Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME PROCEDURALE INTERNE din 6 august 2012  pentru atribuirea contractului de inchiriere a unui spatiu intr-o cladire de birouri, dotata cu mobilier de birouri, utilitati si spatii de parcare, necesar functionarii Directiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene    Twitter Facebook

NORME PROCEDURALE INTERNE din 6 august 2012 pentru atribuirea contractului de inchiriere a unui spatiu intr-o cladire de birouri, dotata cu mobilier de birouri, utilitati si spatii de parcare, necesar functionarii Directiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2012


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentele norme procedurale interne, denumite în continuare norme, reglementează cadrul organizatoric şi metodologia de desfăşurare a procedurii de atribuire a contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi si spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene.
    ART. 2
    (1) Pe parcursul întregului proces de achiziţie publică, astfel cum este reglementat în prezentele norme, la adoptarea oricărei decizii trebuie avute în vedere următoarele principii:
    a) nediscriminarea;
    b) tratamentul egal;
    c) recunoaşterea reciprocă;
    d) transparenţa;
    e) proporţionalitatea;
    f) eficienţa utilizării fondurilor publice;
    g) asumarea răspunderii.
    (2) Aplicarea prezentelor norme se va face prin asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice în procesul de atribuire, prin promovarea concurenţei dintre operatorii economici şi garantarea nediscriminării, recunoaşterii reciproce şi tratamentului egal al operatorilor economici care participă la atribuirea contractului.
    ART. 3
    Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale va lua toate măsurile necesare pentru evitarea apariţiei unor situaţii de natură să determine existenţa unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. În cazul în care se constată apariţia unor astfel de situaţii, se va proceda la eliminarea efectelor rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptându-se, potrivit competenţelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare şi altele asemenea a actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau a activităţilor care au legătură cu acestea.

    CAP. II
    Reguli generale pentru desfăşurarea procedurii de selecţie în vederea încheierii contractului de închiriere

    ART. 4
    (1) Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale atribuie contractul de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, printr-o procedură de selecţie de oferte, prin intermediul unei comisii de evaluare constituite şi mandatate în acest sens.
    (2) În situaţia în care procedura de selecţie pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, nu se finalizează prin încheierea unui contract, Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale are dreptul de a relua procedura, cu modificarea, după caz, a unor prevederi din documentaţia de atribuire aprobată iniţial.
    (3) Orice modificare adusă documentaţiei de atribuire se efectuează prin întocmirea unei note justificative de către compartimentul de specialitate şi aprobarea acesteia de către conducătorul autorităţii contractante.
    ART. 5
    Orice persoană fizică şi/sau juridică interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine, în condiţiile legii, normele procedurale interne pentru atribuirea contractului de închiriere, precum şi documentaţia de atribuire aferentă.
    ART. 6
    Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale publică, pentru asigurarea transparenţei informaţiei, prezentele norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina oficială de internet a Ministerului Afacerilor Europene (www.maeur.ro).
    ART. 7
    Orice document în formă scrisă întocmit între părţi pe perioada derulării procedurii de selecţie trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
    ART. 8
    Comunicarea între părţi se face în formă scrisă şi/sau prin fax. Condiţia confirmării în scris a primirii comunicării trebuie să fie îndeplinită în toate rapoartele de comunicare dintre părţi.

    CAP. III
    Derularea procedurii de selecţie de oferte

    ART. 9
    Documentaţia de atribuire include:
    a) invitaţia de participare prevăzută în anexa nr. 1;
    b) instrucţiuni pentru ofertanţi;
    c) caietul de sarcini;
    d) formulare pentru întocmirea ofertelor;
    e) modelul contractului de închiriere.
    ART. 10
    (1) Documentaţia de atribuire, elaborată de departamentul de specialitate din cadrul Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, în baza prezentelor norme, va fi aprobată de către reprezentantul instituţiei înainte de lansarea procedurii de selecţie.
    (2) De asemenea, departamentul de specialitate din cadrul Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale întocmeşte, conform procedurilor interne, următoarele note justificative ce vor fi aprobate de reprezentantul legal înainte de lansarea procedurii de selecţie:
    a) referat de necesitate;
    b) notă justificativă privind alegerea criteriilor de calificare;
    c) notă justificativă privind alegerea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare;
    d) notă privind determinarea valorii estimate;
    e) notă justificativă privind alegerea procedurii de atribuire.
    ART. 11
    (1) Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale publică cu cel puţin 14 zile înainte de data de depunere a ofertelor, pe pagina de internet www.maeur.ro, un anunţ privind intenţia de închiriere şi transmite concomitent invitaţii unor agenţii imobiliare.
    (2) În perioada menţionată la alin. (1), orice alt posibil ofertant poate participa cu ofertă la procedura de selecţie.
    ART. 12
    Procedura de selecţie a ofertelor în vederea închirierii se desfăşoară după cum urmează:
    A. Lansarea invitaţiei de participare
    a) postarea invitaţiei şi a documentaţiei de atribuire aferente pe site-ul www.maeur.ro;
    b) transmiterea invitaţiilor de participare la procedura de selecţie.
    B. Primirea şi transmiterea răspunsurilor la clarificări
    a) primirea solicitărilor de clarificări de la posibilii ofertanţi nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor;
    b) transmiterea răspunsurilor la clarificările privind elementele cuprinse în documentaţia de atribuire nu mai târziu de 3 zile înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.
    C. Primirea ofertelor
    a) primirea şi înregistrarea ofertelor la sediul beneficiarului;
    b) desfăşurarea şedinţei de deschidere a ofertelor;
    c) verificarea conformităţii ofertelor cu cerinţele documentaţiei de atribuire din punctul de vedere al termenului-limită de depunere şi al existenţei tuturor documentelor solicitate;
    d) ofertele care sunt depuse la o altă adresă de corespondenţă decât cea stabilită sau după termenul-limită de depunere sunt considerate respinse şi vor fi returnate nedeschise către expeditor;
    e) ofertele pot fi respinse dacă cel puţin unul din documentele prevăzute nu a fost depus în cadrul ofertei, conform prevederilor documentaţiei de atribuire.
    D. Evaluarea ofertelor
    a) se realizează de către o comisie de evaluare numită prin ordin al ministrului afacerilor europene;
    b) se vizitează spaţiile oferite spre închiriere din ofertele selecţionate în urma evaluării ofertelor tehnice, cu respectarea următorilor paşi:
    - anunţarea ofertanţilor cu privire la ziua şi ora în care se va efectua o vizionare a spaţiilor de birouri;
    - vizionarea spaţiilor de birouri şi verificarea concordanţei dintre parametrii prezentaţi în oferta tehnică şi situaţia faptică din teren;
    - întocmirea de către comisia de evaluare a proceselor- verbale pentru fiecare vizionare în parte;
    c) se evaluează ofertele în vederea identificării îndeplinirii cerinţelor minime stabilite de autoritatea contractantă;
    d) se solicită clarificări şi/sau documente-suport suplimentare, dacă este cazul, pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor minime de calificare şi stabilirea conformităţii propunerii tehnice şi financiare;
    e) desemnarea ofertei câştigătoare se realizează conform criteriului de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire, în baza raportului de selecţie întocmit de comisia de evaluare.
    E. Finalizarea procedurii de selecţie de oferte
    a) întocmirea raportului de selecţie şi înaintarea acestuia spre aprobare ordonatorului principal de credite;
    b) transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii de selecţie de oferte către ofertanţii participanţi, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării raportului;
    c) încheierea contractului de închiriere, dacă este cazul, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere;
    d) luarea în folosinţă de către beneficiar a spaţiului închiriat.

    CAP. IV
    Comisia de evaluare. Constituire, componenţă şi atribuţii

    ART. 13
    (1) Pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, se constituie o comisie de evaluare formată din:
    a) un membru cu drept de vot din cadrul Direcţiei analiză şi programare;
    b) un membru cu drept de vot din cadrul Direcţiei monitorizare;
    c) un membru cu drept de vot din cadrul Direcţiei coordonare de sistem;
    d) un membru cu drept de vot din partea Unităţii Centrale de Evaluare;
    e) un membru cu drept de vot din cadrul Direcţiei asistenţă tehnică, desemnat preşedintele comisiei de evaluare;
    f) un secretar fără drept de vot din cadrul Direcţiei asistenţă tehnică;
    g) membru/membri de rezervă din cadrul Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale.
    (2) Activitatea desfăşurată de membri în cadrul comisiei de evaluare face parte din atribuţiile de serviciu.
    ART. 14
    (1) Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească acordul majorităţii simple din numărul membrilor săi.
    (2) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată îşi vor prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se ataşează la raportul procedurii de atribuire.
    ART. 15
    Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea şi de a asigura imparţialitatea deciziei.
    ART. 16
    (1) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a semna o declaraţie pe propria răspundere privind confidenţialitatea şi imparţialitatea, prin care se angajează să respecte prevederile prezentelor norme şi prin care confirmă totodată că nu se află în niciuna din situaţiile următoare:
    a) sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu unul dintre ofertanţi;
    b) deţin părţi sociale şi/sau acţiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanţi;
    c) au un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor;
    d) se află în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de deschiderea ofertelor şi confirmată ulterior.
    (3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare constată că se află în una sau mai multe dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1), acesta are obligaţia de a solicita, de îndată, înlocuirea sa din componenţa comisiei respective.
    ART. 17
    Comisia de evaluare răspunde de desfăşurarea următoarelor activităţi:
    - deschidereaofertelor şi întocmirea procesului-verbal de deschidere a şedinţei, prevăzut în anexa nr. 2;
    - verificarea conformităţii ofertelor cu cerinţele minime de calificare stabilite de autoritatea contractantă;
    - vizitarea spaţiilor oferite spre închiriere şi întocmirea proceselor-verbale ca urmare a vizionărilor efectuate pe teren;
    - solicitarea de clarificări, dacă este cazul;
    - verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al conformităţii administrative şi al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini;
    - verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al conformităţii administrative şi al încadrării în bugetul estimativ aprobat;
    - evaluarea ofertelor conform criteriului stabilit pentru atribuirea contractului de închiriere;
    - stabilirea ierarhiei ofertelor şi desemnarea ofertei câştigătoare, în baza criteriului de atribuire stabilit;
    - întocmirea raportului de selecţie şi înaintarea lui spre aprobare ordonatorului principal de credite.

    CAP. V
    Încheierea contractului de închiriere a imobilului

    ART. 18
    (1) Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale va încheia contractul de închiriere a imobilului cu proprietarul acestuia, persoana fizică şi/sau juridică, a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare, nu mai devreme de 11 zile de la data comunicării rezultatului aplicării procedurii.
    (2) Până la semnarea contractului de închiriere a imobilului, ofertantul prezintă un contract/mai multe contracte încheiat/ încheiate cu furnizori specializaţi pentru asigurarea serviciilor de curăţenie şi mentenanţă, în cazul în care a prezentat un acord în oferta depusă.
    (3) În situaţia în care ofertantul declarat câştigător nu semnează contractul, fie va fi invitat în vederea contractării ofertantul clasat pe locul al doilea, fie se repetă procedura de atribuire a contractului de închiriere.

    CAP. VI
    Notificări şi contestaţii

    ART. 19
    (1) Orice ofertant care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim, printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea normelor procedurale care reglementează derularea procedurii de atribuire a contractului de închiriere, poate transmite autorităţii contractante, în termen de 3 zile de la data comunicării actului contestat, o notificare/cerere de soluţionare a speţei în cauză.
    (2) Notificările formulate de ofertanţii nemulţumiţi de procedura de atribuire se soluţionează, în termen de 24 de ore de la comunicare, de către comisia de evaluare.
    (3) În cazul în care ofertantul nu este satisfăcut de soluţionarea propusă de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a se adresa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, potrivit dispoziţiilor cap. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 20
    Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractului de închiriere încheiat în baza prevederilor prezentelor norme se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VII
    Anularea procedurii de atribuire

    ART. 21
    Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi oricum înainte de data semnării contractului de închiriere şi numai în următoarele cazuri:
    a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei, respectiv au fost depuse mai puţin de două oferte;
    b) niciunul dintre ofertanţi nu a îndeplinit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia de atribuire;
    c) au fost prezentate numai oferte neconforme sau inacceptabile;
    d) abateri grave afectează procedura pentru atribuirea contractului de închiriere sau este imposibilă încheierea contractului de închiriere.
    ART. 22
    (1) Decizia de anulare nu creează nicio obligaţie autorităţii contractante faţă de participanţii la procedura de atribuire.
    (2) Decizia de anulare va fi comunicată în scris tuturor ofertanţilor, menţionându-se motivele anulării.

    CAP. VIII
    Dosarul procedurii de selecţie

    ART. 23
    (1) Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale are obligaţia de a constitui şi de a arhiva dosarul pentru procedura de selecţie a ofertelor în vederea închirierii unui spaţiu într-o clădire dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare.
    (2) Dosarul prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele documente:
    - referatul de aprobare a ordinului ministrului afacerilor europene pentru aprobarea prezentelor norme;
    - ordinul de aprobare şi prezentele norme;
    - notele justificative pentru fundamentarea procedurii de selecţie de oferte;
    - anunţul şi/sau invitaţiile de participare la procedura de selecţie de oferte;
    - documentaţia de atribuire aprobată, inclusiv clarificările solicitate de ofertanţi şi răspunsurile aferente transmise de autoritatea contractantă;
    - ordinul ministrului afacerilor europene de numire a comisiei de evaluare;
    - declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate semnate de membrii comisiei de evaluare;
    - procesul-verbal al şedinţei de deschidere;
    - ofertele depuse de participanţii la procedură;
    - clarificările şi/sau completările solicitate ofertanţilor de către comisia de evaluare şi răspunsurile aferente acestora transmise de autoritatea contractantă;
    - procesele-verbale întocmite cu ocazia vizitării spaţiilor de birouri, după caz;
    - procesele-verbale ale şedinţelor de evaluare, dacă este cazul;
    - raportul procedurii de atribuire a contractului de închiriere, aprobat de ordonatorul principal de credite, prevăzut în anexa nr. 3;
    - comunicările privind rezultatul procedurii, prevăzute în anexele nr. 4.1 şi 4.2;
    - contractul de închiriere semnat cu ofertantul câştigător al procedurii de selecţie;
    - procesul-verbal de predare-primire a spaţiului închiriat şi a dotărilor aferente.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale

    ART. 24
    Prezentele norme se completează cu modelele de formulare pentru documente ce vor fi întocmite de autoritatea contractantă, pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de închiriere, prevăzute în anexele nr. 1-3, 4.1 şi 4.2, care fac parte integrantă din prezentele norme.

    ANEXA 1
    -------
la norme
--------
                                   - Model -
                            INVITAŢIE DE PARTICIPARE
                                  www.maeur.ro

    Denumirea autorităţii contractante
    Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, intrarea C, sectorul 3, tel. 021/302 52 00, fax 021.302.52.64
    Obiectul contractului
    Închirierea unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale
    Durata contractului
    3 ani, cu posibilitate de prelungire
    Procedura aplicată
    Selecţie de oferte, procedură reglementată prin Normele procedurale interne pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire cu birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 869/2012, şi accesibile pe pagina oficială de internet a Ministerului Afacerilor Europene www.maeur.ro
    Data-limită şi locul pentru depunerea ofertelor
    ... 2012, ora ... la sediul Ministerului Afacerilor Europene - Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din municipiul Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, intrarea C, sectorul 3, CP 030669, tel. 021/302 52 00
    Clarificări pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor pot fi solicitate la
    Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, municipiul Bucureşti, bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M.17, intrarea C, sectorul 3, tel. 021/302.52.88. Persoana de contact: Alexandra Dabu, expert, Oana Lefter, expert, e-mail: alexandra.dabu@maeur.ro/oana.lefter@maeur.ro, fax: 021/30.25.264
    Atenţie!
    Solicitările de clarificări vor fi transmise şi în format electronic sub forma fişierelor *.*doc sau *.*pdf
    Documentaţia de atribuire
    Informaţiile cu privire la cerinţele tehnice şi funcţionale pentru spaţiul de birouri ce urmează a fi închiriat, precum şi modul de elaborare a ofertelor, criteriile de calificare şi criteriile de evaluare sunt descrise în documentaţia de atribuire accesibilă pe pagina oficială de internet a Ministerului Afacerilor Europene www.maeur.ro, secţiunea Prezentare MAEur - Anunţuri de achiziţii publice.
    Criteriul de atribuire
    Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, prin aplicarea următorilor factori de evaluare:

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
 │ Factor de evaluare │ Pondere │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ Preţul ofertei │ 40% │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
 │ Caracteristici tehnice generale │ 60% │
 └─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘


    Detalierea caracteristicilor tehnice generale şi modul de aplicare a algoritmului de calcul sunt descrise pe larg în documentaţia de atribuire, la Secţiunea I. Instrucţiuni pentru ofertanţi.
    Modul de transmitere a ofertelor
    Oferta va fi depusă direct la sediul autorităţii contractante, în colet/plic sigilat, cu ştampila ofertantului şi cu menţiunea "A nu se deschide înainte de data .., ora ...".
    Termenul pentru comunicarea rezultatului procedurii
    Transmiterea comunicărilor către ofertanţii participanţi privind rezultatul procedurii de selecţie de oferte va fi comunicat în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării raportului de evaluare
    Contestaţii
    Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractului de închiriere se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    Modalitatea de plată
    Preţul va fi exprimat în euro, sub forma chiriei totale lunare pe mp util închiriabil.
    Plata chiriei se va face lunar, în lei, la cursul de schimb oficial al Băncii Naţionale a României, în ultima zi a lunii pentru care se efectuează plata chiriei, în baza facturii emise de locator.
    Pe întreaga perioadă a contractului de închiriere preţul chiriei totale lunare nu va putea fi majorat sau indexat.

    Cu stimă,
    ......................,
    ..................


    ANEXA 2
    -------
la norme
--------
                                   - Model -
                                 PROCES-VERBAL
                            de deschidere a şedinţei

    Încheiat astăzi, ............., cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale

    Comisia de evaluare, numită prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. .............................. din data ....................., compusă din:

    ............................, preşedinte cu drept de vot
    ............................, membru cu drept de vot
    ............................, membru cu drept de vot
    ............................, membru cu drept de vot
    ............................, membru cu drept de vot
    ............................, secretar fără drept de vot,
    a procedat astăzi, ..........................., ora .........., la sediul autorităţii contractante din ..........................., la deschiderea ofertelor depuse.
    Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă şedinţa de deschidere a ofertelor şi dă citire componenţei comisiei.
    Preşedintele comisiei de evaluare face precizarea că prezenta procedură de atribuire a contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, se realizează în baza Normelor procedurale interne pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 869/2012.

    Denumirea/Numele ofertanţilor:
    1. S.C. ...........................................;
    2. S.C. ...........................................;
    3. S.C. .......................................... .
    Denumirea ofertanţilor a căror ofertă a fost respinsă la deschidere:

 ┌───┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │Nr.│ Denumirea ofertantului │ Motivul respingerii │
 │crt│ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │
 └───┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘


    Preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor declară cursul de referinţă care va sta la baza comparării preţurilor la evaluarea ofertelor prezentate într-o altă monedă, ca fiind ....................
    Preşedintele comisiei de evaluare deschide plicurile ce conţin:
    - documentele de calificare;
    - propunerea tehnică;
    - propunerea financiară.

    Documentele de calificare prezentate de către ofertanţi:

 ┌───────────────────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────────┐
 │Ofertanţi │ ............ │ ............ │ ............ │
 ├───────────────────────┤ │ │ │
 │Documente de calificare│ │ │ │
 ├───────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │1. │ │ │ │
 ├───────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │2. │ │ │ │
 ├───────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │.......... │ │ │ │
 └───────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────────┘


    Propunerile tehnice prezentate de către ofertanţi:

 ┌───────────────────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────────┐
 │Ofertanţi │ ............ │ ............ │ ............ │
 ├───────────────────────┤ │ │ │
 │Documente aferente │ │ │ │
 │propunerii tehnice │ │ │ │
 ├───────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │1. │ │ │ │
 ├───────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │2. │ │ │ │
 ├───────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │.......... │ │ │ │
 └───────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────────┘


    Propunerile financiare prezentate de către ofertanţi:

 ┌───────────────────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────────┐
 │Ofertanţi │ ............ │ ............ │ ............ │
 ├───────────────────────┤ │ │ │
 │Documente aferente │ │ │ │
 │propunerii financiare │ │ │ │
 ├───────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │1. │ │ │ │
 ├───────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │2. │ │ │ │
 ├───────────────────────┼────────────────┼─────────────────┼────────────────┤
 │.......... │ │ │ │
 └───────────────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────────┘


    Preţurile ofertelor sunt:

 ┌───┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │Nr.│ Denumirea ofertantului │ Preţul ofertei │
 │crt│ │ (fără TVA) │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │
 └───┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘


    Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în ...... exemplare originale, având aceeaşi valoare juridică, astăzi, ...... .

    Comisia de evaluare:
    .................................., preşedinte cu drept de vot (semnătura)
    .................................., membru cu drept de vot (semnătura)
    .................................., membru cu drept de vot (semnătura)
    .................................., membru cu drept de vot (semnătura)
    .................................., membru cu drept de vot (semnătura)
    .................................., secretar fără drept de vot (semnătura)

    Reprezentanţii ofertanţilor
    S.C. ................./....... (semnătura)
    S.C. ................./....... (semnătura)
    S.C. ................./....... (semnătura)

    ANEXA 3
    -------
la norme
--------

                              RAPORTUL PROCEDURII
                   de atribuire a contractului de închiriere

    având ca obiect .................
    cod CPV .........................
    Sursa de finanţare ....................
    A fost publicată invitaţia de participare: Da [ ]
    Invitaţia de participare a fost publicată la data de ........................ în .......... .
    Invitaţia de participare a fost transmisă la data de ................. către următorii operatori economici:
    1. ....................................;
    2. ....................................;
    3. ....................................
    Comisia de evaluare, numită prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. ........../............, compusă din:
    1. ...................................., preşedinte cu drept de vot
    2. ...................................., membru cu drept de vot
    3. ...................................., membru cu drept de vot
    4. ...................................., membru cu drept de vot
    5. ...................................., membru cu drept de vot
    6. ...................................., secretar fără drept de vot,
    a procedat în data de ....................., la ora .........................., la deschiderea ofertelor.
    Au depus oferta următorii ofertanţi:
    1. ...................................;
    2. ...................................;
    3. ..................................
    Au fost respinşi în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor următorii ofertanţi:

 ┌───┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │Nr.│ Denumirea ofertantului │ Motivul respingerii │
 │crt│ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │
 └───┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘


    Cursul de referinţă care a stat la baza comparării preţurilor la selecţia ofertelor prezentate într-o altă monedă a fost ............................................. .
    Preţurile citite în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor:

 ┌───┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │Nr.│ Denumirea ofertantului │ Preţul ofertei │
 │crt│ │ (fără TVA) │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │
 └───┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘


    În urma examinării ofertelor au reieşit următoarele:
    Denumirea/Numele ofertanţilor respinşi şi motivele care au stat la baza acestei decizii:

 ┌───┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
 │Nr.│ Denumirea ofertantului │ Decizia │
 │crt│ ├──────────────────────┬──────────────────────┤
 │ │ │ Admis │ Respins │
 ├───┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├───┼──────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 └───┴──────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘


    În urma evaluării ofertelor au reieşit următoarele:

 ┌───┬────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐
 │Nr.│ Denumirea ofertantului │ Calificativul │ Decizia │
 │crt│ │ │(admis/respins)│
 ├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
 │ │ Oferta depusă de ........ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │ │
 └───┴────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘

    (Pentru "calificativ" se menţionează: oferta descalificată)

    În urma aplicării criteriilor de evaluare pentru atribuirea contractului, a rezultat următoarea ierarhie:

 ┌───┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │Nr.│ Denumirea ofertantului │ Punctajul obţinut │
 │crt│ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │Oferta depusă de ....... │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │
 ├───┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ │ │
 └───┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘


    Faţă de cele de mai sus, Comisia de evaluare:

                                   HOTĂRĂŞTE
    În conformitate cu prevederile art. ........... din Normele procedurale interne pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 869/2012, ofertantul câştigător este ........................., cu o ofertă de ............. euro/lună/mp, fără TVA.
    Drept care s-a încheiat prezentul raport al procedurii de atribuire a contractului de închiriere în 2 (două) exemplare astăzi, ................., la sediul autorităţii contractante.
    Dacă este aplicabil, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire:
    .......................................................... (motive)

    Comisia de selecţie,
    ...................................... preşedinte cu drept vot ................. (numele şi prenumele) (semnătura)
    ...................................... membru cu drept vot ..................... (numele şi prenumele) (semnătura)
    ...................................... membru cu drept vot ..................... (numele şi prenumele) (semnătura)
    ...................................... membru cu drept vot ..................... (numele şi prenumele) (semnătura)
    ...................................... membru cu drept vot ..................... (numele şi prenumele) (semnătura)
    ...................................... secretar fără drept vot ................. (numele şi prenumele) (semnătura)


    ANEXA 4.1
    ---------
la norme
--------
                                  COMUNICAREA
                            rezultatului procedurii
                       (pentru ofertanţii necâştigători)

    Către
    .............................
    Prin prezenta vă facem cunoscut că, în urma evaluării ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, oferta dumneavoastră nu a fost declarată câştigătoare, deoarece ............................................................... (motive)
    Oferta desemnată câştigătoare a fost aceea depusă de ...................., corespunzătoare din punctul de vedere al cerinţelor caietului de sarcini şi al cărei preţ este de ............... euro/lună/mp, fără TVA.
    Contestaţiile privind procedura de atribuire a contractului de închiriere se pot depune până la data de ....................., la .................., şi se soluţionează potrivit dispoziţiilor cap. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    Vă mulţumim pentru participare,
    ...............................
    (semnătura autorizată)

    ANEXA 4.2
    ---------
la norme
--------
                                  COMUNICAREA
                            rezultatului procedurii
                         (pentru ofertantul câştigător)

    Către
    .............................
    Vă aducem la cunoştinţă, ca urmare a analizei ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului de închiriere a unui spaţiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilităţi şi spaţii de parcare, necesar funcţionării Direcţiei generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, oferta dumneavoastră, înregistrată cu nr. ......................, având preţul de ...................... euro/lună/mp, fără TVA, a fost declarată câştigătoare.
    Vă invităm în data de ........., la sediul instituţiei noastre, pentru a încheia contractul de închiriere a unui spaţiu de birouri, în suprafaţă de .................. mp utili, în imobilul de la adresa ..................................................... .

    Cu stimă,
    ..............................
    (semnătura autorizată)

                                     -----

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Norme, Alte Institutii, NORME PROCEDURALE INTERNE din 6 august 2012

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice