Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPŢIE TEHNICĂ din 11 decembrie 2009  PT CR 8-2009 - Ediţia 1 - Twitter Facebook

 PRESCRIPŢIE TEHNICĂ din 11 decembrie 2009 PT CR 8-2009 - Ediţia 1 - "Autorizarea personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor şi acceptarea personalului auxiliar de deservire" (Anexa nr. 2)*)

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 11 bis din 8 ianuarie 2010

──────────
*) Aprobată prin Ordinul nr. 2.154 din 11 decembrie 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2010──────────
    CAP. I
    GENERALITĂŢI
    SECŢIUNEA 1
    Scop
    ART. 1
    Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele şi condiţiile aplicabile în vederea autorizării personalului de deservire şi a acceptării personalul auxiliar de deservire în scopul asigurării condiţiilor de exploatare în siguranţă a instalaţiilor/echipamentelor.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniu de aplicare
    ART. 2
    Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică:
    a) personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut în tabelul 1, în vederea autorizării;
    Tabelul 1

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Categorii de personal de │
│crt.│deservire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fochist cazane de abur şi apă │
│1 │fierbinte, cazane de apă caldă şi│
│ │cazane de abur de joasă presiune │
│ │şi cazane conduse de calculator │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │Laborant operator centrale │
│ │termice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │Automatist pentru supraveghere şi│
│ │întreţinere cazane │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4 │Operator umplere recipiente GPL │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5 │Îmbuteliator fluide sub presiune │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │Macaragiu │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7 │Stivuitorist │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8 │Liftier │
├────┼─────────────────────────────────┤
│9 │Mecanic-trolist │
└────┴─────────────────────────────────┘    b) personalului auxiliar de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut în tabelul 2 în vederea acceptării de către deţinător/utilizator.
    Tabelul 2

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Categorii de personal auxiliar de│
│crt.│deservire │
├────┼─────────────────────────────────┤
│1 │Legător de sarcină pentru │
│ │macarale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2 │Manevrant pentru macarale cu │
│ │acţionare manuală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│3 │Manevrant pentru stivuitoare cu │
│ │acţionare manuală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Manevrant pentru mecanisme de │
│4 │ridicat (vinciuri, trolii, │
│ │palane, dispozitive de ridicat şi│
│ │tracţiune, transpalete) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Manevrant pentru platforme │
│5 │ridicătoare deplasabile/ │
│ │nedeplasabile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│6 │Manevrant pentru elevatoare │
│ │pentru vehicule │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7 │Manevrant pentru ascensoare cu │
│ │schip │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Manevrant pentru ascensoare de │
│8 │materiale, cu comandă de la punct│
│ │fix din şantierele de construcţii│
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Manevrant pentru ascensoare de │
│9 │construcţie specială pentru │
│ │materiale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│10 │Manevrant pentru trape/instalaţii│
│ │de cortină pentru incendiu │
├────┼─────────────────────────────────┤
│11 │Manevrant pentru echipamente din │
│ │parcurile de distracţii │
└────┴─────────────────────────────────┘
    SECŢIUNEA a 3-a
    Referinţe normative
    ART. 3
    Prezenta prescripţie tehnică face referiri la următoarele acte normative:
    a) Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Hotărârea Guvernului nr. 920/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,
    d) Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei;
    e) Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 privind aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 147/2006 privind obligativitatea instituţiilor publice şi unităţilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalaţiilor din domeniul ISCIR, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 382/2009 privind metodologia de autorizare a operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalaţiilor;
    l) Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) Ordinul Ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European;
    n) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Termeni, definiţii şi abrevieri
    ART. 4
    (1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) autoritate competentă - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activităţile de servicii, în special autorităţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creează cadrul legal pentru accesul la activităţile de servicii ori exercitarea acestora;
    b) autorizare - activitate de evaluare şi atestare, efectuată de către ISCIR, a competenţei şi capabilităţii unei persoane fizice sau juridice de a desfăşura o activitate specifică;
    c) avizare - procedură de evaluare a persoanelor juridice de a presta activităţi de formare profesională în domeniul reglementat de prezenta prescripţie tehnică;
    d) calificare, respectiv recalificare - activitate de pregătire profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii;
    e) cerinţă - orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusă prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevăzută în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autorităţilor competente ori care rezultă din jurisprudenţă, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncă negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;
    f) deţinător - persoană fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o/un instalaţie/echipament în exploatare;
    g) examinare - proces care are loc la finalizarea unui program de formare profesională pentru evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor tehnice în vederea autorizării;
    h) examinare anuală - evaluare a capabilităţii teoretice şi practice organizată de operatorul responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) al deţinătorului/utilizatorului, în urma instruirii personalului de deservire;
    i) formator atestat ISCIR - persoană fizică atestată de către ISCIR ce îndeplineşte prevederile legale în vigoare;
    j) furnizor de formare profesională - persoană juridică autorizată pentru a organiza programe de formare profesională a adulţilor, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi înscrisă în Registrul Naţional al Furnizorilor Autorizaţi;
    k) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) - persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor care se supune prevederilor prescripţiilor tehnice;
    l) perfecţionare/specializare - pregătire profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi, specifice mai multor ocupaţii;
    m) personal de deservire - persoană fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor din domeniu său de activitate, conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;
    n) prescripţie tehnică - normă tehnică elaborată de ISCIR şi aprobată prin ordin al ministrului economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activităţi specifice domeniului de activitate, prevăzute în Legea nr. 64/2008, ce se realizează în legătură cu acestea, în vederea introducerii pe piaţă, punerii în funcţiune şi utilizării instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţă în funcţionare;
    o) program de formare profesională - ciclu de specializare/perfecţionare/calificare/recalificare organizat de un furnizor de formare profesională autorizat conform legislaţiei în vigoare;
    p) punere în funcţiune - acţiune care are loc în momentul primei utilizări a unei/unui instalaţii/echipament;
    q) registru - orice evidenţă sau bază de date administrată de o autoritate competentă, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific;
    r) stagiu de instruire periodică - program de instruire parcurs de personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor din patru în patru ani, în vederea eliberării unui nou talon pentru vize anuale;
    s) utilizator - persoană fizică sau juridică care are în folosinţă o/un instalaţie/echipament.

    (2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele abrevieri:
    a) GPL - gaz petrolier lichefiat;
    b) ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
    c) RSVTI - operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor.


    CAP. II
    AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    ART. 5
    (1) Personalul nominalizat la art. 2, tabelul 1 este examinat în vederea autorizării de către ISCIR după absolvirea unui program de formare profesională; fac excepţie cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European care au absolvit în statul membru de origine un program de formare profesională echivalent cu cel prevăzut în prezenta prescripţie tehnică.
    (2) Programele de formare profesională în vederea autorizării personalului se organizează de furnizori de formare profesională avizaţi şi autorizaţi.
    (3) Avizarea furnizorilor de formare profesională se face de către ISCIR. În acest scop furnizorul de formare profesională depune la ISCIR, următoarele:
    a) adresa de solicitare a avizării furnizorului de formare profesională;
    b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională, conform actelor constitutive;
    c) programa analitică;
    d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevăzută la art. 2, tabelul 1.

    (4) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (3) şi, în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice, eliberează adresa de avizare conform modelului din anexa 1.
    (5) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani.
    (6) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

    ART. 6
    (1) Persoanele care sunt cetăţeni ai statelor membre, deţin o autorizaţie eliberată de autoritatea competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European şi care doresc să deservească o/un instalaţie/echipament din domeniul ISCIR pe teritoriul României, se prezintă la ISCIR în vederea susţinerii unui examen şi luării în evidenţă.
    (2) Examenul constă dintr-o probă teoretică ce are ca scop evaluarea cunoştinţelor privind aplicarea legislaţiei naţionale şi a prescripţiilor tehnice aplicabile, necesare pentru deservirea instalaţiei/echipamentului.
    (3) Solicitantul depune la ISCIR următoarele documente:
    a) cerere din care să rezulte tipul şi parametrii maximi ai echipamentului care doreşte să-l deservească;
    b) copia actului de identitate/paşaport;
    c) o copie a unui certificat medical sau document cu funcţie echivalentă emisă de autorităţile competente în domeniu din statul membru de origine;
    d) copia autorizaţiei eliberată de autoritatea competentă din statul membru.

    (4) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal de examinare, ISCIR înscrie persoanele care au promovat examenul în Registrul ISCIR, conform prevederilor de la art. 16.

    ART. 7
    Persoanele care doresc să se autorizeze pentru a deservi o/un instalaţie/echipament din domeniul ISCIR trebuie să urmeze anterior solicitării autorizării un program de formare profesională conform prevederilor de la art. 5.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Organizarea programelor de formare profesională
    ART. 8
    (1) Pentru organizarea unui program de formare profesională furnizorul de formare profesională depune la ISCIR, cu 15 zile înainte de începerea programului, următoarele:
    a) adresa de anunţare a organizării unui program de formare profesională, în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului, numărul cursanţilor, perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului;
    b) copia adresei de avizare a furnizorului de formare profesională;
    c) copia autorizaţiei furnizorului de formare profesională;
    d) programa analitică, dezvoltată pe teme, zile, ore şi formatori;
    e) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor atestaţi de către ISCIR;
    f) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor, codul numeric personal, numele şi prenumele supraveghetorului de practică, tipul instalaţiei/echipamentului pe care se efectuează practica şi programul de efectuare a stagiului de practică.
──────────
    1) Pentru cursurile de calificare macaragiu grupa E (maşinist pod rulant) se acceptă formatori atestaţi pentru modulul "macaragiu".
──────────


    (2) Se admite suplimentarea listei cursanţilor numai în intervalul rămas până la începerea programului, cu obligaţia informării ISCIR în legătură cu modificările intervenite.
    (3) ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a programului de formare profesională.
    (4) Furnizorul de formare profesională care nu anunţă organizarea unui program de formare profesională în termenul prevăzut la art. 8, nu poate înscrie participanţii la examenul în vederea autorizării de către ISCIR.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Organizarea examenului în vederea autorizării
    ART. 9
    Examenul în vederea autorizării personalului de deservire se organizează de furnizorul de formare profesională care are obligaţia să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a acestuia.

    ART. 10
    Se admit la examenul în vederea autorizării persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) au împlinit vârsta minimă de 18 ani;
    b) deţin fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de ........." sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;
    c) au absolvit un program de formare profesională organizat de un furnizor de formare profesională autorizat în condiţiile legii sau echivalent cu cel solicitat, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, organizat de o entitate competentă dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;
    d) au absolvit cursuri universitare tehnice de lungă sau scurtă durată.

    ART. 11
    Persoanele care au absolvit anterior un program de formare profesională trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art. 14, lit. c), pct. 1)-3) şi suplimentar, copia certificatului de absolvire/calificare.

    ART. 12
    Absolvenţii cursurilor universitare tehnice de lungă sau de scurtă durată trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art. 14, lit. c), pct. 1)-3) şi suplimentar, următoarele documente:
    a) copia diplomei de studii;
    b) adeverinţa de practică efectuată cu cel mult 12 luni înainte de depunerea documentelor, conform modelului din anexa 2; durata de efectuare a practicii este cea stabilită în programele analitice din prezenta prescripţie tehnică.

    ART. 13
    Persoanele care sunt cetăţeni ai statelor membre trebuie să depună la organizatorul examenului documentele menţionate la art. 14, lit. c), pct. 1)-3) şi suplimentar, documentul care atestă recunoaşterea diplomei/calificării profesionale eliberat de autoritatea naţională competentă.

    ART. 14
    Cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării examenului de autorizare furnizorul de formare profesională depune la ISCIR următoarele:
    a) data şi locul organizării examenului;
    b) tabelul cu numele şi prenumele candidaţilor înscrişi la examen;
    c) dosarele candidaţilor cu următoarele documente:
    1) copia actului de identitate;
    2) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de ..................." sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;
    3) o fotografie color mărimea 3/4 cm;
    4) documentele prevăzute la art. 11-13, după caz.


    ART. 15
    Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verifică documentaţia prevăzută la art. 14 şi respectarea condiţiilor privind autorizarea personalului de deservire prevăzute la art. 10.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Susţinerea examenului în vederea autorizării
    ART. 16
    (1) Comisia de examinare în vederea autorizării este constituită din:
    a) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în calitate de preşedinte al comisiei;
    b) formatorul atestat ISCIR din cadrul furnizorului de formare profesională;
    c) reprezentantul furnizorului de formare profesională care asigură secretariatul comisiei.

    (2) Comisia de examinare admite participarea la examenul în vederea autorizării a candidaţilor care fac dovada absolvirii programului de formare profesională (catalogul cu rezultatele la examenul de absolvire a programului de formare profesională sau certificatul de absolvire/calificare).
    (3) Examenul în vederea autorizării constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică ce au ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a programului de formare profesională şi a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea instalaţiei/echipamentului pentru care se solicită autorizarea. Candidatul care obţine minim nota 6 (şase) este declarat "admis" la proba teoretică şi susţine proba practică.
    (4) Rezultatele examenului se consemnează de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.
    (5) Candidatul care nu obţine nota minimă 6 (şase) la una din probe este declarat "respins".
    (6) Candidatul absent sau declarat "respins" se poate prezenta la o nouă examinare în vederea autorizării, în condiţiile prevăzute la art. 11.
    (7) Lucrările scrise la proba teoretică se ataşează la procesul-verbal de autorizare.
    (8) Dosarele prevăzute la art. 14, precum şi cele de la art. 11 - art. 13 se returnează furnizorului de formare profesională, cu excepţia fotografiei, pentru arhivare, conform prevederilor legale în vigoare.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Eliberarea autorizaţiei
    ART. 17
    (1) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal încheiat conform prevederilor art. 16 alin. (4), ISCIR eliberează candidaţilor care au promovat examenul o autorizaţie tip, conform modelului din anexa 4, însoţită de talonul pentru vize anuale, conform modelului din anexa 5.
    (2) Valabilitatea autorizaţiei se confirmă anual, prin vizarea talonului pentru vize anuale de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
    (3) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani.
    (4) Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea dreptului de exercitare a activităţii pentru care a fost autorizat.

    ART. 18
    (1) În cazul pierderii/deteriorării autorizaţiei şi/sau a talonului pentru vize anuale, pentru eliberarea unui duplicat, solicitantul depune la ISCIR emitentă a autorizaţiei următoarele documente:
    a) cererea pentru eliberarea duplicatului;
    b) copia actului de identitate;
    c) o fotografie color mărimea 3/4;
    d) copia certificatului de absolvire/calificare a programului de formare profesională sau a adeverinţei de participare la ultimul stagiul de instruire periodică efectuat conform art. 55;
    e) declaraţia pe propria răspundere privind pierderea/deteriorarea autorizaţiei şi/sau talonului.

    (2) ISCIR emitentă eliberează duplicatul în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor.

    CAP. III
    CONDIŢII PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DE DESERVIRE
    SECŢIUNEA 1
    Condiţii privind formarea profesională a fochiştilor
    ART. 19
    (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea cazanelor de abur, de apă fierbinte, cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune, a supraîncălzitoarelor şi economizoarelor independente conform prevederilor prescripţiilor tehnice C 1 şi C 9, este denumită în continuare "fochist".
    (2) Autorizarea fochistului se face pe clase, de la A la D, în funcţie de tipul de cazan pe care îl deserveşte.
    (3) Se admit la examenul de autorizare ca "fochist clasa A, B sau D", persoanele fizice care au absolvit un curs de perfecţionare/specializare organizat conform programelor analitice din prezenta prescripţie tehnică.
    (4) Se admit la examenul de autorizare ca "fochist clasa C", persoanele fizice care au absolvit un curs de calificare de "fochist" sau un curs de perfecţionare/specializare "fochist clasa C" organizat conform programelor analitice din prezenta prescripţie tehnică.

    ART. 20
    Fochiştii clasa A deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare şi economizoare independente, conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1. Fochiştii clasa A sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupă de autorizare prevăzută în tabelul 3.
    Tabelul 3

┌──────────┬─────────────┬─────────────┐
│Grupa de │Tipul │Debitul │
│autorizare│cazanului │(t/h sau Gcal│
│ │ │/h) │
├──────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Toate │ │
│ │cazanele care│< 10 t/h, │
│I │nu se │respectiv ≤ 5│
│ │încadrează în│Gcal/h │
│ │grupele II şi│ │
│ │III │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Cazane de │10-100 t/h │
│II │abur │inclusiv │
│ ├─────────────┼─────────────┤
│ │Cazane de apă│peste 5 Gcal/│
│ │fierbinte │h │
├──────────┼─────────────┼─────────────┤
│III │Cazane de │peste 100 t/h│
│ │abur │ │
└──────────┴─────────────┴─────────────┘    ART. 21
    Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare "fochist clasa A" este următoarea:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Numărul │
│Tema │orelor │
│ │de │
│ │predare │
├──────────────────────┬──────┼────────┤
│ │Teorie│Practică│
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Noţiuni generale: - │ │ │
│noţiuni despre căldură│ │ │
│- aburul şi │ │ │
│proprietăţile sale - │ │ │
│tehnologia │8 │- │
│materialelor: │ │ │
│materiale folosite în │ │ │
│construcţia cazanelor,│ │ │
│tipuri de îmbinări │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Cazane de abur şi de │ │ │
│apă fierbinte: - date │ │ │
│generale - │ │ │
│clasificarea cazanelor│16 │- │
│- descrierea │ │ │
│principalelor tipuri │ │ │
│de cazane │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Părţile principale ale│ │ │
│cazanelor: - │ │ │
│instalaţii pentru │ │ │
│prepararea şi │ │ │
│depozitarea │ │ │
│combustibililor - │ │ │
│gospodăria de │ │ │
│combustibil - │ │ │
│instalaţii de ardere │ │ │
│şi focare - │ │ │
│suprafeţele de │ │ │
│încălzire şi │ │ │
│vaporizare - │ │ │
│suprafeţele de │ │ │
│încălzire auxiliare - │50 │16 │
│construcţia metalică │ │ │
│de susţinere - │ │ │
│înzidirea şi izolaţia │ │ │
│termică - instalaţii │ │ │
│pentru evacuarea │ │ │
│zgurii şi cenuşii - │ │ │
│instalaţii de │ │ │
│alimentare cu apă - │ │ │
│conducte, armături, │ │ │
│dispozitive de │ │ │
│siguranţă - aparate de│ │ │
│măsurare şi control - │ │ │
│automatizarea │ │ │
│funcţionării cazanelor│ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Combustibili şi │ │ │
│arderea: - │ │ │
│clasificarea şi │ │ │
│proprietăţile │10 │- │
│combustibililor - │ │ │
│procesul de ardere a │ │ │
│combustibililor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Regimul chimic al │ │ │
│cazanelor de abur şi │ │ │
│de apă fierbinte: - │ │ │
│noţiuni privind │ │ │
│balanţa apă-abur │ │ │
│într-o instalaţie de │8 │8 │
│cazane - condiţii de │ │ │
│calitate a apei de │ │ │
│alimentare din cazan -│ │ │
│noţiuni privind │ │ │
│tratarea apei │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Exploatarea cazanelor:│ │ │
│- măsuri pregătitoare │ │ │
│înainte de punerea în │ │ │
│funcţiune - punerea în│ │ │
│funcţiune - │ │ │
│funcţionarea cazanului│ │ │
│- supravegherea în │20 │20 │
│timpul funcţionării - │ │ │
│oprirea cazanului din │ │ │
│funcţiune - │ │ │
│organizarea │ │ │
│exploatării, evidenţa │ │ │
│primară, jurnalul de │ │ │
│tură │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Exploatarea economică │ │ │
│a cazanelor: - │ │ │
│pierderi de căldură în│ │ │
│funcţionare - │ │ │
│randament - indici │16 │8 │
│pentru controlul │ │ │
│exploatării economice │ │ │
│- funcţionarea în │ │ │
│regim automat │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Avarii la instalaţiile│ │ │
│de cazane: - avarii la│ │ │
│instalaţii de ardere -│ │ │
│avarii la elementele │ │ │
│cazanului - avarii la │ │ │
│instalaţiile anexe - │ │ │
│măsuri pentru evitarea│ │ │
│şi eliminarea │20 │8 │
│avariilor - sisteme │ │ │
│automate de protecţie │ │ │
│- sisteme de │ │ │
│semnalizare preventivă│ │ │
│- intervenţia │ │ │
│sistemelor automate │ │ │
│pentru diminuarea │ │ │
│riscurilor avariilor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Curăţarea, revizia, │ │ │
│repararea şi │ │ │
│verificarea tehnică │ │ │
│oficială: - curăţarea │ │ │
│interioară şi │16 │8 │
│exterioară a cazanului│ │ │
│- revizia cazanului - │ │ │
│condiţii de recepţie │ │ │
│tehnică: verificarea │ │ │
│tehnică oficială │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Măsuri de prim ajutor │ │ │
│în caz de avarie/ │2 │2 │
│accident │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Legislaţie, │ │ │
│reglementări, │4 │- │
│normative, │ │ │
│instrucţiuni │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────────┘


    Recapitulaţie:
    I Partea teoretică: 170 ore.
    Partea practică: 70 ore.

    II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.


    ART. 22
    (1) Fochiştii clasa B sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de abur din categoria E, conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1.
    (2) Fochiştii care deservesc cazane din categoria E cu rezistenţă electrică nu necesită autorizare ISCIR. Aceştia trebuie instruiţi şi examinaţi anual de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, în condiţiile prevăzute la art. 67.

    ART. 23
    Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare "fochist clasa B" este următoarea:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Numărul │
│Tema │orelor │
│ │de │
│ │predare │
├──────────────────────┬──────┼────────┤
│ │Teorie│Practică│
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Noţiuni generale: - │ │ │
│noţiuni despre căldură│ │ │
│- aburul şi │ │ │
│proprietăţile sale - │ │ │
│tehnologia │4 │- │
│materialelor: │ │ │
│materiale folosite în │ │ │
│construcţia cazanelor,│ │ │
│tipuri de îmbinări │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Cazane de abur: - date│ │ │
│generale - │ │ │
│clasificarea cazanelor│6 │2 │
│- descrierea │ │ │
│principalelor tipuri │ │ │
│de cazane │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Părţile principale ale│ │ │
│cazanelor: - │ │ │
│instalaţii pentru │ │ │
│prepararea şi │ │ │
│depozitarea │ │ │
│combustibililor - │ │ │
│gospodăria de │ │ │
│combustibil - │ │ │
│instalaţii de ardere │ │ │
│şi focare - │ │ │
│suprafeţele de │10 │3 │
│încălzire şi │ │ │
│vaporizare - izolaţia │ │ │
│termică - instalaţii │ │ │
│de alimentare cu apă -│ │ │
│conducte, armături, │ │ │
│dispozitive de │ │ │
│siguranţă - aparate de│ │ │
│măsurare şi control - │ │ │
│automatizarea │ │ │
│funcţionării cazanelor│ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Combustibili şi │ │ │
│arderea: - │ │ │
│clasificarea şi │ │ │
│proprietăţile │2 │2 │
│combustibililor - │ │ │
│procesul de ardere a │ │ │
│combustibililor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Regimul chimic al │ │ │
│cazanelor de abur: - │ │ │
│noţiuni privind │ │ │
│balanţa apă-abur │ │ │
│într-o instalaţie de │4 │1 │
│cazane - condiţii de │ │ │
│calitate a apei de │ │ │
│alimentare din cazan -│ │ │
│noţiuni privind │ │ │
│tratarea apei │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Exploatarea cazanelor:│ │ │
│- măsuri pregătitoare │ │ │
│înainte de punerea în │ │ │
│funcţiune - punerea în│ │ │
│funcţiune - │ │ │
│funcţionarea cazanului│ │ │
│- supravegherea în │8 │4 │
│timpul funcţionării - │ │ │
│oprirea cazanului din │ │ │
│funcţiune - │ │ │
│organizarea │ │ │
│exploatării, evidenţa │ │ │
│primară │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Sisteme de │10 │5 │
│automatizare la cazane│ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Avarii la instalaţiile│ │ │
│de cazane: - avarii la│ │ │
│instalaţiile de ardere│ │ │
│- avarii la elementele│ │ │
│cazanului - avarii la │ │ │
│instalaţiile anexe - │ │ │
│măsuri pentru evitarea│ │ │
│şi eliminarea │4 │1 │
│avariilor - sisteme │ │ │
│automate de protecţie │ │ │
│- sisteme de │ │ │
│semnalizare preventivă│ │ │
│- intervenţia │ │ │
│sistemelor automate │ │ │
│pentru diminuarea │ │ │
│riscurilor avariilor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Curăţarea, revizia, │ │ │
│repararea şi │ │ │
│verificarea tehnică │ │ │
│oficială: - curăţarea │ │ │
│interioară şi │6 │1 │
│exterioară a cazanului│ │ │
│- revizia cazanului - │ │ │
│condiţii de recepţie │ │ │
│tehnică: verificarea │ │ │
│tehnică oficială │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Măsuri de prim ajutor │ │ │
│în caz de avarie/ │2 │1 │
│accident │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Legislaţie, │ │ │
│reglementări, │4 │- │
│normative, │ │ │
│instrucţiuni │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────────┘


    Recapitulaţie:
    I Partea teoretică: 60 ore
    Partea practică: 20 ore

    II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.


    ART. 24
    (1) Fochiştii clasa C sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune, conform prevederilor prescripţiei tehnice C 9.
    (2) Programa analitică pentru cursul de calificare de "fochist" este prezentată la art. 25 iar programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de "fochist clasa C" este prezentată la art. 26.

    ART. 25
    Programa analitică a cursului de calificare "fochist" este următoarea:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Numărul │
│Tema │orelor │
│ │de │
│ │predare │
├──────────────────────┬──────┼────────┤
│ │Teorie│Practică│
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Noţiuni generale: - │ │ │
│noţiuni despre căldură│ │ │
│- aburul şi │ │ │
│proprietăţile sale - │ │ │
│tehnologia │8 │ │
│materialelor: │ │ │
│materiale folosite în │ │ │
│construcţia cazanelor,│ │ │
│tipuri de îmbinări │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Tipuri de cazane: - │ │ │
│date generale - │ │ │
│clasificarea cazanelor│12 │ │
│- descrierea │ │ │
│principalelor tipuri │ │ │
│de cazane │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Părţile principale ale│ │ │
│cazanelor: - │ │ │
│instalaţii pentru │ │ │
│prepararea şi │ │ │
│depozitarea │ │ │
│combustibililor - │ │ │
│gospodăria de │ │ │
│combustibil - │ │ │
│instalaţii de ardere │ │ │
│şi focare - │ │ │
│suprafeţele de │ │ │
│încălzire şi │ │ │
│vaporizare - │ │ │
│suprafeţele de │ │ │
│încălzire auxiliare - │20 │60 │
│construcţia metalică │ │ │
│de susţinere - │ │ │
│înzidirea şi izolaţia │ │ │
│termică - instalaţii │ │ │
│pentru evacuarea │ │ │
│zgurii şi cenuşii - │ │ │
│instalaţii de │ │ │
│alimentare cu apă - │ │ │
│conducte, armături, │ │ │
│dispozitive de │ │ │
│siguranţă - aparate de│ │ │
│măsurare şi control - │ │ │
│automatizarea │ │ │
│funcţionării cazanelor│ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Combustibili şi │ │ │
│arderea: - │ │ │
│clasificarea şi │ │ │
│proprietăţile │6 │16 │
│combustibililor - │ │ │
│procesul de ardere a │ │ │
│combustibililor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Regimul chimic al │ │ │
│cazanelor: - noţiuni │ │ │
│privind balanţa │ │ │
│apă-abur într-o │ │ │
│instalaţie de cazane -│8 │24 │
│condiţii de calitate a│ │ │
│apei de alimentare din│ │ │
│cazan - noţiuni despre│ │ │
│tratarea apei │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Exploatarea cazanelor:│ │ │
│- măsuri pregătitoare │ │ │
│înainte de punerea în │ │ │
│funcţiune - punerea în│ │ │
│funcţiune - │ │ │
│funcţionarea cazanului│ │ │
│- supravegherea în │22 │54 │
│timpul funcţionării - │ │ │
│oprirea cazanului din │ │ │
│funcţiune - │ │ │
│organizarea │ │ │
│exploatării, evidenţa │ │ │
│primară, jurnalul de │ │ │
│tură │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Exploatarea economică │ │ │
│a cazanelor: - │ │ │
│pierderi de căldură în│ │ │
│funcţionare - │ │ │
│randament - indici │8 │24 │
│pentru controlul │ │ │
│exploatării economice │ │ │
│- funcţionarea în │ │ │
│regim automat │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Avarii la instalaţiile│ │ │
│de cazane: - avarii la│ │ │
│instalaţiile de ardere│ │ │
│- avarii la elementele│ │ │
│cazanului - avarii la │ │ │
│instalaţiile anexe - │ │ │
│măsuri pentru evitarea│ │ │
│şi eliminarea │16 │32 │
│avariilor - sisteme │ │ │
│automate de protecţie │ │ │
│- sisteme de │ │ │
│semnalizare preventivă│ │ │
│- intervenţia │ │ │
│sistemelor automate │ │ │
│pentru diminuarea │ │ │
│riscurilor avariilor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Curăţarea, revizia, │ │ │
│repararea şi │ │ │
│verificarea tehnică │ │ │
│oficială: - curăţarea │ │ │
│interioară şi │16 │30 │
│exterioară a cazanului│ │ │
│- revizia cazanului - │ │ │
│condiţii de recepţie │ │ │
│tehnică: verificarea │ │ │
│tehnică oficială │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Legislaţie, │ │ │
│reglementări, │4 │- │
│normative, │ │ │
│instrucţiuni │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────────┘


    Recapitulaţie:
    I Partea teoretică 120 ore.
    Partea practică 240 ore.

    II Verificarea însuşirii cunoştinţelor 2 ore/candidat.


    ART. 26
    Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare "fochist clasa C" este următoarea:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Numărul │
│Tema │orelor │
│ │de │
│ │predare │
├──────────────────────┬──────┼────────┤
│ │Teorie│Practică│
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Noţiuni generale: - │ │ │
│noţiuni de căldură - │ │ │
│apa caldă şi aburul de│ │ │
│joasă presiune precum │ │ │
│şi proprietăţile lor -│4 │- │
│tehnologia │ │ │
│materialelor: │ │ │
│materiale folosite la │ │ │
│construcţia cazanelor,│ │ │
│tipuri de îmbinări │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Cazane de încălzire: │ │ │
│cazane de abur de │ │ │
│joasă presiune şi │ │ │
│cazane de apă caldă: -│ │ │
│date generale de │ │ │
│clasificare şi │ │ │
│condiţii privind │ │ │
│instalarea cazanelor -│ │ │
│descrierea │ │ │
│principalelor tipuri │ │ │
│constructive şi părţi │ │ │
│componente - │18 │8 │
│combustibili utilizaţi│ │ │
│- cazane electrice - │ │ │
│instalaţii de ardere, │ │ │
│instalaţii de │ │ │
│protecţie şi │ │ │
│automatizare - aparate│ │ │
│de măsurare şi control│ │ │
│- alimentarea cu apă, │ │ │
│conducte, armături, │ │ │
│dispozitive de │ │ │
│siguranţă │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Regimul chimic: - │ │ │
│instalaţii pentru │ │ │
│realizarea regimului │4 │1 │
│chimic - noţiuni │ │ │
│privind tratarea apei │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Exploatarea cazanelor │ │ │
│de abur de joasă │ │ │
│presiune şi a │ │ │
│cazanelor de apă caldă│ │ │
│în funcţie de │ │ │
│parametrii şi tipul │ │ │
│constructiv: - │ │ │
│pregătirea cazanelor │ │ │
│pentru punerea în │ │ │
│funcţiune, punerea în │ │ │
│funcţiune, │ │ │
│exploatarea, │ │ │
│supravegherea │ │ │
│permanentă de către │ │ │
│fochist, supravegherea│ │ │
│automatizată, oprirea │ │ │
│şi conservarea - │ │ │
│sisteme de │ │ │
│automatizare a │12 │11 │
│cazanelor: │ │ │
│traductoare, │ │ │
│convertoare, │ │ │
│programatoare │ │ │
│secvenţiale pentru │ │ │
│aprindere şi │ │ │
│supraveghere │ │ │
│arzătoare, │ │ │
│regulatoare, elemente │ │ │
│de execuţie, bucle de │ │ │
│reglare automată, │ │ │
│sisteme de protecţie, │ │ │
│sisteme de │ │ │
│semnalizare, │ │ │
│monitorizare şi │ │ │
│înregistrare automată │ │ │
│a parametrilor de │ │ │
│funcţionare │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Avarii la instalaţiile│ │ │
│de cazane: - avarii la│ │ │
│instalaţiile de ardere│ │ │
│- avarii la elementele│ │ │
│cazanului - avarii la │ │ │
│instalaţiile anexe - │ │ │
│măsuri pentru evitarea│ │ │
│şi eliminarea │10 │6 │
│avariilor - sisteme │ │ │
│automate de protecţie │ │ │
│- sisteme de │ │ │
│semnalizare preventivă│ │ │
│- intervenţia │ │ │
│sistemelor automate │ │ │
│pentru diminuarea │ │ │
│riscului de avarie │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Revizia periodică, │ │ │
│conservarea, repararea│6 │2 │
│şi verificarea tehnică│ │ │
│a cazanului │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Măsuri de prim ajutor │ │ │
│în caz de avarie/ │2 │2 │
│accident │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Legislaţie, │ │ │
│reglementări, │4 │- │
│normative, │ │ │
│instrucţiuni │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────────┘


    Recapitulaţie:
    I Partea teoretică: 60 ore.
    Partea practică: 30 ore.

    II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.


    ART. 27
    Fochiştii clasa D sunt fochiştii care deservesc şi supraveghează operativ în funcţionare cazanele de abur şi cazanele de apă fierbinte a căror funcţionare este în totalitate comandată de un sistem de calcul integrat (cazane conduse de calculator), conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1. Fochiştii clasa D sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupă de autorizare prevăzută în tabelul 3.

    ART. 28
    Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare "fochist clasa D" este următoarea:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Numărul │
│Tema │orelor │
│ │de │
│ │predare │
├──────────────────────┬──────┼────────┤
│ │Teorie│Practică│
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Noţiuni generale: - │ │ │
│noţiuni despre căldură│ │ │
│- aburul şi │ │ │
│proprietăţile sale - │ │ │
│tehnologia │8 │- │
│materialelor: │ │ │
│materiale folosite la │ │ │
│construirea cazanelor,│ │ │
│tipuri de îmbinări │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Cazane de abur şi de │ │ │
│apă fierbinte: - date │ │ │
│generale - │ │ │
│clasificarea cazanelor│16 │- │
│- descrierea │ │ │
│principalelor tipuri │ │ │
│de cazane │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Părţi componente │ │ │
│principale ale │ │ │
│cazanelor: - │ │ │
│instalaţii pentru │ │ │
│prepararea şi │ │ │
│depozitarea │ │ │
│combustibililor - │ │ │
│gospodăria de │ │ │
│combustibil - │ │ │
│instalaţii de ardere │ │ │
│şi focare - │ │ │
│suprafeţele de │ │ │
│încălzire şi │ │ │
│vaporizarea - │ │ │
│suprafeţele de │ │ │
│încălzire auxiliare - │66 │26 │
│construcţia metalică │ │ │
│de susţinere - │ │ │
│înzidirea şi izolaţia │ │ │
│termică - instalaţii │ │ │
│pentru evacuarea │ │ │
│zgurii şi a cenuşii - │ │ │
│instalaţii de │ │ │
│alimentare cu apă - │ │ │
│conducte, armături şi │ │ │
│dispozitive de │ │ │
│siguranţă - aparate de│ │ │
│măsurare şi control - │ │ │
│automatizarea │ │ │
│funcţionării cazanelor│ │ │
│- calculatoare de │ │ │
│proces │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Combustibili şi │ │ │
│arderea: - │ │ │
│clasificarea şi │ │ │
│proprietăţile │10 │- │
│combustibililor - │ │ │
│procesul de ardere a │ │ │
│combustibililor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Regimul chimic al │ │ │
│cazanelor de abur şi │ │ │
│de apă fierbinte: - │ │ │
│balanţa apă-abur │ │ │
│într-o instalaţie de │8 │8 │
│cazane - condiţii de │ │ │
│calitate a apei de │ │ │
│alimentare - noţiuni │ │ │
│de tratare a apei │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Exploatarea cazanelor:│ │ │
│- măsuri pregătitoare │ │ │
│înainte de punerea în │ │ │
│funcţiune - punerea în│ │ │
│funcţiune - │ │ │
│funcţionarea - │ │ │
│supravegherea în │20 │20 │
│timpul funcţionării - │ │ │
│oprirea din funcţiune │ │ │
│- organizarea │ │ │
│exploatării, evidenţa │ │ │
│primară, jurnalul de │ │ │
│tură │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Exploatarea economică │ │ │
│a cazanelor: - │ │ │
│pierderi de căldură în│ │ │
│funcţionare - │ │ │
│randament - indici │16 │8 │
│pentru controlul │ │ │
│exploatării economice │ │ │
│- funcţionarea în │ │ │
│regim automat │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Avarii la instalaţiile│ │ │
│de cazane: - avarii la│ │ │
│instalaţiile de ardere│ │ │
│- avarii la elementele│ │ │
│cazanului - avarii la │ │ │
│instalaţiile anexe - │ │ │
│măsuri pentru evitarea│ │ │
│şi eliminarea │ │ │
│avariilor - sisteme │20 │8 │
│automate de protecţie │ │ │
│- sisteme de │ │ │
│semnalizare preventivă│ │ │
│- intervenţia │ │ │
│sistemelor automate │ │ │
│pentru diminuarea │ │ │
│riscurilor de avarie -│ │ │
│avarii ale │ │ │
│interfeţelor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Curăţarea, revizia │ │ │
│tehnică curentă, │ │ │
│repararea şi │ │ │
│verificarea tehnică: -│ │ │
│curăţarea interioară │ │ │
│şi exterioară a │16 │8 │
│cazanului - revizia │ │ │
│tehnică curentă a │ │ │
│cazanului - condiţii │ │ │
│de recepţie: │ │ │
│verificarea tehnică │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Măsuri de prim ajutor │ │ │
│în caz de avarie/ │2 │2 │
│accident │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Legislaţie, │ │ │
│reglementări, │4 │- │
│normative, │ │ │
│instrucţiuni │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────────┘


    Recapitulaţie:
    I Partea teoretică: 186 ore.
    Partea practică: 80 ore.

    II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.


    ART. 29
    Fochiştii autorizaţi pentru o anumită clasă şi grupă conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice pot deservi cazane din celelalte clase şi grupe, conform tabelului de mai jos, fără a fi necesară extinderea autorizaţiei conform prevederilor art. 30 alin. (4).

┌───────────┬─────┬─────────────────────┐
│ │ │DOMENIUL DE │
│ │ │VALABILITATE │
│ ├─────┼─┬─┬────────┬────────┤
│ │CLASA│B│C│A │D │
│ │ ├─┼─┼─┬──┬───┼─┬──┬───┤
│ │GRUPA│-│-│I│II│III│I│II│III│
├───────────┼─┬───┼─┼─┼─┼──┼───┼─┼──┼───┤
│ │B│- │*│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼───┼─┼─┼─┼──┼───┼─┼──┼───┤
│ │C│- │-│*│ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼───┼─┼─┼─┼──┼───┼─┼──┼───┤
│ │A│I │*│*│*│ │ │ │ │ │
│ │ ├───┼─┼─┼─┼──┼───┼─┼──┼───┤
│AUTORIZAŢIA│ │II │*│*│*│* │ │ │ │ │
│DEŢINUTĂ │ ├───┼─┼─┼─┼──┼───┼─┼──┼───┤
│ │ │III│*│*│*│* │* │ │ │ │
│ ├─┼───┼─┼─┼─┼──┼───┼─┼──┼───┤
│ │D│I │*│*│*│* │* │*│ │ │
│ │ ├───┼─┼─┼─┼──┼───┼─┼──┼───┤
│ │ │II │*│*│*│* │* │*│* │ │
│ │ ├───┼─┼─┼─┼──┼───┼─┼──┼───┤
│ │ │III│*│*│*│* │* │*│* │* │
└───────────┴─┴───┴─┴─┴─┴──┴───┴─┴──┴───┘    ART. 30
    (1) Trecerea fochistului, în cadrul aceleaşi clase şi grupe pentru care este autorizat, de la deservirea unui tip de cazan la deservirea altui tip de cazan se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de minim 24 de ore, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, în condiţiile prevăzute la alin. (3).
    (2) Trecerea fochistului de la deservirea unui tip de cazan pentru care este autorizat la deservirea altui tip de cazan în cadrul aceleaşi clase, în situaţiile în care nu sunt stabilite grupe, se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de minim 24 de ore, organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, în condiţiile prevăzute la alin. (3).
    (3) Instruirea se finalizează cu susţinerea unui examen organizat de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice. Rezultatele examinării se consemnează într-un proces-verbal de examinare întocmit de către operatorul RSVTI, conform modelului din anexa 6.
    (4) Trecerea fochistului de la o grupă de autorizare la alta, în cadrul aceleiaşi clase, sau de la o clasă la alta, se face prin extinderea autorizaţiei. În acest scop fochistul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore, organizat de deţinătorul/utilizatorul cazanului, să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei.
    (5) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator.
    (6) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
    (7) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune la ISCIR următoarele:
    a) cererea de extindere a autorizaţiei;
    b) copia actului de identitate;
    c) autorizaţia în vigoare, din care să rezulte grupa şi clasa de autorizare actuală;
    d) adeverinţa de practică, conform modelului din anexa 2;
    e) adeverinţa de instruire teoretică, conform modelului din anexa 7;
    f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de fochist" sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;

    (8) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică.
    (9) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.
    (10) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Condiţii privind formarea profesională a laboranţilor operatori centrale termice
    ART. 31
    (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea şi supravegherea regimului chimic al cazanelor de abur, de apă caldă şi de apă fierbinte, precum şi pentru deservirea şi supravegherea instalaţiilor de tratare a apei în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice C 1, este denumită în continuare "laborant operator centrale termice".
    (2) Se admit la examenul de autorizare ca "laborant operator centrale termice" persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 32.

    ART. 32
    Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de "laborant operator centrale termice" este următoarea:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Numărul │
│Tema │orelor │
│ │de │
│ │predare │
├──────────────────────┬──────┼────────┤
│ │Teorie│Practică│
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Cazane de abur, de apă│ │ │
│caldă şi cazane de apă│ │ │
│fierbinte: - tipuri de│10 │- │
│cazane - elemente │ │ │
│constructive şi │ │ │
│funcţionale │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Noţiuni de chimie │ │ │
│analitică: - │ │ │
│generalităţi - metode │ │ │
│generale de analiză - │10 │- │
│dotarea laboratorului │ │ │
│cu sticlărie şi │ │ │
│reactivi chimici │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Noţiuni de chimia │ │ │
│apei: - apa şi │ │ │
│proprietăţile apei - │10 │- │
│efectele impurităţilor│ │ │
│la funcţionarea │ │ │
│instalaţiilor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Regimul chimic al │ │ │
│cazanelor: - │ │ │
│pregătirea şi │ │ │
│conservarea │ │ │
│suprafeţelor - │ │ │
│prelevarea probelor, │ │ │
│indicii chimici, │25 │- │
│semnificaţie, valori, │ │ │
│urmărire, │ │ │
│interpretare, │ │ │
│intervenţie, indici │ │ │
│chimici de avarie - │ │ │
│balanţa │ │ │
│"apă-abur-condensat" │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Metode de tratare a │25 │30 │
│apei │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Metode de analiză a │ │ │
│indicilor chimici din │20 │ │
│circuitul termic │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Instalaţii de tratarea│ │ │
│apei: - dedurizare - │ │ │
│dezalcalinizare - │40 │20 │
│demineralizare - │ │ │
│osmoză │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Legislaţie, │ │ │
│reglementări, │2 │- │
│normative, │ │ │
│instrucţiuni │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────────┘


    Recapitulaţie:
    I Partea teoretică: 142 de ore.
    Partea practică: 50 de ore.

    II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Condiţii privind formarea profesională a automatiştilor pentru supraveghere şi întreţinere cazane
    ART. 33
    (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru supravegherea şi întreţinerea operativă a instalaţiilor de ardere, a sistemelor de automatizare care echipează cazanele de abur, de apă caldă şi cazanele de apă fierbinte şi a echipamentelor termomecanice anexe din centralele termice conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1, este denumită "automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane".
    (2) Clasele de autorizare a automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane sunt prevăzute în tabelul 4.
    Tabelul 4

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Clasa de │Tipul sistemului de │
│autorizare │automatizare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│1 │sisteme de automatizare │
│ │electromecanice │
├────────────┼─────────────────────────┤
│2 │sisteme de automatizare │
│ │analogice │
├────────────┼─────────────────────────┤
│3 │sisteme de automatizare │
│ │digitale │
└────────────┴─────────────────────────┘    (3) Clasele de autorizare ale automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane, în funcţie de echipamentele care intră în dotarea centralei termice pe care o deserveşte sunt:
    a) Clasa 1: "automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane" din centrale termice echipate cu sisteme de automatizare electromecanice: programatoare electromecanice/scheme logice cu relee electrice, regulatoare electronice analogice/regulatoare pneumatice, elemente de execuţie mecanice/electrice/pneumatice, mecanice/electrice/electronice analogice;
    b) Clasa 2: "automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane" din centrale termice echipate cu sisteme de automatizare analogice: electronice analogice/automate programabile, regulatoare electronice analogice/digitale/regulatoare pneumatice, servomotoare electronice/electrice/pneumatice, electronice analogice/afişaje digitale;
    c) Clasa 3: "automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane" din centrale termice echipate cu sisteme de automatizare digitale: automate programabile/microprocesoare/calculator de proces, regulatoare digitale/electronice analogice, servomotoare electronice/acţionări cu convertizoare de frecvenţă/pneumatice, display/electronice analogice/afişaje digitale LCD.

    (4) Se admit la examenul de autorizare ca "automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane" persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 34.

    ART. 34
    Programa analitică a cursului de perfecţionare/specializare de "automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane" este următoarea:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Numărul │
│Tema │orelor │
│ │de │
│ │predare │
├──────────────────────┬──────┼────────┤
│ │Teorie│Practică│
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Noţiuni generale │ │ │
│referitoare la │ │ │
│echipamentele │ │ │
│tehnologice din │ │ │
│centralele termice │8 │- │
│echipate cu sisteme de│ │ │
│automatizare │ │ │
│electromecanice, │ │ │
│analogice şi digitale │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Unităţi de măsură: │ │ │
│sisteme de unităţi de │ │ │
│măsură şi transformări│ │ │
│ale unităţilor de │ │ │
│măsură: - noţiuni de │4 │- │
│căldură - aburul şi │ │ │
│proprietăţile sale - │ │ │
│noţiuni de teoria │ │ │
│arderii │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Cazane de abur şi apă │ │ │
│fierbinte: - date │ │ │
│generale - │ │ │
│clasificarea cazanelor│ │ │
│- descrierea │ │ │
│principalelor tipuri │8 │2 │
│de cazane dotate cu │ │ │
│sisteme de │ │ │
│automatizare │ │ │
│electromecanice, │ │ │
│analogice şi digitale │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Combustibili şi │ │ │
│arderea: - │ │ │
│clasificarea şi │ │ │
│proprietăţile │8 │- │
│combustibililor - │ │ │
│procesul de ardere al │ │ │
│combustibililor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Regimul chimic al │ │ │
│cazanelor de abur şi │ │ │
│apă fierbinte: - │ │ │
│noţiuni privind │ │ │
│balanţa apă-abur │4 │- │
│într-o instalaţie de │ │ │
│cazane - condiţii de │ │ │
│calitate a apei de │ │ │
│alimentare şi din │ │ │
│cazan │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Sisteme de │ │ │
│automatizare │ │ │
│electromecanice, │ │ │
│analogice şi digitale:│ │ │
│- prezentare generală │ │ │
│a criteriilor de │ │ │
│alegere a soluţiilor │ │ │
│de proiectare pentru │ │ │
│sistemelor de │20 │- │
│automatizare │ │ │
│electromecanice, │ │ │
│analogice şi digitale │ │ │
│- funcţiile de bază │ │ │
│ale sistemelor de │ │ │
│automatizare │ │ │
│electromecanice, │ │ │
│analogice şi digitale │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Bucle de reglare. │ │ │
│Structură şi condiţii │ │ │
│generale: - │ │ │
│perturbaţii-tip; │ │ │
│perturbaţii normale de│ │ │
│funcţionare - mărimi │ │ │
│caracteristice │ │ │
│proceselor controlate │ │ │
│de buclele de reglare │ │ │
│- bucle de reglare a │ │ │
│sarcinii cazanelor - │ │ │
│bucle de reglare a │ │ │
│alimentării cu apă a │ │ │
│cazanelor cu tambur │ │ │
│(bucla de nivel) - │20 │4 │
│bucle de nivel cu 1, 2│ │ │
│şi 3 semnale - bucle │ │ │
│de reglare a │ │ │
│alimentării cu apă a │ │ │
│cazanelor cu │ │ │
│străbatere forţată - │ │ │
│bucle de reglare a │ │ │
│supraîncălzirii │ │ │
│aburului - bucle de │ │ │
│reglare a depresiunii │ │ │
│în focar - bucle de │ │ │
│reglare specifice │ │ │
│cazanelor de apă │ │ │
│fierbinte şi cazanelor│ │ │
│de apă caldă │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Subsisteme de │ │ │
│protecţie automată: - │ │ │
│condiţii generale │ │ │
│pentru sistemele de │ │ │
│protecţie ale │ │ │
│cazanelor - │ │ │
│subsistemul de │ │ │
│protecţie aferent │ │ │
│procesului de │ │ │
│alimentare cu apă a │ │ │
│cazanelor cu tambur - │ │ │
│subsistemul de │ │ │
│protecţie aferent │ │ │
│procesului de │ │ │
│alimentare cu apă a │ │ │
│cazanelor cu │ │ │
│străbatere forţată - │ │ │
│subsistemul de │ │ │
│protecţie aferent │ │ │
│procesului de │ │ │
│vaporizare - │ │ │
│subsistemul de │ │ │
│protecţie aferent │ │ │
│procesului de │ │ │
│supraîncălzire abur - │ │ │
│subsistemul de │20 │10 │
│protecţie aferent │ │ │
│procesului de evacuare│ │ │
│a gazelor de ardere - │ │ │
│subsistemul de │ │ │
│protecţie aferent │ │ │
│procesului de ardere -│ │ │
│condiţii pentru │ │ │
│subsistemul de │ │ │
│protecţie la │ │ │
│instalaţii de ardere │ │ │
│cu combustibil gazos -│ │ │
│condiţii pentru │ │ │
│subsistemul de │ │ │
│protecţie la │ │ │
│instalaţii de ardere │ │ │
│cu combustibil lichid │ │ │
│- condiţii pentru │ │ │
│aprinderea în │ │ │
│siguranţă a │ │ │
│arzătoarelor - │ │ │
│subsistemul de │ │ │
│semnalizare - condiţii│ │ │
│generale - condiţii │ │ │
│pentru realizarea │ │ │
│circuitelor de │ │ │
│semnalizare │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Nivelul de dotare al │ │ │
│centralelor termice cu│ │ │
│sisteme de │ │ │
│automatizare │ │ │
│electromecanice, │ │ │
│analogice şi digitale:│ │ │
│- dotări obligatorii -│ │ │
│condiţii şi dotări │ │ │
│speciale pentru │ │ │
│sistemele de │8 │- │
│automatizare │ │ │
│electromecanice, │ │ │
│analogice şi digitale │ │ │
│ale cazanelor şi │ │ │
│echipamentele │ │ │
│tehnologice anexe din │ │ │
│centralele termice │ │ │
│fără supraveghere │ │ │
│permanentă │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Cerinţe pentru │ │ │
│componentele │ │ │
│sistemelor de │ │ │
│automatizare │ │ │
│electromecanice, │ │ │
│analogice şi digitale │ │ │
│din centralele │ │ │
│termice: - componente │ │ │
│pentru culegerea │ │ │
│informaţiilor din │ │ │
│procesul tehnologic - │ │ │
│componente pentru │ │ │
│transmisia │ │ │
│informaţiilor în │ │ │
│sistemul de │ │ │
│automatizare - │8 │8 │
│componente pentru │ │ │
│prelucrarea datelor │ │ │
│din sistemele de │ │ │
│automatizare │ │ │
│electromecanice, │ │ │
│analogice şi digitale;│ │ │
│prelucrarea semnalelor│ │ │
│- elemente/organe de │ │ │
│execuţie în sistemele │ │ │
│de automatizări │ │ │
│electromecanice, │ │ │
│analogice şi digitale │ │ │
│din centrale termice -│ │ │
│panouri şi pupitre de │ │ │
│comandă │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Punerea în funcţiune a│ │ │
│sistemelor de │ │ │
│automatizare │ │ │
│electromecanice, │ │ │
│analogice şi digitale:│ │ │
│- verificări │ │ │
│preliminare punerii în│ │ │
│funcţiune - │ │ │
│configurarea şi │ │ │
│setarea parametrilor │ │ │
│interni ai │ │ │
│controlerelor/ │ │ │
│regulatoarelor - │ │ │
│moduri de reglare │ │ │
│recomandate pentru │ │ │
│diferiţi parametri ai │ │ │
│fluxurilor tehnologice│ │ │
│ale cazanelor şi │ │ │
│echipamentelor anexe │ │ │
│din centrala termică -│ │ │
│verificarea şi setarea│10 │8 │
│controlerelor │ │ │
│electromecanice, │ │ │
│analogice şi digitale │ │ │
│- verificarea şi │ │ │
│setarea alarmelor/ │ │ │
│semnalizărilor - │ │ │
│verificarea şi setarea│ │ │
│parametrilor de │ │ │
│funcţionare de la │ │ │
│staţiile de control - │ │ │
│programarea │ │ │
│controlerelor - │ │ │
│verificarea şi punerea│ │ │
│în funcţiune a │ │ │
│înregistratoarelor - │ │ │
│verificarea şi punerea│ │ │
│în funcţiune a │ │ │
│aparatelor indicatoare│ │ │
│precum şi funcţionarea│ │ │
│protecţiilor la cald │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Exploatarea/ │ │ │
│întreţinerea curentă a│ │ │
│sistemelor de │ │ │
│automatizare │ │ │
│electromecanice, │ │ │
│analogice şi digitale:│16 │16 │
│- atribuţiile │ │ │
│personalului de │ │ │
│deservire - │ │ │
│supravegherea în │ │ │
│funcţionare; │ │ │
│telesemnalizarea │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Verificări periodice │ │ │
│ale sistemului de │ │ │
│automatizare │ │ │
│electromecanice, │ │ │
│analogice şi digitale:│ │ │
│- verificări efectuate│ │ │
│de personalul de │ │ │
│exploatare/ │ │ │
│supraveghere şi │ │ │
│întreţinere - │ │ │
│verificări efectuate │ │ │
│de agenţi economici │ │ │
│autorizaţi la sisteme │ │ │
│de automatizare │10 │8 │
│electromecanice, │ │ │
│analogice şi digitale │ │ │
│- verificări efectuate│ │ │
│de către ISCIR - │ │ │
│verificarea │ │ │
│funcţionării │ │ │
│sistemelor de │ │ │
│automatizare │ │ │
│electromecanice, │ │ │
│analogice şi digitale │ │ │
│din centralele termice│ │ │
│fără supraveghere │ │ │
│permanentă │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Avarii la instalaţii │ │ │
│de cazane şi rolul │ │ │
│sistemelor de │ │ │
│automatizare │4 │- │
│electromecanice, │ │ │
│analogice şi digitale │ │ │
│în prevenirea şi │ │ │
│evitarea lor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Legislaţie, │ │ │
│reglementări, │4 │- │
│normative, │ │ │
│instrucţiuni │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────────┘


    Recapitulaţie:
    I Partea teoretică 152 ore.
    Partea practică 56 ore.

    II Verificarea cunoştinţelor 2 ore/candidat.


    ART. 35
    (1) Trecerea automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane de la o clasă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. În acest scop automatistul pentru supraveghere şi întreţinere cazane trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore, organizat de deţinător/utilizator, să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei.
    (2) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator.
    (3) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
    (4) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune la ISCIR următoarele:
    a) cererea de extindere a autorizaţiei;
    b) copia actului de identitate;
    c) autorizaţia în vigoare, din care să rezulte clasa de autorizare actuală;
    d) adeverinţa de practică, conform modelului din anexa 2;
    e) adeverinţa de instruire teoretică, conform modelului din anexa 7;
    f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane" sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;

    (5) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică.
    (6) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.
    (7) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Condiţii privind formarea profesională a operatorilor umplere recipiente GPL (gaz petrolier lichefiat)
    ART. 36
    (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de distribuţie GPL la autovehicule, conform prevederilor prescripţiei tehnice C 8, este denumită în continuare "operator umplere recipiente GPL".
    (2) Se admit la examenul de autorizare ca "operator umplere recipiente GPL" persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 37.

    ART. 37
    Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare "operator umplere recipiente GPL" este următoarea:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Numărul │
│Tema │orelor │
│ │de │
│ │predare │
├──────────────────────┬──────┼────────┤
│ │Teorie│Practică│
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Noţiuni generale │ │ │
│despre instalaţii GPL:│ │ │
│- clasificare, părţi │4 │2 │
│componente, mod de │ │ │
│funcţionare │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Noţiuni generale │ │ │
│despre GPL: - │ │ │
│proprietăţi │2 │- │
│fizico-chimice ale GPL│ │ │
│- risc de incendiu şi │ │ │
│explozie la GPL │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Instalaţii GPL: - │ │ │
│recipiente sub │ │ │
│presiune; armături; │ │ │
│dispozitive de │4 │4 │
│siguranţă; conducte; │ │ │
│furtunuri; aparate de │ │ │
│măsurare şi control │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Exploatarea în │ │ │
│siguranţă a │4 │4 │
│instalaţiilor de GPL │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Umplerea din cisternă │ │ │
│cu GPL a recipientelor│ │ │
│sub presiune din │ │ │
│componenţa │4 │2 │
│instalaţiilor GPL: - │ │ │
│măsuri de siguranţă │ │ │
│privind prevenirea şi │ │ │
│stingerea incendiilor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Distribuţia GPL la │ │ │
│autovehicule, mod de │4 │2 │
│operare │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Avarii, accidente şi │ │ │
│incendii la │ │ │
│transportul, stocarea │ │ │
│şi distribuţia GPL la │4 │2 │
│autovehicule: - mod de│ │ │
│acţiune în caz de │ │ │
│avarie/accident/ │ │ │
│incendiu │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Legislaţie, │ │ │
│reglementări, │4 │- │
│normative, │ │ │
│instrucţiuni │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────────┘


    Recapitulaţie:
    I Partea teoretică: 30 ore.
    Partea practică: 16 ore.

    II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Condiţii privind formarea profesională a îmbuteliatorilor fluide sub presiune
    ART. 38
    (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru efectuarea operaţiilor de triere, umplere şi verificare după umplere a buteliilor pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, conform prevederilor prescripţiilor tehnice C 3 şi C 5, este denumită în continuare "îmbuteliator fluide sub presiune".
    (2) Autorizarea îmbuteliatorului fluide sub presiune se face, în funcţie de tipul de instalaţie deservit, conform grupelor de mai jos:
    a) Grupa A - butelii cu capacitate până la 26 litri pentru GPL;
    b) Grupa B - butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.

    (3) Se admit la examenul de autorizare ca "îmbuteliator fluide sub presiune" persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 39.
    (4) Trecerea îmbuteliatorului fluide sub presiune de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. În acest scop îmbuteliatorul fluide sub presiune trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore, organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei, să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei.
    (5) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator.
    (6) Instruirea se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
    (7) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune la ISCIR următoarele:
    a) cererea de extindere a autorizaţiei;
    b) copia actului de identitate;
    c) autorizaţia în vigoare, din care să rezulte grupa de autorizare actuală;
    d) adeverinţa de practică, conform modelului din anexa 2;
    e) adeverinţa de instruire teoretică, conform modelului din anexa 7;
    f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de îmbuteliator fluide sub presiune" sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;

    (8) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică.
    (9) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.
    (10) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia.

    ART. 39
    Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de "îmbuteliator fluide sub presiune" este următoarea şi se adaptează corespunzător grupei pentru care se solicită autorizarea:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Numărul │
│Tema │orelor │
│ │de │
│ │predare │
├──────────────────────┬──────┼────────┤
│ │Teorie│Practică│
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Noţiuni generale: - │ │ │
│proprietăţi │ │ │
│fizico-chimice ale │2 │- │
│gazelor - riscuri ce │ │ │
│pot apare la │ │ │
│utilizarea gazelor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Gaze comprimate: │8 │- │
│definiţie, proprietăţi│ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Gaze lichefiate. GPL: │8 │- │
│definiţie, proprietăţi│ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Gaze dizolvate sub │ │ │
│presiune: definiţie, │8 │- │
│proprietăţi │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Butelii: - │ │ │
│construcţie, marcaje, │8 │8 │
│exploatare - reparare │ │ │
│şi verificare │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Avarii, accidente şi │ │ │
│incendii în staţia de │ │ │
│umplere, la repararea,│ │ │
│umplerea, manipularea │ │ │
│şi distribuirea │ │ │
│buteliilor: - cauze │ │ │
│posibile ale │ │ │
│avariilor, │4 │4 │
│accidentelor şi │ │ │
│incendiilor - măsuri │ │ │
│pentru evitarea şi │ │ │
│prevenirea avariilor, │ │ │
│accidentelor şi │ │ │
│incendiilor - mod de │ │ │
│acţiune în caz de │ │ │
│incendiu │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Instalaţii de umplere │ │ │
│a buteliilor: - │ │ │
│elemente componente - │ │ │
│mod de funcţionare - │8 │8 │
│exploatare, │ │ │
│întreţinere, │ │ │
│verificări │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Umplerea buteliilor: -│ │ │
│pentru gaze │ │ │
│comprimate, lichefiate│ │ │
│şi dizolvate sub │ │ │
│presiune - stingătoare│14 │8 │
│de incendiu şi pentru │ │ │
│aparatele de respirat │ │ │
│individual - pentru │ │ │
│GPL │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Operarea în siguranţă │ │ │
│a instalaţiei de │ │ │
│umplere: - manevre şi │8 │4 │
│manipulări - │ │ │
│întreţinere şi │ │ │
│exploatare │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Legislaţie, │ │ │
│reglementări, │4 │- │
│normative, │ │ │
│instrucţiuni │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────────┘


    Recapitulaţie:
    I Partea teoretică: 72 ore.
    Partea practică: 32 ore.

    II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.


    SECŢIUNEA a 6-a
    Condiţii privind formarea profesională a macaragiilor
    ART. 40
    (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru manevrarea macaralelor (cu excepţia celor cu sarcina până la 1 tf inclusiv şi a celor cu acţionare manuală indiferent de sarcină) conform prevederilor prescripţiei tehnice R 1, este denumită în continuare "macaragiu".
    (2) În funcţie de complexitatea manevrării şi gradul de pericol pe care îl prezintă în exploatare macaralele, macaragiul este autorizat pentru una din următoarele grupe şi tipuri de macarale prezentate în tabelul 5:
    Tabelul 5

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Grupa│Tipuri de macarale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Macarale deplasabile pe căi fără│
│A │şină de rulare şi cele montate │
│ │pe vagoane de cale ferată │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Macarale deplasabile pe căi cu │
│ │şină de rulare având braţ şi │
│B │platformă rotitoare (macarale │
│ │turn, macarale portic şi │
│ │similare) şi macarale Derrick │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Macarale deplasabile pe căi cu │
│ │şine de rulare (poduri rulante, │
│ │macarale portal şi semiportal, │
│C │grinzi rulante suspendate, │
│ │transbordoare, macarale de │
│ │turnare, şarjare, stripaj, │
│ │forjare şi similare) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Macarale de tip special, care nu│
│D │se includ în grupele anterioare │
│ │(macarale pe cablu, macarale │
│ │foarfece şi similare │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Macarale cu comandă de la sol cu│
│E │butoane şi/sau manete, prin │
│ │comandă radio sau prin comandă │
│ │în infraroşu │
└─────┴────────────────────────────────┘    (3) Se admit la examenul de autorizare ca "macaragiu" grupa A, B, C şi D persoanele fizice care au urmat un curs de calificare, conform programei analitice prezentate la art. 41.
    (4) Se admit la examenul de autorizare ca "macaragiu" grupa E (maşinist pod rulant) persoanele fizice care au urmat un curs de calificare, conform programei analitice prezentate la art. 42.

    ART. 41
    Programa analitică pentru cursul de calificare de "macaragiu" este următoarea:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Numărul │
│Tema │orelor │
│ │de │
│ │predare │
├──────────────────────┬──────┼────────┤
│ │Teorie│Practică│
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Clasificarea │ │ │
│macaralelor: - tipuri │ │ │
│de macarale - │ │ │
│antrenarea │20 │10 │
│macaralelor: │ │ │
│echipamente de forţă; │ │ │
│tipuri de acţionări │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Componente de │ │ │
│securitate şi alte │ │ │
│componente necesare │ │ │
│pentru asigurarea │ │ │
│siguranţei în │ │ │
│exploatare: - │ │ │
│limitatoare de sfârşit│ │ │
│de cursă - limitatoare│ │ │
│de sarcină şi │ │ │
│limitatoare de moment │ │ │
│al sarcinii - supape │ │ │
│de siguranţă, de │ │ │
│blocare, de reglare a │ │ │
│vitezei - │32 │40 │
│paracăzătoare şi │ │ │
│limitatoare de viteză │ │ │
│- anemometre - │ │ │
│dispozitive de blocare│ │ │
│şi de evitare a │ │ │
│mersului oblic - │ │ │
│tampoane, opritori, │ │ │
│siguranţe la cârlig - │ │ │
│piese de reazem, │ │ │
│curăţitoare de şină - │ │ │
│contacte electrice de │ │ │
│siguranţă - │ │ │
│întreruptor de │ │ │
│securitate │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Dispozitive de │ │ │
│frânare: - tipuri │ │ │
│existente, descriere, │20 │20 │
│rol, mod de │ │ │
│funcţionare, reglare │ │ │
│şi verificare │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Cabluri şi lanţuri: - │ │ │
│materiale, │ │ │
│construcţie, mod de │12 │24 │
│fixare, uzură permisă,│ │ │
│întreţinere │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Dispozitive de │12 │24 │
│prindere a sarcinilor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Obligaţiile │24 │- │
│macaragiului │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Semnalizarea │8 │12 │
│comenzilor la macarale│ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Manevrarea şi │ │ │
│exploatarea │ │ │
│macaralelor: - manevre│ │ │
│permise şi interzise, │ │ │
│cauzele │ │ │
│deranjamentelor - │60 │260 │
│legarea sarcinilor - │ │ │
│organizarea │ │ │
│exploatării, cartea │ │ │
│macaralei, registrul │ │ │
│de evidenţă a │ │ │
│supravegherii │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Întreţinerea, revizia,│ │ │
│repararea şi │ │ │
│verificarea tehnică: -│ │ │
│întreţinerea şi │ │ │
│revizia - repararea - │ │ │
│verificarea tehnică, │20 │90 │
│autorizarea │ │ │
│funcţionării, │ │ │
│încercări statice şi │ │ │
│dinamice, verificări │ │ │
│tehnice periodice la │ │ │
│scadenţă │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Avarii şi accidente: -│ │ │
│cauzele avariilor şi │ │ │
│accidentelor - măsuri │20 │- │
│pentru prevenirea │ │ │
│avariilor şi │ │ │
│accidentelor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Măsuri de prim ajutor │ │ │
│în caz de avarie/ │8 │- │
│accident │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Legislaţie, │ │ │
│reglementări, │4 │- │
│normative, │ │ │
│instrucţiuni │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────────┘


    Recapitulaţie:
    I Partea teoretică 240 ore.
    Partea practică 480 ore.

    II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.


    ART. 42
    Programa analitică pentru cursul de calificare de "maşinist pod rulant" este următoarea:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Numărul │
│Tema │orelor │
│ │de │
│ │predare │
├──────────────────────┬──────┼────────┤
│ │Teorie│Practică│
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Clasificarea podurilor│ │ │
│rulante: - tipuri de │ │ │
│poduri rulante - │ │ │
│antrenarea podurilor │8 │8 │
│rulante: echipamente │ │ │
│de forţă; tipuri de │ │ │
│acţionări │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Componente de │ │ │
│securitate şi alte │ │ │
│componente necesare │ │ │
│pentru asigurarea │ │ │
│siguranţei în │ │ │
│exploatare: - │ │ │
│limitatoare de sfârşit│ │ │
│de cursă, - │ │ │
│limitatoare de sarcină│ │ │
│- paracăzătoare şi │ │ │
│limitatoare de viteză │ │ │
│- anemometre - │18 │36 │
│dispozitive de blocare│ │ │
│şi de evitare a │ │ │
│mersului oblic - │ │ │
│tampoane, opritori, │ │ │
│siguranţe la cârlig - │ │ │
│piese de reazem, │ │ │
│curăţitoare de şină - │ │ │
│contacte electrice de │ │ │
│siguranţă - │ │ │
│întreruptor de │ │ │
│securitate │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Dispozitive de │ │ │
│frânare: - tipuri │ │ │
│existente, descriere, │8 │16 │
│rol, mod de │ │ │
│funcţionare, reglare │ │ │
│şi verificare │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Cabluri şi lanţuri: - │ │ │
│materiale, │ │ │
│construcţie, mod de │8 │12 │
│fixare, uzură permisă,│ │ │
│întreţinere │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Dispozitive de │8 │12 │
│prindere a sarcinilor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Obligaţiile │ │ │
│personalului de │12 │- │
│deservire │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Semnalizarea │6 │12 │
│comenzilor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Manevrarea şi │ │ │
│exploatarea podurilor │ │ │
│rulante: - manevre │ │ │
│permise şi interzise, │ │ │
│cauzele │ │ │
│deranjamentelor - │20 │120 │
│legarea sarcinilor - │ │ │
│organizarea │ │ │
│exploatării, cartea │ │ │
│macaralei, registrul │ │ │
│de evidenţă a │ │ │
│supravegherii │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Întreţinerea, revizia,│ │ │
│repararea şi │ │ │
│verificarea tehnică: -│ │ │
│întreţinerea şi │ │ │
│revizia - repararea - │ │ │
│verificarea tehnică, │12 │24 │
│autorizarea │ │ │
│funcţionării, │ │ │
│încercări statice şi │ │ │
│dinamice, verificări │ │ │
│tehnice periodice la │ │ │
│scadenţă │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Avarii şi accidente: -│ │ │
│cauzele avariilor şi │ │ │
│accidentelor - măsuri │8 │- │
│pentru prevenirea │ │ │
│avariilor şi │ │ │
│accidentelor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Măsuri de prim ajutor │ │ │
│în caz de avarie/ │8 │- │
│accident │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Legislaţie, │ │ │
│reglementări, │4 │- │
│normative, │ │ │
│instrucţiuni │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────────┘


    Recapitulaţie:
    I Partea teoretică 120 ore.
    Partea practică 240 ore.

    II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.


    ART. 43
    (1) Trecerea macaragiului, în cadrul aceleaşi grupe pentru care a fost autorizat, de la manevrarea unui tip de macara la manevrarea altui tip de macara, se face în urma unui program specific de instruire teoretică şi practică, organizat de operatorul RSVTI, de minim 16 ore pe noul tip de macara şi a examinării acestuia de către o comisie internă din care face parte operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
    (2) Trecerea macaragiului de la o grupă de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. În acest scop macaragiul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 24 de ore şi de instruire practică de minim 40 de ore organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei, să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei.
    (3) Programa analitică este întocmită de deţinător/utilizator.
    (4) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
    (5) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune la ISCIR următoarele:
    a) cererea de extindere a autorizaţiei;
    b) copia actului de identitate;
    c) autorizaţia în vigoare, din care să rezulte grupa de autorizare actuală;
    d) adeverinţa de practică, conform modelului din anexa 2;
    e) adeverinţa de instruire teoretică, conform modelului din anexa 7;
    f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea activităţii de macaragiu" sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;

    (6) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică.
    (7) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.
    (8) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia.
    (9) Este interzisă extinderea autorizaţiei de macaragiu de la grupa E la grupele A, B, C şi D.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Condiţii privind formarea profesională a stivuitoriştilor
    ART. 44
    (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru a deservi stivuitoare (cu excepţia celor cu acţionare manuală) conform prevederilor prescripţiei tehnice R 1, este denumită în continuare "stivuitorist".
    (2) Se admit la examenul de autorizare ca "stivuitorist" persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 45.

    ART. 45
    Programa cursului de perfecţionare/specializare de "stivuitorist" este următoarea:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Numărul │
│Tema │orelor │
│ │de │
│ │predare │
├──────────────────────┬──────┼────────┤
│ │Teorie│Practică│
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Clasificarea │ │ │
│stivuitoarelor: - │ │ │
│tipuri de stivuitoare │ │ │
│- antrenarea │8 │4 │
│stivuitoarelor: │ │ │
│echipamentul de forţă │ │ │
│electrică sau │ │ │
│hidraulică │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Componente de │ │ │
│securitate la │ │ │
│stivuitoare: - │ │ │
│limitatoare de sfârşit│ │ │
│de cursă - limitatoare│ │ │
│de sarcină - │ │ │
│limitatoare de viteză │ │ │
│- paracăzătoare - │ │ │
│supape de reglare a │8 │8 │
│vitezei şi supape de │ │ │
│blocare - supape de │ │ │
│siguranţă - │ │ │
│întreruptor de │ │ │
│securitate - tampoane,│ │ │
│opritori - piese de │ │ │
│reazem, curăţitoare de│ │ │
│şină - contacte şi │ │ │
│siguranţe electrice │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Dispozitive de │ │ │
│frânare: - tipuri │ │ │
│existente, descriere, │2 │4 │
│rol, mod de │ │ │
│funcţionare, reglare │ │ │
│şi verificare │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Cabluri şi lanţuri: - │ │ │
│materiale, │ │ │
│construcţie, mod de │2 │2 │
│fixare, uzură permisă,│ │ │
│întreţinere │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Dispozitive de │2 │2 │
│manevrare a sarcinilor│ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Obligaţiile │4 │- │
│stivuitoristului │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Manevrarea şi │ │ │
│exploatarea │ │ │
│stivuitoarelor: - │ │ │
│manevre permise şi │ │ │
│interzise, cauzele │ │ │
│deranjamentelor - │10 │16 │
│organizarea │ │ │
│exploatării, cartea │ │ │
│stivuitorului, │ │ │
│registrul de evidenţă │ │ │
│a supravegherii │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Întreţinerea, revizia,│ │ │
│reparaţia şi │ │ │
│verificarea tehnică: -│ │ │
│întreţinerea, revizia │ │ │
│şi repararea │ │ │
│stivuitorului - │8 │8 │
│verificarea tehnică, │ │ │
│autorizarea │ │ │
│funcţionării, │ │ │
│încercări statice şi │ │ │
│dinamice, verificări │ │ │
│periodice la scadenţă │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Avarii şi accidente la│ │ │
│stivuitoare: - cauzele│ │ │
│avariilor şi │ │ │
│accidentelor - măsuri │4 │- │
│pentru evitarea şi │ │ │
│prevenirea avariilor │ │ │
│şi accidentelor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Măsuri de prim ajutor │ │ │
│în caz de avarie/ │4 │- │
│accident │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Legislaţie, │ │ │
│reglementări, │4 │- │
│normative, │ │ │
│instrucţiuni │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────────┘


    Recapitulaţie:
    I Partea teoretică 56 ore.
    Partea practică 44 ore.

    II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.


    SECŢIUNEA a 8-a
    Condiţii privind formarea profesională a liftierilor
    ART. 46
    (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR care manevrează şi/sau deserveşte ascensoare prevăzute cu însoţitor, indiferent de tipul şi destinaţia acestora, conform prevederilor prescripţiilor tehnice R 2 şi R 6, este denumită în continuare "liftier". Prin ascensor prevăzut cu însoţitor se înţelege ascensorul care are specificat acest lucru în documentaţia tehnică însoţitoare.
    (2) Se admit la examenul de autorizare ca "liftier" persoanele fizice care au urmat un program de perfecţionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 47.
    (3) Trecerea liftierului de la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei tehnice R 2 la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei tehnice R 6 şi invers se face prin extinderea autorizaţiei. În acest scop liftierul trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore, organizat de deţinătorul/utilizatorul ascensorului, să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei.
    (4) Programa analitică de pregătire este întocmită de deţinător/utilizator.
    (5) Instruirea se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
    (6) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune la ISCIR următoarele:
    a) cererea de extindere a autorizaţiei;
    b) copia actului de identitate;
    c) autorizaţia în vigoare;
    d) adeverinţa de practică, conform modelului din anexa 2;
    e) adeverinţa de instruire teoretică, conform modelului din anexa 7;
    f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de liftier" sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;

    (7) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică.
    (8) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.
    (9) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia.

    ART. 47
    Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de "liftier" este următoarea:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Numărul │
│Tema │orelor │
│ │de │
│ │predare │
├──────────────────────┬──────┼────────┤
│ │Teorie│Practică│
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Noţiuni generale: - │ │ │
│curent electric; surse│ │ │
│de curent folosite - │ │ │
│protecţia prin legare │2 │- │
│electrică la pământ - │ │ │
│siguranţe, contacte, │ │ │
│electromagneţi, relee,│ │ │
│automate de protecţie │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Clasificarea │ │ │
│ascensoarelor şi │ │ │
│descrierea tipurilor │ │ │
│uzuale: - clasificarea│ │ │
│după destinaţie, mod │ │ │
│de deservire, │ │ │
│acţionare, amplasare, │ │ │
│construcţie puţ, │ │ │
│viteze - descrierea │ │ │
│ansamblurilor părţii │12 │4 │
│mecanice: puţ, cabină,│ │ │
│cabluri, glisiere, │ │ │
│uşi, cameră troliu, │ │ │
│troliu - descrierea │ │ │
│ansamblurilor părţii │ │ │
│electrice: instalaţie │ │ │
│electrică, sistemele │ │ │
│de comandă şi │ │ │
│acţionare, panou de │ │ │
│comandă şi iluminat │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Componentele de │ │ │
│securitate şi alte │ │ │
│componente necesare │ │ │
│pentru asigurarea │ │ │
│siguranţei în │ │ │
│exploatare: - │ │ │
│dispozitive de │ │ │
│prindere pe glisiere │ │ │
│(paracăzătoare) - │ │ │
│limitatorul de viteză │8 │4 │
│- limitatoare de │ │ │
│sfârşit de cursă - │ │ │
│contacte electrice de │ │ │
│siguranţă - broaşte cu│ │ │
│blocaje │ │ │
│electromecanice - │ │ │
│frâne cu │ │ │
│electromagneţi sau │ │ │
│servomotor - tampoane │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Manevrarea şi │ │ │
│exploatarea │ │ │
│ascensoarelor: - │ │ │
│verificarea tehnică a │ │ │
│ascensoarelor: │ │ │
│verificarea tehnică │ │ │
│periodică şi după │ │ │
│reparare şi încercări │ │ │
│în sarcină - │ │ │
│autorizarea │ │ │
│funcţionării, cartea │ │ │
│ascensorului - │ │ │
│registrul de │ │ │
│supraveghere şi │8 │12 │
│instrucţiuni de │ │ │
│exploatare - regim de │ │ │
│lucru - întreţinerea, │ │ │
│revizia tehnică şi │ │ │
│repararea │ │ │
│ascensoarelor - │ │ │
│analiza cauzelor care │ │ │
│determină deranjamente│ │ │
│frecvente la │ │ │
│ascensoare şi măsuri │ │ │
│care se impun - modul │ │ │
│de executare a │ │ │
│comenzilor; comenzi │ │ │
│interzise │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Responsabilităţile │4 │- │
│liftierului │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Avarii şi accidente la│ │ │
│ascensoare: - cauzele │ │ │
│avariilor şi │ │ │
│accidentelor - măsuri │2 │- │
│pentru prevenirea │ │ │
│avariilor şi │ │ │
│accidentelor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Legislaţie, │ │ │
│reglementări, │4 │- │
│normative, │ │ │
│instrucţiuni │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────────┘


    Recapitulaţie:
    I Partea teoretică: 40 de ore.
    Partea practică: 20 de ore.

    II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.


    SECŢIUNEA a 9-a
    Condiţii privind formarea profesională a mecanicilor trolişti
    ART. 48
    (1) Persoana fizică autorizată de către ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale, conform prevederilor prescripţiei tehnice R 7, este denumită în continuare "mecanic trolist".
    (2) Se admit la examenul de autorizare ca "mecanic trolist" persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare de mecanic trolist, conform programei analitice prezentate la art. 49.

    ART. 49
    Programa analitică pentru cursul de perfecţionare/specializare de "mecanic trolist" este următoarea:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Numărul │
│Tema │orelor │
│ │de │
│ │predare │
├──────────────────────┬──────┼────────┤
│ │Teorie│Practică│
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Descrierea şi │ │ │
│clasificarea │ │ │
│instalaţiilor de │ │ │
│transport pe cablu │15 │4 │
│pentru persoane şi/sau│ │ │
│materiale şi a │ │ │
│mecanismelor de │ │ │
│antrenare │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Descrierea │ │ │
│mecanismelor uzuale │ │ │
│inclusiv a │10 │8 │
│instalaţiile │ │ │
│hidraulice pentru │ │ │
│antrenare şi frânare │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Echipamentul electric │ │ │
│şi de automatizare a │ │ │
│instalaţiilor de │5 │5 │
│transport pe cablu │ │ │
│pentru persoane şi/sau│ │ │
│materiale │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Dispozitive de │ │ │
│securitate la │ │ │
│instalaţiilor de │15 │8 │
│transport pe cablu │ │ │
│pentru persoane şi/sau│ │ │
│materiale │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Dispozitive de frânare│5 │6 │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Cabluri: materiale, │ │ │
│construcţie, modul de │ │ │
│îmbinare, uzura │2 │6 │
│permisă, metode de │ │ │
│verificare şi │ │ │
│întreţinere │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Dispozitive de fixare │5 │8 │
│şi suspendare │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Manevrarea şi │ │ │
│exploatarea │ │ │
│mecanismelor de │ │ │
│antrenare a │ │ │
│instalaţiilor de │ │ │
│transport pe cablu │ │ │
│pentru persoane şi/sau│ │ │
│materiale: - punerea │15 │30 │
│în funcţiune - manevre│ │ │
│permise şi interzise -│ │ │
│organizarea │ │ │
│exploatării, registrul│ │ │
│de supraveghere a │ │ │
│instalaţiei - cauzele │ │ │
│deranjamentelor şi │ │ │
│înlăturarea acestora │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Întreţinerea, revizia,│ │ │
│repararea şi │ │ │
│verificarea tehnică a │ │ │
│instalaţiilor de │ │ │
│transport pe cablu │ │ │
│pentru persoane şi/sau│ │ │
│materiale: - │ │ │
│întreţinerea, revizia,│10 │10 │
│repararea - │ │ │
│verificarea tehnică, │ │ │
│autorizarea │ │ │
│funcţionării - │ │ │
│încercări statice şi │ │ │
│dinamice - verificări │ │ │
│tehnice periodice │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Exerciţii de │2 │8 │
│semnalizare a comenzii│ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Obligaţiile şi │ │ │
│responsabilităţile │5 │4 │
│mecanicului trolist │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Avarii şi accidente la│ │ │
│instalaţiile de │ │ │
│transport pe cablu │ │ │
│pentru persoane şi/sau│ │ │
│materiale: - cauzele │2 │8 │
│avariilor şi │ │ │
│accidentelor - măsuri │ │ │
│pentru prevenirea │ │ │
│avariilor şi │ │ │
│accidentelor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Legislaţie, │ │ │
│reglementări, │4 │- │
│normative, │ │ │
│instrucţiuni │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────────┘


    Recapitulaţie:
    I Partea teoretică: 95 ore.
    Partea practică: 105 ore.

    II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.


    ART. 50
    (1) Trecerea mecanicului-trolist de la deservirea unui tip de instalaţie pentru care este autorizat la deservirea altui tip de instalaţie se face prin extinderea autorizaţiei. În acest scop mecanicul trolist trebuie să participe la un program specific de instruire teoretică de minim 16 ore şi de instruire practică de minim 32 de ore organizat de deţinătorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului, să susţină şi să promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei.
    (2) Programa analitică este întocmită de deţinător/utilizator.
    (3) Instruirile se finalizează cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoretică şi practică către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului.
    (4) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune la ISCIR următoarele:
    a) cererea de extindere a autorizaţiei;
    b) copia actului de identitate;
    c) autorizaţia în vigoare, din care să rezulte tipul de instalaţie/echipament deservit;
    d) adeverinţa de practică pe noul tip de instalaţie/echipament, conform modelului din anexa 2;
    e) adeverinţa de instruire teoretică, conform modelului din anexa 7;
    f) fişa de aptitudini de medica muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea activităţii de mecanic trolist" sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;

    (5) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectuează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constă într-o probă teoretică şi una practică.
    (6) Rezultatele examenului se consemnează de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.
    (7) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia.

    CAP. IV
    PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIILOR ELIBERATE PERSONALULUI DE DESERVIRE
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    ART. 51
    Personalul de deservire autorizat prevăzut la art. 2, tabelul 1, trebuie instruit periodic şi examinat în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Instruirea şi examinarea anuală în perioada de valabilitate a talonului
    ART. 52
    (1) În perioada de valabilitate a talonului, personalul de deservire trebuie instruit şi examinat anual, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale.
    (2) Instruirile se desfăşoară sub îndrumarea operatorului RSVTI care are obligaţia de a întocmi procesul-verbal de instruire.

    ART. 53
    (1) Examinarea se efectuează de către o comisie internă a deţinătorului/utilizatorului din care face parte în mod obligatoriu şi operatorul RSVTI.
    (2) Examinarea constă dintr-o probă teoretică şi o probă practică. Pentru a fi declarată "admis" persoana examinată trebuie să promoveze atât proba teoretică cât şi proba practică.
    (3) Rezultatele examinării se consemnează de către operatorul RSVTI într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 6.

    ART. 54
    Confirmarea valabilităţii autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către operatorul RSVTI, în rubrica "viză anuală" din talonul care însoţeşte autorizaţia.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Organizarea stagiului de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului
    ART. 55
    La expirarea perioadei de valabilitate a talonului/autorizaţiei eliberate până la intrarea în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, pentru obţinerea unui nou talon în vederea prelungirii valabilităţii autorizaţiei, personalul de deservire trebuie să urmeze un stagiu de instruire.

    ART. 56
    (1) Stagiul de instruire se organizează de persoane juridice avizate.
    (2) Avizarea persoanelor juridice se face de către ISCIR. În acest scop persoana juridică depune la ISCIR, următoarele:
    a) adresa de solicitare a avizării;
    b) dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de formare profesională, conform actelor constitutive;
    c) programa analitică;
    d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevăzută la art. 2, tabelul 1.

    (3) ISCIR analizează documentele prevăzute la alin. (2) şi în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice, eliberează adresa de avizare conform modelului din anexa 1.
    (4) Avizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani.
    (5) Persoana juridică avizată poate să organizeze stagii de instruire cu condiţia respectării următoarelor condiţii:
    a) să deruleze stagiile de instruire cu formatori atestaţi ISCIR;
    b) să asigure condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a stagiului de instruire.


    ART. 57
    Lista persoanelor juridice prevăzute la art. 56 se publică pe site-ul ISCIR.

    ART. 58
    Programa analitică a stagiului de instruire este următoarea:

┌────────────────────────────┬─────────┐
│ │Numărul │
│Partea teoretică │orelor de│
│ │predare │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Legislaţie şi reglementări │2 │
│tehnice │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Noi tipuri de instalaţii/ │2 │
│echipamente │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Deservirea eficientă şi în │ │
│condiţii de siguranţă a │2 │
│instalaţiilor/echipamentelor│ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Avarii şi accidente │2 │
└────────────────────────────┴─────────┘    ART. 59
    Pentru participarea la stagiul de instruire, solicitantul depune la organizator următoarele documente:
    a) cererea de participare la stagiul de instruire;
    b) copia autorizaţiei şi a talonului pentru vize anuale care urmează a fi înlocuit.

    ART. 60
    (1) Pentru organizarea unui stagiu de instruire persoana juridică avizată depune la ISCIR, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea stagiului, următoarele:
    a) adresa de anunţare a organizării unui stagiu de instruire, în care trebuie să se precizeze denumirea şi tipul programului, numărul cursanţilor, perioada de organizare şi locul de desfăşurare a programului;
    b) copia adresei de avizare a persoanei juridice;
    c) programa analitică, dezvoltată pe teme, zile, ore şi formatori;
    d) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor;
    e) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor precum şi codul numeric personal;
    f) cererea de eliberare a taloanelor pentru vize anuale corespunzător numărului de participanţi.

    (2) ISCIR analizează documentaţia depusă şi comunică, în scris, organizatorului decizia cu privire la organizarea programului de instruire.
    (3) ISCIR eliberează taloanele solicitate pe baza unui proces-verbal de predare-primire.

    ART. 61
    După transmiterea listei cursanţilor nu se admite modificarea acesteia.

    ART. 62
    (1) La sfârşitul stagiului de instruire, organizatorul eliberează participanţilor următoarele:
    a) documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire;
    b) talonul pentru vize anuale, pe baza unui proces-verbal, conform modelului din anexa 8.

    (2) În situaţia în care la stagiul de instruire nu participă toate persoanele prevăzute în tabelul de la art. 60 alin. (1) lit. e), taloanele rămase trebuie returnate la ISCIR împreună cu copia procesului-verbal menţionat la art. 62 alin. (1) lit. b).
    (3) Copia procesului-verbal întocmit se transmite la ISCIR în maxim 5 zile după finalizarea stagiului.
    (4) Valabilitatea talonului eliberat este conform art. 17 alin. (3).
    (5) Taloanele nereturnate devin nule de drept.

    ART. 63
    Persoana juridică avizată care nu anunţă organizarea unui stagiu de instruire în termenul prevăzut la art. 60 alin. (1) nu poate elibera participanţilor documentul care să ateste participarea la stagiul de instruire şi nici talonul pentru vize anuale.

    ART. 64
    ISCIR poate efectua verificări privind modul de desfăşurare a stagiului de instruire.

    CAP. V
    INSTRUIREA ŞI EXAMINAREA ÎN VEDEREA ACCEPTĂRII PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE
    SECŢIUNEA 1
    Prevederi generale
    ART. 65
    (1) Personalul prevăzut la art. 2, tabelul 2, este acceptat de către deţinător/utilizator numai după obţinerea adeverinţei eliberate conform modelului din anexa 9.
    (2) Adeverinţa se obţine în urma instruirii anuale organizate conform prevederilor art. 66.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Organizarea instruirilor, examinarea şi eliberarea adeverinţei
    ART. 66
    (1) Personalul auxiliar de deservire a instalaţiilor de ridicat (legători de sarcină la macarale şi manevranţi) este instruit anual de către operatorul RSVTI al deţinătorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului.
    (2) Instruirile anuale se desfăşoară pe baza programelor analitice prezentate la art. 72, respectiv art. 74, în funcţie de tipul instalaţiei/echipamentului deservit.

    ART. 67
    (1) Instruirea anuală se finalizează cu susţinerea unui examen pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice.
    (2) Pentru a putea participa la examinarea în urma instruirii anuale, candidaţii trebuie să prezinte fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de ............" sau un document echivalent emis de autoritatea competentă în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European.
    (3) Rezultatele examinării sunt consemnate într-un proces-verbal de examinare periodică întocmit de către operatorul RSVTI, conform modelului din anexa 6.

    ART. 68
    (1) Pe baza datelor din procesul-verbal de examinare periodică, participanţilor declaraţi "admişi" le sunt eliberate adeverinţe, conform modelului din anexa 9.
    (2) Adeverinţa este valabilă timp de 1 (un) an, numai pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor pentru care personalul a fost instruit.
    (3) Evidenţa adeverinţelor eliberate este ţinută de operatorul RSVTI.

    ART. 69
    (1) Personalul care nu se prezintă la examinările anuale sau care obţine rezultate necorespunzătoare, nu poate deservi instalaţia/echipamentul.
    (2) Personalul care a întrerupt practicarea efectivă a activităţii mai mult de 12 luni, poate relua activitatea numai cu condiţia respectării prevederilor de la art. 66-68.

    ART. 70
    Personalul de deservire instruit conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, este obligat să poarte adeverinţa permanent la locul de muncă.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Instruirea legătorilor de sarcină la macarale
    ART. 71
    Legarea şi fixarea sarcinilor la macarale se face numai de către personal de deservire instruit în acest scop, denumit în continuare "legător de sarcină".

    ART. 72
    Programa analitică de instruire anuală a legătorilor de sarcină este următoarea:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Numărul │
│Tema │orelor │
│ │de │
│ │predare │
├──────────────────────┬──────┼────────┤
│ │Teorie│Practică│
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Elemente de prindere │ │ │
│şi legare a sarcinii, │2 │ │
│tipuri constructive │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Cabluri, lanţuri, │ │ │
│benzi Definiţii; │ │ │
│tipuri constructive; │ │ │
│verificarea în │2 │2 │
│utilizare/exploatare a│ │ │
│cablurilor, │ │ │
│lanţurilor, benzilor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Obligaţiile │2 │ │
│legătorului de sarcină│ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Măsuri de prevenire a │ │ │
│accidentelor la │1 │2 │
│prinderea şi legarea │ │ │
│sarcinilor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Codul de semnalizare │2 │2 │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Legislaţie, │ │ │
│reglementări, │1 │- │
│normative, │ │ │
│instrucţiuni │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────────┘


    Recapitulaţie:
    I Partea teoretică 10 ore.
    Partea practică 6 ore.

    II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 1 oră/candidat.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Instruirea manevranţilor
    ART. 73
    (1) Manevrarea instalaţiilor de ridicat cu acţionare manuală indiferent de sarcină, a mecanismelor de ridicat, platformelor ridicătoare şi elevatoarelor pentru vehicule se face de către personal de deservire instruit în acest scop, denumit în continuare "manevrant".
    (2) Personalul de deservire care manevrează instalaţii de ridicat, la care constructiv există posibilitatea montării mai multor tipuri de elemente purtătoare de sarcină ca de exemplu cârlig, furci, platformă, şi care pot lucra în regim permanent/nepermanent de:
    a) macarale sau stivuitoare, trebuie autorizat ca macaragiu respectiv stivuitorist în condiţiile prezentei prescripţii tehnice;
    b) platforme ridicătoare deplasabile, trebuie instruit în condiţiile prezentei prescripţii tehnice.

    (3) Personalul de deservire care manevrează platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi nu necesită instruire şi autorizare.

    ART. 74
    Programa analitică de instruire anuală a manevranţilor menţionaţi la art. 2, tabelul 2, este următoarea:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │Numărul │
│Tema │orelor │
│ │de │
│ │predare │
├──────────────────────┬──────┼────────┤
│ │Teorie│Practică│
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Noţiuni generale │ │ │
│referitoare la tipul │1 │- │
│instalaţiei │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Clasificarea │ │ │
│instalaţiilor de │1 │1 │
│ridicat │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Componente de │1 │1 │
│securitate │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Responsabilităţile │1 │1 │
│manevranţilor │ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Manevrarea şi │ │ │
│exploatarea │2 │2 │
│instalaţiei de ridicat│ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Întreţinerea, revizia,│ │ │
│repararea şi │1 │1 │
│verificarea tehnică a │ │ │
│instalaţiei de ridicat│ │ │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Avarii şi accidente │2 │- │
├──────────────────────┼──────┼────────┤
│Legislaţie, │ │ │
│reglementări, │1 │- │
│normative, │ │ │
│instrucţiuni │ │ │
└──────────────────────┴──────┴────────┘


    Recapitulaţie:
    I Partea teoretică 10 ore.
    Partea practică 6 ore.

    II Verificarea însuşirii cunoştinţelor 1 oră/candidat.


    CAP. VI
    TARIFE
    ART. 75
    Pentru activităţile efectuate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplică tarifele aprobate prin ordin al ministrului economiei.

    CAP. VII
    DISPOZIŢII FINALE
    ART. 76
    (1) Autorizaţiile eliberate de ISCIR pot fi suspendate sau retrase, în condiţiile legii, împreună cu talonul pentru vize anuale.
    (2) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor a cărui autorizaţie a fost suspendată poate intră în posesia acesteia, după expirarea termenului de suspendare, la cerere, în urma susţinerii şi promovării examenului de autorizare, în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică.
    (3) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor a cărui autorizaţie a fost retrasă, se poate prezenta la reautorizare după finalizarea unui stagiu de instruire periodică, urmat de susţinerea şi promovarea examenului de autorizare, în condiţiile prevăzute de prezenta prescripţie tehnică.

    ART. 77
    Documentele care se depun la ISCIR trebuie redactate/traduse în limba română de către un traducător autorizat.

    ART. 78
    (1) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor care deţine autorizaţii cu o vechime mai mare de 4 ani, are obligaţia obţinerii talonului pentru vize anuale care însoţeşte autorizaţia în condiţiile prevăzute la capitolul IV, secţiunea a 3-a, în maxim 3 ani de la aprobarea prezentei prescripţii tehnice.
    (2) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor care deţine autorizaţii cu o vechime de cel mult 4 ani, are obligaţia obţinerii talonului pentru vize anuale care însoţeşte autorizaţia în condiţiile prevăzute la capitolul IV, secţiunea a 3-a, în maxim 4 ani de la aprobarea prezentei prescripţii tehnice.
    (3) Pentru personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevăzut la alin. (1) şi (2) prelungirea valabilităţii autorizaţiei în intervalele de timp precizate se efectuează prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de către operatorul RSVTI, în rubrica "vize anuale" din autorizaţia deţinută.

    ART. 79
    Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 80
    Anexele 1-9 fac parte integrantă din prezenta prescripţie tehnică.

    ANEXA 1

    Adresă avizare furnizor de formare profesională/persoană juridică
    Antetul ISCIR
    Nr. înregistrare ............../..........
    Către,
    ............................................
    Adresă .....................................
    CUI ........................................
    Tel./Fax....................................
    În atenţia .................................
    Având în vedere cererea dumneavoastră nr. ....../..... înregistrată la ISCIR cu nr. ....../...... privind solicitarea de avizare a programei şi suportului de curs pentru programul ......... pentru ocupaţia/calificarea ....... cod COR/cod Nomenclator Calificări ...... vă comunicăm avizul nostru favorabil.
    Programa de pregătire şi suportul de curs respectă prevederile prescripţiei tehnice ...... şi ale legislaţiei în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.
    Prezentul aviz este valabil 4 ani, conform legislaţiei în vigoare.
    INSPECTOR DE STAT ŞEF,
    (Numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 2

    Model de adeverinţă de practică
    ANTET
    ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ
    Nr. ...... din ........
    Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna) ....., având codul numeric personal ......, angajat(ă) la ......*2)...., a efectuat practica la ......*3)...., tip ....*4)...., sub supravegherea domnului(doamnei) ......*5)..... de la ..... până la ..... totalizând .... ore.
    În acest timp, domnul(doamna) ........................................... şi-a însuşit deprinderile practice şi se poate prezenta la examenul de autorizare/extindere a autorizaţiei de ...................................
    Valabilă 12 luni de la data emiterii.
    ___________
    *1) Denumirea deţinătorului/utilizatorului.
    *2) Denumirea deţinătorului/utilizatorului şi localitatea de reşedinţă.
    *3) Clasa şi grupa de încadrare a instalaţiei/echipamentului, dacă este cazul.
    *4) Tipul şi parametrii principali ai instalaţiei/echipamentului.
    *5) Numele şi prenumele supraveghetorului de practică.

           DIRECTOR OPERATOR RESPONSABIL SUPRAVEGHETOR
          (MANAGER), CU SUPRAVEGHEREA ŞI DE PRACTICĂ,

                                VERIFICAREA TEHNICĂ
                                 A INSTALAŢIILOR,
      (Numele şi prenumele, (Numele şi prenumele,) (Numele şi prenumele şi
      semnătura şi ştampila) semnătura şi ştampila) semnătura)


    ANEXA 3

    Model de proces-verbal de examinare în vederea autorizării

┌─────┬────────────────┬──────────────────────────┐
│ │Proces-verbal │ │
│ │nr. ............│ │
│ │din │ISCIR │
│ │................│..........................│
│ │cu rezultatele │Adresa ...................│
│SIGLĂ│obţinute la │..........................│
│ │examenul de │Telefon ..................│
│ │autorizare ca │Fax ......................│
│ │................│ │
│ │a următorilor │ │
│ │candidaţi │ │
└─────┴────────────────┴──────────────────────────┘


┌────┬─────────┬───┬───────────────┬──────────┬─────┬─────┬──────┬────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rezultatul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │examinării │ │ │ │Talon │ │
│ │ │ │A (Admis) │Tip │ │ │pentru│ │
│Nr. │Numele şi│CNP│R (Respins) │instalaţie│Clasă│Grupă│vize │Obs.│
│crt.│prenumele│ │ │/ │ │ │anuale│ │
│ │ │ ├──────┬────────┤echipament│ │ │seria/│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │nr. │ │
│ │ │ │Teorie│Practică│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───┴──────┴────────┴──────────┴─────┴─────┴──────┴────┘

    Pentru activitatea de examinare în vederea autorizării se plăteşte suma de ....... lei conform "Listei de tarife" ....... anexa ..... pct. ......, de către ....... din localitatea ....... str. ...... nr. ... judeţ/sector ...... în cont ....... deschis la Banca/Trezoreria ....... filiala ................

                  ISCIR
                                       Furnizor de formare profesională,
        (Numele şi prenumele, (Numele şi prenumele,
         semnătura şi ştampila) semnătura şi ştampila)
        ........................ ....................................


    ANEXA 4

 (a se vedea imaginea asociată)
    (verso)

┌──────────────────────────────────────┐
│Posesorul autorizaţiei are obligaţia │
│să cunoască şi să aplice întocmai │
│prevederile prescripţiilor tehnice şi │
│ale instrucţiunilor specifice │
│referitoare la deservirea │
│instalaţiilor/echipamentelor. │
│Autorizaţia este personală, se │
│păstrează în timpul serviciului asupra│
│posesorului în bună stare şi se │
│prezintă la cererea inspectorului de │
│specialitate din cadrul ISCIR şi a │
│persoanelor împuternicite ale │
│deţinătorului/utilizatorului │
│instalaţiei/echipamentului. Posesorul │
│autorizaţiei nu poate deservi decât │
│instalaţii/echipamente de tipul celor │
│înscrise în autorizaţie. Este │
│interzisă deservirea instalaţiilor/ │
│echipamentelor dacă acestea nu sunt │
│autorizate să funcţioneze, exceptând │
│cazurile în care se execută verificări│
│şi încercări în vederea punerii în │
│funcţiune. Operatorul RSVTI poate │
│propune retragerea autorizaţiei de │
│către emitentul acesteia atunci când │
│posesorul a săvârşit abateri grave │
│care periclitează siguranţa în │
│funcţionare a instalaţiei/ │
│echipamentului şi securitatea │
│persoanelor. Autorizaţia poate fi │
│suspendată sau retrasă de către │
│inspectorul de specialitate din cadrul│
│ISCIR, în condiţiile Legii nr. 64/2008│
│, cu modificările şi completările │
│ulterioare, privind siguranţa în │
│funcţionare a instalaţiilor/ │
│echipamentelor. │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 5

    Model de talon pentru vize anuale
    (faţă)

┌──────────────────────────────────────┐
│*1) │
│EXTINDEREA AUTORIZAŢIEI │
├────┬─────────────┬────┬────┬────┬────┤
│ │*2) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼────┼────┼────┤ │
│ │*3) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼────┼────┼────┤ │
│ │*4) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────┴────┴────┴────┤ │
│ │ │ │
└────┴────────────────────────────┴────┘


    (verso)

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│Talon pentru vize anuale seria........ │
│Anexă la autorizaţia nr.: ............ │
├─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│ANUL │20.....│20.....│20.....│20.....│
├─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│VIZA │ │ │ │ │
│ANUALĂ │*5) │ │ │ │
├─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│____________ │ │ │ │ │
│*1) Hologramă. │ │ │ │ │
│*2) Se înscrie │ │ │ │ │
│clasa şi grupa, │ │ │ │ │
│după caz, a │ │ │ │ │
│instalaţiei/ │ │ │ │ │
│echipamentului │ │ │ │ │
│pentru care se │ │ │ │ │
│face extinderea │ │ │ │ │
│autorizaţiei. │ │ │ │ │
│*3) Se înscrie │ │ │ │ │
│numărul şi data │ │ │ │ │
│procesului-verbal│ │ │ │ │
│de examinare. │ │ │ │ │
│*4) Semnătura şi │ │ │ │ │
│ştampila │ │ │ │ │
│inspectorului de │ │ │ │ │
│specialitate din │ │ │ │ │
│cadrul ISCIR. │ │ │ │ │
│*5) Semnătura şi │ │ │ │ │
│ştampila │ │ │ │ │
│operatorului │ │ │ │ │
│RSVTI/ │ │ │ │ │
│inspectorului de │ │ │ │ │
│specialitate din │ │ │ │ │
│cadrul ISCIR. │ │ │ │ │
└─────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘    ANEXA 6

    Model de proces-verbal de examinare periodică a personalului
    de deservire a instalaţiilor de ridicat
    ANTET DEŢINĂTOR/UTILIZATOR
    .........................
    PROCES-VERBAL nr. .......... din ............
    cu rezultatele obţinute la examinarea periodică ca ............ a
    a următorilor candidaţi

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────┬───┬────────────┬──────────┬─────┬─────┬────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Numărul │Tip │ │ │ │Rezultatul│
│Nr. │Numele şi│CNP│autorizaţiei│instalaţie│Clasă│Grupă│Obs.│examinării│
│crt. │prenumele│ │/ │/ │ │ │ │Admis (A) │
│ │ │ │adeverinţei/│echipament│ │ │ │Respins │
│ │ │ │carnetului │ │ │ │ │(R) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼────────────┼──────────┼─────┼─────┼────┼──────────┤
│ DIRECTOR OPERATOR RESPONSABIL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│MEMBRII COMISIEI, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (MANAGER), CU SUPRAVEGHEREA ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ VERIFICAREA│ │ │ │ │ │ │ │ │
│TEHNICĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ A │ │ │ │ │ │ │ │ │
│INSTALAŢIILOR, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ (Numele şi prenumele, (Numele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prenumele,) (Numele şi prenumele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ semnătura şi ştampila) semnătura şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ştampila) semnătura) │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴─────────┴───┴────────────┴──────────┴─────┴─────┴────┴──────────┘


    ANEXA 7

    Model de adeverinţă de instruire teoretică
    ANTET
    ADEVERINŢĂ
    Nr. ...... din ............
    Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna).......... născut/născută la data de ........ în localitatea ......... sector/judeţ ..... BI/CI ...... CNP ...... având ca studii de bază ........ a urmat stagiu de instruire periodică/instruirea internă pentru ocupaţia .........., adică un număr de ...... ore pregătire teoretică.
    Stagiul de instruire periodică/instruirea internă a fost organizat(ă) în perioada .............................
    Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru susţinerea examenului de autorizare/extindere a autorizaţiei de ...........

            DIRECTOR OPERATOR RESPONSABIL
          (MANAGER), CU SUPRAVEGHEREA ŞI
                                              VERIFICAREA TEHNICĂ
                                              A INSTALAŢIILOR,
      (Numele şi prenumele, (Numele şi prenumele,
      semnătura şi ştampila) semnătura şi ştampila)


    ANEXA 8

    Model de proces-verbal de eliberare a taloanelor pentru vize anuale
    ANTET ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE
    PROCES-VERBAL nr. ......... din .............
    de eliberare a taloanelor pentru vize anuale pentru ocupaţia de .....:

┌────┬─────────┬───┬────────────┬──────────┬─────┬─────┬──────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Tip │ │ │ │Semnătura│
│Nr. │Numele şi│ │Numărul │instalaţie│ │ │Talon nr. │de │
│crt.│prenumele│CNP│autorizaţiei│/ │Clasă│Grupă│(serie, │primire │
│ │ │ │ │echipament│ │ │hologramă)│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼────────────┼──────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼────────────┼──────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───┴────────────┴──────────┴─────┴─────┴──────────┴─────────┘

    ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE
    (Numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
    ............................................

    ANEXA 9

    Model de adeverinţă
    Antet persoană juridică
    .......................
    ADEVERINŢĂ
    Nr. ................
    Prin prezenta se adevereşte că domnul(doamna) ....... născut/născută la data de ...... în localitatea ...... sector/judeţ ...... BI/CI ..... CNP ...... a fost instruit ca .....*1).... să deservească instalaţia/echipamentul ..................
    ___________
    *1) Se înscrie legător de sarcină/manevrant.

                   DIRECTOR OPERATOR RSVTI
             (Numele şi prenumele, (Numele şi prenumele,
            semnătura şi ştampila) semnătura şi ştampila)
           ........................ ......................

        Eliberată la data de ..................
        Valabilă 1 (un) an de la data emiterii.Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Altele, Alte Institutii,  PRESCRIPŢIE TEHNICĂ din 11 decembrie 2009

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice