Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 50 din 10 ianuarie 2020  pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 50 din 10 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 62 din 29 ianuarie 2020
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi al prevederilor pct. 4.1.a), b).1^2 subpct. 8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice şi ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emit următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română“ - S.A., în cadrul Programului Tezaur, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 13 iunie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) titluri de stat destinate populaţiei - titluri de stat în formă dematerializată, emise de Ministerul Finanţelor Publice prin subscripţie publică, vândute prin subunităţile poştale din reţeaua C.N. «Poşta Română» - S.A. Titlurile de stat pot fi răscumpărate anticipat de Ministerul Finanţelor Publice la solicitarea investitorului, înainte de scadenţă. Acestea sunt nominative, fiecare având o valoare nominală de 1 leu, şi dau deţinătorilor drepturi egale;"

    2. La articolul 1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) investitor - persoană fizică rezidentă cu vârsta mai mare de 18 ani împliniţi la data efectuării subscrierii;"

    3. La articolul 1, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) formular de subscriere - formularul prevăzut în anexa nr. 2, care se semnează de către investitor sau un împuternicit al acestuia la subscrierea de titluri de stat şi cuprinde datele de identificare ale investitorului, după caz, şi ale împuternicitului, precum şi valoarea titlurilor de stat subscrise în cadrul unei emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei. Formularul de subscriere semnat şi ştampilat de angajatul subunităţii poştale a C.N. «Poşta Română» - S.A., împreună cu chitanţa 14-4-1/ factura COM emisă la subscriere, constituie dovada deţinerii titlurilor de stat de către investitor, prin transferul sau vânzarea acestuia neputându-se transfera dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat subscrise;"

    4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Operaţiunea de subscriere în cadrul unei emisiuni se realizează prin semnarea de către investitor sau împuternicit, după caz, a formularului de subscriere, în două exemplare originale, un formular rămânând la investitor şi unul la subunitatea poştală din reţeaua C.N. «Poşta Română» - S.A. Prin excepţie de la modelul de formular de subscriere pretipărit prevăzut în anexa nr. 2, C.N. «Poşta Română» - S.A. poate opera modificările corespunzătoare în ceea ce priveşte informaţiile completate de investitor/împuternicit (cu excepţia CNP, număr titluri de stat şi sumă subscrisă), certificând prin semnătură şi ştampilă aceste modificări, în prezenţa şi cu acordul scris al investitorului/împuternicitului. După încheierea perioadei de subscriere, subscrierile sunt irevocabile şi nu mai pot fi anulate de către investitor sau împuternicit, dar pot fi răscumpărate anticipat."

    5. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În situaţia în care investitorul doreşte să îşi retragă subscrierea, investitorul sau persoana împuternicită a acestuia se prezintă la subunitatea poştală din reţeaua C.N. «Poşta Română» - S.A. unde s-a efectuat subscrierea, atestă calitatea sa de investitor sau de persoană împuternicită a acestuia în acest scop prin procură notarială, conform prevederilor art. 15, şi depune formularul de anulare a subscrierii de către investitor, prevăzut în anexa nr. 4, la care anexează formularul(ele) de subscriere semnat(e) şi ştampilat(e) de angajatul subunităţii poştale a C.N. «Poşta Română» - S.A., împreună cu chitanţa(ele) 14-4-1, respectiv factura(ile) COM emisă(e) la subscriere. Termenul-limită de depunere a formularului de anulare a subscrierii de către investitor este cu două zile lucrătoare mai devreme decât ultima zi a perioadei de subscriere. În cazul subscrierii de către un investitor prin intermediul unui împuternicit, procura notarială trebuie să îi confere împuternicitului dreptul de a încasa valoarea nominală a titlului(rilor) subscris(e). În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii formularului de anulare a subscrierii de către investitor, C.N. «Poşta Română» - S.A. asigură la sediul subunităţii poştale unde a subscris plata valorii nominale a titlului/titlurilor subscris(e) şi retras(e). În situaţia în care investitorul a pierdut formularul de subscriere şi/sau chitanţa 14-4-1/factura COM şi/sau declaraţia de modificare prevăzută în anexa nr. 6, ataşează cererii de anulare a subscrierii o declaraţie pe propria răspundere prin care declară faptul că a pierdut documentele menţionate, conform modelului prezentat în anexa nr. 12."

    6. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) În situaţia în care investitorul sau persoana împuternicită a acestuia doreşte să îşi răscumpere anticipat titlurile de stat, se procedează conform prevederilor de la cap. VI «Răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat"

    7. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    C.N. «Poşta Română» - S.A. asigură transmiterea electronică la adresa de e-mail contractare.dgtdp@mfinante.gov.ro a informaţiilor aferente titlurilor de stat vândute, retrase şi răscumpărate, prin reţeaua de subunităţi poştale, mai puţin subscrierile prin care s-a depăşit plafonul valoric specificat pentru fiecare emisiune la nivel de investitor, după cum urmează:
    a) registrul investitorilor aferent emisiunii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8, se transmite la termenul prevăzut la art. 3 alin. (2^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, privind termenul de virare a sumelor subscrise;
    b) registrul investitorilor retraşi în perioada de subscriere a emisiunii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8a, în termen de două zile lucrătoare de la data depunerii formularului de anulare a subscrierii de către investitor;
    c) registrul investitorilor care şi-au răscumpărat anticipat titluri de stat, conţinând valoarea nominală subscrisă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8b, în a treia zi lucrătoare a lunii următoare celei în care s-a depus formularul de răscumpărare anticipată a subscrierii de către investitor;
    d) registrul investitorilor care şi-au răscumpărat anticipat titluri de stat, conţinând valoarea dobânzii plătite şi deduse din valoarea nominală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8c, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare în care s-a depus formularul de răscumpărare anticipată a subscrierii de către investitor;
    e) situaţia centralizatoare a titlurilor de stat vândute pentru fiecare emisiune în parte, care se transmite în ultima zi a perioadei de subscriere şi este întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9."

    8. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Din contul prevăzut la alin. (2) Ministerul Finanţelor Publice va restitui sumele retrase ulterior de către investitori în perioada de subscriere, la solicitarea scrisă a C.N. «Poşta Română» - S.A., în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia, însoţită de registrul investitorilor retraşi în perioada de subscriere. Ministerul Finanţelor Publice virează sumele subscrise în contul comunicat de către C.N. «Poşta Română» - S.A. deschis la o instituţie de credit."

    9. La articolul 15, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţia în care procura notarială îi conferă împuternicitului atât dreptul de a efectua operaţiuni de subscriere de titluri de stat destinate populaţiei, cât şi de încasare a valorii nominale a titlurilor subscrise şi a dobânzii aferente şi nu a fost revocată de către investitor, iar împuternicitul a depus documentele la subscriere la subunitatea poştală, la plata dobânzii şi rambursarea valorii nominale nu va mai fi necesară prezentarea documentelor menţionate la alin. (2) lit. b) de către împuternicit, operaţiunile executându-se la aceeaşi subunitate poştală unde a subscris."

    10. La articolul 16, alineatele (1), (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Plata dobânzii şi a valorii nominale se efectuează conform opţiunii prealabile a investitorului, cum este menţionată în formularul de subscriere:
    a) la sediul subunităţilor poştale din reţeaua C.N. «Poşta Română» - S.A., fără plata unui comision de către investitor, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei către investitor/împuternicit la termenele prevăzute la alin. (2) sau fără limită de plafon valoric, în condiţiile programării plăţii în maximum 3 zile lucrătoare de la termenele prevăzute la alin. (2) şi în condiţiile prezentării la aceeaşi subunitate poştală la care a depus solicitarea;
    b) prin mandat poştal (achitare la domiciliu/adresa de corespondenţă sau virarea sumelor în cont bancar), situaţie în care investitorului i se reţine contravaloarea serviciului de mandat poştal dedicat Programului Tezaur.
    (2) Plata dobânzii şi a valorii nominale se asigură la sediul subunităţilor poştale din reţeaua C.N. «Poşta Română» - S.A. începând cu data plăţii dobânzii anuale/scadenţei emisiunii în termen de 30 de zile lucrătoare, în următoarele condiţii:
    a) în ziua prezentării investitorului la sediul subunităţii poştale din mediul urban;
    b) a doua zi lucrătoare de la data prezentării investitorului la sediul subunităţii poştale din mediul urban, în cazul în care acesta a subscris printr-o subunitate poştală din mediul rural;
    c) a doua zi lucrătoare de la data prezentării investitorului la sediul subunităţii poştale din mediul rural;
    d) a doua zi lucrătoare de la data prezentării împuternicitului la sediul subunităţii poştale din reţeaua C.N. «Poşta Română» - S.A. unde a subscris.
    ................................................................................................
    (5) Plata dobânzii şi a valorii nominale prin mandat poştal cu achitare în cont bancar se efectuează de către C.N. «Poşta Română» - S.A. în prima zi lucrătoare de la data plăţii dobânzii anuale/scadenţei emisiunii respective."

    11. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) C.N. «Poşta Română» - S.A. calculează dobânda datorată pentru fiecare titlu de stat şi dobânda datorată fiecărui investitor, aferentă fiecărui formular de subscriere pentru perioada de dobândă relevantă."

    12. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Pentru fiecare emisiune, cu 20 de zile lucrătoare înaintea fiecărui eveniment de plată, C.N. «Poşta Română» - S.A. transmite electronic la adresa contractare.dgtdp@mfinante.gov.ro informaţiile privind valoarea titlurilor de stat vândute fiecărui investitor, pe fiecare subscriere, şi înregistrate în situaţia centralizatoare prevăzută în anexa nr. 9 şi dobânda datorată aferentă. Situaţia menţionată nu cuprinde valoarea titlurilor de stat răscumpărate anticipat înainte de scadenţă."

    13. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5^4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, să plătească comisioane din bugetul de stat, al căror cuantum este de 0,1% pentru efectuarea operaţiunilor legate de activitatea de vânzare a titlurilor de stat pentru populaţie, aplicat la valoarea nominală adjudecată de închidere a emisiunii, şi de 0,1% pentru efectuarea plăţilor aferente acestor instrumente de datorie publică, inclusiv a sumelor restituite investitorilor aferente titlurilor de stat răscumpărate înainte de scadenţă, aplicat la valoarea operaţiunilor efectuate către deţinătorii de titluri de stat."

    14. La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Comisionul pentru efectuarea plăţilor aferente acestor instrumente de datorie publică se calculează lunar de către C.N. «Poşta Română» - S.A., care emite factura pentru prestaţiile efectuate, respectiv plata dobânzilor şi rambursarea valorii nominale, inclusiv a sumelor restituite investitorilor aferente titlurilor de stat răscumpărate înainte de scadenţă, în data de 10 a lunii curente pentru luna anterioară, în baza unui centralizator al operaţiunilor zilnice privind plata dobânzilor, rambursarea valorii nominale şi plata titlurilor de stat răscumpărate înainte de scadenţă, care se transmite electronic la adresa de e-mail contractare.dgtdp@mfinante.gov.ro în aceeaşi dată."

    15. Articolul 24 se abrogă.
    16. După capitolul V „Decontarea serviciilor prestate de către C.N. «Poşta Română» - S.A.“ se introduce un nou capitol, capitolul VI „Răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat“, cu următorul cuprins:
    "    CAP. VI
    Răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat
    ART. 25
    Investitorul în titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sau împuternicitul acestuia în acest scop prin procură legalizată la notar poate solicita răscumpărarea, înaintea scadenţei, la orice subunitate poştală din reţeaua C.N. «Poşta Română» - S.A., în cazul investitorului, sau la subunitatea poştală unde a subscris, în cazul împuternicitului, unde atestă calitatea sa de investitor sau de persoană împuternicită a acestuia în acest scop, conform prevederilor art. 8 şi 15, şi depune cererea de răscumpărare anticipată conform modelului prezentat în anexa nr. 13.
    ART. 26
    Răscumpărarea anticipată se realizează pentru întreaga valoare subscrisă printr-un formular de subscriere. Investitorul nu poate efectua răscumpărarea parţială a titlurilor care au fost subscrise în baza unui formular de subscriere.
    ART. 27
    Răscumpărarea anticipată atrage pierderea dobânzii aferente titlurilor de stat şi prin urmare deducerea din suma restituită investitorului a contravalorii tuturor dobânzilor plătite investitorului aferente titlurilor de stat pentru care se solicită răscumpărarea anticipată.
    ART. 28
    Cererea de răscumpărare este însoţită de formularul de subscriere în original, semnat şi ştampilat de angajatul subunităţii poştale a C.N. «Poşta Română» - S.A., şi de chitanţa 14-4-1/factura COM emisă la subscriere. În cazul în care investitorul nu mai deţine formularul de subscriere şi/sau chitanţa 14-4-1/factura COM, cererea de răscumpărare este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere privind pierderea documentelor, conform modelului prezentat în anexa nr. 12.
    ART. 29
    (1) Suma restituită investitorului aferentă titlurilor de stat răscumpărate înainte de scadenţă este egală cu valoarea subscrisă iniţial diminuată cu toate dobânzile care au fost plătite investitorului sau, după caz, împuternicitului, până la momentul solicitării răscumpărării anticipate.
    (2) Sumele reprezentând dobânzile deduse se virează de către C.N. «Poşta Română» - S.A. în conturile Ministerului Finanţelor Publice, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare depunerii cererii de răscumpărare anticipată, după cum urmează:
    1. sumele reprezentând dobânzi plătite investitorului în anul în care se efectuează răscumpărarea anticipată se virează în contul RO02TREZ23A550000300101X «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi - Dobânzi aferente datoriei publice interne directe» deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor Publice (CUI 8609468);
    2. sumele reprezentând dobânzi plătite investitorului în anii precedenţi anului în care se efectuează răscumpărarea anticipată se virează în contul RO97TREZ23A550000850103X «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi - Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice» deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe numele Ministerului Finanţelor Publice (CUI 8609468), iar C.N. «Poşta Română» - S.A. înştiinţează Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică asupra efectuării acestor operaţiuni prin transmiterea unei adrese în acest sens însoţite de copii ale documentelor care atestă efectuarea plăţii.
    (3) Termenul de achitare a sumei care se restituie investitorului de către C.N. «Poşta Română» - S.A. este până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare depunerii cererii de răscumpărare anticipată, la sediul subunităţii poştale din reţeaua C.N. «Poşta Română» - S.A. unde investitorul a depus cerere de răscumpărare, iar suma se achită integral la data programată sau prin virare în cont bancar, cu reţinerea contravalorii serviciului de mandat poştal dedicat Programului Tezaur, conform opţiunii acestuia.
    ART. 30
    Subunităţile poştale ale C.N. «Poşta Română» - S.A. primesc cererile de răscumpărare anticipată, conform programului de lucru cu clienţii, şi vor reţine o copie a acestora împreună cu documentele aferente.
    ART. 31
    Cererile pentru răscumpărare anticipată sunt acceptate de către subunităţile poştale din reţeaua C.N. «Poşta Română» - S.A. ulterior încheierii perioadei de subscriere în cadrul unei emisiuni şi trebuie depuse cu cel puţin 60 de zile lucrătoare înainte de data de plată a dobânzii sau valorii nominale aferente unei emisiuni.
    ART. 32
    (1) C.N. «Poşta Română» - S.A. va transmite, centralizat, către Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică prin e-mail la adresele contractare.dgtdp@mfinante.gov.ro şi backoffice@mfinante.ro, în a treia zi lucrătoare a lunii următoare, adresa de solicitare a răscumpărării anticipate a valorii nominale a titlurilor de stat, care cuprinde valoarea totală a răscumpărărilor anticipate solicitate cu defalcarea acesteia pe coduri de emisiune şi detaliile aferente contului în care se efectuează plata răscumpărării anticipate, semnată şi ştampilată de conducătorul unităţii sau persoana delegată, originalul urmând a fi transmis prin poştă.
    (2) Ministerul Finanţelor Publice va restitui sumele răscumpărate anticipat de către investitori înainte de scadenţă până la data de 20 a lunii următoare celei în care s-a depus formularul de răscumpărare anticipată a subscrierii de către investitor, în contul prevăzut la art. 20 alin. (1) lit. a).
    ART. 33
    Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta anexă."

    17. Anexa nr. 2 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    18. Anexa nr. 8 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    19. Anexa nr. 8a se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    20. După anexa nr. 8a se introduc două noi anexe, anexele nr. 8b şi 8c, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 4 şi 5 la prezentul ordin.
    21. După anexa nr. 11 se introduc două noi anexe, anexele nr. 12 şi 13, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 6 şi 7 la prezentul ordin.


    ART. II
    Formularele de subscriere tipărite cu sigla lupul dacic, logoul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene vor fi utilizate în continuare până la epuizare.

    ART. III
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la anexă)
    Nr. înregistrare ...........................
    C.N. „Poşta Română“ - S.A.
    OJP ...............................................
    Subunitatea poştală ......................
    Data .............................................
 (a se vedea imaginea asociată)
    FORMULAR
    de subscriere în cadrul emisiunii de titluri de stat cod ..................... emise
    de Ministerul Finanţelor Publice în cadrul Programului Tezaur
    Încheiat între:
    Ministerul Finanţelor Publice, denumit în cele ce urmează Emitent, reprezentat prin C.N. „Poşta Română“ - S.A. în calitate de Intermediar,
    şi
    Subsemnatul
    Numele şi prenumele .............................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ............... nr. ........., emis(ă) de ................ la data de ...................., CNP .................................., locul naşterii ......................, data naşterii ......................., domiciliat(ă) în localitatea .............................., str. ................................. nr. .........., bl. ........, sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ................................, cod poştal ................., telefon ............................, adresa de e-mail .............................................
    Reprezentat prin:
    Împuternicit legal: doamna/domnul*)
    *) În cazul subscrierii prin împuternicit legal, formularul de subscriere va fi însoţit de documentul de identitate (carte de identitate) al Împuternicitului (în original pentru verificare şi o copie a acestuia) şi specimen de semnătură al Investitorului, autentificat de un notar public, precum şi procura (în original), autentificată de un notar public, prin care se autorizează Împuternicitul să acţioneze în numele persoanei fizice rezidente, având menţionată expres posibilitatea de a subscrie titluri de stat prin reţeaua C.N. „Poşta Română“ - S.A. şi volumul în cadrul unei emisiuni în cadrul Programului Tezaur.
    Numele şi prenumele .............................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria .......... nr. ............., emis(ă) de ........................... la data de ........................, CNP ..........................................., locul naşterii ................................., data naşterii ........................., domiciliat(ă) în localitatea ............................., str. ........................ nr. ........, bl. ......., sc. ........., et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul .............................., cod poştal ............, telefon ....................., adresă de e-mail ..................., în baza Procurii nr. ................ din data de ......................................, anexată
    Adresa de corespondenţă a subscriitorului (dacă este diferită faţă de adresa de domiciliu), denumit în cele ce urmează Investitor: localitatea ........................................., str. .................................................. nr. .........., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ............, judeţul/sectorul ................................., cod poştal ..........
    Prin semnarea acestui formular de subscriere, declar că sunt de acord să cumpăr un număr de ................. titluri de stat (minimum un titlu de stat), cu valoarea nominală de 1 RON fiecare, emise de către emitent la dobânda de .................%, dobândă plătibilă anual, cu maturitatea de ...... ani, la preţul de emisiune aferent unui titlu de stat de 100% din valoarea nominală, în termenii şi condiţiile prevăzute în prospect şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. ............................................... .
    Suma subscrisă ......................... lei
    Prin această subscriere de titluri de stat, declar că am luat cunoştinţă, am înţeles şi am acceptat condiţiile prospectului.
    Orice subscriere efectuată în cadrul ofertei este irevocabilă după închiderea perioadei de subscriere, Investitorul putând solicita răscumpărarea anticipată a titlurilor de stat subscrise din care se vor deduce dobânzile plătite.
    Subscrierea este considerată validă numai dacă sunt depuse toate documentele solicitate în prospect şi se face dovada plăţii, conform prevederilor prospectului.
    Încheiat astăzi, ..........................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte: unul pentru Investitor şi unul pentru Intermediar.
    Chitanţa 14-4-1/Factura COM: seria ..........nr. ........... din data de ...................
    Numele şi prenumele Emitentului
    Ministerul Finanţelor Publice, reprezentat prin C.N. „Poşta Română“ - S.A. în calitate de Intermediar
    OJP ..........................................................................
    Subunitatea poştală ..............................
    Numele şi prenumele salariatului poştal
    Numele şi prenumele Investitorului/
    Împuternicitului

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Semnătura şi ştampila │Semnătura │
└──────────────────────────┴───────────┘


    DECLARAŢII
    Declar că am luat cunoştinţă, am înţeles şi am acceptat termenii şi condiţiile publice de vânzare de titluri de stat după cum sunt descrise în prospect, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. ............ .
    Subsemnatul declar prin prezentul că am capacitatea legală, precum şi resursele necesare de a cumpăra titluri de stat subscrise prin prezentul formular de subscriere. Nu am cunoştinţă despre niciun fapt sau acţiune a unei terţe părţi care ar putea afecta sau limita această capacitate.
    Subsemnatul declar că, în cazul în care la sfârşitul perioadei de subscriere plafonul valoric al subscrierilor în reţeaua C.N. „Poşta Română“ - S.A. este depăşit, responsabilitatea îmi aparţine în exclusivitate şi voi achita contravaloarea tarifelor poştale aferente unui mandat poştal pentru valoarea care urmează a-mi fi restituită, fără dobândă, reprezentând diferenţa cu care este depăşit plafonul valoric aferent emisiunii respective.
    Subsemnatul declar că m-am prezentat în baza prezentei procuri numai la subunitatea poştală din reţeaua C.N. „Poşta Română“ - S.A.: ............................. din judeţul .................... .
    Subsemnatul declar că solicit plata dobânzii şi a valorii nominale la:
    a) sediul subunităţii poştale, fără să plătesc un comision; \u-3928?
    b) domiciliul din actul de identitate al Investitorului, prin mandat Program Tezaur, caz în care accept reţinerea contravalorii tarifelor poştale aferente mandatului din suma care mi se cuvine; \u-3928?
    c) adresa de corespondenţă a Investitorului, prin mandat Program Tezaur, caz în care accept reţinerea contravalorii tarifelor poştale aferente mandatului din suma care mi se cuvine; \u-3928?
    d) în contul bancar al Investitorului nr. ................................................., deschis la .............................., prin mandat Program Tezaur, caz în care accept reţinerea contravalorii tarifelor poştale aferente mandatului din suma care mi se cuvine. \u-3928?
    Prezenta declaraţie va produce efecte juridice doar în cazul investitorilor care subscriu în oferta de vânzare de titluri de stat emise de Emitent, în conformitate cu prevederile prospectului.
    Prezentul formular nu are o valoare monetară, ci doar o valoare juridică în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice prin intermediul C.N. „Poşta Română“ - S.A. Acest document nu reprezintă o valoare mobiliară, prin transferul sau vânzarea acestuia neputându-se transfera dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat subscrise.    ANEXA 2

    (Anexa nr. 8 la anexă)
    Registrul investitorilor transmis de C.N. „Poşta Română“ - S.A. în data de ..................... (*)

┌───────────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Cod │ │
│ │ │ │Nume şi │Nr. │Deţineri│subunitate │Denumire │
│Data │Cod │CNP │prenume │formular │titluri │poştală la │subunitate│
│subscrierii│emisiune│investitor│investitor│subscriere│valoare │care s-a │poştală │
│ │ │ │ │ │lei │efectuat │ │
│ │ │ │ │ │ │subscrierea│ │
├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┘


    (*) Informaţiile se ordonează în funcţie de codul de subunitate poştală la care s-a efectuat subscrierea.

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 8a la anexă)
    Registrul investitorilor retraşi în perioada de subscriere transmis de C.N. „Poşta Română“ - S.A. în data de ...................... (*)

┌───────────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Cod │ │
│ │ │ │ │ │Retragere│subunitate │ │
│Data │Cod │CNP │Nume şi │Nr. │titluri │poştală la │Denumire │
│solicitării│emisiune│investitor│prenume │formular │valoare │care s-a │subunitate│
│ │ │ │investitor│subscriere│lei │înregistrat│poştală │
│ │ │ │ │ │ │retragerea │ │
│ │ │ │ │ │ │subscrierii│ │
├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┘


    (*) Informaţiile se ordonează în funcţie de codul de subunitate poştală la care s-a efectuat retragerea subscrierii.

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 8b la anexă)
    Registrul investitorilor care şi-au răscumpărat anticipat titlurile de stat transmis de C.N. „Poşta Română“ - S.A. în data de ....................... (*), conţinând valoarea nominală subscrisă

┌───────────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Cod │ │
│ │ │ │ │ │ │subunitate │ │
│Data │Cod │CNP │Nume şi │Nr. │Valoare │poştală la │Denumire │
│solicitării│emisiune│investitor│prenume │formular │nominală│care s-a │subunitate│
│ │ │ │investitor│subscriere│lei │înregistrat │poştală │
│ │ │ │ │ │ │răscumpărarea│ │
│ │ │ │ │ │ │anticipată │ │
├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┴─────────────┴──────────┘


    (*) Informaţiile se ordonează în funcţie de codul de subunitate poştală la care s-a efectuat răscumpărarea anticipată a subscrierii.

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 8c la anexă)
    Registrul investitorilor care şi-au răscumpărat anticipat titlurile de stat transmis de C.N. „Poşta Română“ - S.A.
    în data de ....................... (*), conţinând valoarea dobânzii plătite

┌───────────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Valoarea │Cod │ │
│ │ │ │ │ │Data │dobânzii │subunitate │ │
│ │ │ │Nume şi │Nr. │plăţii │achitate │poştală la │Denumire │
│Data │Cod │CNP │prenume │formular │fiecărui │la │care s-a │subunitate│
│solicitării│emisiune│investitor│investitor│subscriere│eveniment│fiecare │înregistrat │poştală │
│ │ │ │ │ │de plată │eveniment│răscumpărarea│ │
│ │ │ │ │ │ │de plată │anticipată │ │
│ │ │ │ │ │ │lei │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴──────────┘


    (*) Informaţiile se ordonează în funcţie de codul de subunitate poştală la care s-a efectuat răscumpărarea anticipată a subscrierii.

    ANEXA 6

    (Anexa nr. 12 la anexă)
    DECLARAŢIE DE PIERDERE A DOCUMENTELOR
    Subsemnatul
    Numele şi prenumele ........................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ........, emis(ă) de ............................. la data de ............................, CNP ................................, locul naşterii ....................................., data naşterii ............................, domiciliat(ă) în localitatea ................................, str. ...................................... nr. ........., bl. ......., sc. ......., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ..................................., cod poştal .........., telefon .................., adresa de e-mail .....................
    Reprezentat prin:
    Împuternicit legal: doamna/domnul
    Numele şi prenumele .................................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ................ nr. ...................., emis(ă) de .............................. la data de ............................, CNP ........................................., locul naşterii ............................................., data naşterii ..............................., domiciliat(ă) în localitatea ..................................................................., str. ............................................. nr. ..................., bl. .........., sc. ..........., et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul .........................................., cod poştal ..............., telefon ............................, adresă de e-mail ......................................, în baza Procurii nr. ...................... din data de .................................................., anexată, declar prin prezenta că pentru emisiunea cu titluri de stat cod ................. la care am subscris prin Formular de subscriere nr. ........................, am pierdut următoarele documente:
    a) Formular subscriere nr. ........................ din data de .......................;
    b) Chitanţă 14-4-1/Factura COM nr. ................................. din data de ......................;
    c) Declaraţia de modificare completată potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la anexă din data de .............................., depusă la subunitatea poştală ................................................... .
    (Numărul şi data documentelor pierdute se furnizează de către C.N. „Poşta Română“ - S.A. din baza de date.)
    Numele şi prenumele Investitorului/Împuternicitului
    Semnătură
    .......................
    Data
    .......................    ANEXA 7

    (Anexa nr. 13 la anexă)
    Către
    C.N. „Poşta Română“ - S.A.
    OJP ..............................................
    Subunitatea poştală ......................
    CERERE DE RĂSCUMPĂRARE ANTICIPATĂ
    Subsemnatul
    Numele şi prenumele ...................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ............. nr. ........., emis(ă) de .................................. la data de ......................, CNP ..........................................., locul naşterii ...................................., data naşterii ..........................., domiciliat(ă) în localitatea .................................., str. ............................... nr. .................., bl. ......., sc. ......., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ..........................., cod poştal ............, telefon .............................., adresa de e-mail ..........................
    Reprezentat prin:
    Împuternicit legal: doamna/domnul
    Numele şi prenumele ................................................, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ............. nr. ............., emis(ă) de ....................................... la data de .........................., CNP ....................................., locul naşterii ................................., data naşterii ..............................., domiciliat(ă) în localitatea ............................................., str. ...................................................... nr. ..................., bl. .........., sc. ..........., et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul ............................................, cod poştal ..........., telefon ................, adresă de e-mail ....................., în baza Procurii nr. ............... din data de ......................, anexată,
    Solicit răscumpărarea anticipată a subscrierii realizate prin Formularul de subscriere nr. …………., Chitanţa 14-4-1/Factura COM aferentă nr. ........................ în sumă de ............... din data de ……….. în cadrul emisiunii de titluri de stat cod ……………. . Menţionez că la data de ..................... am depus Declaraţia de modificare nr. .......... .
    Anexez la prezenta Declaraţia de pierdere a documentelor înregistrată la C.N. „Poşta Română“ - S.A. cu nr. ........... din data de .................... .
    Valoarea subscrierii din care va fi dedusă contravaloarea dobânzilor plătite aferente formularului de subscriere pentru care solicit răscumpărarea anticipată urmează să o ridic până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare depunerii cererii de răscumpărare anticipată, de la sediul subunităţii poştale din reţeaua C.N. „Poşta Română“ - S.A. unde am efectuat operaţiunea de subscriere.
    Prezenta cerere este irevocabilă.
        Semnătură Data
    .......................... …...…..............
    NOTE:
    Cererea de răscumpărare anticipată se întocmeşte în două exemplare.
    Cererea de răscumpărare anticipată se depune cu cel puţin 60 de zile lucrătoare înaintea datelor de plată a dobânzii(lor) sau a valorii nominale prevăzute în prospectul de emisiune.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016