Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPTIE TEHNICA din 11 decembrie 2009  PT CR 8-2009 - Editia 1 - Twitter Facebook

PRESCRIPTIE TEHNICA din 11 decembrie 2009 PT CR 8-2009 - Editia 1 - "Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire" (Anexa nr. 2)*)

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 11 bis din 8 ianuarie 2010

________
*) Aprobatã prin <>Ordinul nr. 2.154 din 11 decembrie 2009 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2010


CAP. I
GENERALITĂŢI

SECŢIUNEA 1
Scop

ART. 1
Prezenta prescripţie tehnicã stabileşte cerinţele şi condiţiile aplicabile în vederea autorizãrii personalului de deservire şi a acceptãrii personalul auxiliar de deservire în scopul asigurãrii condiţiilor de exploatare în siguranţã a instalaţiilor/echipamentelor.

SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

ART. 2
Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplicã:
a) personalului de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevãzut în tabelul 1, în vederea autorizãrii;


Tabelul 1


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│ Categorii de personal de deservire │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Fochist cazane de abur şi apã fierbinte, cazane de apã caldã şi cazane │
│ │de abur de joasã presiune şi cazane conduse de calculator │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Laborant operator centrale termice │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Operator umplere recipiente GPL │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Îmbuteliator fluide sub presiune │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Macaragiu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │Stivuitorist │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │Liftier │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9 │Mecanic-trolist │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘b) personalului auxiliar de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevãzut în tabelul 2 în vederea acceptãrii de cãtre deţinãtor/utilizator.


Tabelul 2


┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │
│crt.│ Categorii de personal auxiliar de deservire │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │Legãtor de sarcinã pentru macarale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │Manevrant pentru macarale cu acţionare manualã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3 │Manevrant pentru stivuitoare cu acţionare manualã │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4 │Manevrant pentru mecanisme de ridicat (vinciuri, trolii, palane, │
│ │dispozitive de ridicat şi tracţiune, transpalete) │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5 │Manevrant pentru platforme ridicãtoare deplasabile/nedeplasabile │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6 │Manevrant pentru elevatoare pentru vehicule │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7 │Manevrant pentru ascensoare cu schip │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8 │Manevrant pentru ascensoare de materiale, cu comandã de la punct fix din │
│ │şantierele de construcţii │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9 │Manevrant pentru ascensoare de construcţie specialã pentru materiale │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10 │Manevrant pentru trape/instalaţii de cortinã pentru incendiu │
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11 │Manevrant pentru echipamente din parcurile de distracţii │
└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘SECŢIUNEA a 3-a
Referinţe normative

ART. 3
Prezenta prescripţie tehnicã face referiri la urmãtoarele acte normative:
a) <>Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţã a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) <>Hotãrârea Guvernului nr. 920/2009 pentru modificarea şi completarea <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat,
d) <>Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calitãţii educaţiei;
e) <>Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
f) <>Hotãrârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionalã a adulţilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
g) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
h) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificãrii formãrii profesionale a adulţilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
i) Ordinul comun al Ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei şi al Ministrului educaţiei cercetãrii şi tineretului nr. 35/3.112/2004 privind aprobarea Nomenclatorului calificãrilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
j) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 147/2006 privind obligativitatea instituţiilor publice şi unitãţilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalaţiilor din domeniul ISCIR, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
k) <>Ordinul Inspectorului de Stat Şef al ISCIR nr. 382/2009 privind metodologia de autorizare a operatorilor responsabili cu supravegherea tehnicã a instalaţilor;
l) <>Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificãrilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
m) <>Ordinul Ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care sã recunoascã automat documentele care dovedesc calificarea dobânditã în strãinãtate, în afara sistemului de învãţãmânt, de cetãţeni români sau cetãţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European;
n) <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.

SECŢIUNEA a 4-a
Termeni, definiţii şi abrevieri

ART. 4
(1) În sensul prezentei prescripţii tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) autoritate competentã - orice organism sau autoritate dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European cu rol de control ori de reglementare în ceea ce priveşte activitãţile de servicii, în special autoritãţile administrative, precum şi ordinele profesionale şi asociaţiile profesionale sau alte organisme profesionale care, în exercitarea competenţei de autoreglementare, creeazã cadrul legal pentru accesul la activitãţile de servicii ori exercitarea acestora;
b) autorizare - activitate de evaluare şi atestare, efectuatã de cãtre ISCIR, a competenţei şi capabilitãţii unei persoane fizice sau juridice de a desfãşura o activitate specificã;
c) avizare - procedurã de evaluare a persoanelor juridice de a presta activitãţi de formare profesionalã în domeniul reglementat de prezenta prescripţie tehnicã;
d) calificare, respectiv recalificare - activitate de pregãtire profesionalã care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane sã desfãşoare activitãţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii;
e) cerinţã - orice obligaţie, interdicţie, condiţie sau limitare impusã prestatorilor ori beneficiarilor de servicii, care este prevãzutã în actele cu caracter normativ sau administrativ ale autoritãţilor competente ori care rezultã din jurisprudenţã, practici administrative, norme ale ordinelor profesionale sau norme colective ale asociaţiilor profesionale ori ale altor organizaţii profesionale, adoptate în exercitarea competenţei lor de autoreglementare; clauzele contractelor colective de muncã negociate de partenerii sociali nu sunt, în sine, considerate cerinţe;
f) deţinãtor - persoanã fizicã sau juridicã ce deţine cu orice titlu o/un instalaţie/echipament în exploatare;
g) examinare - proces care are loc la finalizarea unui program de formare profesionalã pentru evaluarea cunoştinţelor şi abilitãţilor tehnice în vederea autorizãrii;
h) examinare anualã - evaluare a capabilitãţii teoretice şi practice organizatã de operatorul responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor (RSVTI) al deţinãtorului/utilizatorului, în urma instruirii personalului de deservire;
i) formator atestat ISCIR - persoanã fizicã atestatã de cãtre ISCIR ce îndeplineşte prevederile legale în vigoare;
j) furnizor de formare profesionalã - persoanã juridicã autorizatã pentru a organiza programe de formare profesionalã a adulţilor, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi înscrisã în Registrul Naţional al Furnizorilor Autorizaţi;
k) operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor (RSVTI) - persoanã fizicã autorizatã de cãtre ISCIR pentru supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor care se supune prevederilor prescripţiilor tehnice;
l) perfecţionare/specializare - pregãtire profesionalã care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificãri, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţionalã sau într-o arie ocupaţionalã nouã, dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi, specifice mai multor ocupaţii;
m) personal de deservire - persoanã fizicã autorizatã de cãtre ISCIR pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor din domeniu sãu de activitate, conform prevederilor prescripţiilor tehnice aplicabile;
n) prescripţie tehnicã - normã tehnicã elaboratã de ISCIR şi aprobatã prin ordin al ministrului economiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, care conţine, pentru domenii clar definite, condiţii şi cerinţe tehnice referitoare la instalaţii/echipamente şi la activitãţi specifice domeniului de activitate, prevãzute în <>Legea nr. 64/2008 , ce se realizeazã în legãturã cu acestea, în vederea introducerii pe piaţã, punerii în funcţiune şi utilizãrii instalaţiilor/echipamentelor respective în condiţii de siguranţã în funcţionare;
o) program de formare profesionalã - ciclu de specializare/perfecţionare/calificare/recalificare organizat de un furnizor de formare profesionalã autorizat conform legislaţiei în vigoare;
p) punere în funcţiune - acţiune care are loc în momentul primei utilizãri a unei/unui instalaţii/echipament;
q) registru - orice evidenţã sau bazã de date administratã de o autoritate competentã, în format electronic ori pe hârtie, cuprinzând informaţii cu privire la prestatorii de servicii autorizaţi într-un domeniu specific;
r) stagiu de instruire periodicã - program de instruire parcurs de personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor din patru în patru ani, în vederea eliberãrii unui nou talon pentru vize anuale;
s) utilizator - persoanã fizicã sau juridicã care are în folosinţã o/un instalaţie/echipament.
(2) În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite urmãtoarele abrevieri:
a) GPL - gaz petrolier lichefiat;
b) ISCIR - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
c) RSVTI - operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor.

CAP. II
AUTORIZAREA PERSONALULUI DE DESERVIRE

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 5
(1) Personalul nominalizat la art. 2, tabelul 1 este examinat în vederea autorizãrii de cãtre ISCIR dupã absolvirea unui program de formare profesionalã; fac excepţie cetãţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European care au absolvit în statul membru de origine un program de formare profesionalã echivalent cu cel prevãzut în prezenta prescripţie tehnicã.
(2) Programele de formare profesionalã în vederea autorizãrii personalului se organizeazã de furnizori de formare profesionalã avizaţi şi autorizaţi.
(3) Avizarea furnizorilor de formare profesionalã se face de cãtre ISCIR. În acest scop furnizorul de formare profesionalã depune la ISCIR, urmãtoarele:
a) adresa de solicitare a avizãrii furnizorului de formare profesionalã;
b) dovada cã are ca obiect de activitate desfãşurarea activitãţilor de formare profesionalã, conform actelor constitutive;
c) programa analiticã;
d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevãzutã la art. 2, tabelul 1.
(4) ISCIR analizeazã documentele prevãzute la alin. (3) şi, în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice, elibereazã adresa de avizare conform modelului din anexa 1.
(5) Avizarea este valabilã pe o perioadã de 4 ani.
(6) Autorizarea furnizorilor de formare profesionalã se face conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
ART. 6
(1) Persoanele care sunt cetãţeni ai statelor membre, deţin o autorizaţie eliberatã de autoritatea competentã dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European şi care doresc sã deserveascã o/un instalaţie/echipament din domeniul ISCIR pe teritoriul României, se prezintã la ISCIR în vederea susţinerii unui examen şi luãrii în evidenţã.
(2) Examenul constã dintr-o probã teoreticã ce are ca scop evaluarea cunoştinţelor privind aplicarea legislaţiei naţionale şi a prescripţiilor tehnice aplicabile, necesare pentru deservirea instalaţiei/echipamentului.
(3) Solicitantul depune la ISCIR urmãtoarele documente:
a) cerere din care sã rezulte tipul şi parametrii maximi ai echipamentului care doreşte sã-l deserveascã;
b) copia actului de identitate/paşaport;
c) o copie a unui certificat medical sau document cu funcţie echivalentã emisã de autoritãţile competente în domeniu din statul membru de origine;
d) copia autorizaţiei eliberatã de autoritatea competentã din statul membru.
(4) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal de examinare, ISCIR înscrie persoanele care au promovat examenul în Registrul ISCIR, conform prevederilor de la art. 16.
ART. 7
Persoanele care doresc sã se autorizeze pentru a deservi o/un instalaţie/echipament din domeniul ISCIR trebuie sã urmeze anterior solicitãrii autorizãrii un program de formare profesionalã conform prevederilor de la art. 5.

SECŢIUNEA a 2-a
Organizarea programelor de formare profesionalã

ART. 8
(1) Pentru organizarea unui program de formare profesionalã furnizorul de formare profesionalã depune la ISCIR, cu 15 zile înainte de începerea programului, urmãtoarele:
a) adresa de anunţare a organizãrii unui program de formare profesionalã, în care trebuie sã se precizeze denumirea şi tipul programului, numãrul cursanţilor, perioada de organizare şi locul de desfãşurare a programului;
b) copia adresei de avizare a furnizorului de formare profesionalã;
c) copia autorizaţiei furnizorului de formare profesionalã;
d) programa analiticã, dezvoltatã pe teme, zile, ore şi formatori;
e) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor atestaţi de cãtre ISCIR;
f) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor, codul numeric personal, numele şi prenumele supraveghetorului de practicã, tipul instalaţiei/echipamentului pe care se efectueazã practica şi programul de efectuare a stagiului de practicã.
NOTĂ: 1) Pentru cursurile de calificare macaragiu grupa E (maşinist pod rulant) se acceptã formatori atestaţi pentru modulul "macaragiu".
(2) Se admite suplimentarea listei cursanţilor numai în intervalul rãmas pânã la începerea programului, cu obligaţia informãrii ISCIR în legãturã cu modificãrile intervenite.
(3) ISCIR poate efectua verificãri privind modul de desfãşurare a programului de formare profesionalã.
(4) Furnizorul de formare profesionalã care nu anunţã organizarea unui program de formare profesionalã în termenul prevãzut la art. 8, nu poate înscrie participanţii la examenul în vederea autorizãrii de cãtre ISCIR.

SECŢIUNEA a 3-a
Organizarea examenului în vederea autorizãrii

ART. 9
Examenul în vederea autorizãrii personalului de deservire se organizeazã de furnizorul de formare profesionalã care are obligaţia sã asigure condiţiile necesare pentru buna desfãşurare a acestuia.
ART. 10
Se admit la examenul în vederea autorizãrii persoanele care îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
a) au împlinit vârsta minimã de 18 ani;
b) deţin fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de ........." sau un document echivalent emis de autoritatea competentã în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;
c) au absolvit un program de formare profesionalã organizat de un furnizor de formare profesionalã autorizat în condiţiile legii sau echivalent cu cel solicitat, conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, organizat de o entitate competentã dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;
d) au absolvit cursuri universitare tehnice de lungã sau scurtã duratã.
ART. 11
Persoanele care au absolvit anterior un program de formare profesionalã trebuie sã depunã la organizatorul examenului documentele menţionate la art. 14, lit. c), pct. 1)-3) şi suplimentar, copia certificatului de absolvire/calificare.
ART. 12
Absolvenţii cursurilor universitare tehnice de lungã sau de scurtã duratã trebuie sã depunã la organizatorul examenului documentele menţionate la art. 14, lit. c), pct. 1)-3) şi suplimentar, urmãtoarele documente:
a) copia diplomei de studii;
b) adeverinţa de practicã efectuatã cu cel mult 12 luni înainte de depunerea documentelor, conform modelului din anexa 2; durata de efectuare a practicii este cea stabilitã în programele analitice din prezenta prescripţie tehnicã.
ART. 13
Persoanele care sunt cetãţeni ai statelor membre trebuie sã depunã la organizatorul examenului documentele menţionate la art. 14, lit. c), pct. 1)-3) şi suplimentar, documentul care atestã recunoaşterea diplomei/calificãrii profesionale eliberat de autoritatea naţionalã competentã.
ART. 14
Cu cel puţin 15 zile înainte de data desfãşurãrii examenului de autorizare furnizorul de formare profesionalã depune la ISCIR urmãtoarele:
a) data şi locul organizãrii examenului;
b) tabelul cu numele şi prenumele candidaţilor înscrişi la examen;
c) dosarele candidaţilor cu urmãtoarele documente:
1) copia actului de identitate;
2) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de ..................." sau un document echivalent emis de autoritatea competentã în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;
3) o fotografie color mãrimea 3/4 cm;
4) documentele prevãzute la art. 11-13, dupã caz.
ART. 15
Inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR verificã documentaţia prevãzutã la art. 14 şi respectarea condiţiilor privind autorizarea personalului de deservire prevãzute la art. 10.

SECŢIUNEA a 4-a
Susţinerea examenului în vederea autorizãrii

ART. 16
(1) Comisia de examinare în vederea autorizãrii este constituitã din:
a) inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în calitate de preşedinte al comisiei;
b) formatorul atestat ISCIR din cadrul furnizorului de formare profesionalã;
c) reprezentantul furnizorului de formare profesionalã care asigurã secretariatul comisiei.
(2) Comisia de examinare admite participarea la examenul în vederea autorizãrii a candidaţilor care fac dovada absolvirii programului de formare profesionalã (catalogul cu rezultatele la examenul de absolvire a programului de formare profesionalã sau certificatul de absolvire/calificare).
(3) Examenul în vederea autorizãrii constã dintr-o probã teoreticã şi o probã practicã ce au ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevãzute în programa analiticã a programului de formare profesionalã şi a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea instalaţiei/echipamentului pentru care se solicitã autorizarea. Candidatul care obţine minim nota 6 (şase) este declarat "admis" la proba teoreticã şi susţine proba practicã.
(4) Rezultatele examenului se consemneazã de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.
(5) Candidatul care nu obţine nota minimã 6 (şase) la una din probe este declarat "respins".
(6) Candidatul absent sau declarat "respins" se poate prezenta la o nouã examinare în vederea autorizãrii, în condiţiile prevãzute la art. 11.
(7) Lucrãrile scrise la proba teoreticã se ataşeazã la procesul-verbal de autorizare.
(8) Dosarele prevãzute la art. 14, precum şi cele de la art. 11 - art. 13 se returneazã furnizorului de formare profesionalã, cu excepţia fotografiei, pentru arhivare, conform prevederilor legale în vigoare.

SECŢIUNEA a 5-a
Eliberarea autorizaţiei

ART. 17
(1) Pe baza rezultatelor din procesul-verbal încheiat conform prevederilor art. 16 alin. (4), ISCIR elibereazã candidaţilor care au promovat examenul o autorizaţie tip, conform modelului din anexa 4, însoţitã de talonul pentru vize anuale, conform modelului din anexa 5.
(2) Valabilitatea autorizaţiei se confirmã anual, prin vizarea talonului pentru vize anuale de cãtre operatorul RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului.
(3) Valabilitatea talonului pentru vize anuale este de 4 ani.
(4) Lipsa vizei anuale la zi pe talonul care însoţeşte autorizaţia atrage suspendarea dreptului de exercitare a activitãţii pentru care a fost autorizat.
ART. 18
(1) În cazul pierderii/deteriorãrii autorizaţiei şi/sau a talonului pentru vize anuale, pentru eliberarea unui duplicat, solicitantul depune la ISCIR emitentã a autorizaţiei urmãtoarele documente:
a) cererea pentru eliberarea duplicatului;
b) copia actului de identitate;
c) o fotografie color mãrimea 3/4;
d) copia certificatului de absolvire/calificare a programului de formare profesionalã sau a adeverinţei de participare la ultimul stagiul de instruire periodicã efectuat conform art. 55;
e) declaraţia pe propria rãspundere privind pierderea/deteriorarea autorizaţiei şi/sau talonului.
(2) ISCIR emitentã elibereazã duplicatul în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor.

CAP. III
CONDIŢII PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DE DESERVIRE

SECŢIUNEA 1
Condiţii privind formarea profesionalã a fochiştilor

ART. 19
(1) Persoana fizicã autorizatã de cãtre ISCIR pentru deservirea cazanelor de abur, de apã fierbinte, cazane de apã caldã şi cazane de abur de joasã presiune, a supraîncãlzitoarelor şi economizoarelor independente conform prevederilor prescripţiilor tehnice C 1 şi C 9, este denumitã în continuare "fochist".
(2) Autorizarea fochistului se face pe clase, de la A la D, în funcţie de tipul de cazan pe care îl deserveşte.
(3) Se admit la examenul de autorizare ca "fochist clasa A, B sau D", persoanele fizice care au absolvit un curs de perfecţionare/specializare organizat conform programelor analitice din prezenta prescripţie tehnicã.
(4) Se admit la examenul de autorizare ca "fochist clasa C", persoanele fizice care au absolvit un curs de calificare de "fochist" sau un curs de perfecţionare/specializare "fochist clasa C" organizat conform programelor analitice din prezenta prescripţie tehnicã.
ART. 20
Fochiştii clasa A deservesc şi supravegheazã operativ în funcţionare cazane de abur, cazane de apã fierbinte, supraîncãlzitoare şi economizoare independente, conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1. Fochiştii clasa A sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupã de autorizare prevãzutã în tabelul 3.

Tabelul 3


┌──────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ Grupa de │ Tipul cazanului │ Debitul │
│autorizare│ │ (t/h sau Gcal/h) │
├──────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ I │Toate cazanele care nu se │< 10 t/h, respectiv ≤ 5 Gcal/h │
│ │încadreazã în grupele II şi III │ │
├──────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ II │Cazane de abur │10-100 t/h inclusiv │
│ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │Cazane de apã fierbinte │peste 5 Gcal/h │
├──────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ III │Cazane de abur │peste 100 t/h │
└──────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ART. 21
Programa analiticã pentru cursul de perfecţionare/specializare "fochist clasa A" este urmãtoarea:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │Numãrul orelor de│
│ Tema │ predare │
│ ├────────┬────────┤
│ │ Teorie │Practicã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Noţiuni generale: │ 8 │ - │
│- noţiuni despre cãldurã │ │ │
│- aburul şi proprietãţile sale │ │ │
│- tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor,│ │ │
│tipuri de îmbinãri │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Cazane de abur şi de apã fierbinte: │ 16 │ - │
│- date generale │ │ │
│- clasificarea cazanelor │ │ │
│- descrierea principalelor tipuri de cazane │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Pãrţile principale ale cazanelor: │ 50 │ 16 │
│- instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor │ │ │
│- gospodãria de combustibil │ │ │
│- instalaţii de ardere şi focare │ │ │
│- suprafeţele de încãlzire şi vaporizare │ │ │
│- suprafeţele de încãlzire auxiliare │ │ │
│- construcţia metalicã de susţinere │ │ │
│- înzidirea şi izolaţia termicã │ │ │
│- instalaţii pentru evacuarea zgurii şi cenuşii │ │ │
│- instalaţii de alimentare cu apã │ │ │
│- conducte, armãturi, dispozitive de siguranţã │ │ │
│- aparate de mãsurare şi control │ │ │
│- automatizarea funcţionãrii cazanelor │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Combustibili şi arderea: │ 10 │ - │
│- clasificarea şi proprietãţile combustibililor │ │ │
│- procesul de ardere a combustibililor │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apã fierbinte: │ 8 │ 8 │
│- noţiuni privind balanţa apã-abur într-o instalaţie de cazane │ │ │
│- condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan │ │ │
│- noţiuni privind tratarea apei │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Exploatarea cazanelor: │ 20 │ 20 │
│- mãsuri pregãtitoare înainte de punerea în funcţiune │ │ │
│- punerea în funcţiune │ │ │
│- funcţionarea cazanului │ │ │
│- supravegherea în timpul funcţionãrii │ │ │
│- oprirea cazanului din funcţiune │ │ │
│- organizarea exploatãrii, evidenţa primarã, jurnalul de turã │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Exploatarea economicã a cazanelor: │ 16 │ 8 │
│- pierderi de cãldurã în funcţionare │ │ │
│- randament │ │ │
│- indici pentru controlul exploatãrii economice │ │ │
│- funcţionarea în regim automat │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Avarii la instalaţiile de cazane: │ 20 │ 8 │
│- avarii la instalaţii de ardere │ │ │
│- avarii la elementele cazanului │ │ │
│- avarii la instalaţiile anexe │ │ │
│- mãsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor │ │ │
│- sisteme automate de protecţie │ │ │
│- sisteme de semnalizare preventivã │ │ │
│- intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor │ │ │
│ avariilor │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Curãţarea, revizia, repararea şi verificarea tehnicã oficialã: │ 16 │ 8 │
│- curãţarea interioarã şi exterioarã a cazanului │ │ │
│- revizia cazanului │ │ │
│- condiţii de recepţie tehnicã: verificarea tehnicã oficialã │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Mãsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident │ 2 │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Legislaţie, reglementãri, normative, instrucţiuni │ 4 │ - │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘Recapitulaţie:
I Partea teoreticã: 170 ore.
Partea practicã: 70 ore.
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.
ART. 22
(1) Fochiştii clasa B sunt fochiştii care deservesc şi supravegheazã operativ în funcţionare cazane de abur din categoria E, conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1.
(2) Fochiştii care deservesc cazane din categoria E cu rezistenţã electricã nu necesitã autorizare ISCIR. Aceştia trebuie instruiţi şi examinaţi anual de cãtre operatorul RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului, în condiţiile prevãzute la art. 67.
ART. 23
Programa analiticã pentru cursul de perfecţionare/specializare "fochist clasa B" este urmãtoarea:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │Numãrul orelor de│
│ Tema │ predare │
│ ├────────┬────────┤
│ │ Teorie │Practicã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Noţiuni generale: │ 4 │ - │
│- noţiuni despre cãldurã │ │ │
│- aburul şi proprietãţile sale │ │ │
│- tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor,│ │ │
│tipuri de îmbinãri │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Cazane de abur: │ 6 │ 2 │
│- date generale │ │ │
│- clasificarea cazanelor │ │ │
│- descrierea principalelor tipuri de cazane │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Pãrţile principale ale cazanelor: │ 10 │ 3 │
│- instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor │ │ │
│- gospodãria de combustibil │ │ │
│- instalaţii de ardere şi focare │ │ │
│- suprafeţele de încãlzire şi vaporizare │ │ │
│- izolaţia termicã │ │ │
│- instalaţii de alimentare cu apã │ │ │
│- conducte, armãturi, dispozitive de siguranţã │ │ │
│- aparate de mãsurare şi control │ │ │
│- automatizarea funcţionãrii cazanelor │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Combustibili şi arderea: │ 2 │ 2 │
│- clasificarea şi proprietãţile combustibililor │ │ │
│- procesul de ardere a combustibililor │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Regimul chimic al cazanelor de abur: │ 4 │ 1 │
│- noţiuni privind balanţa apã-abur într-o instalaţie de cazane │ │ │
│- condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan │ │ │
│- noţiuni privind tratarea apei │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Exploatarea cazanelor: │ 8 │ 4 │
│- mãsuri pregãtitoare înainte de punerea în funcţiune │ │ │
│- punerea în funcţiune │ │ │
│- funcţionarea cazanului │ │ │
│- supravegherea în timpul funcţionãrii │ │ │
│- oprirea cazanului din funcţiune │ │ │
│- organizarea exploatãrii, evidenţa primarã │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Sisteme de automatizare la cazane │ 10 │ 5 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Avarii la instalaţiile de cazane: │ 4 │ 1 │
│- avarii la instalaţiile de ardere │ │ │
│- avarii la elementele cazanului │ │ │
│- avarii la instalaţiile anexe │ │ │
│- mãsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor │ │ │
│- sisteme automate de protecţie │ │ │
│- sisteme de semnalizare preventivã │ │ │
│- intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor │ │ │
│ avariilor │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Curãţarea, revizia, repararea şi verificarea tehnicã oficialã: │ 6 │ 1 │
│- curãţarea interioarã şi exterioarã a cazanului │ │ │
│- revizia cazanului │ │ │
│- condiţii de recepţie tehnicã: verificarea tehnicã oficialã │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Mãsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident │ 2 │ 1 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Legislaţie, reglementãri, normative, instrucţiuni │ 4 │ - │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘Recapitulaţie:
I Partea teoreticã: 60 ore
Partea practicã: 20 ore
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.

ART. 24
(1) Fochiştii clasa C sunt fochiştii care deservesc şi supravegheazã operativ în funcţionare cazane de apã caldã şi cazane de abur de joasã presiune, conform prevederilor prescripţiei tehnice C 9.
(2) Programa analiticã pentru cursul de calificare de "fochist" este prezentatã la art. 25 iar programa analiticã pentru cursul de perfecţionare/specializare de "fochist clasa C" este prezentatã la art. 26.
ART. 25
Programa analiticã a cursului de calificare "fochist" este urmãtoarea:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │Numãrul orelor de│
│ Tema │ predare │
│ ├────────┬────────┤
│ │ Teorie │Practicã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Noţiuni generale: │ 8 │ │
│- noţiuni despre cãldurã │ │ │
│- aburul şi proprietãţile sale │ │ │
│- tehnologia materialelor: materiale folosite în construcţia cazanelor,│ │ │
│tipuri de îmbinãri │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Tipuri de cazane: │ 12 │ │
│- date generale │ │ │
│- clasificarea cazanelor │ │ │
│- descrierea principalelor tipuri de cazane │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Pãrţile principale ale cazanelor: │ 20 │ 60 │
│- instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor │ │ │
│- gospodãria de combustibil │ │ │
│- instalaţii de ardere şi focare │ │ │
│- suprafeţele de încãlzire şi vaporizare │ │ │
│- suprafeţele de încãlzire auxiliare │ │ │
│- construcţia metalicã de susţinere │ │ │
│- înzidirea şi izolaţia termicã │ │ │
│- instalaţii pentru evacuarea zgurii şi cenuşii │ │ │
│- instalaţii de alimentare cu apã │ │ │
│- conducte, armãturi, dispozitive de siguranţã │ │ │
│- aparate de mãsurare şi control │ │ │
│- automatizarea funcţionãrii cazanelor │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Combustibili şi arderea: │ 6 │ 16 │
│- clasificarea şi proprietãţile combustibililor │ │ │
│- procesul de ardere a combustibililor │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Regimul chimic al cazanelor: │ 8 │ 24 │
│- noţiuni privind balanţa apã-abur într-o instalaţie de cazane │ │ │
│- condiţii de calitate a apei de alimentare din cazan │ │ │
│- noţiuni despre tratarea apei │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Exploatarea cazanelor: │ 22 │ 54 │
│- mãsuri pregãtitoare înainte de punerea în funcţiune │ │ │
│- punerea în funcţiune │ │ │
│- funcţionarea cazanului │ │ │
│- supravegherea în timpul funcţionãrii │ │ │
│- oprirea cazanului din funcţiune │ │ │
│- organizarea exploatãrii, evidenţa primarã, jurnalul de turã │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Exploatarea economicã a cazanelor: │ 8 │ 24 │
│- pierderi de cãldurã în funcţionare │ │ │
│- randament │ │ │
│- indici pentru controlul exploatãrii economice │ │ │
│- funcţionarea în regim automat │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Avarii la instalaţiile de cazane: │ 16 │ 32 │
│- avarii la instalaţiile de ardere │ │ │
│- avarii la elementele cazanului │ │ │
│- avarii la instalaţiile anexe │ │ │
│- mãsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor │ │ │
│- sisteme automate de protecţie │ │ │
│- sisteme de semnalizare preventivã │ │ │
│- intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor │ │ │
│ avariilor │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Curãţarea, revizia, repararea şi verificarea tehnicã oficialã: │ 16 │ 30 │
│- curãţarea interioarã şi exterioarã a cazanului │ │ │
│- revizia cazanului │ │ │
│- condiţii de recepţie tehnicã: verificarea tehnicã oficialã │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Legislaţie, reglementãri, normative, instrucţiuni │ 4 │ - │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘Recapitulaţie:
I Partea teoreticã 120 ore.
Partea practicã 240 ore.
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor 2 ore/candidat.

ART. 26
Programa analiticã pentru cursul de perfecţionare/specializare "fochist clasa C" este urmãtoarea:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │Numãrul orelor de│
│ Tema │ predare │
│ ├────────┬────────┤
│ │ Teorie │Practicã│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Noţiuni generale: │ 4 │ - │
│- noţiuni de cãldurã │ │ │
│- apa caldã şi aburul de joasã presiune precum şi proprietãţile lor │ │ │
│- tehnologia materialelor: materiale folosite la construcţia cazanelor, │ │ │
│tipuri de îmbinãri │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Cazane de încãlzire: cazane de abur de joasã presiune şi cazane de │ 18 │ 8 │
│apã caldã: │ │ │
│- date generale de clasificare şi condiţii privind instalarea cazanelor │ │ │
│- descrierea principalelor tipuri constructive şi pãrţi componente │ │ │
│- combustibili utilizaţi │ │ │
│- cazane electrice │ │ │
│- instalaţii de ardere, instalaţii de protecţie şi automatizare │ │ │
│- aparate de mãsurare şi control │ │ │
│- alimentarea cu apã, conducte, armãturi, dispozitive de siguranţã │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Regimul chimic: │ 4 │ 1 │
│- instalaţii pentru realizarea regimului chimic │ │ │
│- noţiuni privind tratarea apei │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Exploatarea cazanelor de abur de joasã presiune şi a cazanelor de │ 12 │ 11 │
│apã caldã în funcţie de parametrii şi tipul constructiv: │ │ │
│- pregãtirea cazanelor pentru punerea în funcţiune, punerea în │ │ │
│funcţiune, exploatarea, supravegherea permanentã de cãtre fochist, │ │ │
│supravegherea automatizatã, oprirea şi conservarea │ │ │
│- sisteme de automatizare a cazanelor: traductoare, convertoare, │ │ │
│programatoare secvenţiale pentru aprindere şi supraveghere │ │ │
│arzãtoare, regulatoare, elemente de execuţie, bucle de reglare │ │ │
│automatã, sisteme de protecţie, sisteme de semnalizare, monitorizare │ │ │
│şi înregistrare automatã a parametrilor de funcţionare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Avarii la instalaţiile de cazane: │ 10 │ 6 │
│- avarii la instalaţiile de ardere │ │ │
│- avarii la elementele cazanului │ │ │
│- avarii la instalaţiile anexe │ │ │
│- mãsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor │ │ │
│- sisteme automate de protecţie │ │ │
│- sisteme de semnalizare preventivã │ │ │
│- intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscului de avarie │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Revizia periodicã, conservarea, repararea şi verificarea tehnicã a │ 6 │ 2 │
│cazanului │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Mãsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident │ 2 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Legislaţie, reglementãri, normative, instrucţiuni │ 4 │ - │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘Recapitulaţie:
I Partea teoreticã: 60 ore.
Partea practicã: 30 ore.
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.

ART. 27
Fochiştii clasa D sunt fochiştii care deservesc şi supravegheazã operativ în funcţionare cazanele de abur şi cazanele de apã fierbinte a cãror funcţionare este în totalitate comandatã de un sistem de calcul integrat (cazane conduse de calculator), conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1. Fochiştii clasa D sunt autorizaţi pentru tipul de cazan dintr-o grupã de autorizare prevãzutã în tabelul 3.
ART. 28
Programa analiticã pentru cursul de perfecţionare/specializare "fochist clasa D" este urmãtoarea:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │Numãrul orelor de│
│ Tema │ predare │
│ ├────────┬────────┤
│ │ Teorie │Practicã│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Noţiuni generale: │ 8 │ - │
│- noţiuni despre cãldurã │ │ │
│- aburul şi proprietãţile sale │ │ │
│- tehnologia materialelor: materiale folosite la construirea cazanelor, │ │ │
│tipuri de îmbinãri │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Cazane de abur şi de apã fierbinte: │ 16 │ - │
│- date generale │ │ │
│- clasificarea cazanelor │ │ │
│- descrierea principalelor tipuri de cazane │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Pãrţi componente principale ale cazanelor: │ 66 │ 26 │
│- instalaţii pentru prepararea şi depozitarea combustibililor │ │ │
│- gospodãria de combustibil │ │ │
│- instalaţii de ardere şi focare │ │ │
│- suprafeţele de încãlzire şi vaporizarea │ │ │
│- suprafeţele de încãlzire auxiliare │ │ │
│- construcţia metalicã de susţinere │ │ │
│- înzidirea şi izolaţia termicã │ │ │
│- instalaţii pentru evacuarea zgurii şi a cenuşii │ │ │
│- instalaţii de alimentare cu apã │ │ │
│- conducte, armãturi şi dispozitive de siguranţã │ │ │
│- aparate de mãsurare şi control │ │ │
│- automatizarea funcţionãrii cazanelor │ │ │
│- calculatoare de proces │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Combustibili şi arderea: │ 10 │ - │
│- clasificarea şi proprietãţile combustibililor │ │ │
│- procesul de ardere a combustibililor │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Regimul chimic al cazanelor de abur şi de apã fierbinte: │ 8 │ 8 │
│- balanţa apã-abur într-o instalaţie de cazane │ │ │
│- condiţii de calitate a apei de alimentare │ │ │
│- noţiuni de tratare a apei │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Exploatarea cazanelor: │ 20 │ 20 │
│- mãsuri pregãtitoare înainte de punerea în funcţiune │ │ │
│- punerea în funcţiune │ │ │
│- funcţionarea │ │ │
│- supravegherea în timpul funcţionãrii │ │ │
│- oprirea din funcţiune │ │ │
│- organizarea exploatãrii, evidenţa primarã, jurnalul de turã │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Exploatarea economicã a cazanelor: │ 16 │ 8 │
│- pierderi de cãldurã în funcţionare │ │ │
│- randament │ │ │
│- indici pentru controlul exploatãrii economice │ │ │
│- funcţionarea în regim automat │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Avarii la instalaţiile de cazane: │ 20 │ 8 │
│- avarii la instalaţiile de ardere │ │ │
│- avarii la elementele cazanului │ │ │
│- avarii la instalaţiile anexe │ │ │
│- mãsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor │ │ │
│- sisteme automate de protecţie │ │ │
│- sisteme de semnalizare preventivã │ │ │
│- intervenţia sistemelor automate pentru diminuarea riscurilor de avarie│ │ │
│- avarii ale interfeţelor │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Curãţarea, revizia tehnicã curentã, repararea şi verificarea tehnicã: │ 16 │ 8 │
│- curãţarea interioarã şi exterioarã a cazanului │ │ │
│- revizia tehnicã curentã a cazanului │ │ │
│- condiţii de recepţie: verificarea tehnicã │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Mãsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident │ 2 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Legislaţie, reglementãri, normative, instrucţiuni │ 4 │ - │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘Recapitulaţie:
I Partea teoreticã: 186 ore.
Partea practicã: 80 ore.
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.

ART. 29
Fochiştii autorizaţi pentru o anumitã clasã şi grupã conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice pot deservi cazane din celelalte clase şi grupe, conform tabelului de mai jos, fãrã a fi necesarã extinderea autorizaţiei conform prevederilor art. 30 alin. (4).┌───────────┬──────────────┬───────────────────────────────┐
│ │ │ DOMENIUL DE VALABILITATE │
│ ├──────────────┼───┬───┬───────────┬───────────┤
│ │CLASA │ B │ C │ A │ D │
│ │ ├───┼───┼───┬───┬───┼───┬───┬───┤
│ │ GRUPA│ - │ - │ I │II │III│ I │II │III│
├───────────┼──────┬───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ B │ - │ * │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ C │ - │ - │ * │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ A │ I │ * │ * │ * │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│AUTORIZAŢIA│ │ II │ * │ * │ * │ * │ │ │ │ │
│ DEŢINUTĂ │ ├───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ III │ * │ * │ * │ * │ * │ │ │ │
│ ├──────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ D │ I │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ │ │
│ │ ├───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ II │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ │
│ │ ├───────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │ III │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │ * │
└───────────┴──────┴───────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ART. 30
(1) Trecerea fochistului, în cadrul aceleaşi clase şi grupe pentru care este autorizat, de la deservirea unui tip de cazan la deservirea altui tip de cazan se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de minim 24 de ore, organizat de cãtre operatorul RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului, în condiţiile prevãzute la alin. (3).
(2) Trecerea fochistului de la deservirea unui tip de cazan pentru care este autorizat la deservirea altui tip de cazan în cadrul aceleaşi clase, în situaţiile în care nu sunt stabilite grupe, se face în urma unui instructaj teoretic şi practic specific de minim 24 de ore, organizat de cãtre operatorul RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului, în condiţiile prevãzute la alin. (3).
(3) Instruirea se finalizeazã cu susţinerea unui examen organizat de cãtre operatorul RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice. Rezultatele examinãrii se consemneazã într-un proces-verbal de examinare întocmit de cãtre operatorul RSVTI, conform modelului din anexa 6.
(4) Trecerea fochistului de la o grupã de autorizare la alta, în cadrul aceleiaşi clase, sau de la o clasã la alta, se face prin extinderea autorizaţiei. În acest scop fochistul trebuie sã participe la un program specific de instruire teoreticã de minim 24 de ore şi de instruire practicã de minim 40 de ore, organizat de deţinãtorul/utilizatorul cazanului, sã susţinã şi sã promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei.
(5) Programa analiticã de pregãtire este întocmitã de deţinãtor/utilizator.
(6) Instruirile se finalizeazã cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoreticã şi practicã de cãtre operatorul RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului.
(7) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune la ISCIR urmãtoarele:
a) cererea de extindere a autorizaţiei;
b) copia actului de identitate;
c) autorizaţia în vigoare, din care sã rezulte grupa şi clasa de autorizare actualã;
d) adeverinţa de practicã, conform modelului din anexa 2;
e) adeverinţa de instruire teoreticã, conform modelului din anexa 7;
f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de fochist" sau un document echivalent emis de autoritatea competentã în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;
(8) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectueazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constã într-o probã teoreticã şi una practicã.
(9) Rezultatele examenului se consemneazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.
(10) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia.

SECŢIUNEA a 2-a
Condiţii privind formarea profesionalã a laboranţilor operatori centrale termice

ART. 31
(1) Persoana fizicã autorizatã de cãtre ISCIR pentru deservirea şi supravegherea regimului chimic al cazanelor de abur, de apã caldã şi de apã fierbinte, precum şi pentru deservirea şi supravegherea instalaţiilor de tratare a apei în conformitate cu prevederile prescripţiei tehnice C 1, este denumitã în continuare "laborant operator centrale termice".
(2) Se admit la examenul de autorizare ca "laborant operator centrale termice" persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 32.
ART. 32
Programa analiticã pentru cursul de perfecţionare/specializare de "laborant operator centrale termice" este urmãtoarea:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │Numãrul orelor de│
│ Tema │ predare │
│ ├────────┬────────┤
│ │ Teorie │Practicã│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Cazane de abur, de apã caldã şi cazane de apã fierbinte: │ 10 │ - │
│- tipuri de cazane │ │ │
│- elemente constructive şi funcţionale │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Noţiuni de chimie analiticã: │ 10 │ - │
│- generalitãţi │ │ │
│- metode generale de analizã │ │ │
│- dotarea laboratorului cu sticlãrie şi reactivi chimici │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Noţiuni de chimia apei: │ 10 │ - │
│- apa şi proprietãţile apei │ │ │
│- efectele impuritãţilor la funcţionarea instalaţiilor │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Regimul chimic al cazanelor: │ 25 │ - │
│- pregãtirea şi conservarea suprafeţelor │ │ │
│- prelevarea probelor, indicii chimici, semnificaţie, valori, urmãrire, │ │ │
│interpretare, intervenţie, indici chimici de avarie │ │ │
│- balanţa "apã-abur-condensat" │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Metode de tratare a apei │ 25 │ 30 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │
│Metode de analizã a indicilor chimici din circuitul termic │ 20 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Instalaţii de tratarea apei: │ 40 │ 20 │
│- dedurizare │ │ │
│- dezalcalinizare │ │ │
│- demineralizare │ │ │
│- osmozã │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Legislaţie, reglementãri, normative, instrucţiuni │ 2 │ - │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘Recapitulaţie:
I Partea teoreticã: 142 de ore.
Partea practicã: 50 de ore.
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.

SECŢIUNEA a 3-a
Condiţii privind formarea profesionalã a automatiştilor pentru supraveghere şi întreţinere cazane

ART. 33
(1) Persoana fizicã autorizatã de cãtre ISCIR pentru supravegherea şi întreţinerea operativã a instalaţiilor de ardere, a sistemelor de automatizare care echipeazã cazanele de abur, de apã caldã şi cazanele de apã fierbinte şi a echipamentelor termomecanice anexe din centralele termice conform prevederilor prescripţiei tehnice C 1, este denumitã "automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane".
(2) Clasele de autorizare a automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane sunt prevãzute în tabelul 4.


Tabelul 4


┌──────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Clasa de │ Tipul sistemului de automatizare │
│autorizare│ │
├──────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 1 │sisteme de automatizare electromecanice│
├──────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 2 │sisteme de automatizare analogice │
├──────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 3 │sisteme de automatizare digitale │
└──────────┴───────────────────────────────────────┘(3) Clasele de autorizare ale automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane, în funcţie de echipamentele care intrã în dotarea centralei termice pe care o deserveşte sunt:
a) Clasa 1: "automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane" din centrale termice echipate cu sisteme de automatizare electromecanice: programatoare electromecanice/scheme logice cu relee electrice, regulatoare electronice analogice/regulatoare pneumatice, elemente de execuţie mecanice/electrice/pneumatice, mecanice/electrice/electronice analogice;
b) Clasa 2: "automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane" din centrale termice echipate cu sisteme de automatizare analogice: electronice analogice/automate programabile, regulatoare electronice analogice/digitale/regulatoare pneumatice, servomotoare electronice/electrice/pneumatice, electronice analogice/afişaje digitale;
c) Clasa 3: "automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane" din centrale termice echipate cu sisteme de automatizare digitale: automate programabile/microprocesoare/calculator de proces, regulatoare digitale/electronice analogice, servomotoare electronice/acţionãri cu convertizoare de frecvenţã/pneumatice, display/electronice analogice/afişaje digitale LCD.
(4) Se admit la examenul de autorizare ca "automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane" persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 34.
ART. 34
Programa analiticã a cursului de perfecţionare/specializare de "automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane" este urmãtoarea:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │Numãrul orelor de│
│ Tema │ predare │
│ ├────────┬────────┤
│ │ Teorie │Practicã│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Noţiuni generale referitoare la echipamentele tehnologice din │ 8 │ - │
│centralele termice echipate cu sisteme de automatizare │ │ │
│electromecanice, analogice şi digitale │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Unitãţi de mãsurã: sisteme de unitãţi de mãsurã şi transformãri ale │ 4 │ - │
│unitãţilor de mãsurã: │ │ │
│- noţiuni de cãldurã │ │ │
│- aburul şi proprietãţile sale │ │ │
│- noţiuni de teoria arderii │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Cazane de abur şi apã fierbinte: │ 8 │ 2 │
│- date generale │ │ │
│- clasificarea cazanelor │ │ │
│- descrierea principalelor tipuri de cazane dotate cu sisteme de │ │ │
│automatizare electromecanice, analogice şi digitale │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Combustibili şi arderea: │ 8 │ - │
│- clasificarea şi proprietãţile combustibililor │ │ │
│- procesul de ardere al combustibililor │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Regimul chimic al cazanelor de abur şi apã fierbinte: │ 4 │ - │
│- noţiuni privind balanţa apã-abur într-o instalaţie de cazane │ │ │
│- condiţii de calitate a apei de alimentare şi din cazan │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Sisteme de automatizare electromecanice, analogice şi digitale: │ 20 │ - │
│- prezentare generalã a criteriilor de alegere a soluţiilor de │ │ │
│proiectare pentru sistemelor de automatizare electromecanice, │ │ │
│analogice şi digitale │ │ │
│- funcţiile de bazã ale sistemelor de automatizare electromecanice, │ │ │
│analogice şi digitale │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Bucle de reglare. Structurã şi condiţii generale: │ 20 │ 4 │
│- perturbaţii-tip; perturbaţii normale de funcţionare │ │ │
│- mãrimi caracteristice proceselor controlate de buclele de reglare │ │ │
│- bucle de reglare a sarcinii cazanelor │ │ │
│- bucle de reglare a alimentãrii cu apã a cazanelor cu tambur (bucla │ │ │
│de nivel) │ │ │
│- bucle de nivel cu 1, 2 şi 3 semnale │ │ │
│- bucle de reglare a alimentãrii cu apã a cazanelor cu strãbatere │ │ │
│forţatã │ │ │
│- bucle de reglare a supraîncãlzirii aburului │ │ │
│- bucle de reglare a depresiunii în focar │ │ │
│- bucle de reglare specifice cazanelor de apã fierbinte şi cazanelor │ │ │
│de apã caldã │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Subsisteme de protecţie automatã: │ 20 │ 10 │
│- condiţii generale pentru sistemele de protecţie ale cazanelor │ │ │
│- subsistemul de protecţie aferent procesului de alimentare cu apã a │ │ │
│cazanelor cu tambur │ │ │
│- subsistemul de protecţie aferent procesului de alimentare cu apã a │ │ │
│cazanelor cu strãbatere forţatã │ │ │
│- subsistemul de protecţie aferent procesului de vaporizare │ │ │
│- subsistemul de protecţie aferent procesului de supraîncãlzire abur │ │ │
│- subsistemul de protecţie aferent procesului de evacuare a gazelor │ │ │
│de ardere │ │ │
│- subsistemul de protecţie aferent procesului de ardere │ │ │
│- condiţii pentru subsistemul de protecţie la instalaţii de ardere cu │ │ │
│combustibil gazos │ │ │
│- condiţii pentru subsistemul de protecţie la instalaţii de ardere cu │ │ │
│combustibil lichid │ │ │
│- condiţii pentru aprinderea în siguranţã a arzãtoarelor │ │ │
│- subsistemul de semnalizare │ │ │
│- condiţii generale │ │ │
│- condiţii pentru realizarea circuitelor de semnalizare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Nivelul de dotare al centralelor termice cu sisteme de automatizare │ 8 │ - │
│electromecanice, analogice şi digitale: │ │ │
│- dotãri obligatorii │ │ │
│- condiţii şi dotãri speciale pentru sistemele de automatizare │ │ │
│electromecanice, analogice şi digitale ale cazanelor şi │ │ │
│echipamentele tehnologice anexe din centralele termice fãrã │ │ │
│supraveghere permanentã │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Cerinţe pentru componentele sistemelor de automatizare │ 8 │ 8 │
│electromecanice, analogice şi digitale din centralele termice: │ │ │
│- componente pentru culegerea informaţiilor din procesul tehnologic │ │ │
│- componente pentru transmisia informaţiilor în sistemul de │ │ │
│automatizare │ │ │
│- componente pentru prelucrarea datelor din sistemele de │ │ │
│automatizare electromecanice, analogice şi digitale; prelucrarea │ │ │
│semnalelor │ │ │
│- elemente/organe de execuţie în sistemele de automatizãri │ │ │
│electromecanice, analogice şi digitale din centrale termice │ │ │
│- panouri şi pupitre de comandã │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Punerea în funcţiune a sistemelor de automatizare electromecanice, │ 10 │ 8 │
│analogice şi digitale: │ │ │
│- verificãri preliminare punerii în funcţiune │ │ │
│- configurarea şi setarea parametrilor interni ai │ │ │
│controlerelor/regulatoarelor │ │ │
│- moduri de reglare recomandate pentru diferiţi parametri ai fluxurilor │ │ │
│tehnologice ale cazanelor şi echipamentelor anexe din centrala │ │ │
│termicã │ │ │
│- verificarea şi setarea controlerelor electromecanice, analogice şi │ │ │
│digitale │ │ │
│- verificarea şi setarea alarmelor/semnalizãrilor │ │ │
│- verificarea şi setarea parametrilor de funcţionare de la staţiile de │ │ │
│control │ │ │
│- programarea controlerelor │ │ │
│- verificarea şi punerea în funcţiune a înregistratoarelor │ │ │
│- verificarea şi punerea în funcţiune a aparatelor indicatoare precum │ │ │
│şi funcţionarea protecţiilor la cald │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Exploatarea/întreţinerea curentã a sistemelor de automatizare │ 16 │ 16 │
│electromecanice, analogice şi digitale: │ │ │
│- atribuţiile personalului de deservire │ │ │
│- supravegherea în funcţionare; telesemnalizarea │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Verificãri periodice ale sistemului de automatizare electromecanice, │ 10 │ 8 │
│analogice şi digitale: │ │ │
│- verificãri efectuate de personalul de exploatare/supraveghere şi │ │ │
│întreţinere │ │ │
│- verificãri efectuate de agenţi economici autorizaţi la sisteme de │ │ │
│automatizare electromecanice, analogice şi digitale │ │ │
│- verificãri efectuate de cãtre ISCIR │ │ │
│- verificarea funcţionãrii sistemelor de automatizare electromecanice, │ │ │
│analogice şi digitale din centralele termice fãrã supraveghere │ │ │
│permanentã │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Avarii la instalaţii de cazane şi rolul sistemelor de automatizare │ 4 │ - │
│electromecanice, analogice şi digitale în prevenirea şi evitarea lor │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Legislaţie, reglementãri, normative, instrucţiuni │ 4 │ - │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘Recapitulaţie:
I Partea teoreticã 152 ore.
Partea practicã 56 ore.
II Verificarea cunoştinţelor 2 ore/candidat.

ART. 35
(1) Trecerea automatistului pentru supraveghere şi întreţinere cazane de la o clasã de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. În acest scop automatistul pentru supraveghere şi întreţinere cazane trebuie sã participe la un program specific de instruire teoreticã de minim 24 de ore şi de instruire practicã de minim 40 de ore, organizat de deţinãtor/utilizator, sã susţinã şi sã promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei.
(2) Programa analiticã de pregãtire este întocmitã de deţinãtor/utilizator.
(3) Instruirile se finalizeazã cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoreticã şi practicã de cãtre operatorul RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului.
(4) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune la ISCIR urmãtoarele:
a) cererea de extindere a autorizaţiei;
b) copia actului de identitate;
c) autorizaţia în vigoare, din care sã rezulte clasa de autorizare actualã;
d) adeverinţa de practicã, conform modelului din anexa 2;
e) adeverinţa de instruire teoreticã, conform modelului din anexa 7;
f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de automatist pentru supraveghere şi întreţinere cazane" sau un document echivalent emis de autoritatea competentã în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;
(5) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectueazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constã într-o probã teoreticã şi una practicã.
(6) Rezultatele examenului se consemneazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.
(7) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia.

SECŢIUNEA a 4-a
Condiţii privind formarea profesionalã a operatorilor umplere recipiente GPL (gaz petrolier lichefiat)

ART. 36
(1) Persoana fizicã autorizatã de cãtre ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de distribuţie GPL la autovehicule, conform prevederilor prescripţiei tehnice C 8, este denumitã în continuare "operator umplere recipiente GPL".
(2) Se admit la examenul de autorizare ca "operator umplere recipiente GPL" persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 37.
ART. 37
Programa analiticã pentru cursul de perfecţionare/specializare "operator umplere recipiente GPL" este urmãtoarea:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │Numãrul orelor de│
│ Tema │ predare │
│ ├────────┬────────┤
│ │ Teorie │Practicã│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Noţiuni generale despre instalaţii GPL: │ 4 │ 2 │
│- clasificare, pãrţi componente, mod de funcţionare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Noţiuni generale despre GPL: │ 2 │ - │
│- proprietãţi fizico-chimice ale GPL │ │ │
│- risc de incendiu şi explozie la GPL │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Instalaţii GPL: │ 4 │ 4 │
│- recipiente sub presiune; armãturi; dispozitive de siguranţã; │ │ │
│conducte; furtunuri; aparate de mãsurare şi control │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Exploatarea în siguranţã a instalaţiilor de GPL │ 4 │ 4 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Umplerea din cisternã cu GPL a recipientelor sub presiune din │ 4 │ 2 │
│componenţa instalaţiilor GPL: │ │ │
│- mãsuri de siguranţã privind prevenirea şi stingerea incendiilor │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Distribuţia GPL la autovehicule, mod de operare │ 4 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Avarii, accidente şi incendii la transportul, stocarea şi distribuţia │ 4 │ 2 │
│GPL la autovehicule: │ │ │
│- mod de acţiune în caz de avarie/accident/incendiu │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Legislaţie, reglementãri, normative, instrucţiuni │ 4 │ - │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘Recapitulaţie:
I Partea teoreticã: 30 ore.
Partea practicã: 16 ore.
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.

SECŢIUNEA a 5-a
Condiţii privind formarea profesionalã a îmbuteliatorilor fluide sub presiune

ART. 38
(1) Persoana fizicã autorizatã de cãtre ISCIR pentru efectuarea operaţiilor de triere, umplere şi verificare dupã umplere a buteliilor pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, conform prevederilor prescripţiilor tehnice C 3 şi C 5, este denumitã în continuare "îmbuteliator fluide sub presiune".
(2) Autorizarea îmbuteliatorului fluide sub presiune se face, în funcţie de tipul de instalaţie deservit, conform grupelor de mai jos:
a) Grupa A - butelii cu capacitate pânã la 26 litri pentru GPL;
b) Grupa B - butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.
(3) Se admit la examenul de autorizare ca "îmbuteliator fluide sub presiune" persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 39.
(4) Trecerea îmbuteliatorului fluide sub presiune de la o grupã de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. În acest scop îmbuteliatorul fluide sub presiune trebuie sã participe la un program specific de instruire teoreticã de minim 16 ore şi de instruire practicã de minim 32 de ore, organizat de deţinãtorul/utilizatorul instalaţiei, sã susţinã şi sã promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei.
(5) Programa analiticã de pregãtire este întocmitã de deţinãtor/utilizator.
(6) Instruirea se finalizeazã cu eliberarea de adeverinţe de instruire de cãtre operatorul RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului.
(7) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune la ISCIR urmãtoarele:
a) cererea de extindere a autorizaţiei;
b) copia actului de identitate;
c) autorizaţia în vigoare, din care sã rezulte grupa de autorizare actualã;
d) adeverinţa de practicã, conform modelului din anexa 2;
e) adeverinţa de instruire teoreticã, conform modelului din anexa 7;
f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de îmbuteliator fluide sub presiune" sau un document echivalent emis de autoritatea competentã în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;
(8) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectueazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constã într-o probã teoreticã şi una practicã.
(9) Rezultatele examenului se consemneazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.
(10) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia.
ART. 39
Programa analiticã pentru cursul de perfecţionare/specializare de "îmbuteliator fluide sub presiune" este urmãtoarea şi se adapteazã corespunzãtor grupei pentru care se solicitã autorizarea:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │Numãrul orelor de│
│ Tema │ predare │
│ ├────────┬────────┤
│ │ Teorie │Practicã│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Noţiuni generale: │ 2 │ - │
│- proprietãţi fizico-chimice ale gazelor │ │ │
│- riscuri ce pot apare la utilizarea gazelor │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Gaze comprimate: definiţie, proprietãţi │ 8 │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Gaze lichefiate. GPL: definiţie, proprietãţi │ 8 │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Gaze dizolvate sub presiune: definiţie, proprietãţi │ 8 │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Butelii: │ 8 │ 8 │
│- construcţie, marcaje, exploatare │ │ │
│- reparare şi verificare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Avarii, accidente şi incendii în staţia de umplere, la repararea, │ 4 │ 4 │
│umplerea, manipularea şi distribuirea buteliilor: │ │ │
│- cauze posibile ale avariilor, accidentelor şi incendiilor │ │ │
│- mãsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor, accidentelor şi │ │ │
│incendiilor │ │ │
│- mod de acţiune în caz de incendiu │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Instalaţii de umplere a buteliilor: │ 8 │ 8 │
│- elemente componente │ │ │
│- mod de funcţionare │ │ │
│- exploatare, întreţinere, verificãri │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Umplerea buteliilor: │ 14 │ 8 │
│- pentru gaze comprimate, lichefiate şi dizolvate sub presiune │ │ │
│- stingãtoare de incendiu şi pentru aparatele de respirat individual │ │ │
│- pentru GPL │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Operarea în siguranţã a instalaţiei de umplere: │ 8 │ 4 │
│- manevre şi manipulãri │ │ │
│- întreţinere şi exploatare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Legislaţie, reglementãri, normative, instrucţiuni │ 4 │ - │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘Recapitulaţie:
I Partea teoreticã: 72 ore.
Partea practicã: 32 ore.
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.

SECŢIUNEA a 6-a
Condiţii privind formarea profesionalã a macaragiilor

ART. 40
(1) Persoana fizicã autorizatã de cãtre ISCIR pentru manevrarea macaralelor (cu excepţia celor cu sarcina pânã la 1 tf inclusiv şi a celor cu acţionare manualã indiferent de sarcinã) conform prevederilor prescripţiei tehnice R 1, este denumitã în continuare "macaragiu".
(2) În funcţie de complexitatea manevrãrii şi gradul de pericol pe care îl prezintã în exploatare macaralele, macaragiul este autorizat pentru una din urmãtoarele grupe şi tipuri de macarale prezentate în tabelul 5:

Tabelul 5
┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Grupa│ Tipuri de macarale │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ A │Macarale deplasabile pe cãi fãrã şinã de rulare şi cele montate pe vagoane de │
│ │cale feratã │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ B │Macarale deplasabile pe cãi cu şinã de rulare având braţ şi platformã rotitoare │
│ │(macarale turn, macarale portic şi similare) şi macarale Derrick │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ C │Macarale deplasabile pe cãi cu şine de rulare (poduri rulante, macarale portal şi│
│ │semiportal, grinzi rulante suspendate, transbordoare, macarale de turnare, │
│ │şarjare, stripaj, forjare şi similare) │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ D │Macarale de tip special, care nu se includ în grupele anterioare (macarale pe │
│ │cablu, macarale foarfece şi similare │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ E │Macarale cu comandã de la sol cu butoane şi/sau manete, prin comandã radio │
│ │sau prin comandã în infraroşu │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘(3) Se admit la examenul de autorizare ca "macaragiu" grupa A, B, C şi D persoanele fizice care au urmat un curs de calificare, conform programei analitice prezentate la art. 41.
(4) Se admit la examenul de autorizare ca "macaragiu" grupa E (maşinist pod rulant) persoanele fizice care au urmat un curs de calificare, conform programei analitice prezentate la art. 42.
ART. 41
Programa analiticã pentru cursul de calificare de "macaragiu" este urmãtoarea:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │Numãrul orelor de│
│ Tema │ predare │
│ ├────────┬────────┤
│ │ Teorie │Practicã│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Clasificarea macaralelor: │ 20 │ 10 │
│- tipuri de macarale │ │ │
│- antrenarea macaralelor: echipamente de forţã; tipuri de acţionãri │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Componente de securitate şi alte componente necesare pentru │ 32 │ 40 │
│asigurarea siguranţei în exploatare: │ │ │
│- limitatoare de sfârşit de cursã │ │ │
│- limitatoare de sarcinã şi limitatoare de moment al sarcinii │ │ │
│- supape de siguranţã, de blocare, de reglare a vitezei │ │ │
│- paracãzãtoare şi limitatoare de vitezã │ │ │
│- anemometre │ │ │
│- dispozitive de blocare şi de evitare a mersului oblic │ │ │
│- tampoane, opritori, siguranţe la cârlig │ │ │
│- piese de reazem, curãţitoare de şinã │ │ │
│- contacte electrice de siguranţã │ │ │
│- întreruptor de securitate │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Dispozitive de frânare: │ 20 │ 20 │
│- tipuri existente, descriere, rol, mod de funcţionare, reglare şi │ │ │
│verificare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Cabluri şi lanţuri: │ 12 │ 24 │
│- materiale, construcţie, mod de fixare, uzurã permisã, întreţinere │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Dispozitive de prindere a sarcinilor │ 12 │ 24 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Obligaţiile macaragiului │ 24 │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Semnalizarea comenzilor la macarale │ 8 │ 12 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Manevrarea şi exploatarea macaralelor: │ 60 │ 260 │
│- manevre permise şi interzise, cauzele deranjamentelor │ │ │
│- legarea sarcinilor │ │ │
│- organizarea exploatãrii, cartea macaralei, registrul de evidenţã a │ │ │
│supravegherii │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Întreţinerea, revizia, repararea şi verificarea tehnicã: │ 20 │ 90 │
│- întreţinerea şi revizia │ │ │
│- repararea │ │ │
│- verificarea tehnicã, autorizarea funcţionãrii, încercãri statice şi │ │ │
│dinamice, verificãri tehnice periodice la scadenţã │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Avarii şi accidente: │ 20 │ - │
│- cauzele avariilor şi accidentelor │ │ │
│- mãsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Mãsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident │ 8 │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Legislaţie, reglementãri, normative, instrucţiuni │ 4 │ - │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘Recapitulaţie:
I Partea teoreticã 240 ore.
Partea practicã 480 ore.
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.

ART. 42
Programa analiticã pentru cursul de calificare de "maşinist pod rulant" este urmãtoarea:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │Numãrul orelor de│
│ Tema │ predare │
│ ├────────┬────────┤
│ │ Teorie │Practicã│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Clasificarea podurilor rulante: │ 8 │ 8 │
│- tipuri de poduri rulante │ │ │
│- antrenarea podurilor rulante: echipamente de forţã; tipuri de │ │ │
│acţionãri │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Componente de securitate şi alte componente necesare pentru │ 18 │ 36 │
│asigurarea siguranţei în exploatare: │ │ │
│- limitatoare de sfârşit de cursã, │ │ │
│- limitatoare de sarcinã │ │ │
│- paracãzãtoare şi limitatoare de vitezã │ │ │
│- anemometre │ │ │
│- dispozitive de blocare şi de evitare a mersului oblic │ │ │
│- tampoane, opritori, siguranţe la cârlig │ │ │
│- piese de reazem, curãţitoare de şinã │ │ │
│- contacte electrice de siguranţã │ │ │
│- întreruptor de securitate │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Dispozitive de frânare: │ 8 │ 16 │
│- tipuri existente, descriere, rol, mod de funcţionare, reglare şi │ │ │
│verificare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Cabluri şi lanţuri: │ 8 │ 12 │
│- materiale, construcţie, mod de fixare, uzurã permisã, întreţinere │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Dispozitive de prindere a sarcinilor │ 8 │ 12 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Obligaţiile personalului de deservire │ 12 │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Semnalizarea comenzilor │ 6 │ 12 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Manevrarea şi exploatarea podurilor rulante: │ 20 │ 120 │
│- manevre permise şi interzise, cauzele deranjamentelor │ │ │
│- legarea sarcinilor │ │ │
│- organizarea exploatãrii, cartea macaralei, registrul de evidenţã a │ │ │
│supravegherii │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Întreţinerea, revizia, repararea şi verificarea tehnicã: │ 12 │ 24 │
│- întreţinerea şi revizia │ │ │
│- repararea │ │ │
│- verificarea tehnicã, autorizarea funcţionãrii, încercãri statice şi │ │ │
│dinamice, verificãri tehnice periodice la scadenţã │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Avarii şi accidente: │ 8 │ - │
│- cauzele avariilor şi accidentelor │ │ │
│- mãsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Mãsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident │ 8 │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Legislaţie, reglementãri, normative, instrucţiuni │ 4 │ - │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘Recapitulaţie:
I Partea teoreticã 120 ore.
Partea practicã 240 ore.
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.

ART. 43
(1) Trecerea macaragiului, în cadrul aceleaşi grupe pentru care a fost autorizat, de la manevrarea unui tip de macara la manevrarea altui tip de macara, se face în urma unui program specific de instruire teoreticã şi practicã, organizat de operatorul RSVTI, de minim 16 ore pe noul tip de macara şi a examinãrii acestuia de cãtre o comisie internã din care face parte operatorul RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului.
(2) Trecerea macaragiului de la o grupã de autorizare la alta se face prin extinderea autorizaţiei. În acest scop macaragiul trebuie sã participe la un program specific de instruire teoreticã de minim 24 de ore şi de instruire practicã de minim 40 de ore organizat de deţinãtorul/utilizatorul instalaţiei, sã susţinã şi sã promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei.
(3) Programa analiticã este întocmitã de deţinãtor/utilizator.
(4) Instruirile se finalizeazã cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoreticã şi practicã de cãtre operatorul RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului.
(5) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune la ISCIR urmãtoarele:
a) cererea de extindere a autorizaţiei;
b) copia actului de identitate;
c) autorizaţia în vigoare, din care sã rezulte grupa de autorizare actualã;
d) adeverinţa de practicã, conform modelului din anexa 2;
e) adeverinţa de instruire teoreticã, conform modelului din anexa 7;
f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea activitãţii de macaragiu" sau un document echivalent emis de autoritatea competentã în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;
(6) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectueazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constã într-o probã teoreticã şi una practicã.
(7) Rezultatele examenului se consemneazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.
(8) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia.
(9) Este interzisã extinderea autorizaţiei de macaragiu de la grupa E la grupele A, B, C şi D.

SECŢIUNEA a 7-a
Condiţii privind formarea profesionalã a stivuitoriştilor

ART. 44
(1) Persoana fizicã autorizatã de cãtre ISCIR pentru a deservi stivuitoare (cu excepţia celor cu acţionare manualã) conform prevederilor prescripţiei tehnice R 1, este denumitã în continuare "stivuitorist".
(2) Se admit la examenul de autorizare ca "stivuitorist" persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 45.
ART. 45
Programa cursului de perfecţionare/specializare de "stivuitorist" este urmãtoarea:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │Numãrul orelor de│
│ Tema │ predare │
│ ├────────┬────────┤
│ │ Teorie │Practicã│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Clasificarea stivuitoarelor: │ 8 │ 4 │
│- tipuri de stivuitoare │ │ │
│- antrenarea stivuitoarelor: echipamentul de forţã electricã sau │ │ │
│hidraulicã │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Componente de securitate la stivuitoare: │ 8 │ 8 │
│- limitatoare de sfârşit de cursã │ │ │
│- limitatoare de sarcinã │ │ │
│- limitatoare de vitezã │ │ │
│- paracãzãtoare │ │ │
│- supape de reglare a vitezei şi supape de blocare │ │ │
│- supape de siguranţã │ │ │
│- întreruptor de securitate │ │ │
│- tampoane, opritori │ │ │
│- piese de reazem, curãţitoare de şinã │ │ │
│- contacte şi siguranţe electrice │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Dispozitive de frânare: │ 2 │ 4 │
│- tipuri existente, descriere, rol, mod de funcţionare, reglare şi │ │ │
│verificare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Cabluri şi lanţuri: │ 2 │ 2 │
│- materiale, construcţie, mod de fixare, uzurã permisã, întreţinere │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Dispozitive de manevrare a sarcinilor │ 2 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Obligaţiile stivuitoristului │ 4 │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Manevrarea şi exploatarea stivuitoarelor: │ 10 │ 16 │
│- manevre permise şi interzise, cauzele deranjamentelor │ │ │
│- organizarea exploatãrii, cartea stivuitorului, registrul de evidenţã a│ │ │
│supravegherii │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Întreţinerea, revizia, reparaţia şi verificarea tehnicã: │ 8 │ 8 │
│- întreţinerea, revizia şi repararea stivuitorului │ │ │
│- verificarea tehnicã, autorizarea funcţionãrii, încercãri statice şi │ │ │
│dinamice, verificãri periodice la scadenţã │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Avarii şi accidente la stivuitoare: │ 4 │ - │
│- cauzele avariilor şi accidentelor │ │ │
│- mãsuri pentru evitarea şi prevenirea avariilor şi accidentelor │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Mãsuri de prim ajutor în caz de avarie/accident │ 4 │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Legislaţie, reglementãri, normative, instrucţiuni │ 4 │ - │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘Recapitulaţie:
I Partea teoreticã 56 ore.
Partea practicã 44 ore.
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.

SECŢIUNEA a 8-a
Condiţii privind formarea profesionalã a liftierilor

ART. 46
(1) Persoana fizicã autorizatã de cãtre ISCIR care manevreazã şi/sau deserveşte ascensoare prevãzute cu însoţitor, indiferent de tipul şi destinaţia acestora, conform prevederilor prescripţiilor tehnice R 2 şi R 6, este denumitã în continuare "liftier". Prin ascensor prevãzut cu însoţitor se înţelege ascensorul care are specificat acest lucru în documentaţia tehnicã însoţitoare.
(2) Se admit la examenul de autorizare ca "liftier" persoanele fizice care au urmat un program de perfecţionare/specializare, conform programei analitice prezentate la art. 47.
(3) Trecerea liftierului de la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei tehnice R 2 la ascensoarele reglementate de prevederile prescripţiei tehnice R 6 şi invers se face prin extinderea autorizaţiei. În acest scop liftierul trebuie sã participe la un program specific de instruire teoreticã de minim 16 ore şi de instruire practicã de minim 32 de ore, organizat de deţinãtorul/utilizatorul ascensorului, sã susţinã şi sã promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei.
(4) Programa analiticã de pregãtire este întocmitã de deţinãtor/utilizator.
(5) Instruirea se finalizeazã cu eliberarea de adeverinţe de instruire de cãtre operatorul RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului.
(6) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune la ISCIR urmãtoarele:
a) cererea de extindere a autorizaţiei;
b) copia actului de identitate;
c) autorizaţia în vigoare;
d) adeverinţa de practicã, conform modelului din anexa 2;
e) adeverinţa de instruire teoreticã, conform modelului din anexa 7;
f) fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de liftier" sau un document echivalent emis de autoritatea competentã în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;
(7) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectueazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constã într-o probã teoreticã şi una practicã.
(8) Rezultatele examenului se consemneazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.
(9) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia.
ART. 47
Programa analiticã pentru cursul de perfecţionare/specializare de "liftier" este urmãtoarea:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │Numãrul orelor de│
│ Tema │ predare │
│ ├────────┬────────┤
│ │ Teorie │Practicã│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Noţiuni generale: │ 2 │ - │
│- curent electric; surse de curent folosite │ │ │
│- protecţia prin legare electricã la pãmânt │ │ │
│- siguranţe, contacte, electromagneţi, relee, automate de protecţie │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Clasificarea ascensoarelor şi descrierea tipurilor uzuale: │ 12 │ 4 │
│- clasificarea dupã destinaţie, mod de deservire, acţionare, │ │ │
│amplasare, construcţie puţ, viteze │ │ │
│- descrierea ansamblurilor pãrţii mecanice: puţ, cabinã, cabluri, │ │ │
│glisiere, uşi, camerã troliu, troliu │ │ │
│- descrierea ansamblurilor pãrţii electrice: instalaţie electricã, │ │ │
│sistemele de comandã şi acţionare, panou de comandã şi iluminat │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Componentele de securitate şi alte componente necesare pentru │ 8 │ 4 │
│asigurarea siguranţei în exploatare: │ │ │
│- dispozitive de prindere pe glisiere (paracãzãtoare) │ │ │
│- limitatorul de vitezã │ │ │
│- limitatoare de sfârşit de cursã │ │ │
│- contacte electrice de siguranţã │ │ │
│- broaşte cu blocaje electromecanice │ │ │
│- frâne cu electromagneţi sau servomotor │ │ │
│- tampoane │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Manevrarea şi exploatarea ascensoarelor: │ 8 │ 12 │
│- verificarea tehnicã a ascensoarelor: verificarea tehnicã periodicã şi │ │ │
│dupã reparare şi încercãri în sarcinã │ │ │
│- autorizarea funcţionãrii, cartea ascensorului │ │ │
│- registrul de supraveghere şi instrucţiuni de exploatare │ │ │
│- regim de lucru │ │ │
│- întreţinerea, revizia tehnicã şi repararea ascensoarelor │ │ │
│- analiza cauzelor care determinã deranjamente frecvente la │ │ │
│ascensoare şi mãsuri care se impun │ │ │
│- modul de executare a comenzilor; comenzi interzise │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Responsabilitãţile liftierului │ 4 │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Avarii şi accidente la ascensoare: │ 2 │ - │
│- cauzele avariilor şi accidentelor │ │ │
│- mãsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Legislaţie, reglementãri, normative, instrucţiuni │ 4 │ - │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘Recapitulaţie:
I Partea teoreticã: 40 de ore.
Partea practicã: 20 de ore.
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.

SECŢIUNEA a 9-a
Condiţii privind formarea profesionalã a mecanicilor trolişti

ART. 48
(1) Persoana fizicã autorizatã de cãtre ISCIR pentru deservirea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale, conform prevederilor prescripţiei tehnice R 7, este denumitã în continuare "mecanic trolist".
(2) Se admit la examenul de autorizare ca "mecanic trolist" persoanele fizice care au urmat un curs de perfecţionare/specializare de mecanic trolist, conform programei analitice prezentate la art. 49.
ART. 49
Programa analiticã pentru cursul de perfecţionare/specializare de "mecanic trolist" este urmãtoarea:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │Numãrul orelor de│
│ Tema │ predare │
│ ├────────┬────────┤
│ │ Teorie │Practicã│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Descrierea şi clasificarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru │ 15 │ 4 │
│persoane şi/sau materiale şi a mecanismelor de antrenare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Descrierea mecanismelor uzuale inclusiv a instalaţiile hidraulice │ 10 │ 8 │
│pentru antrenare şi frânare │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Echipamentul electric şi de automatizare a instalaţiilor de transport pe│ 5 │ 5 │
│cablu pentru persoane şi/sau materiale │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Dispozitive de securitate la instalaţiilor de transport pe cablu pentru │ 15 │ 8 │
│persoane şi/sau materiale │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Dispozitive de frânare │ 5 │ 6 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Cabluri: materiale, construcţie, modul de îmbinare, uzura permisã, │ 2 │ 6 │
│metode de verificare şi întreţinere │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Dispozitive de fixare şi suspendare │ 5 │ 8 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Manevrarea şi exploatarea mecanismelor de antrenare a instalaţiilor │ 15 │ 30 │
│de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: │ │ │
│- punerea în funcţiune │ │ │
│- manevre permise şi interzise │ │ │
│- organizarea exploatãrii, registrul de supraveghere a instalaţiei │ │ │
│- cauzele deranjamentelor şi înlãturarea acestora │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Întreţinerea, revizia, repararea şi verificarea tehnicã a instalaţiilor │ 10 │ 10 │
│de transport pe cablu pentru persoane şi/sau materiale: │ │ │
│- întreţinerea, revizia, repararea │ │ │
│- verificarea tehnicã, autorizarea funcţionãrii │ │ │
│- încercãri statice şi dinamice │ │ │
│- verificãri tehnice periodice │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Exerciţii de semnalizare a comenzii │ 2 │ 8 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Obligaţiile şi responsabilitãţile mecanicului trolist │ 5 │ 4 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Avarii şi accidente la instalaţiile de transport pe cablu pentru │ 2 │ 8 │
│persoane şi/sau materiale: │ │ │
│- cauzele avariilor şi accidentelor │ │ │
│- mãsuri pentru prevenirea avariilor şi accidentelor │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Legislaţie, reglementãri, normative, instrucţiuni │ 4 │ - │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘Recapitulaţie:
I Partea teoreticã: 95 ore.
Partea practicã: 105 ore.
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 2 ore/candidat.

ART. 50
(1) Trecerea mecanicului-trolist de la deservirea unui tip de instalaţie pentru care este autorizat la deservirea altui tip de instalaţie se face prin extinderea autorizaţiei. În acest scop mecanicul trolist trebuie sã participe la un program specific de instruire teoreticã de minim 16 ore şi de instruire practicã de minim 32 de ore organizat de deţinãtorul/utilizatorul instalaţiei/echipamentului, sã susţinã şi sã promoveze examenul în vederea extinderii autorizaţiei.
(2) Programa analiticã este întocmitã de deţinãtor/utilizator.
(3) Instruirile se finalizeazã cu eliberarea de adeverinţe de instruire teoreticã şi practicã cãtre operatorul RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului.
(4) Pentru a participa la examenul în vederea extinderii autorizaţiei, solicitantul depune la ISCIR urmãtoarele:
a) cererea de extindere a autorizaţiei;
b) copia actului de identitate;
c) autorizaţia în vigoare, din care sã rezulte tipul de instalaţie/echipament deservit;
d) adeverinţa de practicã pe noul tip de instalaţie/echipament, conform modelului din anexa 2;
e) adeverinţa de instruire teoreticã, conform modelului din anexa 7;
f) fişa de aptitudini de medica muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea activitãţii de mecanic trolist" sau un document echivalent emis de autoritatea competentã în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European;
(5) Examinarea în vederea extinderii autorizaţiei se efectueazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR şi constã într-o probã teoreticã şi una practicã.
(6) Rezultatele examenului se consemneazã de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 3.
(7) Extinderea autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de cãtre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR în rubrica "extinderea autorizaţiei" din talonul care însoţeşte autorizaţia.

CAP. IV
PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIILOR ELIBERATE PERSONALULUI DE DESERVIRE

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 51
Personalul de deservire autorizat prevãzut la art. 2, tabelul 1, trebuie instruit periodic şi examinat în vederea prelungirii valabilitãţii autorizaţiei.

SECŢIUNEA a 2-a
Instruirea şi examinarea anualã în perioada de valabilitate a talonului

ART. 52
(1) În perioada de valabilitate a talonului, personalul de deservire trebuie instruit şi examinat anual, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale.
(2) Instruirile se desfãşoarã sub îndrumarea operatorului RSVTI care are obligaţia de a întocmi procesul-verbal de instruire.
ART. 53
(1) Examinarea se efectueazã de cãtre o comisie internã a deţinãtorului/utilizatorului din care face parte în mod obligatoriu şi operatorul RSVTI.
(2) Examinarea constã dintr-o probã teoreticã şi o probã practicã. Pentru a fi declaratã "admis" persoana examinatã trebuie sã promoveze atât proba teoreticã cât şi proba practicã.
(3) Rezultatele examinãrii se consemneazã de cãtre operatorul RSVTI într-un proces-verbal, conform modelului din anexa 6.
ART. 54
Confirmarea valabilitãţii autorizaţiei se face prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de cãtre operatorul RSVTI, în rubrica "vizã anualã" din talonul care însoţeşte autorizaţia.

SECŢIUNEA a 3-a
Organizarea stagiului de instruire la expirarea perioadei de valabilitate a talonului

ART. 55
La expirarea perioadei de valabilitate a talonului/autorizaţiei eliberate pânã la intrarea în vigoare a prezentei prescripţii tehnice, pentru obţinerea unui nou talon în vederea prelungirii valabilitãţii autorizaţiei, personalul de deservire trebuie sã urmeze un stagiu de instruire.
ART. 56
(1) Stagiul de instruire se organizeazã de persoane juridice avizate.
(2) Avizarea persoanelor juridice se face de cãtre ISCIR. În acest scop persoana juridicã depune la ISCIR, urmãtoarele:
a) adresa de solicitare a avizãrii;
b) dovada cã are ca obiect de activitate desfãşurarea activitãţilor de formare profesionalã, conform actelor constitutive;
c) programa analiticã;
d) suportul de curs specific pentru fiecare categorie de personal de deservire prevãzutã la art. 2, tabelul 1.
(3) ISCIR analizeazã documentele prevãzute la alin. (2) şi în cazul în care acestea corespund prevederilor prezentei prescripţii tehnice, elibereazã adresa de avizare conform modelului din anexa 1.
(4) Avizarea este valabilã pe o perioadã de 4 ani.
(5) Persoana juridicã avizatã poate sã organizeze stagii de instruire cu condiţia respectãrii urmãtoarelor condiţii:
a) sã deruleze stagiile de instruire cu formatori atestaţi ISCIR;
b) sã asigure condiţiile necesare pentru buna desfãşurare a stagiului de instruire.
ART. 57
Lista persoanelor juridice prevãzute la art. 56 se publicã pe site-ul ISCIR.
ART. 58
Programa analiticã a stagiului de instruire este urmãtoarea:


┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ Partea teoreticã │Numãrul orelor│
│ │ de predare │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Legislaţie şi reglementãri tehnice │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Noi tipuri de instalaţii/echipamente │ 2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Deservirea eficientã şi în condiţii de siguranţã a │ 2 │
│instalaţiilor/echipamentelor │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│Avarii şi accidente │ 2 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ART. 59
Pentru participarea la stagiul de instruire, solicitantul depune la organizator urmãtoarele documente:
a) cererea de participare la stagiul de instruire;
b) copia autorizaţiei şi a talonului pentru vize anuale care urmeazã a fi înlocuit.
ART. 60
(1) Pentru organizarea unui stagiu de instruire persoana juridicã avizatã depune la ISCIR, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea stagiului, urmãtoarele:
a) adresa de anunţare a organizãrii unui stagiu de instruire, în care trebuie sã se precizeze denumirea şi tipul programului, numãrul cursanţilor, perioada de organizare şi locul de desfãşurare a programului;
b) copia adresei de avizare a persoanei juridice;
c) programa analiticã, dezvoltatã pe teme, zile, ore şi formatori;
d) tabelul cu numele şi prenumele formatorilor;
e) tabelul cu numele şi prenumele cursanţilor precum şi codul numeric personal;
f) cererea de eliberare a taloanelor pentru vize anuale corespunzãtor numãrului de participanţi.
(2) ISCIR analizeazã documentaţia depusã şi comunicã, în scris, organizatorului decizia cu privire la organizarea programului de instruire.
(3) ISCIR elibereazã taloanele solicitate pe baza unui proces-verbal de predare-primire.
ART. 61
Dupã transmiterea listei cursanţilor nu se admite modificarea acesteia.
ART. 62
(1) La sfârşitul stagiului de instruire, organizatorul elibereazã participanţilor urmãtoarele:
a) documentul care sã ateste participarea la stagiul de instruire;
b) talonul pentru vize anuale, pe baza unui proces-verbal, conform modelului din anexa 8.
(2) În situaţia în care la stagiul de instruire nu participã toate persoanele prevãzute în tabelul de la art. 60 alin. (1) lit. e), taloanele rãmase trebuie returnate la ISCIR împreunã cu copia procesului-verbal menţionat la art. 62 alin. (1) lit. b).
(3) Copia procesului-verbal întocmit se transmite la ISCIR în maxim 5 zile dupã finalizarea stagiului.
(4) Valabilitatea talonului eliberat este conform art. 17 alin. (3).
(5) Taloanele nereturnate devin nule de drept.
ART. 63
Persoana juridicã avizatã care nu anunţã organizarea unui stagiu de instruire în termenul prevãzut la art. 60 alin. (1) nu poate elibera participanţilor documentul care sã ateste participarea la stagiul de instruire şi nici talonul pentru vize anuale.
ART. 64
ISCIR poate efectua verificãri privind modul de desfãşurare a stagiului de instruire.

CAP. V
INSTRUIREA ŞI EXAMINAREA ÎN VEDEREA ACCEPTĂRII PERSONALULUI AUXILIAR DE DESERVIRE

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 65
(1) Personalul prevãzut la art. 2, tabelul 2, este acceptat de cãtre deţinãtor/utilizator numai dupã obţinerea adeverinţei eliberate conform modelului din anexa 9.
(2) Adeverinţa se obţine în urma instruirii anuale organizate conform prevederilor art. 66.

SECŢIUNEA a 2-a
Organizarea instruirilor, examinarea şi eliberarea adeverinţei

ART. 66
(1) Personalul auxiliar de deservire a instalaţiilor de ridicat (legãtori de sarcinã la macarale şi manevranţi) este instruit anual de cãtre operatorul RSVTI al deţinãtorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului.
(2) Instruirile anuale se desfãşoarã pe baza programelor analitice prezentate la art. 72, respectiv art. 74, în funcţie de tipul instalaţiei/echipamentului deservit.
ART. 67
(1) Instruirea anualã se finalizeazã cu susţinerea unui examen pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice.
(2) Pentru a putea participa la examinarea în urma instruirii anuale, candidaţii trebuie sã prezinte fişa de aptitudini de medicina muncii cu menţiunea "Apt pentru prestarea ocupaţiei de ............" sau un document echivalent emis de autoritatea competentã în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European.
(3) Rezultatele examinãrii sunt consemnate într-un proces-verbal de examinare periodicã întocmit de cãtre operatorul RSVTI, conform modelului din anexa 6.
ART. 68
(1) Pe baza datelor din procesul-verbal de examinare periodicã, participanţilor declaraţi "admişi" le sunt eliberate adeverinţe, conform modelului din anexa 9.
(2) Adeverinţa este valabilã timp de 1 (un) an, numai pentru deservirea instalaţiilor/echipamentelor pentru care personalul a fost instruit.
(3) Evidenţa adeverinţelor eliberate este ţinutã de operatorul RSVTI.
ART. 69
(1) Personalul care nu se prezintã la examinãrile anuale sau care obţine rezultate necorespunzãtoare, nu poate deservi instalaţia/echipamentul.
(2) Personalul care a întrerupt practicarea efectivã a activitãţii mai mult de 12 luni, poate relua activitatea numai cu condiţia respectãrii prevederilor de la art. 66-68.
ART. 70
Personalul de deservire instruit conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice, este obligat sã poarte adeverinţa permanent la locul de muncã.

SECŢIUNEA a 3-a
Instruirea legãtorilor de sarcinã la macarale

ART. 71
Legarea şi fixarea sarcinilor la macarale se face numai de cãtre personal de deservire instruit în acest scop, denumit în continuare "legãtor de sarcinã".
ART. 72
Programa analiticã de instruire anualã a legãtorilor de sarcinã este urmãtoarea:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │Numãrul orelor de│
│ Tema │ predare │
│ ├────────┬────────┤
│ │ Teorie │Practicã│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Elemente de prindere şi legare a sarcinii, tipuri constructive │ 2 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Cabluri, lanţuri, benzi │ 2 │ 2 │
│Definiţii; tipuri constructive; verificarea în utilizare/exploatare a │ │ │
│cablurilor, lanţurilor, benzilor │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Obligaţiile legãtorului de sarcinã │ 2 │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Mãsuri de prevenire a accidentelor la prinderea şi legarea sarcinilor │ 1 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Codul de semnalizare │ 2 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Legislaţie, reglementãri, normative, instrucţiuni │ 1 │ - │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘Recapitulaţie:
I Partea teoreticã 10 ore.
Partea practicã 6 ore.
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor: 1 orã/candidat.

SECŢIUNEA a 4-a
Instruirea manevranţilor

ART. 73
(1) Manevrarea instalaţiilor de ridicat cu acţionare manualã indiferent de sarcinã, a mecanismelor de ridicat, platformelor ridicãtoare şi elevatoarelor pentru vehicule se face de cãtre personal de deservire instruit în acest scop, denumit în continuare "manevrant".
(2) Personalul de deservire care manevreazã instalaţii de ridicat, la care constructiv existã posibilitatea montãrii mai multor tipuri de elemente purtãtoare de sarcinã ca de exemplu cârlig, furci, platformã, şi care pot lucra în regim permanent/nepermanent de:
a) macarale sau stivuitoare, trebuie autorizat ca macaragiu respectiv stivuitorist în condiţiile prezentei prescripţii tehnice;
b) platforme ridicãtoare deplasabile, trebuie instruit în condiţiile prezentei prescripţii tehnice.
(3) Personalul de deservire care manevreazã platforme ridicãtoare pentru persoane cu dizabilitãţi nu necesitã instruire şi autorizare.
ART. 74
Programa analiticã de instruire anualã a manevranţilor menţionaţi la art. 2, tabelul 2, este urmãtoarea:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ │Numãrul orelor de│
│ Tema │ predare │
│ ├────────┬────────┤
│ │ Teorie │Practicã│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Noţiuni generale referitoare la tipul instalaţiei │ 1 │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Clasificarea instalaţiilor de ridicat │ 1 │ 1 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Componente de securitate │ 1 │ 1 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Responsabilitãţile manevranţilor │ 1 │ 1 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Manevrarea şi exploatarea instalaţiei de ridicat │ 2 │ 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Întreţinerea, revizia, repararea şi verificarea tehnicã a instalaţiei │ 1 │ 1 │
│de ridicat │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Avarii şi accidente │ 2 │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Legislaţie, reglementãri, normative, instrucţiuni │ 1 │ - │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘Recapitulaţie:
I Partea teoreticã 10 ore.
Partea practicã 6 ore.
II Verificarea însuşirii cunoştinţelor 1 orã/candidat.

CAP. VI
TARIFE

ART. 75
Pentru activitãţile efectuate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, se aplicã tarifele aprobate prin ordin al ministrului economiei.

CAP. VII
DISPOZIŢII FINALE

ART. 76
(1) Autorizaţiile eliberate de ISCIR pot fi suspendate sau retrase, în condiţiile legii, împreunã cu talonul pentru vize anuale.
(2) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor a cãrui autorizaţie a fost suspendatã poate intra în posesia acesteia, dupã expirarea termenului de suspendare, la cerere, în urma susţinerii şi promovãrii examenului de autorizare, în condiţiile prevãzute de prezenta prescripţie tehnicã.
(3) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor a cãrui autorizaţie a fost retrasã, se poate prezenta la reautorizare dupã finalizarea unui stagiu de instruire periodicã, urmat de susţinerea şi promovarea examenului de autorizare, în condiţiile prevãzute de prezenta prescripţie tehnicã.
ART. 77
Documentele care se depun la ISCIR trebuie redactate/traduse în limba românã de cãtre un traducãtor autorizat.
ART. 78
(1) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor care deţine autorizaţii cu o vechime mai mare de 4 ani, are obligaţia obţinerii talonului pentru vize anuale care însoţeşte autorizaţia în condiţiile prevãzute la capitolul IV, secţiunea a 3-a, în maxim 3 ani de la aprobarea prezentei prescripţii tehnice.
(2) Personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor care deţine autorizaţii cu o vechime de cel mult 4 ani, are obligaţia obţinerii talonului pentru vize anuale care însoţeşte autorizaţia în condiţiile prevãzute la capitolul IV, secţiunea a 3-a, în maxim 4 ani de la aprobarea prezentei prescripţii tehnice.
(3) Pentru personalul de deservire a instalaţiilor/echipamentelor prevãzut la alin. (1) şi (2) prelungirea valabilitãţii autorizaţiei în intervalele de timp precizate se efectueazã prin semnarea şi aplicarea ştampilei proprii de cãtre operatorul RSVTI, în rubrica "vize anuale" din autorizaţia deţinutã.
ART. 79
Termenele de soluţionare a cererilor depuse la ISCIR sunt cele stabilite conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 80
Anexele 1-9 fac parte integrantã din prezenta prescripţie tehnicã.


ANEXA 1


Adresã avizare furnizor de formare profesionalã/persoanã juridicã


Antetul ISCIR
Nr. înregistrare ............../..........


Cãtre,
............................................
Adresã .....................................
CUI ........................................
Tel./Fax....................................


În atenţia .................................

Având în vedere cererea dumneavoastrã nr. ....../..... înregistratã la ISCIR cu nr. ....../...... privind solicitarea de avizare a programei şi suportului de curs pentru programul ......... pentru ocupaţia/calificarea ....... cod COR/cod Nomenclator Calificãri ...... vã comunicãm avizul nostru favorabil.
Programa de pregãtire şi suportul de curs respectã prevederile prescripţiei tehnice ...... şi ale legislaţiei în vigoare privind formarea profesionalã a adulţilor.
Prezentul aviz este valabil 4 ani, conform legislaţiei în vigoare.


INSPECTOR DE STAT ŞEF,
(Numele şi prenumele, semnãtura şi ştampila)


ANEXA 2

Model de adeverinţã de practicã

ANTET

ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ
Nr. ...... din ........


Prin prezenta se adevereşte cã domnul(doamna) ....., având codul numeric personal ......, angajat(ã) la ......*2)...., a efectuat practica la ......*3)...., tip ....*4)...., sub supravegherea domnului(doamnei) ......*5)..... de la ..... pânã la ..... totalizând .... ore.
În acest timp, domnul(doamna) ........................................... şi-a însuşit deprinderile practice şi se poate prezenta la examenul de autorizare/extindere a autorizaţiei de ...................................
Valabilã 12 luni de la data emiterii.

___________
*1) Denumirea deţinãtorului/utilizatorului.
*2) Denumirea deţinãtorului/utilizatorului şi localitatea de reşedinţã.
*3) Clasa şi grupa de încadrare a instalaţiei/echipamentului, dacã este cazul.
*4) Tipul şi parametrii principali ai instalaţiei/echipamentului.
*5) Numele şi prenumele supraveghetorului de practicã.
DIRECTOR OPERATOR RESPONSABIL SUPRAVEGHETOR
(MANAGER), CU SUPRAVEGHEREA ŞI DE PRACTICĂ,

VERIFICAREA TEHNICĂ
A INSTALAŢIILOR,
(Numele şi prenumele, (Numele şi prenumele,) (Numele şi prenumele şi
semnãtura şi ştampila) semnãtura şi ştampila) semnãtura)
ANEXA 3

Model de proces-verbal de examinare în vederea autorizãrii
┌───────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │ │ISCIR │
│ │ Proces-verbal │..........................│
│ SIGLĂ │ nr. ............ din ................ │Adresa ...................│
│ │ cu rezultatele obţinute la examenul de autorizare │..........................│
│ │ ca ................ a urmãtorilor candidaţi │Telefon ..................│
│ │ │Fax ......................│
└───────┴───────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘
┌────┬─────────┬───┬───────────────┬───────────────┬─────┬─────┬─────────────────┬─────┐
│ │ │ │ Rezultatul │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ examinãrii │ │ │ │ │ │
│Nr. │Numele şi│CNP│ A (Admis) │Tip instalaţie/│Clasã│Grupã│Talon pentru vize│Obs. │
│crt.│prenumele│ │ R (Respins) │ echipament │ │ │anuale seria/nr. │ │
│ │ │ ├──────┬────────┤ │ │ │ │ │
│ │ │ │Teorie│Practicã│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┤
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┤
├────┼─────────┼───┼──────┼────────┼───────────────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┤
└────┴─────────┴───┴──────┴────────┴───────────────┴─────┴─────┴─────────────────┴─────┘Pentru activitatea de examinare în vederea autorizãrii se plãteşte suma de ....... lei conform "Listei de tarife" ....... anexa ..... pct. ......, de cãtre ....... din localitatea ....... str. ...... nr. ... judeţ/sector ...... în cont ....... deschis la Banca/Trezoreria ....... filiala ................ISCIR
Furnizor de formare profesionalã,
(Numele şi prenumele, (Numele şi prenumele,
semnãtura şi ştampila) semnãtura şi ştampila)
........................ ....................................ANEXA 4


Model de autorizaţie
(faţã)

----------
NOTĂ(CTCE)
Reprezentarea graficã a modelului de autorizaţie (faţã) - (verso) se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 11 bis din 8 ianuarie 2010, la pagina 92, a se vedea imaginea asociatã.

(verso)


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Posesorul autorizaţiei are obligaţia sã cunoascã şi sã aplice întocmai │
│prevederile prescripţiilor tehnice şi ale instrucţiunilor specifice │
│referitoare la deservirea instalaţiilor/echipamentelor. │
│Autorizaţia este personalã, se pãstreazã în timpul serviciului asupra │
│posesorului în bunã stare şi se prezintã la cererea inspectorului de │
│specialitate din cadrul ISCIR şi a persoanelor împuternicite ale │
│deţinãtorului/utilizatorului instalaţiei/echipamentului. │
│Posesorul autorizaţiei nu poate deservi decât instalaţii/echipamente de │
│tipul celor înscrise în autorizaţie. │
│Este interzisã deservirea instalaţiilor/echipamentelor dacã acestea nu │
│sunt autorizate sã funcţioneze, exceptând cazurile în care se executã │
│verificãri şi încercãri în vederea punerii în funcţiune. │
│Operatorul RSVTI poate propune retragerea autorizaţiei de cãtre │
│emitentul acesteia atunci când posesorul a sãvârşit abateri grave care │
│pericliteazã siguranţa în funcţionare a instalaţiei/echipamentului şi │
│securitatea persoanelor. │
│Autorizaţia poate fi suspendatã sau retrasã de cãtre inspectorul de │
│specialitate din cadrul ISCIR, în condiţiile <>Legii nr. 64/2008 , cu │
│modificãrile şi completãrile ulterioare, privind siguranţa în funcţionare│
│a instalaţiilor/echipamentelor. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ANEXA 5

Model de talon pentru vize anuale

(faţã)


┌─────────────────────────────┐
│ *1) │
│ EXTINDEREA AUTORIZAŢIEI │
│┌──────┬──────┬──────┬──────┐│
││ *2) │ │ │ ││
││ │ │ │ ││
│├──────┼──────┼──────┼──────┤│
││ *3) │ │ │ ││
││ │ │ │ ││
│├──────┼──────┼──────┼──────┤│
││ *4) │ │ │ ││
││ │ │ │ ││
│└──────┴──────┴──────┴──────┘│
└─────────────────────────────┘

(verso)

┌──────────────────────────────────────┐
│Talon pentru vize anuale seria........│
│Anexã la autorizaţia nr.: ............│
├──────┬───────┬───────┬───────┬───────┤
│ ANUL │20.....│20.....│20.....│20.....│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ VIZA │ │ │ │ │
│ANUALĂ│*5) │ │ │ │
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘


____________
*1) Hologramã.
*2) Se înscrie clasa şi grupa, dupã caz, a instalaţiei/echipamentului pentru care se face extinderea autorizaţiei.
*3) Se înscrie numãrul şi data procesului-verbal de examinare.
*4) Semnãtura şi ştampila inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.
*5) Semnãtura şi ştampila operatorului RSVTI/inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.


ANEXA 6


Model de proces-verbal de examinare periodicã a personalului
de deservire a instalaţiilor de ridicat


ANTET DEŢINĂTOR/UTILIZATOR
.........................


PROCES-VERBAL nr. .......... din ............
cu rezultatele obţinute la examinarea periodicã ca ............ a
a urmãtorilor candidaţi
┌────┬─────────┬───┬──────────────────────┬───────────────┬─────┬─────┬────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Rezultatul │
│Nr. │Numele şi│CNP│Numãrul autorizaţiei/ │Tip instalaţie/│Clasã│Grupã│Obs.│examinãrii │
│crt.│prenumele│ │adeverinţei/carnetului│ echipament │ │ │ │ Admis (A) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Respins (R)│
├────┼─────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼────┼───────────┤
├────┼─────────┼───┼──────────────────────┼───────────────┼─────┼─────┼────┼───────────┤
└────┴─────────┴───┴──────────────────────┴───────────────┴─────┴─────┴────┴───────────┘

DIRECTOR OPERATOR RESPONSABIL MEMBRII COMISIEI,
(MANAGER), CU SUPRAVEGHEREA ŞI
VERIFICAREA TEHNICĂ
A INSTALAŢIILOR,
(Numele şi prenumele, (Numele şi prenumele,) (Numele şi prenumele
semnãtura şi ştampila) semnãtura şi ştampila) semnãtura)

ANEXA 7

Model de adeverinţã de instruire teoreticã


ANTET


ADEVERINŢĂ
Nr. ...... din ............


Prin prezenta se adevereşte cã domnul(doamna).......... nãscut/nãscutã la data de ........ în localitatea ......... sector/judeţ ..... BI/CI ...... CNP ...... având ca studii de bazã ........ a urmat stagiu de instruire periodicã/instruirea internã pentru ocupaţia .........., adicã un numãr de ...... ore pregãtire teoreticã.
Stagiul de instruire periodicã/instruirea internã a fost organizat(ã) în perioada .............................
Prezenta adeverinţã s-a eliberat pentru susţinerea examenului de autorizare/extindere a autorizaţiei de ...........DIRECTOR OPERATOR RESPONSABIL
(MANAGER), CU SUPRAVEGHEREA ŞI
VERIFICAREA TEHNICĂ
A INSTALAŢIILOR,
(Numele şi prenumele, (Numele şi prenumele,
semnãtura şi ştampila) semnãtura şi ştampila)ANEXA 8

Model de proces-verbal de eliberare a taloanelor pentru vize anuale


ANTET ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE


PROCES-VERBAL nr. ......... din .............
de eliberare a taloanelor pentru vize anuale pentru ocupaţia de .....:
┌────┬─────────┬───┬────────────┬───────────────┬─────┬─────┬──────────┬────────────┐
│Nr. │Numele şi│ │ Numãrul │Tip instalaţie/│ │ │Talon nr. │Semnãtura de│
│crt.│prenumele│CNP│autorizaţiei│ echipament │Clasã│Grupã│ (serie, │ primire │
│ │ │ │ │ │ │ │hologramã)│ │
├────┼─────────┼───┼────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┤
├────┼─────────┼───┼────────────┼───────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┤
└────┴─────────┴───┴────────────┴───────────────┴─────┴─────┴──────────┴────────────┘ORGANIZATOR STAGIU DE INSTRUIRE
(Numele şi prenumele, semnãtura şi ştampila)
............................................


ANEXA 9

Model de adeverinţã

Antet persoanã juridicã
.......................


ADEVERINŢĂ
Nr. ................

Prin prezenta se adevereşte cã domnul(doamna) ....... nãscut/nãscutã la data de ...... în localitatea ...... sector/judeţ ...... BI/CI ..... CNP ...... a fost instruit ca .....*1).... sã deserveascã instalaţia/echipamentul ..................

___________
*1) Se înscrie legãtor de sarcinã/manevrant.DIRECTOR OPERATOR RSVTI
(Numele şi prenumele, (Numele şi prenumele,
semnãtura şi ştampila) semnãtura şi ştampila)
........................ ......................

Eliberatã la data de ..................
Valabilã 1 (un) an de la data emiterii.
---------

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Prescriptii, Ministrul Economiei, PRESCRIPTIE TEHNICA din 11 decembrie 2009

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice