 6.1 Proiectarea şi construirea statiunii 2001-2004
gramul turistice "Europa" prin parteneriat cu
"Europa" Ministerul Turismului, alte autoritãţi publice
centrale, administraţia publica localã,
investitori privati.
7. Mediu 7.1 Reglementãri privind simplificarea proce- martie
legislativ durilor de autorizare în turism. 2001
simplu şi 7.2 Reglementare privind tarife nediscrimi- ianuarie
eficient natorii între cetãţenii romani şi strãini. 2001
7.3 Reglementãri procedurale de codecizie sau 2001-2004
consultare cu celelalte autoritãţi ale
administraţiei publice centrale şi locale
privind proiectele de investiţii publice cu
impact asupra patrimoniului turistic.
7.4 Reglementãri privind regimul juridic al mai 2001
utilizãrii în scop turistic al litoralului,
zonelor adiacente şi lacurilor.
7.5 Debirocratizarea procedurilor de realizare
a investiţiilor în turism. iunie 2001
7.6 Colaborarea cu alte autoritãţi publice în 2001-2004
vederea utilizãrii optime, în scop turistic,
a vacantelor şcolare.
8. Mediu 8.1 Reglementãri privind facilitãţi de martie
financiar privatizare. 2001
fiscal, 8.2 Reglementãri privind facilitãţi pentru martie
stimulativ zonele speciale. 2001
şi stabil 8.3 Reglementãri privind facilitãţi în staţiuni martie
sezoniere. 2001
8.4 Reglementãri privind facilitãţi acordate martie
turismului pentru tineret şi turismului 2001
balnear.
8.5 Reglementãri privind constituirea şi martie
utilizarea fondului de promovare-dezvoltare 2001
a turismului.
9. Promo- 9.1 Programe anuale. 2001-2004
varea po- 9.2 Deschiderea birourilor de turism la decembrie
tentialu- Budapesta şi Copenhaga. 2001
lui turis- 9.3 Participarea la târguri şi expoziţii 2001-2004
tic internaţionale de turism prestigioase, pe
principalele pieţe turistice internaţionale.
9.4 Organizarea Targului Internaţional de anual, în
Turism al României. trimestrul
IV
9.5 Reluarea colaborãrii cu marile firme 2001-2004
touroperatoare prin asigurarea prezentãrii
ofertei turistice româneşti în cataloagele
acestora.
9.6 Diversificarea materialelor de informare
şi publicitate turistica. 2001-2004
10. Dezvo- 10.1 Reorganizarea sistemului naţional de decembrie
tarea în- învãţãmânt în turism potrivit cerinţelor UE. 2001
vatamantu- 10.2 Introducerea sistemului de evaluare şi decembrie
lui şi certificare a competentelor profesionale în 2001
cercetãrii turism.
în turism 10.3 Reglementarea sistemului de pregãtire şi iunie 2001
funcţionare a activitãţii de ticketing.
10.4 Introducerea parteneriatului Ministerului 2001-2004
Turismului - societãţi comerciale din turism -
organizaţii ale UE pentru pregãtirea
profesionalã în turism şi hoteliera.
10.5 Reorganizarea activitãţii Institutului de iunie 2001
Cercetare în Turism în vederea obţinerii
studiilor şi analizelor necesare optimizarii
proceselor decizionale în turism.
11. Dez- 11.1 Obţinerea de asistenta de specialitate şi 2001-2004
voltarea financiarã pentru valorificarea patrimoniului
relaţiilor turistic naţional.
cu orga-
nizatiile
interna-
tionale
de turism
12. Parte- 12.1 Participarea asociaţiilor profesionale, 2001-2004
neriat patronale, sindicale şi a organizaţiilor negu-
activ cu vernamentale la elaborarea strategiilor de
organiza- dezvoltare şi a reglementãrilor în turism.
tii
profesio-
nale
patronale,
sindicale
şi organi-
zatii ne-
guverna-
mentale
XII. Me- 1. Întãri- 1.1 Utilizarea mecanismelor economice în iunie
diul rea capa- vederea stimulãrii protecţiei mediului. 2001-2004
incon- citaţii 1.2 Continuarea organizãrii în fiecare decembrie
jurator. institu- minister, organism central şi local a unui 2001-2002
Consoli- tionale compartiment de gestionare a problemelor de
darea de pro- mediu în scopul descentralizãrii sistemului
cadrului tectie institutional prin stabilirea competentelor
institu- a mediului de protecţie a mediului la nivelul comunita-
tional şi tilor locale, cu accent pe acţiunile
legisla- preventive.
tiv 1.3 Formarea cadrului juridic şi institutional decembrie
pentru facilitarea şi stimularea dialogului 2001-2002
dintre autoritãţi şi societatea civilã asupra
strategiei, politicilor, programelor şi
deciziilor privind mediul şi dezvoltarea
socioeconomica a tarii.
1.4 Crearea unor organisme de certificare a iunie
sistemelor de management de mediu şi a unor 2001-2002
organisme de inspecţie şi acreditare a
acestora, precum şi a laboratoarelor de
încercãri pentru domeniul mediului.
1.5 Încurajarea şi stimularea introducerii 2001-2003
sistemului de management de mediu (ISO 14001)
la nivelul agenţilor economici.
1.6 Îmbunãtãţirea organizãrii structurilor 2001-
unitãţilor teritoriale de protecţie trimestrul
a mediului şi a activitãţilor de formare III 2002
profesionalã.
1.7 Întãrirea coordonãrii la nivel central şi 2001-
al MAPM a acţiunilor şi mãsurilor de recon- trimestrul
structie ecologica şi protecţie a mediului ce III 2002
se prevãd în strategiile şi planurile de
acţiune sectoriale şi locale.
1.8 Constituirea fondului pentru mediu ca 2001-2004
principal instrument în sprijinul realizãrii
obiectivelor prioritare din Planul Naţional
de Acţiune pentru Protecţia Mediului.
1.9 Formarea competentelor necesare realizãrii 2001-2004
unui parteneriat între instituţiile de mediu
din România şi cele ale Uniunii Europene.
1.10 Modernizarea şi întãrirea Comisiei 2001-2004
Naţionale pentru Controlul
Activitãţilor Nucleare (CNCAN), în scopul
implementarii recomandãrilor Agenţiei
Internaţionale pentru Energia Atomica de la
Viena şi ale Comisiei Europene privind
asigurarea unui grad corespunzãtor de
independenta în activitate, precum şi a
resurselor materiale necesare pentru
asigurarea cu personal de inalta calificare.
2. Conso- 2.1 Elaborarea strategiilor de armonizare cu decembrie
lidarea legislaţia UE pe cele 9 domenii definite în 2001
cadrului acquisul comunitar pentru acest domeniu:
legislativ ● legislaţia orizontala;
● calitatea aerului;
● gestionarea deşeurilor;
● calitatea apei;
● protecţia naturii;
● controlul poluarii industriale şi mana-
gementul mediului;
● substanţe chimice şi organisme modificate
genetic;
● zgomote şi vibratii de la vehicule şi
instalaţii;
● protecţia civilã şi siguranta mediului.
2.2 Completarea legislaţiei privind mediul mai
înconjurãtor: Legea pentru prevenirea şi 2001-2003
reducerea poluarii industriale, reglementãri
privind calitatea combustibililor şi gestio-
narea deşeurilor industriale etc.
2.3 Implementarea legislaţiei armonizate la
legislaţia UE. 2001-2004
2.4 Introducerea în legislaţia de mediu a 2001-2003
mecanismelor care sa asigure finanţarea
lucrãrilor specifice pentru asigurarea
protecţiei mediului, cu deosebire a lucrãrilor
publice (staţii de epurare, ape uzate,
depozite de deşeuri, instalaţii de reciclare a
deşeurilor, ecrane şi perdele de protecţie etc).
2.5 Asigurarea unui control riguros al 2001-
respectãrii cerinţelor privind exploatarea trimestrul
în condiţii de securitate nucleara a instala- IV 2002
tiilor nucleare din România, prin modernizarea
cadrului legislativ de reglementare a
activitãţilor nucleare şi eliminarea lipsei
reglementãrilor naţionale prin elaborarea unui
set de 50 de reglementãri specifice pana în
anul 2002.
2.6 Implementarea pana în anul 2002 a aquisului 2001-
comunitar în domeniul securitãţii nucleare şi trimestrul
al protecţiei radiologice. IV 2002
Apãrarea 3. Identi- 3.1 Reabilitarea sistemelor de irigaţii. 2001-2004
impotriva ficarea 3.2 Combaterea eroziunii solului prin 2001-2004
calamita- domeniilor dezvoltarea unui program naţional de amenajare
tilor cu grad şi utilizare durabila a acestuia.
naturale înalt de 3.3 Dezvoltarea metodelor şi mijloacelor 2001-2003
şi acci- risc tehnice de prognoza a hazardelor climatice,
dentelor meteorologice, hidrologice şi de predictie
ecologice hidrodinamica şi aerodinamica a proceselor
de dispersie a poluantilor.
3.4 Lucrãri noi şi de reabilitare pentru: iunie 2001
lacuri de acumulare, sisteme de irigaţii,
zone despadurite, soluri erodate etc.
4. Preve- 4.1 Realizarea mecanismelor financiare de iunie
nirea şi promovare a retehnologizãrii agenţilor 2001-2003
reducerea economici.
poluarii 4.2 Efectuarea unor studii de risc şi impact mai
industri- asupra mediului la nivelul activitãţii 2001-2004
ale economice în vederea reducerii la minim a
poluarii industriale şi a accidentelor
ecologice
4.3 Crearea unui centru naţional pentru decembrie
tehnologii nepoluante. 2001-2002
4.4 Realizarea sistemului institutional şi iunie
eficientizarea mecanismelor financiare 2001-2004
pentru promovarea şi susţinerea
tehnologiilor curate.
4.5 Realizarea Programului naţional de mãsuri 2001-2004
tehnice şi economice în vederea reducerii
emisiilor de gaze cu efect de sera, în
concordanta cu prevederile Convenţiei-cadru
privind schimbãrile climatice (1992) şi ale
Protocolului de la Kyoto (1997).
5. Distru- 5.1 Distrugerea deşeurilor urbane prin iulie
gerea de- amenajarea unor gropi ecologice pentru deşeuri, 2001-2004
seurilor cu precãdere în Bucureşti, Piatra-Neamt,
Ramnicu Valcea, Buzau, Oradea şi Tulcea.
5.2 Incinerarea deşeurilor şi adoptarea unor mai
mãsuri speciale în ceea ce priveşte deşeurile 2001-2004
cu grad înalt de pericol.
5.3 Realizarea şi dezvoltarea infrastructurii martie
pentru eliminarea deşeurilor industriale. 2001-2004
6. Manage- 6.1 Asigurarea surselor de apa pentru diverse 2001-2004
mentul po- folosinţe prin lucrãri hidrografic hidrotehnice
tentialu- cu impact negativ minim asupra mediului.
lui hi- 6.2 Mãsuri de creştere a calitãţii apelor
drografic râurilor. 2001-2004
6.3 Punerea în funcţiune a statiilor de epurare 2001-2004
a apelor uzate pentru municipiile Bucureşti
(Glina), Brãila, Galaţi şi Tulcea.
6.4 Refacerea şi conservarea litoralului şi a
lacurilor cu calitãţi terapeutice unice
(Techirghiol, Amara etc.):
● mãsuri şi lucrãri de apãrare a litoralului 2001-2004
romanesc al Marii Negre impotriva eroziunii;
● lucrãri şi mãsuri de diminuare a fluxului 2001-2004
de apa dulce care inrautateste calitãţile
terapeutice;
● amenajarea şi punerea în valoare a stabili- 2001-2004
mentelor din zona lacurilor.
Imbuna- 7. Imbuna- 7.1 Îmbunãtãţirea condiţiilor de transport şi iunie
tatirea tatirea a stãrii drumurilor şi utilizarea generalizata 2001-2004
calitãţii calitãţii a combustibililor cu aditivi, a benzinei fãrã
mediului mediului plumb şi a motorinei cu conţinut scãzut de
în zonele sulf.
dens popu- 7.2 Sistematizarea zonelor urbane cu accent pe 2001-2004
late extinderea spaţiilor verzi şi a zonelor de
agrement.
8. Conser- 8.1 Conservarea în situ şi ex situ a speciilor 2001-2004
varea di- amenintate, endemice şi/sau rare, precum şi a
versitatii celor cu valoare economicã ridicatã:
biologice ● organizarea Reţelei naţionale de arii 2001-2004
protejate şi asigurarea managementului necesar
ocrotirii habitatelor naturale şi conservãrii
diversitatii biologice. Promovarea legislaţiei
privind zonele naturale protejate;
● conservarea şi dezvoltarea habitatelor
naturale şi reconstructia pe baza de cercetãri
ştiinţifice a unor sisteme ecologice deteri-
orate. Conservarea şi refacerea pe baze
ştiinţifice, în interes naţional, a zonelor 2001-2004
umede, cu protejarea speciilor endemice şi
valorificarea lor;
● evaluarea capitalului natural al României în 2001-2004
acord cu diversitatea şi vulnerabilitatea
actuala a acestuia.
8.2 Implementarea de noi sisteme de management 2001-2003
şi tehnologii alternative pentru utilizarea
durabila a componentelor diversitatii
biologice. Organizarea turismului durabil,
fãrã afectarea diversitatii biologice.
8.3 Programe de conformare la nivel local 2001-
pentru diminuarea impactului negativ al unor trimestrul
construcţii şi amenajãri asupra faunei şi IV 2002
florei, asupra ecosistemelor.
9. Reduce- 9.1 Retehnologizarea activitãţilor industriale. 2001-2004
rea polu- 9.2 Introducerea de tehnologii nepoluante, 2001-2004
arii pana cu poluare minima şi cu randamente sporite.
la limite- 9.3 Introducerea de tehnologii şi de instalaţii 2001-2004
le de su- moderne de filtrare a gazelor, de epurare a
portabili- apelor uzate şi de eliminare a deşeurilor.
tate a me-
diului,
respectiv
a ecosis-
temelor
şi a
omului
10. Ecolo- 10.1 Extinderea folosirii ingrasamintelor 2001-2004
gizarea naturale şi a substanţelor chimice
agricultu- biodegradabile (îngrãşãminte, pesticide,
rii şi fo- erbicide etc.), cu respectarea normelor
losirea de protecţie a mediului.
raţionalã 10.2 Diminuarea factorilor limitativi 2001-2004
a poten- (compactare, saracire în substanţe nutritive,
tialului evoluţie nefavorabila a compoziţiei minera-
agricol logice şi chimice etc.).
10.3 Încurajarea asocierii producãtorilor 2001-
agricoli în scopul aplicãrii de tehnologii trimestrul
moderne. III 2002
10.4 Combaterea excesului de umiditate, a 2001-2004
inundatiilor şi a alunecarilor de teren.
10.5 Protecţia, conservarea şi refacerea 2001-2004
diversitatii biologice specifice agro-
sistemelor, prin aplicarea tehnologiilor
favorabile unei agriculturi durabile.
10.6 Ecologizarea terenurilor agricole 2001-2004
degradate de industrii.
11. Gospo- 11.1 Redarea în circuitul economic a
darirea terenurilor cu deşeuri. 2001-2004
deşeurilor 11.2 Organizarea reţelei de colectare selectiva 2001-
industri- şi transport al ambalajelor, uleiurilor uzate, trimestrul
ale şi bateriilor, PCB şi a altor produse ieşite IV 2002
menajere din uz.
11.3 Finalizarea studiilor de fezabilitate 2001-
pentru depozite ecologice în principalele trimestrul
zone de aglomerare urbana ale tarii. IV 2002
11.4 Realizarea unor planuri de gestionare a 2001-
deşeurilor şi a unor norme coerente şi trimestrul
executabile pentru activitatea de autorizare III 2003
şi control al spaţiilor de depozitare.
11.5 Valorificarea prin recuperare, reciclare 2001-2004
şi reutilizare a deşeurilor industriale,
inclusiv a deşeurilor solide şi lichide
rezultate din activitãţile de transporturi;
depozitarea în condiţii de siguranta şi
ecologice.
11.6 Colectarea, sortarea, valorificarea şi 2001-2004
depozitarea ecologica controlatã, în cadrul
unei reţele integrate, a deşeurilor orãşeneşti
menajere. Incinerarea deşeurilor în condiţiile
optimizarii nivelului de emisii. Mãsuri
speciale pentru deşeurile periculoase
(notificare, înregistrare şi identificare).
12. Gospo- 2.1 Înfiinţarea, conform normelor existente 2001-
darirea pe plan internaţional, a Fondului naţional trimestrul
deşeurilor pentru gospodãrirea deşeurilor radioactive şi IV 2002
radioacti- dezafectarea instalaţiilor nucleare, precum
ve şi se- şi asigurarea unui cadru legislativ şi de
curitatea reglementare corespunzãtor.
instalati-
ilor nu-
cleare de-
zafectate
13. Recon- 13.1 Refacerea reţelei de canale în vederea iunie
structia îmbunãtãţirii circulaţiei apei. 2001-2004
ecologica 13.2 Refacerea şi ameliorarea terenurilor iunie
a Deltei degradate: 2001-2004
Dunãrii ● renaturarea unor zone ce nu mai pot fi iunie
utilizate pentru destinaţia lor economicã; 2001-2004
● promovarea mãsurilor preconizate în programul 2001-2004
de management al rezervatiei şi completarea cu
noi mãsuri.
14. Reabi- 14.1 Elaborarea şi implementarea planului 2001-2004
litarea şi strategic naţional de acţiune pentru
protejarea reabilitarea şi protejarea Marii Negre.
litoralu- 14.2 Reducerea poluarii din surse punctiforme 2001-2004
lui roma- de poluare majorã, de la ţãrm şi din larg,
nesc al în special a poluarii cu hidrocarburi.
Marii 14.3 Protejarea faunei piscicole din zona
Negre şi Marii Negre, aferentã României. 2001-2004
a zonei 14.4 Dezvoltarea cooperãrii regionale în
maritime bazinul Marii Negre şi al Dunãrii. 2001-2004
aferente
tarii
noastre
15. Apara- 15.1 Apãrarea impotriva calamitãţilor naturale
rarea im- şi hazardelor:
potriva ● seceta - reabilitarea sistemelor de irigaţii, iunie
calamita- împãduriri; 2001-2003
tilor, ha- ● alunecãri de teren, eroziunea solului -
zardelor împãduriri, mãsuri agrotehnice etc.; 2001-2004
naturale ● cutremure - consolidarea şi siguranta
şi acci- construcţiilor potrivit actelor normative; 2001-2003
dentelor ● accidente - mãsuri de siguranta şi
monitorizare; 2001-2004
● inundatii - îndiguiri (inclusiv reabilitarea 2001-2004
digurilor de la Dunare), acumulari de apa,
regularizarea cursurilor de apa, împãduriri în
cadrul unor lucrãri complexe.
15.2 Dezvoltarea metodelor de calcul pentru 2001-2004
procesul de producere a seismelor.
16. Con- 16.1 Îmbunãtãţirea sistemului educaţional 2001-
servarea formativ şi informativ la toate nivelurile trimestrul
şi dezvol- (preşcolar, şcolar, universitar, postuniver- III
tarea ca- sitar şi educaţia permanenta a adulţilor) în 2002
pitalului relatie cu mediul, cultivarea dragostei fata
uman din de natura prin instituţii de învãţãmânt,
domeniul cultural-educative, biserica, mass-media, ONG.
mediului 16.2 Utilizarea optima în ţara a potenţialului 2001-
creativ intelectual în domeniul mediului. trimestrul
IV 2002
16.3 Crearea de locuri de munca în domeniul 2001-
mediului şi reducerea somajului prin trimestrul
reconversia forţei de munca. II 2002
17. Dez- 17.1 Cercetãri complexe în cadrul programelor 2001-2004
voltarea de cercetare în domeniul mediului şi la
cercetãrii cererea agenţilor economici.
stiintifi- 17.2 Dezvoltarea bazei materiale a cercetãrii
ce în do- la niveluri performanţe. 2001-2004
meniul 17.3 Dezvoltarea activitãţii institutelor de 2001-
mediului, profil din subordinea şi coordonarea MAPM şi trimestrul
ţinând a altor unitãţi de cercetare pe probleme de III 2002
seama de mediu (inclusiv în centrele universitare)
obiecti- pe cele trei direcţii principale de cercetare:
vele stra- activitate operationala, activitate de
tegice ale instruire, îndrumare metodologicã şi formare
protecţiei continua.
mediului 17.4 Cooperarea ştiinţificã internationala. 2001-2004
17.5 Elaborarea de metodologii privind 2001-
economia mediului. trimestrul
IV 2002
Protecţia 18. Gospo- 18.1 Armonizarea legislaţiei în domeniul apelor 2001-2004
şi mana- darirea în acord cu prevederile noii Directive-cadru
gementul cantitãţi- a Parlamentului European şi Consiliului Europei
durabil va şi ca- privind cadrul de acţiune comunitar în domeniul
al apelor litativa politicilor privind apele.
a apelor 18.2 Mãsuri şi lucrãri de reducere a 2001-2004
de supra- pierderilor de apa pe aductiuni, pe
fata şi reţeaua de distribuţie şi canalizare.
subterana
19. Moder- 19.1 Dotarea sistemului hidrologic şi mete- 2001-2004
nizarea orologic cu echipamente moderne, inclusiv
sistemului radare meteorologice performanţe.
informa- 19.2 Realizarea unui suport informaţional 2001-2003
tional modern pentru transmisiuni, inclusiv prin
pentru a- satelit.
vertizarea 19.3 Continuarea şi perfecţionarea racordarii 2001-2004
şi alarma- sistemului informaţional naţional la cel
rea internaţional.
populaţiei 19.4 Completarea reţelei de monitorizare a 2001-2004
factorilor de mediu; extinderea automonito-
rizarii emisiilor şi a înregistrãrii automate
a emisiilor de poluanti.
19.5 Îmbunãtãţirea sistemului naţional 2001-2003
informaţional. Introducerea de aparatura
moderna, reducerea gradului de eroare a
datelor şi informaţiilor şi folosirea unei
metodologii unitare de culegere şi prelucrare
primara a datelor.
19.6 Elaborarea unei metodologii unitare de septembrie
transmitere a datelor de cãtre 2001-2002
unitãţile de mediu teritoriale, instruirea
periodicã şi verificarea din punct de vedere
metodologic a activitãţii unitãţilor teri-
toriale de mediu.
19.7 Asigurarea accesului publicului la datele
de mediu. 2001-2002
20. Conti- 20.1 Asigurarea resurselor necesare pentru
nuarea lu- realizarea lucrãrilor. 2001-2004
crarilor 20.2 Stabilirea prioritatilor în funcţie de decembrie
de regu- gravitatea fenomenelor şi gradul 2001
larizare, de risc.
acumulare 20.3 Ecologizarea şi regularizarea raului
şi amena- Sasar în Baia Mare. 2001-2004
jare a 20.4 Realizarea sistemului complex de 2001-2004
bazinelor alimentare cu apa Zetea, Dumbraveni, Medias,
hidrogra- Copsa Mica.
fice 20.5 Realizarea sistemului complex de 2001-2004
alimentare cu apa pe Valea Prahovei (Azuga,
Busteni, Sinaia, Comarnic, Breaza).
21. Reali- 21.1 Reabilitarea statiilor de tratare a 2001-2004
zarea lu- apei pentru municipiile Bucureşti, Timişoara,
crarilor Iaşi, Constanta, Ploiesti, Braşov, Cluj-Napoca,
de alimen- Oradea, Baia Mare şi Bacau.
tare cu 21.2 Reabilitarea reţelelor de distribuţie
apa a lo- a apei. 2001-2004
calitãţi- 21.3 Modernizarea statiilor de pompare şi a 2001-2004
lor urbane rezervoarelor de inmagazinare a apei.
şi rurale 21.4 Dotarea reţelelor cu echipamente de
mãsura şi control. 2001-2004
22. Rea- 22.1 Modernizarea statiilor de epurare a
lizarea apelor uzate. 2001-2004
lucrãrilor 22.2 Realizarea de noi staţii de epurare
de canali- a apelor uzate. 2001-2004
zare şi 22.3 Extinderea reţelelor de canalizare, 2001-2004
staţii de inclusiv realizarea de noi reţele.
epurare a
apelor
uzate în
localitãţi
urbane şi
rurale
23. Dez-
voltarea 23.1 Amplificarea activitãţilor de cooperare 2001-2004
coopera- cu organismele naţionale similare din alte
rii inter- tari, prin activarea acordurilor şi
naţionale înţelegerilor bilaterale existente sau prin
convenirea şi semnarea de noi acorduri şi
înţelegeri bilaterale şi multilaterale.
23.2 Respectarea obligaţiilor asumate de 2001-2004
România prin semnarea tratatelor şi
convenţiilor internaţionale privind
neproliferarea şi securitatea nucleara,
protecţia radiologica, gospodãrirea
deşeurilor radioactive etc.
24. Ampli- 24.1 Extinderea cu circa 100 mii ha a 2001-2004
ficarea suprafeţei pãdurilor şi a altor forme de
rolului vegetaţie forestierã.
ecologic 24.2 Realizarea de perdele forestiere în
al padu- zonele expuse la aridizare. 2001-2004
rilor 24.3 Gestionarea durabila a fondului cinegetic 2001-2004
şi a celui piscicol din apele de munte.
24.4 Creşterea exigenţei legislaţiei în decembrie
apãrarea pãdurilor. 2001-2002
XIII. Şti- 1. Sim- 1.1 Elaborarea strategiei de dezvoltare a septembrie
mularea plificarea sectorului IMM 2001
intreprin- şi imbuna- 1.2 Promovarea unui proiect de act normativ decembrie
derilor tatirea de revizuire a <>Decretului-lege nr. 54/1990 2001
mici şi cadrului privind libera initiativa.
mijlocii, legislativ 1.3 Promovarea unui proiect de act normativ decembrie
precum şi şi admi- pentru simplificarea sistemului de 2001
a coope- nistrativ, licentiere.
ratiei. susţinerea
Între- organiza- 1.4 Promovarea unui proiect de act normativ august
prinderi tiilor de privind simplificarea procedurilor de 2001
mici şi reprezen- autorizare pentru IMM.
mijlocii tare a 1.5 Prezentarea proiectului de Raport anual anual,
sectorului al Guvernului cu privire la dezvoltarea septembrie
IMM şi sectorului IMM, conform <>Legii nr. 133/1999 .
consulta- 1.6 Organizarea de reuniuni şi conferinţe 2001-2004
rea lor regionale şi/sau naţionale pentru identifi-
carea şi gãsirea soluţiilor la problemele
majore ale dezvoltãrii sectorului IMM.
1.7 Identificarea şi analiza cerinţelor decembrie
acquisului comunitar în domeniul IMM. 2001
2. Dez- 2.1 Identificarea de programe finanţate din 2001-2004
voltarea surse externe pentru organizarea, structurarea
funcţiei şi susţinerea organizaţiilor de reprezentare
Ministeru- a intereselor IMM la nivel naţional şi local.
lui pentru 2.2 Monitorizarea efectelor mãsurilor şi
Intreprin- programelor de dezvoltare a IMM. 2001-2004
derile 2.3 Constituirea şi menţinerea unei baze de noiembrie
Mici şi date statistice coerente privind IMM; 2001
Mijlocii şi realizarea unei reţele informatice proprii.
Cooperatie 2.4 Derularea de programe de instruire a
de evalu- personalului MIMMC. 2001-2004
are a com- 2.5 Identificarea unor surse de finanţare trimestrul
plexului externa pentru auditarea gratuita a unui I 2002-
de poli- esantion reprezentativ de 50 de IMM în vederea 2003
tici şi demonstrãrii avantajelor IAS.
mãsuri
pentru
dezvolta-
rea IMM
3. Imbu- 3.1 Realizarea Raportului de evaluare a aprilie
natatirea proiectelor de finanţare a IMM din surse 2001
accesului externe.
IMM la 3.2 Derularea schemei de creditare pentru 2001-2002
finanţare IMM din Programul PHARE RO 9809 - MARR Fund,
cu o componenta de grant în judeţele Gorj
şi Hunedoara.
3.3 Continuarea derulãrii programului de 2001-2004
credite pentru IMM (RO 9711) şi monitori-
zarea acestuia, cu raportari semestriale
la Guvern.
3.4 Demararea programului RICOP - iunie
componenta IMM. 2001
3.5 Elaborarea de programe de finanţare 2001-2004
pentru IMM cu sprijin financiar extern
şi/sau de la bugetul de stat: microcredite,
scheme de creditare, acordarea de asistenta
pentru dezvoltarea sistemelor moderne de
finanţare, granturi pentru promovarea
antreprenoriatului şi înfiinţarea de între-
prinderi şi pentru proiecte/activitãţi
specifice (protecţia mediului, cercetare-
dezvoltare, inovare, transfer de tehnologie,
introducerea standardelor de calitate,
subcontractare).
3.6 Constituirea Fondului naţional de garantare septembrie
a creditelor pentru IMM, conform Legii 2001
nr. 133/1999.
3.7 Constituirea Fondului naţional de trimestrul
cogarantare a creditelor pentru IMM. III 2002
3.8 Elaborarea şi implementarea de programe 2002-2004
de cofinantare şi asistenta pentru
întreprinzãtorii privati, în vederea
îmbunãtãţirii capacitãţii acestora
de a accesa surse financiare şi de a le
utiliza eficient.
3.9 Asigurarea participãrii IMM la programe 2001-2004
comunitare - al IV-lea Program multianual
pentru IMM 2001-2006 (cofinantare anuala de la
bugetul de stat).
3.10 Examinarea oportunitãţii de înfiinţare a decembrie
unui fond de investiţii pentru proiecte 2001
desfãşurate de întreprinderi nou-create.
3.11 Finanţarea IMM prin programe PHARE şi 2002-2004
mobilizarea de alte surse internaţionale de
finanţare.
3.12 Pregãtirea componentei IMM din
Programul PHARE 2000. 2001-2002
3.13 Elaborarea de programe pentru sprijinirea 2001-2004
IMM în colaborare cu alte instituţii.
4. Imbuna- 4.1 Stabilirea şi punerea în funcţiune a unui mai 2001
tatirea mecanism pentru primirea şi prelucrarea recla-
ofertei de matiilor, opiniilor, sugestiilor din partea
servicii întreprinzãtorilor şi a organizaţiilor de
pentru IMM întreprinzãtori.
în vederea 4.2 Stabilirea criteriilor şi procedurilor de iunie
creşterii acreditare a centrelor de consultanţa. 2001
performan- 4.3 Constituirea reţelei naţionale de centre 2001-2004
telor în de consultanţa şi management al informaţiilor
afaceri şi pentru IMM, conform <>Legii nr. 133/1999 .
a capaci- 4.4 Elaborarea de programe de pregatire 2001-2004
tatii IMM profesionalã destinate managerilor şi
de a ope- angajaţilor IMM, conform <>Legii nr. 133/1999 .
ra, inclu- 4.5 Elaborarea unui program de informare
siv pe pentru întreprinzãtori. 2001-2004
pieţe 4.6 Formularea unei strategii de pregãtire a trimestrul
externe resurselor umane, introducerea de discipline II 2002
axate pe antreprenoriat în învãţãmântul liceal
şi universitar.
4.7 Sprijinirea iniţiativelor de dezvoltare de 2003-2004
incubatoare de afaceri, centre de inovare.
4.8 Sprijinirea utilizãrii tehnologiei 2001-2004
informatiei în IMM şi a transferului de
tehnologie cãtre IMM.
4.9 Elaborarea şi implementarea de programe 2001-2004
pentru încurajarea activitãţilor care
contribuie la lãrgirea pieţelor intreprin-
derilor şi, cu prioritate, la dezvoltarea
exporturilor prin sprijin financiar şi
asigurãri de risc pentru operaţiuni de comerţ
exterior, accesul la informaţii privind
pieţele interne şi externe, pentru realizarea
de acţiuni promotionale, expoziţii în ţara şi
în strãinãtate.
Cooperatie 5. Spri- 5.1 Elaborarea unui program naţional privind iunie 2001
jinirea consolidarea şi dezvoltarea miscarii coopera-
miscarii tiste, cu consultarea ministerelor şi
coopera- sistemelor cooperatiste existente, în vederea
tiste în creşterii contribuţiei acesteia la evoluţia
societatea generalã economicã şi socialã a tarii.
româneascã 5.2 Elaborarea unui program privind stimularea trimestrul
infiintarii şi dezvoltãrii unor organizaţii II 2002
cooperatiste din domeniile: sãnãtate şi
asistenta, servicii publice ieşite de sub
controlul statului, consultanţa, servicii pentru
comunitate.
5.3 Asigurarea accesului organizaţiilor coope- septembrie
ratiste la fondurile PHARE, fondurile de 2001
preaderare la Uniunea Europeanã, fonduri din
privatizare, în vederea asistenţei tehnice
privind implementarea sistemului de asigurare
a calitãţii şi certificare a acesteia conform
normelor ISO-9000 şi normelor europene EN.
6. Asigu- 6.1 Finalizarea procesului legislativ referitor mai 2001
rarea ca- la adoptarea proiectului de lege privind
drului le- organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
gislativ meşteşugãreşti.
favorabil 6.2 Elaborarea şi prezentarea la Parlament
dezvolta- a unor proiecte de acte normative privind:
rii siste- ● organizarea şi funcţionarea sistemului
melor coo- cooperatist în agricultura; mai 2001
peratiste ● sistemul cooperatist pentru domeniul
în econo- forestier; iunie 2001
mie ● sistemul cooperatist pentru construcţii şi septembrie
exploatare de locuinţe; 2001
● extinderea aplicãrii prevederilor Legii
nr. 133/1999 şi la organizaţiile cooperatiste. iunie 2001
7. Spri- 7.1 Reglementarea problemei proprietãţii asupra iunie 2001
jinirea terenurilor folosite de organizaţiile
organiza- cooperatiste.
tiilor 7.2 Elaborarea unor propuneri de imbunatatire iunie 2001
coopera- a legislaţiei referitoare la persoanele cu
tiste mes- handicap încadrate în munca în organizaţiile
tesuga- cooperatiste.
resti, de 7.3 Elaborarea unui program naţional privind septembrie
producţie sprijinirea activitãţilor din domeniul artei 2001
şi servi- populare, artizanatului şi mestesugurilor
cii şi de artistice.
consum 7.4 Organizarea la nivel naţional, prin Centrul 2001-2004
de Formare şi Management, a unor cursuri
privind formarea managerilor din organizaţiile
cooperatiste, precum şi asistenta pentru mana-
gementul noilor organizaţii cooperatiste
în vederea intaririi capacitãţii de a accesa
surse financiare şi utilizãrii rationale a
acestora.
8. Reali- 8.1 Acordarea de asistenta tehnica în procesul trimestrul
zarea unor de constituire a Consiliului Naţional al II 2002
forme în- Cooperatiilor, cu rolul de a reuni şi
stitutio- reprezenta sistemele cooperatiste componente
nalizate în raporturile cu instituţiile statului.
prin care
sa se asi-
gure con-
sultarea
şi un dia-
log perma-
nent între
reprezen-
tantii
miscarii
coopera-
tiste şi
structurile
legislative
şi decizio-
nale ale
statului
9. Facili- 9.1 Crearea unui sistem prin care serviciile august
tarea par- de administraţie publica sa asigure 2001
ticiparii transparenta asupra conţinutului programelor
unitãţilor de dezvoltare localã şi sprijinirea
cooperati- participãrii organizaţiilor cooperatiste la
ei la pro- realizarea acestora.
gramele
de interes
comunitar
10. Insti- 10.1 Elaborarea unui act normativ care sa trimestrul
tutionali- reglementeze raporturile dintre societãţile II 2002
zarea unor integratoare şi organizaţiile cooperatiste
relaţii de privind realizarea producţiei şi serviciilor
partene- pe orizontala, precum şi schimbul şi transferul
riat între de informaţii şi tehnologie.
intreprin-
derile mici,
mijlocii şi
coopera-
tiste şi
societãţi
inte-
gratoare,
precum şi
realizarea
unui sistem
de transfer
de infor-
matii
11. Promo- 11.1 Elaborarea unui act normativ care sa iulie 2001
varea con- reglementeze metodologia şi sistemul de
tractelor stabilire a criteriilor de performanta pentru
de perfor- produsele şi serviciile finanţate din fondurile
manta pe publice.
produs în
relaţiile
de furni-
zare a unor
produse şi
servicii
finanţate
din fondu-
rile publice
12. Educa- 12.1 Elaborarea, în colaborare cu organizaţiile decembrie
rea şi în- cooperatiste, a unui program naţional privind 2001
formarea cunoaşterea modului de organizare şi functi-
populaţiei onare a organizaţiilor cooperatiste şi
asupra posibilitãţile pe care le oferã acest sistem
activita- pentru integrarea economicã şi socialã a
tii coope- persoanelor disponibile.
ratiei 12.2 Cooperarea cu Ministerul Educaţiei şi septembrie
Cercetãrii pentru buna organizare şi 2001
funcţionare a învãţãmântului cooperatist,
profesional, liceal, postliceal şi universitar.
12.3 Reluarea traditiei şcolilor de arte şi 2002-2004
meserii prin sprijinirea extinderii reţelei
de şcoli de arte şi meserii în toate
resedintele de judeţ.
12.4 Sprijinirea învãţãmântului cooperatist trimestrul
pentru participarea la programele de educaţie III 2002
şi învãţãmânt finanţate de Comunitatea
Europeanã.
12.5 Introducerea în programele analitice ale august
şcolilor generale şi liceelor a unor notiuni 2001
privind miscarea cooperatista.
XIV. Pri- 1. Defi- 1.1 Elaborarea regulamentului de organizare şi martie
vatizarea nirea funcţionare a APAPS care va fi supus aprobãrii 2001
sectorului rolului Guvernului României.
real Autorita-
tii pen-
tru Pri-
vatizare
şi Admi-
nistrarea
Partici-
patiilor
Statului
(APAPS)
în proce-
sul de
adminis-
trare,
monitori-
zare şi
cofinan-
tare a
programe-
lor de re-
structurare
în vederea
maririi
atractivi-
tatii la
privatizare
2. Recon- 2.1 Elaborarea unui pachet de observaţii şi martie
siderarea propuneri rezultate din experienta acumulatã, 2001
legislati- în sensul îmbunãtãţirii, simplificarii şi şi în
ei privind coerentei cadrului legislativ privind continuare
privatiza- privatizarea/restructurarea/lichidarea
rea/re- societãţilor comerciale la care statul deţine
structura- încã participatiuni.
rea/lichi-
darea so-
cietatilor
comerciale
la care
statul are
încã pãrţi-
cipatiuni
3. Defi- 3.1 Elaborarea metodologiei de acordare a martie
nirea ro- sumelor pentru retehnologizare şi modernizare 2001
lului Con- cu concursul tuturor ministerelor şi în
siliului economice. continuare
Intermi-
nisterial
în ceea ce
priveşte
cofinan-
tarea pro-
gramelor
de reteh-
nologizare şi
modernizare
a societa-
tilor co-
merciale,
pe baza
fondurilor
obţinute din
privatizare
şi pe baza
politicilor
sectoriale
elaborate de
ministerele
de ramura
4. Tran- 4.1 Transferul pachetului de acţiuni deţinut martie
sferul de APAPS la Romtelecom cãtre Ministerul 2001
cãtre anu- Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor. şi în
mite mi- continuare
nistere al 4.2 Transferul societãţilor comerciale cu martie
dreptului profil de turism cãtre Ministerul Turismului. 2001
de admi- şi în
nistrare continuare
şi priva- 4.3 Transferul societãţilor comerciale cu martie
tizare a profil de cercetare cãtre Ministerul 2001
unor soci- Educaţiei şi Cercetãrii. şi în
etati co- continuare
merciale 4.4 Transferul societãţilor comerciale S.C. martie
din porto- CONPET - S.A. şi OIL Terminal cãtre 2001
foliul Ministerul Industriei şi Resurselor. şi în
APAPS continuare
5. Contri- 5.1 Oferirea la privatizare a societãţilor iunie 2001
butia la comerciale SIDEX, ALRO şi ALPROM.
implemen-
tarea eco- 5.2 Oferirea la privatizare a 4 din cele iunie 2001
nomiei de 5 societãţi comerciale din componenta
piata privatizare "caz cu caz" (HIDROMECANICA,
funcţiona- ELECTROPUTERE, ROMVAG şi ANTIBIOTICE).
le prin 5.3 Oferirea la privatizare a cel puţin
reducerea 30 din cele 50 de societãţi comerciale din
dimensiu- componenta privatizare. 10 S.C. în
nii secto- iunie 2001
rului de 15 S.C. în
stat din decembrie
economie 2001
5 S.C. în
semestrul
I 2002
5.4 Implementarea programelor de restructurare 2 S.C.(IUG
pentru cel puţin 3 din cele 5 societãţi Craiova,
comerciale din componenta restructurare/ CLUJANA -
lichidare (IUG-Craiova, CLUJANA - Cluj, Cluj) în
ROMAN - Braşov, SIDERURGICA - Hunedoara, iunie 2001
NITRAMONIA - Fagaras). 1 S.C.
(ROMAN
Braşov) în
decembrie
2001
5.5 Implementarea programelor de restructurare 2001-2004
pentru SIDERURGICA - Hunedoara, NITRAMONIA -
Fagaras.
5.6 Privatizarea Societãţii Naţionale a Sarii. 2004
5.7 Elaborarea de programe specifice de august
privatizare şi crearea de locuri de munca 2001-2004
în zonele cu impact social major.
5.8 Asigurarea transferului de proprietate decembrie
prin majorãri de capital în societãţile 2001-2004
comerciale de importanta deosebita, urmând
ca ponderea sectorului de stat sa se reducã
substanţial în timp.
6. Res- 6.1 Elaborarea unui program de acţiune vizând
tructura- restructurarea sau privatizarea sectorului
rea şi siderurgic, bazat pe acordul comun al
privati- Autoritãţii pentru Privatizare şi Administrarea
zarea Participatiilor Statului (APAPS) şi al Uniunii
sectorului Europene:
siderurgic ● programarea discuţiilor cu APAPS şi ulterior
cu Uniunea Europeanã; iunie 2001
● emiterea actului decizional privind Programul decembrie
comun de acţiune. 2001
7. Conti- 7.1 Privatizarea a 300 de societãţi comerciale
nuarea mijlocii şi mici prin toate metodele prevãzute
procesului de lege, inclusiv utilizarea pieţei de capital:
de priva- ● 100 de societãţi comerciale; iunie 2001
tizare a ● 200 de societãţi comerciale. decembrie
societãţi- 2001
lor comer- 7.2 Privatizarea a 150 de societãţi comerciale
ciale din prin vânzarea pachetelor reziduale deţinute
industrie încã de APAPS:
prin atra- ● 50 de societãţi comerciale; iunie 2001
gerea de ● 100 de societãţi comerciale. decembrie
investi- 2001
tori ro-
mani şi
strãini
care demon-
streaza un
real po-
tential fi-
nanciar şi
care pre-
zinta ga-
rantii în
realizarea
de inves-
titii în
perioada
postpri-
vatizare
8. Stimu- 8.1 Stimularea dezvoltãrii sectorului privat iunie
larea în- ca element de complementaritate al procesului 2001-2004
treprinza- de privatizare.
torilor
privati
pentru
infiinta-
rea şi
dezvolta-
rea între-
prinderilor
mici şi
mijlocii,
prin tran-
sferul cãtre
sectorul
privat, în
condiţiile
legii, al
activelor şi
mijloacelor
fixe dispo-
nibile din
societãţile
comerciale
cu capital
de stat
9. Conti- 9.1 Ofertarea a 30 de societãţi comerciale 2002-2003
nuarea mijlocii, la care APAPS este acţionar
procesului majoritar, în pachete de câte 5, organizate
de priva- pe domenii de activitate.
tizare/re- 9.2 Ofertarea a 15 societãţi comerciale mari, 2002-2003
structura- la care APAPS deţine pachetul de control
re/lichi- (> 33% şi < 50%), în pachete de câte 5,
dare, cu organizate pe domenii de activitate.
asistenta 9.3 Ofertarea pachetelor reziduale la
bãncilor societãţile comerciale rãmase în anual
de inves- portofoliul APAPS (< 33%).
titii şi
a firmelor
de consul-
tanta în-
ternatio-
nale, a
unor soci-
etati co-
merciale
la care
APAPS
este acti-
onar
10. Conti- 10.1 Cesiuni de acţiuni între societãţile de 2001-2004
nuarea investiţii financiare (SIF) şi APAPS în
procesului funcţie de ponderea voturilor în adunarea
de regula- generalã a actionarilor (AGA), în vederea
rizare a realizãrii celor mai bune tranzacţii de
ponderii privatizare.
pachetelor
între APAPS
şi SIF-uri,
în vederea
sporirii
atractivi-
tatii la
privatiza-
re a unor
societãţi
comerciale
XV. Secto- 1. Conso- 1.1 Continuarea privatizãrii Bãncii Agricole
rul bancar lidarea - S.A. 2001-2002
şi de sistemului
asigurãri bancar,
creşterea
eficientei
acestuia
şi reduce-
rea costu-
rilor de
interme-
diere
2. Conti- 2.1 Revizuirea şi actualizarea programului de decembrie
nuarea privatizare a Bãncii Comerciale Romane - S.A. 2001
procesului (B.C.R.) pentru eficientizarea acestui proces,
de priva- inclusiv prin majorarea capitalului bãncii.
tizare şi 2.2 Implementarea programului de eficientizare semestrul
restructu- a B.C.R. şi privatizarea acesteia. I 2003
rare în 2.3 Restructurarea activitãţii Eximbank - decembrie
sectorul S.A. în scopul stimulãrii exportului şi 2001
bancar şi creşterii indicatorilor de performanta
de asigu- ai bãncii.
rari 2.4 Întãrirea supravegherii pieţei asigura- decembrie
rilor şi crearea condiţiilor pentru capita- 2001
lizarea operatorilor de profil prin privati-
zarea în condiţii de eficienta şi transparenta
a societãţilor de asigurãri cu capital de stat,
aflate în portofoliul APAPS.
3. Re- 3.1 Elaborarea, la propunerea Casei de Economii 2001-2002
structura- şi Consemnaţiuni, de cãtre Ministerul
rea Casei Finanţelor Publice, cu avizul B.N.R., a unui
de econo- proiect de act normativ pentru modificarea şi
mii şi completarea <>Legii nr. 66/1996 privind
Consemna- reorganizarea CEC din România, precum şi a
tiuni; proiectului de H.G. privind statutul CEC.
dialog 3.2 Promovarea unui dialog permanent cu insti- 2001-2004
permanent tutiile financiare internaţionale (FMI, BIRD,
cu insti- UE, BERD, BEI), în vederea stabilirii unui
tutiile parteneriat real şi a unui climat de încredere,
financiare urmãrindu-se:
interna- ● obţinerea unui semnal favorabil din partea
tionale FMI cãtre piata privatã de capital;
● asigurarea finanţãrii deficitului bugetar
din surse externe;
● asigurarea finanţãrii din credite externe a
programelor/proiectelor investitionale.
4. Recu- 4.1 Accelerarea procedurilor juridice în iunie 2001
perarea domeniul recuperãrii creanţelor bancare,
creanţelor precum şi în ceea ce priveşte competentele şi
bancare obligaţiile Oficiului pentru Valorificarea
Creanţelor Bancare.
Asigurãri 5. Dez- 5.1 Crearea unui nou plan de conturi specific decembrie
voltarea pentru asigurãri, care va tine seama de 2001
pieţei de particularitãţile acestui tip de activitate,
asigurãri asigurându-se armonizarea reglementãrilor
prin adap- contabile şi a sistemului de raportare
tarea specifice domeniului de asigurare-reasigurare,
practici- la prevederile Directivelor europene.
lor inter-
naţionale
de asigu-
rari la
condiţii-
le reale
din
România
XVI. Atra- 1. Imbu- 1.1 Înfiinţarea unui departament în subordinea ianuarie
gerea de natatirea directa a primului-ministru (one stop office) 2001
investiţii cadrului care sa permitã accesul facil al investitorilor
strãine legislativ strãini importanti la structurile de decizie
şi insti- guvernamentale.
tutional 1.2 Definirea domeniilor strategice pentru martie
atragerea de investiţii strãine. 2001
1.3 Elaborarea de propuneri concrete pentru martie
înlãturarea obstacolelor intampinate de 2001
investitorii strãini în România, în special
în ceea ce priveşte legislaţia, contabilitatea,
serviciile bancare şi financiare.
1.4 Inventarierea proiectelor de investiţii martie
strãine aflate în diverse faze de derulare 2001
în România şi care sunt blocate sau întârziate;
propunere de soluţii.
1.5 Iniţierea unor programe de înfrãţire martie
(twinning) cu instituţii specializate 2001
în atragerea investiţiilor strãine din
Uniunea Europeanã.
1.6 Stabilirea unui dialog permanent cu ianuarie-
asociaţiile investitorilor strãini martie
din România. 2001
2. Initi- 2.1 Reluarea relaţiilor cu instituţiile martie
erea de internaţionale din domeniul atragerii în 2001
acţiuni de investiţiilor strãine: Asociaţia Mondialã
cooperare a Agentiilor de Promovare a Investiţiilor
interna- Strãine, Asociaţia Agentiilor de Promovare
tionala în a Investiţiilor Strãine din ţãrile membre
domeniu CEFTA, Reţeaua IPANet coordonata de
MIGA/Banca Mondialã, OPIC şi altele.
3. Elabo- 3.1 Elaborarea "Codului de promovare a
rarea de investiţiilor". iunie 2001
politici 3.2 Asigurarea implementarii prevederilor 2001-2002
pentru "Codului de promovare a investiţiilor",
atragerea precum şi corelarea prevederilor acestuia
investi- cu restul legislaţiei.
tiilor 3.3 Stabilirea unui portofoliu anual de 2001-2004
strãine în proiecte de investiţii prioritare, pentru
România care se va urmãri atragerea de investitori
strãini semnificativi.
3.4 Asigurarea unui mecanism de monitorizare 2001- 2002
a fluxurilor de investiţii strãine conform
practicilor OECD.
3.5 Alinierea la cadrul institutional privind decembrie
atragerea investiţiilor strãine din ţãrile 2001
Uniunii Europene.
4. Asigu- 4.1 Realizarea unei reţele naţionale de 2001-2004
rarea de colaborare între sectorul public şi cel privat,
servicii pe regiuni, destinatã promovãrii investiţiilor
pentru strãine şi rezolvarii operative a problemelor
investi- cu care se pot confrunta pe plan local
torii investitorii strãini.
strãini 4.2 Diversificarea serviciilor oferite 2001-2002
investitorilor strãini în conformitate
cu practica internationala.
5. Dez- 5.1 Stabilirea unui mecanism permanent de septembrie
voltarea colectare a proiectelor de investiţii 2001
de relaţii româneşti din sectorul public şi privat care
de parte- vor fi promovate de cãtre investitorii strãini.
neriat 5.2 Asigurarea participãrii efective a repre- 2001-2004
între sec- zentantilor sectorului privat din România la
torul pu- stabilirea obiectivelor din domeniul atragerii
blic şi investiţiilor strãine.
cel privat 5.3 Introducerea şi extinderea sistemului iulie 2001
în activi- Internet pentru promovarea investiţiilor
tatea de strãine.
atragere 5.4 Simplificarea avizelor pentru investiţii. iulie-
a investi- decembrie
tiilor 2001
strãine
6. Reali- 6.1 Realizarea de materiale şi acţiuni 2002-2004
zarea de promotionale destinate atragerii de
activitãţi investitori strãini la nivelul practicilor
promotio- internaţionale.
nale des-
tinate
atragerii
de inves-
titori
strãini
XVII. Dez- 1. Promo- 1.1 Sprijinirea actualului regim liberalizat începând
voltarea varea tra- de export. cu
activita- tamentului anul 2001
tilor de egal al 1.2 Evitarea introducerii de facilitãţi începând
comerţ. consuma- fiscale la export şi/sau în legatura cu
Comerţ torului în cu componenta localã. anul 2001
exterior raport cu
producã-
torul şi
elaborarea
unor pro-
grame de
natura sa
asigure
creşterea
ponderii
produselor
finite cu
grad ridi-
cat de pre-
lucrare în
cadrul ex-
porturilor
româneşti
2. Promo- 2.1 Menţinerea nivelului actual al protecţiei începând
varea unei vamale pentru importul de produse agricole cu
politici (sau reducerea acesteia pe baza de negocieri) anul 2001
comerciale
în domeniu
agricol,
complemen-
ţara
politicii
interne
agricole
3. Redu- 3.1 Reducerea unilaterala şi treptata a taxelor 2001-2004
cerea la vamale în regim CNF pana la nivelurile
minimum a echivalente ale TARIC.
socului 3.2 Negocierea de acorduri de liber schimb cu 2001-2004
rezultat unele tari care au încheiat acorduri similare
din adop- cu UE (de exemplu: Israel, ţãrile baltice).
tarea
"dintr-o
data" a
tarifului
vamal co-
mun al UE
4. Elimi- 4.1 Relaxarea reglementãrilor privind relaţiile iunie 2001
narea comerciale de tip compensaţie/barter (de
obstacole- exemplu: exportul unor categorii de produse
lor în este condiţionat de plata în valuta forte;
calea uti- neacceptarea plãţii cu "mãrfuri tari" a
lizarii importului de bunuri de consum).
întregului
potenţial
de export
4.2 Revizuirea normelor privind încasãrile la iunie 2001
export în vederea eliminãrii condiţiilor
inechitabile şi excesive din punct de vedere al
uzantelor de afaceri (de exemplu: perioada de
încasare obligatorie de 90 de zile pentru
o gama larga de produse; interzicerea, ca re-
gula generalã, de la export a produselor a
cãror plata se face într-o perioada mai lungã).
5. Mãsuri 5.1 Întãrirea caracterului stabil şi previzibil
de politi- al tarifului vamal de import prin:
ca comer- ● respectarea angajamentelor de reducere a 2001-2004
ciala taxelor vamale la produsele agricole asumate
prin <>Legea nr. 134/1994 , în baza cãreia România
a devenit membra a OMC;
● continuarea activitãţii de consultare a anual
mediului economic (asociaţii de producãtori
şi/sau exportatori-importatori) pentru
determinarea nivelului de protecţie vamalã
aplicabil în fiecare an calendaristic;
● evitarea folosirii mãsurilor de reduceri 2001-2004
temporare ale taxelor vamale în limita unor
contingente valorice sau cantitative. În cazul
în care asemenea mãsuri se vor impune,
pãstrarea caracterului neutru al facilitãţilor
acordate, fãrã diferentiere între producãtori
sau importatori;
● deschiderea anuala de contingente de acces anual
minim şi/sau curent pentru acele produse
agricole pentru care exista angajamente asumate
în cadrul OMC şi administrarea transparenta şi
neutra a acestor contingente;
● continuarea acţiunilor de preluare anuala a
modificãrilor de nomenclatura, la nivelul
Organizaţiei Mondiale a Vamilor şi al
Nomenclaturii Combinate a Uniunii Europene; anual
● elaborarea anuala a Ghidului de utilizare a anual
tarifului vamal de import care conţine atât
nivelul aplicabil al taxelor vamale, cat şi
concesiile acordate de România în cadrul
Acordului de Asociere la Uniunea Europeanã,
prin acorduri de comerţ liber sau prin alte
sisteme vamale preferenţiale;
● îmbunãtãţirea sistemului de determinare a decembrie
valorii mãrfurilor în vama pentru stingerea 2001
diferendului din cadrul OMC initiat de S.U.A.;
● continuarea sustinerii în cadrul OMC a 2003
cererii de prelungire a perioadei de tranzitie
pentru mãsurile investitionale aplicate de
România.
5.2 Asigurarea respectãrii angajamentelor 2001-2004
asumate în cadrul OMC pentru structura şi
nivelul subvenţiilor la exportul de produse
agricole, precum şi pentru domeniul mãsurilor
de sprijin intern din agricultura.
5.3 Asumarea de mãsuri de deschidere de piata 2003
a sectorului de servicii, în conformitate cu
angajamentele asumate în cadrul OMC (GATT).
5.4 Iniţierea unor programe de dezvoltare trimestrul
regionala pe principiul complementaritatii III 2002-
practicat în ţãrile CEFTA. 2003
5.5 Protejarea producãtorilor interni fata de 2001-2004
eventualele acţiuni de concurenta neloialã ale
partenerilor externi prin:
● elaborarea şi perfecţionarea mecanismelor
necesare aplicãrii operative şi eficiente a
instrumentelor de apãrare comercialã, cum
sunt: mãsuri de salvgardare în cazul în care
volumul importurilor afecteazã producãtorii
nationali sau mãsuri antidumping şi compensa-
torii în cazul concurentei neloiale, rezultate
din practicarea de cãtre partenerii externi a
unor preţuri de dumping sau subvenţionate la
exporturile în România, preţuri de natura
sa producã grave prejudicii producãtorilor
nationali;
● analiza periodicã a evoluţiei importurilor
de produse sensibile pentru producţia interna
şi propunerea de mãsuri operative care sa
previnã apariţia de situaţii de criza;
● perfecţionarea mecanismului şi metodelor de
colaborare cu asociaţiile de producãtori, în
scopul informãrii acestora cu privire la
condiţiile şi modul de acţiune pentru uti-
lizarea mecanismelor de apãrare comercialã;
● alinierea graduala şi dinamica a instru-
mentelor şi mecanismelor de protecţie la
structura şi nivelurile celor practicate în
Uniunea Europeanã, pentru a se evita efectele
de impact negativ în momentul integrãrii.
5.6 Asigurarea corelãrii între mãsurile de 2001-2004
politica comercialã adoptate de România şi
obligaţiile asumate prin acordurile
internaţionale.
5.7 Promovarea, în relaţiile cu alte instituţii 2001-2004
şi organizaţii din România, a ideii ca mãsurile
de politica comercialã nu se pot substitui
mecanismelor de politica sectoriala.
6. Promo- 6.1 Îmbunãtãţirea condiţiilor de acces al
varea şi produselor româneşti pe pieţele ex-
stimularea terne prin:
exportului ● valorificarea oportunitatilor/facilitãţilor 2001-2004
oferite de Acordul european, acordurile de
comerţ liber, SGP,SGPC, P-16 şi acordurile
comerciale bilaterale;
● negocierea de noi acorduri de comerţ liber, 2001-2004
în principal cu ţãrile care au un regim
preferenţial cu Uniunea Europeanã, de noi
acorduri comerciale cu ţãrile cu potenţial de
absorbţie pentru exporturile româneşti.
6.2 Participarea cu pavilioane naţionale la 2001-2004
târguri şi expoziţii internaţionale, în
vederea prezentãrii şi promovãrii ofertei de
mãrfuri şi servicii româneşti la export.
6.3 Organizarea de misiuni economice specia- anual
lizate pe produse/grupe de produse pe pieţe de
interes pentru exportul romanesc.
6.4 Organizarea în ţara de intalniri între anual
reprezentanţi ai compartimentelor de import din
cadrul marilor firme/asociaţii din strãinãtate
şi potentialii furnizori romani.
6.5 Îmbunãtãţirea activitãţii reprezentantelor decembrie
economice şi comerciale din strãinãtate; 2001
includerea acestora într-un sistem infor-
mational unitar.
6.6 Creşterea rolului Centrului Roman de Comerţ 2001-2004
Exterior în activitatea de informare comercialã
şi asistenta de specialitate pentru sprijinirea
societãţilor comerciale cu activitate de
export. Valorificarea facilitãţilor oferite de
"TRADE POINT" pentru promovarea exportului.
6.7 Asigurarea stabilitatii şi a predictibi- 2001-2004
litatii regimului de export şi import.
6.8 Identificarea obstacolelor care afecteazã 2001-2002
utilizarea întregului potenţial de export în
vederea eliminãrii acestora.
6.9 Perfecţionarea pregãtirii profesionale a 2001-2004
funcţionarilor publici din Departamentul
pentru Comerţ Exterior şi Promovare Economicã,
precum şi organizarea unor forme specifice de
pregãtire profesionalã, de genul "TRAIN FOR
TRADE", pentru societãţile comerciale cu
activitate de export şi import.
6.10 Continuarea procesului de recapitalizare decembrie
a Eximbank şi perfecţionarea activitãţii ei, 2001
pentru susţinerea într-o mãsura mai mare a
finanţãrii producţiei de export şi a expor-
tului.
6.11 Dimensionarea fondurilor bugetare pentru anual
a susţine şi a dezvolta mecanismele de
stimulare şi promovare a producţiei de export
şi a exportului (bonificatii de dobanda la
credite, garantarea şi asigurarea creditelor de
export, susţinerea programelor de participare
la târguri şi expoziţii internaţionale, de
organizare de misiuni economice şi de promovare
a ofertei româneşti de bunuri şi servicii în
cadrul programelor de reconstrucţie a unor zone
din Balcani).
6.12 Constituirea mecanismelor de stimulare a 2001-2002
producţiei agricole şi a exportului de produse
agricole, în conformitate cu facilitãţile
oferite de cadrul juridic internaţional.
6.13 Punerea în aplicare a facilitãţilor decembrie
aferente dezvoltãrii producţiei şi a expor- 2001
tului, prevãzute de legislaţia în vigoare.
7. Dez- 7.1 Crearea cadrului legal pentru desfãşurarea 2002
voltarea comerţului electronic armonizat cu reglementa-
comerţului rile internaţionale, care cuprinde, în
electronic principal, Legea privind Codul tehnologiei
informaţiilor, Legea semnãturii electronice,
Legea comerţului electronic, împreunã cu un
pachet de alte legi referitoare la asigurarea
protecţiei şi confidenţialitãţii datelor,
asigurarea securitãţii informaţiilor şi a
tranzacţiilor etc.
7.2 Crearea şi perfecţionarea paginii website decembrie
pe reţeaua Internet a Departamentului pentru 2001
Comerţ Exterior şi Promovare Economicã şi
constituirea în cadrul acesteia a unui pachet
de servicii electronice de informare şi
instruire a agenţilor economici, a ofertei
României de export de produse şi servicii.
7.3 Organizarea sistemului de comunicaţii prin 2001-2003
posta electronica (e-mail) şi a telefoniei
electronice a Departamentului pentru Comerţ
Exterior şi Promovare Economicã cu
reprezentanţii reţelei externe şi principalele
instituţii guvernamentale şi organizaţii
profesionale; conectarea on-line a reţelei
externe la baza de date a Departamentului
pentru Comerţ Exterior şi Promovare Economicã
cu linkuri la principalii furnizori de servicii
din ţara; pregãtirea şi orientarea reprezentan-
tilor comerciali în strãinãtate cãtre domenii
cum ar fi: utilizarea Internet, a poştei
electronice, elaborarea de studii de piata prin
care sa se identifice nise de piata, produse
şi servicii care sa fie promovate.
7.4 Sprijinirea, în cadrul unui program 2002-2003
naţional unitar, integrat, a introducerii
programelor de servicii bancare on-line,
lãrgirea considerabila a utilizãrii cãrţilor
de credit/debit în plata bunurilor şi
serviciilor; sprijinirea utilizãrii Internet
de cãtre asociaţiile profesionale şi
societãţile comerciale.
7.5 Realizarea, cu sprijinul Centrului Roman de 2002
Comerţ Exterior, a unui sistem informaţional
sectorial, de genul BtoB, la nivelul Europei de
Sud-Est. Cu ajutorul acestui proiect s-ar
stimula dezvoltarea schimburilor comerciale
între ţãrile din Europa de Sud-Est. Totodatã
s-ar putea valorifica mai bine avantajele
conferite de cumulul de origine paneuropean.
Cooperarea 8. Reali- 8.1 Identificarea de potenţiali investitori decembrie
economicã zarea de strãini (consortii financiar-bancare, 2001
interna- instalaţii concerne industriale) care pot asigura
tionala şi echipa- cofinantarea pentru realizarea Unitãţii 2
mente la de la Centrala Nuclearelectrica - Cernavoda.
obiective 8.2 Clarificarea problemelor legate de martie
complexe continuarea participãrii României la 2001
pentru a- construirea sau sistarea lucrãrilor la
sigurarea Combinatul de la Krivoi Rog - Ucraina.
industriei 8.3 Iniţierea de contacte în vederea stabilirii septembrie
cu materii unor acorduri care sa susţinã realizarea 2001
prime şi oleoductului Constanta - Trieste.
materiale
de baza,
inclusiv
cu resurse
energetice
În dome- 9. Inten- 9.1 Continuarea activitãţii de examinare a 2001-2004
niul re- sificarea tuturor iniţiativelor legislative din domeniul
latiilor reprezen- economic, comercial sau cu efecte asupra
economice tarii angajamentelor României din cadrul OMC.
interna- României 9.2 Elaborarea şi susţinerea mandatului de martie
tionale la activi- negociere în cadrul OMC pentru domeniul come- 2001
tatea OMC rtului cu produse agricole.
în scopul 9.3 Elaborarea şi susţinerea mandatului de aprilie
dezvolta- negociere în cadrul OMC pentru domeniul comer- 2001
rii opor- tului cu servicii.
tunitati- 9.4 Elaborarea şi susţinerea mandatului de 2001-2002
lor de negociere în cadrul OMC pentru varianta în care
export de se va decide organizarea unei runde de
bunuri şi negocieri comerciale multilaterale.
servicii 9.5 Fundamentarea deciziei de participare a decembrie
României la Acordul plurilateral privind 2001
achiziţiile publice sau la noile negocieri
comerciale pentru un acord multilateral în
acest domeniu.
9.6 Fundamentarea şi susţinerea participãrii 2002
României la noile negocieri din cadrul OMC
privind liberalizarea produselor de tehnologie
a informaţiilor.
10. Valo- 10.1 Definitivarea Protocolului adiţional decembrie
rificarea privind noile concesii bilaterale în comerţul 2001
superioarã cu produse agricole de baza, anexa la Acordul
a prevede- European (negocierile propriu-zise au fost
rilor din finalizate în mai 2000, iar rezultatele lor
Acordul se aplica pe o baza autonomã de la 1 iulie
European 2000).
şi conti- 10.2 Definitivarea Protocolului adiţional decembrie
nuarea ne- privind vinurile şi bãuturile alcoolice, 2001
gocierilor anexa la Acordul European (negocierile propriu-
pentru zise au fost finalizate în septembrie 2000, iar
imbunata- partea comercialã a viitorului protocol urmeazã
tirea ca- sa se aplice de la 1 ianuarie 2001).
drului 10.3 Desfãşurarea de negocieri cu Comisia 2001-2002
juridic Europeanã pentru continuarea liberalizarii în
bilateral comerţul bilateral cu produse agricole
actual transformate.
10.4 Studierea posibilitatii unor negocieri cu 2002-2004
Comisia Europeanã pentru continuarea
liberalizarii în comerţul reciproc cu produse
agricole de baza.
10.5 Pregãtirea condiţiilor necesare pentru 2001-2002
demararea negocierilor cu Comisia Europeanã
privind încheierea unui Protocol de evaluare a
conformitatii produselor.
10.6 Participarea Departamentului comerţ la 2002
eventualele negocieri dintre România şi
Comisia Europeanã pentru încheierea unui acord
de echivalenta în domeniul veterinar şi
fitosanitar.
10.7 Prelungirea, pe baze anuale, a sistemului 2002
de dubla supraveghere la exportul romanesc de
produse siderurgice în Uniunea Europeanã.
10.8 Continuarea practicii de amendare a anual
regulilor de origine care fac obiectul
sistemului de cumul paneuropean de origine a
mãrfurilor (la care participa Uniunea Europeanã,
ţãrile candidate la aderare, ţãrile AELS).
11. Utili- 11.1 Exercitarea de cãtre România a presedin- decembrie
zarea tiei Comitetului Mixt al Acordului 2001
acorduri- central-european de comerţ liber (CEFTA) pe
lor de anul 2001 şi promovarea, în acest context, a
comerţ li- intereselor comerciale specifice României.
ber în ve- 11.2 Examinarea posibilitatii largirii CEFTA 2001-2004
derea ma- prin aderarea de noi membri.
jorarii 11.3 Finalizarea negocierilor pentru încheierea decembrie
substan- unui acord de comerţ liber cu statul Israel. 2001
tiale, 11.4 Pregãtirea semnãrii şi intrarea în vigoare decembrie
cantitãţi- a acordului de comerţ liber cu Lituania. 2001
ve şi ca- 11.5 Desfãşurarea de consultãri exploratorii şi 2001-2004
litative, negocieri pentru încheierea de noi acorduri de
a expor- comerţ liber cu tari din Europa (Croatia,
turilor şi Macedonia, Letonia, Estonia, Iugoslavia etc.).
extinderea 11.6 Desfãşurarea de consultãri exploratorii şi 2001-2004
acestora negocieri pentru încheierea unor acorduri de
în funcţie comerţ liber transcontinentale (Maroc, Egipt,
de intere- Mexic, ţãrile MERCOSUR, Chile, Republica Africa
sele po- de Sud etc.).
litice, 11.7 Perfecţionarea cadrului juridic 2001-2004
economice reprezentat de actualele acorduri de comerţ
şi comer- liber încheiate de România, în funcţie de
ciale ale rezultatele viitoarei runde de negocieri
României comerciale multilaterale, de evolutiile în
relaţiile cu Uniunea Europeanã şi de
interesele economice şi comerciale specifice
ale României.
12. Pers- 12.1 Definirea cadrului juridic intern pentru decembrie
pectiva pregãtirea aderãrii României la OCDE. 2001
aderãrii 12.2 Declararea şi promovarea pe plan extern 2001-2002
României a obiectivului României de a deveni membru al
la Organi- OCDE; efectuarea de demersuri în acest sens pe
zatia pen- lângã Consiliul OCDE.
tru Coope- 12.3 Extinderea participãrii României în 2001-2002
rare şi calitate de observator la activitãţile
Dezvoltare grupelor de lucru sectoriale ale OCDE, ca o
Economicã pregãtire a viitoarelor negocieri de aderare.
(OCDE) 12.4 Convenirea cu Consiliul OCDE a unui 2002
Program-cadru pentru parteneriat în aderare.
12.5 Negocierea, în funcţie de îndeplinirea 2003
criteriilor necesare, a aderãrii României la
OCDE.
13. Promo- 13.1 Participarea activa la activitãţile 2001-2004
varea în- grupului de lucru pentru comerţ şi dezvoltare
tereselor economicã.
comerciale
ale
României
în cadrul
Organiza-
tiei pentru
Cooperare
Economicã
la Marea
Neagra
(OCEMN)
14. Pãrţi- 14.1 Promovarea intereselor comerciale ale 2001-2004
ciparea României în cadrul componentei economice.
României
la activi-
tatile
Pactului
de Stabi-
litate
pentru
Europa de
Sud-Est şi
Initiativa
Central
Europeanã
15. Nego- 15.1 Negocierea şi semnarea de noi acorduri
cierea şi economice, comerciale şi de cooperare cu:
semnarea ● Flandra, Valonia, Regiunea Bruxelles, decembrie
de acor- Singapore, R.P.D. Laos, R.D.S. Sri Lanka, 2001
duri co- Canada, Kargastan, Bosnia-Hertegovina,
merciale Grecia şi unele tari din Africa şi Orientul
bilaterale Mijlociu;
● Regatul Cambodgiei, Tadjikistan şi unele 2002
tari din Africa şi Orientul Mijlociu;
● Noua Zeelanda, Japonia. 2003
15.2 Negocieri pentru creşterea cotelor din anual
acordurile textile cu S.U.A. şi Canada şi
urmãrirea mai eficienta a realizãrii acestora.
15.3 Organizarea de discuţii exploratorii şi 2001-2004
iniţierea negocierilor cu state membre ale
C.S.I. pentru încheierea de acorduri
comerciale sau alte tipuri de acorduri.
15.4 Organizarea pe o baza noua, mai pragmatica anual
şi eficienta, a lucrãrilor comisiilor
mixte/comitetelor mixte/consiliilor de cooperare
etc., cu accent pe stabilirea de contacte
directe între oamenii de afaceri reprezen-
tativi, precum şi implicarea efectivã a
reprezentanţilor unor instituţii şi asociaţii
cu activitate în promovarea şi dezvoltarea
comerţului exterior.
16. Pre- 16.1 Aplicarea cu stricteţe a prevederilor 2001-2004
gatirea privind liberalizarea schimburilor comerciale
României şi a clauzelor referitoare la aspectele conexe
pentru a- ale comerţului din Acordul European, precum şi
derare la a obiectivelor în materie ale Programului
Uniunea naţional de aderare a României la Uniunea
Europeanã Europeanã şi ale Parteneriatului pentru
aderare.
16.2 Continuarea armonizarii instrumentelor şi 2001-2004
practicilor comerciale cu cele ale Uniunii
Europene, în vederea preluãrii treptate a
totalitãţii acquisului comunitar în acest
domeniu.
16.3 Participarea la elaborarea şi negocierea 2001-2004
documentelor de poziţie pentru acele capitole
de negociere care au legatura sau produc
efecte în planul relaţiilor comerciale.
16.4 Continuarea promovãrii practicii con- 2001-2004
sultarilor cu Comisia Europeanã şi cu
celelalte tari candidate la aderare în cadrul
participãrii la activitatea organismelor
economice internaţionale (OMC, UNCTAD etc.).
16.5 Negocierea de acorduri de comerţ liber cu 2001-2002
acele tari cu care Uniunea Europeanã a încheiat
astfel de acorduri şi asigurarea conformitatii
tuturor acordurilor comerciale încheiate de
România cu prevederile acquisului comunitar.
16.6 Perfecţionarea cadrului juridic şi a 2001-2002
practicii României în domeniul instrumentelor
de apãrare comercialã, astfel încât sa asigure
compatibilitatea acestora cu cele ale Uniunii
Europene.
16.7 Pregãtirea condiţiilor pentru îndeplinirea 2004
criteriului referitor la alinierea României la
tariful vamal de import al UE, având în vedere
diferenţele care se manifesta în prezent cu
privire la nivelul mediu al taxelor vamale.
16.8 Accelerarea adoptãrii legislaţiei-cadru 2003
privind aplicarea în România a directivelor
comunitare referitoare la "Noua Abordare" în
domeniul reglementãrilor tehnice, precum şi a
legislaţiei secundare sectoriale.
16.9 Adaptarea politicii României în ceea ce 2004
priveşte Sistemul Generalizat de Preferinţe
(SGP), astfel încât, în perspectiva aderãrii,
România sa fie capabilã sa preia schema SGP a
Uniunii Europene (în prezent România este
beneficiara, şi nu donatoare de preferinţe
generalizate).
16.10 Ameliorarea compatibilitatii sistemului 2001-2002
romanesc de statistica a comerţului exterior
cu cel al Uniunii Europene, îndeosebi în ceea
ce priveşte preluarea monedei europene - euro,
ca modalitate de prezentare a datelor statis-
tice.
Comerţ 17. Armo- 17.1 Modificarea Hotãrârii Guvernului privind martie
interior nizarea înfiinţarea Comitetului interministerial 2001
legislati- pentru supravegherea pieţei produselor şi
ei cu nor- serviciilor şi protecţia consumatorilor în
mele şi conformitate cu noua structura guvernamentalã.
reglemen- 17.2 Susţinerea în comisiile de specialitate august
ţãrile ale Camerei Deputaţilor şi Senatului a 2001
europene prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000
în materie privind comercializarea produselor şi ser-
astfel în- viciilor de piata, în vederea aprobãrii
cat sa se acesteia prin lege.
asigure 17.3 Emiterea de acte normative în baza 2001-2004
bazele pu- <>Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind
nerii în comercializarea produselor şi serviciilor de
practica piata, necesare în vederea reglementãrii
a liberei distribuţiei.
circulatii 17.4 Consultãri cu ministerele cu atribuţii în decembrie
a mãrfuri- domeniu în vederea elaborãrii unui proiect de 2001
lor şi act normativ privind agentul comercial,
servicii- armonizat cu Directiva UE nr. 86/653.
lor 17.5 Participarea la elaborarea proiectului de decembrie
act normativ privind închirierea proprietãţilor 2001
imobiliare în regim de time share, armonizat cu
prevederile Directivei nr. 94/47.
17.6 Participare la definitivarea şi promovarea lunar,
unui proiect de act normativ privind gestiunea începând
ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. cu martie
2001
pana în
trimestrul
IV 2002
17.7 Organizarea de seminarii şi conferinţe pe iunie
teme de interes în colaborare cu Centrul de For- 2001
mare şi Management în Comerţ, Camera de Comerţ
şi Industrie a României şi Academia de Studii
Economice, pentru agenţii economici.
18. Orga- 18.1 Susţinerea introducerii la nivel naţional martie
nizarea de a codului cu bare EAN pentru produse 2001
pieţe pen- comercializate în România şi asigurarea
tru diver- premiselor introducerii EDI/EDIFACT prin
se produse prezentarea rezultatelor studiului "Generali-
zarea utilizãrii sistemului EAN în domeniul
distribuţiei şi transportului produselor",
întocmit de Centrul Roman de Comerţ Exterior.
18.2 Funcţionarea Comitetului interministerial 2001-2004
de supraveghere a pieţei produselor şi
serviciilor comerciale compatibil cu sisteme
practicate în Uniunea Europeanã.
18.3 Colaborare cu reprezentantele comerciale 2001-2004
ale României în strãinãtate, precum şi cu
Camera de Comerţ şi Industrie a României în
scopul sustinerii creşterii gradului de dotare
tehnica a reţelei comerciale prin facilitarea
cooperãrii cu firme din domeniul producţiei/
comercializãrii tehnicilor şi tehnologiilor
moderne de distribuţie.
18.4 Participare la acţiunile Grupului lunar, în
interministerial pentru managementul perioada
deşeurilor în cadrul subgrupului de 2001-2004
lucru pentru deşeuri de ambalaje.
18.5 Promovarea investiţiilor strãine şi
autohtone în comerţ prin:
● participarea la târguri naţionale şi conform
internaţionale de investiţii; calendaru-
lui
● actualizarea periodicã a paginii web cu la identi-
informaţii utile privind oportunitatile de ficarea
investiţii. investi-
torilor
19. Conti- 19.1 Întocmirea studiilor de fezabilitate februarie
nuarea ac- pentru proiectele "Piata de Gros Cluj" 2001
tiunilor şi "Piata de Gros Timişoara" (asistenta
privind tehnica nerambursabila din partea Guvernului
crearea Germaniei).
unui sis- 19.2 Promovarea noului sistem de marketing al decembrie
tem natio- produselor hortiviticole şi agroalimentare 2001
nal al prin susţinerea infiintarii asociaţiilor de
pieţelor producãtori, principalii utilizatori ai
de gros centrelor de prestãri de servicii agricole.
19.3 Elaborarea împreunã cu instituţia respon- decembrie
sabila în privatizare a unei strategii de 2001
privatizare a centrelor de prestãri de
servicii agricole în favoarea producãtorilor
agricoli locali.
19.4 Identificarea potenţialilor investitori decembrie
pentru proiectul "Piata de Gros Braşov". 2001
19.5 Colaborarea cu Primãria Capitalei în decembrie
vederea finalizarii modernizãrii a trei pieţe 2001
stradale din municipiul Bucureşti, în cadrul
proiectului "Piata de Gros Bucureşti".
19.6 Identificarea unor soluţii de imbunatatire lunar, pe
a managementului proiectului "Piata de Gros perioada
Bucureşti" în colaborare cu experţii asistenţei derulãrii
tehnice germane. proiectu-
lui
19.7 Iniţierea unor seminarii în vederea iunie
promovãrii unor proiecte de pieţe de gros în 2001
oraşele Brãila şi Galaţi.
20. Lar- 20.1 Dezvoltarea unor programe de informare şi trimestrul
girea co- educare a consumatorului prin III 2002
operarii consultarea Ministerului Educaţiei şi
cu insti- Cercetãrii pentru introducerea în programele
tutii a- de învãţãmânt a unei materii de studiu care sa
vand atri- defineascã notiuni de protecţie a consumato-
butii în rului pentru a educa şi informa tineretul de
domeniul varsta şcolarã, gradual pe ani de studii,
concuren- astfel:
tei şi ● anul de studiu 2002-2003, clasele III-IV;
protecţiei ● anul de studiu 2003-2004, clasele V-VIII;
consumato- ● anul de studiu 2004-2005, clasele IX-XII.
rului în 20.2 Acordarea sprijinului logistic şi a 2001-2004
scopul asistenţei tehnice de specialitate asociaţiilor
evitãrii de protecţie a consumatorului pentru extinderea
efectelor infiintarii în teritoriu de centre de
negative consultanţa destinate informãrii şi consilierii
ale con- consumatorilor dupã modelul centrului-pilot ce
curentei a fost creat la Bucureşti în anul 2000.
neloiale, 20.3 Promovarea infiintarii unui institut al trimestrul
precum şi consumatorului pentru educarea şi informarea IV 2002
al apara- consumatorilor prin elaborarea de materiale,
rii inte- publicaţii şi studii de specialitate privind
reselor consumul.
consumato- 20.4 Elaborarea programului de colaborare cu:
rilor ● Direcţia Generalã pentru Consum, Concurenta aprilie
şi Represiunea Fraudelor din Ministerul 2001
Economiei şi Finanţelor al Frantei, în vederea
documentãrii privind sistemul legislativ şi
institutional de supraveghere a pieţei
produselor şi serviciilor şi protecţia
consumatorilor din aceasta ţara;
● Secretariatul General pentru Întreprinderi aprilie
Mici şi Mijlocii - Comerţ Interior şi 2001
Artizanat, respectiv Direcţia pentru Comerţ
Interior, din cadrul Ministerului Economiei şi
Finanţelor din Franta, în vederea documentãrii
de specialitate privind tehnici de comerciali-
zare, practici comerciale, tipurile de con-
tracte de distribuţie, canale de distribuţie,
reglementãri în domeniul urbanismului
comercial;
● iniţierea unei colaborãri similare cu aprilie
instituţii din Anglia şi Germania. 2001
21. Prega- 21.1 Participarea la definitivarea proiectului decembrie
tirea con- de act normativ privind semnatura electronica. 2001
ditiilor 21.2 Stimularea promovãrii comerţului: 2001-2004
pentru ● electronic;
utilizarea ● prin automate;
comerţului ● angro asociat şi cash and carry.
electronic
Protecţia 22. Cres- 22.1 Supravegherea pe piata şi în unitãţile 2001-2004
consuma- terea gra- vamale a calitãţii produselor şi serviciilor
torilor dului de indigene şi din import destinate populaţiei,
protejare inclusiv prin controale tematice desfãşurate la
a nivel regional sau naţional în domenii cu
populaţiei impact deosebit.
23. Evita- 23.1 Lãrgirea cooperãrii cu celelalte 2001-2004
rea efec- instituţii cu atribuţii în domeniul concurentei
telor ne- şi în cel al protecţiei consumatorilor.
gative ale
concurentei
neloiale pe
piata şi
apãrarea
intereselor
consumato-
rilor
24. Satis- 24.1 Stimularea diversificãrii sortimentelor de 2001-2004
facerea produse pentru consumul populaţiei, cu
cerinţelor deosebire a produselor alimentare, în
consumato- concordanta cu cerinţele pieţei, în special a
rilor produselor de panificatie, a celor lactate, a
preparatelor din carne şi din peste, a
conservelor din legume şi fructe.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Combaterea saraciei şi a somajului
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Domeniul Obiectivul Acţiunea Perioada
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XVIII. 1.Ocuparea 1.1 Elaborarea politicii privind ocuparea decembrie
Piata forţei de forţei de munca în concordanta cu orientãrile 2001
muncii munca. UE; adoptarea Legii privind stimularea ocupãrii
Adoptarea şi formãrii profesionale a persoanelor aflate
liniilor în cãutarea unui loc de munca.
directoare 1.2 Proiectarea şi implementarea Planului mai 2001 -
ale UE naţional de acţiune în domeniul ocupãrii. trimestrul
privind IV 2002
ocuparea; 1.3 Adoptarea Legii privind egalitatea decembrie
creşterea sanselor. 2001
ocupãrii; 1.4 Adoptarea noului Cod al muncii. decembrie
dezvolta- 2002
rea spiri- 1.5 Creşterea mobilitatii, flexibilitatii, decembrie
tului în- adaptabilitatii forţei de munca prin 2001
treprinza- promovarea conceptului de pregãtire continua;
tor al an- amendarea Legii privind formarea continua a
gajatori- adulţilor şi a Legii privind Consiliul Naţional
lor şi al de Formare Profesionalã a Adulţilor.
persoane- 1.6 Garantarea sanselor egale prin constituirea 2004
lor aflate unui organism independent de promovare a
în cauta- egalitãţii de sanse şi de tratament între
rea unui femei şi bãrbaţi.
loc de
munca;
creşterea
mobilita-
tii,
flexibili-
tatii, adap-
tabilitatii
forţei de
munca;
garantarea
sanselor
egale
2. Mãsuri 2.1 Asigurarea sustenabilitatii Fondului pentru
de spriji- plata ajutorului de şomaj prin:
nire a ● transferarea finanţãrii plãţilor compensa- decembrie
şomerilor torii şi pentru şomaj tehnic de la Fondul 2001
pentru plata ajutorului de şomaj la angajatori
sau la bugetul de stat;
● reevaluarea ajutorului financiar acordat decembrie
şomerilor de lungã durata şi tinerilor, 2001
pentru stimularea încadrãrii în munca.
2.2 Protecţia persoanelor afectate de
concedieri colective prin:
● realizarea unui raport de evaluare a decembrie
impactului programului PSAL şi reorientarea 2001
politicii de protecţie în funcţie de
concluziile raportului;
● construirea bugetului Fondului pentru plata 2001-2004
ajutorului de şomaj astfel încât sa reflecte
încurajarea politicii de mãsuri active;
● aplicarea unor criterii mai stricte de decembrie
acordare a plãţilor compensatorii. 2002
2.3 Protecţia persoanelor afectate de 2004
concedieri colective prin adoptarea unui act
normativ privind constituirea Fondului de
garantare pentru protecţia salariaţilor în
cazul insolvabilitatii patronilor sau
falimentului.
3. Mutarea 3.1 Dezvoltarea serviciilor pentru realizarea trimestrul
accentului mãsurilor active, în vederea creşterii IV 2002
politici- gradului de ocupare.
lor de 3.2 Dezvoltarea capacitãţii Agenţiei Naţionale 2001-2004
protecţie pentru Ocuparea Forţei de Munca de a implemen-
a someri- ta/subcontracta servicii pentru realizarea
lor de la mãsurilor active.
mãsuri pa- 3.3 Stabilirea criteriilor de performanta trimestrul
sive cãtre pentru serviciile de realizare a mãsurilor IV 2002
cele active finanţate din fondul de şomaj.
active 3.4 Dezvoltarea capacitãţii Agenţiei Naţionale 2002
pentru Ocuparea Forţei de Munca de monitorizare
şi evaluare a eficientei mãsurilor active.
4. Sanata- 4.1 Protejarea sãnãtãţii şi securitãţii
tea şi se- angajaţilor prin:
curitatea ● adoptarea Legii asigurãrilor impotriva decembrie
în munca accidentelor de munca şi bolilor profesionale; 2001
● dezvoltarea unei reţele de laboratoare pentru trimestrul
testarea şi controlul echipamentelor de lucru. IV 2002
XIX. 1. Creste- ianuarie
Politica rea trep- 2001-
salariala tata a trimestrul
salariului IV 2004
minim, în
termeni
reali, cu
cel puţin
50% fata
de cel
existent
la sfar-
situl
anului 2000
2. Reierar- 2004
hizarea
salariilor
în funcţie
de impor-
tanta
domeniu-
lui şi de
perfor-
manta
serviciilor
prestate
3. Scutirea decembrie
de la plata 2001
impozitului
pe salariul
absolven-
tilor din
instituti-
ile de
învãţãmânt
superior
în primii
2 ani de
la
angajare
XX. 1. Diver- 1.1 Introducerea mai multor piloni de asigurãri
Reforma sificarea sociale:
pensiilor resurselor ● sistemul public de pensii, care va constitui aprilie
de asigu- fundamentul asigurãrilor sociale; 2001
rari de ● schemele de pensii obligatorii, bazate pe 2003-2004
batranete capitalizare şi contribuţii definite,
administrate de sectorul privat;
● schemele de pensii suplimentare şi opţionale. 2003
2. Siste- 2.1 Eliminarea inechitatii dintre generaţii
mul public diferite de pensionari în ceea ce priveşte
de pensii- cuantumul pensiei:
pilonul I ● recorelarea pensiilor pe baza unui program de octombrie
3 ani, care va avea în vedere restabilirea 2001-
proportiilor fireşti dintre diferitele 2004
categorii de pensionari.
2.2 Restabilirea echilibrului financiar al
sistemului public de pensii; echilibrarea
fluxului de contribuţii pentru asigurãri
sociale cu cel al plãţii pensiilor şi altor
drepturi de asigurãri sociale:
● rationalizarea cheltuielilor:
- corectarea formulei actuale de calcul al aprilie
pensiilor pana la intrarea în vigoare a noii 2001
legi a pensiilor; abrogarea <>H.G. nr. 565/1996 ;
- stabilirea unei valori minime garantate de trimestrul
stat a punctului de pensie; I 2002-
2004
- adoptarea unui mecanism de indexare martie
trimestriala de acoperire integrala a ratei 2001
inflaţiei;
● colectarea mai buna a veniturilor prin august
întãrirea disciplinei financiare; adoptarea 2001
unei politici restrictive privind înlesnirile
la plata datoriilor cãtre bugetul asigurãrilor
sociale de stat şi întãrirea disciplinei
financiare;
● creşterea veniturilor prin atragerea de noi noiembrie
contribuabili; stabilirea unui mecanism de 2001
colaborare între Ministerul Finanţelor Publice
şi CNPAS pentru evidenta corecta a veniturilor
salariale asupra cãrora se calculeazã
contribuţia de asigurãri sociale;
● consolidarea institutionala pentru
implementarea sistemului public de pensii:
- utilizarea reţelei existente de expertiza aprilie
medicalã pentru evitarea abuzurilor în 2001
încadrarea în grade de invaliditate;
- întãrirea, la nivelul MMSS, a capacitãţii de aprilie
planificare financiarã, monitorizare şi 2002
evaluare a politicilor din domeniul pensiilor
şi altor drepturi de asigurãri sociale;
● consolidarea încrederii populaţiei şi aprilie
agenţilor economici în reforma sistemului de 2001-2002
pensii prin realizarea unei campanii de
informare destinate unor segmente specifice:
angajaţi, agenţi economici, lideri şi formatori
de opinie.
2.3 Revizuirea sistemului de impozitare a iunie
pensiilor în vederea protejãrii puterii de 2001
cumpãrare a pensionarilor; exceptarea de la (colabora-
impozitare a pensiilor a cãror valoare re cu
se situeaza sub doua salarii medii nete MFP)
pe economie.
2.4 Creşterea în termeni reali a pensiilor noiembrie
cuvenite agricultorilor, astfel încât fata 2001-
de anul 2000 sa se asigure o creştere cu pana 2004
la 100% în anul 2004 prin mãsuri succesive
de revalorizare a pensiilor cuvenite
agricultorilor pe o perioada de 4 ani.
3. Fondu- 3.1 Construirea schemelor de pensii obligatorii octombrie
rile uni- bazate pe capitalizare şi contribuţii definite, 2002
versale de administrate de sectorul privat; adoptarea de
pensii - cãtre Parlament a Legii fondurilor universale
pilonul II de pensii (revizuirea proiectului de lege
privind schemele de pensii obligatorii).
3.2 Consolidarea institutionala:
● înfiinţarea unei instituţii de supraveghere trimestrul
a societãţilor de administrare a fondurilor IV 2002
de pensii (structuri şi funcţii, personal
recrutat şi instruit, proceduri operationale
de supraveghere, capacitate de mãsurare a
riscului portofoliului de investiţii);
● stabilirea regulilor prudentiale pentru trimestrul
evitarea hazardului moral din partea I 2003
societãţilor de administrare a fondurilor de
pensii;
● elaborarea reglementãrilor pentru operarea trimestrul
administratorilor de active, depozitarilor II 2003
şi furnizorilor de anuitati.
3.3 Identificarea surselor necesare în vederea
acoperirii deficitului sistemului public de
pensii creat de introducerea schemelor de
pensii obligatorii:
● corelarea implementarii efective a pilonului 2003-2004
II cu deficitul sustenabil al sistemului public
de pensii;
● elaborarea unui plan financiar pe termen trimestrul
mediu pentru acoperirea deficitului din III 2002
primii ani de operare a fondurilor universale
de pensii;
● negocierea planului cu instituţiile finan- trimestrul
ciare internaţionale pentru sprijinirea IV 2002
implementarii pilonului II.
3.4 Consolidarea încrederii populaţiei şi trimestrul
agenţilor economici în reforma sistemului I -
de pensii prin realizarea unei campanii de trimestrul
informare menite sa ajute persoanele IV
asigurate sa opteze pentru un anumit fond. 2002
4. Scheme- 4.1 Adoptarea Legii privind schemele opţionale trimestrul
le de pen- de pensii (definitivarea proiectului de lege IV 2002-
sii supli- privind schemele suplimentare, opţionale de 2003
mentare pensii).
opţionale 4.2 Crearea acelor instituţii de supraveghere
- pilonul şi reglementare valabile şi pentru pilonul II:
III ● înfiinţarea Comisiei de supraveghere a trimestrul
societãţilor de administrare a fondurilor de IV 2002
pensii (structuri şi funcţii, personal recrutat
şi instruit, proceduri operationale de
supraveghere, capacitate de mãsurare a riscului
portofoliului de investiţii);
● elaborarea reglementãrilor pentru operarea trimestrul
administratorilor de active, depozitarilor şi II 2003
furnizorilor de anuitati.
4.3 Consolidarea încrederii populaţiei în trimestrul
schemele private de pensii. I -
trimestrul
IV 2002
4.4 Diversificarea surselor de obţinere a 2002-2003
veniturilor din pensii prin participarea
la schemele suplimentare, opţionale de pensii
prin elaborarea unor reglementãri privind
acordarea de facilitãţi fiscale substanţiale
pentru participarea la schemele suplimentare
de pensii.
5. Alte 5.1 Eliminarea fraudei şi abuzului în acordarea aprilie
drepturi celorlalte drepturi de asigurãri sociale: 2001
de asigu- indemnizaţie pentru incapacitate temporarã de
rari munca, prestaţii pentru prevenirea
sociale imbolnavirilor, indemnizaţie pentru
maternitate, indemnizaţie pentru creşterea
copilului, ajutor de deces, limitarea accesului
la prestaţii, precum tratamentul balnear al
altor asiguraţi decât cei aflaţi în
incapacitate temporarã de munca sau pensionari
de invaliditate.
XXI. 1. Politi- 1.1 Implementarea unei politici coerente de
Asistenta ca şi ins- asistenta socialã şi consolidarea
socialã titutiile responsabilitãţii instituţionale în furnizarea
de asis- serviciilor şi acordarea ajutoarelor
tenta prin:
socialã ● preluarea rãspunderii pentru elaborarea decembrie
politicii de asistenta socialã de cãtre o 2002
singura instituţie (MMSS);
● integrarea diferitelor agenţii pentru o mai 2003
buna coordonare;
● adoptarea Legii privind sistemul naţional de decembrie
asistenta socialã; 2001
● reorganizarea sistemului naţional de decembrie
asistenta socialã la nivel central şi 2001
teritorial, în cadrul structurilor MMSS, în
vederea asigurãrii administrãrii şi gestionãrii
drepturilor de asistenta socialã;
● realizarea centrelor-pilot pentru faza de decembrie
testare a sistemului de asistenta socialã 2001
propus prin lege;
● informatizarea sistemului de asistenta 2002
socialã la nivel naţional;
● formarea profesionalã în raport cu noile decembrie
atribuţii ale personalului care administreazã 2001
şi gestioneazã sistemul naţional de asistenta
socialã.
1.2 Creşterea eficientei cheltuielilor de
asistenta socialã prin:
● administrarea şi gestionarea unitarã a trimestrul
fondurilor destinate asistenţei sociale în IV 2002
vederea asigurãrii unei mai mari flexibilitati
pentru acoperirea progresiva a situaţiilor de
excludere şi marginalizare socialã; gestiunea
unitarã a acestora împreunã cu fondurile
prevãzute în bugetul de stat pentru a se
asigura resurse suficiente pentru acoperirea
drepturilor de asistenta socialã, sub rezerva
disponibilitatii pentru munca sau formare
profesionalã, când este cazul;
● studiu comparativ privind eficienta decembrie
sistemului de alocaţii universale în raport cu 2001
nivelul calitãţii vieţii; corelarea cuantumului
sprijinului financiar cu regulile în vigoare în
domeniul fiscalitatii şi obligaţiilor civile;
● creşterea eficientei acordãrii subvenţiilor 2002
asociaţiilor şi fundaţiilor care dezvolta
servicii sociale de caritate;
● stabilirea valorii alocaţiei pentru copii la 2004
10% din salariul mediu net pe economie;
● acordarea alocaţiei suplimentare pentru 2001-2002
familiile cu copii, pe baza testarii
veniturilor.
1.3 Creşterea calitãţii şi eficientei
serviciilor sociale prin:
● elaborarea legislaţiei privind dezvoltarea 2002
serviciilor sociale, precum şi standardele de
calitate;
● modificarea şi completarea legislaţiei 2002
privind asistenta socialã a persoanelor
varstnice, precum şi cea privind Consiliul
Naţional al Persoanelor Varstnice.
1.4 Diversificarea prestaţiilor sociale prin:
● instituirea alocaţiei pentru şcolarizare ca decembrie
forma de sprijin a familiilor cu venituri 2001
reduse pentru pregãtirea copiilor la începerea
anului şcolar;
● instituirea alocaţiei pentru dezvoltare 2003
familialã.
1.5 Prevenirea marginalizarii prin promovarea 2002
coeziunii sociale prin adoptarea Legii privind
combaterea marginalizarii sociale.
2. Politi- 2.1 Aplicarea principiilor din Carta Socialã 2001-2004
ca în do- Europeanã.
meniul per 2.2 Întãrirea legislaţiei care faciliteazã 2001-2002
soanelor accesul fizic al persoanelor cu nevoi
cu nevoi speciale (în instituţii, mijloace de
speciale. transport).
Promovarea 2.3 Implicarea persoanelor cu nevoi speciale 2002-2003
unui nou în formularea politicilor de
concept de sprijin.
sprijinire 2.4 Echipamente medicale gratuite pentru decembrie
a persoa- persoanele cu handicap rezultat în urma 2001
nelor cu unui accident de munca şi pentru persoanele cu
disfunc- nevoi speciale în general.
tionalitati
3. Lupta 3.1 Îmbunãtãţirea impactului politicilor asupra
impotri- reducerii saraciei prin:
va sara- ● includerea considerentelor de combatere a decembrie
ciei saraciei în procesul de pregãtire a tuturor 2001
actelor normative;
● adoptarea Legii venitului minim garantat; decembrie
alocarea a cel puţin 0,4% din PIB pentru 2001-2002
combaterea saraciei extreme prin programul
de venit minim garantat.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Îmbunãtãţirea stãrii de sãnãtate a populaţiei, protecţia copilului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Domeniul Obiectivul Acţiunea Perioada
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXII. 1. Acţiuni 1.1 Verificarea şi monitorizarea sanitarã a ianuarie
Ocrotirea pentru captarilor şi rezervoarelor de apa, -martie
sãnãtãţii limitarea inclusiv a lacurilor cu apa 2001
efectelor industriala.
secetei;
protecţia
unitãţilor
sanitare
din zonele
cu risc
sporit la
seceta
1.2 Verificarea captarilor existente şi a februarie
aprovizionarii cu apa a tuturor 2001
unitãţilor sanitare existente.
1.3 Studiul tehnico-economic al execuţiei ianuarie
puţurilor de mare adancime 2001
(150-180m) pentru aprovizionarea cu apa
potabilã a spitalelor judeţene şi municipale,
precum şi a unitãţilor strategice din
municipiul Bucureşti.
1.4 Începerea execuţiei puţurilor de mare februarie
adancime la obiectivele sanitare 2001
majore, începând cu zonele de risc sporit
de seceta.
2. Condu- 2.1 Dezvoltarea capacitãţii şi autoritãţii iunie
cere şi Ministerului Sãnãtãţii şi Familiei în 2001
reglemen- domeniul politicilor de sãnãtate şi a
tare. reglementãrii sectorului de sãnãtate.
Asumarea 2.2 Institutionalizarea unui mecanism
la un consultativ pentru revizuirea periodicã iunie
nivel a strategiei. 2001
adecvat 2.3 Completarea şi revizuirea cadrului
(prefe- legislativ al sectorului de sãnãtate, 2001-2004
rabil de pentru a asigura coerenta şi adecvarea
cãtre acestuia la obiectivele strategiei
(Parla- de reforma.
ment) a 2.4 Delimitarea clara a rolului asociaţiilor
unei profesionale (Colegiul Medicilor, 2001-2002
strate- Colegiul Farmacistilor), acestea
gii cu- concentrandu-se asupra sarcinilor specifice
prinza- lor, concomitent cu întãrirea rolului
toare în structurilor guvernamentale şi al Casei
domeniul Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate în privinta
sãnãtãţii reglementãrii drepturilor asiguraţilor şi a
şi preci- condiţiilor de contractare a serviciilor.
zarea 2.5 Dezvoltarea mecanismelor de planificare 2002-2003
rolului strategica şi de reglementare în domeniul
diferi- formãrii personalului, acreditãrii furnizorilor,
telor diseminarii tehnologiei medicale şi deschiderii
institu- de noi unitãţi, extinderii sau restrângerii
tii în celor existente, ţinând seama de nevoile reale
aplica- de servicii ale populaţiei, de tendintele
rea aces- actuale de evoluţie şi de reglementãrile din
teia. ţãrile UE.
2.6 Reglementarea transferului cãtre operatori trimestrul
privati al bunurilor unor unitãţi sanitare IV 2002
publice, pentru servicii la care furnizarea
privatã reprezintã o opţiune viabila şi
eficienta.
2.7 Analiza experienţei primilor ani de 2001-2002
aplicare a noului sistem de finanţare şi a
recomandãrilor proiectelor de asistenta
tehnica în domeniu, susţinute din fonduri
PHARE; definitivarea cadrului normativ în
domeniul asigurãrilor sociale de sãnãtate
pe baza acestor recomandãri.
2.8 Elaborarea reglementãrilor necesare în 2001-2003
vederea intervenţiei asupra unor determinanţi
ai sãnãtãţii aflaţi în afarã controlului
(exclusiv) al sectorului de sãnãtate (fumat,
consum de alcool şi droguri, nutritie, trafic
rutier), cu respectarea reglementãrilor UE
valabile pentru aceştia.
3. Finan- 3.1 Colectarea contribuţiilor de asigurãri de
tare. sãnãtate de cãtre un singur fond:
Simplifi-
carea
modului
de finan-
tare a
serviciilor
de sãnãtate
astfel încât
sa se evite:
selecţia
riscurilor
de cãtre
asiguratori
(evitarea
selecţiei
de cãtre
asigurator
a persoanelor
cu risc
scãzut de
imbolnavire)
selecţia
adversa şi
hazardul
moral
(abuzul) de
cãtre asigu-
rati (evi-
tarea ca cei
cu risc sca-
zut sa nu se
asigure, iar
cei cu risc
mare sa
prefere
asigurarea şi
supraconsumul);
nerespectarea
principiului
solidaritãţii
în finan-
tare (evi-
tarea situ-
atiei
actuale în
care jude-
tele sa-
race, care
colecteazã
relativ mai
putine con-
tributii, nu
sunt sufi-
cient spri-
jinite prin
redistri-
buire).
● Fondul va fi administrat de cãtre Casa septembrie
Nationala de Asigurãri de Sãnãtate, care va fi 2001
condusã de un preşedinte numit de primul-
ministru la propunerea ministrului sãnãtãţii
şi familiei, împreunã cu un comitet director.
Consiliul de administraţie al Casei Naţionale
de Asigurãri de Sãnãtate, format din
reprezentanţii partenerilor sociali, va avea
rol consultativ;
● Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei va defini 2001-2002
pachetul de îngrijiri de baza acoperit de
contribuţiile de asigurãri de sãnãtate şi
un indicator asociat structurii de riscuri;
● contribuţiile colectate vor fi repartizate trimestrul
de Fond (Casa Nationala de Asigurãri de III 2002
Sãnãtate) cãtre casele de asigurãri (actualele
case judeţene, casa de asigurãri a
transporturilor, casa de asigurãri a apãrãrii,
iar ulterior şi cãtre societãţi private de
asigurãri), în funcţie de numãrul persoanelor
asigurate şi de structura de riscuri a popula-
tiei asigurate;
● asiguratul are libertatea sa-şi aleagã casa septembrie
de asigurãri; 2001
● casele de asigurãri, îndeosebi cele private, trimestrul
pot oferi servicii suplimentare fata de pache- II 2002
tul de baza, pentru un preţ adiţional.
4.Comple- 4.1 Precizarea responsabilitãţilor privind
tarea reg- acoperirea costurilor de capital.
lementa- Reglementarea accesului furnizorilor publici
rilor cu de sãnãtate la surse diversificate de fonduri
privire pentru investiţii:
la finan-
tarea
costu-
rilor de
capital
● definirea unor responsabilitãţi clare în 2001-2003
privinta finanţãrii diferitelor categorii
de investiţii pentru unitãţile în proprietatea
statului, a consiliilor judeţene şi locale;
● introducerea unor mecanisme de rambursare trimestrul
care sa permitã controlul cheltuielilor şi sa II 2003
stimuleze eficienta.
5. Furni- 5.1 Utilizarea de stimulente financiare şi
zarea instrumente de reglementare pentru creşterea
servi- ponderii interventiilor preventive, asistenţei
ciilor medicale primare, asistenţei ambulatorii de
medicale specialitate şi ingrijirilor la domiciliu:
cãtre
prevenire,
asistenta
primara şi
asistenta
ambulatorie,
fãrã a afecta
calitatea
ingrijirilor
● reducerea utilizãrii ingrijirilor spitali- 2001-2004
cesti prin evitarea tratarii în spital a
cazurilor pentru care exista alternative mai
eficiente;
● controlul cheltuielilor globale pentru 2001-2004
servicii de sãnãtate şi recompensarea
furnizarii eficiente a acestor servicii.
6. Ratio- 6.1 Restructurarea şi reducerea dimensiunilor 2003-2004
nalizarea unitãţilor existente, concomitent cu imbunata-
resurse- tirea dotãrii tehnice a acestora, pe baza unor
lor fizice planuri strategice de lungã durata, care sa
Dezvolta- ţinã seama de structura şi evoluţia nevoilor
rea resur- de servicii de sãnãtate ale populaţiei.
selor
umane şi
imbunata-
tirea
calitãţii
servi-
ciilor
6.2 Revizuirea proceselor de formare şi educa- 2001-2004
tie continua în concordanta cu standardele U.E.
în domeniu.
6.3 Creşterea capacitãţii de formare în 2001-2004
medicina de familie, conducerea serviciilor de
sãnãtate, nursing şi îngrijiri la domiciliu.
6.4 Exercitarea eficace a rolului statului în 2001-2004
reglementarea formãrii unui numãr adecvat de
profesionisti în domeniul sãnãtãţii.
7. Cres- 7.1 Dezvoltarea rolului şi competentei 2001-2004
terea autoritãţilor statului în domeniul sãnãtãţii
rolului publice, cu prioritate în domeniul informãrii,
statului educãrii şi promovãrii comportamentelor
în furni- favorabile sãnãtãţii.
zarea
bunurilor
publice cu
externa-
litati
pozitive

8.Reabili- 8.1 Elaborarea de cãtre Ministerul Sãnãtãţii mai 2001
tarea în- şi Familiei împreunã cu Ministerul Industriei
dustriei şi Resurselor a unui program complex şi precis
farmace- care sa asigure o cota-parte din necesarul de
utice medicamente, soluţii perfuzabile şi materiale
româneşti sanitare prin industria autohtona.
8.2 Programul de perspectiva a echipamentelor 2003-2004
şi aparaturii medicale ce se vor putea fabrica
sau/şi asambla în România.
9. Prio- 9.1 Amendarea Legii asigurãrilor sociale de septembrie
ritati sãnãtate nr. 145/1997, a <>Legii nr. 74/1995 2001
legis- privind exercitarea profesiunii de medic,
lative înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Colegiului Medicilor din România şi a Legii
privind organizarea, funcţionarea şi finanta-
rea spitalelor nr. 146/1999.
9.2 Modificarea <>Legii nr. 213/1998 privind decembrie
proprietatea publica şi regimul juridic al 2001
acesteia, în sensul trecerii spitalelor şi
a ambulatoriilor de spital din proprietatea
publica în proprietatea privatã a statului.
9.3 Legea Corpului Profesional al Asistentilor trimestrul
Medicali. II 2002
9.4 Derularea de cãtre Guvern a noului acord 2001-2004
de împrumut cu Banca Mondialã (Health 2)
pentru sãnãtate în valoare de 60 milioane
dolari centrat pe asistenta medicalã integrata
pentru reabilitarea asistenţei medicale
primare, asistenţei de urgenta şi intraspitali-
ceasca integrata.
9.5 Aprobarea de cãtre Guvern a unor credite 2001-2004
rambursabile cu dobanda mica care sa permitã
rezolvarea unor prioritati naţionale: bolile
cardiovasculare, bolile oncologice, accidentele
(politraumatismale şi arsurile), transplantul
de organe, terapia intensiva şi suportiva
(dializa) şi SIDA.
9.6 Stabilirea normelor obligatorii privind 2001-2004
menţinerea sãnãtãţii mediului înconjurãtor.
9.7 Acordarea de asistenta medicalã gratuita 2002-2004
pentru populaţia din mediul rural cu venituri
mici şi/sau fãrã venituri din zonele
defavorizate.
9.8 Asigurarea de facilitãţi fiscale pentru 2002-2004
stimularea acţiunilor de sponsorizare, donaţii
şi alte tipuri de contribuţii în domenii
prioritare ale sãnãtãţii.
9.9 Crearea cadrului legal pentru atragerea 2001-2004
personalului medical în zonele izolate sau
defavorizate prin: salarii substanţial
majorate; sediu pentru dispensar cu dotãri
corespunzãtoare cu aparatura, echipamente şi
materiale sanitare şi cu mijloace de transport
adecvate zonei; locuinţe şi teren agricol
acordate gratuit; condiţii avantajoase pentru
pensionare.
9.10 Elaborarea statutului funcţionarului 2001-2004
public din domeniul administraţiei sanitare
şi asigurarea stabilitatii acestuia prin
promovarea principiului competentei
profesionale.
9.11 Restructurarea unitãţilor sanitare cu 2001-2004
paturi insuficient folosite şi redistribuirea
spaţiilor pentru activitãţi comunitare, bolnavi
cronici şi persoane cu probleme medico-sociale
speciale.
9.12 Refacerea şi utilizarea eficienta a 2001-2004
reţelei de recuperare medicalã în staţiuni
balneare şi în centre urbane.
9.13 Reorganizarea şi înfiinţarea de noi 2002-2004
unitãţi de asistenta geriatrica şi
gerontologica în sistem ambulatoriu şi insti-
tutionalizat, în concordanta cu nevoile actuale
şi prognozele demografice din România.
10. Com- 10.1 Monitorizarea cheltuielilor de capital
pletarea aprobate Ministerului Sãnãtãţii şi 2001-2004
reglemen- Familiei în etapa 2001-2004.
ţãrilor
cu pri-
vire la
finanta-
rea chel-
tuieli-
lor de
capital
XXIII. 1.Orien- 1.1 Elaborarea de cãtre Autoritatea Nationala februarie
Pro- tarea pentru Protecţia Copilului şi Adopţie a unei 2001
tectia dome- noi strategii în domeniul protecţiei copilului.
copi- niu-
lului lui con-
şi ado- form
ptia Progra-
mului de
guvernare
2.Finan- 2.1 Introducerea unui capitol bugetar la elabo-
tare (10 milioane dolari, pentru o perioada de 2 ani),rarea-
program care sa susţinã desfãşurarea unui program rea pro-
special referitor la sãnãtatea copiilor romani, în iectului
parteneriat cu Organizaţia Mondialã a Sãnãtãţii.legii
bugetului
de stat
pe anul
2001
3. Imbu- 3.1 Iniţierea unor proiecte de reglementãri 2001-2004
natatirea care sa cuprindã mãsuri de prevenire şi
şi armo- intervenţie eficienta în cazurile de abuz şi
nizarea de neglijare a copilului, inclusiv în familie.
legis- 3.2 Crearea unui sistem legislativ unitar cu 2001-2004
latiei privire la protecţia drepturilor copilului,
justiţia juvenila şi responsabilitãţile
organizaţiilor neguvernamentale cu activitãţi
în domeniu, în concordanta cu Convenţia O.N.U.
cu privire la drepturile copilului şi cu
principiile stabilite prin Convenţia de la
Haga.
3.3 Reformarea sistemului de justiţie în 2001-2004
vederea creãrii unui sistem juridic de
protecţie a copilului şi asigurarea investi-
garii tuturor delictelor cu privire la copii
de cãtre organele de urmãrire penalã, acolo
unde este necesar.
3.4 Reanalizarea pe fond, la recomandarea trimestrul
Parlamentului European, a regimului adopţiilor IV 2002
internaţionale.
3.5 Reconsiderarea, în regim de urgenta, a trimestrul
procedurilor privind adoptia, ca mãsura de IV 2002
protecţie a copilului, în vederea promovãrii
adopţiei naţionale şi a mãsurilor alternative
de sustinere a copilului în familie.
4.Promova- 4.1 Asigurarea, în parteneriat cu Delegaţia 2001-2004
rea obie- Comisiei Europene în România, a implementarii
ctivelor Programului PHARE, de 25 milioane euro,
specifi- intitulat "Copiii mai întâi".
ce dome-
niului,
prin ela-
borarea
şi imple-
mentarea
unor pro-
grame adec-
vate
4.2 Implementarea programului în valoare de 2001-2004
27 milioane euro, autorizat de Grupul de nivel
înalt al donatorilor internationali şi finanţat
de Comisia Europeanã.
4.3 Asigurarea din bugetul de stat a 500 mii 2001-2004
dolari pe o perioada de 4 ani pentru audit,
precum şi pentru alte programe de bunastare a
copiilor.
4.4 Sprijinirea programelor de educaţie sexualã 2001-2004
şi planificare familialã a adolescentilor din
centrele de plasament.
4.5 Demararea imediata de programe de orientare 2001-2004
socioprofesionala pentru ţinerii de peste 18 ani
care pãrãsesc centrele de plasament şi corelarea
acestora cu alte programe de dezvoltare regionala.
4.6 Dezvoltarea şi implementarea de programe de 2001-2004
formare a personalului implicat în protecţia
copilului, în vederea atingerii standardelor de
calitate definite pentru fiecare tip de serviciu.
5.Creste- 5.1 Integrarea politicilor de protecţie a 2001-2004
rea rolu- copilului în ansamblul general al politicilor
lui pres- sociale.
tatiilor
sociale
desti-
nate
spriji-
nirii
familii-
lor pentru
creşterea
şi ingri-
jirea pro-
priilor
copii
6. Intar- 6.1 Diversificarea activitãţilor de protecţie 2001-2004
rirea ca- a copilului, care sa permitã dezvoltarea
pacita- acestuia într-un mediu familial, beneficiind
tii în- de o îngrijire personalizata şi adecvatã
stitu- nevoilor sale.
tionale
la nivel
local
6.2 Promovarea parteneriatului dintre autori- 2001-2004
tatile administraţiei publice locale şi
societatea civilã, în vederea folosirii resur-
selor tuturor actorilor publici sau privati cu
activitãţi/atribuţii în domeniul protecţiei
copilului.
6.3 Dezvoltarea unei reţele de lucrãtori 2001-2004
sociali la nivelul comunitãţii locale, care sa
aibã posibilitatea identificarii mai rapide a
situaţiilor care ar putea periclita dezvoltarea
fizica, psihicã sau morala a copilului.
7. Res- 7.1 Crearea de aşezãminte de tip familial şi trimestrul
tructu- dezvoltarea de programe de integrare a copiilor IV 2002
rarea institutionalizati în familia naturala sau
insti- substitutiva, astfel încât sa se reducã numãrul
tutiilor instituţiilor de tip rezidential cu cel puţin 40.
de tip
reziden-
tial
7.2 Crearea unei autoritãţi naţionale cu trimestrul
atribuţii în elaborarea, coordonarea şi IV 2002
controlul implementarii politicilor de protecţie
a drepturilor copilului şi de adopţie.
8. Infor- 8.1 Mediatizarea şi promovarea plasamentului 2001-2004
marea opi- familial şi dezvoltarea în paralel a
niei pu- serviciilor de sustinere a copilului şi a
blice cu familiei de plasament.
privire
la dome-
niul pro-
tectiei
copilului
şi al
adopţiei
8.2 Elaborarea şi implementarea de programe 2001-2004
specifice de informare sistematica a opiniei
publice asupra efectelor abandonului şi
institutionalizarii copilului, asupra
importantei creşterii şi educãrii acestuia
într-un mediu familial.
8.3 Îmbunãtãţirea perceptiilor şi ameliorarea 2001-2004
prejudecatilor cu privire la copiii infectati
cu HIV, cu handicap, romi, refugiati.
9. Preve- 9.1 Dezvoltarea şi diversificarea de servicii trimestrul
nirea alternative într-un sistem integrat de servicii IV 2002
abando- comunitare, astfel încât sa se ajungã ca numãrul
nului şi acestora sa fie de cel puţin 250.
institu-
tionali-
zarii
copilu-
lui
9.2 Diversificarea modalitãţilor de sprijin 2001-2004
acordat familiilor aflate în situaţii de risc,
inclusiv a serviciilor medicale corespunzãtoare.
10. Cres- 10.1 Elaborarea de standarde de calitate pentru 2001-2004
terea ca- toate tipurile de servicii protecţie a copilului
litatii concomitent cu stabilirea unui sistem de
servi- acreditare a tuturor furnizorilor de servicii
ciilor având ca beneficiari copiii în dificultate
alter- şi familiile lor.
native
de pro-
tectie
a copi-
lului
11. Spri- 11.1 Dezvoltarea de programe, cu obiective trimestrul
jinirea şi specifice, asigurate cu fonduri. IV 2002
recupe-
rarea
copilu-
lui şi a
adoles-
centi-
lor
cu handi-
cap, în
contextul
lor fami-
lial şi
comunitar
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Educaţia, cercetarea şi cultura - factori strategici ai dezvoltãrii

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Domeniul Obiectivul Acţiunea Perioada
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXIV. 1. Asigu- 1.1 Programe de educaţie compensatorie sau de a 2001-2003
Edu- rarea e- doua sansa pentru cei care au pãrãsit temporar
catia ducatiei sistemul formal al educaţiei de baza.
de baza 1.2 Crearea condiţiilor de invatare şi a unor 2001-2004
pentru programe adecvate pentru grupuri vulnerabile,
toţi persoane cu nevoi speciale etc.
2. Dezvol- 2.1 Restructurarea reţelei învãţãmântului 2001-2003
tarea în- rural, astfel încât sa se asigure accesul
vataman- echitabil la educaţie pentru copiii şi
tului în ţinerii din mediul rural.
mediul
rural
2.2 Ameliorarea calitativã a serviciilor 2001-2004
educaţionale din învãţãmântul rural.
Învaţã- 3. Gene- 3.1 Asigurarea cuprinderii copiilor în sistemul 2001-2004
mantul ralizarea educaţiei preşcolare şi generalizarea grupei
preuni- invataman- pregãtitoare din învãţãmântul preprimar.
versi- tului pre-
tar primar
3.2 Elaborarea cadrului legislativ. 2001-2004
3.3 Asigurarea logisticii. 2001-2004
4. Spo- 4.1 Stabilirea normelor pentru titularizarea
rirea personalului didactic. 2001-2002
efici-
entei
proce-
sului
instru-
ctiv-edu-
cativ din
învaţã-
mantul
romanesc,
prin în-
cadrarea
cu personal
didactic,
pe baza
concursului
naţional de
competenta
5. Stimu- 5.1 Elaborarea cadrului legislativ. 2001-2002
larea şi 5.2 Creşterea rolului concursurilor şi 2001-2003
motiva- olimpiadelor şcolare în procesul
rea ele- educaţional.
vilor şi 5.3 Asigurarea numãrului de participanţi 2001-2004
cadrelor performanti la concursurile şi olimpiadele
didactice şcolare.
pentru
perfor-
manta
şcolarã
6. Inte- 6.1 Asigurarea cadrului legislativ de 2001-2002
grarea dezvoltare competitivã a învãţãmântului
formelor preuniversitar privat.
alterna-
tive de
educaţie
în sis-
temul
naţional
de inva-
tamant
7. Dezvol- 7.1 Asigurarea cadrului legislativ pentru 2001-2003
tarea în- certificarea calificarilor în învãţãmântul
vataman- profesional şi tehnic, corelarea cu cerinţele
tului pieţei muncii.
profesi-
onal şi
tehnic
8. Infor- 8.1 Asigurarea logisticii prin dotarea cu 2001-2004
matiza- 500.000 de calculatoare.
rea inva-
tamantului
8.2 Asigurarea accesului la Internet. 2001-2004
9. Optimi- 9.1 Ameliorarea performantelor managerilor 2001-2004
zarea unitãţilor de învãţãmânt.
manage-
mentu-
lui edu-
cational
10. Recon- 10.1 Redefinirea rolului inspectoratelor martie
sidera- şcolare şi a funcţiei inspecţiei şcolare. 2001
rea ro-
lului şi
funcţiei
inspecto-
ratelor
şcolare
10.2 Redimensionarea inspectoratelor şcolare. martie
11. Pre- 11.1 Simularea examenelor naţionale de 2001
gatirea capacitate şi bacalaureat. martie
exame- 2001
nelor 11.2 Analiza rezultatelor simulãrii şi martie
natio- elaborarea deciziilor privind examenele de 2001
nale de capacitate şi bacalaureat.
capaci-
tate şi
bacala-
ureat
12. Ana- 12.1 Evaluarea numericã a populaţiei şcolare şi martie
liza a repartiţiei acesteia pe unitãţi de învãţãmânt. 2001
şi recon-
figura-
rea re-
telei
scola-
12.2 Stabilirea cifrelor de şcolarizare pentru martie
anul şcolar 2001-2002. 2001
12.3 Analiza acoperirii normelor didactice cu martie
personal calificat. 2001
13. Cres- 13.1 Consolidarea capacitãţilor instituţionale, 2001-2004
terea ca- elaborarea procedurilor, reglementãrilor şi
litatii legislaţiei pentru continuarea descentralizãrii
învaţã- şi dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea,
mantului autoritãţile publice, mediul de afaceri etc.
preuni-
versitar
13.2 Creşterea eficientei programelor de
educaţie prin:
● perfecţionarea curriculumului, evaluare şi 2001-2004
examinare, formarea profesorilor,
management educaţional.
13.3 Asigurarea accesului echitabil la 2001-2004
educaţie şi a caracterului deschis al studiilor.
13.4 Diversificarea surselor de finanţare. 2001-2002
13.5 Continuarea programelor de adaptare a 2001-2004
structurii, conţinutului şi calificãrii
profesionale la nevoile şi aspiraţiile
individuale, la cerinţele pieţei muncii şi la
direcţiile de dezvoltare a comunitãţii locale
şi regionale.
13.6 Finalizarea sistemului de certificare a 2001-2002
formãrii profesionale şi asigurarea transpa-
rentei calificarilor profesionale.
Învaţã- 14. Racor- 14.1 Întãrirea funcţiei strategice a 2001-2004
mantul darea în- Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii în
superior vataman- promovarea politicilor de învãţãmânt superior,
tului cu respectarea autonomiei universitare.
superior 14.2 Asigurarea coerentei sistemului naţional 2001-2003
la evolu- de învãţãmânt prin creşterea gradului de
tiile racordare şi prin asigurarea continuitãţii
sociale învãţãmânt preuniversitar-învãţãmânt
şi econo- universitar-învãţãmânt postuniversitar.
mice 14.3 Integrarea universitatilor particulare în
sistemul naţional de învãţãmânt. decembrie
2001
14.4 Elaborarea legislaţiei pentru asigurarea 2001-2003
calitãţii procesului educaţional, de cercetare
şi managerial în sistemul de învãţãmânt
superior din România.
14.5 Îmbunãtãţirea sistemelor de sprijin 2001-2002
financiar pentru studenţi.
14.6 Relansarea programului de investiţii şi 2001-2002
reparaţii capitale în cãminele studenţeşti.
14.7 Stimularea creşterii responsabilitãţii 2001-2002
conducerii instituţiilor de învãţãmânt superior
în gestionarea resurselor financiare.
14.8 Corelarea acţiunilor Ministerului 2001-2002
Educaţiei şi Cercetãrii cu CNEAA în domeniul
evaluãrii şi asigurãrii calitãţii învãţãmântului
superior.
14.9 Creşterea participãrii învãţãmântului 2001-2003
superior la programele universitare
internaţionale.
14.10 Stimularea formãrii unor reţele de 2001-2004
cercetare de tipul universitate/institut de
cercetare (public sau privat), respectiv
universitate/agent economic.
14.11 Valorificarea rezultatelor cercetãrii 2001-2004
ştiinţifice universitare.
15. Dez- 15.1 Adaptarea calificarilor academice la 2001-2004
voltarea cerinţele de dezvoltare economicã pe termen
resurse- mediu şi lung.
lor umane 15.2 Stimularea dezvoltãrii formelor noi de 2001-2002
prin inva- invatare, precum învãţãmântul la distanta.
tamantul
superior
15.3 Creşterea rolului universitatii în 2001-2004
realizarea dimensiunii europene a educaţiei.
15.4 Consolidarea managementului academic, 2001-2002
administrativ şi financiar în condiţiile
autonomiei universitare.
15.5 Cuprinderea studenţilor în programe de 2001-2004
formare postlicenta (studii aprofundate,
masterat şi doctorat) şi de cercetare
ştiinţificã universitarã (centre de excelenta,
de transfer tehnologic etc.).
16. Ana- 16.1 Evaluarea pregãtirii pedagogice în martie
liza for- formarea iniţialã a cadrelor didactice. 2001
marii ini-
tiale şi a
formãrii
continue
a persona-
lului
didactic
16.2 Elaborarea politicilor de ameliorare a martie
pregãtirii pedagogice şi de specialitate a 2001
cadrelor didactice.
16.3 Creşterea performantelor didactice prin martie
procesul de formare continua. 2001
17. For- 17.1 Cuprinderea formãrii continue în 2001-2004
mare programele de dezvoltare socio- economicã.
profe-
sionala
continua
17.2 Dezvoltarea unor programe de invatare 2001-2004
permanenta.
17.3 Însuşirea limbajelor informatice şi 2001-2004
utilizarea tehnologiilor avansate.
17.4 Elaborarea cadrului legislativ şi 2001-2004
institutional al formãrii continue.
XXV. 1. Imbuna- 1.1 Elaborarea proiectului Legii cercetãrii. martie
Cerce- tatirea 2001
tarea cadrului
stiinti- legisla-
fica şi tiv şi
dezvol- institu-
tarea tional
tehno- pentru
logica cercetare-
dezvoltare
1.2 Elaborarea proiectului Legii privind martie
Statutul cercetatorului. 2001
1.3 Înfiinţarea Consiliului de Evaluare
Institutionala. noiembrie
2001
1.4 Perfecţionarea cadrului legislativ de septembrie
finanţare institutionala şi pe programe. 2001
1.5 Finalizarea reorganizãrii institutelor decembrie
care funcţioneazã în baza <>H.G. nr. 100/1990 . 2001
1.6 Reacreditarea institutelor naţionale de decembrie
cercetare-dezvoltare. 2001
2. Defi- 2.1 Alocarea anuala a fondurilor pe programe trimestrul
nirea do- în funcţie de strategiile de ramura pe termen I anual
meniilor mediu şi lung pe baza consultãrilor cu
strate- ministerele de resort.
gice şi
finan-
tarea cu
priori-
tate în
aceste
domenii
2.2 Crearea bazelor de date privind domeniile trimestrul
şi temele de interes pentru dezvoltarea II 2002
economicã (solicitãri de la ministere,
administraţie localã, mari agenţi economici).
2.3 Stabilirea prioritatilor în cadrul
programelor (analiza solicitãrilor în trimestrul
cadrul comisiilor de specialitate şi al II anual
institutelor).
2.4 Finanţarea "cercetãrii de produs" pentru trimestrul
produse de mare importanta în dezvoltarea II anual
economiei (la solicitarea agenţilor economici
şi cu avizul ministerelor de resort).
2.5 Actualizarea anuala a programelor naţionale trimestrul
CD (în corelare cu stabilirea prioritatilor şi II anual
a produselor de importanta majorã pentru economie).
3. Dez- 3.1 Corelarea Planului naţional de 2001-2004
voltarea cercetare-dezvoltare-inovare cu obiectivele
activi- incluse în PNAR şi în Strategia de dezvoltare
tatilor economicã a României pe termen mediu.
de cerce-
tare-dez-
volta-
re-ino-
vare
3.2 Descentralizarea activitãţilor prin 2001-2004
atribuirea conducerii programelor cãtre
instituţii cu profil de cercetare.
3.3 Corelarea planificarii bugetelor 2001-2004
multianuale pentru programele Planului naţional
cu legile bugetului de stat pentru asigurarea
finanţãrii multianuale (2001-2003).
3.4 Pregãtirea anuala şi lansarea activi- 2001-2004
tatilor în perspectiva anului urmãtor (în
corelare cu actualizarea anuala a programelor
naţionale CDI).
3.5 Stimularea cercetãrii fundamentale în 2001-2004
domenii umaniste prin programe de cercetare
ale Academiei Romane.
3.6 Promovarea mãsurilor pentru întãrirea 2001-2004
legãturilor dintre cercetarea universitarã şi
institutele CD, prin proiecte comune de
cercetare, cu aplicabilitate în economie.
3.7 Promovarea proiectelor de cercetare 2001-2004
realizate în comun de institute CD şi
universitãţi, în bazele experimentale ale
institutelor şi cu participarea studenţilor
din ultimii ani de studiu.
4. Dez- 4.1 Susţinerea formãrii centrelor de excelenta 2001-2004
voltarea în domenii considerate prioritare.
calitãţi- 4.2 Evaluarea unitarã a performantelor decembrie
va a în- organizaţiilor de CD (proceduri 2001
frastruc- standard de evaluare a organizaţiilor,
turii de activitãţilor şi personalului, în acord
cerce- cu normele internaţionale).
tare-dez- 4.3 Programe de finanţare a instalaţiilor 2001-2004
voltare de importanta nationala.
4.4 Programe de dotare a laboratoarelor de 2001-2004
cercetare şi a infrastructurii de cercetare
(echipamente, aparatura, software).
4.5 Dezvoltarea infrastructurii informationale 2001-2004
şi de comunicaţii în organizaţiile CDI.
4.6 Stimularea formãrii centrelor virtuale de 2001-2004
cercetare.
4.7 Dezvoltarea activitãţilor de 2001-2004
informare-documentare.
4.8 Dezvoltarea activitãţilor CD şi de inovare trimestrul
în plan regional: stimularea valorificãrii II 2002
rezultatelor prin centre teritoriale
interdisciplinare de CD.
5. Dez- 5.1 Coordonarea unitarã şi stimularea
voltarea programelor de granturi. 2001-2004
resurselor
umane din
domeniul
CD
5.2 Programe de perfecţionare prin activitãţi
doctorale şi postdoctorale. 2001-2004
5.3 Stimularea formãrii centrelor de pregãtire
continua. 2001-2004
5.4 Perfecţionarea practicilor manageriale în
domeniul CD. 2001-2004
5.5 Îmbunãtãţirea accesului la sursele de 2001-2004
informare-documentare (programe de dezvoltare
a infrastructurilor informationale).
5.6 Promovarea colaborarilor internaţionale şi 2001-2004
creşterea mobilitatii cercetatorilor.
5.7 Extinderea sistemului de conducere a septembrie
doctoratelor şi alinierea la UE. 2001
5.8 Atragerea şi menţinerea în activitatea CD
a tineretului cu performanţe profesionale
deosebite:
● promovarea de facilitãţi fiscale pentru septembrie
salarizarea tinerilor absolvenţi 2001
angajaţi în activitãţi CD, pentru primii
3 ani de angajare.
6. Dez- 6.1 Creşterea capacitãţii unitãţilor de 2001-2004
voltarea cercetare-dezvoltare de a difuza cunoştinţele,
capaci- rezultatele şi experienta CD acumulate
tatii de (prin componente dedicate în programele
difuzare naţionale CDI):
a cunos-
tintelor
din do-
meniul
CDI
● dezvoltarea serviciilor de marketing;
● crearea birourilor de legatura cu industria;
● perfecţionarea activitãţilor de promovare.
7. Imbu- 7.1 Stimularea activitãţilor de transfer
natatirea tehnologic. 2001-2004
cadrului 7.2 Promovarea reglementãrilor privind Fondul noiembrie
legislativ de risc pentru aplicarea rezultatelor 2001
şi insti- cercetãrii.
tutional 7.3 Promovarea reglementãrilor privind Fondul noiembrie
pentru de garantare a participãrii la licitaţii a 2001
valori- organizaţiilor CD.
ficarea 7.4 Îmbunãtãţirea cadrului legislativ şi a noiembrie
rezul- reglementãrilor privind protecţia 2001
tatelor rezultatelor CD.
CD
8. Şti- 8.1 Stimularea prin programele naţionale CDI 2001-2004
mularea a colaborãrii dintre organizaţii CD şi firme.
şi dezvol- 8.2 Stimularea cercetãrii de firma (în special 2001-2004
tarea pentru IMM, cu prioritate pe zone
capaci- high-tech).
tatii de 8.3 Stimularea dezvoltãrii tehnologiilor 2001-2004
absorbţie autohtone prin transferarea gratuita a unor
şi difu- rezultate din programele naţionale CDI cãtre
zarea re- IMM sau alţi agenţi economici, cu aprobarea
zultate- Guvernului.
lor CD în
mediul
economic
şi social
8.4 Programe de realizare a reţelei de 2001-2004
informare-documentare şi suport tehnologic
pentru IMM.
8.5 Promovarea dezvoltãrii centrelor de 2001-2004
transfer tehnologic, a parcurilor tehnologice.
8.6 Asigurarea interfetei cercetare-industrie
la nivel naţional şi regional, prin:
● dezvoltarea infrastructurii instituţionale trimestrul
specifice; IV 2002
● crearea de baze de date cu rezultate CDI şi trimestrul
difuzarea acestora. IV 2002
8.7 Organizarea de stagii/cursuri pentru 2001-2004
utilizatori de rezultate CD.
9. Adap- 9.1 Corelarea continua a programelor naţionale 2001-2004
tarea sis- CDI cu cele ale UE.
temului 9.2 Dezvoltarea colaborarilor bilaterale 2001-2004
CDI la (cu tari din UE) destinate initierii
cerinţele şi sustinerii cercetãrilor avansate în domeniul
de inte- tehnologiilor înalte.
grare în 9.3 Programe-suport pentru produse şi tehno- 2001-2004
UE logii destinate dezvoltãrii economice
competitive şi durabile.
9.4 Sprijinirea la nivel naţional a accesului 2001-2004
cercetatorilor romani la facilitãţile mari de
cercetare din UE.
9.5 Programe de recrutare şi specializare a 2001-2004
tinerilor cercetãtori, în contextul dimensiunii
europene a carierei ştiinţifice.
9.6 Înfiinţarea compartimentelor de specia- septembrie
litate în institutele/centrele de cercetare, 2001
pentru dezvoltarea capacitãţii de rãspuns la
structurile UE.
9.7 Instituirea unui sistem de bonificatii iunie 2001
pentru instituţiile care deruleazã proiecte
finanţate de UE.
9.8 Înfiinţarea pe teritoriul României a unor 2004
centre formate din specialişti romani şi din
ţãrile UE.
9.9 Continuarea procesului de armonizare 2001-2004
legislativã în domeniul standardizarii,
acreditãrii şi evaluãrii conformitatii.
9.10 Elaborarea proiectului de lege privind decembrie
promovarea şi desfãşurarea activitãţilor în 2001
domeniul nuclear.
XXVI. 1. Prega- 1.1 Stabilirea Programului naţional de februarie
Renas- tirea Con- cercetare a patrimoniului cultural 2001
terea ferintei şi pregãtirea Conferintei naţionale a
culturii naţionale patrimoniului cultural.
nati- a patri-
onale moniului
cultural
2. Cadru 2.1 Dezvoltarea şi perfecţionarea cadrului martie
legisla- legislativ necesar cercetãrii, evidentei, 2001-2002
tiv - protecţiei, conservãrii, restaurarii şi punerii
protecţie, în valoare a patrimoniului cultural naţional.
conservare,
restaurare
a patrimo-
niului
cultural
naţional
3. Legea 3.1 Elaborarea proiectului Legii privind octombrie
organi- organizarea şi funcţionarea instituţiilor 2001
zarii şi profesioniste de spectacole şi concerte.
functio-
narii
institu-
tiilor
profesio-
nişte de
spectacole
şi concerte
4. Bibli- 4.1 Continuarea lucrãrilor de construcţie a 2001-2003
oteca Bibliotecii Naţionale.
Nationala
5. Plani- 5.1 Elaborarea planurilor de amenajare a martie
ficarea teritoriului şi a planurilor de urbanism 2001-
patrimo- pentru zonele protejate, conform Legii trimestrul
niului nr. 50/2000 privind aprobarea secţiunii IV 2002
cultural a III-a PATN-zone protejate, în vederea
valorificãrii patrimoniului cultural
ca factor de dezvoltare.
6. Satul 6.1 Elaborarea şi aplicarea unui proiect martie
romanesc cultural al satului romanesc contemporan 2001-
în viata vizând creşterea rolului şcolii, al caminului trimestrul
spiritu- cultural, al bibliotecii, al instituţiilor de IV 2002
ala cult, al asociaţiilor, societãţilor şi
fundaţiilor neguvernamentale în viata
spiritualã a colectivitãţii pe care
o delimiteaza.
7. Dez- 7.1 Dezvoltarea şi modernizarea reţelei 2001-2004
voltarea instituţiilor cultural-artistice din
institu- mediul rural şi urban în concordanta cu
tiilor indicele de creştere naturala a populaţiei,
cultu- cu potenţialul uman pregãtit pentru domeniul
ral-artis- culturii în instituţii de învãţãmânt
tice specializate.
din mediul
rural şi
urban
8. Asigu- 8.1 Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea 2001-2004
rarea ba- lecturii publice, în vederea asigurãrii bazei
zei de de documentare, informare şi studiu de
documen- utilitate publica.
tare,
informare
9. Orga- 9.1 Organizarea, împreunã cu departamente de 2001-2004
nizarea profil ale altor organe ale administraţiei
unor mani- culturale sau cu organisme neguvernamentale,
fistari naţionale sau internaţionale, a unor manifestãri
cultu- cultural-artistice de prestigiu - festivaluri,
ral- concursuri etc.
artistice
de pres-
tigiu
10. Edi- 10.1 Editarea în regim de comenzi ale statului 2001-2004
tarea unor a celor mai importante serii de opere care fac
opere parte din tezaurul moştenirii cultural-literar-
impor- ştiinţifice, precum şi a celor mai valoroase
tante lucrãri ale spiritualitatii universale, clasice
şi contemporane.
11. Pro- 11.1 Derularea unor programe de cercetare, 2001-2004
grame de conservare, cu caracter de salvare, restaurare
salvare şi punere în valoare cu prioritate în domeniile
în dome- arheologiei, etnologiei, istoriei artei,
niile stiintelor naturii, coordonate la nivel naţional,
arheolo- cu participarea celor mai valorosi specialişti
giei, romani.
etnolo-
giei etc.
12. Impli- 12.1 Implicarea inspectoratelor pentru cultura 2001-2004
carea or- judeţene, a organelor locale în problemele de
ganelor protejare şi conservare a patrimoniului
locale în cultural naţional, utilizarea cãilor de
proteja- contacte internaţionale pentru obţinerea de
rea patri- asistenta sau pentru colaborare în domeniul
moniului conservãrii mai ales.
cultural
naţional
13. Cola- 13.1 Extinderea şi permanentizarea
borarea colaborãrii dintre instituţiile publice din 2001-2004
dintre sfera culturii şi organizaţiile
institu- neguvernamentale în desfãşurarea unor activi-
tiile tati complementare.
publice
culturale
şi organi-
zatiile
neguverna-
mentale
14. Res- 14.1 Desfãşurarea unor ample lucrãri de 2001-2004
taurare şi conservare, restaurare şi expertizare a
experţi- monumentelor istorice.
zare a
monumen-
telor
istorice
XXVII. 1. Promo- 1.1 Organizarea unei reuniuni cu şefii iunie 2001
Cultele varea cultelor religioase.
şi via- unui dia- 1.2 Elaborarea şi publicarea unui documentar iunie 2001
ta reli- log perma- despre legislaţia cu privire la viata
gioasa nent cu religioasã din ţãrile democratice.
reprezen-
tantii
vieţii
reli-
gioase
1.3 Organizarea de intalniri cu reprezentanţii septembrie
asociaţiilor religioase cultice 2001
(cu caracter integral religios).
2. Rela- 2.1 Sprijinirea activitãţii Centrului pentru permanent
tii de Studierea Organizaţiilor Religioase (C.S.O.R.)
intele- şi a altor instituţii de profil.
gere şi
respect
între
subiectii
vieţii
religioase
2.2 Prevenirea oricãror forme, mijloace sau permanent
acţiuni de învrãjbire religioasã, medierea
situaţiilor litigioase.
2.3 Promovarea pluralismului religios. permanent
2.4 Cunoaşterea fenomenului religios şi
elaborarea de studii şi sinteze ne- permanent
cesare în vederea adoptãrii deciziilor politice.
2.5 Realizarea cu atentie şi larga deschidere permanent
a solicitãrilor privind retrocedarea cãtre
culte a bunurilor confiscate în epoca
totalitara şi rezolvarea cat mai convenabila
a acestora.
3. Spri- 3.1 Acordarea în continuare de ajutoare din permanent
jinirea partea statului pentru salarizarea
cultelor personalului cultelor.
reli- 3.2 Acordarea de ajutoare din partea statului permanent
gioase pentru construirea de noi lacasuri de cult,
precum şi a unor aşezãminte filantropice
(cãmine de bãtrâni, orfelinate şi spitale),
la cererea cultelor.
3.3 Acordarea de asistenta de specialitate permanent
cultelor religioase în derularea
activitãţilor caritative.
3.4 Realizarea unei baze de date cu privire decembrie
la instituţiile de asistenta socialã şi 2001
caritativa ale cultelor religioase.
3.5 Realizarea unui studiu documentar privind 2003
activitatea de asistenta socialã şi caritativa
desfasurata de asociaţiile şi fundaţiile
religioase.
4. Spri- 4.1 Participarea la procesul de evaluare a permanent
jinirea disciplinei religie în învãţãmântul
invataman- religios în şcolile de stat şi preuniversitar,
tului re- precum şi la evaluarea instituţiilor de
ligios în învãţãmânt teologic a învãţãmântului teologic
şcolile preuniversitar.
de stat şi
a învaţã-
mantului
teologic
4.2 Întocmirea documentaţiei necesare în anual
vederea elaborãrii proiectului hotãrârii
Guvernului privind cifra de şcolarizare pentru
şcolile teologice.
5. Promo- 5.1 Organizarea cursurilor de ghizi din anual
varea şi manastiri.
susţinerea
culturii
ortodoxe
româneşti-
integrare
europeanã
5.2 Organizarea de sesiuni de comunicãri anual
ştiinţifice pe probleme de patrimoniu cultural
religios.
5.3 Acordarea de asistenta de specialitate permanent
pentru colectiile muzeale ale cultelor,
inclusiv în organizarea unor expoziţii
temporare.
5.4 Întocmirea listei colectiilor şi muzeelor trimestrul
religioase. IV 2002
5.5 Stabilirea de circuite turistice interne 2003
(cultural-religioase) şi integrarea lor în
circuitele internaţionale.
5.6 Sprijinirea cultelor religioase pentru 2001-2004
conservarea, restaurarea şi valorificarea
bunurilor bisericesti care fac parte din
patrimoniul cultural naţional.
XXVIII. 1. Reor- 1.1 Promovarea de noi acte normative pentru august
Politica ganizarea eficientizarea/reorganizarea activitãţii 2001
în do- activi- unitãţilor din subordinea MTS în domeniul
meniul tatii în- tineretului.
tine- terne a 1.2 Înaintarea la Guvern a proiectului actului martie
retului MTS normativ privind crearea instrumentului de 2001
integrare a serviciilor publice din domeniul
tineretului - unica interfata în relaţia cu
ţinerii şi structurile de şi pentru tineret
(pentru înfiinţarea Centrului de Sprijinire
a Iniţiativelor Tinerilor - CSIT).
1.3 Structurarea şi dezvoltarea CSIT. calendar
etapizat
pe 2 ani
de la
momentul
adoptãrii
actului
normativ
de
înfiinţare
1.4 Continuarea programului de perfecţionare etapizat
profesionalã a personalului de specialitate pana în
din MTS. 2004
2. Efici- 2.1 Stabilirea prioritatilor şi a orientarii ianuarie
entizarea programelor de tineret ale MTS a pe anul 2001. 2001
politi-
cilor în
domeniul
tineretului
şi a contri-
butiei MTS
la elabora-
rea de acte
normative în
domeniu şi
sporirea
gradului
de partici-
pare a tine-
rilor la
viata publica
şi la actul
decizional
2.2 Diagnoza stãrii actuale a tineretului şi aprilie
a asteptarilor sale prin intermediul cercetãrii 2001
sociale.
2.3 Initiativa pentru reactivarea Comitetului februarie
Interministerial pentru Problemele Tineretului. 2001
2.4 Sprijinirea reglementãrii accesului
tinerilor la infrastructuri specifice în funcţie
(fostul patrimoniu al UTC). de proce-
sul legis-
lativ
2.5 Fundamentarea şi elaborarea
(coparticiparea) proiectului de Lege a iunie 2001
tineretului.
2.6 Reevaluarea politicilor de tineret pe semestrial
baza cercetãrii sociale în domeniu
(diagnoza) şi a consultãrii periodice cu ONGT.
2.7 Optimizarea informãrii/comunicãrii/ permanent
mediatizarii privind activitatea şi din
demersurile MTS în domeniul tineretului. februarie
2.8 Iniţierea şi susţinerea în parteneriat 2001
cu organizaţiile neguvernamentale iunie-
de tineret (ONGT) a unei campanii pentru septembrie
promovarea unui climat favorabil participãrii 2001
tinerilor în societate, cu accent pe
participarea la procesul decizional.
3. Mari- 3.1 Elaborarea şi fundamentarea proiectului de februarie
rea capa- buget pe linie de tineret pe 2001 al MTS pe 2001
citaţii baza de programe.
de susti-
nere finan-
ciara a
politi-
cilor de
tineret
3.2 Acţiuni de identificare şi atragere a unor permanent
terţe surse de finanţare pentru activitãţile din
specifice, dezvoltate de MTS în domeniul mai 2001
tineretului.
4. Spori- 4.1 Demararea programului pentru iniţierea august
rirea unor incubatoare de afaceri (proiecte-pilot), 2001
gradului vizând acordarea de sprijin institutional
de pãrţi- (consiliere, informare) pentru ţinerii
cipare întreprinzãtori.
a tine- 4.2 Participarea la iniţierea de acte din
rilor la normative care sa faciliteze accesul februarie
viata tinerilor absolvenţi pe piata muncii, precum 2001
economicã şi alte acţiuni sectoriale vizând ameliorarea
situaţiei socioeconomice a tinerilor (locuinţe,
creditãri, facilitãţi diverse).
5. Redu- 5.1 Iniţierea de programe (în parteneriat cu din iulie
cerea ris- alte instituţii publice) pentru stimularea de 2001
cului mar- comportamente prosociale şi reducerea
ginaliza- delincventei în rândul tinerilor
rii şi
excluderii
socaile
5.2 Dezvoltarea de programe (în parteneriat cu august
alte instituţii cu responsabilitãţi în domeniu) 2001-2004
pentru protecţia tinerilor impotriva factorilor
de risc specifici.
5.3 Program special pentru ţinerii din mediul 2001-2004
rural.
6. Atra- 6.1 Elaborarea şi susţinerea unor proiecte/ 2001-2004
gerea ti- programe în domeniul educaţiei alternative,
nerilor precum şi în domeniul activitãţilor culturale
cãtre ac- specifice de tineret.
tivitati
cultural-
educative
7. Susti- 7.1 Susţinerea sesiunilor de licitaţii prima
nerea ini- trimestriale pentru concursul de programe de sesiune:
tiative- tineret de la nivelul DTSJ (locale). 20.I-5.
lor tine- II 2001
rilor şi
recunoas-
terea
funcţiilor
specifice
promotoare
ale ONGT
7.2 Perfectarea unui acord de colaborare cu martie
fundaţiile judeţene pentru tineret în 2001
vederea identificarii de suport logistic
pentru proiecte ale MTS.
7.3 Sesiunea de licitaţii pentru concursul sesiune:
de programe naţionale de tineret pe baza unei în peri-
noi metodologii. oada
aprilie-
iulie 2001
7.4 Evaluarea şi analiza de oportunitate a
continuãrii programelor-pilot la februarie
nivel naţional/Documentare pentru programele 2001/
selectate şi gãsirea de parteneri interni aprilie
şi externi pentru implementare/începerea 2001/
implementarii. septembrie
2001
8. Stimu- 8.1 Susţinerea parteneriatului cu structurile din febru-
larea aso- de şi pentru tineret reprezentative prin arie 2001
ciativi- perfectarea unor consultãri periodice.
tatii ti- 8.2 Permanentizarea consultarii cu din febru-
neretului organizaţiile de tineret ale partidelor arie 2001
şi diminu- politice.
area fal-
sului
volunta-
riat
8.3 Inventarierea structurilor de şi pentru iulie 2001
tineret active.
8.4 Modificarea metodologiei privind licita- din apri-
tiile de programe de tineret ale MTS şi de lie 2001
evaluare a eficientei acestora.
9. Reor- 9.1 Program de sprijinire a reorganizãrii. iniţiere:
ganizarea februarie
consiliului 2001
naţional finalizare
al ţinere- preconi-
tului zata la
finele
anului 2001
10. Spri- 10.1 Sprijinirea procesului de aderare
jinirea a României la Acordul "EURO < 26". permanent
partici- 10.2 Inventarierea prevederilor specifice aprilie -
parii ti- ce revin MTS pe linie de tineret iulie
neretului în diverse acorduri internaţionale şi în
la con- criteriile de aderare la UE, precum 2001
tacte şi şi a stadiului de realizare; formularea de
schimburi politici (acte normative) care sa contribuie
interna- la racordarea cu prevederile menţionate.
tionale, 10.3 Continuarea derulãrii programului permanent
la inte- european "Tineret".
grarea
structu-
rilor
natio-
nale de
tineret
cu cele
interna-
tionale,
promova-
rea mobi-
litatii ti-
nerilor şi
demersuri
pentru în-
deplinirea
criteriilor
de aderare
la UE în
domeniul
tineretului
11. Valo- 11.1 Program destinat stimulãrii activitãţilor 2001-2004
rificarea/ tehnico-aplicative din domeniul informativ şi
stimularea facilitãrii accesului tinerilor la activitãţi
potentia- bazate pe tehnologia informatiei.
lului 11.2 Mãsuri pentru eficientizarea/dezvoltarea permanent
creativ centrelor de informare şi documentare pentru din luna
al tine- tineret. martie
rilor 2001 pe
baza de
calendar
etapizat
pana în
2004
11.3 Conceperea programului specific vizând august
ţinerii supradotati. 2001
12. Acti- 12.1 Participari/organizãri la/de manifestãri/
vitati evenimente. permanent
specifice Ex: 21-25
legate de februarie:
promovarea
imaginii
României
în lume
12.2 Semnarea unor protocoale/acorduri/programe martie
bilaterale de schimburi pe linie de 2001-2004
tineret cu diverse state.
XXIX. 1. Per- 1.1 Adoptarea prin hotãrâre a Guvernului a ianuarie
Edu- fectiona- Regulamentului de punere în aplicare a 2001
catia rea ca- dispoziţiilor <>Legii nr. 69/2000 privind
fizica drului educaţia fizica şi sportul.
şi legis- 1.2 Elaborarea Strategiei generale de organi- martie
sportul lativ zare a activitãţii de educaţie fizica şi sport 2001
pe perioada 2001-2004, în baza Programului de
guvernare şi a <>Legii nr. 69/2000 privind
educaţia fizica şi sportul.
1.3 Intalniri de lucru cu reprezentanţii februarie-
ministerelor şi instituţiilor cu atribuţii martie
în domeniul educaţiei fizice şi sportului. 2001
2. Sportul 2.1 Definitivarea Programului naţional martie
pentru "Sportul pentru toţi". 2001
toţi 2.2 Constituirea Comitetului Activitãţilor iunie
Fizice Sportive pentru Sãnãtate, 2001
Educaţie şi Recreere, organism consultativ
pe lângã Secretariatul General al Guvernului.
3. Sportul 3.1 Menţinerea în primele 15 natiuni ale lumii conform
de perfor- la J.O. Atena 2004. calenda-
manta 3.2 Susţinerea pregãtirii şi participãrii la rului
competitiile oficiale. anual al
fiecãrei
federaţii
3.3 Susţinerea participãrii la competitiile
de calificare pentru J.O. Atena 2004. 2003
3.4 Susţinerea pregãtirii şi participãrii la
J.O. Atena 2004. 2004
3.5 Dezvoltarea activitãţii sportive pe plan
intern. 2001-2004
3.6 Susţinerea selecţiei, pregãtirii şi
promovãrii copiilor şi juniorilor. 2001-2004
3.7 Organizarea campionatelor naţionale. permanent
4. For- 4.1 Perfecţionarea activitãţii Şcolii Naţionale iulie
marea şi de Antrenori şi obţinerea autorizaţiei 2001
perfec- provizorii de încredere din partea Ministerului
tionarea Educaţiei şi Cercetãrii.
specia-
listilor
4.2 Definitivarea Statutului antrenorului şi martie
aprobarea acestuia prin hotãrâre 2001
a Guvernului.
5. Cer- 5.1 Perfecţionarea sistemului de informare şi 2004
cetarea documentare cuprinzând toate domeniile şi
stiinti- structurile sportive.
fica în
domeniul
educaţiei
fizice şi
sportului
5.2 Înfiinţarea Institutului Naţional de 2001-2004
Cercetare pentru Sport, ca instituţie
publica, în subordinea MTS.
5.3 Modernizarea sediului şi a laboratoarelor. 2001-2004
5.4 Dezvoltarea bazei materiale. 2001-2004
6. Medi- 6.1 Îmbunãtãţirea calitativã a controlului 2002
cina medical şi a asistenţei medicosportive
sportiva asigurate de Institutul Naţional de Medicina
Sportiva şi unitãţile specializate de medicina
sportiva.
6.2 Dotarea corespunzãtoare a cabinetelor 2002
medicale ale structurilor sportive, CSN,
bazelor sportive, policlinicilor şi
cabinetelor de medicina sportiva la nivel
judeţean.
6.3 Promovarea Programului naţional antidoping, martie
în conformitate cu prevederile Convenţiei 2001
antidoping a Consiliului Europei.
6.4 Constituirea Comisiei Naţionale Antidoping. martie
2001
6.5 Elaborarea normelor tehnice privind martie
organizarea controlului doping. 2001
6.6 Dotarea laboratorului doping cu aparatura
performanta. 2002
7. Baza 7.1 Dezvoltarea, modernizarea şi dotarea cu 2001-2004
materialã aparatura la nivelul cerinţelor mondiale a
a educa- complexurilor sportive naţionale.
tiei fizi- 7.2 Construirea unui hotel sportiv în 2002
ce şi Complexul Sportiv Naţional "Lia Manoliu"
sportului Bucureşti.
7.3 Construirea unei sali de sport în Complexul 2002
Sportiv Naţional Poiana Braşov.
7.4 Dezvoltarea bazei materiale pentru 2004
desfãşurarea activitãţii de educaţie fizica
şi sport şcolar.
8. Promo- 8.1 Asigurarea unui cadru civilizat şi 2001-2004
varea va- stimulativ de desfãşurare a competiţiilor.
lorilor
cultu-
rale,
etice şi
morale
ale educ-
atiei
fizice şi
sportului
8.2 Definitivarea Regulamentului de organizare aprilie
şi funcţionare a Comisiei Naţionale de 2001
Acţiune impotriva Violenţei.
8.3 Sprijinirea activitãţii Academiei Olimpice 2001-2004
Romane şi a filialelor judeţene ale acesteia în
vederea promovãrii valentelor educative ale
sportului şi olimpismului.
8.4 Dezvoltarea Muzeului Sportului. 2001-2004
8.5 Achiziţionarea, restaurarea şi conservarea 2002
valorilor muzeale de interes naţional.
8.6 Organizarea unor expoziţii tematice. 2001-2004
8.7 Organizarea unor filiale judeţene ale
Muzeului Sportului. 2004
9. Coo- 9.1 Promovarea acţiunilor pentru dezvoltarea 2001-2004
perarea relaţiilor de cooperare sportiva internationala
sportiva şi integrarea în structurile sportive ale
inter- Consiliului Europei şi Uniunii Europene.
natio- 9.2 Extinderea relaţiilor de colaborare 2001-2004
nala bilaterala.
9.3 Încheierea de acorduri, înţelegeri,
protocoale de schimburi sportive. 2001-2004
9.4 Lãrgirea ariei de colaborare şi
consolidarea relaţiilor sportive cu Repu- 2001-2004
blica Moldova.
9.5 Dezvoltarea relaţiilor sportive cu ţãrile
vecine şi a cooperãrii regionale în Balcani,
în zona Marii Negre, în bazinul Dunãrii, precum
şi cu ţãrile francofone. 2001-2004
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Reconsiderarea reformei în justiţie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXX. Re- 1. Demo- 1.1 Modificarea şi completarea Legii noiembrie
conside- cratiza- nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã. 2001
rarea rea jus- 1.2 Depolitizarea întregului sistem judiciar. decembrie
refor- titiei, 2001
mei în parte
justiţie integrantã
a proce-
sului de
reabilitare
şi intarire
a statului
de drept în
România,
precum şi
ridicarea
justiţiei
romane la
nivel
european
1.3 Redefinirea stãrii de inamovibilitate a 2001-2002
judecãtorilor şi de stabilitate a procurorilor,
urmãrindu-se consolidarea statutului
magistratului prin realizarea efectivã a
drepturilor conferite acestora de Legea pentru
organizarea judecãtoreascã, corelativ cu un
control coerent şi exigent al îndeplinirii
obligaţiilor.
1.4 Atribuirea competentei Consiliului Superior 2001-2002
al Magistraturii de a elibera avizul de
cercetare, arestare şi trimitere în judecata a
magistraţilor.
1.5 Sporirea rolului şi ponderii Consiliului decembrie
Superior al Magistraturii în selecţia, numirea, 2001
promovarea şi destituirea magistraţilor, pe
criterii strict obiective, profesionale şi
morale, eliminandu-se influentele şi presiunile
politice.
1.6 Lãrgirea componentei Consiliului Superior decembrie
al Magistraturii, prin includerea unor 2001
personalitãţi de mare prestigiu ale vieţii
ştiinţifice şi universitare din domeniul
dreptului.
1.7 Redarea autoritãţii procurorului general decembrie
al Parchetului de pe lângã Curtea Suprema de 2001
Justiţie şi asigurarea independentei tuturor
membrilor Ministerului Public.
1.8 Adaptarea statutului procurorilor în decembrie
conformitate cu noile realitati. 2001
1.9 Înfiinţarea unor instanţe specializate 2001-2002
pentru soluţionarea proceselor cu minori,
comerciale, fiscale, administrative şi de munca.
1.10 Revederea acelor reglementãri care au 2001-2004
îndepãrtat justiţia de cetate, au creat
nedreptati şi chiar suferinţe oamenilor.
2. Cres- 2.1 Modificarea şi completarea Legii nr. septembrie
terea 56/1993 a Curţii Supreme de Justiţie. 2001
rolului
Curţii
Supreme
de Justi-
tie în ve-
derea
extinderii
competentei
ca instanta
de control
judiciar şi
stabilizarii
practicii
judiciare.
3. Modifi- 3.1 Îmbunãtãţirea reglementãrilor cu privire trimestrul
carea şi la cadastru şi publicitatea imobiliarã ce II 2002
comple- formeazã obiectul <>Legii nr. 7/1996 , în
tarea special privind organizarea şi dispoziţiile
legisla- tranzitorii. Continuarea programului cu
tiei Banca Mondialã privind cadastrul şi
procesu- publicitatea imobiliarã.
ale
3.2 Simplificarea procedurilor judiciare mai 2001
prin punerea în aplicare a Legii nr.
188/2000 privind organizarea şi functio-
narea profesiei de executor judecãtoresc.
3.3 Respectarea dreptului la apãrare şi a
prezumţiei de nevinovatie. 2001-2004
3.4 Înlãturarea situaţiilor generatoare de
arbitrar şi subiectivism prin redistribuirea
competentelor de judecata şi echilibru în
formarea completelor dejudecata. 2001-2004
3.5 Garantarea efectivitatii hotãrârilor
judecãtoreşti prin extinderea şi diver- decembrie
sificarea serviciilor de executãri. 2001
3.6 Extinderea motivelor de recurs în
anulare pentru desfiinţarea hotãrârilor septembrie
judecãtoreşti definitive şi irevocabile 2001
care se dovedesc a fi netemeinice şi
nelegale.
4. Crearea 4.1 Modificarea şi completarea Legii
unui sis- nr.146/1997 privind taxele judiciare
tem de de timbru. iulie 2001
garanţii
minimale
şi reale
pentru
exercitarea
dreptului 4.2 Modificarea şi completarea Ordonanţei iulie 2001
pãrţilor Guvernului nr.12/1998 privind taxele de
în justi- timbru pentru activitatea notarialã.
tie prin
rease-
zarea
taxelor şi
tarifelor
în domeniul
judiciar,
acordarea
asistenţei
juridice
diferenţiate
pentru
persoanele
lipsite de
resurse
financiare,
protecţia
financiarã
a victime-
lor infra-
ctiunii
5. Promo- 5.1 Elaborarea unui cod deontologic al
varea unei profesiei de magistrat. iunie 2001
politici
de cres-
tere a
presti-
giului
magis-
tratilor
prin im-
bunata-
tirea
substan-
tiala a
pregãtirii
profesionale,
cu accent
deosebit
asupra
componentei
etice, precum
şi prin im-
bunatatirea
situaţiei
materiale,
printr-o
buna sala-
rizare a
acestora
şi acordarea
unor drep-
turi nece-
sare exer-
citarii
acestei
importante
funcţii în
societate
5.2 Întãrirea rolului Institutului Naţional permanent
al Magistraturii ca instituţie de pregãtire
calificatã a magistraţilor debutanti.
5.3 Modificarea şi completarea Ordonanţei iunie 2001
Guvernului nr. 56/1998 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Casei Asigurãrilor
de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice,
Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti,
mai ales în ceea ce priveşte asigurarea
condiţiilor de odihna, tratament şi recuperare
a stãrii de sãnãtate a magistraţilor, familiilor
acestora şi a celuilalt personal din sistemul
justiţiei.
6. Inla- 6.1 Organizarea de cursuri de perfecţionare a
turarea pregãtirii prin Centrul de Pregãtire şi
birocra- Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt
tiei, Personal Auxiliar de Specialitate, înfiinţat
corup- prin <>H.G. nr. 423/1999 . 2001-2004
tiei, ar-
bitrarului
şi abuzului
din rândul
personalului
auxiliar,
prin ridicarea
nivelului de
pregãtire
profesionalã,
creşterea
gradului de
rãspundere şi
îmbunãtãţirea
salarizarii
acestuia
6.2 Elaborarea procedurilor de dobândire a
calitãţii de stat membru pentru România la
OECD în vederea semnãrii Convenţiei OECD,
privind combaterea coruptiei funcţionarilor
strãini în tranzacţiile comerciale decembrie
internaţionale. 2001
7. Asigu- 7.1 Reorganizarea Serviciului Independent iunie 2001
rarea unei de Protecţie şi Anticoruptie din cadrul
activitãţi Ministerului Justiţiei.
de pro-
tectie
antico-
ruptie
realã,
care sa
garan-
teze
carac-
terul
echita-
bil al
actului
de justi-
tie şi sa
previnã
apariţia
fenome-
nelor de
corupţie
în siste-
mul auto-
ritatii
judeca-
toresti
7.2 Mãsuri pentru valorificarea eficienta
a informaţiilor. 2001-2004
8. Adop- 8.1 Adoptarea Legii executãrii pedepselor. noiembrie
tarea 2001
unei le- 8.2 Adoptarea Statutului cadrelor din peni-
gislatii tenciare. noiembrie
execu- 2001
tional 8.3 Aplicarea dispoziţiilor Ordonanţei martie
penale în Guvernului nr.92/2000 privind organizarea şi 2001
concor- funcţionarea serviciilor de reintegrare
danta cu socialã a infractorilor şi supraveghere a
dispozi- executãrii sancţiunilor neprivative de libertate.
tiile
consti-
tutio-
nale
privind
dreptu-
rile şi
liberta-
tile
fundamen-
tale ale
omului,
prin reori-
entarea
acesteia
din dome-
niul creãrii
condiţiilor
materiale
spre schim-
barea conceptiei
de resocia-
lizare,
precum şi
transformarea
penitenciarelor
din structuri
militare în
aşezãminte
civile
9. Imbuna- 9.1 Realizarea programului de investiţii şi 2001-2004
tatirea reparaţii capitale la sediile instanţelor
dotãrilor judecãtoreşti.
materiale
ale instan-
telor şi
parchetelor
prin extin-
derea spa-
tiilor exis-
tente sau
construirea
altora, precum
şi prin inzes-
trarea cu logis-
tica necesarã
în vederea
desfãşurãrii
unei activitãţi
civilizate
9.2 Program special de reabilitare a Palatului trimestrul
Justiţiei din Bucureşti şi amenajarea sediului IV 2002
Curţii de Apel Bucureşti (în sediul fostului
magazin Junior).
9.3 Program de modernizare a dotãrilor. 2001-2004
9.4 Program de informatizare a justiţiei. trimestrul
II 2002
Preluarea 10. Armo- 10.1 Legea privind extrãdarea. martie
acquisului nizarea 2001
comunitar legisla- 10.2 Legea privind asistenta judiciarã în martie
tiei nati- materie penalã. 2001
onale şi a 10.3 Legea privind transferul persoanelor martie
Uniunii condamnate. 2001
Europene, 10.4 Legea pentru ratificarea Convenţiei iunie 2001
în acord penale a Consiliului Europei privind corupţia.
cu situa- 10.5 Legea pentru ratificarea Convenţiei civile
tia econo- a Consiliului Europei privind corupţia. iunie 2001
mica şi 10.6 Legea pentru ratificarea Convenţiei de la decembrie
socialã a Haga din 1965 privind notificarea în 2001
României strãinãtate a actelor judiciare şi extrajudi-
ciare în cauzele civile şi comerciale.
10.7 Legea pentru ratificarea Convenţiei de la decembrie
Haga din 1970 privind obţinerea de probe în 2001
strãinãtate.
10.8 Legea pentru ratificarea Convenţiei de la decembrie
Haga din 1980 pentru facilitarea accesului 2001
internaţional la justiţie.
10.9 Legea pentru ratificarea Convenţiei trimestrul
Consiliului Europei privind recunoaşterea şi I 2002
executarea hotãrârilor în materie de
încredinţare şi reincredintare a minorilor.
10.10 Legea privind combaterea criminalitatii septembrie
prin intermediul computerului. 2001
10.11 Legea privind asistenta judiciarã în decembrie
materie civilã. 2001
10.12 Legea privind protecţia victimelor. trimestrul
IV 2002
10.13 Legea pentru combaterea traficului de decembrie
fiinţe umane. 2001
10.14 Legea privind accesul la informaţii trimestrul
publice. I 2002
10.15 Legea privind protecţia datelor septembrie
personale. 2001
10.16 Legea privind comerţul maritim. 2003
10.17 Legea privind procedura falimentului trimestrul
judiciar cu caracter transnational. IV 2002
10.18 Legea privind agenţii comerciali. decembrie
2001
10.19 Legea privind comerţul electronic. septembrie
2001
10.20 Legea privind grupurile internaţionale trimestrul
de interes economic. IV 2002
10.21 Completarea şi modernizarea reglemen- trimestrul
ţãrilor privind recunoaşterea IV 2002
şi executarea hotãrârilor strãine în materie
civilã şi comercialã.
10.22 Modificarea şi completarea Legii decembrie
nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea 2001
spalarii banilor.
10.23 Modificarea şi completarea Legii decembrie
nr. 31/1990 privind societãţile comerciale. 2001
10.24 Modificarea şi completarea Legii decembrie
nr. 26/1990 privind registrul comerţului. 2001
10.25 Legea pentru modificarea şi completarea iunie 2001
<>Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat.
Preve- 11. Reg- 11.1 Reglementarea mai riguroasã în noul trimestrul
nirea lemen- cod penal a instituţiilor dreptului la apãrare, IV 2002
şi con- tarea prezumţiei de nevinovatie şi repararea daunelor
trolul rigu- materiale şi morale cauzate prin acţiuni abuzive.
crimi- roasa a
nali- raspun-
tatii derii ce
revine
procu-
rorilor
în vederea
eradicarii
abuzurilor
şi ilegali-
tatilor
sãvârşite
în timpul
serviciului
12. Sim- 12.1 Elaborarea unei noi hotãrâri a Guvernului martie
plificarea privind organizarea şi funcţionarea 2001
şi spori- Ministerului Justiţiei şi a unui nou regulament
rea efi- de aplicare a acestei hotãrâri
cientei
structu-
rilor
departa-
mentelor
din minis-
terele de
resort,
în scopul
eliminãrii
parale-
lismelor
şi disfunctio-
nalitatilor
13. Cres- 13.1 Elaborarea de protocoale şi crearea de martie
terea organisme interministeriale specializate. 2001
efici-
entei
coope-
rarii
dintre
Ministerul
Justiţiei,
instanţele
judecãtoreşti,
Ministerul
Public şi
Ministerul
de Interne
14. Inta- 14.1 Orientarea practicii judiciare în sensul 2001-2004
rirea unei politici penale ferme, prin folosirea
actiu- cãilor extraordinare de atac.
nilor de
prevenire
şi con-
trol al
crimina-
litatii,
în general
al crimi- 14.2 Adecvarea politicilor de audit intern la 2001-2004
nalitatii obiectivele prevenirii criminalitatii.
organizate,
economico-
financiare
şi coruptiei,
pentru
limitarea şi
stoparea
acesteia
15. Infii- 15.1 Elaborarea unui proiect de lege pentru decembrie
ntarea înfiinţarea Institutului Naţional de Criminologie. 2001
unui
Institut
Naţional
de Crimi-
nologie, în
subordinea
Ministerului
Justiţiei,
având drept
scop activi-
tatea stiin-
tifica de
diagnoza şi
prognoza a
fenomenului
infrac-
tional
Comba- 16. Com- 16.1 Reexaminarea <>Legii nr. 78/2000 privind septembrie
terea pletarea prevenirea şi sancţionarea faptelor de 2001
corup- şi inas- corupţie şi elaborarea unui proiect de
tiei prirea modificare.
legisla- 16.2 Elaborarea Legii lobbyului. 2002
tiei actu- 16.3 Introducerea de reglementãri precise septembrie
ale în pentru stabilirea competentelor fiecãrei 2001
scopul instituţii în scopul prevenirii abuzurilor şi
eliminãrii actelor de corupţie.
birocra- 16.4 Stimularea concurentei loiale şi asigu- septembrie
tiei şi rarea transparenţei achiziţiilor publice. 2001
pentru 16.5 Restructurarea şi modernizarea sistemului septembrie
asigurarea şi procedurilor vamale. 2001
unor for-
mulari
clare şi
transparente,
care sa eli-
mine posibi-
litatile de
interpretare
subiectiva şi
arbitrarã a
prevederilor
legale în
aplicare.
17. Par- 17.1 Elaborarea actului normativ de înfiinţare martie
ticiparea a Comitetului Naţional pentru Prevenirea 2001
la activi- Criminalitatii.
tatea 17.2 Elaborarea Programului naţional de
Comite- prevenire a coruptiei. iunie 2001
tului
Naţional
pentru
Prevenirea
Crimina-
litatii
şi la ela-
borarea
Programului
naţional de
prevenire a
coruptiei,
împreunã cu
Departamentul
de Control
al Guvernului
18. În- 18.1 Îmbunãtãţirea reglementãrilor privind iunie 2001
fiintarea circuitul documentelor între compartimente,
unui sin- relaţiile cu cetãţenii şi desfãşurarea
gur oficiu audientelor.
de primire
a solicita-
rilor ceta-
tenilor
Transfor- 19. Cla- 19.1 Soluţionarea contenciosului retroce- martie
marea eco- rificarea darilor. 2001
nomiei dreptului Adoptarea proiectului Legii privind regimul
româneşti de propri- juridic al imobilelor preluate în mod
într-un etate abuziv dupã 6 martie 1945 (aflat în
sistem de dezbaterea Parlamentului).
piata 19.2 Urgentarea rezolvarii litigiilor de pro- 2001-2004
structurat prietate, astfel încât volumul acestora sa fie
şi functi- adus în cel mai scurt timp la limite normale.
onal
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Apãrarea nationala şi ordinea publica
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXXI. 1. Res- 1.1 Continuarea procesului de modernizare
Apara- tructura- structuralã a Armatei României. 2001-2003
rea rea şi mo- 1.2 Redefinirea structurii şi cadrului de iunie 2001
nati- dernizarea acţiune a Forţelor de Supraveghere şi
onala armatei Avertizare Timpurie, precum şi a Forţelor de
Rãspuns în Situaţii de Criza.
1.3 Definitivarea structurii de rezerva a decembrie
Forţelor Armate şi elaborarea statelor de 2001
organizare pentru forţele teritoriale.
1.4 Continuarea armonizarii cadrului legislativ 2001-2004
naţional în domeniul apãrãrii cu cel existent
în ţãrile membre NATO şi UE.
1.5 Adaptarea structuralã şi normativa a sis- decembrie
temelor de instrucţie din Armata României. 2001
1.6 Înfiinţarea Centrului Regional de Instruire trimestrul prin Simulare. IV 2002
1.7 Evaluarea gradului de pregãtire a unita- decembrie
tilor declarate operationalizate în anul 2001
2000 şi a celor ce se vor operationaliza în
anul 2001.
2. Imbu- 2.1 Realizarea capacitãţii operationale pentru septembrie
natatirea forţele prevãzute în PNAPI 2000-2001: 2001
managemen- ● forţele terestre: 3 comandamente de corp de
tului armata teritoriale, 2 comandamente operationale
efortului de tip divizie, 1 brigada mecanizata, 1 brigada
de inte- logistica şi 2 brigazi mecanizate teritoriale;
grare eu- ● forţele aeriene: 2 comandamente de divizie
roatlan- aerianã şi 1 baza aerianã;
tica ● forţele navale: 1 comandament flota maritima,
2 comandamente flotila maritima, 1 baza maritima
şi 1 centru de scafandri.
2.2 Operationalizarea unitãţilor nominalizate decembrie
pentru operaţiuni PfP conduse de NATO, conform 2001
PNAPI 2000-2001.
2.3 Îndeplinirea, în cadrul ciclului III PARP, decembrie
a Obiectivelor de Parteneriat (PGs) stabilite 2001
sa fie finalizate în anul 2001.
2.4 Dotarea categoriilor de forte ale armatei 2001-2004
cu mijloace moderne de radiocomunicatii în gama
de unde HF/VHF/UHF, atât portabile, cat şi
instalate pe mijloace auto şi blindate.
2.5 Realizarea sistemelor C4I tactice. 2001-2004
2.6 Asigurarea securitãţii mijloacelor de decembrie
radiocomunicatii şi a reţelelor de date, 2001
prin achiziţionarea de aparatura terminala de
acces şi de criptare.
2.7 Implementarea serviciilor INTRANET, ca decembrie
extensie a serviciilor RTP, în minimum 30 de 2001
noi locatii militare.
2.8 Permanentizarea legãturii cu sediul NATO iunie 2001
prin utilizarea unor mijloace moderne de
comunicaţii (DAMA SATCOM).
2.9 Dezvoltarea sistemului de comunicaţii prin decembrie
satelit pentru forţele desfãşurate în afarã 2001
teritoriului naţional.
2.10 Elaborarea noilor concepte privind apãrarea
aerianã a tarii. iunie 2001
2.11 Reorganizarea apãrãrii antiaeriene similar
sistemului NATO. 2001-2003
2.12 Dezvoltarea cooperãrii cu NATO în domeniul decembrie
conducerii apãrãrii aeriene şi implementarea 2001
sistemului naţional de recunoaştere.
2.13 Începerea programului de echipare a aero- decembrie
navelor C-130 HERCULES pentru misiuni tactice 2001
cu sisteme radio şi de radionavigatie de tip NATO
şi transpondere.
2.14 Conectarea centrelor operationale zonale decembrie
la centrul ASOC. 2001
2.15 Implementarea noii Concepţii a Managemen-
tului Logisticii 2005-2010. 2001-2004
2.16 Realizarea compatibilitatii Centrului de 2001-2002
Coordonare a Miscarii cu Sistemul Aliat pentru
Dislocare şi Transport (ADAMS).
2.17 Dezvoltarea şi întãrirea participãrii la 2001-2004
Parteneriatul pentru Pace în vederea imple-
mentarii obiectivelor de parteneriat asumate şi
a satisfacerii criteriilor de interopera-
bilitate cu NATO.
2.18 Extinderea cooperãrii bilaterale cu 2001-2002
armatele ţãrilor membre NATO, în scopul obti-
nerii asistenţei internaţionale pentru inde-
plinirea obiectivelor asumate de România.
2.19 Continuarea participãrii la elementele de 2001-2004
personal ale Parteneriatului (10 ofiţeri).
2.20 Creşterea calitãţii şi eficientei activi- 2001-2004
tatilor de control armamente, creşterea incre-
derii şi securitãţii.
3. Redi- 3.1 Reducerea efectivelor Armatei României cu decembrie
mensiona- 4.416 cadre militare (4.000 ofiţeri şi 416 2001
rea corpu- subofiteri) şi cu 2000 salariaţi civili, conco-
lui de co- mitent cu asigurarea reconversiei profesionale
manda cu şi a protecţiei sociale a personalului care urmeazã
nivelul sa fie disponibilizat.
forţelor 3.2 Lãrgirea bazei de selecţie şi pregãtire a decembrie
aflate în cadrelor care sa fie în mãsura sa ocupe posturi 2001
proces de din structura NATO (350 ofiţeri şi subofiteri).
diminuare 3.3 Structurarea pe corpuri de personal şi septembrie
numericã, grade militare a resurselor umane profesio- 2001
restructu- nalizate ale Armatei României, potrivit
rare şi obiectivelor PNAPI 2000-2001.
moderni- 3.4 Asigurarea interoperabilitatii în domeniul decembrie
zare managementului resurselor umane, conform 2001
standardelor NATO, prin:
● aplicarea corelatiei directe grad-funcţie la
încadrarea posturilor;
● alocarea funcţiilor în sistem piramidal;
● elaborarea metodologiei pentru aplicarea
Ghidului carierei militare pentru ofiţeri,
pe funcţii militare;
● definirea şi încadrarea posturilor pe baza
fisei postului;
● armonizarea politicilor de salarizare cu
obiectivele reformei managementului resurselor
umane ale apãrãrii.
4. Profe- 4.1 Creşterea numãrului de subofiteri şi 2001-2003
sionali- militari angajaţi pe baza de contract, în
zarea scopul realizãrii unui echilibru optim cu
structu- corpul ofiţerilor.
rilor mi- 4.2 Îmbunãtãţirea pregãtirii personalului din 2001-2004
litare armata prin participarea la cursuri în ţara şi
în strãinãtate.
4.3 Consolidarea şi dezvoltarea sistemului de decembrie
promovare a profesiei militare, de recrutare 2001
şi selecţie a candidaţilor pentru cariera
militarã.
4.4 Modernizarea învãţãmântului militar prin: decembrie
● reproiectarea conţinutului instruirii, 2001
standardizare, perfecţionarea tehnologiilor
didactice şi de evaluare, perfecţionarea
pregãtirii profesionale a personalului didactic.
4.5 Adaptarea cadrului normativ la opţiunile septembrie
Ministerului Apãrãrii Naţionale privind reforma 2001
managementului resurselor umane ale apãrãrii, prin:
● modificarea Legii nr. 46/1996 privind prega-
tirea populaţiei pentru apãrare.
5. Per- 5.1 Elaborarea documentelor de planificare a
fectiona- apãrãrii şi realizarea unei corelari realiste
rea plani- între obiectivele şi resursele disponibile:
ficarii ● Strategia militarã a României; iunie 2001
apãrãrii ● Directiva de planificare a apãrãrii. septembrie
2001
5.2 Implementarea sistemului de planificare decembrie
integrata a apãrãrii, pentru asigurarea unei 2001
gestionari mai eficiente a resurselor dispo-
nibile, în scopul îndeplinirii obiectivelor
fundamentale ale statului în domeniul
securitãţii şi apãrãrii naţionale:
● implementarea Sistemului de planificare,
programare, bugetare şi evaluare în cadrul
M.Ap.N.
6. Per- 6.1 Definitivarea conceptiei de management decembrie
fectiona- logistic şi trecerea la implementarea unui 2001
rea acti- sistem integrat, unitar, flexibil şi infor-
vitatii matizat, care sa permitã abordarea ierarhizata
de inzes- a conceptelor de operare şi mentenanta, în
trare şi domeniul tehnic, medical şi al infrastructurii.
achiziţii 6.2 Coordonarea politicii de achiziţii cu 2001-2004
politicile guvernamentale în domeniul economic
şi de restructurare a industriei de apãrare,
precum şi asigurarea unui raport optim între
cooperarile internaţionale, importul de tehnica
militarã şi utilizarea resurselor industriei
naţionale, prin aplicarea stricta a principiului
egalitãţii sanselor în procesul de ofertare.
6.3 Certificarea sistemelor calitãţii şi acre- iunie 2001
ditarea furnizorilor de produse şi servicii
pentru M.Ap.N.
6.4 Valorificarea tehnicii, bunurilor materiale decembrie
scoase din uz şi a patrimoniului armatei 2001
devenit excedentar în urma restructurãrii.
6.5 Dezvoltarea şi achiziţionarea de 2001-2004
echipamente noi, interoperabile cu cele
utilizate de NATO, în cadrul programelor
majore de achiziţii, aprobate într-un sistem
de finanţare multianuala, în concordanta cu
cerinţele aprobate de Statul Major General şi
cu obiectivele de interoperabilitate asumate
de România.
7. Inde- 7.1 Menţinerea şi, în funcţie de solicitãri 2001-2002
plinirea şi oportunitate, sporirea prezentei Armatei
obliga- României la misiunile SFOR (Bosnia-Hertegovina)
tilor asu- şi KFOR (Kosovo).
mate de 7.2 Menţinerea contingentelor de ofiţeri de 2001-2004
România pe legatura şi observatori militari la misiunile
plan în- ONU: UNIKOM din Kuwait, MONUC din R.D. Congo,
ternati- UNMEE din Etiopia şi Eritreea, UNMIK din
onal pri- Kosovo şi OSCE din Georgia şi Kosovo.
vînd par- 7.3 Participarea la initiativele regionale: 2001-2004
ticiparea SEDM, SEEBRIG, BLACKSEAFOR, SHIRBRIG şi CENCOOP.
la acţiuni
în spriji-
nul pãcii
8. Inta- 8.1 Informarea regulatã a comisiilor de 2001-2004
rirea con- apãrare, ordine publica şi siguranta nationala
trolului despre mãsurile importante luate în domeniul
organis- militar.
mului 8.2 Audierea candidaţilor la rangul de general 2001-2004
militar şi de reprezentanţi militari din exterior.
XXXII. 1. Crearea 1.1 Promovarea şi susţinerea unei pieţe trimestrul
Restruc- premiselor deschise şi concurentiale pentru servicii IV 2002
turarea durabile de comunicaţii şi informatica, care sa
sistemu- pentru poatã asigura prestaţii de calitate la
lui de implemen- tarife avantajoase:
ordine tarea ● finalizarea studiului de prefezabilitate; februarie
publica "Societãţii 2001
informa- ● lansarea procedurii de achiziţie - H.G. martie
tionale" nr. 251/2000; 2001
prin re- ● actualizarea Conceptiei de dezvoltare a februarie
lansarea comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei 2001
procesu- în Ministerul de Interne;
lui de ● încheierea acordului de creditare şi martie
privati- demararea contractului comercial încheiat 2001
zare, li- cu Fujitsu-Siemens în baza creditului extern
beraliza- garantat prin <>H.G. nr. 69/2000 ;
re şi dez- ● încheierea acordului de creditare şi deru- martie
voltare a larea contractului comercial încheiat cu firma 2001
sectoare- Compaq în baza creditului extern garantat prin
lor res- <>H.G. nr. 69/2000 ;
pective ● finalizarea procedurii de achiziţie demarate ianuarie
în baza creditului extern garantat prin H.G. 2001
nr. 1.026/2000 şi semnarea contractului
comercial;
● finalizarea studiului de prefezabilitate februarie
pentru SCOMAR; 2001
● finalizarea studiului de prefezabilitate martie
pentru Centrul de comanda şi control al 2001
Poliţiei Capitalei.
1.2 Înfiinţarea sistemului unificat de apeluri trimestrul
de urgenta "112" - pentru creşterea siguranţei II 2002
şi protecţiei cetãţeanului şi a proprietãţii
acestuia. Adoptarea Legii privind gestionarea
de cãtre M.I. a numãrului 112 ca numãr unic de
apel pentru urgente, în conformitate cu
Directiva Consiliului UE 91/396.
1.3 Stabilirea cadrului legislativ şi institu- 2001-2004
tional pentru combaterea fraudelor electronice
şi a accesului neautorizat la informaţiile
electronice, prin constituirea unor structuri
specializate pentru combaterea noilor forme de
criminalitate informatica.
1.4 Sprijinirea şi stimularea furnizorilor de decembrie
servicii informatice, prin implementarea 2001
sistemului integrat de management al M.I., pe
platforma ORACLE.
2. Dezvol- 2.1 Organizarea spitalelor de campanie şi de 2002
tarea unor urgenta pe principii modulare şi mobile.
servicii 2.2 Finalizarea lucrãrilor la Centrul de decembrie
medicale Recuperare Medicalã Busteni. 2001
integra- 2.3 Continuarea investiţiei la Spitalul 2004
te în sco- Militar de Urgenta al M.I. "Prof.
pul creste-Dr. D. Gerota", în vederea finalizarii
rii cali- complexului aprobat.
tatii în- 2.4 Înfiinţarea de SIAMUD-uri în alte judeţe 2004
grijirilor,în raport cu derularea programului de reforma
rãspuns în domeniul sãnãtãţii.
mai efi-
cient la
solicitãri,
precum şi
realizarea
unui raport
cost/efi-
cienta
corespunza-
tor
3. Coor- 3.1 Elaborarea metodologiei privind modali- martie
donarea şi tatile de acţiune în domeniul relaţiilor 2001
producerea publice în situaţii de criza mediatica.
mesajului 3.2 Monitorizarea permanenta a efectelor
public produse de misiunile şi acţiunile permanent
guverna- întreprinse de cadrele M.I.
mental şi 3.3 Efectuarea unor sondaje de opinie, prin decembrie
gestiona- intermediul unor instituţii specializate, 2001
rea difu- privind imaginea ministerului şi a
zarii so- structurilor sale.
ciale opti-
me a acestui
mesaj
4. Adapta- 4.1 Elaborarea Legii privind combaterea crimei decembrie
rea legis- organizate. 2001
latiei în 4.2 Elaborarea Legii privind Codul rutier. decembrie
acord cu 2001
situaţia 4.3 Elaborarea Legii privind statutul decembrie
economicã persoanelor apatride. 2001
şi socialã 4.4 Elaborarea proiectului Legii privind
din Roma- integrarea refugiatilor şi reintegrarea decembrie
nia, cu cetãţenilor romani returnati din spaţiul UE. 2001
exigente- 4.5 Proiectul Legii pentru ratificarea decembrie
le legis- Convenţiei europene privind muncitorul 2001
latiei migrant.
interna- 4.6 Proiectul Legii pentru ratificarea decembrie
tionale şi Convenţiei de stabilire. 2001
a Uniunii
Europene
în vederea
îndeplinirii
acquisului
comunitar
5. Reg- 5.1 Achiziţionarea de aparatura şi echipa- decembrie
lementa- mente destinate cercetãrii şi probarii 2001
rea rigu- faptelor infractionale (sistem pentru analiza
roasa a genetica a urmelor biologice, microscoape şi
raspun- stereomicroscoape, sisteme asistate de calculator
derii pentru realizarea portretului-robot).
care
revine
Ministe-
rului de
interne în
vederea
eradificarii
abuzurilor
şi ilegalit-
atilor
sãvârşite
în timpul
serviciului
6. Inta- 6.1 Constituirea unor structuri specializate iunie 2001
rirea pentru combaterea noilor forme de criminalitate
acţiuni- din domeniul patrimoniului, înaltei crimina-
lor de litati financiar-bancare şi traficului
preve- internaţional cu fiinţe vii.
nire şi
control
al crimi-
nalitatii
în general
al crimina-
litatii
organizate,
economico-
financiare
şi corupţie,
în special
pentru
limitarea
şi stoparea
crimina-
litatii
6.2 Adoptarea proiectului Legii privind decembrie
protecţia martorului şi a agentului acoperit. 2001
6.3 Iniţierea, în cooperare cu societatea decembrie
civilã, de programe pentru prevenirea şi 2001
reducerea criminalitatii comise cu violenta,
având ca obiectiv creşterea gradului de
siguranta civicã.
7. Imbu- 7.1 Finalizarea lucrãrilor la blocurile de
natatirea locuinţe preluate în diverse stadii de
condi- execuţie, pentru care se estimeaza un efort
tiilor de financiar eşalonat astfel:
pregãtire
şi viata
ale mili-
ţãrilor
şi fami-
liilor
lor
● 582 apartamente, 291 mld. lei; decembrie
2001
● 582 apartamente, 291 mld. lei; 2002
● 582 apartamente, 291 mld. lei; 2003
● 583 apartamente, 292 mld. lei. 2004
7.2 Obţinerea unui credit extern necesar martie
pentru dotarea cu aparatura medicalã a 2001
unitãţilor medicale nou-înfiinţate, a
Spitalului Militar de Urgenta al M.I.
"Prof. Dr. D. Gerota", a Centrelor Medicale
de Diagnostic şi Tratament Ambulator Bucureşti
şi Prahova şi a Sanatoriului Antituberculos
Busteni.
Procurarea şi dotarea cu ambulante antisoc şi
unitãţi coronariene mobile.
7.3 Iniţierea şi derularea unui program pentru
realizarea de locuinţe proprietate privatã a
cadrelor pe baza creditului ipotecar ori a
altor surse similare, pentru care se vor derula
urmãtoarele acţiuni:
● elaborarea programului; iunie 2001
● elaborarea documentelor necesare avizãrii; decembrie
2001
● identificarea resurselor financiare şi a trimestrul
posibililor investitori; I 2002
● începerea lucrãrilor. trimestrul
II 2002
8. Tran- 8.1 Iniţierea, în comun cu instituţiile din septembrie
sparenta sistemul de apãrare, ordine publica şi 2001
activi- siguranta nationala, a unor demersuri
tatii de legislative care sa permitã simplificarea
inzes- procedurilor de achiziţii publice de bunuri
trare şi şi servicii prevãzute de actuala legislaţie.
achiziţii, 8.2 Elaborarea procedurilor de reglementare 2002
bazatã pe în vederea certificãrii produselor specifice
egalita- Ministerului de Interne, în conformitate cu
tea san- prevederile standardului ISO/CEI EN 45011.
selor, 8.3 Armonizarea procedurilor Comisiei de decembrie
birocra- Certificare, Acreditare şi Supraveghere - 2001
tie re- CCAS cu cerinţele noului standard european
dusa şi SR EN ISO 9001-2000.
inzes-
trare
ratio-
nala
9. Demi- 9.1 Transformarea Poliţiei Romane într-o trimestrul
litari- instituţie civilã cu statut special, II 2003
zarea în folosul persoanei, comunitãţilor locale
unor şi instituţiilor democratice ale statului
structuri de drept.
prin
trece-
rea ser-
viciilor
publice
respec-
tive la
autori-
tatile
publice
locale
9.2 Modificarea <>Legii nr. 26/1993 privind trimestrul
organizarea şi funcţionarea Corpului II 2003
Gardienilor Publici, în sensul transformarii
acestei instituţii într-o structura de tip
poliţie comunitara.
10. Recon- 10.1 Urmãrirea încheierii protocoalelor de februarie
structia colaborare cu ONG specializate în domeniul 2001
siste- azilului.
mului 10.2 Transformarea aparatului central al martie
institu- Ministerului de Interne, inspectoratelor 2001
tional de generale şi comandamentelor de arma în
ordine structuri suple de conducere şi control,
publica prin elaborarea H.G. privind structura
organizatoricã şi efectivele Ministerului
de Interne.
10.3 Transferarea la nivelurile de maxima martie
eficienta şi operativitate (judeţean şi al 2001
municipiului Bucureşti) a unor competente
referitoare la gestionarea resurselor umane,
îndeosebi a celor privind dinamica de personal,
precum şi a responsabilitãţilor de gestionare
a fondurilor.
10.4 Perfecţionarea conceptiei privind plani- Conform
ficarea asigurãrii ordinii publice în România, termenelor
prin elaborarea Strategiei naţionale de asigu- prevãzute
rare a ordinii publice, a Directivei de de Legea
planificare strategica a Ministerului de În- nr.
terne, a planurilor strategice şi operationale 63/2000
de întrebuinţare a forţelor de ordine publica
şi a programelor de bugetare multianuala.
10.5 Transformarea aparatului central al
Ministerului de Interne, inspectoratelor
generale şi comandamentelor de arma în
structuri suple de conducere şi control prin:
● reducerea numãrului actual de posturi şi
transferarea acestora la unitãţile operative,
astfel:
- unitãţile aparatului central al Ministerului iunie 2001
de Interne;
- Inspectoratul General al Poliţiei Romane
- aparat central; 2001-2002
- Comandamentul Naţional al Jandarmeriei
- aparat central; 2001-2002
- Inspectoratul General al Poliţiei de
Frontiera Romana - aparat central; 2001-2002
- Inspectoratul General al Corpului iunie 2001
Pompierilor Militari - aparat central.
● reorganizarea unor direcţii şi servicii ale trimestrul
aparatului central, în funcţie de reorganizarea IV 2002
celorlalte ministere, inspectorate generale
şi structuri din teritoriu ale Ministerului
de Interne;
● înfiinţarea Secretariatului General al decembrie
Ministerului de Interne. 2001
● constituirea unui compartiment juridic trimestrul
la nivelul O.N.R. III 2002
10.6 Constituirea unor structuri unice ale decembrie
Ministerului de Interne la nivelul judeţelor 2001
şi al municipiului Bucureşti.
10.7 Desfiinţarea unor structuri care au decembrie
competente în mai multe judeţe, în mod 2001
deosebit din poliţie şi jandarmerie prin:
● desfiinţarea celor 8 inspectorate de poliţie
din transporturi şi preluarea atribuţiilor
acestora de cãtre serviciile de poliţie din
transporturi de la inspectoratele de poliţie
judeţene şi Direcţia Generalã de Poliţie a
Municipiului Bucureşti;
● desfiinţarea celor 8 comandamente teritoriale
de jandarmi şi transferarea posturilor la
comandamentele de jandarmi judeţene.
10.8 Reducerea treptata a posturilor de condu-
cere, a celor prevãzute cu gradul de general şi
de colonel, realizarea unor structuri organiza-
torice de tip piramidal în unitãţi, în
deplin acord cu perspectivele stabilite prin
Ghidul carierei lucrãtorului din Poliţie,
Jandarmerie şi Poliţia de Frontiera prin:
● reducerea posturilor de conducere; 2001-2002
● reducerea posturilor prevãzute cu gradul
de general; 2001-2003
● reducerea posturilor prevãzute cu gradul
de colonel. 2001-2003
10.9 Unificarea structurilor poliţiei de or- septembrie
dine publica cu cele ale poliţiei rutiere din 2001
municipii şi oraşe.
10.10 Descentralizarea Poliţiei Romane şi septembrie
democratizarea raporturilor functionale ca 2001
premisa esenţialã a unui sistem judiciar
eficient şi independent prin aprobarea
statutului politistului:
● adoptarea Statutului politistului, care sa
cuprindã clar şi fãrã echivoc deopotrivã
drepturile şi obligaţiile politistilor;
● modificarea <>Legii nr. 26/1994 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Romane,
în spiritul demilitarizarii şi apropierii
de comunitate;
● repartizarea fondurilor financiare din
bugetul poliţiei - pe judeţe.
10.11 Continuarea acţiunii de profesionalizare
a Jandarmeriei şi întrebuinţarea acesteia
într-o mai mare mãsura pentru asigurarea
ordinii publice, prin:
● trecerea jandarmilor angajaţi cu contract în
rândul subofiţerilor; 2001-2002
● reducerea numãrului recrutilor care se
incorporeaza la Jandarmeria Romana prin
înlocuirea treptata a militarilor în termen
cu jandarmii angajaţi cu contract. 2003-2004
10.12 Accentuarea procesului de securizare a
frontierei de stat a României, prin tran-
sferarea unui numãr important de posturi din
inspectoratele judeţene ale Poliţiei de
frontiera la unitãţile de execuţie prin:
● înlocuirea a 5000 militari în termen cu 2000 trimestul
militari angajaţi pe baza de contract; IV 2004
● trecerea a 1347 militari angajaţi cu contract trimestrul
în corpul subofiţerilor; IV 2003
● angajarea unui numãr de 470 personal trimestrul
contractual. IV 2002
11. Des- 11.1 Transferarea la nivelurile de maxima
centrali- eficienta şi operativitate (judeţean şi al
zarea municipiului Bucureşti) a unor competente
deciziei, referitoare la gestionarea resurselor umane,
a respon- îndeosebi a celor privind dinamica de personal,
sabilita- precum şi a responsabilitãţilor de gestionare
tilor şi a fondurilor prin:
a alocãrii ● înfiinţarea structurilor financiare trimestrul
resurselor teritoriale (judeţene şi a municipiului III 2002
Bucureşti) cu atribuţii de finanţare a tuturor
unitãţilor Ministerului de Interne din
structurile administrative respective.
11.2 Constituirea unui sistem logistic flexibil
şi eficient care sa asigure rezolvarea
problemelor de dotare atât în plan central, cat
şi în plan teritorial prin:
● realizarea sistemului informatic unitar trimestrul
pentru managementul resurselor umane; IV 2002
● adaptarea normativelor interne în vederea trimestrul
imbinarii în mod armonios a activitãţilor de IV 2002
aprovizionare centralizata cu cele
descentralizate, în scopul utilizãrii eficiente
a fondurilor financiare alocate şi reducerii
cheltuielilor generate de transport,
aprovizionare şi desfacere;
● înlocuirea esalonata, în procent de 10% trimestrul
anual, a pistoalelor de calibru 7,65 mm, IV 2004
existente în dotare de peste 25 de ani, cu
pistoale de calibru 9 mm de ultima generaţie,
aflate în dotarea politiilor din ţãrile
membre NATO;
● modernizarea dotãrii prin introducerea în trimestrul
inzestrarea unitãţilor de mijloace tehnice şi IV 2002
materiale de ultima generaţie în domeniul
comunicaţiilor şi transporturilor;
● dotarea cu aparatura şi mijloace tehnice de trimestrul
apãrare NBC compatibile cu cele din IV 2003
NATO şi UE;
● asigurarea interfetei dintre cercetare şi trimestrul
industrie pentru a se facilita transferul şi I 2003
valorificarea în economie a rezultatelor
obţinute de cercetarea ştiinţificã în domeniul
ordinii publice.
11.3 Reproiectarea structurilor proprii de
învãţãmânt, a duratei cursurilor, conţinutului
programelor, sistemului de recrutare, selecţie
şi încadrare a personalului prin:
● elaborarea unui act normativ care sa decembrie
reglementeze recrutarea, selecţionarea, 2001
pregãtirea, monitorizarea activitãţii şi
asigurarea psihologicã a efectivelor
Ministerului de Interne angajate în misiuni
în strãinãtate;
* ● înfiinţarea colegiilor de poliţie, poliţie dupã
de frontiera şi jandarmi în structura Academiei adoptarea
de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"; Legii
● elaborarea Instrucţiunilor privind privind
pregãtirea continua a personalului Ministerului Statutul
de Interne, în conformitate cu Conceptia politis-
privind dezvoltarea carierelor personalului; tului şi
a Legii de
modificare
şi comple-
tare a
Legii nr.
80/1995
privind
Statutul
cadrelor
militare
● fundamentarea şi elaborarea documentelor decembrie
privind transformarea Centrului de Studii 2001
Postuniversitare (Postacademice) Bucureşti
în Colegiul Superior de Afaceri Interne;
● reproiectarea planurilor şi programelor de decembrie
învãţãmânt ale instituţiilor de învãţãmânt 2001
ale Ministerului de Interne potrivit
standardelor ocupationale stabilite;
● iniţierea şi realizarea unui program de decembrie
pregãtire în domeniul managementului general 2001
pentru cadre de conducere la nivelul
aparatului central al ministerului şi al
inspectoratelor generale (similare);
● dotarea tuturor unitãţilor de învãţãmânt ale decembrie
Ministerului de Interne cu tehnica necesarã 2001
pentru dotarea unor laboratoare de informatica
suficiente pentru asimilarea bazelor
informatice de cãtre toţi cursanţii, în
condiţii optime.
Conectarea acestor laboratoare la Internet.
12. Impu- 12.1 Încadrarea şi promovarea personalului martie
nerea unui exclusiv pe criteriile profesionalismului, 2001
comporta- competentei, abilitatii manageriale şi
ment mo- eficientei; elaborarea unor noi reglementãri
dern şi interne privind criteriile de recrutare,
eficient selecţionare, încadrare şi promovare în funcţii
de munca de conducere, de selecţionare; pregãtire şi
lucratoru- cunoaştere a conduitei morale şi profesionale
lui din a rezervei de personal, pentru promovarea în
Ministerul funcţii de conducere exclusiv pe baza
de Interne competentei profesionale şi a conduitei morale.
12.2 Asigurarea stabilitatii şi continuitãţii martie
lucrãtorilor care realizeazã performanţe 2001
profesionale, reconstructia demnitãţii meseriei
de lucrator din Ministerul de Interne prin:
● actualizarea proiectelor Legii privind
Statutul politistului, Legii de modificare şi
completare a <>Legii nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare.
12.3 Adoptarea în regim de urgenta a mãsurilor martie
necesare pentru salarizarea lucrãtorilor din 2001
Ministerul de Interne, în concordanta cu
responsabilitãţile şi riscurile la care sunt
supuşi, astfel încât sa se asigure acestora un
standard de viata decent şi prevenirea actelor
de corupţie, prin:
● elaborarea unui proiect de ordonanta de
urgenta de modificare a <>Legii nr. 138/1999
privind salarizarea şi alte drepturi ale
militarilor din instituţiile publice de apãrare
nationala, ordine publica şi siguranta
nationala;
● identificarea necesarului de protecţie
psihologicã a personalului supus solicitãrilor
psihice intense, stabilirea modalitãţilor de
prevenire şi diminuare a stresului profesional,
precum şi de recuperare a personalului afectat;
● elaborarea Conceptiei privind reconversia
profesionalã a personalului disponibilizat,
inclusiv ca urmare a reducerii în mod eşalonat
cu circa 30% a angajaţilor instituţiei, a
desfiinţãrii, reorganizãrii şi constituirii
unor noi structuri organizatorice centrale şi
teritoriale.
12.4 Încadrarea şi promovarea personalului, trimestrul
exclusiv pe criteriile profesionalismului, III 2002
competentei, abilitatii manageriale şi
eficientei, prin:
● reproiectarea instrumentelor de evaluare a septembrie
performantelor profesionale individuale, în 2001
vederea simplificarii şi particularizarii
sistemului actual, cuantificãrii obiective şi
realiste a potenţialului de dezvoltare şi
utilizare a personalului;
● elaborarea proiectului Indrumarului pentru septembrie
stabilirea standardelor ocupationale specifice 2001
domeniului ordinii şi securitãţii publice.
12.5 Reproiectarea sistemului normativ de decembrie
stimulare şi recompensare a personalului 2001
Ministerului de Interne.
12.6 Excluderea din structurile ministerului trimestrul
a personalului care nu se adapteaza criteriilor IV 2004
de eficienta şi de conduita morala specifice
instituţiei.
13. Efici-
entizarea 13.1 Perfecţionarea şi întãrirea cooperãrii cu
colabora- Ministerul Apãrãrii Naţionale, Ministerul
rii cu Justiţiei, Parchetul General, Serviciul Roman
autorita- de Informaţii, cu celelalte autoritãţi cu
tile din atribuţii în domeniul apãrãrii şi siguranţei
sistemul naţionale prin:
de apara- ● întreprinderea demersurilor necesare la iunie 2001
re, sigu- Consiliul Suprem de Apãrare a Tarii, în vederea
ranta na- aprobãrii Dispoziţiunii comune pentru punerea
tionala în aplicare a Planului de cooperare şi acţiune
şi justi- pe timpul stãrii de urgenta;
tie, pre- ● realizarea Planului de cooperare între septembrie
cum şi cu Ministerul de Interne, Serviciul Roman de 2001
societatea Informaţii şi Ministerul Afacerilor Externe
civilã privind paza obiectivelor diplomatice;
● refacerea Planului de intervenţie a septembrie
unitãţilor Ministerului de Interne şi 2001
Ministerului Apãrãrii Naţionale pentru
limitarea şi înlãturarea efectelor unor
dezastre pe teritoriul naţional, aprobat prin
Hotãrârea Consiliului Suprem de Apãrare a Tarii
nr. 105 din 14 decembrie 1995, ca urmare a
trecerii Comandamentului Protecţiei Civile de
la Ministerul Apãrãrii Naţionale în structura
Ministerului de Interne;
● îmbunãtãţirea, împreunã cu Statul Major iunie 2001
General, a criteriilor de încorporare a
militarilor în termen la Ministerul de Interne;
● organizarea şi desfãşurarea, în cooperare cu decembrie
S.M.G., organele militare teritoriale, 2001
autoritãţile administraţiei publice locale şi
societatea civilã, a unui antrenament de
mobilizare cu unitãţile Ministerului de Interne,
conform Hotãrârii C.S.A.T.;
● preluarea a 2 spitale militare, respectiv iunie 2001
Braşov şi Galaţi, din administrarea M.Ap.N. în
administrarea M.I.
13.2 Constituirea unui sistem naţional de
gestionare a crizelor şi conexarea acestuia la
organismele existente în NATO şi UE prin:
● evaluarea nationala a capacitãţii de preve- iunie 2001
nire şi rãspuns la dezastre, desfasurata de
Pactul de Stabilitate, Masa de Lucru III,
Initiativa de Prevenire şi Capacitatea de
Rãspuns la Dezastre;
● elaborarea proiectului Legii privind Sistemul decembrie
naţional de management al crizelor şi 2001
susţinerea acestuia în vederea aprobãrii;
● dotarea şi integrarea Centrului Operational trimestrul
pentru Situaţii de Criza al Ministerului de I 2002
Interne în Sistemul naţional de management
al crizelor;
● stabilirea de contacte şi pregãtirea trimestrul
negocierii planurilor de cooperare între I 2002
Sistemul naţional de gestionare a crizelor şi
organismele similare din NATO şi UE;
● elaborarea cadrului juridic privind iunie 2001
organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice pentru situaţii de urgenta;
● elaborarea noii Legi privind protecţia decembrie
civilã; 2001
● elaborarea Strategiei de apãrare impotriva decembrie
dezastrelor; 2001
● colaborarea cu organismele neguvernamentale,
cu şcolile şi alte instituţii. 2001-2004
14. Conti- 14.1 Dezvoltarea relaţiilor stabilite anterior
nuarea şi şi realizarea de noi contacte şi relaţii cu
dezvolta- alte structuri similare, care sunt de natura
rea rela- sa contribuie la stoparea fenomenului
tiilor cu infractional transfrontalier pe baza trata-
institu- telor, convenţiilor şi acordurilor la care
tiile şi- România este parte prin:
milare din ● participarea conducerii MI la dialogul martie
strãinã- structurat în cadrul Parteneriatului de ade- 2001
tate rare la UE şi realizarea unei dinamici
corespunzãtoare a contactelor personale cu
omologii din statele membre UE şi NATO, precum
şi din statele cu care România întreţine în mod
tradiţional relaţii de buna colaborare;
● completarea cadrului juridic, metodologic şi martie
procedural privind organizarea şi funcţionarea 2001
instituţiilor atasatului de afaceri interne şi
ofiţerului de legatura;
● avizarea Acordului dintre Guvernul României februarie
şi OIM privind reintegrarea socioprofesionala 2001
a femeilor traficate, care se va derula pe
timp de 3 ani;
● proiect de lege pentru ratificarea Convenţiei iunie 2001
europene privind naţionalitatea;
● proiect de acord între Guvernul României şi iunie 2001
Guvernul Republicii Federale Iugoslavia privind
regimul frontierei de stat, colaborare şi
asistenta mutuala;
● proiect de acord între Guvernul României şi iunie 2001
Guvernul Republicii Ungare privind micul trafic
de frontiera;
● proiect de acord între Guvernul României şi iunie 2001
Guvernul Republicii Bulgaria privind micul
trafic de frontiera;
● proiect de acord între Guvernul României şi iunie 2001
Guvernul Republicii Federale Iugoslavia privind
micul trafic de frontiera;
● dinamizarea, dezvoltarea şi diversificarea anual,
cadrului de relaţii bilaterale cu instituţiile potrivit
similare din alte state. Se va acorda graficului
prioritate perfecţionãrii cadrului juridic şi stabilit
dezvoltãrii cooperãrii cu autoritãţile din prin docu-
statele membre UE, statele vecine şi cele mentele de
aflate în regiune, precum şi cu acele state cooperare
care prezintã interes strategic şi/sau operativ
pentru România (S.U.A., Italia, Israel, Turcia,
Grecia, Orient);
● dinamizarea schimburilor operative la nivel anual,
regional şi subregional prin valorificarea potrivit
cadrului trilateral de relaţii, stabilit cu graficului
Ucraina, Moldova, Bulgaria, Grecia şi Turcia; stabilit
prin Pla-
nul de
relaţii
interna-
tionale
● iniţierea negocierii de noi acorduri de
cooperare în domeniul protecţiei datelor
personale, cu statele membre UE şi NATO şi
cu Europol.
14.2 Întãrirea cooperãrii pe linia combaterii
migratiei ilegale prin controlul şi
securizarea frontierelor:
● elaborarea proiectului de lege pentru iunie 2001
ratificarea Convenţiei europene privind
protecţia persoanelor impotriva prelucrãrii
automatizate a datelor cu caracter personal,
precum şi proiectul de lege pentru reglemen-
tarea în plan intern a prevederilor Convenţiei
europene în domeniu, semnatã de România la
18 martie 1997;
● continuarea pregãtirilor cu specialişti din conform
alte state (S.U.A., Franta, Israel, Germania progra-
s.a.) în activitãţi antidrog, în cadrul unor melor
programe PHARE ale Uniunii Europene;
● iniţierea demersurilor pentru stabilirea septembrie
unor relaţii de colaborare având drept scop 2001
schimbul de date şi informaţii privind ţãrile
de origine ale solicitanţilor de azil,
combaterea imigratiei ilegale, cu autoritãţile
similare din Bulgaria, Ungaria şi
Republica Moldova;
● înfiinţarea Centrului de cazare şi proceduri trimestrul
pentru solicitantii de azil, în Timişoara, în I 2002
subordinea O.N.R. (PHARE);
● înfiinţarea Centrului de cazare şi proceduri trimestrul
pentru solicitantii de azil, în zona de est, I 2002
în subordinea O.N.R. (PHARE);
● înfiinţarea Centrului de cazare pentru trimestrul
minorii neinsotiti, femei singure şi femei II 2002
cu copii;
● înfiinţarea Centrului de cazare şi trimestrul
proceduri în zona de nord-est (în funcţie de I 2003
finanţarea PHARE);
● înfiinţarea Centrului de cazare şi proceduri trimestrul
în zona de sud (în funcţie de finanţarea I 2003
PHARE);
● înfiinţarea Centrului de cazare în trimestrul
Giurgiu (în funcţie de finanţarea PHARE); II 2004
● înfiinţarea Centrului de documentare privind trimestrul
datele din ţãrile de origine a solicitanţilor IV 2004
de azil (PHARE).
14.3 Îndeplinirea mãsurilor prevãzute în
Programul naţional anual de pregãtire a
integrãrii în NATO prin:
● adoptarea standardelor de interoperabilitate iunie 2001
şi a procedurilor de operationalizare NATO/PfP
în conţinutul legislaţiei, regulamentelor şi
instrucţiunilor de protecţie civilã.
15. Per- 15.1 Adoptarea proiectului de lege privind decembrie
fectiona- Codul dezvoltãrii şi utilizãrii tehnologiei 2001
rea legis- informatiei.
latiei 15.2 Elaborarea proiectului de lege privind iunie 2001
specifice regimul juridic al frontierei de stat.
15.3 Elaborarea proiectului de lege privind iunie 2001
regimul juridic al precursorilor şi substan-
telor chimice esenţiale.
15.4 Armonizarea legislaţiei privind
activitatea Ministerului de Interne cu
reglementãrile europene:
● modificarea <>Legii nr. 40/1990 privind septembrie
organizarea şi funcţionarea Ministerului 2001
de Interne.
16. Insti- 16.1 Iniţierea procedurilor pentru adoptarea decembrie
tuirea şi reglementarea tehnologiei de criptare şi 2001
unui sis- securizare.
tem rigu- 16.2 Adoptarea Regulamentului pentru trimestrul
ros de compatibilitatea electromagnetica şi definirea IV 2003
acces la drepturilor şi principiilor de interconectare
informaţii a reţelelor de telecomunicaţii.
şi de va- 16.3 Stabilirea cadrului legislativ şi insti- trimestrul
lorificare tutional pentru combaterea fraudelor elec- III 2002
a acestora tronice şi a accesului neautorizat la infor-
în folosul matiile electronice şi definirea statutului
tarii juridic al documentului electronic şi a
semnãturii digitale, în coordonarea M.I.
17. Stopa- 17.1 Simplificarea procedurilor, a avizelor trimestrul
rea biro- şi acordurilor prin generalizarea sistemului III 2002
cratiei "ghiseului unic", prin pregãtirea şi adoptarea
adminis- actelor normative de modificare şi completare
tratiei a urmãtoarelor acte normative:
publice ● <>Legea nr. 105/1996 privind evidenta
populaţiei şi cartea de identitate;
● Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de
stare civilã, modificatã şi completatã prin
Legea 23/1999;
● Decretul Consiliului de Stat nr. 975/1968
cu privire la nume;
● O.U.G. nr. 96/2000 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în vederea
unificãrii sistemului de evidenta informa-
tizata a persoanei;
● O.U.G. nr. 26/1992 referitoare la regimul
placilor cu numere de înmatriculare;
● H.G. nr. 548/1990 privind realizarea
sistemului informatic naţional pentru
evidenta populaţiei;
● <>H.G. nr. 111/1997 privind forma şi conţinutul
cãrţii de identitate, ale cãrţii de imobil şi
ale fisei de evidenta a populaţiei.
18. Inta- 18.1 Întãrirea controlului gestiunii banului trimestrul
rirea au- public şi asigurarea transparenţei cheltuie- IV 2004
toritatii lilor prin informarea periodicã a
statului contribuabililor.
şi a ras-
punderilor
acestuia
19. Cola- 19.1 Continuarea participãrii la formele şi
borarea în structurile regionale de cooperare:
cadru mul- ● asigurarea suplimentarii, în funcţie de martie
tilateral solicitarile Presedintiei OSCE, a numãrului 2001
de ofiţeri trimişi în misiunile OSCE, pana
la limita de 15 ofiţeri, stabilitã de
conducerea M.I.;
● pregãtirea, organizarea şi desfãşurarea februarie
vizitei misiunii de evaluare a experţilor 2001
Pactului de Stabilitate - DPPI;
● pregãtirea, organizarea şi desfãşurarea februarie
vizitei misiunilor de evaluare a experţilor UE; 2001
● participarea la aplicatiile conform
operativ-strategice desfãşurate în comun cu calenda-
NATO şi OSCE; rului
● participarea unitãţilor Ministerului de 2001-2004,
Interne la acţiunile organizate în cadrul la soli-
programelor ONU şi NATO pe linia urgentelor citare
civile;
● extinderea colaborãrii în cadrul organismelor decembrie
şi instituţiilor cu caracter regional (ICE, 2001
SECI, CEMN şi Grupul de la Budapesta) prin
stabilirea de relaţii bi- şi multilaterale;
● participarea la acţiunile desfãşurate de decembrie
Comitetul Tehnic Internaţional al Focului, 2001
Federaţia Balcanica a Sporturilor de Pompieri
şi alte asociaţii naţionale.
19.2 Susţinerea activitãţii Centrului Regional iunie 2001
SECI pentru combaterea infractionalitatii
transfrontaliere, prin:
● încadrarea şi dotarea compartimentului trimestrul
specializat de legatura cu Centrul SECI, I 2002
constituit în subordinea Ministerului de
Interne;
● dezvoltarea unor politici de cooperare 2001-2004
transfrontaliera cu politiile statelor vecine,
astfel încât Centrul Sud-Est European SECI sa
devinã operational;
● participarea la activitãţile, programele şi potrivit
initiativele Pactului de Stabilitate pentru graficului
Europa de Sud-Est, urmãrindu-se valorificarea stabilit
potenţialului oferit de Centrul prin pla-
regional SECI în materie de combatere a nul de
criminalitatii organizate transfrontaliere relaţii
şi pentru promovarea unei politici coerente interna-
de contracarare a riscurilor neconventionale tionale
în regiune (initiativa anticoruptie - SPAI,
initiativa impotriva crimei organizate - SPOC,
initiativa pentru prevenirea şi înlãturarea
urmãrilor dezastrelor -DPPI);
● demararea Programului de TWINNING cu Danish ianuarie-
Immigration Service, finanţat de Uniunea martie
Europeanã; 2001
● întãrirea controlului la frontiere în cadrul ianuarie
participãrii la elaborarea rãspunsului la 2001
chestionarul UE în vederea realizãrii
restrictiilor privind regimul de vize.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reforma administraţiei publice centrale şi locale. Dezvoltarea regionala───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Domeniul Obiectivul Acţiunea Perioada
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

XXXIII. 1. Spriji- 1.1 Realizarea unei revizuiri cuprinzatoare iunie 2001
Reforma nirea re- a administraţiei publice.
adminis- formei 1.2 Dezvoltarea unei strategii integrate septembrie
tratiei adminis- privind reforma administraţiei publice, 2001
publice tratiei inclusiv elaborarea unui plan de acţiune
centrale publice detaliat pentru implementarea strategiei.
şi locale 1.3 Sprijinirea restructurãrii instituţionale. 2001-2004
1.4 Creşterea capacitãţii administrative a
Ministerului Administraţiei Publice. 2001-2004
2. Crearea 2.1 Evaluarea capacitãţilor, practicilor şi iunie 2001
funcţiona- performantelor instituţiilor de conducere a
rului pu- resurselor umane din sectorul public.
blic 2.2 Revizuirea numãrului de angajaţi în martie
neimplicat administraţia publica, structura şi eficienta 2001
politic, procedurilor şi practicilor de control din
profesio- instituţiile publice.
nist, ba-
zat pe me-
rite şi
orientat
spre
perfor-
mante
3. Întãri- 3.1 Elaborarea sistemului de recrutare, iunie 2001
rea con- apreciere şi promovare a funcţionarilor
trolului publici.
în insti- 3.2 Realizarea unei analize a remuneraţiei în septembrie
tutiile sectorul public fata de sectorul privat 2001
publice (nivelul şi structura veniturilor în bani şi
în natura) pentru poziţii comparabile.
3.3 Elaborarea unei strategii de imbunatatire septembrie
a poziţiei competitive a remuneraţiei în 2001
sectorul public concomitent cu satisfacerea
constrangerilor privind sustenabilitatea
bugetului general.
3.4 Evaluarea nevoilor de pregãtire profe- septembrie
sionala în administraţia publica. 2001
3.5 Revizuirea cadrului juridic şi martie
institutional al administraţiei centrale, 2001
proiectarea instituţiilor şi a legãturilor
dintre ele.
3.6 Adoptarea documentului privind strategia martie
de proiectare, implementare şi perfecţionare 2001
a controlului financiar public intern,
urmãrindu-se:
● o mai buna gestionare a banului public;
● reducerea evaziunii fiscale; creşterea
veniturilor la buget şi cheltuirea eficienta.
3.7 Introducerea achiziţiilor publice 2001-2002
electronice, folosind Internet şi mecanismele
de asigurare a confidenţialitãţii, precum şi
a transparenţei.
4. Spori- 4.1 Evaluarea factorilor care contribuie la septembrie
rea efici- proliferarea agentiilor publice. 2001
entei ad-
ministra-
tiei pu-
blice
centrale
5. Spriji- 5.1 Adoptarea proiectelor de lege pentru
nirea re- modificarea:
formei în ● Codului penal; decembrie
justiţie 2002
● Codului de procedura penalã; decembrie
2002
● Codului de procedura civilã; martie
2001
● Legii privind executorii judecãtoreşti. decembrie
2001
6. Spori- 6.1 Organizarea unor cursuri de iniţiere şi 2001-2004
rea gradu- pregãtire a magistraţilor în funcţie de cãtre
lui de în- Institutul Naţional de Magistratura.
dependenta 6.2 Extinderea pregãtirii în legislaţia 2001-2004
a siste- bancarã şi financiarã, cat şi în domeniile noi
mului ju- ale legislaţiei comerciale şi în domenii
diciar specifice, cum ar fi spalarea banilor, traficul
de droguri, migratia ilegala, fraudele cu
ajutorul computerului.
7. Inta- 7.1 Sprijinirea pregãtirii procurorilor, a 2001-2004
rirea sis- judecãtorilor şi avocaţilor în legislaţia
temului specifica UE.
juridic în 7.2 Consolidarea Centrului de Formare a 2001-2004
vederea Funcţionarilor Publici din sistemul justiţiei.
armoni-
zarii
acestuia
cu legis-
latia UE
8. Asigu- 8.1 Asigurarea accesului la studiile de caz şi 2001-2004
rarea la deciziile tribunalelor.
aplicãrii 8.2 Crearea şi dezvoltarea sistemului de 2001-2004
mai echi- administrare a dosarelor şi cazurilor în
tabile a instanta, cat şi a sistemului de
legii documentare-biblioteca în sfera juridicului.
8.3 Îmbunãtãţirea administrãrii tribunalelor 2001-2004
şi condiţiilor de lucru.
8.4 Asigurarea unei mai bune coordonari între 2001-2004
instituţiile responsabile de aplicarea legii.
8.5 Dezvoltarea infrastructurii de administrare 2001-2004
a penitenciarelor şi a serviciilor legate de
liberarea condiţionatã.
8.6 Creşterea calitãţii reprezentãrii statului
şi a Ministerului Finanţelor Publice pentru
protejarea intereselor acestora în fata
instanţelor judecãtoreşti, ale Curţii
Constituţionale, Curţii de Conturi etc. prin:
● crearea unui sistem de evidentiere şi decembrie
evaluare a activitãţii judiciare a Ministerului 2001
Finanţelor Publice;
● intensificarea activitãţii de îndrumare 2001-2004
metodologicã a tuturor consilierilor juridici
din sistem;
● organizarea, pregãtirea şi desfãşurarea 2001-2004
consfatuirilor profesionale ale consilierilor
juridici din sistem;
● elaborarea de lucrãri de specialitate decembrie
pentru unificarea practicii judiciare 2001
financiar-fiscale.
9. Spriji- 9.1 Adoptarea unui proiect de lege privind decembrie
nirea ex- organizarea şi atribuţiile guvernului şi 2001
ternaliza- ministerelor.
rii surse-
lor de fi-
nantare
10. Apli- 10.1 Revizuirea problemelor descentralizãrii. septembrie
carea 2001
princi-
piului
subsidia-
ritatii
11. Inta- 11.1 Adoptarea unui proiect de lege privind decembrie
rirea ca- organizarea administraţiei publice locale şi 2001
pacitatii a regimului general al autonomiei locale.
adminis- 11.2 Adoptarea proiectului de lege privind decembrie
tratiilor serviciile la nivelul comunitãţii. 2001
publice 11.3 Realizarea auditului managerial şi decembrie
locale de organizatoric al prefecturilor. 2001
a-şi în- 11.4 Îmbunãtãţirea contractelor de finanţare 2001-2004
deplini interguvernamentale.
responsa-
bilitatile
într-un
cadru des-
centrali-
zat
12. Inten- 12.1 Întãrirea capacitãţii de lupta impotriva 2001-2004
sificarea coruptiei în cadrul Ministerului Justiţiei şi
luptei im- al Ministerului Public.
potriva 12.2 Pregãtirea unui plan detaliat de acţiune decembrie
coruptiei impotriva coruptiei, bazat pe rezultatele 2001
studiului de evaluare a acesteia.
12.3 Punerea în aplicare a planului de acţiune decembrie
impotriva coruptiei şi susţinerea unor 2001
informãri publice de anvergura în care sa fie
prezentate şi discutate deschis concluziile
studiului de evaluare impotriva coruptiei.
13. Cres- 13.1 Elaborarea codului de proceduri decembrie
terea res- administrative. 2001
ponsabili- 13.2 Monitorizarea performantelor institu- 2001-2004
tatii şi tionale ale instituţiilor publice şi evaluarea
a indepen- factorilor.
dentei 13.3 Dezvoltarea sistemului informatic al 2001-2004
profesio- administraţiei publice.
nale
14. Imbu- 14.1 Definirea şi implementarea strategiei 2001-2004
natatirea de pregãtire profesionalã a funcţionarilor
politici- publici.
lor de
personal
şi de con-
ducere
15. Inver- 15.1 Reducerea numãrului de instituţii şi 2001-2004
sarea ten- rationalizarea atribuţiilor acestora.
dintei de
prolifera-
re a agen-
tiilor pu-
blice
16. Reali- 16.1 Armonizarea capacitãţii instituţionale şi iunie
zarea com- a structurilor de implementare pentru preluarea 2001-2004
patibili- acquisului comunitar.
tatii în-
stitutio-
nale cu UE
17.Inta- 17.1 Revederea cadrului legal privind controlul martie
rirea fiscal, financiar şi al Garzii financiare 2001
responsa- (L. nr. 30/1991).
bilitatii 17.2 Modificarea şi completarea codului 2001-2002
structu- legislativ privind soluţionarea contestaţiilor.
rilor de
control
18. Inta- 18.1 Modificarea şi completarea Ordonanţei septembrie
rirea con- Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern 2001
trolului şi controlul financiar preventiv în vederea
gestiunii creşterii eficientei controlului
banului financiar în gestionarea banului public.
public 18.2 Implementarea mãsurilor referitoare la septembrie
întãrirea şi extinderea rolului Ministerului 2001-
Finanţelor Publice în coordonarea şi trimestrul
exercitarea controlului financiar public IV 2004
intern.
18.3 Deconcentrarea prin constituirea în profil trimestrul
teritorial a structurii de control IV 2003
financiar preventiv delegat.
Reforma 19. Res- 19.1 Restructurarea Guvernului în vederea ianuarie
adminis- tructura- eficientizarii actului de guvernare. 2001
tratiei rea admi- 19.2 Reorientarea activitãţii unor ministere şi ianuarie
publice nistra- reducerea unui numãr important de agenţii 2001
centrale tiei guvernamentale.
şi locale publice 19.3 Trecerea unor agenţii guvernamentale în ianuarie
centrale subordinea sau în coordonarea ministerelor în 2001
şi locale vederea asigurãrii unor activitãţi coerente
şi eficiente, a unor relaţii functionale
normale.
19.4 Înfiinţarea unor ministere noi, pentru a ianuarie
rãspunde mai eficient prioritatilor de 2001
relansare economicã şi de pregãtire a aderãrii
României la Uniunea Europeanã (Ministerul
Integrãrii Europene, Ministerul Dezvoltãrii şi
Prognozei, Ministerul pentru Întreprinderile
Mici şi Mijlocii şi Cooperatie).
19.5 Unificarea şi transformarea unor agenţii ianuarie
guvernamentale, dovedite ca ineficiente, în 2001
ministere (Ministerul Comunicaţiilor şi
Tehnologia Informatiei, Ministerul
Informaţiilor Publice, Ministerul Turismului).
19.6 Înfiinţarea, în structura organizatoricã ianuarie
a ministerelor, a unor oficii, conduse de 2001
secretari de stat, pentru: relaţia cu
Parlamentul, sindicatele şi patronatul;
integrare europeanã şi relaţii externe;
investitori strãini şi autohtoni.
19.7 Stabilirea, în conformitate cu reglemen- iunie 2001
ţãrile legale, a unor structuri de
organizare-cadru - suple şi eficiente - privind
organizarea şi funcţionarea ministerelor şi
agentiilor guvernamentale, prefecturilor,
consiliilor judeţene şi locale, primãriilor;
reducerea numãrului departamentelor, direc-
tiilor generale, direcţiilor, oficiilor,
serviciilor şi birourilor din administraţia
publica centrala şi localã.
19.8 Reducerea substantiala a numãrului martie
persoanelor cu funcţii de conducere din 2001
administraţia publica centrala şi localã
(secretari generali adjuncţi, directori
generali, directori generali adjuncţi,
directori, directori adjuncţi, şefi de oficii,
şefi de servicii şi de birouri).
19.9 Reducerea, pe ansamblu, în mod eşalonat, martie
cu circa 30% a personalului din ministere şi 2001
agenţii guvernamentale, precum şi din cadrul
autoritãţilor publice locale.
20. Schim- 20.1 Realizarea unui serviciu public în folosul septembrie
barea de exclusiv al cetãţeanului; creşterea rigurozi- 2001
fond a ra- tatii în motivarea şi formularea raspunsurilor,
portului precum şi scurtarea termenelor în care autori-
dintre tatile şi serviciile publice au obligaţia sa
adminis- rãspundã solicitãrilor cetãţenilor.
tratie şi 20.2 Eliminarea blocajelor birocratice din noiembrie
cetãţean administraţia centrala şi localã cu care sunt 2001
confruntati cetãţenii şi agenţii economici.
20.3 Consolidarea şi lãrgirea cadrului de 2001-2004
participare a societãţii civile la procesul
decizional.
20.4 Perfecţionarea cadrului de funcţionare 2001-2004
a democraţiei participative.
20.5 Asigurarea transparenţei actelor 2001-2004
administrative şi comunicarea operativã
cu cetãţenii.
21. Des- 21.1 Accelerarea procesului de descentralizare 2001-2004
centrali- a serviciilor publice şi preluarea atribuţiilor
zarea ser- de administrare şi finanţare a unor activitãţi
viciilor de cãtre autoritãţile administrative locale -
publice şi - consilii judeţene şi consilii locale.
consoli- 21.2 Transferarea cãtre autoritãţile publice 2001-2004
darea au- locale a activitãţilor şi resurselor cores-
tonomiei punzatoare de la bugetul de stat pentru
adminis- finanţarea unor servicii publice destinate
trative comunitãţilor locale, învãţãmânt, sãnãtate,
şi finan- cultura, poliţie comunitara, pompieri, apãrare
ciare civilã etc.
21.3 Aşezarea pe baze noi, echitabile a iunie 2002
impozitelor şi taxelor locale, care trebuie sa
devinã principala sursa de alimentare a
bugetelor locale.
21.4 Perfecţionarea Legii finanţelor publice septembrie
locale în scopul asigurãrii surselor de 2002
finanţare pentru funcţionarea normalã a
serviciilor publice ale fiecãrei comunitãţi
locale; crearea premiselor necesare pentru
structurarea şi aprobarea unor bugete locale
solid fundamentate, capabile sa asigure
finanţarea lucrãrilor de interes comunitar.
22. Demi- 22.1 Preluarea evidentei populaţiei şi iunie 2002
litariza- organizarea acesteia ca serviciu comunitar de
rea trep- cãtre primãrii şi consiliile judeţene (cartea
tata a de identitate, cartea de alegator, întocmirea
unor ser- listelor electorale permanente, permise auto,
vicii co- certificate de înmatriculare etc.).
munitare 22.2 Transferarea în subordinea prefecturilor martie
a evidentei paşapoartelor, prin organizarea 2002
unui serviciu public judeţean specializat.
22.3 Organizarea unor servicii comunitare martie
pentru situaţii de urgenta (incendii, 2002
inundatii, grindina, cutremure, inghet) care
vor prelua atribuţiile actuale ale unitãţilor
de pompieri şi de apãrare civilã.
22.4 Înfiinţarea la nivelul unitãţii iunie 2002
administrative - comuna, oraş, minicipiu - a
poliţiei comunitare pentru ordinea publica,
prin preluarea unor atribuţii specifice de la
inspectoratele de poliţie.
23. Depo- 23.1 Respectarea Legii Statutului functio- 2001-2004
litizarea narilor publici şi aplicarea consecventa a
structuri- principiului angajãrii funcţionarilor exclusiv
lor admi- pe criterii de competenta profesionalã.
nistrative 23.2 Promovarea în funcţii publice numai pe 2001-2004
publice şi criterii de performanta şi moralitate, în
eliminarea spiritul şi pe baza legii.
cliente- 23.3 Gestionarea coerenta şi corecta a carierei 2001-2004
lismului funcţionarului public prin salarizarea
politic corespunzãtoare, stimularea şi asigurarea unor
condiţii normale de lucru în scopul respectãrii
principiului stabilitatii şi continuitãţii
în munca.
23.4 Crearea unui sistem performant - naţional decembrie
şi regional - de pregãtire a funcţionarilor 2001
publici şi, respectiv, a persoanelor alese în
consiliile locale şi judeţene.
24. Stopa- 24.1 Rationalizarea procedurilor adminis- decembrie
pãrea bi- trative, stabilirea unor termene precise de 2001
rocratiei soluţionare a cererilor.
adminis- 24.2 Rationalizarea circuitului documentelor. permanent
tratiei 24.3 Extinderea utilizãrii în administraţia eşalonat
publice publica a echipamentelor şi tehnologiilor
informatice.
24.4 Simplificarea procedurilor de emitere a septembrie
avizelor şi acordurilor prin generalizarea 2002
sistemului "ghiseului unic".
25. Coe- 25.1 Eficientizarea raporturilor dintre 2001-2004
renta ac- administraţia publica centrala şi localã,
tului ad- dintre autoritãţile publice judeţene şi cele
ministra- din comune şi oraşe.
tiv; per- 25.2 Aplicarea unitarã şi eficienta a siste- 2001-2004
fectiona- mului de norme şi reglementãri în administraţia
rea mana- publica centrala şi localã.
gementu- 25.3 Crearea unui sistem informaţional integrat 2001-2004
lui în al administraţiei publice centrale şi locale.
adminis- 25.4 Fundamentarea deciziilor privind poli- septembrie
tratie ticile sociale pe studii şi expertize, 2001
constituindu-se oficii sociologice de coordonare
metodologicã la nivel central, precum şi în
cadrul consiliilor judeţene.
26. Apli- 26.1 Acordarea statutului de comuna unui numãr eşalonat
carea unor de peste 1.000 de sate care îndeplinesc 2001-2004
politici criteriile legale, asigurându-se astfel
rationale apropierea autoritãţii administrative de
de dezvol- cetãţean.
tare şi 26.2 Organizarea ca oraşe a unui numãr eşalonat
moderniza- important de comune care, prin dotãrile 2001-2004
re a loca- tehnico-edilitare (alimentare cu apa şi gaze,
litatilor canalizare, telefonie etc.), se apropie de
rurale şi statutul de localitate urbana.
urbane 26.3 Pregãtirea condiţiilor pentru organizarea 2001-2004
administrativ-teritorialã în conformitate cu
standardele Uniunii Europene.
27. Inta- 27.1 Repunerea în drepturile constituţionale şi 2001-2004
rirea au- legale a autoritãţilor publice - ministere şi
toritatii agenţii guvernamentale, prefecturi, consilii
statului judeţene, consilii locale, primãrii.
şi a ras- 27.2 Monitorizarea aplicãrii reformei adminis- 2001-2004
punderilor trative şi a performantelor operationale ale
acestuia autoritãţilor publice centrale şi locale.
27.3. Întãrirea controlului gestiunii banului 2001-2004
public şi asigurarea transparenţei cheltuie-
lilor prin informarea periodicã a
contribuabililor.
28. Armo- 28.1 Asigurarea coerentei şi stabilitatii pe 2001-2004
monizarea termen lung a cadrului legislativ în domeniul
cadrului administraţiei publice centrale şi locale.
legislativ 28.2 Iniţierea unei ample acţiuni de 2001-2004
cu regle- imbunatatire a reglementãrilor existente în
mentarile domeniu şi elaborarea unor reglementãri noi,
din Uniu- bazate pe principiile prevãzute de Constituţie
nea Euro- şi de Carta Europeanã a Autonomiei Locale.
peana 28.3 Elaborarea şi înaintarea cãtre Parlament
a urmãtoarelor proiecte pentru asigurarea
unitãţii de interpretare şi aplicare, pentru
evitarea paralelismelor, a excesului de
reglementãri şi a modificãrilor repetate ale
aceluiaşi act normativ:
● Codul administrativ; octombrie
2001
● Codul de procedura administrativã; octombrie
2001
● Codul electoral. decembrie
2001
XXXIV. 1. Plani- 1.1 Actualizarea planului naţional de decembrie
Dezvolta- ficarea dezvoltare - versiunea 2001: 2001
rea dezvolta- ● actualizarea capitolelor de analiza iunie
regionala rii economicã şi socialã; 2001
regionale ● actualizarea strategiei naţionale de iunie
dezvoltare regionala; 2001
● elaborarea formei finale a Planului decembrie
Naţional de Dezvoltare actualizat - versiunea 2001
2001:
- integrarea comentariilor, recomandãrilor
şi sugestiilor primite de la instituţiile
implicate în elaborarea Planului Naţional
de Dezvoltare;
- punerea de acord cu reprezentanţi ai Comisiei
Europene asupra prioritatilor şi a mãsurilor de
dezvoltare regionala care vor fi finanţate din
fonduri PHARE în anul 2002.
1.2 Coordonarea activitãţilor de actualizare a septembrie
PND desfãşurate de alte ministere şi instituţii -decembrie
implicate în dezvoltarea regionala, în cadrul 2001
Grupului de lucru interministerial pentru
actualizarea Planului Naţional de Dezvoltare -
versiunea 2001.
1.3 Consolidarea capacitãţii instituţionale septembrie
de a elabora şi implementa documente de 2001
programare, programe şi proiecte de
dezvoltare regionala:
● înfiinţarea Centrului Naţional de Formare iunie 2001
Profesionalã;
● implementarea Programului de Formare în 2001-2004
Domeniul Dezvoltãrii Regionale.
1.4 Armonizarea cadrului legal, administrativ 2001-2004
şi bugetar cu cel al Uniunii Europene, în
vederea implementarii fondurilor de tip
structural.
1.5 Înfiinţarea oficiilor regionale. decembrie
2001
2. Spriji- 2.1 Programe speciale pentru zone defavorizate. 2001-2004
nirea zo- 2.2 Programe pentru dezvoltare de parcuri 2001-2004
nelor de- industriale.
favorizate 2.3 Programe de dezvoltare (zone asistate) la 2001-2004
nivel regional şi subregional.
2.4 Reactualizarea prevederilor H.G. septembrie
nr. 1.007/1996 în vederea sprijinirii dezvol- 2001
tarii economice a unor judeţe cu o situaţie
deosebit de grea - Botosani, Vaslui, Alba,
Giurgiu, Tulcea, Calarasi.
3. Diminu- 3.1 PHARE 1998 decembrie
area deca- Stabilirea, în concordanta cu obiectivul 2001
lajelor de definit în Parteneriatul de Aderare, a unui
dezvoltare cadru cuprinzator pentru dezvoltarea regionala
interregi- cuprinzând politica, legislaţia, instrumentele
onale şi şi cadrul administrativ pentru a gestiona
intrare- fondul de preaderare PHARE, în conformitate
gionale cu Obiectivul 1 al Uniunii Europene:
● asistenta tehnica;
Un numãr de 20 de proiecte de asistenta tehnica
sunt în curs de derulare în perioada 1999-2001
în 3 domenii:
- asistenta tehnica pentru managementul
programelor şi proiectelor de dezvoltare
regionala;
- asistenta tehnica pentru pregãtirea proiec-
telor de investiţii, infrastructura de
transport şi mediu care vor fi finanţate din
fonduri ISPA;
- asistenta tehnica prin care se asigura
training şi transfer de know-how în domeniul
planurilor şi programelor regionale şi
sectoriale şi stabilirea unor structuri
bugetare şi administrative eficiente în
utilizarea fondurilor de preaderare;
● investiţii regionale.
Implementarea proiectelor în valoare de
15,8 milioane euro PHARE şi 3,8 Meuro
(bugetul naţional);
3.2 PHARE 1999 - Asistenta tehnica 2001-2002
Facilitarea pregãtirii şi implementarii
proiectelor de investiţii în domeniul
dezvoltãrii regionale, având asigurata
finanţarea din Programul PHARE 2000 şi Bugetul
Naţional; implementarea unui proiect de
asistenta tehnica în valoare de 3,5 Meuro,
finanţat din PHARE, cu urmãtoarele obiective:
elaborarea de studii de fezabilitate;
proiectare tehnica detaliatã; pregãtirea de
studii pentru scheme de ajutor; studii de
impact al mediului etc.
3.3 PHARE 2000 2001-2003
● asistenta tehnica în valoare de 13 Meuro
Dezvoltarea a 12 proiecte de asistenta tehnica
pentru:
- stabilirea unui sistem de monitorizare
financiarã şi operationala a proiectelor;
- identificarea, pregãtirea şi implementarea
unor proiecte şi programe de dezvoltare
regionala;
- actualizarea şi îmbunãtãţirea periodicã a
planurilor regionale şi naţionale de
dezvoltare;
- dezvoltarea capacitãţilor manageriale ale
personalului din aceste agenţii.
● investiţii în programe regionale.
Identificarea, evaluarea şi selectarea
proiectelor de investiţii în dezvoltarea
regionala cu finanţare de la: Uniunea
Europeanã - 75 Meuro; bugetul statului
(cofinantarea obligatorie) - 25 Meuro pentru:
- dezvoltarea întreprinderilor mici şi
mijlocii;
- dezvoltarea infrastructurii locale şi
regionale;
- dezvoltarea resurselor umane.
3.4 PHARE 2001 2002-2004
Pregãtirea fisei de proiect pentru:
- asistenta financiarã pentru reabilitarea şi
dezvoltarea infrastructurii locale şi
regionale;
- asistenta financiarã pentru dezvoltarea
întreprinderilor mici şi mijlocii;
- asistenta financiarã pentru dezvoltarea
turismului;
- dezvoltarea unor scheme de investiţii pentru
educaţia vocationala şi training;
4. Stimu- 4.1 Cooperarea transfrontaliera cu Bulgaria decembrie
larea coo- şi Ungaria 2001
perarii ● PHARE 1999
tran- - imbunatirea infrastructurii existente pe
sfronta- coridoarele transeuropene IV
liere (Dresda-Constanta-Istanbul) şi IX
(Marea Baltica-Marea Egee);
- acţiuni de protecţie a mediului;
- fluidizarea liberei circulatii a persoanelor,
serviciilor şi bunurilor în punctele de trecere
a frontierei;
- dezvoltarea economicã.
● PHARE 2000, 2001 2001-2003
- îmbunãtãţirea infrastructurii existente pe
coridoarele transeuropene IV (Dresda-Constanta-
-Istanbul) şi IX (Marea Baltica-Marea Egee);
- acţiuni de protecţie a mediului;
- fluidizarea liberei circulatii a persoanelor,
serviciilor şi bunurilor în punctele de
trecere a frontierei;
- dezvoltarea economicã.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Relaţiile interetnice


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Domeniul Obiectivul Acţiunea Perioada
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXXV. Re- 1. Imbuna- 1.1 Înfiinţarea Consiliului Naţional pentru decembrie
latiile tatirea Combaterea Discriminarii. 2001
inter- cadrului 1.2 Înfiinţarea Institutului Naţional de trimestrul
etnice juridic şi Cercetare a Relaţiilor Interetnice. II 2002
institu- 1.3 Pregãtirea documentelor de ratificare a 2003
tional Cartei Europene a Limbilor Regionale sau
Minoritare.
2. Spriji- 2.1 Lãrgirea cadrului existent în ceea ce 2001-2004
nirea con- priveşte componentele mass-media, prin reali-
solidarii zarea unor emisiuni de radio şi televiziune,
şi dezvol- preponderent pe plan local.
tarii 2.2 Elaborarea strategiei naţionale pentru 2001-2004
identita- îmbunãtãţirea situaţiilor rromilor.
tii etnice 2.3 Elaborarea unor strategii de integrare 2001-2004
culturalã şi socialã a celorlalte comunitãţi
etnice.
2.4 Continuarea colaborãrii interministeriale 2001-2004
în domeniul minoritãţilor naţionale în vederea
implicarii directe a ministerelor cu atribuţii
sectoriale în soluţionarea unor probleme
specifice.
3. Creste- 3.1 Elaborarea normelor necesare pentru trimestrul
rea rolu- aplicarea Legii administraţiei publice locale. I 2002
lui admi- 3.2 Orientarea resurselor financiare publice 2001-2004
nistratiei cãtre finanţarea unor activitãţi specifice pe
publice baza de proiecte.
locale în 3.3 Reprezentarea rromilor în administraţia 2001-2004
imbunata- publica localã.
tirea re-
latiilor
inter-
etnice
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Politica externa şi promovarea imaginii reale a României.
Pregãtirea României pentru aderarea la Uniunea Europeanã.
Statistica───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Domeniul Obiectivul Acţiunea Perioada
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XXXVI. Po- 1. Inte- 1.1 Accelerarea procesului negocierilor în martie
litica ex- grarea în vederea aderãrii la Uniunea Europeanã. 2001 şi în
terna şi Uniunea continuare
promovarea Europeanã 1.2 Armonizarea politicii externe româneşti cu
imaginii principiile şi obiectivele Uniunii Europene în
reale a materie de politica externa şi de securitate
României comuna (PESC):
● continuarea practicii alinierii la 2001-2004
instrumentele de PESC;
● participarea la dialogul politic la diverse 2001-2004
niveluri, promovarea poziţiei României şi
armonizarea constanta a poziţiilor naţionale
cu cele ale Uniunii Europene;
● coordonarea poziţiilor României cu cele ale 2001-2004
delegatiilor şi oficiilor statelor membre ale
Uniunii Europene în cadrul organizaţiilor
internaţionale şi în state terţe.
1.3 Participarea României la edificarea
politicii europene de securitate şi apãrare
(PESA):
● promovarea intereselor României fata de 2001-2004
dezvoltarile în planul securitãţii şi apãrãrii
europene, potrivit statutului sau de ţara
candidata la aderare în UE şi NATO;
● asigurarea unei participari adecvate a 2001-2003
României la Forta Europeanã de Reactie
Rapida (FERR);
● participarea la dialogul pe teme de 2001-2004
securitate şi apãrare care se dezvolta la
nivelul UE;
● elaborarea unei concepţii naţionale privind decembrie
gestiunea crizelor/operaţiuni de tip 2001
Petersberg;
● identificarea şi promovarea acelor 2001-2002
componente ale participãrii României la PESA
care vor sprijini demersurile României vizând
integrarea în NATO.
1.4 Ridicarea obligativitatii vizelor pentru martie
cetãţenii romani care circula în spaţiul 2001 şi în
Schengen: continuare
● rãspunsul la chestionarul Comisiei Europene decembrie
asupra vizelor; 2001
● elaborarea şi implementarea Planului de aprilie,
acţiune în domeniul vizelor; iulie 2001
● monitorizarea trimestriala a mãsurilor octombrie
aplicate în cadrul planului; 2001
● noi demersuri politico-diplomatice, la decembrie
diverse niveluri, cu scopul obţinerii unei 2001
decizii favorabile a Consiliului JAI.
1.5 Definirea locului României în viitoarea
Uniune Europeanã:
● demararea unui exerciţiu de reflectie mai 2001-2004
amplu, la nivel naţional, pe tema viitorului
UE şi a locului României în viitoarea UE, în
perspectiva CIG din 2004.
1.6 Campania/Strategia de comunicare pentru
promovarea unei imagini pozitive a României în
statele membre UE:
● elaborarea şi aplicarea, împreunã cu 2001-2002
Ministerul Integrãrii Europene, a unei
strategii naţionale în materie de comunicare,
orientata cãtre cetãţenii din Uniunea
Europeanã, în vederea promovãrii unei noi
imagini a României în statele membre ale UE.
2. Crearea 2.1 Continuarea şi intensificarea relaţiilor martie
condiţii- de cooperare din cadrul EAPC/PfP: 2001-tri-
lor nece- mestrul
sare în- IV 2002
vitarii ● organizarea Colocviului Economic al NATO mai 2001
României la Bucureşti;
ca membru ● organizarea şi derularea în condiţii optime martie
cu drep- a activitãţilor desprinse din cadrul 2001-tri-
turi de- Programului Individual de Parteneriat al mestrul
pline al României; IV 2002
NATO ● participarea la activitãţile desprinse din martie
planul de acţiune al EAPC şi gazduirea a 1-2 2001-tri-
reuniuni de Comitete NATO în format EAPC. mestrul
IV 2002
2.2 Completarea cu succes a ciclului II al începutul
Programului Naţional Anual (PNA) de pregãtire lunii
a aderãrii României la NATO (2000-2001): mai 2001
● pregãtirea corespunzãtoare a reuniunii, în
format 19+1, de evaluare a PNA, ciclul II
(2000-2001), şi participarea la eveniment la
nivel de prim-ministru;
● îndeplinirea integrala a obiectivelor decembrie
cuprinse în PNA, ciclul II; 2001
● pregãtirea şi prezentarea oficialã a PNA, decembrie
ciclul III (2001-2002); 2001
● accelerarea proceselor de reforma interna decembrie
specifice domeniului apãrãrii, cu accent 2001
asupra reformei armatei, perfecţionarea
sistemului de gestionare a crizelor şi
revizuirea sistemului de protecţie a
informaţiilor clasificate;
● continuarea procesului de implementare a 2001-2004
obiectivelor stabilite anterior pe linie PNA
şi reprioritizarea acţiunilor în funcţie de
rezultate, ţinând cont de apropierea
Summitului NATO de la Praga.
2.3 Intensificarea relaţiilor bilaterale cu martie
statele membre NATO, cu accent pe rezolvarea 2001-tri-
problemelor care ar putea genera rezerve sau mestrul
reactii adverse fata de candidatura României II 2002
la integrarea în Alianta:
● derularea de acţiuni de lobby pentru martie
atragerea sprijinului direct al statelor membre 2001-tri-
NATO pentru candidatura României, la nivelul: mestrul
sefilor de state, guvernelor, parlamentelor, II 2002
diasporei şi societãţii civile;
● contribuirea la crearea consensului celor trimestrul
19 aliaţi pentru adresarea invitatiei de II 2002
aderare a României la NATO, în 2002, prin
relationarea procesului de extindere a Aliantei
cu alte procese de interes, gen dezvoltarea
ESDI/ESDP, reforma ONU etc.;
● acţiuni intensificate cu S.U.A. pe multiple 2001-2002
planuri;
● accelerarea acţiunilor bilaterale cu statele 2002
NATO.
2.4 Reasezarea relaţiilor de colaborare cu iunie 2001
Federaţia Rusa pe baze noi, astfel încât - trimes-
aceasta ţara sa nu se opunã în mod deschis trul II
invitãrii României la NATO în 2002. 2002
2.5 Organizarea unor demersuri comune cu decembrie
ceilalţi aspiranti la NATO, cum ar fi o 2001
reuniune la nivel înalt a celor 9 candidaţi în
marja Consiliului Ministerial sau Summitului
OSCE de la Bucureşti.
2.6 Impulsionarea cooperãrii regionale şi
subregionale în Europa de Sud-Est, în scopul
punerii în valoare a calitãţii României ca stat
care contribuie la securitatea regionala:
● dezvoltarea procesului SEECAP (evaluarea septembrie
riscurilor de securitate în Europa de Sud-Est); 2001
● introducerea unor proiecte noi în cadrul decembrie
Mesei III a Pactului de Stabilitate; 2001
● utilizarea la întregul potenţial a Centrului decembrie
SECI de la Bucureşti în ceea ce priveşte 2001
riscurile neconventionale de securitate.
2.7 Intensificarea relaţiilor bilaterale cu martie
NATO ca organizaţie (comitetele sale specifice: 2001-tri-
Oficiul de Securitate, Oficiul de Informaţii şi mestrul
Presa, NAMSA etc.). IV 2002
2.8 Începerea negocierilor de aderare la NATO
în 2002, în eventualitatea nominalizarii
României şi dacã Alianta decide lansarea unei
noi extinderi:
● adaptarea cadrului legal intern; trimestrul
I 2003
● aplicarea Chestionarului de Planificare 2003-2004
a Apãrãrii (DPQ);
● redimensionarea corespunzãtoare a Misiunii trimestrul
României la NATO/Bruxelles; IV 2002
● pregãtirea şi încadrarea unui grup de 2002-2003
specialişti romani în cadrul Secretariatului
Internaţional al NATO;
● consolidarea, pe baze noi, a relaţiilor trimestrul
bilaterale cu statele membre NATO. I 2003-
2004
2.9 Îndeplinirea cu buna-credinţa a angaja- 2001-2004
mentelor ce deriva din calitatea de membru
NATO.
2.10 Consolidarea poziţiei României de factor septembrie
de stabilitate şi furnizor de securitate în 2001-2004
zona de apartenenţa geograficã.
3. Exerci- 3.1 Vizite ale preşedintelui în exerciţiu în ianuarie-
tarea pre- capitale ale statelor OSCE. 2001-
sedintiei decembrie
în exerci- 2002
tiu a OSCE 3.2 Turnee în zonele cu misiuni OSCE:
● Caucaz; decembrie
2001
● Balcani; decembrie
2001
● Asia Centrala. decembrie
2001
3.3 Intalniri cu şefii de instituţii OSCE: ianuarie
● Oficiul pentru Instituţii Democratice şi 2001-
Drepturile Omului; decembrie
● Inaltul Comisar pentru Minoritãţi Naţionale; 2001
● Reprezentantul pentru Libertatea Presei;
● Adunarea Parlamentarã.
3.4 Organizarea de seminarii pe teme OSCE:
● seminar referitor la dimensiunea economicã; martie
2001
● seminar anual OSCE referitor la dimensiunea mai 2001
umanã.
3.5 Intervenţii în Consiliul Permanent al OSCE: decembrie
2001
● prezentarea prioritatilor Presedintiei în
exerciţiu a OSCE.
3.6 Organizarea Forumului Economic al OSCE. decembrie
2001
3.7 Organizarea Conferintei Roma-Sinti. decembrie
2001
4. Conso- 4.1 Vizite bilaterale la nivel înalt, de anual
lidarea prim-ministru şi ministru de externe.
Partene- 4.2 Restructurarea şi revigorarea mecanismului iunie 2001
riatului de coordonare a Parteneriatului strategic la
Strategic nivel general şi la nivelul celor patru coşuri
Intensifi- ale acestuia.
cat cu 4.3 Definitivarea şi promovarea unui nou Plan 2001/anual
S.U.A. de Acţiune al Parteneriatului.
4.4 Stimularea investiţiilor americane în 2001-2004
România.
4.5 Creşterea volumului asistenţei americane 2001-2004
bilaterale nerambursabile acordate României şi
adaptarea acesteia prioritatilor actuale de
dezvoltare a tarii.
5. Conso- 5.1 Susţinerea integrãrii Republicii Moldova ianuarie-
lidarea în Pactul de stabilitate pentru Europa de iulie 2001
relaţiilor Sud-Est.
speciale 5.2 Extinderea cooperãrii şi dialogului 2001-2004
şi privi- politic:
legiate cu ● vizita ministrului afacerilor externe al
Republica Republicii Moldova la Bucureşti
Moldova (10 ianuarie 2001);
● stabilirea dialogului structurat între
ministerele afacerilor externe din România şi
Republica Moldova;
● sprijinirea oficiilor diplomatice ale
Republicii Moldova de cãtre ambasadele
României;
● susţinerea reciprocã în organizaţiile
internaţionale.
5.3 Valorificarea rezultatelor obţinute în 2001-2004
Programul de cercetare România - Republica
Moldova.
6. Promo- 6.1 Pactul de Stabilitate pentru Europa de ianuarie
varea Sud-Est: 2001-
cooperãrii ● obţinerea finanţãrii unor proiecte româneşti decembrie
regionale la Conferinţa de finanţare (a donatorilor) 2001
din 2001.
6.2 Utilizarea Presedintiei în exerciţiu a decembrie
OSCE, a cadrului creat de SEECP, organizaţiile 2001
şi structurile subregionale şi regionale
(OCEMN), pentru asigurarea stabilitatii şi
securitãţii regionale:
● vizite şi diferite alte acţiuni ale minis- decembrie
trului roman al afacerilor externe în 2001
calitate de preşedinte în exerciţiu al OSCE;
● participarea la Summitul SEECP de la Skopje. decembrie
2001
6.3 Valorificarea potenţialului cooperãrii 2001-2004
transfrontaliere, euroregiuni, cooperãri
trilaterale:
● pentru dezvoltarea economicã a României prin
diferite programe de finanţare ale UE (PHARE);
● promovarea unor proiecte în cadrul progra-
melor PHARE CBC (pentru România-Ungaria,
România-Bulgaria), PHARE CREDO etc.;
● pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale cu
statele vecine (în cadrul trilateralelor
România-Bulgaria-Grecia,
România-Bulgaria-Turcia,
România-Moldova-Ucraina).
● valorificarea potenţialului de cooperare
economicã al Organizaţiei de Cooperare
Economicã la Marea Neagra prin lansarea şi
aplicarea proiectelor agregate (energie,
sisteme financiar-bancare, transport, turism)
7. Conso- 7.1 Realizarea unor vizite ale 2001-2004
lidarea primului-ministru şi ale ministrului afacerilor
relaţiilor externe şi organizarea de vizite în România ale
cu statele demnitarilor din statele menţionate.
membre ale 7.2 Stabilirea unor mecanisme de cooperare şi 2001-2002
Uniunii dialog structurat cu ministerele afacerilor
Europene, externe.
cu cele- 7.3 Realizarea de consultãri pentru stabilirea, anual
lalte sta- în comun, a domeniilor prioritare pentru
te vest- dirijarea asistenţei bilaterale nerambursabile.
europene, 7.4 Organizarea unor acţiuni comune, în terţe 2001-2004
cu statele state, şi convenirea promovãrii poziţiilor
membre ale comune în organizaţiile internaţionale.
G-7 din 7.5 Consolidarea relaţiilor cu Rusia: 2001-2004
afarã spa- ● relansarea dialogului bilateral la nivel de
tiului prim-ministru şi ministru al afacerilor
european externe;
şi cu alte ● punerea în aplicare a unui mecanism de
state consultãri structurate între ministerele
afacerilor externe din România şi Rusia;
● acordarea unei atentii speciale conduitei
Rusiei în cadrul OSCE, în perioada în care
România va deţine Preşedinţia OSCE. Încercarea
de acomodare a intereselor Rusiei cu cele ale
celorlalţi membri ai OSCE;
● convenirea unui cadru de cooperare pentru
studierea şi pãstrarea moştenirii istorice şi
culturale a fiecãrei tari în cealaltã ţara.
7.6 Amplificarea dialogului politic şi a anual
cooperãrii economice cu Canada:
● adoptarea unei decizii privind finanţarea 2001-2004
Unitãţii 2 Cernavoda; finalizarea şi lansarea
oficialã a Unitãţii;
● punerea în aplicare a Protocolului de 2001-2004
cooperare în domeniul construcţiilor de
locuinţe.
8. Conso- 8.1 Valorificarea experienţei de integrare a 2001-2004
lidarea statelor central-europene avansate în procesul
relaţiilor de negocieri prin realizarea unui dialog
bilaterale constant, echilibrat la nivel guvernamental:
cu ţãrile ● vizite ale ministrului roman al afacerilor
vecine externe în Republica Ungaria, Republica
Polonia, Republica Ceha, Republica Slovaca,
Republica Bulgaria şi ale omologilor sãi în
România;
● dialog susţinut între ministerele afacerilor
externe.
8.2 Sprijinirea statelor din Balcanii de Vest, 2001-2004
angajate în Procesul de stabilizare şi asociere
la UE, potenţiali candidaţi la integrarea în
UE. Vizite oficiale ale ministrului roman al
afacerilor externe în FRI Macedonia, Albania,
Croatia, Bosnia-Hertegovina.
8.3 Dezvoltarea ampla a relaţiilor de buna iunie 2001
vecinãtate ale României cu Ungaria, Bulgaria,
Republica Moldova şi reluarea şi intensificarea
relaţiilor de cooperare cu R.F. Iugoslavia
printr-un dialog dinamic, susţinut şi
substanţial la nivel guvernamental, atât în
format bilateral, cat şi multilateral:
● vizita oficialã a ministrului roman al
afacerilor externe în R.F. Iugoslavia şi a
omologului iugoslav în România;
● vizitele oficiale ale ministrului roman al
afacerilor externe în Ungaria, Bulgaria,
Republica Moldova.
8.4 Reasezarea relaţiilor de colaborare cu martie
Federaţia Rusa pe baze noi. 2001 şi în
continuare
8.5 Intensificarea cooperãrii în toate 2001-2004
domeniile cu Croatia, FRI Macedonia,
Bosnia-Hertegovina, Albania (inclusiv prin
prisma exercitãrii de cãtre aceasta a
presedintiei SEECP în 2001) prin dinamizarea
contactelor la nivel înalt.
8.6 Susţinerea, prin intermediul Presedintiei decembrie
româneşti a OSCE, a consolidãrii stabilitatii 2001
şi securitãţii în Europa de Sud-Est.
8.7 Intensificarea consultãrilor şi a 2001-2004
cooperãrii cu Polonia, Republica Ceha şi
Ungaria în vederea integrãrii în Alianta
Nord-Atlantica şi coordonarea acţiunilor cu
statele candidate la integrarea în NATO:
● vizite oficiale ale ministrului roman al martie
afacerilor externe în Republica Ceha, Republica 2001
Polonia, Republica Ungaria.
9. Conso- 9.1 Dezvoltarea cooperãrii economice cu martie
lidarea R.P. Chineza, în noile condiţii create prin 2001 şi în
relaţiilor aderarea R.P. Chineza la OMC. continuare
bilaterale 9.2 Consolidarea relaţiilor cu Statul Israel. martie
cu ţãrile 2001 şi în
cu care continuare
România 9.3 Dezvoltarea relaţiilor cu statele arabe martie
are rela- în domeniul economic, al resurselor energetice 2001 şi în
tii tradi- şi al schimburilor universitare şi culturale. continuare
tionale 9.4 Întãrirea relaţiilor şi colaborãrii în martie
domenii de interes comun cu Sfantul Scaun. 2001 şi în
continuare
9.5 Aprofundarea relaţiilor cu statele din martie
Caucazul de Sud din perspectiva intereselor 2001 şi în
comune pentru asigurarea stabilitatii. continuare
9.6 Intensificarea relaţiilor cu statele din martie
Asia Centrala, în vederea sustinerii efortu- 2001 şi în
rilor acestor state pentru consolidarea continuare
stabilitatii regionale.
9.7 Relansarea raporturilor cu state din martie
America Latina şi recastigarea pieţelor 2001 şi în
traditionale; intensificarea relaţiilor cu continuare
statele din zona Asia-Pacific.
10. Dina- 10.1 Promovarea candidaturii României pentru 2001-2003
mizarea un loc de membru nepermanent în Consiliul de
participa- securitate, în perioada 2003-2004.
rii Roma- 10.2 Continuarea iniţiativei României de 2001-2004
niei în promovare a unor rezoluţii pe tema consolidãrii
cadrul di- democraţiei în lume, în cadrul Adunãrii
plomatiei Generale ONU şi a Comisiei ONU pentru
multilate- drepturile omului de la Geneva.
rale, în 10.3 Consolidarea cooperãrii cu Organizaţia 2002
principal Internationala a Migratiilor şi stabilirea unui
în cadrul parteneriat între OIM şi OSCE.
O.N.U. şi
al orga-
nismelor
sale spe-
cializate
11. Promo- 11.1 Includerea problematicii legate de comuni- 2001-2004
varea re- tatile româneşti în dialogul politic, atât în
latiilor cadru bilateral, cu statele ai cãror cetãţeni
cu comuni- sunt, cat şi în cadru multilateral, în
tatile organizaţiile internaţionale relevante, în
româneşti primul rând în Consiliul Europei.
din afarã 11.2 Realizarea unui dialog permanent cu repre- 2001-2004
graniţelor zentantii de marca ai comunitãţii româneşti,
atât direct, cat şi prin intermediul oficiilor
diplomatice ale României.
11.3 Identificarea prioritatilor şi necesarului decembrie
în ceea ce priveşte susţinerea şcolilor, a 2001
instituţiilor de cult şi de presa ale comuni-
tatilor româneşti din statele vecine.
11.4 Facilitarea intensificãrii contactelor 2001-2004
comunitãţii româneşti din afarã graniţelor cu
persoane şi organizaţii din România.
11.5 Stimularea investiţiilor romanilor de 2001-2004
peste hotare în România sau atragerea acestora
în diferite forme de colaborare.
12. Conso- 12.1 Promovarea utilizãrii tehnologiei ianuarie
lidarea informatiei în cadrul MAE şi al instituţiilor 2001-mai
institu- afiliate (Fundaţia Culturalã Romana, Centrul 2001
tionala Roman de Comerţ Exterior, Institutul Roman de
a MAE Studii Internaţionale "Nicolae Titulescu"
etc.), prin realizarea, în cooperare cu
Corporatia RÂND - S.U.A., a unui proiect vizând
eficientizarea administrãrii informatiei în
MAE roman.
12.2 Preluarea atribuţiilor de cãtre martie
consilierii diplomatici, pe lângã cabinetele 2001
unor miniştri.
12.3 Consolidarea structurilor de cooperare decembrie
interministeriala în domenii care ţin de 2001
politica externa.
12.4 Finalizarea procesului de integrare iunie 2001
structuralã şi funcţionalã a MAE cu Departa-
mentul Comerţului.
12.5 Promovarea activa a diplomaţiei economice. 2001-2004
XXXVII. 1. Coordo- 1.1 Elaborarea şi adoptarea proiectului ianuarie
Pregãtirea narea în- Hotãrârii Guvernului privind organizarea şi 2001
României terminis- funcţionarea Consiliului Interministerial
pentru teriala. pentru Integrare Europeanã.
aderarea Asigurarea 1.2 Pregãtirea şi organizarea reuniunilor 2001-2004
la Uniunea pregãtirii periodice ale Consiliului şi Comitetului
Europeanã eficiente Interministerial pentru Integrare Europeanã.
de cãtre 1.3 Elaborarea şi adoptarea proiectului ianuarie
autorita- Hotãrârii Guvernului privind organizarea şi 2001
tile roma- funcţionarea Delegaţiei Naţionale.
ne a ade-
rarii Ro-
maniei
la UE
2. Prega- 2.1 Concretizarea Programului de guvernare pe ianuarie
tirea ne- perioada 2001-2004 şi prezentarea sa reprezen- 2001
gocierilor tantilor CE.
de adera- 2.2 Organizarea reuniunii cu reprezentanţii CE ianuarie
re. Funda- din cadrul Direcţiei Generale Extindere şi al 2001
mentarea Direcţiei Generale Economico-Financiare a
şi adopta- Comisiei Europene.
rea docu- 2.3 Organizarea reuniunilor periodice ale 2001-2002
mentelor grupurilor de lucru în vederea elaborãrii
de poziţie dosarelor de fundamentare şi a documentelor
pentru de poziţie.
celelalte 2.4 Avizarea şi adoptarea de cãtre Guvern a 2001-2002
capitole documentelor de poziţie.
de nego-
ciere
3. Asigu- 3.1 Participarea la reuniunile periodice ale 2001-2004
rarea des- Conferintei pentru aderarea României la Uniunea
fasurarii Europeanã.
în bune 3.2 Organizarea consultãrilor tehnice cu 2001-2004
condiţii a Comisia Europeanã.
procesului 3.3 Organizarea reuniunilor periodice ale 2001-2004
de nego- grupurilor de lucru în vederea elaborãrii
ciere documentelor suplimentare de poziţie şi a
fişelor de fundamentare a acestora.
3.4 Urmãrirea îndeplinirii angajamentelor 2001-2004
asumate în cursul procesului de negociere.
3.5 Anticiparea consecinţelor constituţionale 2001-2002
şi legislative ale dobândirii de cãtre România
a calitãţii de stat membru UE.
3.6 Pregãtirea contribuţiei partii romane la 2003-2004
elaborarea Tratatului de aderare a României
la UE.
4. Armoni- 4.1 Consultãri cu autoritãţile statelor 2001-2004
zarea pun- membre UE.
ctelor de 4.2 Analiza experienţei comunitare a statelor 2001-2004
vedere şi membre UE şi valorificarea concluziilor în
a intere- pregãtirea României pentru aderare.
selor Ro- 4.3 Promovarea candidaturii României în rândul 2001-2004
maniei, opiniei publice şi grupurilor de interese din
statelor statele membre.
membre ale 4.4 Schimb de experienta cu autoritãţile 2001-2004
UE şi can- statelor candidate pe probleme specifice
didate la procesului de aderare.
aderare în
contextul
negocie-
rilor
5. Acordul 5.1 Urmãrirea îndeplinirii prevederilor Acor- 2001-2004
european dului european de asociere.
de asocie- 5.2 Pregãtirea participãrii partii romane la 2001-2004
re. Res- reuniunile periodice ale Comitetului şi
pectarea subcomitetelor de asociere.
dispozi-
tiilor
Acordului
european
de asocie-
re
6. Dialo- 6.1 Elaborarea de cãtre Ministerul Integrãrii septembrie
gul cu Europene a Programului economic de preaderare 2001
Uniunea (PEP), în colaborare cu Ministerul Dezvoltãrii
Europeanã şi Prognozei şi Ministerul Finanţelor Publice.
în dome- 6.2 Urmãrirea participãrii la procedurile 2001-2004
niul poli- comunitare de supraveghere fiscalã.
ticilor
economice.
Participa-
rea la
dialogul
cu Uniu-
nea Euro-
peana în
domeniul
politici-
lor econo-
mice
7. Docu- 7.1 Completarea şi actualizarea anuala a 2001-2004
mente de documentelor de programare.
programa-
re a pre-
gatirilor
de aderare
a României
la UE.
Actualiza-
rea docu-
mentelor
de progra-
mare
8. Evalua- 8.1 Elaborarea rapoartelor anuale ale României 2001-2004
rea sta- privind progresele înregistrate în pregãtirea
diului de pentru aderare.
pregãtire
pentru
aderare.
Raportul
anual al
progrese-
lor reali-
zate în
pregãtirea
pentru
aderare
9. Exami- 9.1 Organizarea participãrii autoritãţilor 2001-2004
narea ana- romane la procedurile de examinare analitica
litica a a adoptãrii şi aplicãrii de cãtre România a
adoptãrii acquisului comunitar.
şi apli-
carii
acquisului
comunitar
10. Asigu- 10.1 Urmãrirea procesului de armonizare a 2001-2004
rarea com- legislaţiei româneşti cu cea comunitara şi a
patibili- respectãrii programului de armonizare
tatii le- legislativã.
gislatiei 10.2 Evaluarea compatibilitatii legislaţiei în 2001-2004
româneşti vigoare cu acquisul comunitar.
cu cea co- 10.3 Avizarea proiectelor actelor normative 2001-2004
munitara care transpun legislaţia comunitara.
10.4 Raportarea periodicã asupra stadiului 2001-2004
armonizarii legislaţiei româneşti cu cea
comunitara.
11. Cadrul 11.1 Adoptarea proiectelor de legi pentru iunie 2001
legislativ ratificarea memorandumurilor de finanţare
de acorda- PHARE privind participarea României la
re a asis- programele comunitare, precum şi a Programului
tentei fi- PHARE 2000.
nanciare 11.2 Adoptarea proiectului de lege pentru iunie 2001
nerambur- ratificarea acordului financiar multianual şi a
sabile. acordului financiar anual 2000 (SAPARD).
Asigurarea 11.3 Elaborarea şi adoptarea cadrului 2002-2004
cofinanta- legislativ pentru ratificarea acordurilor de
rii în finanţare nerambursabila dintre România şi
vederea UE (PHARE, ISPA şi SAPARD).
utilizãrii
fondurilor
de preade-
rare
12. Pro- 12.1 Reuniuni ale grupurilor de lucru secto- ianuarie
gramarea riale în vederea pregãtirii Comitetului Mixt 2001
şi evalua- de Monitorizare:
rea asis- - RICOP
tentei - Privatizare
financiare - Controlul frontierelor
nerambur- - Judiciar
sabile - Dezvoltare regionala
- Administraţie publica localã
- Protecţia copilului
- Agricultura
- Mediu
- Energie
12.2 Organizarea reuniunii Comitetului Mixt de ianuarie
Monitorizare. 2001
12.3 Programarea asistenţei financiare PHARE martie
2001. Definitivarea, împreunã cu instituţiile 2001
beneficiare, a proiectelor PHARE 2001.
12.4 Semnarea Memorandumului de finanţare decembrie
PHARE 2001. 2001
12.5 Declanşarea exerciţiului de programare septembrie
PHARE 2002. 2001
12.6 Desfãşurarea exerciţiilor anuale de 2002-2004
programare PHARE, ISPA şi SAPARD.
12.7 Evaluarea programelor de asistenta 2001-2004
financiarã.
12.8 Organizarea reuniunilor subcomitetelor 2001-2004
de monitorizare a asistenţei financiare
externe.
13. Infor- 13.1 Organizarea de acţiuni pentru familia- 2001-2004
marea opi- rizarea opiniei publice cu efectele procesului
niei pu- de aderare la Uniunea Europeanã.
blice asu- 13.2 Informarea opiniei publice, prin 2001-2004
pra pro- publicaţii periodice, asupra procesului
cesului de naţional şi european de integrare.
aderare.
Constien-
tizarea
opiniei
publice
din Roma-
nia asupra
efectelor
procesului
de aderare
a României
la UE
XXXVIII. 1. Adopta- 1.1 Adoptarea proiectului de lege pentru martie
Statisti- rea aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 111/2000 2001
ca acquisului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
comunitar Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea
în dome- statisticii publice.
niul sta- 1.2 Promovarea proiectului de hotãrâre a ianuarie
tisticii, Guvernului privind aprobarea Programului 2001
implemen- cercetãrilor statistice în anul 2001.
tarea 1.3 Promovarea proiectului de hotãrâre a martie
standarde- Guvernului privind organizarea şi funcţionarea 2001
lor, meto- Centrului Naţional de Pregãtire în Statistica.
dologiilor 1.4 Construirea Serverului Naţional de trimestrul
şi clasi- Nomenclatoare, instrument necesar pentru IV 2002
ficarilor diseminarea sistemului de nomenclatoare şi
EUROSTAT clasificari de interes general.
în siste- 1.5 Clasificarea Activitãţilor Economiei decembrie
mul sta- Naţionale (CAEN): gruparea unor activitãţi la 2001
tistic nivelul grupelor/claselor.
naţional 1.6 Clasificarea Produselor şi Serviciilor decembrie
Asociate Activitãţilor (CPSA); preluarea 2001
modificãrilor efectuate la nivelul CAEN în
structurarea produselor şi serviciilor ataşate.
1.7 Reproiectarea planului unic de sondaj; trimestrul
actualizarea sistemului metainformational IV 2003
statistic; asigurarea transmiterii de date
cãtre EUROSTAT în formatul şi la termenele
prevãzute.
1.8 Elaborarea unui set de norme de trimestrul
implementare în practica a regimului III 2002
confidenţialitãţii datelor statistice.
1.9 Ancheta forţei de munca în gospodãrii: decembrie
2001
● revizuirea chestionarelor în sensul decembrie
adoptãrii, la recomandãrile EUROSTAT, a 2001
perioadelor de referinta şi adãugarea
variabilelor lipsa;
● realizarea modulelor solicitate ad-hoc cu decembrie
respectarea perioadelor recomandate de 2001
înregistrare şi de referinta.
1.10 Ancheta anuala privind costul forţei de
munca:
● reproiectarea instrumentarului anchetei decembrie
pentru evidentierea informaţiilor referitoare 2001
la lucrul în timp complet şi parţial şi la
structura câştigurilor pe elementele
specificate în legislaţia europeanã.
1.11 Recensãmântul populaţiei şi
locuinţelor 2002:
● realizarea acţiunilor de pregãtire şi decembrie
organizare a recensamantului; 2001
● efectuarea recensamantului şi prelucrarea trimestrul
rezultatelor; IV 2002
● publicarea rezultatelor recensamantului. trimestrul
IV 2003
1.12 Aplicarea principiilor metodologice ale decembrie
sistemului european de conturi ESA 95 în 2001
elaborarea conturilor naţionale nefinanciare
şi financiare, începând cu anul 1998.
1.13 Armonizarea nomenclatorului de produse IPC decembrie
cu cel al Anchetei Bugetelor de Familie (ABF). 2001
1.14 Identificarea unor surse noi de date decembrie
pentru calculul ponderilor şi compararea cu 2001
ponderile obţinute din ABF.
1.15 Analiza periodicã a structurii cheltuie- decembrie
lilor de consum ale populaţiei şi includerea 2001
în nomenclator a sortimentelor pe mãsura ce
devin semnificative.
1.16 Calculul subindicilor privind cheltuielile trimestrul
pentru asigurãri, sãnãtate, educaţie şi IV 2002
protecţie socialã potrivit normelor UE.
1.17 Extinderea sferei de acoperire a trimestrul
structurii cheltuielilor de consum ale IV 2003
populaţiei şi la cele efectuate de persoanele
instituţionalizate (implementarea conceptului
"domestic").
1.18 Anchete structurale de întreprindere în trimestrul
domeniul industriei şi construcţiei: asigurarea IV 2002
reprezentativitatii datelor la nivelul
solicitat şi reproiectarea chestionarelor
pentru introducerea setului de variabile
multianuale, în conformitate cu Regulamentul
CE nr. 58/1997.
1.19 Indicatori pe termen scurt în industrie: trimestrul
culegerea preţurilor producţiei industriale la IV 2003
o data fixa (data de 15 a lunii), în
conformitate cu Regulamentul CE nr. 1165/1998.
1.20 Indicatori pe termen scurt în construcţii: trimestrul
introducerea indicatorilor privind comenzile IV 2003
noi primite, autorizaţiile eliberate pentru
construcţii; calculul preţului în construcţii
pe toate elementele de structura.
1.21 Asigurarea reprezentativitatii trimestrul
rezultatelor la nivelul solicitat prin IV 2003
Regulamentul CE nr. 58/1997 pentru
întreprinderile mici şi mijlocii.
1.22 Implementarea nomenclatorului de produse decembrie
şi servicii industriale PRODROM (varianta 2001
nationala a PRODCOM); implementarea sistemului
de anchete privind producţia industriala dupã
metodologia PRODCOM.
1.23 Introducerea indicatorului consumului de trimestrul
energie electrica în industria siderurgica, pe IV 2003
tipuri de combustibil, în statistica fierului
şi otelului.
1.24 Indicatori pe termen scurt privind trimestrul
statistica energiei: introducerea în cercetare IV 2003
sistematica a livrãrilor de purtãtori de
energie, pe activitãţi nominalizate conform
reglementãrilor UE.
1.25 Ajustarea datelor statistice din domeniul trimestrul
comerţului cu amãnuntul cu variatiile sezoniere IV 2002
şi numãrul de zile lucrãtoare pentru serii
lunare, pe o perioada de minimum 5 ani.
1.26 Transportul rutier de mãrfuri: adoptarea decembrie
nomenclatorului de tari conform Regulamentului 2001
C.E. nr. 2691/1999.
1.27 Transportul de mãrfuri pe calea feratã: trimestrul
colectarea datelor pe tipuri de expediţie, cu IV 2002
vagoane, trenuri complete sau prin coletãrie,
pe regiuni de încãrcare-descãrcare.
1.28 Transportul pe mare şi pe cai navigabile trimestrul
interioare: colectarea datelor de transport IV 2002
naval de mãrfuri pe tipuri de nave şi dupã
mãrimea navelor.
1.29 Statistica accidentelor de circulaţie trimestrul
rutiera: colectarea datelor privind accidentele IV 2002
rutiere, pe regiuni de dezvoltare.
1.30 Implementarea prevederilor art. 2 din decembrie
Decizia Consiliului nr. 297/1999 pentru 2001
comunicaţii.
1.31 Statistica ocupãrii unitãţilor de cazare trimestrul
turistica: revizuirea metodologiei pentru IV 2002
producerea şi diseminarea lunarã a datelor.
1.32 Statistica cererii în turism: proiectarea trimestrul
şi implementarea unei anchete speciale în IV 2002
gospodãrii.
1.33 Reproiectarea chestionarelor anchetei trimestrul
structurale în domeniul serviciilor pentru IV 2003
introducerea întregului set de variabile
specifice sectorului bancar şi al unitãţilor
de asigurãri, în conformitate cu Regulamentul
CE nr. 58/1997 şi Regulamentul CE nr. 410/1998.
1.34 Reproiectarea metodologiei de calculare a trimestrul
deficitului bugetar şi a datoriei publice, IV 2004
potrivit protocolului cu Banca Nationala a
României şi cu Ministerul Finanţelor Publice.
1.35 Comerţul exterior cu alte tari: adoptarea decembrie
nomenclatorului de tari ISO 3166 alfa 2 şi a 2001
unitãţilor de mãsura suplimentare pentru
mãrfurile din nomenclatorul combinat (NC)
recomandate de UE; ajustarea datelor de comerţ
exterior cu variatiile sezoniere.
1.36 Statistica utilizãrii terenului agricol: trimestrul
reproiectarea şi implementarea cercetãrii IV 2003
statistice bienale privind suprafeţele
utilizate, realizatã la nivelul exploatatiei
agricole şi detalierea nomenclatorului
de culturi.
1.37 Structura şi tipologia fermelor trim. IV
agricole: includerea serviciilor şi produselor 2004
neagricole în indicatorii referitori la
exploatatia agricolã şi completarea listei
variabilelor observate.
1.38 Conturile economice pentru trim. IV
agricultura: elaborarea conturilor de 2003
producţie, exploatare şi capital conform
metodologiei CEA.
1.39 Statistica preţurilor agricole: trim. IV
reproiectarea şi implementarea cercetãrii 2003
statistice privind preţurile produselor
agricole; culegerea datelor privind
mijloacele de producţie agricolã.
1.40 Statistica producţiei vegetale: trim. IV
reproiectarea şi implementarea anchetelor 2003
privind producţia vegetala şi detalierea
nomenclatorului de culturi.
1.41 Statistica efectivelor de animale: trim. IV
reproiectarea şi implementarea anchetelor 2003
privind efectivele de animale pe specii,
la perioadele recomandate de EUROSTAT şi
detalierea variabilelor observate pe specii,
grupe de varsta şi greutate.
1.42 Statistica producţiei animaliere: trim. IV
reproiectarea şi implementarea anchetelor 2003
privind producţia animaliera în vederea
observarii lunare a numãrului de animale
sacrificate, a producţiei de carne, de lapte
şi de oua.
1.43 Recensãmântul general agricol 2002:
● elaborarea metodologiei şi programului de dec. 2001
activitãţi;
● organizarea şi efectuarea recensamantului; trim. IV
2002
● prelucrarea rezultatelor recensamantului; trim. IV
2003
● diseminarea rezultatelor recensamantului. trim. II
2004
1.44 Statistica silviculturii: definirea trim. IV
exploatatiei forestiere, reproiectarea şi 2003
implementarea anchetelor specifice şi
completarea listei variabilelor observate.
1.45 Statistica navelor de pescuit; statistica trim. IV
capturilor; statistica debarcarilor; statistica 2004
în acvacultura: îmbunãtãţirea jurnalelor
(chestionarelor) de pescuit; ameliorarea
estimatiilor privind capturile realizate prin
pescuitul de subzistenta şi cel
recreativ-sportiv; adaptarea surselor de
informaţii o data cu crearea pieţelor
organizate de peste.
1.46 Statistica deşeurilor şi reciclarea trim. IV
acestora; statistica deşeurilor periculoase: 2002
îmbunãtãţirea activitãţii de evidenta şi
culegere a datelor statistice în domeniul
gestiunii deşeurilor şi reproiectarea
cercetãrii statistice privind gestiunea
deşeurilor.
1.47 Statistica utilizãrii apei şi a trim. IV
evacuarilor în apa; statistica emisiilor: 2004
culegerea datelor statistice necesare în
vederea descrierii ciclului apei; estimarea la
fiecare doi ani a emisiilor pentru SO(2), NO(x),
particule, CO.
1.48 Indicatori şi indici de presiune: trim. IV
crearea setului de indicatori de presiune 2004
pentru fiecare dintre domeniile politice
relevante pentru mediu; crearea instrumentelor
necesare în vederea evaluãrii progreselor
înregistrate în domeniul dezvoltãrii durabile.
1.49 Statistica cheltuielilor de protecţie a trim. IV
mediului: reproiectarea cercetãrii statistice 2002
pentru colectarea datelor conform cerinţelor
Sistemului European pentru Colectarea Datelor
Economice privind Mediul (SERIEE); producerea
datelor de mediu în corespondenta cu cele
economice în vederea construirii
conturilor-satelit privind mediul.
2. Perfec- 2.1 Crearea oficiilor regionale de statistica dec. 2001
tionarea la nivelul actualelor regiuni de dezvoltare.
reglemen- 2.2 Pomovarea de proiecte de hotãrâri ale
ţãrilor ad- Guvernului privind:
ministra- ● organizarea şi efectuarea recensamantului mart. 2001
tive şi populaţiei şi locuinţelor 2002;
legislati- ● organizarea şi efectuarea recensamantului oct. 2001
ve în do- general agricol 2002.
meniul sta-
tisticii
oficiale
3. Creste- 3.1 Formarea personalului statistic: sept. 2001
rea capa- elaborarea de programe speciale (curricula)
citaţii de formare a statisticienilor debutanti şi
profesi- personalului din serviciile de statistica
onale a oficialã din instituţiile administraţiei
persona- publice centrale.
lului din 3.2 Cercetarea şi dezvoltarea în domeniul trim. IV
sistemul statisticii: dezvoltarea de programe de 2002
statistici cercetare aplicativa şi metodoloigica;
oficiale, dezvoltarea sistemului de publicattii
dezvolta- interne cu caracrer metodologic şi de
rea tehno- documentare informationala.
logiilor 3.3 Tehnologiile informatice: perfecţionarea trim. IV
statistice tehnologiei informatiei şi a comunicaţiilor 2002
şi infor- prin procesare Client-Server (potrivit
matice normelor Gartner Group) şi mulţi-tier,
stocarea şi manipularea datelor pe baza
modelelor de date relationale şi obiectuale
- baze de date şi aplicaţii orientate pe obiect,
tehnologii de depozitare a datelor (warehousing),
tehnologii de vizualizare multimedia, tehnologii
de diseminare on-line a informatiei, tehnologii
de comunicaţii de mare viteza; servicii WAN.
4. Perfec- 4.1 Îmbunãtãţirea activitãţii de conceptie şi dec. 2001
tionarea editare a publicaţiilor.
sistemului 4.2 Diversificarea şi eficientizarea disemi- trim. IV
de disemi- narii electronice, accesul utilizatorilor 2002
nare a din ţara şi strãinãtate la bazele de date
datelor statistice.
statis- 4.3 Definirea şi implementarea unei acti- dec. 2001
tice vitati de marketing având ca obiective:
identificarea categoriilor de utilizatori
de date statistice şi a nevoilor reale ale
acestora; adaptarea produselor statistice
la solicitarile utilizatorilor;
definirea unor modalitãţi de depistare rapida
a produselor optime pentru utilizatori; crearea
unor mecanisme de informare şi deservire
prompta a clietilor.


PLAN DE ACŢIUNE
al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004
Acţiuni urgente - trimestrul I 2001

CUPRINS

I. Finanţe ................................................. 68
II. Politica socialã ....................................... 68
III. Protecţia copilului ................................... 68
IV. Producerea de energie electrica şi termica.
Acţiuni pentru depãşirea anotimpului friguros .......... 68
V. Pregãtirea campaniei agricole de primavara .............. 71
VI. Transporturi ........................................... 72
VII. Construcţii ........................................... 74
VIII. Gospodãrirea apelor .................................. 74
IX. Protecţia mediului ..................................... 75
X. Societatea informationala ............................... 75
XI. Reforma institutionala în domeniul privatizãrii ........ 76
XII. Investiţii strãine directe ............................ 76
XIII. Întreprinderi mici şi mijlocii ....................... 76
XIV. Ordine publica ........................................ 76
XV. Apãrare nationala ...................................... 77
XVI. Administraţie publica ................................. 78
XVII. Sãnãtate ............................................. 78
XVIII. Integrare europeanã ................................. 78
XIX. Politica externa ...................................... 80
XX. Program legislativ ..................................... 80


Acţiuni urgente - trimestrul I 2001
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Domeniul Obiectivul Acţiunea Perioada
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I.Finanţe 1.Asigura- 1.1 Asigurarea resurselor financiare pentru martie
rea nece- achitarea importurilor de combustibili
sarului de energetici prin contractarea de cãtre stat,
combusti- în baza Hotãrârii Guvernului nr. 769/2000, a
bili în unor credite externe ce vor fi subimprumutate
perioada S.C. Termoelectrica - S.A. (valoarea rãmasã de
decembrie contractat este de 62 mil.$).
2000- 1.2 Asigurarea resurselor financiare pentru martie
martie achitarea importurilor de combustibili energe-
2001 tici prin contractarea de S.C. Termoelectrica -
S.A. a unor credite externe garantate de stat,
conform prevederilor Hotãrârii Guvernului
nr. 767/2000 - pentru valoarea rãmasã de
65 mil.$ şi a Hotãrârii Guvernului nr.
1200/2000 în valoare totalã de 185 mil.$.
2.Elabora- 2.1 Proiectul legii bugetului de stat pe martie
rea proie- anul 2001.
ctelor de 2.2 Proiectul legii bugetului asigurãrilor martie
legi pri- sociale pe anul 2001.
vînd buge-
tul
II.Poli- 1. Reforma 1.1 Restabilirea echilibrului financiar al
tica pensiilor sistemului public de pensii; echilibrarea
socialã fluxului de contribuţii pentru asigurãri
sociale cu cel al plãţii pensiilor şi altor
drepturi de asigurãri sociale prin:
● adoptarea unui mecanism de indexare trimes- martie
triala de acoperire integrala a ratei
inflaţiei;
● stabilirea modalitatii de recalculare a martie
pensiilor stabilite pana la data de
1 aprilie 2001 prin transformarea în puncte;
● consolidarea institutionala pentru implemen- februarie
tarea sistemului public de pensii prin
înfiinţarea Casei Naţionale de Pensii cu struc-
turile ei teritoriale.
III.Pro- 1.Orienta- 1.1 Elaborarea de cãtre Autoritatea Nationala februarie
tectia rea dome- pentru Protecţia Copilului şi Adopţie a unei
copi- niului noi strategii în domeniul protecţiei copilului.
lului conform
Progra-
mului de
guvernare
2.Finanta- 2.1 Introducerea unui capitol bugetar La elabo-
rea unui (10 milioane dolari pentru o perioada de rarea pro-
program 2 ani), care sa susţinã desfãşurarea unui iectului
special program referitor la sãnãtatea copiilor Legii
romani, în parteneriat cu Organizaţia bugetului
Mondialã a Sãnãtãţii. de stat
pe anul
2001
IV.Pro- 1.Asigura- 1.1 Realizarea pe trim. I 2001 a unei
ducerea rea func- producţii de energie electrica de
de ener- tionarii 14.766 GWh, din care:
gie elec- sistemului - 5.288 GWh ianuarie
trica şi energetic - 4.554 GWh februarie
termica. naţional - 4.924 GWh martie
Acţiuni asigurarea
pentru furnizarii
depãşi- de agent
rea ano- termic şi
timpului apa calda
friguros pentru
populaţie
1.2 Realizarea pe trim. I 2001 a unei
producţii de energie termica de
36.510 Tcal, din care:
- 14.745 Tcal ianuarie
- 11.430 Tcal februarie
- 10.335 Tcal martie
1.3 Asigurarea resurselor de combustibil pentru
producerea energiei electrice şi termice:
a) huila energetica
● livrarea din stocul de 210 mii tone existent
la S.C. Termoelectrica - S.A. la 1 ianuarie
2001, a urmãtoarelor cantitãţi:
- 120 mii tone, din care: trim.I
- 37 mii tone ianuarie
- 29 mii tone februarie
- 54 mii tone martie
● realizarea de cãtre CNH Petrosani în trim. I
a unei producţii de huila energetica de 792
mii t, din care:
- 252 mii tone ianuarie
- 240 mii tone februarie
- 300 mii tone martie
● extinderea programului de lucru cu doua lunar
sambete pe luna la unitãţile de exploatare şi
preparare de la CNH Petrosani.
● asigurarea de cãtre S.C. Termoelectrica - trim.I
S.A. pentru CNH Petrosani a unui nivel de
lichiditati de 550 miliarde lei într-un ritm
de 7 mld. lei/zi lucrãtoare.
● punerea la dispoziţie de cãtre SNTFM ianuarie-
"CFR Marfa" la CNH Petrosani a minimum 230 martie
vagoane zilnic, pentru transportul şi livrarea
carbunelui.
● realizarea de cãtre S.C. Termoelectrica
- S.A. a importului contractat de huila
energetica în cantitate de:
- 272 mii tone, din care: trim.I
- 118 mii tone ianuarie
- 84 mii tone februarie
- 70 mii tone martie
● asigurarea de cãtre S.C. Termoelectrica
- S.A. din încasãri curente a lichiditatilor
în valoare de 7 mil. USD, pentru plata contra-
valorii importurilor contractate de huila
energetica, astfel:
- 3,0 mil. USD ianuarie
- 2,2 mil. USD februarie
- 1,8 mil. USD martie
b) lignit
● scoaterea din stocul de 2554 mii tone,
existent la 1 ianuarie 2001 la S.C. Termoelec-
trica - S.A., a unei cantitãţi de lignit de:
- 691 mii tone ianuarie
- 297 mii tone februarie
● punerea zilnica la dispoziţie CNLO Targu Jiu sãptãmânal
şi SNC Ploiesti de cãtre SNTFM "CFR Marfa" a (de luni
unui numãr minim de 1250 vagoane de transportat pana sam-
cãrbune, pentru livrarea lignitului. bata în-
clusiv)
● asigurarea livrãrii în trim. I de cãtre CNLO
Targu Jiu la ROMAG TERMO a 750 mii t de lignit,
astfel:
- 250 mii tone ianuarie
- 250 mii tone februarie
- 250 mii tone martie
● asigurarea livrãrii în trim. I de cãtre CNLO
Targu Jiu cãtre CET Govora a 510 mii t lignit,
astfel:
- 180 mii tone ianuarie
- 159 mii tone februarie
- 171 mii tone martie
● realizarea în trim. I de cãtre CNLO Targu Jiu,
SNC Ploiesti şi S.C. Banat Anina a unei
producţii de 7228 mii tone de lignit, astfel:
- 2383 mii tone ianuarie
- 2401 mii tone februarie
- 2444 mii tone martie
● asigurarea lichiditatilor de cãtre S.C.
Termoelectrica - S.A. pentru furnizorii de
lignit, astfel:
- CNLO Targu Jiu - 17,2 mld. lei/zi lucrãtoare zilnic
- SNC Ploiesti - 3,5 mld. lei/zi lucrãtoare zilnic
- S.C. Banatul Anina - 0,8 mld. lei/zi
lucrãtoare zilnic
● plata prin compensare cu bugetul de stat de trim.I
cãtre ROMAG TERMO a contravalorii lignitului
livrat de CNLO Targu Jiu şi a pacurii livrate
de SNP Petrom.
c) pacura
● scoaterea din stocurile centralelor termice
(S.C. Termoelectrica - S.A., ROMAG TERMO şi
GOVORA) a cantitãţii de 299 mii
tone pacura în trim. I astfel:
- 104 mii tone ianuarie
- 81 mii tone februarie
- 114 mii tone martie
● asigurarea de la SNP Petrom pentru centralele
aferente
S.C. Termoelectrica - S.A., ROMAG TERMO şi CET
Govora a urmãtoarelor cantitãţi de pacura:
- 240 mii tone, din care: trim.I
- 80 mii tone ianuarie
- 80 mii tone februarie
- 80 mii tone martie
● realizarea de cãtre S.C. Termoelectrica
- S.A. a importului de pacura contractat în
cantitate de:
- 288 mii tone, din care: trim.I
- 180 mii tone ianuarie
- 54 mii tone februarie
- 54 mii tone martie
● livrarea lunarã în trim. I de cãtre SNP
Petrom a cantitãţii de 2600 t motorina, cu
plata prin compensare cu S.C. Termoelectrica
- S.A. pentru:
- SC Banat Anina - 100 tone lunar
- CNLO Targu Jiu - 1200 tone lunar
- SNC Ploiesti - 1000 tone lunar
- CNH Petrosani - 300 tone lunar
● asigurarea din credite în valuta de cãtre ianuarie
S.C. Termoelectrica - S.A. a lichiditatilor
în valoare de 700 miliarde lei, necesare pentru
plata pacurii furnizate de SNP Petrom.
● livrarea de cãtre SNP Petrom cu prioritate
cãtre centralele termice de zona, consumatorii
casnici şi cãtre cei rezidentiali a combusti-
bilului lichid uşor (CLU) şi a combustibilului
tip "M", în cantitate de:
- 109 mii tone, din care: trim.I
- 40 mii tone ianuarie
- 35 mii tone februarie
- 34 mii tone martie
● aprobarea H.G. privind producerea apei grele ianuarie
în anul 2001 de cãtre ROMAGPROD din cadrul
R.A.A.N. Drobeta-Turnu Severin pentru asigu-
rarea resurselor financiare pentru plata prin
compensare cu bugetul de stat a combustibililor
achizitionati de cãtre ROMAG TERMO.
d) gaze naturale
● contractarea integrala a producţiei de gaze ianuarie
naturale realizatã de EXPROGAZ Medias şi SNP
Petrom cu societãţile de distribuţie DISTRI-
GAZ SUD Bucureşti şi DISTRIGAZ NORD Targu Mures.
● asigurarea livrãrii la S.C. Termoelectrica
- S.A. de cãtre DISTRIGAZ SUD Bucureşti şi
DISTRIGAZ NORD Targu Mures a gazelor naturale
în cantitate de:
- 665 mil. Nmc, din care: trim.I
- 275 mil. Nmc ianuarie
- 247 mil. Nmc februarie
- 143 mil. Nmc martie
● realizarea de cãtre S.C. Termoelectrica
- S.A. a importului de gaze naturale în
cantitate de:
- 846 mil. Nmc, din care: trim.I
- 292 mil. Nmc ianuarie
- 263 mil. Nmc februarie
- 291 mil. Nmc martie
● finalizarea angajamentelor şi semnarea ianuarie
contractelor de credite în valuta cu garanţii
guvernamentale în valoare de 150 mil. euro şi
62,5 mil. dolari S.U.A.
● aprobarea de cãtre Guvern a actului normativ ianuarie
pentru acordarea de credite fãrã dobanda cu
rambursare esalonata societãţilor de producere
şi distribuţie a agentului termic şi a apei
calde destinate populaţiei, în vederea aprovi-
zionarii cu combustibil pentru trimestrul I,
în valoare de 2500 miliarde lei.
● plata zilnica cãtre S.C. Termoelectrica zi lucra-
- S.A. de cãtre S.C. Electrica - S.A. a sumei toare-
minime de 28 miliarde lei/zi în vederea ianuarie
acoperirii de cãtre aceasta a obligaţiilor
cãtre furnizorii de cãrbune şi de 10 miliarde
lei/zi în vederea acoperirii obligaţiilor cãtre
furnizorii de gaze naturale.
● suspendarea aplicãrii O.U.G. nr. 27/2000 ianuarie
privind obligaţia plãţii accizelor de cãtre
agenţii comerciali furnizori de agent termic şi
apa calda pentru populaţie, aferente achizi-
tiilor de combustibili lichizi.
2.Asigura- 2.1 Asigurarea livrãrilor de gaze naturale din trim.I
rea nece- ţara (producţie curenta) în cantitate de
sarului de 4,9 miliarde Nmc, astfel:
gaze na- - EXPROGAZ - 2,675 miliarde Nmc
turale - DEPOGAZ - 0,680 miliarde Nmc
pentru - TRANSGAZ - 0,065 miliarde Nmc
consumul - SNP Petrom - 1,530 miliarde Nmc
populaţiei 2.2 Iniţierea urgenta a deplasarii în Federaţia ianuarie
agenţilor Rusa a unei delegaţii guvernamentale pentru
economici convenirea aranjamentelor pentru un nou
şi al ce- contract de import de gaze de la GAZPROM.
lorlalti 2.3 Promovarea actului normativ pentru ianuarie
consuma- acordarea garanţiei guvernamentale de 50 mil.
tori rezi- U.S.D. pentru DISTRIGAZ SUD Bucureşti şi
dentiali 50 mil. U.S.D. pentru DISTRIGAZ NORD Targu
Mures, necesarã pentru importul de gaze
naturale.
3.Satis- 3.1 Livrarea cãtre societãţile comerciale trim.I
facerea având ca obiect de activitate desfacerea
cererii de combustibililor, astfel:
combusti- - lemn - 300 mii mc ianuarie
bili so- - lignit - 150 mii tone februarie
lizi a - huila spalata - 50 mii tone. martie
consuma- 3.2 Valorificarea lemnului de foc provenit din martie
torilor exploatarea parchetelor, rarituri, tãieri de
casnici igiena şi accidentale cu minimum 300 000 mc/luna în
şi rezi- trimestrul I 2001.
dentiali
4.Eficien- 4.1 Instituirea unor mãsuri graduale la agenţii ianuarie-
tizarea economici de utilizare a gazelor naturale şi martie
utiliza- energiei (evitarea lucrului în perioadele de
rii ener- vârf de sarcina, efectuarea în perioada de
giei elec- iarna a reparaţiilor şi reviziilor), în vederea
trice şi asigurãrii cu prioritate a consumului la
a gazelor populaţie şi la utilizatorii rezidentiali;
naturale. realizarea unor ghiduri pentru reducerea
Evitarea consumurilor.
efectelor
negative ce
ar putea
aparea în
procesele
de producţie
la agenţii
economici
industriali.
Întãrirea
disciplinei
financiare
în domeniu
V.Prega- 1.Verifi- 1.1 Inventarierea suprafeţelor insamantate în februarie
tirea carea şi- toamna anului 2000, a stãrii de vegetaţie a
campaniei tuatiei plantelor şi stabilirea mãsurilor pentru
agricole concrete realizarea unor producţii corespunzãtoare.
de pri- existente, 1.2 Verificarea stadiului execuţiei araturilor februarie
mavara în vede- pentru insamantarile de primavara şi stabilirea
rea elabo- mãsurilor necesare pentru încheierea în cel mai
rarii şi scurt timp a acestei lucrãri.
aplicãrii 1.3 Inventarierea culturilor perene, a stãrii februarie
unor ma- de vegetaţie a acestora şi stabilirea mãsurilor
suri şi agrotehnice, necesare în vederea realizãrii
acţiuni unor producţii corespunzãtoare cerinţelor
eficiente actuale.
în regim
de urgenta
1.4 Verificarea situaţiei plantaţiilor de pomi februarie
şi vii, precum şi din legumicultura şi
stabilirea acţiunilor de întreprins pentru
asigurarea unei evolutii corespunzãtoare a
stãrii de vegetaţie a acestora.
1.5 Inventarierea stocului de seminţe şi februarie
material sãditor, pe categorii biologice, şi
stabilirea mãsurilor pentru asigurarea
integrala a acestora, inclusiv din import,
în caz de nevoie.
1.6 Verificarea situaţiei amenajãrilor pentru februarie
irigat şi intensificarea lucrãrilor de
reparaţii,precum şi semnarea precontractelor
pentru livrarea apei, în vederea punerii în
funcţiune la data de 15 martie 2001 a circa
500.000 hectare.
1.7 Inventarierea efectivelor de animale, pe februarie
specii şi categoriile de deţinãtori. 2001
2.Asigura- 2.1 Acţiunile şi mãsurile ce vor fi întreprinse
rea bazei au în vedere, cu prioritate, urmãtoarele
materiale culturi: sfecla de zahãr, floarea-soarelui,
pentru porumbul, soia boabe, lucerna, trifoiul, cartofii.
efectuarea În acest scop vor fi elaborate şi adoptate
în condi- urmãtoarele acte normative:
tii optime ● Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru ianuarie
a lucrãri- acordarea unui sprijin direct, de 1 milion lei,
lor de în- pentru fiecare hectar de teren cultivat, precum
fiintare şi pentru plantaţiile de vii şi pomi, cat şi
a culturi- pentru serele de legume, lucrate în condiţii
lor de corespunzãtoare cerinţelor agrotehnice, în
primavara gospodãriile individuale şi/sau asociaţii;
şi de în- ● Hotãrâre a Guvernului pentru stabilirea ianuarie
tretinere nivelului reducerii preţului de cumpãrare a
a celor de seminţelor certificate din producţia interna,
toamna, provenite de la agenţii economici autorizaţi,
precum şi folosite la insamantari în campania agricolã
a planta- din primavara anului 2001 şi pentru aprobarea
tiilor de Normelor metodologice privind acordarea,
vii, pomi utilizarea şi controlul utilizãrii sumelor
şi în le- reprezentând preţul de cumpãrare a seminţelor
gumicul- certificate folosite în campania agricolã
tura din primavara anului 2001;
● Ordonanta de urgenta a Guvernului privind ianuarie
subvenţionarea integrala a unor cantitãţi
minime de îngrãşãminte chimice şi pesticide,
pentru culturile din toamna anului 2000 şi
pentru cele care se vor infiinta în primavara
anului 2001;
● Ordonanta de urgenta a Guvernului privind ianuarie
subvenţionarea cu 70% a dobânzii la creditele
angajate pentru procurarea motorinei şi a
altor factori de producţie (îngrãşãminte,
pesticide etc.) necesari în vederea efectuãrii
lucrãrilor agricole;
● Ordonanta de urgenta a Guvernului privind ianuarie
sprijinul acordat producãtorilor de lapte,
carne de pasare şi carne de porc, livrate la
fondul de consum.
2.2 Verificarea şi menţinerea în stare buna ianuarie-
de funcţionare a sistemelor de irigat. martie
3.Asigura- 3.1 Elaborarea Programului special al trim.I
rea bazei campaniei agricole de vara.
materi- 3.2 Vor fi elaborate şi adoptate urmatoa-
ale şi fi- rele acte normative:
nanciare ● Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru martie
pentru subvenţionarea dobânzilor la creditele
efectua- angajate pentru:
rea, în - executarea lucrãrilor agricole;
condiţii - procurarea furajelor şi a medicamentelor
optime, a pentru animale;
lucrãri- - procurarea de tractoare, maşini agricole,
lor de utilaje şi echipamente agricole şi de
întreţine- industrie alimentara, pentru care statul
re a cul- suporta 25% din contravaloarea acestora;
turilor, - sprijinirea infiintarii fermelor de
de recol- producţie zootehnica, precum şi a centrelor
tare, de- de prelucrare a produselor agricole.
pozitare ● Ordonanta de urgenta a Guvernului privind februarie
şi conser- acordarea unor prime pentru cantitãţile de
vare a produse agricole, valorificate prin societãţi
produse- comerciale specializate, autorizate de
lor agri- Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi
cole Pãdurilor, cu prioritate pentru: grâu de
panificatie, sfecla de zahãr, floarea-soarelui,
soia boabe şi porumb.
● Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru aprilie
completarea prevederilor <>Legii nr. 1/2000 , în
sensul acordãrii a câte 0,5 ha teren arabil
pentru familiile cu precãdere ţinere, care nu
deţin teren agricol şi locuiesc în mediul rural.
4.Asigura- 4.1 Crearea condiţiilor pentru asigurarea şi ianuarie-
rea unei pãstrarea la parametrii optimi a factorilor de martie
bune ier- microclimat din adãposturile de animale.
nari a
efecti-
velor de
animale
4.2 Inventarierea şi evaluarea stocurilor de februarie
furaje, de volum şi concentrate şi stabilirea
unor mãsuri pentru hranirea cat mai buna a
animalelor.
VI.Tran- 1.Menţine- 1.1 Menţinerea sistemului de activitate de ianuarie-
sporturi rea rete- iarna, permanenta informationala şi decizie pe martie
lei de intreaga reţea de drumuri naţionale.
drumuri
naţionale
în stare
de functio-
nare normalã
1.2 Asigurarea ritmica a motorinei de iarna ianuarie-
(-15°C) conform programului lunar. martie
1.3 Asigurarea stocului de materiale antidera- ianuarie-
pante (nisip, zgura, sare, saramura). martie
1.4 Menţinerea în stare de funcţionare a ianuarie-
tuturor utilajelor proprii care contribuie la martie
activitatea de deszapezire şi combaterea
poleiului.
1.5 Asigurarea personalului de supraveghere şi ianuarie-
deservire a utilajelor în vederea functionarii martie
continue a activitãţii de iarna.
1.6 Urmãrirea declansarii şi a desfãşurãrii ianuarie-
operaţiunilor de deszapezire şi combaterea martie
poleiului.
1.7 Cooperarea şi coordonarea activitãţii cu ianuarie-
unitãţile terţe care au contractat martie
deszapezirea unor sectoare de drumuri
naţionale.
1.8 Informarea permanenta prin mass-media ianuarie-
despre starea de viabilitate şi aderenta a martie
sectoarelor de drumuri naţionale.
1.9 Colaborarea permanenta cu poliţia rutiera ianuarie-
pentru dirijarea şi descongestionarea martie
traficului.
2. Menti- 2.1 Aplicarea dispoziţiei comune "CFR" - S.A., ianuarie-
nerea în "CFR Marfa - S.A.", "CFR Cãlãtori" - S.A. martie
stare de privind cooperarea în acţiunea de deszapezire.
functio- 2.2 Utilizarea efectivelor militare în acţiunea ianuarie-
nare a în- de deszapezire. martie
frastruc- 2.3 Asigurarea protecţiei liniilor contra ianuarie-
turii de inzapezirilor. martie
transport 2.4 Repararea şi revizia mijloacelor de ianuarie-
feroviar intervenţie şi de deszapezire. martie
2.5 Asigurarea ritmica cu motorina pentru ianuarie-
temperaturi joase (-25°C). martie
2.6 Suplimentarea forţei de munca pentru ianuarie-
acţiuni de deszapezire. martie
2.7 Asigurarea întreţinerii clãdirilor pe ianuarie-
perioada de iarna. martie
2.8 Funcţionarea comandamentelor de iarna. ianuarie-
martie
2.9 Executarea lucrãrilor de întreţinere ianuarie-
curenta şi reparaţii capitale la linii şi martie
instalaţii conform programului CFR - S.A.
2.10 Executarea lucrãrilor de revizii şi ianuarie-
reparaţii la utilajele şi maşinile grele de martie
cale.
2.11 Reparaţia şi pregãtirea materialului ianuarie-
rulant propriu în vederea executãrii lucrãrilor martie
din programul CFR-S.A.
2.12 Aprovizionarea cu principalele materiale ianuarie-
de cale (traverse, sina, material marunt) martie
pentru programul CFR-S.A.
3. Derula- 3.1 Asigurarea numãrului necesar de automotoare ianuarie-
rea tran- pentru desfãşurarea în bune condiţii a martie
sportului traficului de cãlãtori.
feroviar 3.2 Asigurarea numãrului necesar de WIT-uri ianuarie-
(cãlãtori) pentru trenurile de cãlãtori. martie
în condi- 3.3 Asigurarea vagoanelor de cãlãtori ianuarie-
tii norma- pregãtite pentru perioada de iarna. martie
le de 3.4 Asigurarea stocului de motorina necesar, ianuarie-
functio- inclusiv cel pentru temperaturi scãzute. martie
nare 3.5 Asigurarea stocului minim de piese de ianuarie-
schimb pentru intervenţii la materialul rulant. martie
4. Derula- 4.1 Asigurarea numãrului necesar de locomotive ianuarie-
rea tran- pentru tractarea în bune condiţii a trenurilor martie
sportului de marfa.
feroviar 4.2 Asigurarea numãrului necesar de vagoane ianuarie-
(marfa) în specializate pentru transportul produselor martie
condiţii petroliere.
normale de 4.3 Asigurarea mijloacelor de intervenţie ianuarie-
functio- necesare pentru deszapezire. martie
nare 4.4 Asigurarea deservirii mijloacelor de ianuarie-
intervenţie necesare pentru deszapezire. martie
4.5 Asigurarea stocului de motorina necesar, ianuarie-
inclusiv cel pentru temperaturi scãzute. martie
4.6 Asigurarea stocului minim de piese de ianuarie-
schimb pentru intervenţii la materialul rulant. martie
5. Menti- 5.1 Efectuarea de lucrãri de etansare şi ianuarie-
nerea în reparaţii la halele de parcare şi depouri; martie
stare de stabilirea pe dispozitive (staţii şi depouri)
functio- şi posturi a personalului necesar în vederea
nare a în- interventiilor şi desfãşurãrii normale a
frastruc- activitãţilor.
turii de 5.2 Asigurarea stocului minim de siguranta ianuarie-
transport pentru materiale, combustibili, lubrifianţi, martie
la metrou piese de schimb şi subansambluri.
6. Derula- 6.1 Asigurarea continuitãţii liniilor CF din ianuarie-
rea tran- linii curente, depouri şi remize, precum şi a martie
sportului functionalitatii sistemelor de alimentare cu
urban de energie electrica, automatizãri şi
cãlãtori telecomunicaţii, ventilaţie, evacuare apa,
cu metroul scãri rulante.
în condi- 6.2 Asigurarea necesarului de parc de material ianuarie-
tii norma- rulant atât pentru condiţii normale, cat şi a martie
le necesarului de parc de material rulant
suplimentar pentru preluarea unor fluxuri
suplimentare de cãlãtori.
6.3 Deszapezirea acceselor pentru intrarea ianuarie-
şi evacuarea cãlãtorilor la staţiile de metrou. martie
6.4 Asigurarea functionalitatii sistemului de ianuarie-
comunicaţii şi a echipelor de intervenţii martie
pentru cazuri de necesitate.
7. Menti- 7.1 Funcţionarea comandamentului central de ianuarie-
nerea în iarna în portul Constanta şi a comandamentelor martie
stare de locale în porturile Mangalia şi Midia.
funcţiona- 7.2 Menţinerea în stare de funcţionare a ianuarie-
re a în- parcurilor de utilaje necesare pentru martie
frastruc- deszapezirea platformelor portuare, a
turii por- intrãrilor şi drumurilor în porturile maritime.
turilor 7.3 Aprovizionarea materialelor şi a uneltelor ianuarie-
maritime necesare pentru deszapezirea manualã şi pentru martie
îndepãrtarea poleiului.
7.4 Asigurarea echipajelor de intervenţie ianuarie-
pentru portul Constanta şi fiecare zona de martie
intervenţie.
7.5 Contractarea şi urmãrirea executãrii ianuarie-
contractelor pentru lucrãri de deszapezire cu martie
terţii în porturile Midia, Mangalia şi
Constanta-Sud.
7.6 Asigurarea sistemelor de semnalizare a ianuarie-
navigaţiei în porturile maritime şi a martie
iluminatului platformelor portuare.

8. Derula- 8.1 Repararea şi revizia centralelor termice, ianuarie-
rea trafi- a instalaţiilor de distribuire şi a celor martie
cului por- interioare de încãlzire.
tuar ma- 8.2 Aprovizionarea cu combustibil a ianuarie-
ritim în instalaţiilor de încãlzire a magaziilor, martie
condiţii atelierelor, a spaţiilor administrative şi
normale sociale.
9. Asigu- 9.1 Menţinerea în stare de funcţionare a ianuarie-
rarea con- navelor de întreţinere în caz de inghet. martie
ditiilor 9.2 Aplicarea Protocolului romano-ucrainean ianuarie-
de naviga- de acţiune comuna în caz de inghet, încheiat martie
tie pe la 6 decembrie 2000.
Dunare 9.3 Aplicarea Protocolului romano-bulgar de ianuarie-
acţiune comuna în caz de inghet, încheiat la martie
24 noiembrie 2000.
9.4 Asigurarea ritmica a combustibilului şi a ianuarie-
lubrifiantilor pentru flota tehnica (cca 700 martie
tone motorina şi 7,5 tone ulei).
9.5 Asigurarea functionarii semnalizarii de ianuarie-
iarna. martie
9.6 Funcţionarea comandamentului şi a grupelor ianuarie-
operative; informarea prin radio asupra martie
situaţiei ghetii pe Dunare.
10. Prega- 10.1 Stabilirea navelor pe locuri de iernare şi ianuarie-
tirea na- menţinerea în stare de funcţionare a navelor de martie
velor teh- asistenta.
nice pen-
tru iernat
11. Asigu- 11.1 Reparaţia şi revizia centralelor termice, ianuarie-
rarea a instalaţiilor de încãlzire şi a reţelelor de martie
funcţiona- distribuţie a agentului termic pentru
litatii funcţionarea ecluzelor.
infra- 11.2 Asigurarea pieselor de schimb pentru ianuarie-
structurii intervenţie în caz de avarie la ecluze. martie
canalelor 11.3 Asigurarea functionarii sistemului de ianuarie-
navigabile telecomunicaţii şi a sistemului informaţional. martie
11.4 Revizia şi repararea instalaţiilor de ianuarie-
iluminat exterior la ecluze. martie
11.5 Aprovizionarea cu unelte şi materiale de ianuarie-
întreţinere în caz de inzapezire sau inghet. martie
11.6 Asigurarea functionarii navelor tehnice de ianuarie-
intervenţie la ecluze în caz de inghet. martie
12. Asigu- 12.1 Verificarea adancimilor şi efectuarea de ianuarie-
rarea dragaje. martie
adancimi-
lor minime
de sigu-
ranta în
bazinele
portuare
fluviale
şi la dane
13. Menti- 13.1 Aprovizionarea cu unelte şi materiale de ianuarie-
nerea intervenţie în caz de inzapezire sau inghet. martie
funcţiona- 13.2 Verificarea dotãrilor PSI şi încãrcarea ianuarie
litatii stingatoarelor cu incarcatura de iarna.
infra- 13.3 Asigurarea iluminatului pe platformele ianuarie-
structuri- portuare. martie
lor por- 13.4 Asigurarea semnalizarii de iarna în ianuarie-
tuare flu- bazinele portuare. martie
viale 13.5 Reparaţia şi revizia centralelor termice, ianuarie-
a instalaţiilor interioare şi reţelelor de martie
distribuţie; aprovizionarea cu combustibil.
13.6 Desfãşurarea planurilor operative de ianuarie-
intervenţie în situaţii deosebite. martie
14. Menti- 14.1 Asigurarea bunei funcţionari a echipa- ianuarie-
nerea în mentelor de deszapezire a suprafeţelor de martie
stare de mişcare.
funcţiona- 14.2 Asigurarea bunei funcţionari a ianuarie-
re a în- echipamentelor de dejivrare a suprafeţelor de martie
frastruc- mişcare şi a aeronavelor.
turii de 14.3 Asigurarea stocurilor de combustibili, ianuarie-
transport lubrifianţi şi materiale dejivrante. martie
pentru
aviaţia
civilã
15. Deru- 15.1 Desfãşurarea planurilor de deszapezire. ianuarie-
larea martie
transpor- 15.2 Efectuarea de reparaţii şi revizii auto ianuarie-
tului în şi autospeciale. martie
condiţii 15.3 Derularea contractelor de prestãri ianuarie-
normale servicii cu terţi pentru intervenţie în cazuri martie
de criza.
VII. Con- 1. Protec- 1.1 Verificarea acţiunii de întocmire a ianuarie
structii tia socia- dosarelor pentru acordarea ajutorului de şomaj
la a sala- personalului disponibilizat pe perioada
riatilor 1 decembrie 2000 - 30 aprilie 2001.
din con- 1.2 Verificarea acţiunilor pentru plata şi ianuarie
structii, consemnarea în evidente a ajutorului de şomaj.
materiale 1.3 Verificarea întocmirii formelor reale de martie
de con- reluare a activitãţii.
structii
şi tran-
sport în
construc-
tii
VIII. Gos- 1. Asigu- 1.1 Aplicarea şi respectarea cu stricteţe a ianuarie-
podarirea rarea ne- programelor de gospodãrire a apelor în condiţii martie
apelor cesarului de seceta prelungitã şi timp friguros de cãtre
de apa administratorii şi deţinãtorii, cu orice titlu,
pentru po- de lacuri de acumulare şi beneficiari de apa,
pulatie şi conform prevederilor regulamentelor de
economie exploatare coordonata a lucrãrilor pe bazine
în condi- hidrografice şi ale planurilor bazinale.
tiile re- 1.2 Utilizarea potenţialului hidroenergetic al ianuarie-
gimului de lacurilor de acumulare în condiţiile stabilite martie
timp fri- prin programele de exploatare a acumularilor,
guros şi a elaborate de autoritatea de gospodãrire a
unui defi- apelor şi aprobate de Ministerul Apelor şi
cît accen- Protecţiei Mediului.
tuat de 1.3 Coordonarea aplicãrii cu stricteţe a ianuarie-
apa în prevederilor cuprinse în planurile bazinale de martie
condiţii restrictii şi folosire a apei în perioade
de seceta deficitare, aprobate de Ministerul Apelor şi
prelungitã Protecţiei Mediului, şi corelarea cu prognozele
hidrometeorologice de scurta şi medie durata.
1.4 Întãrirea autoritãţii instituţiei de ianuarie-
gospodãrire a apelor în scopul racordarii la martie
noile criterii de performanta.
1.5 Pregãtirea şi punerea în funcţiune a unor ianuarie-
noi surse de alimentare cu apa din puturile de martie
mare adancime, în funcţie de gravitatea feno-
menului şi oportunitatile economice locale.
1.6 Supravegherea cursurilor de apa şi luarea ianuarie-
mãsurilor tehnice şi organizatorice necesare martie
în vederea asigurãrii condiţiilor normale de
scurgere a apelor în condiţii de iarna sau în
regim de ape mari (suplimentari de debite,
distrugerea podurilor de gheaţa, înlãturarea
fenomenelor de iarna, deblocari ale prizelor
pentru alimentari cu apa, mãsuri de
apãrare etc.).
2. Functi- 2.1 Aplicarea mãsurilor de întreţinere şi ianuarie-
onarea în exploatare a construcţiilor hidrotehnice, a martie
bune con- echipamentelor hidromecanice şi a instalaţiilor
ditii a aferente controlului periodic.
tuturor 2.2 Asigurarea functionarii normale a echipa- ianuarie-
echipamen- mentelor hidromecanice şi a instalaţiilor martie
telor hi- aferente în condiţii de temperaturi scãzute.
dromecani- 2.3 Asigurarea mãsurilor şi mijloacelor de ianuarie-
ce de di- intervenţie rapida în situaţii critice şi martie
rijare şi dispunerea mãsurilor urgente de remediere a
menţinere eventualelor defectiuni.
a debite- 2.4 Efectuarea şi simularea unor manevre de ianuarie-
lor şi vo- control în vederea verificãrii capacitãţii de martie
lumelor de funcţionare.
apa
3. Preve- 3.1 Aducerea la cunostinta tuturor factorilor ianuarie-
nirea şi interesaţi, prin mass-media, a prevederilor martie
alarmarea planurilor judeţene şi bazinale de apãrare
în timp impotriva inundatiilor şi fenomenelor meteoro-
real a logice periculoase şi a planurilor de
popula- avertizare-alarmare în caz de accidente la
tiei şi construcţiile hidrotehnice şi aplicarea
utiliza- corespunzãtoare a acestora.
torilor 3.2 Menţinerea în stare de funcţionare ianuarie-
asupra permanenta a sistemului informaţional-decizio- martie
fenomene- nal şi a fluxului specific de date şi mãrirea
lor me- frecvenţei mãsurãtorilor în situaţii critice.
teorolo- 3.3 Utilizarea altor mijloace de avertizare şi ianuarie-
gice şi alarmare existente (sirene, transmisii martie
hidrolo- telefonice, clopotele bisericilor etc.) pentru
gice pe- avertizarea şi alarmarea populaţiei şi
riculoase utilizatorilor în situaţii critice.
3.4 Efectuarea unor exercitii de simulare pen- ianuarie-
tru verificarea capacitãţii de rãspuns a unita- martie
tilor teritoriale.
IX. Pro- 1. Preve- 1.1 Menţinerea permanenta a capacitãţii de ianuarie-
tectia nirea po- control şi intervenţie a agentiilor pentru martie
mediului luãrii protecţia mediului şi a institutelor de
accidenta- specialitate în vederea monitorizarii şi
le în con- acordãrii de asistenta tehnica în cazul
ditiile poluarilor accidentale.
anotimpu- 1.2 Supravegherea stricta a poluatorilor ianuarie-
lui frigu- potenţiali şi intervenţia rapida în caz de martie
ros poluare, stabilirea mãsurilor tehnice şi
organizatorice necesare şi evaluarea planu-
rilor de intervenţie şi combatere a
poluarilor accidentale la aceste folosinţe
de apa.
1.3 Urmãrirea şi atentionarea agenţilor ianuarie-
economici privind mãsuri speciale în vederea martie
prevenirii incidentelor cu impact asupra
mediului, cu predilectie în cazul detina-
torilor de iazuri de decantare sau alte
obiective cu risc sporit.
2. Urmãri- 2.1 Mãsuri severe, mergand pana la oprirea ianuarie-
rea şi unor activitãţi în cazul poluarii unor cursuri martie
controlul de apa vulnerabile în condiţii de iarna şi
emisiilor seceta accentuata.
la agenţii 2.2 Monitorizarea continua a nivelului de ianuarie-
economici poluare în zonele locuite. martie
în condi- 2.3 Intervenţia la agenţii economici în vederea ianuarie-
tii meteo- reducerii sau opririi unor activitãţi în cazul martie
rologice depãşirii concentratiilor periculoase de poluanti
defavora- pentru sãnãtate.
bile
X. Socie- 1. Accele- 1.1 Analiza şi stabilirea prioritatii februarie
tatea în- rarea re- proiectelor guvernamentale în domeniul
formatio- formei di- tehnologiei informatiei ce urmeazã sa fie
nala gitale a finanţate de la bugetul de stat 2001.
Guvernului 1.2 Inventarierea proiectelor comunicaţiilor şi martie
României tehnologiei informationale existente, a
pentru rezultatelor obţinute sau a stadiului de
trecerea implementare.
la e-go- 1.3 Accelerarea introducerii sistemelor martie
vernmemt informatice tip Suport de decizie pentru
mãrirea capacitãţii de control şi prognoza în
administraţia publica - acţiune repetitiva în
colaborare cu toate ministerele.
XI. 1. Defini- 1.1 Elaborarea regulamentului de organizare şi trim. I
Reforma rea rolu- funcţionare a APAPS care va fi supus spre apro-
institu- lui Auto- bare Guvernului României.
tionala ritatii
în dome- pentru Pri
niul pri- vatizare
vatizarii şi Adminis
trarea Par
ticipatii-
lor Statu-
lui(APAPS)
în proce-
sul de ad-
ministra-
re, moni-
torizare
şi cofinan
tare a pro
gramelor
de restruc
turare în
vederea
maririi
atractivi-
tatii la
privati-
zare
2. Recon- 2.1 Elaborarea unui pachet de observaţii şi trim. I
siderarea propuneri rezultate din experienta acumulatã, şi în
legisla- în sensul îmbunãtãţirii, simplificarii şi continuare
tiei pri- coerentei cadrului legislativ privind priva-
vînd priva tizarea/restructurarea/lichidarea societãţilor
tizarea/ comerciale la care statul deţine încã
restructu- participatiuni.
rarea/li-
chidarea
societa-
tilor co-
merciale
la care
statul are
încã pãrţi
cipatiuni
XII. 1. Imbuna- 1.1 Definirea domeniilor strategice pentru martie
Investi- tatirea atragerea de investiţii strãine.
tii stra- cadrului 1.2 Înfiinţarea unui departament în subordinea ianuarie
ine legislativ directa a primului-ministru (one stop office),
directe şi insti- care sa permitã accesul facil al investitorilor
tutional strãini importanti la structurile de decizie
guvernamentale.
1.3 Elaborarea de propuneri concrete pentru martie
înlãturarea obstacolelor intampinate de
investitorii strãini în România, în special în
ceea ce priveşte legislaţia, contabilitatea,
serviciile bancare şi financiare.
1.4 Inventarierea proiectelor de investiţii martie
strãine aflate în diverse faze de derulare în
România şi care sunt blocate sau întârziate;
propunere de soluţii.
1.5 Iniţierea unor programe de înfrãţire martie
(twinning) cu instituţii specializate
în atragerea investiţiilor strãine din Uniunea
Europeanã.
1.6 Stabilirea unui dialog permanent cu ianuarie-
asociaţiile investitorilor strãini din România. martie
2. Reali- 2.1 Organizarea activitãţii de promovare a ianuarie-
zarea de investiţiilor strãine prin elaborarea portofo- martie
materiale liului de materiale promotionale şi de
promotio- informare.
nale pen- 2.2 Extinderea bazei de informaţii disponibile martie
tru inves- pe Internet pentru investitorii strãini.
titorii
strãini
3. Initi- 3.1 Reluarea relaţiilor cu instituţiile martie
erea de internaţionale din domeniul atragerii
acţiuni de investiţiilor strãine: Asociaţia Mondialã a
cooperare Agentiilor de Promovare a Investiţiilor a
interna- Strãine, Asociaţia Agentiilor de Promovare
tionala în a Investiţiilor Strãine din ţãrile membre
domeniu CEFTA, Reţeaua IPANet coordonata de MIGA/
Banca Mondialã, OPIC şi altele.
XIII. 1. Simpli- 1.1 Elaborarea şi aprobarea normelor februarie
Intreprin- ficarea şi metodologice de aplicare a <>Legii nr. 133/1999 ,
deri mici imbunata- potrivit O.U.G. nr. 297/2000.
ji mijlo- tirea ca- 1.2 Promovarea unei propuneri de act normativ februarie
cii drului pentru indexarea periodicã a cuantumului
legislativ amenzilor prevãzute de <>Legea nr. 133/1999 cu
şi admini- rata inflaţiei.
strativ 1.3 Promovarea unui proiect de act normativ aprilie
pentru înfiinţarea Fondului Naţional pentru
Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.
2. Imbuna- 2.1 Lansarea Programului PHARE RO 9809.02 -MARR februarie
tatirea Fund - Schema de credite pentru IMM, cu compo-
accesului nenta de grant, pentru judeţele Gorj şi
IMM la Hunedoara.
finanţare
3. Imbuna- 3.1 Punerea la dispoziţie IMM a listelor cu martie
tatirea activele disponibile ale societãţilor
ofertei de comerciale şi companiilor naţionale cu capital
servicii majoritar de stat, precum şi ale regiilor
pentru IMM autonome, în condiţiile <>Legii nr. 133/1999 .
în vederea
creşterii
performan-
telor în
afaceri şi
a capaci-
tatii IMM
de a opera
inclusiv
pe pieţele
externe
XIV. 1. Adapta- 1.1 Iniţierea demersurilor pentru semnarea martie
Ordine rea legis- şi elaborarea proiectelor de legi privind
publica latiei în ratificarea şi implementarea în legislaţia
acord cu interna a convenţiilor europene privind
situaţia combaterea coruptiei funcţionarilor publici
economicã de relaţii internaţionale în tranzacţii
şi socialã comerciale şi a celei referitoare la corupţie
din în tranzacţii comerciale internaţionale.
România, 1.2 Proiect de lege pentru ratificarea martie
cu exigen- Acordului european privind traficul ilicit pe
tele le- mare pentru implementarea art. 17 din Convenţia
gislatiei Naţiunilor Unite impotriva traficului ilicit
interna- de stupefiante şi substanţe psihotrope, semnat
tionale de România la 19 martie 1998.
şi a
Uniunii
Europene
în vede-
rea inde-
plinirii
acquisului
comunitar
2. Cres- 2.1 Promovarea la nivel naţional, în cooperare martie
terea efi- cu Ministerul Justiţiei şi cu Ministerul
cientei Sãnãtãţii şi Familiei, a unor programe şi
cooperãrii acţiuni în scopul prevenirii şi combaterii
dintre consumului şi traficului ilicit de droguri, a
Ministerul prostituţiei, proxenetismului şi traficului de
de Inter- carne vie.
ne, Minis-
terul Ad-
ministra-
tiei
Publice şi
Ministerul
Justiţiei
pentru
prevenirea
şi contro-
lul crimi-
nalitatii
3. Restru- 3.1 Transformarea aparatului central al martie
cturarea Ministerului de Interne, inspectoratelor
sistemului generale şi comandamentelor de arma în
de ordine structuri suple de conducere şi control, prin
publica, elaborarea H.G. privind structura organiza-
demilita- torica şi efectivele Ministerului de Interne.
rizarea 3.2 Înfiinţarea detasamentelor de poliţie martie
unor pentru intervenţie rapida la toate inspectora-
structuri tele judeţene de poliţie.
prin tre- 3.3 Constituirea unui sistem logistic flexibil martie
cerea şi eficient care sa asigure rezolvarea proble-
servici- melor de dotare atât în plan central, cat şi în
ilor pu- plan teritorial, prin elaborarea programelor
blice logistice pentru anul 2001 privind inzestrarea
respective cu armament, munitie, mijloace de geniu,
la autori- chimice şi specifice de ordine publica.
tatile
publice
locale
4. Conti- 4.1 Îndeplinirea mãsurilor prevãzute în ianuarie
nuarea şi Programul naţional anual de pregãtire a
dezvolta- integrãrii în NATO, prin examinarea
rea rela- posibilitãţilor de participare a unor
tiilor cu subunitati constituite de jandarmi la
instituti- completarea efectivelor MSU din cadrul NATO-
ile simi- SFOR şi desfãşurarea a 1-3 plutoane în teatrul
lare din de operaţiuni din Bosnia şi Hertegovina, în
strãinã- funcţie de disponibilitatea resurselor
tate materiale şi financiare necesare pentru
îndeplinirea cerinţelor de performanta
stabilite şi de obţinerea aprobãrii
Parlamentului.
4.2 Mediatizarea în plan internaţional a martie
demersurilor româneşti pentru racordarea la
standardele general acceptate privind forţele
şi serviciile de ordine publica.
5. Perfec- 5.1 Inasprirea prevederilor legale, în
tionarea vederea diminuãrii substanţiale a coruptiei,
legislati- a fenomenelor de evaziune fiscalã, de
ei speci- contrabanda şi spalare a banilor, implicit a
fice economiei subterane:
- actualizarea acordurilor cu toate statele martie
vecine;
- darea în folosinta a unui centru de cazare în martie
Bucureşti, cu o capacitate de cazare de 500 de
locuri, pentru solicitantii de azil şi
refugiatii aflaţi în dificultate;
- efectuarea demersurilor necesare pentru martie
preluarea unui imobil în zona de est, pentru
înfiinţarea unui centru de cazare şi proceduri.
6. Cai şi 6.1 Întãrirea controlului la frontiere, în ianuarie
mijloace cadrul participãrii la elaborarea rãspunsului
de inde- la chestionarul UE în vederea ridicãrii
plinire a restrictiilor privind regimul de vize.
obiective- 6.2 Asigurarea suplimentarii, în funcţie martie
lor poli- de solicitarile Presedintiei OSCE, a numãrului
ticii ex- de ofiţeri trimişi în misiunile OSCE, pana la
terne a limita de 15 ofiţeri, stabilitã de conducerea
României MI.
6.3 Continuarea participãrii la formele şi februarie
structurile regionale de cooperare:
- pregãtirea, organizarea şi desfãşurarea
vizitei misiunii de evaluare a experţilor
Pactului de stabilitate - DPPI;
- pregãtirea, organizarea şi desfãşurarea
vizitei misiunilor de evaluare a experţilor UE.
XV. 1. Deblo- 1.1 Perfecţionarea comunicãrii între conducerea ianuarie
Apãrare carea Ministerului Apãrãrii Naţionale şi structurile
antionala interna a subordonate, precum şi a schimbului de
ministeru- informaţii pe orizontala.
lui
2. Profe- 2.1 Adaptarea cadrului normativ la opţiunile martie
sionaliza- Ministerului Apãrãrii Naţionale privind reforma
rea struc- managementului resurselor umane ale apãrãrii,
turilor prin:
militare - adoptarea unei hotãrâri a Guvernului privind
continuarea programului de reforma a Armatei
României în perioada 2001-2004 şi prioritãţile
pentru anul 2001;
- modificarea <>Legii nr. 80/1995 privind statu-
tul cadrelor militare;
- modificarea <>Legii nr. 138/1999 privind
salarizarea şi alte drepturi ale personalului
militar din instituţiile publice de apãrare
nationala, precum şi acordarea unor drepturi
salariale personalului civil din aceste
instituţii;
- aprobarea noilor Principii şi Norme de
definire a funcţiilor personalului
profesionalizat din armata;
3. Perfec- 3.1 Elaborarea documentelor de planificare a martie
tionarea apãrãrii şi realizarea unei corelari realiste
planifica- între obiectivele şi resursele disponibile:
rii apara- - Strategia de securitate nationala;
rii - Carta alba a securitãţii şi apãrãrii
naţionale.
3.2 Implementarea sistemului de planificare martie
integrata a apãrãrii, pentru asigurarea unei
gestionari mai eficiente a resurselor
disponibile, în scopul îndeplinirii obiecti-
velor fundamentale ale statului în domeniul
securitãţii şi apãrãrii naţionale:
- trecerea la implementarea şi evaluarea
periodicã a programelor de constituire,
modernizare şi pregãtire a Forţelor Armatei
României, precum şi la bugetarea pe baza de
programe.
3.3 Perfecţionarea sistemului de monitorizare, martie
identificare şi evaluare a riscurilor şi
amenintarilor la adresa securitãţii naţionale.
4. Imbuna- 4.1 Elaborarea obiectivelor Programului februarie
tatirea Individual de Parteneriat (IPP) 2002.
managemen- 4.2 Pregãtirea vizitei echipei NATO de martie
tului e- evaluare.
fortului 4.3 Elaborarea propunerilor pentru Programul martie-
de inte- de lucru al Parteneriatului pentru Pace (PWP). aprilie
grare
euroatlan-
tica
XVI. 1. Asigu- 1.1. Urmãrirea livrãrii ritmice de cãtre ianuarie-
Adminis- rarea companiile naţionale implicate a cantitãţilor martie
tratie necesaru- necesare de combustibili pentru asigurarea
publica lui de stocurilor minime.
combusti- 1.2 Acordarea în avans a subvenţiilor de la ianuarie-
bili bugetul de stat şi bugetele locale, în conditi- martie
pentru ile prevãzute la art. 4 din O.U.G. nr.
furnizorii 162/1999, în vederea achitãrii contravalorii
şi dis- stocurilor necesare de combustibili.
tribuito- 1.3 Acordarea de împrumuturi fãrã dobanda ianuarie-
rii de autoritãţilor administraţiei publice locale martie
energie sau distribuitorilor de apa calda şi caldura,
termica de în vederea achitãrii arieratelor acestora cãtre
interes furnizorii de combustibili sau, dupã caz, de
local energie termica ori electrica.
2. Asigu- 2.1 Anularea în lant a penalitatilor pentru ianuarie-
rarea datoriile la cheltuielile de întreţinere ale martie
capacita- populaţiei, unitãţilor bugetare şi autorita-
tii de tilor administraţiei publice locale cãtre
plata furnizorii şi/sau distribuitorii de utilitãţi
cãtre publice, respectiv ale acestor furnizori şi
populaţie distribuitori cãtre bugetul de stat şi bugetele
şi unita- locale.
tile buge- 2.2 Modificarea cuantumului ajutorului banesc ianuarie
tare a şi a limitelor de venituri în funcţie de care
cheltuie- acesta se acorda categoriilor defavorizate ale
lilor de populaţiei ale cãror locuinţe sunt racordate
intreti- la sisteme centralizate de furnizare a energiei
nere (apa, termice.
canaliza- 2.3 Analizarea O.U.G. nr. 270/2000 privind ianuarie-
re, ener- unele înlesniri acordate la plata obligaţiilor martie
gie termi- restante ale categoriilor defavorizate ale
ca şi e- populaţiei cãtre asociaţiile de proprietari/
lectrica, locatari în perioada noiembrie 2000 - martie
salubri- 2001 şi eventual modificarea sau suspendarea
tate) acesteia.
3. Reda- 3.1 Rebransarea consumatorilor decuplati februarie
rea anterior de la sistemele centralizate de
funcţiona- distribuţie a apei reci, a apei calde şi
litatii caldurii ca urmare fie a solicitãrilor unor
normale a consumatori, fie din initiativa furnizorilor
sistemelor şi distribuitorilor de utilitãţi, datoritã
centrali- incapacitãţii de plata a acestor consumatori.
zate de
furnizare
a energi-
ei termice
XVII. 1. Vacci- 1.1 Identificarea şi catagrafierea grupelor ianuarie-
Sãnãtate nare-pre- de risc ale populaţiei: elevi, studenţi, februarie
ventie; deserventi publici, militari şi vaccinarea
continu- antigripala cu noile vaccinuri multitulpini.
area vac-
cinarii
antigri-
pale a
populaţiei
2. Acţiuni 2.1 Verificarea şi monitorizarea sanitarã ianuarie-
de iarna a captarilor şi rezervoarelor de apa, inclusiv martie
pentru a lacurilor cu apa industriala.
limitarea 2.2 Verificarea captarilor existente şi a februarie
efectelor aprovizionarii cu apa a tuturor unitãţilor
secetei; sanitare existente.
protecţia 2.3 Elaborarea studiului tehnico-economic al ianuarie
unitãţilor execuţiei puţurilor de mare adancime (150-180m)
sanitare pentru aprovizionarea cu apa potabilã a
din zonele spitalelor judeţene şi municipale, precum
cu risc şi a unitãţilor strategice din municipiul
sporit la Bucureşti.
seceta 2.4 Începerea execuţiei puţurilor de mare februarie
adancime la obiectivele sanitare majore,
începând cu zonele de risc sporit de seceta.
3. Dezvol- 3.1 Intrarea efectivã în funcţiune a struc- ianuarie
tarea unor turilor medicale unice nou-înfiinţate -
servicii centre medicale judeţene şi ale municipiului
medicale Bucureşti, descentralizarea la nivel teritorial
integrate, şi desfiinţarea structurilor intermediare
în scopul (servicii şi secţii medicale ale comandamen-
creşterii telor de arma), având ca efect degrevarea
calitãţii bugetului MI prin finanţare mixtã şi de la
îngrijiri- Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Apãrãrii,
lor, ras- Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi
punsului Autoritãţii Judecãtoreşti, precum şi creşterea
mai efici- calitãţii actului medical.
ent la 3.2 Modificarea O.G. nr. 56/1998 privind martie
solici- înfiinţarea şi funcţionarea Casei de Asigurãri
tari, pre- de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice,
cum şi Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii
realizarea Judecãtoreşti.
unui ra-
port cost/
eficienta
cores-
punzator
XVIII. 1. Cadrul 1.1 Elaborarea şi adoptarea proiectului ianuarie
Integrare legislativ hotãrârii Guvernului privind organizarea şi
europeanã de des- funcţionarea Consiliului Interministerial
fasurare a pentru Integrare Europeanã.
activita-
tii: con-
stituirea
Consiliu-
lui Inter
ministeri-
al pentru
Integrare
Europeanã
2. Consti- 2.1 Elaborarea şi adoptarea proiectului hotara- ianuarie
tuirea rii Guvernului privind organizarea şi funcţiona-
Delegaţiei rea Delegaţiei naţionale.
naţionale
pentru
negocierea
aderãrii
României
la UE
3. Prega- 3.1 Concretizarea Programului de guvernare pe ianuarie
tirea ade- perioada 2001-2004 şi prezentarea sa reprezen-
rarii şi tantilor CE.
îndeplini- 3.2 Organizarea reuniunii cu reprezentanţii ianuarie
rea crite- CE din cadrul Direcţiei Generale Extindere şi
riilor de Direcţiei Generale Economico-Financiare ale
aderare Comisiei Europene.
4. Prega- 4.1 Organizarea reuniunilor periodice ale februarie
tirea şi grupurilor de lucru în vederea elaborãrii
desfasura- dosarelor de fundamentare şi a documentelor de
rea nego- poziţie.
cierilor 4.2 Avizarea şi adoptarea de cãtre Guvern a februarie
de adera- documentelor de poziţie.
re; funda-
mentarea
şi adop-
tarea
documente-
lor de
poziţie
pentru
capitole-
le:
- Libera
circulaţie
a capita-
lurilor;
- Pescuit
5. Prega- 5.1 Organizarea consultãrilor tehnice cu ianuarie
tirea des- Comisia Europeanã pentru capitolul "Transpor-
chiderii turi".
de noi 5.2 Organizarea consultãrilor tehnice cu februarie
capitole Comisia Europeanã pentru capitolul "Protecţia
de nego- consumatorilor şi a sãnãtãţii".
cieri
6. Conti- 6.1 Organizarea reuniunilor periodice ale februarie
nuarea grupurilor de lucru în vederea elaborãrii
negocie- documentelor suplimentare de poziţie şi a
rilor fişelor de fundamentare a acestora.
pentru 6.2 Organizarea consultãrilor tehnice cu februarie
capitolele Comisia Europeanã pentru capitolul "Cultura
deschise şi politica în domeniul audiovizualului".
în sem. II 6.3 Avizarea şi adoptarea de cãtre Guvern martie
2000: a documentelor suplimentare de poziţie.
- Politica
în dome-
niul con-
curentei;
- Teleco-
municatii
şi tehno-
logia în-
formatiei;
- Cultura
şi politi-
ca în do-
meniul
audiovizu-
alului
7. Confe- 7.1 Pregãtirea participãrii la conferinţa de martie
rinta de aderare.
aderare
România-UE
8. Schimb 8.1 Organizarea consultãrilor politice şi martie
de experi- tehnice cu omologi din Bulgaria.
enta cu
alte state
candidate
la aderare
9. Prega- 9.1 Organizarea reuniunii de consultãri cu ianuarie
tirea par- reprezentanţii Comisiei Europene (DG Extindere
ticiparii şi DG ECFIN).
la dialo- 9.2 Stabilirea cadrului organizatoric, martie
gul cu UE responsabilitãţilor, metodologiei de elaborare
în dome- şi monitorizare a Programului economic de
niul poli- preaderare în colaborare cu Ministerul
ticilor Dezvoltãrii şi Prognozei şi cu Ministerul
economice Finanţelor Publice.
10. Actu- 10.1 Revizuirea structurii, responsabilitãţilor martie
alizarea şi a metodologiei de elaborare şi monitorizare
documente- a documentelor de programare.
lor de 10.2 Declanşarea actualizãrii documentelor de martie
programare programare.
a pregati-
rilor de
aderare a
României
la UE
11. Cadrul 11.1 Constituirea secretariatului pentru februarie
legislativ coordonarea nationala a Programului ISPA.
de acorda-
re a asis-
tentei
financiare
nerambur-
sabile.
Coordona-
rea natio-
nala a
Programu-
lui ISPA
12. Asigu- 12.1 Elaborarea şi adoptarea proiectelor de ianuarie
rarea co- lege pentru ratificarea memorandumurilor de
finanţãrii finanţare.
în vederea
utilizãrii
fondului
de pre-
aderare
ISPA
13. Asigu- 13.1 Elaborarea proiectului de lege pentru martie
rarea co- ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE
finanţãrii privind participarea României la programele
în vederea comunitare Leonardo da Vinci II, Socrates II,
utilizãrii Youth şi cel de-al V-lea Program-cadru în dome-
fondurilor niul cercetãrii şi dezvoltãrii tehnologice
de pre- - RO.0001.
aderare 13.2 Elaborarea proiectului de lege pentru martie
PHARE 1999 ratificarea Memorandumului de finanţare
şi PHARE PHARE privind participarea României la cel
2000 de-al V-lea Program-cadru în domeniul cerce-
tarii şi dezvoltãrii tehnologice - RO.9916.
13.3 Elaborarea proiectului de lege pentru martie
ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE
2000.
14. Pro- 14.1 Reuniuni ale grupurilor de lucru secto- ianuarie
gramarea riale în vederea pregãtirii Comitetului Mixt
şi evalua- de Monitorizare:
rea asis- - RICOP
tentei - Privatizare
financia- - Controlul frontierelor
re neram- - Judiciar
bursabile. - Dezvoltare regionala
Evaluarea - Administraţie publica localã
programe- - Protecţia copilului
lor de - Agricultura
asistenta - Mediu
financiarã - Energie
PHARE 14.2 Organizarea reuniunii Comitetului Mixt de ianuarie
Monitorizare.
14.3 Programarea asistenţei financiare PHARE martie
2001. Definitivarea, împreunã cu instituţiile
beneficiare, a proiectelor PHARE 2001.
XIX. 1. Exerci- 1.1 Intervenţii în Consiliul Permanent al OSCE. ianuarie
Politica tarea pre- 1.2 Vizite ale preşedintelui în exerciţiu în trim. I şi
Externa sedintiei capitale ale statelor OSCE. în con-
în exer- tinuare
citiu a 1.3 Reuniunea sefilor de misiuni OSCE, ianuarie
OSCE Bucureşti.
1.4 Reuniunea ministerialã a Troicii OSCE, ianuarie
Bucureşti.
1.5 Turnee în zonele cu misiuni OSCE: Caucaz, trim. I şi
Balcani. în conti-
nuare
1.6 Organizarea de seminarii pe teme OSCE: trim. I şi
în conti-
nuare
● seminar pe dimensiune economicã. 27-28
martie
2. Inte- 2.1 Ridicarea obligativitatii vizelor pentru trim. I şi
grarea în cetãţeni romani care circula în spaţiul în conti-
Uniunea Shengen: nuare
Europeanã ● rãspuns la chestionarul Comisiei Europene
asupra vizelor;
● elaborarea şi implementarea Planului de
acţiune în domeniul vizelor.
3. Crearea 3.1 Impulsionarea cooperãrii regionale şi trim. I şi
condiţii- subregionale în Europa de Sud-Est, în scopul în conti-
lor nece- punerii în valoare a calitãţii României de nuare
sare în- contribuitor la securitatea regionala.
vitarii 3.2 Continuarea şi intensificarea relaţiilor trim. I şi
României de cooperare din cadrul EAPC/PfP: în conti-
ca membra nuare
cu drep- ● organizarea şi derularea în condiţii optime
turi de- a activitãţilor desprinse din cadrul
pline la Programului Individual de Parteneriat al
NATO României;
● îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul
Naţional Anual de Pregãtire pentru Integrare în
NATO (PNAPI).
3.3 Intensificarea relaţiilor bilaterale cu trim. I şi
statele membre NATO. în conti-
nuare
4. Conso- 4.1 Definitivarea şi promovarea unui plan trim. I şi
lidarea de acţiune al Parteneriatului. în conti-
Parteneri- nuare
atului 4.2 Vizita în S.U.A. a ministrului afacerilor ianuarie
Strategic externe.
Intensifi- 4.3 Restructurarea şi revigorarea mecanismului trim. I şi
cat cu de coordonare a Parteneriatului Strategic. în conti-
S.U.A. nuare
XX. 1. Elabo- 1.1 Elaborarea şi supunerea spre aprobare martie
Program rarea, Guvernului a Programului legislativ pentru
legislativ completa- perioada 2001-2004.
rea şi
adoptarea
cadrului
legislativ
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016