Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 26 ianuarie 2010  de aplicare a prevederilor   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea   art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare    Twitter Facebook

NORME METODOLOGICE din 26 ianuarie 2010 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 8 februarie 2010

NORME METODOLOGICE din 26 ianuarie 2010
de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolã, Fondul european agricol de dezvoltare ruralã şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeanã şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfãşurãrii politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea <>art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralã, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolã, prin preluarea riscului de creditare de cãtre fondurile de garantare
EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 8 februarie 2010


TITLUL I
Gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolã, Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralã, Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat

CAP. I
Programarea bugetarã a fondurilor aferente Fondului european agricol pentru dezvoltare ruralã, Fondului european pentru pescuit şi a contribuţiei publice naţionale totale

ART. 1
(1) Sumele necesare finanţãrii valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevãzuţi la <>art. 14, 15, 24 şi 25 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolã, Fondul european agricol de dezvoltare ruralã şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeanã şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfãşurãrii politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea <>art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralã, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolã, prin preluarea riscului de creditare de cãtre fondurile de garantare, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 371/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, repartizate pe ani, dupã caz, pe toatã perioada de implementare a proiectelor şi se aprobã cu ocazia aprobãrii anuale a legii bugetului de stat sau cu ocazia rectificãrilor bugetare.
(2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menţionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevãzuţi la <>art. 14, 15, 24 şi 25 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2009 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 371/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, au obligaţia sã completeze fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Ruralã, denumit în continuare PNDR, şi a Programului operaţional pentru pescuit, denumit în continuare POP, conform anexei nr. 1.
(3) Fişa de fundamentare a proiectului este elaboratã de departamentul/structura responsabil/responsabilã cu propunerea la finanţare/implementarea proiectului şi va fi semnatã de conducãtorul acestuia/acesteia.
(4) Structura abilitatã cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite în calitate de beneficiar prevãzut la <>art. 14, 15, 24 şi 25 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2009 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 371/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, va cuprinde în buget sumele menţionate la alin. (1) numai dacã fişa de fundamentare a proiectului este avizatã de Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit (APDRP), în cazul proiectelor finanţate din PNDR, şi de Autoritatea de management pentru POP, pentru cele finanţate din POP, în cadrul cãruia se propune la finanţare/se finanţeazã proiectul respectiv.
(5) În cazul proiectelor propuse la finanţare în anul bugetar curent, dar ale cãror contracte de finanţare nu au fost încheiate cu APDRP/Autoritatea de management pentru POP, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite beneficiar prevãzut la <>art. 14, 15, 24 şi 25 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2009 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 371/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, solicitã, din partea departamentului/structurii responsabil/ responsabile cu propunerea la finanţare a proiectului, note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectueazã înainte de data semnãrii contractului de finanţare.
(6) Notele justificative prevãzute la alin. (5) vor cuprinde informaţii privind eligibilitatea cheltuielilor şi necesitatea angajãrii acestora pentru implementarea proiectului.
ART. 2
(1) Sumele necesare finanţãrii valorii totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevãzuţi la <>art. 16 şi 26 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2009 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 371/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, repartizate pe ani, dupã caz, pe toatã perioada de implementare a proiectelor şi se aprobã conform <>Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau cu ocazia rectificãrilor bugetare.
(2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menţionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte prevãzuţi la <>art. 16 şi 26 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2009 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 371/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, au obligaţia sã completeze fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat în cadrul PNDR sau POP, conform anexei nr. 1, fãrã a mai solicita avizul APDRP/Autoritãţii de management pentru POP.
(3) În cazul proiectelor propuse la finanţare, dar ale cãror contracte de finanţare nu au fost încheiate cu APDRP/Autoritatea de management pentru POP, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite beneficiar solicitã, din partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanţare a proiectului, note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectueazã înainte de data semnãrii contractului de finanţare.
(4) Notele justificative prevãzute la alin. (3) vor cuprinde informaţii privind categoriile de cheltuieli, eligibilitatea acestora şi necesitatea angajãrii sumei respective pentru implementarea proiectului.
(5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia sã asigure integral şi cu prioritate atât sumele necesare implementãrii proiectelor proprii propuse la finanţare/finanţate în cadrul PNDR şi POP, cât şi pe cele necesare implementãrii proiectelor ai cãror beneficiari sunt instituţii publice locale finanţate integral/parţial din bugetul local.
(6) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi a repartiza creditele bugetare aferente implementãrii proiectelor finanţate în cadrul PNDR sau POP, ai cãror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data încasãrii sumelor transferate de autoritatea de platã, pe baza solicitãrii de finanţare transmisã de beneficiari.
(7) Beneficiarii prevãzuţi la <>art. 16 şi 26 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2009 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 371/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, au obligaţia ca la semnarea contractului de finanţare sã depunã o copie a formularului bugetar "Fişa proiectului", anexã la bugetul ordonatorului principal de credite, întocmit în baza fişei de fundamentare menţionate la alin. (2), aferentã proiectului propus/aprobat la finanţare în cadrul PNDR sau POP, semnat de ordonatorul principal de credite.
ART. 3
Anexa nr. 1 este destinatã fundamentãrii formularului bugetar privind proiectul finanţat/propus la finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare, respectiv din Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralã, denumit în continuare FEADR, şi Fondul european pentru pescuit, denumit în continuare FEP.
ART. 4
Sumele reprezentând contravaloarea sprijinului financiar FEGA şi a contribuţiei publice naţionale totale aferente PNDR şi POP se cuprind la nivel de credite de angajament şi credite bugetare în anexa la bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale (MADR), în formularul referitor la finanţarea programelor politicilor comune agricole şi de pescuit.
ART. 5
Sumele prevãzute la art. 13 lit. e) şi <>art. 22 lit. e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2009 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 371/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se cuprind în bugetul MADR, cu rol de autoritate de management pentru PNDR şi POP, conform prevederilor art. 19, 23 şi 31 din aceeaşi ordonanţã de urgenţã.

CAP. II
Fluxuri financiare

ART. 6
(1) Fondurile pentru cheltuielile aferente Fondului european de garantare agricolã, denumit în continuare FEGA, prevãzute în art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune, se acoperã integral din finanţarea comunitarã, dacã au fost efectuate în conformitate cu regulile comunitare din domeniu şi dacã sunt efectuate de cãtre Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã (APIA), agenţia de plãţi acreditatã.
(2) Plãţile lunare necesare pentru finanţarea cheltuielilor FEGA se efectueazã de cãtre Comisia Europeanã, sub forma rambursãrilor lunare, pe baza cheltuielilor efectuate de APIA, dupã ce resursele necesare pentru acoperirea cheltuielilor au fost decontate de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative.
(3) Rambursãrile lunare efectuate de Comisia Europeanã din FEGA, reprezentând fondurile pentru cheltuielile agricole, se efectueazã pânã în a treia zi lucrãtoare din a doua lunã care urmeazã celei în care s-a efectuat plata de cãtre APIA.
ART. 7
În situaţia în care APIA nu poate efectua plãţile cãtre beneficiari de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative la termenele stabilite de legislaţia comunitarã, penalitãţile aferente plãţilor efectuate cu întârziere cãtre beneficiari, declarate neeligibile la finanţarea din FEGA, în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte ţinerea evidenţei conturilor de cãtre agenţiile de plãţi, declaraţiile de venituri şi cheltuieli şi condiţiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA şi FEADR, se suportã de la bugetul de stat.
ART. 8
Contribuţia comunitarã pentru dezvoltare ruralã se face în conformitate cu angajamentele bugetare comunitare şi în baza prevederilor PNDR, aprobat prin decizie a Comisiei Europene, în conformitate cu art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare ruralã acordat din Fondul European pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR).
ART. 9
Contribuţia comunitarã pentru FEP se face în conformitate cu angajamentele bugetare comunitare şi în baza prevederilor POP, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C6664/2007, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2007 privind Fondul European pentru Pescuit.
ART. 10
(1) Rambursãrile efectuate de Comisia Europeanã din FEGA, FEADR şi FEP, reprezentând contribuţia financiarã a Comunitãţii Europene, se încaseazã într-un cont analitic deschis pe numele MADR, în cadrul contului de valutã al Ministerului Finanţelor Publice, denumit în continuare MFP, deschis la Banca Naţionalã a României.
(2) Sumele rambursate de Comisia Europeanã potrivit art. 9, art. 18 alin. (1) şi <>art. 28 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2009 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 371/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se vireazã de MADR în contul de venituri ale bugetului de stat, în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data încasãrii.
ART. 11
(1) Beneficiarii publici şi privaţi ai sprijinului financiar acordat din FEGA pot solicita APIA plata unui avans de la bugetul de stat, potrivit reglementãrilor prevãzute la <>art. 2 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2009 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 371/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi condiţiilor şi în limitele maxime stabilite potrivit anexei nr. 2.
(2) APIA are obligaţia de a solicita beneficiarului o garanţie pentru acordarea avansului, la nivelul specificat în anexa nr. 2.
(3) APIA acordã avansul numai dupã constituirea garanţiei pentru returnarea avansului de cãtre beneficiarul de avans care are aceastã obligaţie.
(4) Beneficiarii privaţi vor constitui garanţia sub forma unei scrisori de garanţie bancarã sau a unui depozit în numerar, prin virarea sumei în contul 50.05.08 "Sume de mandat şi în depozit reprezentând garanţii pentru acordarea de avansuri aferente FEGA", deschis pe numele APIA la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti. Emiterea scrisorilor de garanţie bancarã se face de cãtre bãncile autorizate de Banca Naţionalã a României, înscrise în Registrul instituţiilor de credit.
(5) Modelele scrisorilor de garanţie bancarã pentru returnarea avansului sunt prezentate în anexele nr. 3a şi 3b.
(6) Beneficiarii privaţi ai schemei de platã unicã pe suprafaţã pentru care au fost finalizate verificãrile condiţiilor de eligibilitate, potrivit prevederilor art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 387/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 , şi pentru care au fost emise decizii de platã potrivit legislaţiei naţionale pot solicita acordarea unui avans, potrivit reglementãrilor prevãzute la <>art. 10^1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2009 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 371/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(7) În cazul prevãzut la alin. (6) APIA acordã avansul fãrã constituirea unei garanţii sub forma scrisorii de garanţie bancarã sau a unui depozit în numerar constituit în contul APIA deschis la Trezoreria Statului.
ART. 12
(1) Beneficiarii publici şi privaţi ai unui sprijin pentru investiţii finanţat din FEADR pot solicita APDRP plata unui avans în condiţiile prevãzute în <>art. 20 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2009 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 371/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate pânã la termenul prevãzut la <>art. 20 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2009 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 371/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor fi recuperate de APDRP prin executarea scrisorilor de garanţie şi virarea sumelor în contul 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR" deschis pe numele APDRP la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti, care, la rândul sãu, le va restitui MADR astfel: în contul 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR" componenta de finanţare externã nerambursabilã din avans, în contul 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEADR" componenta de cofinanţare şi în contul 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEADR" diferenţa de 10% recuperatã în plus faţã de avansul acordat.
(3) Sumele reprezentând penalizarea prevãzutã în contractele de finanţare încheiate de APDRP cu beneficiarii pentru nerespectarea duratei maxime de execuţie se vireazã de beneficiari în contul 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR", deschis pe numele APDRP la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti, în maximum 10 zile lucrãtoare calculate de la data primirii notificãrii de acceptare a modificãrii contractului de finanţare. APDRP vireazã sumele încasate în contul de venituri ale bugetului de stat.
ART. 13
(1) APIA şi APDRP transmit estimarea necesarului de fonduri trimestrial, iar Autoritatea de management pentru POP lunar la MADR, în baza previziunilor fluxurilor de numerar privind plãţile, întocmite conform modelelor prevãzute în anexele nr. 4, 5, 6 şi 7.
(2) MADR transmite Unitãţii de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeanã, denumitã în continuare UCRBUE, din cadrul MFP previziunile fondurilor externe nerambursabile, aferente FEGA, FEADR şi FEP, în vederea estimãrii poziţiei financiare nete a României în relaţiile cu Uniunea Europeanã.
(3) MADR transmite UCRBUE situaţia sumelor rambursate/încasate de la Comisia Europeanã aferente FEGA, FEADR şi FEP, precum şi situaţia actualizatã a alocãrilor anuale din aceste fonduri, stabilite de Comisia Europeanã pentru România, în vederea monitorizãrii poziţiei financiare nete a României în relaţiile cu Uniunea Europeanã.
(4) Pe baza plãţilor efectuate de MADR, APIA şi APDRP, Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plãţi din cadrul APDRP şi Autoritatea de Certificare şi Platã din cadrul MFP transmit UCRBUE copiile declaraţiilor de cheltuieli aferente FEGA, FEADR şi FEP, la termenele solicitate de Comisia Europeanã.
(5) Pe baza estimãrilor comunicate de APIA, APDRP şi MADR, Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plãţi din cadrul APDRP şi Autoritatea de Certificare şi Platã din cadrul MFP transmit UCRBUE, în copie, previziunile sumelor de încasat/rambursat din FEGA, FEADR şi FEP transmise Comisiei Europene pentru anul în curs şi pentru anul urmãtor.
(6) Solicitarea de fonduri de cãtre APIA, APDRP şi Autoritatea de management pentru POP de la MADR se va face distinct pe axe, mãsuri şi scheme de sprijin, pentru fondurile externe nerambursabile acordate de Comisia Europeanã, respectiv de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, conform modelelor prevãzute în anexele nr. 8, 9 şi 10.
(7) Solicitarea de fonduri de cãtre APDRP de la MADR pentru sumele necesare acoperirii plãţii taxei pe valoarea adãugatã aferente livrãrilor de bunuri, prestãrilor de servicii şi execuţiei de lucrãri, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiarã a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentã, acordate de la bugetul de stat potrivit <>art. 13 lit. d) şi e) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2009 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 371/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ai cãror beneficiari sunt prevãzuţi la <>art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2009 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 371/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi în mãsura "Asistenţã tehnicã" din cap. 16 "Operaţiuni de asistenţã tehnicã din PNDR", se va face distinct pe axe, mãsuri şi scheme de sprijin, conform formularului de solicitare de fonduri din anexa nr. 11.
(8) Restituirea la bugetul de stat a sumelor reprezentând taxa pe valoarea adãugatã dedusã, conform <>art. 32 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2009 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 371/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se va face în termen de 3 zile lucrãtoare de la data încasãrii acestora.
(9) MADR solicitã MFP cererile de deschidere de credite bugetare prevãzute în bugetul propriu sau le solicitã din alte surse stabilite prin acte normative, conform modelelor prevãzute în anexele nr. 12, 13 şi 14.
(10) APIA solicitã APDRP, în baza declaraţiei privind cererile de plãţi compensatorii, sumele aferente schemelor şi mãsurilor FEADR şi, în baza declaraţiei privind cererile de plãţi naţionale directe complementare pentru culturi amplasate pe teren arabil, sumele aferente schemelor de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune, în vederea rambursãrii la MADR, conform modelelor prevãzute în anexele nr. 15 şi 16.
(11) APIA solicitã APDRP, în baza declaraţiei privind cererile de plãţi compensatorii, sumele aferente schemelor şi mãsurilor FEADR şi, în baza declaraţiei privind cererile de plãţi naţionale directe complementare pentru culturi amplasate pe teren arabil, sumele aferente schemelor de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune, în vederea efectuãrii plãţilor cãtre beneficiari, conform modelelor prevãzute în anexele nr. 17 şi 18.
(12) Ulterior aprobãrii de cãtre MFP a cererii de deschidere de credite bugetare solicitate de MADR, acesta comunicã agenţiilor de plãţi, printr-o scrisoare de confirmare, conform modelelor prezentate în anexele nr. 19 şi 20, data şi suma ce se transferã în conturile deschise la Trezoreria Statului.
ART. 14
(1) În termen de 5 zile lucrãtoare de la data alimentãrii conturilor, APDRP şi MADR efectueazã plãţile cãtre beneficiari.
(2) În prima zi lucrãtoare dupã expirarea termenului prevãzut la alin. (1), APDRP va restitui sumele neutilizate în contul din care au fost virate şi va notifica în scris MADR, conform modelului prezentat în anexa nr. 21.
ART. 15
(1) MADR, în calitate de autoritate competentã pentru organizarea, implementarea şi funcţionarea Reţelei de informaţii contabile agricole (RICA), culege informaţii contabile de la exploataţiile agricole, pe care le utilizeazã în elaborarea de studii şi analize economico-financiare.
(2) Finanţarea cheltuielilor de înfiinţare şi susţinere a sistemelor informatice de contabilitate, conform <>art. 11 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2009 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 371/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se suportã din fonduri externe nerambursabile FEGA şi din alocaţii bugetare, prin bugetul MADR, sau din alte surse stabilite prin acte normative.
(3) Plãţile cãtre furnizori, reprezentând decontarea cheltuielilor privind achiziţii de bunuri, lucrãri şi servicii destinate funcţionãrii RICA, se efectueazã de cãtre MADR astfel: din fonduri externe nerambursabile FEGA, alocate cu aceastã destinaţie de Comisia Europeanã, iar taxa pe valoarea adãugatã din alocaţii bugetare, reprezentând cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente FEGA.
(4) MADR solicitã MFP sumele necesare efectuãrii plãţilor, altele decât cele eligibile, respectiv taxa pe valoarea adãugatã aferentã bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor achiziţionate destinate funcţionãrii RICA, conform anexei nr. 22.

CAP. III
Conturile aferente derulãrii Fondului european de garantare agricolã, Fondului european agricol pentru dezvoltare ruralã şi Fondului european pentru pescuit şi a contribuţiei publice naţionale totale

ART. 16
(1) În vederea derulãrii operaţiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile FEGA, FEADR şi FEP, se deschid conturi distincte la Trezoreria Statului.
(2) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea fondurilor externe nerambursabile FEGA, FEADR şi FEP, urmãtoarele conturi:
a) contul 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA";
b) contul 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR";
c) contul 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP".
(3) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru cofinanţarea FEGA, FEADR şi FEP, urmãtoarele conturi:
a) contul 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEGA";
b) contul 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEADR";
c) contul 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEP".
(4) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeanã aferente FEGA, FEADR şi FEP, urmãtoarele conturi:
a) contul 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare FEGA";
b) contul 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare FEADR";
c) contul 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare FEP".
(5) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente celor 3 fonduri, urmãtoarele conturi:
a) contul 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEGA";
b) contul 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEADR";
c) contul 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEP".
(6) Pe numele MADR, ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de recuperarea unor debite apãrute în gestionarea FEP, contul 54.04.05.33 "Disponibil din debite recuperate FEP".
(7) Pe numele APIA, ca ordonator secundar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru cofinanţarea FEGA, contul 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEGA".
(8) Pe numele APIA, ca ordonator secundar de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile FEGA, contul 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA" şi, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea de sume de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pe perioada de indisponibilitate a fondurilor FEGA de la Comisia Europeanã, contul 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare FEGA".
(9) Pe numele APIA şi APDRP, ca ordonator secundar, respectiv terţiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru cofinanţarea FEADR, câte un cont 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare FEADR".
(10) Pe numele APIA şi APDRP, ca ordonator secundar, respectiv terţiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pe perioada de indisponibilitate a fondurilor FEADR de la Comisia Europeanã, câte un cont 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare FEADR".
(11) Pe numele APIA şi APDRP, ca ordonator secundar, respectiv terţiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile FEADR, câte un cont 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR".
(12) Pe numele APIA şi al centrelor judeţene ale APIA, ca ordonatori secundar, respectiv terţiari de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de recuperarea unor debite apãrute în gestionarea FEGA şi FEADR, urmãtoarele conturi:
a) contul 54.04.05.31 "Disponibil din debite recuperate FEGA";
b) contul 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR".
(13) Pe numele APDRP, ca ordonator terţiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de recuperarea unor debite apãrute în gestionarea FEADR, contul 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR".
(14) Pe numele APIA, ca ordonator secundar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru plata cheltuielilor, altele decât cele eligibile, contul 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEGA".
(15) Pe numele APDRP, ca ordonator terţiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru plata cheltuielilor, altele decât cele eligibile, contul 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile FEADR".
(16) Pe mãsura necesitãţilor, MADR, APIA şi APDRP pot deschide, cu avizul MFP, şi alte conturi de disponibilitãţi analitice în cadrul contului sintetic 54.04 "Disponibil din fonduri externe aferente Politicii agricole comune şi cofinanţarea/prefinanţarea acesteia".
ART. 17
(1) Pentru disponibilitãţile din asistenţa financiarã nerambursabilã aflate în conturile MADR, APIA şi APDRP, precum şi ale beneficiarilor Trezoreria Statului nu bonificã dobânda.
(2) Pentru efectuarea operaţiunilor de încasãri şi plãţi prin conturile MADR, APIA şi APDRP, precum şi prin conturile beneficiarilor Trezoreria Statului nu percepe comisioane sau alte taxe.
ART. 18
(1) Plãţile aferente derulãrii operaţiunilor financiare de implementare a schemelor de sprijin direct şi mãsurilor finanţate de la bugetul de stat aferente FEGA se efectueazã de cãtre APIA astfel:
- beneficiarilor persoane fizice sumele li se vireazã în conturi deschise la instituţii financiar-bancare;
- organismelor neguvernamentale nonprofit, de utilitate publicã şi altor persoane juridice care nu se încadreazã în categoria operatorilor economici definiţi la pct. 6.1.1 din <>Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 201/2003 , aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în conturi deschise la instituţii financiar-bancare;
- instituţiilor publice, într-un cont distinct de disponibil, deschis la Trezoreria Statului; sumele încasate în contul de disponibil se utilizeazã pe rãspunderea beneficiarilor, potrivit reglementãrilor legale în vigoare;
- operatorilor economici organizaţi ca regii autonome, societãţi sau companii naţionale şi societãţi comerciale, în conturi deschise la Trezoreria Statului sau la instituţii financiar-bancare.
(2) Plãţile aferente derulãrii proiectelor finanţate din FEADR şi FEP se efectueazã de cãtre APDRP şi MADR astfel:
- în conturi deschise la instituţii financiar-bancare, pentru beneficiarii persoane fizice;
- în conturi deschise la Trezoreria Statului sau la instituţii financiar-bancare, pentru operatorii economici organizaţi ca regii autonome, societãţi sau companii naţionale şi societãţi comerciale;
- în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele, deschise la Trezoreria Statului, pentru beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale;
- în conturile de disponibil prin care se gestioneazã bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, deschise la Trezoreria Statului, pentru beneficiarii instituţii publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat ori bugetele fondurilor speciale;
- în conturile de venituri ale bugetelor locale deschise la Trezoreria Statului, pentru beneficiarii finanţaţi integral din bugetele locale;
- în conturile de disponibil prin care se gestioneazã bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, deschise la Trezoreria Statului, pentru beneficiarii entitãţi publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale.
ART. 19
Fluxurile financiare privind derularea fondurilor nerambursabile FEGA, FEADR şi FEP şi a sumelor alocate de la bugetul de stat de cãtre APIA, APDRP şi MADR prin conturile deschise la Trezoreria Statului şi Banca Naţionalã a României sunt descrise în anexa nr. 23 la prezentele norme metodologice.
ART. 20
Prin ordin al ministrului agriculturi şi dezvoltãrii rurale, cu avizul ministrului finanţelor publice, se aprobã instrucţiuni pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţãrii politicii agricole comune şi de pescuit provenite din FEGA, FEADR şi FEP şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat.

TITLUL II
Gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeanã şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfãşurãrii politicii comune în domeniul pescuitului şi programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului

ART. 21
În bugetul MADR se cuprinde valoarea totalã a proiectelor aferente Programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfãşurãrii politicii comune în domeniul pescuitului şi Programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului, respectiv:
a) sumele reprezentând cofinanţare publicã asiguratã de la bugetul de stat;
b) sumele alocate temporar de la bugetul de stat pentru finanţarea componentei reprezentând fondurile externe nerambursabile, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeanã;
c) sumele necesare finanţãrii costurilor aferente transferului de fonduri din conturile MADR în scopul efectuãrii plãţilor;
d) sumele pentru acoperirea plãţii taxei pe valoarea adãugatã, aferentã livrãrilor de bunuri, prestãrilor de servicii şi execuţiei de lucrãri, finanţate parţial din contribuţia financiarã a Uniunii Europene;
e) sumele necesare finanţãrii diferenţelor nefavorabile de curs valutar aferente operaţiunilor efectuate de MADR.
ART. 22
(1) Sumele necesare finanţãrii valorii totale a proiectelor aferente Programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfãşurãrii politicii comune în domeniul pescuitului şi Programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului se cuprind în bugetul Agenţiei Naţionale de Pescuit şi Acvaculturã, denumitã în continuare ANPA, pe toatã perioada de implementare a acestora şi se aprobã pentru anul bugetar curent cu ocazia aprobãrii anuale a legii bugetului de stat sau cu ocazia rectificãrilor bugetare.
(2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menţionate la alin. (1), ANPA are obligaţia de a completa fişa de fundamentare a proiectelor propuse la finanţare aferente Programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfãşurãrii politicii comune în domeniul pescuitului şi Programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului, conform anexei nr. 1.
(3) Anexa nr. 1 este destinatã fundamentãrii formularului bugetar privind proiectul finanţat/propus la finanţare din fonduri externe nerambursabile alocate prin Programul de colectare şi gestionare a datelor necesare desfãşurãrii politicii comune în domeniul pescuitului şi Programul de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului.
ART. 23
(1) Solicitarea de fonduri se face de ANPA de la MADR, pe surse de finanţare, respectiv fonduri externe nerambursabile şi sume alocate de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, conform anexei nr. 24.
(2) MADR solicitã MFP cererile de deschidere de credite bugetare prevãzute în bugetul propriu sau le solicitã din alte surse stabilite prin acte normative, conform anexei nr. 25.
(3) Ulterior aprobãrii de cãtre MFP a cererii de deschidere de credite bugetare solicitate de MADR, acesta comunicã ANPA, printr-o scrisoare de confirmare, conform modelului prezentat în anexa nr. 26, data şi suma ce se transferã în conturile deschise la Trezoreria Statului.
ART. 24
(1) În vederea derulãrii operaţiunilor financiare determinate de gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente celor douã programe, MADR şi ANPA deschid conturi distincte la Trezoreria Statului.
(2) Pe numele MADR şi al ANPA, ca ordonator principal, respectiv terţiar de credite, pentru derularea fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfãşurãrii politicii comune în domeniul pescuitului, se deschide câte un cont de disponibil la Trezoreria Statului, şi anume contul 54.06.01.41 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Programul naţional pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului". În acest cont de disponibil ANPA va încasa de la MADR contravaloarea avansului de 50% din contribuţia financiarã prevãzutã în decizia de aprobare a programului, primit de la Comisia Europeanã, şi va efectua plãţi cãtre furnizorii de bunuri şi servicii pentru implementarea programului.
(3) Pe numele MADR şi al ANPA, ca ordonator principal, respectiv terţiar de credite, pentru derularea fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului, se deschide câte un cont de disponibil la Trezoreria Statului, şi anume contul 54.06.01.43 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente altor instrumente - Programul de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului". În acest cont de disponibil ANPA va încasa de la MADR contravaloarea avansului de 50% din contribuţia financiarã prevãzutã în decizia de aprobare a programului, primit de la Comisia Europeanã, şi va efectua plãţi cãtre furnizorii de bunuri şi servicii pentru implementarea programului.
(4) Pe numele ANPA, ca ordonator terţiar de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru cofinanţarea celor douã programe, conturile de disponibil 54.06.02.41 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare aferente altor instrumente - Programul naţional pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului" şi 54.06.02.43 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare aferente altor instrumente - Programul de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului".
(5) Pe numele ANPA, ca ordonator terţiar de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeanã aferente celor douã programe, conturile de disponibil 54.06.03.41 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare - Programul naţional pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului" şi 54.06.03.43 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilitãţilor temporare - Programul de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului".
(6) Pe numele MADR şi al ANPA, ca ordonator principal, respectiv terţiar de credite, se deschid la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente celor douã programe, câte un cont de disponibil 54.06.04.41 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile - Programul naţional pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului" şi 54.06.04.43 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile - Programul de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului".
ART. 25
Pe mãsura încasãrii de la Comisia Europeanã a rambursãrilor reprezentând plãţi intermediare şi plãţi finale ale celor douã programe, MADR vireazã sumele în conturile de venituri ale bugetului de stat.
ART. 26
Fluxurile financiare privind derularea fondurilor nerambursabile şi a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru implementarea celor douã programe prin conturile deschise la Trezoreria Statului şi Banca Naţionalã a României sunt descrise în anexa nr. 27.
ART. 27
ANPA transmite UCRBUE din cadrul MFP situaţia alocãrilor anuale stabilite de Comisia Europeanã pentru România, precum şi a sumelor încasate de la aceasta aferente Programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfãşurãrii politicii în domeniul pescuitului, respectiv Programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului.
ART. 28
Prin ordin al ministrului agriculturi şi dezvoltãrii rurale, cu avizul ministrului finanţelor publice, se aprobã instrucţiuni pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţãrii Programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfãşurãrii politicii comune în domeniul pescuitului şi a Programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului din fonduri alocate de Comisia Europeanã, precum şi de la bugetul de stat.
ART. 29
Anexele nr. 1-27 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.


ANEXA 1
la normele metodologice
Ordonator de credite ..........
Departament (care propune/implementeazã
proiectul) ..........

Bugetul din care este finanţat: ..........
I - Credite de angajament (CA)
II - Credite bugetare (CB)


Fişã de fundamentare
a proiectului propus la
finanţare/finanţat din Fondul european agricol pentru dezvoltare
ruralã (FEADR) Fondul european pentru pescuit (FEP) programe de pescuit

Denumirea proiectului .......
şi/sau
Nr.___ data contractului/deciziei/ordinului
de finanţare .......

Program/instrument/facilitate .......
Tipul fondului extern nerambursabil (FEN)
postaderare - FEADR/FEP/Programe de .......
pescuit
mii lei
┌─────────────────┬────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ Perioada de │ CA/│ Bugetul proiectului *) (realizat/estimat) │
│ implementare │ CB ├───────┬─────────────────────┬─────────────────────────┤
│ │ │ Total │ Cheltuieli eligibile│ Alte cheltuieli decât │
│ │ │ │ │ cele eligibile │
│ │ │ ├───────────┬─────────┼───────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ Total │din care TVA │
│ │ │ ├───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ FEN │ buget │ buget │buget propriu│
│ │ │ │postaderare│ propriu │ propriu │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ 0 │ 𗈕=2+3+4│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├─────────────────┼────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│...(anul 1) │ I │ │ │ │ │ │
│ (realizat/ ├────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ estimat) │ II │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│...(anul 2) │ I │ │ │ │ │ │
│ (realizat/ ├────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ estimat) │ II │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ I │ │ │ │ │ │
│ ...(anul 3) ├────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ II │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴────┴───────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────────┤

┌─────────────────┬────┬───────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────────┤
│ │ I │ │ │ │ │ │
│ ...(anul n) ├────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ II │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ I │ │ │ │ │ │
│ TOTAL ├────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ II │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴────┴───────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────────┘

Descriere activitãţi eligibile:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Descriere cheltuieli, altele decât cele eligibile:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────┐
│ AVIZAT **) │
└────────────────────────────────┘
Departament/Direcţie (beneficiar) Autoritate de management
.............................. .................

Director general/Director/Preşedinte, Director general/Director,

Date de contact:

Fax/e-mail: ...........*) Pentru proiectele în parteneriat se va lua în considerare numai
totalul bugetelor activitãţilor proprii.
**) Numai pentru ordonatorii de credite prevãzuţi la art. 14, 15, 24 şi 25
din <>OUG nr. 74/2009 şi ANPA.
ANEXA 2
la normele metodologice


Categoriile de ajutoare financiare acordate conform
mãsurilor de piaţã şi mãsurilor de informare şi promovare
a produselor agricole finanţate din Fondul european de
garantare agricolã (FEGA), limitele maxime privind acordarea
avansurilor şi nivelul garanţiilor
┌───┬──────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Nr.│ Denumirea mãsurii │ Legislaţie comunitarã │ Condiţiile de acordare, limitele maxime │
│ │ │ │ de acordare a avansurilor şi │
│ │ │ │ nivelul garanţiilor │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 1.│Ajutorul financiar │ Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 al 𗈕. Cererea de avans │
│ │destinat finanţãrii │Comisiei din 21 decembrie 2007 de 𗈖. Se va stabili cuantumul ajutorului │
│ │programelor operaţi- │stabilire a normelor de aplicare a │financiar. │
│ │onale ale organizaţi- │ Regulamentelor (CE) nr. 2.200/96 , (CE) 𗈗. Valoarea avansului reprezintã cuantumul │
│ │ilor de producãtori │nr. 2.201/96 şi (CE) nr. 1.182/2007 ale │cheltuielilor pentru o perioadã de 4 luni, │
│ │ │Consiliului în sectorul fructelor şi │începând din luna în care se depune cererea│
│ │ │legumelor │de avans. │
│ │ │ 𗈘. Nivelul garanţiei - 110% din cuantumul │
│ │ │ │avansului acordat │
│ │ │ 𗈙. Totalul avansurilor în cadrul unui an │
│ │ │ │nu trebuie sã depãşeascã 80% din cuantumul │
│ │ │ │ajutorului aprobat iniţial pentru programul│
│ │ │ │operaţional în cauzã. │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Restructurarea şi │ Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al 𗈕. Cererea de avans │
│ │reconversia plantaţi- │Consiliului din 29 aprilie 2008 privind 𗈖. Se va stabili cuantumul ajutorului │
│ │ilor de viţã-de-vie │organizarea comunã a pieţei vitivinicole│financiar │
│ │ │de modificare a Regulamentului (CE) nr. 𗈗. Se pot acorda avansuri de 100% din │
│ │ │ 1.493/1999 , a Regulamentului (CE) nr. │ajutorul financiar. │
│ │ │ 1.782/2003 , a Regulamentului (CE) nr. 𗈘. Nivelul garanţiei - 120% din cuantumul │
│ │ │ 1.290/2005 şi a Regulamentului (CE) nr. │avansului acordat │
│ │ │ 3/2008 şi de abrogare a Regulamentului 𗈙. Avansul se acordã înainte de executarea │
│ │ │ (CEE) nr. 2.392/86 şi a Regulamentului │unei anumite mãsuri, cu condiţia ca │
│ │ │ (CE) nr. 1.493/1999 ; Regulamentul (CE) │execuţia respectivei mãsuri sã fi început │
│ │ │nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie │deja. │
│ │ � de stabilire a normelor de aplicare𗈚. Beneficiarul avansului este obligat sã │
│ │ │a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al │execute mãsura în 2 ani de la acordarea │
│ │ │Consiliului privind organizarea comunã a│avansului. Durata poate fi modificatã prin │
│ │ │pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte │hotãrâre a Guvernului în urmãtoarele │
│ │ │programele de sprijin, comerţul cu │situaţii: │
│ │ │ţãrile terţe, potenţialul de producţie │a) suprafeţele implicate sunt cuprinse în │
│ │ │şi privind controalele în sectorul │zone care au suferit calamitãţi naturale; │
│ │ │vitivinicol │b) suprafeţele au fost atestate de cãtre un│
│ │ │ │organism recunoscut, implicat în probleme │
│ │ │ │de naturã fitosanitarã privind materialul │
│ │ │ │sãditor. │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Ajutor pentru │ Regulamentul (CE) nr. 245/2001 al 𗈕. Cererea de avans │
│ │procesarea primarã a │Comisiei din 5 februarie 2001 de 𗈖. Acordarea avansului va fi condiţionatã │
│ │inului şi cânepei │stabilire a normelor de aplicare a │de efectuarea verificãrilor administrative │
│ │pentru fibre │ Regulamentului (CE) nr. 1.673/2000 │şi a "Declaraţiei de producţie", la faţa │
│ │ │al Consiliului privind organizarea │locului, stabilindu-se astfel ajutorul │
│ │ │comunã a pieţelor în sectorul inului şi │financiar. │
│ │ │cânepei pentru fibre 𗈗. Se pot acorda avansuri de 80% din │
│ │ │ │ajutorul financiar. │
│ │ │ 𗈘. Nivelul garanţiei constituite reprezintã│
│ │ │ 󧓫% din cuantumul ajutorului financiar │
│ │ │ │pentru fibrele lungi de in, fibrele scurte │
│ │ │ │de in şi pentru fibrele de cânepã şi 110% │
│ │ │ │din cuantumul ajutorului financiar acordat │
│ │ │ │pentru fibrele scurte de in pentru care s-a│
│ │ │ │încheiat contract de curãţare. │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Ajutor pentru stocarea│ Regulamentul (CE) nr. 2.771/1999 al 𗈕. Cererea de avans │
│ │privatã a untului şi │Comisiei din 16 decembrie 1999 de 𗈖. Se va stabili cuantumul ajutorului │
│ │smântânii │stabilire a normelor de aplicare a │financiar aferent unei zile-tonã de stocare│
│ │ │ Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al 𗈗. Se pot acorda avansuri pentru o perioadã│
│ │ │Consiliului privind mãsurile de inter- │de depozitare de 90 de zile. │
│ │ │venţie pe piaţa untului şi smântânii 𗈘. Nivelul garanţiei - 110% din cuantumul │
│ │ │ │avansului acordat │
│ │ │ 𗈙. Avansul se poate acorda o singurã datã, │
│ │ │ │dupã o perioadã de stocare de 60 de zile. │
│ │ │ 𗈚. Existenţa unui contract semnat în │
│ │ │ │condiţiile legii │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Acordarea ajutorului │ Regulamentul (CE) nr. 2.707/2000 al 𗈕. Cererea de avans │
│ │comunitar pentru │Comisiei din 11 decembrie 2000 de 𗈖. Se va stabili cuantumul ajutorului │
│ │furnizarea de lapte în│stabilire a normelor de aplicare a │financiar. │
│ │instituţiile şcolare │ Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al 𗈗. Se pot acorda avansuri de 100% din │
│ │ │Consiliului privind acordarea de │ajutorul financiar. │
│ │ │ajutoare comunitare pentru furnizarea 𗈘. Nivelul garanţiei - 110% din cuantumul │
│ │ │laptelui şi a anumitor produse lactate │avansului acordat │
│ │ │elevilor din instituţiile şcolare 𗈙. În cazul unei cereri de avans efectuate │
│ │ │ │de un furnizor, Agenţia de Plãţi şi │
│ │ │ │Intervenţie pentru Agriculturã (APIA) poate│
│ │ │ │plãti avansul pe baza cantitãţilor livrate,│
│ │ │ │fãrã a pretinde documente justificative. │
│ │ │ │Furnizorul înainteazã APIA, în termen de o │
│ │ │ │lunã de la plata avansului, documentele │
│ │ │ │necesare plãţii finale a ajutorului, │
│ │ │ │exceptând cazul în care APIA a efectuat │
│ │ │ │controlul. │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Acordarea ajutorului │ Regulamentul (CE) nr. 1.898/2005 al 𗈕. Cererea de avans │
│ │financiar la cumpãra- │Comisiei din 9 noiembrie 2005 de 𗈖. Se va stabili cuantumul ajutorului │
│ │rea de unt, unt con- │stabilire a normelor de aplicare a │financiar pentru produsele eligibile, │
│ │centrat sau smântânã │ Regulamentului (CE) nr. 1.255/1999 al │prin licitaţie. │
│ │de pe piaţa liberã, │Consiliului în ceea ce priveşte 𗈗. Se pot acorda avansuri de 100% din aju- │
│ │destinate fabricãrii │mãsurile de comercializare a smântânii, │torul financiar pentru produsele eligibile.│
│ │produselor de patise- │untului şi a untului concentrat pe 𗈘. Nivelul garanţiei se stabileşte de cãtre│
│ │rie, îngheţatei şi │piaţa comunitarã │Comisia Europeanã. │
│ │altor produse │ 𗈙. Beneficiarul va semna un angajament prin│
│ │alimentare │ │care se obligã ca produsele eligibile sã │
│ │ │ │fie încorporate într-un produs finit, în │
│ │ │ │termen de 4 luni de la încheierea │
│ │ │ │licitaţiei. │
│ │ │ 𗈚. În produsele eligibile sã fie │
│ │ │ │încorporaţi marcatori. │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Stocare privatã de │ Regulamentul (CEE) nr. 3.444/90 al 𗈕. Cererea de avans │
│ │carne de porc │Comisiei din 27 noiembrie 1990 de 𗈖. Se va stabili cuantumul ajutorului │
│ │ │stabilire a normelor detaliate de │financiar aferent unei zile-tonã de stocare│
│ │ │acordare a ajutorului pentru depozitarea𗈗. Se poate acorda avans reprezentând │
│ │ │în regim privat a cãrnii de porc │valoarea ajutorului financiar calculat │
│ │ │ │pentru 3 luni de stocare. │
│ │ │ 𗈘. Nivelul garanţiei - 120% din cuantumul │
│ │ │ │avansului acordat │
│ │ │ 𗈙. Se acordã avans dupã 3 luni de stocare │
│ │ │ │contractualã. │
│ │ │ 𗈚. Existenţa unui contract semnat în │
│ │ │ │condiţiile legii │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Stocare privatã de │ Regulamentul (CE) nr. 907/2000 al 𗈕. Cererea de avans │
│ │carne de bovinã │Comisiei din 2 mai 2000 de stabilire a 𗈖. Se va stabili cuantumul ajutorului │
│ │ │normelor de aplicare a Regulamentului │financiar aferent unei zile-tonã de stocare│
│ │ │ (CE) nr. 1.254/1999 al Consiliului în 𗈗. Se poate acorda avans reprezentând │
│ │ │ceea ce priveşte ajutoarele pentru │valoarea ajutorului financiar calculat │
│ │ │depozitarea privatã în sectorul cãrnii │pentru 3 luni de stocare. │
│ │ │de vitã şi mânzat 𗈘. Nivelul garanţiei - 120% din cuantumul │
│ │ │ │avansului acordat │
│ │ │ 𗈙. Se acordã avans dupã 3 luni de stocare │
│ │ │ │contractualã. │
│ │ │ 𗈚. Existenţa unui contract semnat în │
│ │ │ │condiţiile legii │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Stocare privatã de │ Regulamentul (CEE) nr. 3.446/90 al 𗈕. Cererea de avans │
│ │carne de oaie şi caprã│Comisiei din 27 noiembrie 1990 de 𗈖. Se va stabili cuantumul ajutorului │
│ │ │stabilire a normelor de acordare a │financiar aferent unei zile-tonã de stocare│
│ │ │ajutoarelor pentru depozitarea privatã 𗈗. Se poate acorda avans reprezentând │
│ │ │în sectorul cãrnii de oaie şi de caprã │valoarea ajutorului financiar calculat │
│ │ │ │pentru 3 luni de stocare. │
│ │ │ 𗈘. Nivelul garanţiei - 120% din cuantumul │
│ │ │ │avansului acordat │
│ │ │ 𗈙. Se acordã avans dupã 3 luni de stocare │
│ │ │ │contractualã. │
│ │ │ 𗈚. Existenţa unui contract semnat în │
│ │ │ │condiţiile legii │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
󧓒.│Ajutorul de restructu-│ Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al 𗈕. Cererea de avans. Se considerã platã în │
│ │rare pentru industria │Consiliului din 20 februarie 2006 de │avans situaţia în care orice platã se │
│ │zahãrului │instituire a unui regim temporar de │efectueazã la o datã calendaristicã │
│ │ │restructurare a industriei zahãrului în │anterioarã datei finalizãrii planului │
│ │ │Comunitatea Europeanã şi de modificare │de restructurare. │
│ │ │a Re gulamentului (CE) nr. 1.290/2005 𗈖. Cuantumul ajutorului de restructurare │
│ │ │privind finanţarea politicii agricole │per tona de cotã la care se renunţã este │
│ │ │comune │stabilit de art. 5 din Regulamentul Consi- │
│ │ │ │liului (CE) nr. 320/2006 , în funcţie de │
│ │ │ │dezasamblarea instalaţiilor, pe ani │
│ │ │ │comerciali. │
│ │ │ 𗈗. Se poate acorda avans astfel: 40% din │
│ │ │ │ajutorul de restructurare per tonã de cotã │
│ │ │ │la care se renunţã şi se acordã în luna │
│ │ │ │iunie a anului de comercializare în care se│
│ │ │ │renunţã la cotã; şi 60% din ajutorul de │
│ │ │ │restructurare per tonã de cotã la care se │
│ │ │ │renunţã şi se acordã în luna februarie a │
│ │ │ │anului de comercializare urmãtor. │
│ │ │ 𗈘. Nivelul garanţiei - 120% din cuantumul │
│ │ │ │avansului acordat │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
󧓓.│Furnizare de alimente │ Regulamentul (CEE) nr. 3.149/1992 al 𗈕. Cererea de avans │
│ │din stocurile de │Comisiei din 29 octombrie 1992 de 𗈖. Existenţa unui contract semnat în │
│ │intervenţie pentru │stabilire a normelor de punere în │condiţiile legii │
│ │cele mai defavorizate │aplicare a furnizãrii de alimente din 𗈗. Se poate acorda un avans de 100% din │
│ │persoane din România │stocurile de intervenţie pentru │ajutorul financiar acordat de Comisia │
│ │ │persoanele cele mai defavorizate din │Europeanã. │
│ │ │Comunitate, astfel cum a fost modificat 𗈘. Nivelul garanţiei - 110% din valoarea │
│ │ │şi completat prin Regulamentul (CE) │totalã cuprinsã în ofertã │
│ │ │nr. 1.127/2007 │ │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
󧓔.│Acţiuni de informare │ Regulamentul (CE) nr. 3/2008 al 𗈕. Cererea de avans │
│ │şi promovare pentru │Consiliului din 17 decembrie 2007 𗈖. Existenţa unui contract semnat în │
│ │produsele agricole pe │privind acţiunile de informare şi │condiţiile legii, dupã constituirea │
│ │piaţa internã şi în │promovare pentru produsele agricole pe │garanţiei de bunã execuţie în cuantum de │
│ │ţãri terţe │piaţa internã şi în ţãri terţe; 󧓗% din contribuţia financiarã maximã │
│ │ │ Regulamentul (CE) nr. 501/2008 al │anualã a Comunitãţii şi a statelor membre │
│ │ │Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire │în cauzã, destinatã sã garanteze buna │
│ │ │a normelor de aplicare a Regulamentului │executare a contractului. Dacã organizaţia │
│ │ │ (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind │contractantã este un organism de drept │
│ │ │acţiunile de informare şi promovare │public sau dacã acesta acţioneazã sub │
│ │ │pentru produsele agricole pe piaţa │tutela unui astfel de organism, o garanţie │
│ │ │internã şi în ţãrile terţe; Regulamentul│scrisã din partea autoritãţii tutelare care│
│ │ │ (CEE) nr. 2.220/1985 al Comisiei din │sã acopere procentajul mai sus menţionat │
│ │ 󧓞 iulie 1985 de stabilire a normelor │poate sã fie acceptatã de cãtre APIA, atât │
│ │ │comune de aplicare a regimului de │timp cât autoritatea tutelarã se angajeazã │
│ │ │garanţii pentru produsele agricole, cu │sã vegheze la executarea corectã a obliga- │
│ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ţiilor asumate şi sã verifice cã sumele │
│ │ │ │primite sunt adecvat utilizate pentru │
│ │ │ │executarea obligaţiilor asumate. │
│ │ │ 𗈗. Se va stabili contribuţia comunitarã şi │
│ │ │ │naţionalã anualã. │
│ │ │ 𗈘. Se poate acorda un avans de 30% din suma│
│ │ │ │contribuţiei comunitare şi naţionale anuale│
│ │ │ 𗈙. Nivelul garanţiei - 110% din cuantumul │
│ │ │ │avansului acordat. În cazul beneficiarilor │
│ │ │ │publici, APIA poate accepta o garanţie │
│ │ │ │scrisã din partea autoritãţii ierarhice │
│ │ │ │superioare acestora, în conformitate cu │
│ │ │ │dispoziţiile în vigoare, cu condiţia ca │
│ │ │ │autoritatea respectivã sã se angajeze sã │
│ │ │ │plãteascã suma acoperitã de garanţie, în │
│ │ │ │cazul în care avansul plãtit nu a fost │
│ │ │ │justificat. │
│ │ │ 𗈚. Modelul scrisorilor de garanţie este cel│
│ │ │ │prevãzut în regulamentele specifice. │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
󧓕.│Restituiri la exportul│ Regulamentul (CE) nr. 612/2009 al 𗈕. Cererea de avans │
│ │de produse agricole │Comisiei din 7 iulie 2009 de stabilire 𗈖. Se pot acorda avansuri de pânã la 100% │
│ │ │a normelor comune de aplicare a │din valoarea restituirii la exportul de │
│ │ │sistemului de restituiri la export │produse agricole solicitatã. │
│ │ │pentru produsele agricole; Regulamentul 𗈗. Nivelul garanţiei - 110% din cuantumul │
│ │ │ (CEE) nr. 2.220/1985 , cu modificãrile │avansului │
│ │ │şi completãrile ulterioare. │ │
├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
󧓖.│Promovarea vinurilor │ Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al 𗈕. Cererea de avans │
│ │pe pieţele ţãrilor │Consiliului din 22 octombrie 2007 de 𗈖. Existenţa unui contract semnat în │
│ │terţe în campaniile │instituire a unei organizãri comune a │condiţiile legii, dupã constituirea │
│ │viticole 2008/2009- │pieţelor agricole şi privind dispoziţii │garanţiei de bunã execuţie în cuantum de │
│ �/2013 │specifice referitoare la anumite produse𗈖% din valoarea totalã a sprijinului │
│ │ │agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu │financiar comunitar şi naţional. │
│ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare;𗈗. Se va stabili contribuţia comunitarã şi │
│ │ │ Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al │naţionalã anualã. │
│ │ │Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire 𗈘. Se poate acorda un avans de pânã la │
│ │ │a normelor de aplicare a Regulamentului �% din suma contribuţiei comunitare şi │
│ │ │ (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind│naţionale anuale. │
│ │ │organizarea comunã a pieţei vitivinicole𗈙. Nivelul garanţiei - 110% din cuantumul │
│ │ │în ceea ce priveşte programele de │avansului acordat │
│ │ │sprijin, comerţul cu ţãrile terţe, │ │
│ │ │potenţialul de producţie şi privind │ │
│ │ │controalele în sectorul vitivinicol; │ │
│ │ │ Regulamentul (CEE) nr. 2.220/1985 , cu │ │
│ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare.│ │
└───┴──────────────────────┴────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
ANEXA 3a
la normele metodologice

Scrisoare de garanţie bancarã
Nr. XXXXXX/XX.XX.XXXX

Cu privire la Cererea pentru .................................*) nr. .............., depusã la Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã - Centrul Judeţean .................... de cãtre ..................................., str. .................... nr. ......., localitatea .................... judeţul ............................., nr. de înregistrare la registrul comerţului ............................, CUI ....................... (operatorul economic), şi în conformitate cu dispoziţiile regulamentelor europene ........................, operatorul economic este obligat sã furnizeze o garanţie bancarã reprezentând ..... % din suma solicitatã.
Pentru aceasta, în conformitate cu cele mai sus arãtate, la solicitarea clientului nostru, Societatea Comercialã ..................., str. ..............nr. ...., nr. de înregistrare la registrul comerţului, CUI ........................., noi, Banca .............................., Sucursala ...................................., str. ............................ nr. ........, nr. de înregistrare la registrul comerţului, .................., CUI ......................., ne angajãm irevocabil şi necondiţionat sã plãtim în favoarea Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, pânã la concurenţa sumei de maximum ................ (în litere .....................) lei, orice sumã cerutã de dumneavoastrã la prima cerere scrisã, prezentatã în original, semnatã şi ştampilatã, cerere de executare prezentatã în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanţie bancarã, însoţitã de declaraţia dumneavoastrã cu privire la faptul cã operatorul economic .................................. nu şi-a îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate conform regulamentelor menţionate ....................., cu precizarea obligaţiei neîndeplinite.
Plata se va efectua de cãtre noi în contul dumneavoastrã nr. 50.05.08, deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti, la primirea solicitãrii dumneavoastrã, prezentatã la ghişeele noastre, fãrã nicio amânare, contestaţie sau necesitate a prezentãrii unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.
Aceasta garanţie este valabilã pânã la data de ..............., datã la care, dacã nu s-a primit de la Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã nicio solicitare strict conformã cu termenii şi condiţiile prezentei scrisori, aceasta devine nulã, indiferent dacã originalul ne este restituit sau nu.
Orice platã efectuatã de bancã în condiţiile prezentei scrisori de garanţie bancarã va reduce angajamentul bãncii cu valoarea acestei plãţi.
În situaţiile în care pãrţile sunt de acord sã modifice unele prevederi din Cererea de ajutor cu solicitare de avans nr. ....., care au efecte asupra angajamentului bãncii, garanţia se va putea modifica numai cu acordul Bãncii ................................... .
Restituirea originalului scrisorii de garanţie bancarã de cãtre dumneavoastrã direct cãtre banca emitentã înainte de expirarea valabilitãţii sale va elibera banca de obligaţiile asumate.
Prezenta scrisoare de garanţie bancarã este supusã Publicaţiei 458 a CC CCI Paris şi este guvernatã de legea românã, locul de judecatã fiind municipiul Bucureşti.

Semnãturi autorizate: ........................

-----------
*) Se specificã programul/mãsura/acţiunea/campania/perioada de desfãşurare.


ANEXA 3b
la normele metodologice

Scrisoare de garanţie bancarã
Nr. XXXXXX/XX.XX.XXXX

Cu privire la buna executare a Contractului de punere în aplicare a programului de promovare a vinurilor pe pieţele ţãrilor terţe ............................., ce urmeazã a fi încheiat între Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã şi Societatea Comercialã ........................., str. ............ nr. ......., localitatea ...................., judeţul ......................., nr. de înregistrare la registrul comerţului............................, CUI ....................... (operatorul economic), şi în conformitate cu dispoziţiile regulamentelor europene de profil, operatorul economic este obligat sã furnizeze o garanţie bancarã de bunã execuţie.
Pentru aceasta, în conformitate cu cele mai sus arãtate, la solicitarea clientului nostru, Societatea Comercialã ......................, str. ............... nr. ...., nr. de înregistrare la registrul comerţului, CUI ........................., noi, Banca .........................., Sucursala ........................., str. ............................ nr. ........, nr. de înregistrare la registrul comerţului,.................., CUI......................., ne angajãm irevocabil şi necondiţionat sã plãtim în favoarea Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, pânã la concurenţa sumei de maximum ................ (în litere .........) lei (RON) orice sumã cerutã de dumneavoastrã la prima cerere scrisã, prezentatã în original, semnatã şi ştampilatã, cerere de executare prezentatã în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garanţie bancarã, însoţitã de declaraţia dumneavoastrã cu privire la faptul cã operatorul economic ........................... nu şi-a îndeplinit total sau parţial obligaţiile asumate conform Contractului de punere în aplicare a programului de promovare a vinurilor pe pieţele ţãrilor terţe ......................................., cu precizarea obligaţiei neîndeplinite.
Plata se va efectua de cãtre noi în contul dumneavoastrã nr. 50.05.08, deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti, la primirea solicitãrii dumneavoastrã, prezentatã la ghişeele noastre, fãrã nicio amânare, contestaţie sau necesitate a prezentãrii unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.
Aceastã garanţie este valabilã pânã la data de ..................., datã la care, dacã nu s-a primit de la Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã nicio solicitare strict conformã cu termenii şi condiţiile prezentei scrisori, aceasta devine nulã, indiferent dacã originalul ne este restituit sau nu.
Orice platã efectuatã de bancã în cadrul prezentei scrisori de garanţie va reduce angajamentul bãncii cu valoarea acestei plãţi.
În situaţiile în care pãrţile sunt de acord sã modifice unele prevederi din Contractul de punere în aplicare a programului de promovare a vinurilor pe pieţele ţãrilor terţe .................................., care au efecte asupra angajamentului bãncii, garanţia se va putea modifica numai cu acordul Bãncii ..................... .
Restituirea originalului scrisorii de garanţie de cãtre dumneavoastrã direct cãtre banca emitentã înainte de expirarea valabilitãţii sale va elibera banca de obligaţiile asumate.
Prezenta scrisoare de garanţie este supusã Publicaţiei 458 a CCI Paris şi este guvernatã de legea românã, locul de judecatã fiind municipiul Bucureşti.

Semnãturi autorizate: ........................


ANEXA 4
la normele metodologice

Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã
Nr. ......./..............

Previziuni trimestriale de necesar de fonduri din
Fondul european de garantare agricolã (FEGA)/ Fondul european agricol
pentru dezvoltare ruralã (FEADR) pentru perioada
de la ............ la ...............


- lei -
┌───────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│ Schemã/Mãsurã │ Luna 1 │ Luna 2 │ Luna 3 │ ..... │ Luna 12 │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Schema/Mãsura 1 │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Schema/Mãsura 2 │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Schema/Mãsura 3 │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Schema/Mãsura 4 │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│................. │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Schema/Mãsura n │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Total │ │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL GENERAL: │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┘Întocmit .....................
Data .........................
Control financiar preventiv propriu,
.................................

Directorul general al Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã,
.........................................
(semnãtura şi ştampila)


ANEXA 5
la normele metodologice


Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit
Nr. .........../.................

Previziunea fluxului de numerar privind plãţile pe trimestrul ......
- lei -
┌────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────────┐
│ Axe/Mãsuri │ Luna │ Luna │ Luna │Total trim. .. │
│ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼───────┬───────┤
│ │ CE │ BS │ CE │ BS │ CE │ BS │ CE │ BS │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Formare profesionalã, informare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi difuzare cunoştinţe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Instalarea tinerilor agricultori │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Pensionarea timpurie a fermierilor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi a muncitorilor agricoli │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Utilizarea serviciilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consiliere şi consultanţã │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Modernizarea exploataţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Îmbunãtãţirea valorii economice a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pãdurii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Creşterea valorii adãugate a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│produselor agricole şi forestiere │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Infrastructuri legate de dezvol- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tarea şi adaptarea agriculturii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│silviculturii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Sprijinirea fermelor agricole de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│semisubzistenţã │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Sprijin pentru înfiinţarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│grupurilor de producãtori │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Total axa 1 - Îmbunãtãţirea competiti- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vitãţii sectoarelor agricol şi silvic │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Plãţi compensatorii acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fermierilor din zonele cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │
│natural din zona montanã │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Plãţi acordate fermierilor aflaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în zone cu handicap, altele decât │ │ │ │ │ │ │ │ │
│zonele montane │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Plãţi Natura 2000 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Plãţi de agromediu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Prima împãdurire a terenurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Prima împãdurire a terenurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nonagricole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Plãţi Natura 2000 Pãduri │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Total axa 2 - Îmbunãtãţirea mediului şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│peisajului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
�, 312 - Diversificarea activitãţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nonagricole şi crearea şi dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de microîntreprinderi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Încurajarea activitãţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│turistice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
�, 323 - Renovarea, dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│satelor, conservarea şi îmbunãtãţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│moştenirii rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Dobândire de competenţe, animare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi implementare a strategiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare localã │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Total axa 3 - Calitatea vieţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│spaţiul rural şi diversificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│economiei rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
󧓱 - Implementarea strategiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare localã │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Creşterea competitivitãţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sectoarelor agricole şi forestiere │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Calitatea vieţii şi diversificarea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│economiei rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Implementarea proiectelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cooperare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Funcţionarea grupurilor de acţiune│ │ │ │ │ │ │ │ │
│localã, dobândirea de competenţe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│animarea teritoriului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Total axa 4 - Leader │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Mãsura 511 - Asistenţa tehnicã Programul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Naţional de Dezvoltare Ruralã 2007-2013,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Asistenţã tehnicã - cheltuieli directe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Mãsura 611 - Plãţi complementare directe│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───────┴───────┘Întocmit la data de:

Vizat

Directorul general al Agenţiei de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit,
..................................................
(semnãtura)


ANEXA 6
la normele metodologice

Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit
Nr. .........../.................

Previziunea fluxului de numerar privind plãţile pe trimestrul .....
- euro -
┌────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────────────┐
│ Axe/Mãsuri │ Luna │ Luna │ Luna │Total trim. .. │
│ ├────┬────┼────┬────┼────┬────┼───────┬───────┤
│ │ CE │ BS │ CE │ BS │ CE │ BS │ CE │ BS │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Formare profesionalã, informare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi difuzare cunoştinţe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Instalarea tinerilor agricultori │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Pensionarea timpurie a fermierilor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi a muncitorilor agricoli │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Utilizarea serviciilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│consiliere şi consultanţã │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Modernizarea exploataţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Îmbunãtãţirea valorii economice a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pãdurii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Creşterea valorii adãugate a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│produselor agricole şi forestiere │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Infrastructuri legate de dezvol- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tarea şi adaptarea agriculturii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│silviculturii │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Sprijinirea fermelor agricole de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│semisubzistenţã │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Sprijin pentru înfiinţarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│grupurilor de producãtori │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Total axa 1 - Îmbunãtãţirea competiti- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│vitãţii sectoarelor agricol şi silvic │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Plãţi compensatorii acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│fermierilor din zonele cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │
│natural din zona montanã │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Plãţi acordate fermierilor aflaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în zone cu handicap, altele decât │ │ │ │ │ │ │ │ │
│zonele montane │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Plãţi Natura 2000 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Plãţi de agromediu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Prima împãdurire a terenurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│agricole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Prima împãdurire a terenurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nonagricole │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Plãţi Natura 2000 Pãduri │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Total axa 2 - Îmbunãtãţirea mediului şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│peisajului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
�, 312 - Diversificarea activitãţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nonagricole şi crearea şi dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de microîntreprinderi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Încurajarea activitãţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│turistice │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
�, 323 - Renovarea, dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│satelor, conservarea şi îmbunãtãţirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│moştenirii rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Dobândire de competenţe, animare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi implementare a strategiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare localã │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Total axa 3 - Calitatea vieţii în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│spaţiul rural şi diversificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│economiei rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
󧓱 - Implementarea strategiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare localã │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Creşterea competitivitãţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sectoarelor agricole şi forestiere │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Calitatea vieţii şi diversificarea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│economiei rurale │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Implementarea proiectelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cooperare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
� - Funcţionarea grupurilor de acţiune│ │ │ │ │ │ │ │ │
│localã, dobândirea de competenţe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│animarea teritoriului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Total axa 4 - Leader │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Mãsura 511 - Asistenţa tehnicã Programul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Naţional de Dezvoltare Ruralã 2007-2013,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Asistenţã tehnicã - cheltuieli directe │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│Mãsura 611 - Plãţi complementare directe│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───────┴───────┘Întocmit la data de:

Vizat

Directorul general al Agenţiei de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit,
..................................................
(semnãtura)


ANEXA 7
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
Direcţia generalã pescuit - Autoritatea de management pentru POP
Nr. .........................

Previziune privind plãţile de efectuat cãtre beneficiarii
Programului operaţional pentru pescuit (POP) în luna ........
- lei -
┌────┬────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────┐
│Nr. │ │ Alocãri │ Valoare │ Sume │ Plãţi │
│crt.│ Axe/Mãsuri │bugetare în│contractatã│ achitate │ estimate │
│ │ │anul ......│ pe │ cumulat de │ pe │
│ │ │ │ anul .....│la începutul│ luna.... │
│ │ │ │ │ anului │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 1 │Mãsura 1.1. Sprijin public pentru │ │ │ │ │
│ │încetarea permanentã a activitãţii │ │ │ │ │
│ │navelor de pescuit │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 2 │Mãsura 1.2. Sprijin public pentru │ │ │ │ │
│ │încetarea temporarã a activitãţilor │ │ │ │ │
│ │de pescuit │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 3 │Mãsura 1.3. Investiţii la bordul │ │ │ │ │
│ │navelor de pescuit şi selectivitate │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 4 │Mãsura 1.4. Pescuitul costier la │ │ │ │ │
│ │scarã micã │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 5 │Mãsura 1.5. Compensaţii socio- │ │ │ │ │
│ │economice │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 6 │Total axa 1 - Mãsuri de adaptare a │ │ │ │ │
│ │flotei de pescuit comunitare │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 7 │Mãsura 2.1. Investiţii productive │ │ │ │ │
│ │în acvaculturã │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 8 │Mãsura 2.2. Mãsuri de acva-mediu │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 9 │Mãsura 2.3. Mãsuri de sãnãtate │ │ │ │ │
│ │publicã │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 10 │Mãsura 2.4. Mãsuri de sãnãtate │ │ │ │ │
│ │animalã │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 11 │Mãsura 2.5. Pescuit în apele │ │ │ │ │
│ │interioare │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 12 │Mãsura 2.6. Investiţii în procesare │ │ │ │ │
│ │şi marketing │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 13 │Total axa 2 - Acvacultura, pescuitul│ │ │ │ │
│ │în apele interioare, procesarea şi │ │ │ │ │
│ │marketingul produselor obţinute din │ │ │ │ │
│ │pescuit şi acvaculturã │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 14 │Mãsura 3.1. Acţiuni colective │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 15 │Mãsura 3.2. Protecţia şi dezvoltarea│ │ │ │ │
│ │faunei şi florei sãlbatice │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 16 │Mãsura 3.3. Porturi de pescuit, │ │ │ │ │
│ │puncte de debarcare şi adãposturi │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 17 │Mãsura 3.4. Dezvoltarea de noi pieţe│ │ │ │ │
│ │şi campanii de promovare │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 18 │Mãsura 3.5. Proiecte-pilot │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 19 │Total axa 3 -Mãsuri de interes comun│ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 20 │Mãsura 4.1. Selectarea grupurilor │ │ │ │ │
│ │locale │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 21 │Submãsura 4.1.a. Sprijin pentru │ │ │ │ │
│ │înfiinţarea parteneriatelor public │ │ │ │ │
│ │privat şi elaborarea strategiilor │ │ │ │ │
│ │locale integrate │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 22 │Submãsura 4.1.b. Sprijin pentru │ │ │ │ │
│ │implementarea strategiei locale │ │ │ │ │
│ │integrate │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 23 │Mãsura 4.2. Sprijin pentru acţiuni │ │ │ │ │
│ │de cooperare între grupurile locale │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 24 │Total axa 4 - Dezvoltarea durabilã │ │ │ │ │
│ │a zonelor pescãreşti │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 25 │TOTAL: │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────┘Întocmit la data de:

Vizat

Directorul general al Autoritãţii de management pentru POP,
............................................
(semnãtura şi ştampila)


ANEXA 8
la normele metodologice

Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã
Nr. .........../............

Solicitare fonduri nr. .........../data .................

Cãtre
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÃRII RURALE

Vã transmitem alãturat situaţia centralizatoare în vederea solicitãrii sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând sprijin financiar/cofinanţare/cheltuieli, altele decât cele eligibile, şi a celor reprezentând finanţarea Comisiei Europene, aferente Fondului european de garantare agricolã (FEGA)/Fondului european agricol pentru dezvoltare ruralã (FEADR), în sumã totalã de ........... lei.
Suma totalã se compune din:

- lei -
┌────┬───────────┬─────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┬─────────┬────────┐
│Nr. │ Denumirea │Sprijin │ Sume alocate │ │ │ │ │
│crt.│ schemei/ │financiar│ pe perioada de │ Cofinanţare│ Cheltuieli,│Finanţare│ Suma │
│ │ mãsurii │ FEGA │indisponibilitate│ FEGA/FEADR │altele decât│ CE │ totalã │
│ │ │ (lei) │ a fondurilor │ (lei) │ cele │ FEGA │ (lei) │
│ │ │ │ externe │ │ eligibile │ (lei) │ │
│ │ │ │ FEADR │ │ FEGA │ │ │
│ │ │ │ (lei) │ │ (lei) │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│... │...... │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ n. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────┼────────┤
│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┴─────────┴────────┘Vã rugãm sã ne aprobaţi alimentarea contului cu sumele mai sus menţionate.

Control financiar preventiv propriu, Control financiar preventiv delegat,
............................. ............................

Directorul general al Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã,
.....................................................
(semnãtura şi ştampila)


ANEXA 9
la normele metodologice

Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit
Nr. ........./..............

Solicitare de fonduri pentru finanţarea proiectelor

În vederea efectuãrii plãţilor cãtre beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Ruralã (PNDR) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la platã şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari şi Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit, vã rugãm sã dispuneţi alimentarea cu fonduri reprezentând finanţarea de la Comisia Europeanã şi de la bugetul de stat a proiectelor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralã (FEADR).
Subsemnatul, .......(numele şi prenumele) ........, director general al Agenţiei de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit, declar prin prezenta cã totalul cheltuielilor eligibile autorizate pentru plata beneficiarilor este:┌────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │ lei │ euro │
│ ├───────────────┼───────────────┤
│ │ Contribuţie │ Contribuţie │
│ Axe/Mãsuri │ publicã │ publicã │
│ ├─────┬────┬────┼─────┬────┬────┤
│ │Total│ CE │ BS │Total│ CE │ BS │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Formare profesionalã, informare │ │ │ │ │ │ │
│şi difuzare cunoştinţe │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Instalarea tinerilor agricultori │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Pensionarea timpurie a fermierilor│ │ │ │ │ │ │
│şi a muncitorilor agricoli │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Utilizarea serviciilor de │ │ │ │ │ │ │
│consiliere şi consultanţã │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Modernizarea exploataţiilor │ │ │ │ │ │ │
│agricole │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Îmbunãtãţirea valorii economice a │ │ │ │ │ │ │
│pãdurii │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Creşterea valorii adãugate a │ │ │ │ │ │ │
│produselor agricole şi forestiere │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Infrastructuri legate de dezvol- │ │ │ │ │ │ │
│tarea şi adaptarea agriculturii şi │ │ │ │ │ │ │
│silviculturii │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Sprijinirea fermelor agricole de │ │ │ │ │ │ │
│semisubzistenţã │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Sprijin pentru înfiinţarea │ │ │ │ │ │ │
│grupurilor de producãtori │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│Total axa 1 - Îmbunãtãţirea competiti- │ │ │ │ │ │ │
│vitãţii sectorului agricol şi silvic │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Plãţi compensatorii acordate │ │ │ │ │ │ │
│fermierilor din zonele cu handicap │ │ │ │ │ │ │
│natural din zona montanã │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Plãţi acordate fermierilor aflaţi │ │ │ │ │ │ │
│în zone cu handicap, altele decât │ │ │ │ │ │ │
│zonele montane │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Plãţi Natura 2000 │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Plãţi de agromediu │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Prima împãdurire a terenurilor │ │ │ │ │ │ │
│agricole │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Prima împãdurire a terenurilor │ │ │ │ │ │ │
│nonagricole │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Plãţi Natura 2000 Pãduri │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│Total axa 2 - Îmbunãtãţirea mediului şi │ │ │ │ │ │ │
│peisajului │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
�, 312 - Diversificarea activitãţilor │ │ │ │ │ │ │
│nonagricole şi crearea şi dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│de microîntreprinderi │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Încurajarea activitãţilor │ │ │ │ │ │ │
│turistice │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Servicii de bazã pentru economie │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
�, 323 - Renovarea, dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│satelor, conservarea şi îmbunãtãţirea │ │ │ │ │ │ │
│moştenirii rurale │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Dobândire de competenţe, animare │ │ │ │ │ │ │
│şi implementare a strategiilor de │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare localã │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│Total axa 3 - Calitatea vieţii în │ │ │ │ │ │ │
│spaţiul rural şi diversificarea │ │ │ │ │ │ │
│economiei rurale │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
󧓱 - Implementarea strategiilor de │ │ │ │ │ │ │
│dezvoltare localã │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Creşterea competitivitãţii │ │ │ │ │ │ │
│sectoarelor agricole şi forestiere │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Calitatea vieţii şi diversificarea│ │ │ │ │ │ │
│economiei rurale │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Implementarea proiectelor de │ │ │ │ │ │ │
│cooperare │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
� - Funcţionarea grupurilor de acţiune│ │ │ │ │ │ │
│localã, dobândirea de competenţe şi │ │ │ │ │ │ │
│animarea teritoriului │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│Total axa 4 - Leader │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│Mãsura 511 - Asistenţa tehnicã PNDR │ │ │ │ │ │ │
�-2013, din care: │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│Asistenţã tehnicã - cheltuieli directe │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│Mãsura 611 - Plãţi complementare directe│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼─────┼────┼────┼─────┼────┼────┤
│TOTAL GENERAL: │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────┴─────┴────┴────┴─────┴────┴────┘Control financiar preventiv propriu, Control financiar preventiv delegat,
........................... ...................

Avizat Întocmit
Directorul Direcţiei plãţi proiecte, Şeful Serviciului autorizare plãţi,
.................................. .............................

Directorul general al Agenţiei de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit,
.......................
(semnãtura şi ştampila)ANEXA 10
la normele metodologice


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
Direcţia generalã pescuit - Autoritatea de management pentru POP
Nr. ............../...............

Solicitare de fonduri pentru finanţarea proiectelor

În vederea efectuãrii plãţilor cãtre beneficiarii Programului operaţional pentru pescuit din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele previzionate a fi plãtite şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari şi Autoritatea de management al Programului operaţional pentru pescuit,
având în vedere soldul la 25 .......... (se va menţiona luna) al conturilor:
● 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP" în sumã de ........... lei; şi
● 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţarea FEP", în sumã de...... lei,
vã rugãm sã dispuneţi alimentarea cu:
● suma de ............ lei, reprezentând finanţarea de la Comisia Europeanã;
● suma de ............ lei, reprezentând cofinanţarea de la bugetul de stat;
● suma de ............ lei, reprezentând cheltuieli, altele decât cele eligibile;
● suma de ............ lei, reprezentând sume alocate temporar de la bugetul de stat pe perioada de indisponibilitate a fondurilor comunitare.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Axa/Mãsura │ lei │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ Contribuţie publicã │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┬──────┬──────┤
│ │ Total │ CE │ BS │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Mãsura 1.1. Sprijin public pentru încetarea permanentã a │ │ │ │
│activitãţii navelor de pescuit │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Mãsura 1.2. Sprijin public pentru încetarea temporarã a │ │ │ │
│activitãţilor de pescuit │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Mãsura 1.3. Investiţii la bordul navelor de pescuit şi │ │ │ │
│selectivitate │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Mãsura 1.4. Pescuitul costier la scarã micã │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Mãsura 1.5. Compensaţii socioeconomice │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Total axa 1 - Mãsuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Mãsura 2.1. Investiţii productive în acvaculturã │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Mãsura 2.2. Mãsuri de acva-mediu │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Mãsura 2.3. Mãsuri de sãnãtate publicã │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Mãsura 2.4. Mãsuri de sãnãtate animalã │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Mãsura 2.5. Pescuit în apele interioare │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Mãsura 2.6. Investiţii în procesare şi marketing │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Total axa 2 - Acvacultura, pescuitul în apele interioare, │ │ │ │
│procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi │ │ │ │
│acvaculturã │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Mãsura 3.1. Acţiuni colective │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Mãsura 3.2. Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei sãlbatice│ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Mãsura 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi │ │ │ │
│adãposturi │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Mãsura 3.4. Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Mãsura 3.5. Proiecte-pilot │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Total axa 3 - Mãsuri de interes comun │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Mãsura 4.1. Selectarea grupurilor locale │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Submãsura 4.1.a. Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor │ │ │ │
│public-privat şi elaborarea strategiilor locale integrate │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Submãsura 4.1.b. Sprijin pentru implementarea strategiei │ │ │ │
│locale integrate │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Mãsura 4.2. Sprijin pentru acţiuni de cooperare între │ │ │ │
│grupurile locale │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│Total axa 4 - Dezvoltarea durabilã a zonelor pescãreşti │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼──────┤
│TOTAL GENERAL: │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────┘


Avizat
Şef al Serviciului declaraţii cheltuieli,
...............
Întocmit
Expert al Serviciului declaraţii cheltuieli,
.................

Directorul general al Autoritãţii de management pentru POP,
...............
(semnãtura şi ştampila)
ANEXA 11
la normele metodologice


Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit
Nr. ........./..............

Solicitare de fonduri pentru sumele necesare acoperirii
plãţii TVA aferente proiectelor finanţate din Fondul
european agricol pentru dezvoltare ruralã (FEADR)

În vederea efectuãrii plãţilor cãtre beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Ruralã (PNDR) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la platã şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari şi Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit, vã rugãm sã dispuneţi alimentarea cu fonduri reprezentând rambursarea TVA beneficiarilor prevãzuţi la <>art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolã, Fondul european agricol de dezvoltare ruralã şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeanã şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfãşurãrii politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea <>art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralã, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolã, prin preluarea riscului de creditare de cãtre fondurile de garantare, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 371/2009 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru proiectele finanţate din FEADR.

Subsemnatul, .......(numele şi prenumele)......, director general al Agenţiei de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit, declar prin prezenta cã totalul cheltuielilor eligibile autorizate pentru plata beneficiarilor şi TVA aferentã acestor cheltuieli este:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │ lei │
│ ├──────────────────────────┤
│ Axa/Mãsura │ Contribuţie publicã │
│ ├────────────┬─────────────┤
│ │ Cheltuieli │ TVA aferentã│
│ │ eligibile │cheltuielilor│
│ │ │ eligibile │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
� - Formare profesionalã, informare şi difuzare cunoştinţe │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
� - Utilizarea serviciilor de consiliere şi consultanţã │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
� - Îmbunãtãţirea valorii economice a pãdurii │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
� - Infrastructuri legate de dezvoltarea şi adaptarea │ │ │
│agriculturii şi a silviculturii │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│Total axa 1 - Îmbunãtãţirea competitivitãţii sectorului │ │ │
│agricol şi silvic │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
� - Încurajarea activitãţilor turistice │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
�, 323 - Renovarea, dezvoltarea satelor şi îmbunãtãţirea │ │ │
│moştenirii rurale │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│Total axa 3 - Calitatea vieţii în spaţiul rural şi │ │ │
│diversificarea economiei rurale │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
� - Creşterea competitivitãţii sectoarelor agricol şi │ │ │
│forestier │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
� - Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
� - Implementarea proiectelor de cooperare │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
� - Funcţionarea grupurilor de acţiune localã, dobândirea │ │ │
│de competenţe şi animarea teritoriului │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│Total axa 4 - Leader │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│Mãsura 511 - Asistenţã tehnicã PNDR 2007-2013 │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│TOTAL GENERAL: │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘

Control financiar preventiv propriu, Control financiar preventiv delegat,
........................... ..........................

Avizat Întocmit

Directorul Direcţiei plãţi proiecte, Şeful Serviciului autorizare plãţi,
.................................. .............................

Directorul general al Agenţiei de Plãţi
pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit,
.......................
(semnãtura şi ştampila)
ANEXA 12
la normele metodologice


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
Nr. ........./..................

Solicitare de fonduri de la bugetul de stat pentru acordarea
sprijinului financiar/cofinanţare/cheltuieli, altele decât
cele eligibile aferente Fondului european de garantare agricolã
(FEGA)/Fondului european agricol pentru dezvoltare ruralã (FEADR)

În vederea efectuãrii plãţilor cãtre beneficiari din fonduri publice nerambursabile, aferente fondurilor FEGA/FEADR, în conformitate cu sumele autorizate la platã de cãtre Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, vã rugãm sã dispuneţi alimentarea cu suma totalã de ........ lei.

Suma totalã se compune din:


┌────┬─────────┬─────────┬─────────────────┬───────────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Denumirea│Sprijin │Sume alocate pe │Cofinanţare│Cheltuieli, │ Suma │
│crt.│schemei/ │financiar│ perioada de │FEGA/FEADR │altele decât│ totalã │
│ │mãsurii │ FEGA │indisponibilitate│ │ cele │ (lei) │
│ │ │ (lei) │ a fondurilor │ (lei) │ eligibile │ │
│ │ │ │ externe │ │ FEGA │ │
│ │ │ │ FEADR │ │ (lei) │ │
│ │ │ │ (lei) │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│... │ ....... │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ n. │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┼─────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴─────────────────┴───────────┴────────────┴────────┘

Întocmit

Avizat

Director general,
..........................
(semnãtura şi ştampila)
ANEXA 13
la normele metodologice


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
Nr. ............./...............

Solicitare de fonduri pentru finanţarea proiectelor din
Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralã (FEADR)
(sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor
externe/cofinanţare/cheltuieli, altele decât cele eligibile)

În vederea efectuãrii plãţilor cãtre beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Ruralã (PNDR) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la platã şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari şi Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit, vã rugãm sã dispuneţi alimentarea cu credite bugetare reprezentând cofinanţare/sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente FEADR, în sumã totalã de ............ lei.

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────┬────────────┬────────┐
│ │Sume alocate pe │Cofinanţare│Cheltuieli, │ Suma │
│ │ perioada de │ buget de │altele decât│ totalã │
│ Axa/Mãsura │indisponibilitate│ stat │ cele │ (lei) │
│ │ a fondurilor │ (lei) │ eligibile │ │
│ │ externe │ │ (lei) │ │
│ │ (lei) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Formare profesionalã şi acţiuni de informare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Instalarea tinerilor agricultori │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Pensionarea timpurie │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Utilizarea serviciilor de │ │ │ │ │
│consiliere │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Crearea de servicii de consultanţã │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Modernizarea exploataţiilor agricole │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Îmbunãtãţirea valorii economice a pãdurii │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Creşterea valorii adãugate a produselor │ │ │ │ │
│agricole şi forestiere │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Noi produse, procese şi tehnologii │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Infrastructuri legate de dezvoltarea şi │ │ │ │ │
│adaptarea sectoarelor agricol şi forestier │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Revigorarea potenţialului producţiei agricole│ │ │ │ │
│distruse de dezastre naturale şi introducerea │ │ │ │ │
│acţiunilor adecvate de prevenire │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Ajutorarea fermierilor sã adopte standardele │ │ │ │ │
│cerute prin legislaţia comunitarã │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Sprijinirea fermierilor care participã la │ │ │ │ │
│schemele de calitate a alimentelor │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Activitãţi de promovare şi informare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Sprijin pentru susţinerea fermelor de │ │ │ │ │
│semisubzistenţã │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Grupurile de producãtori │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Total axa 1 - Îmbunãtãţirea competitivitãţii │ │ │ │ │
│sectorului agricol şi silvic │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Plãţi compensatorii acordate fermierilor │ │ │ │ │
│din zonele cu handicap natural din zona montanã │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Plãţi acordate fermierilor aflaţi în zone │ │ │ │ │
│cu handicap, altele decât zonele montane │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Plãţi Natura 2000 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Plãţi de agromediu │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Plãţi pentru bunãstarea animalelor │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Investiţii neproductive │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Prima împãdurire a terenurilor agricole │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Prima înfiinţare de sisteme agroforestiere │ │ │ │ │
│pe terenuri agricole │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Prima împãdurire a terenurilor nonagricole │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Plãţi Natura 2000 Pãduri │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Plãţi pentru protejarea mediului forestier │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Refacerea potenţialului forestier şi │ │ │ │ │
│introducerea acţiunilor preventive │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Investiţii neproductive forestiere │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Total axa 2 - Îmbunãtãţirea mediului şi peisajului │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Diversificarea activitãţilor nonagricole │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Încurajarea activitãţilor turistice │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Servicii de bazã pentru economie │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Renovarea şi dezvoltarea satelor │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Conservarea şi îmbunãtãţirea moştenirii │ │ │ │ │
│rurale │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Instruire/formare şi informare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Mãsura de dobândire de abilitãţi şi animare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Total axa 3 - Calitatea vieţii în spaţiul rural şi │ │ │ │ │
│diversificarea economiei rurale │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Competitivitate │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Mediul înconjurãtor/managementul terenurilor │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Calitatea vieţii/diversificare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Cooperare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
� - Costuri curente, dobândirea de cunoştinţe, │ │ │ │ │
│animare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Total axa 4 - Leader │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Mãsura 511 - Asistenţã tehnicã PNDR 2007-2013, din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Asistenţã tehnicã - cheltuieli eligibile │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Mãsura 611 - Plãţi complementare directe │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│TOTAL GENERAL: │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────┴────────────┴────────┘

Întocmit

Avizat

Director general,
........................
(semnãtura şi ştampila)
ANEXA 14
la normele metodologice


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
Nr. ............./...............

Solicitare de fonduri pentru finanţarea proiectelor din
Fondul european pentru pescuit (FEP) (prefinanţare/cofinanţare/
cheltuieli, altele decât cele eligibile)

În vederea efectuãrii plãţilor cãtre beneficiarii Programului operaţional pentru pescuit (POP) din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la platã şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale (MADR), vã rugãm sã dispuneţi alimentarea cu credite bugetare reprezentând cofinanţare/sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cheltuieli, altele decât cele eligibile, aferente FEP în sumã totalã de .......... lei.

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────┬────────────┬────────┐
│ │Sume alocate pe │ │Cheltuieli, │ Suma │
│ │ perioada de │Cofinanţare│altele decât│ totalã │
│ Axa/Mãsura │indisponibilitate│ │ cele │ (lei) │
│ │ a fondurilor │ (lei) │ eligibile │ │
│ │ externe │ │ (lei) │ │
│ │ (lei) │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Mãsura 1.1. Sprijin public pentru încetarea │ │ │ │ │
│permanentã a activitãţii navelor de pescuit │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Mãsura 1.2. Sprijin public pentru încetarea │ │ │ │ │
│temporarã a activitãţilor de pescuit │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Mãsura 1.3. Investiţii la bordul navelor de │ │ │ │ │
│pescuit şi selectivitate │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Mãsura 1.4. Pescuitul costier la scarã micã │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Mãsura 1.5. Compensaţii socioeconomice │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Total axa 1 - Mãsuri de adaptare a flotei de │ │ │ │ │
│pescuit comunitare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Mãsura 2.1. Investiţii productive în acvaculturã │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Mãsura 2.2. Mãsuri de acva-mediu │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Mãsura 2.3. Mãsuri de sãnãtate publicã │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Mãsura 2.4. Mãsuri de sãnãtate animalã │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Mãsura 2.5. Pescuit în apele interioare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Mãsura 2.6. Investiţii în procesare şi marketing │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Total axa 2 - Acvacultura, pescuitul în apele │ │ │ │ │
│interioare, procesarea şi marketingul produselor │ │ │ │ │
│obţinute din pescuit şi acvaculturã │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Mãsura 3.1. Acţiuni colective │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Mãsura 3.2. Protecţia şi dezvoltarea faunei şi │ │ │ │ │
│florei sãlbatice │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Mãsura 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare│ │ │ │ │
│şi adãposturi │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Mãsura 3.4. Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de│ │ │ │ │
│promovare │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Mãsura 3.5. Proiecte-pilot │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Total axa 3 - Mãsuri de interes comun │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Mãsura 4.1. Selectarea grupurilor locale │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Submãsura 4.1.a. Sprijin pentru înfiinţarea │ │ │ │ │
│parteneriatelor public-privat şi elaborarea │ │ │ │ │
│strategiilor locale integrate │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Submãsura 4.1.b. Sprijin pentru implementarea │ │ │ │ │
│strategiei locale integrate │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Mãsura 4.2. Sprijin pentru acţiuni de cooperare │ │ │ │ │
│între grupurile locale │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│Total axa 4 - Dezvoltarea durabilã a zonelor │ │ │ │ │
│pescãreşti │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴───────────┴────────────┴────────┘

Întocmit

Avizat

Director,
.......................
(semnãtura şi ştampila)
ANEXA 15
la normele metodologice


Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã
Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 3
Cod fiscal ...........................................
Nr. ..................../data .........................
Solicitare fonduri/Raportare plãţi


DECLARAŢIE
privind cererile de plãţi compensatorii în luna .......

Subsemnatul, ........, director general al Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã (APIA), în calitate de responsabil cu implementarea mãsurilor aferente plãţilor compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate, Natura 2000, şi plãţilor compensatorii pentru agromediu, în conformitate cu prevederile Acordului-cadru de delegare nr..... din......... pentru implementarea tehnicã a mãsurilor privind plãţile compensatorii cuprinse în axa II din Programul Naţional de Dezvoltare Ruralã 2007-2013 (PNDR 2007-2013), declar prin prezenta urmãtoarele:
1. Mãsurile delegate care se deruleazã în conformitate cu obiectivele stipulate în PNDR 2007-2013 şi cu documentelesuport sunt şi vor fi implementate în conformitate cu articolele din Acordul-cadru de delegare nr. ....... din ......., cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
2. APIA a verificat cã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute în regulamentele CE şi în fişele tehnice ale mãsurilor prevãzute în PNDR 2007-2013 şi în Acordul-cadru de delegare nr. ...... din ......, iar rezultatele sunt prezentate Agenţiei de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit (APDRP) în anexele la prezenta declaraţie:
- Raportul cererilor autorizate la platã de APIA pentru mãsura delegatã ......., în luna ......;
- Raportul privind contestaţiile depuse de beneficiari;
- Raportul privind plãţile efectuate de APIA pentru mãsurile delegate, însoţit de copia extrasului de cont vizat de instituţia financiar-bancarã, din care sã reiasã efectuarea plãţilor cãtre beneficiarii menţionaţi în raport.
3. Sumele autorizate pentru plata beneficiarilor mãsurilor delegate în luna ................ sunt în valoare totalã de ............ lei, respectiv .......... euro, din care:
- pentru M 211 ........ lei, respectiv ............ euro;
- pentru M 212 ........ lei, respectiv ............ euro;
- pentru M 213 ........ lei, respectiv ............ euro;
- pentru M 214 ........ lei, respectiv ............ euro,
dupã cum sunt prezentate în Raportul cererilor autorizate la platã de APIA pentru mãsurile delegate.
4. Plãţile efectuate cãtre beneficiarii mãsurilor delegate în luna ............. sunt în valoare totalã de ........... lei, respectiv ........... euro, şi au fost asigurate din surse de finanţare transferate de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale/APDRP, din care:
- pentru M 211 ........ lei, respectiv ............ euro;
- pentru M 212 ........ lei, respectiv ............ euro;
- pentru M 213 ........ lei, respectiv ............ euro;
- pentru M 214 ........ lei, respectiv ............ euro,
dupã cum sunt prezentate în Raportul privind plãţile efectuate de APIA pentru mãsurile delegate.

5. Plãţile efectuate sunt corecte şi au început de la data implementãrii mãsurilor din PNDR 2007-2013 privind plãţile compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate, Natura 2000, şi plãţile compensatorii pentru mãsurile de agromediu, menţionate în Acordul-cadru de delegare nr. .... din ............
6. Plãţile cãtre beneficiarii finali s-au fãcut fãrã vreo sarcinã specificã, deduceri sau reţineri de orice sumã ce ar putea reduce valoarea ajutorului financiar pe care sunt îndreptãţiţi sã îl primeascã, cu excepţia sancţiunilor, a reducerilor sau excluderilor de la platã aplicate în caz de nerespectare a cerinţelor incluse în fişele mãsurilor (PNDR 2007-2013) şi angajamentelor înscrise în cererea de platã.
7. Sprijinul financiar oferit de România va rãmâne în limitele stabilite prin PNDR 2007-2013.
8. Documentele care stau la baza acestei declaraţii sunt şi vor rãmâne disponibile în conformitate cu Acordul-cadru de delegare nr. ....... din .........., cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
9. Informaţiile privind mãsurile de sprijin financiar comunitar au fost puse la dispoziţia publicului şi a actualilor şi potenţialilor beneficiari.
APDRP va efectua decontarea plãţilor în lei în contul APIA, dupã cum urmeazã:


┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Beneficiar │AGENŢIA DE PLÃŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURÃ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Banca │.......................... │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Nr. cont │RO..................... │
└────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘Datele financiare au fost puse la dispoziţie de subsemnatul, .........., drept care semnez: .......... (data şi semnãtura directorului direcţiei de specialitate a Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã)


Director general,
.......................
(numele şi prenumele, data, semnãtura şi ştampila)


ANEXA 16
la normele metodologice


Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã
Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 3
Cod fiscal .................
Nr. ........../data.........
Solicitare fonduri/Raportare plãţi

DECLARAŢIE
privind cererile de plãţi naţionale directe complementare
pentru culturile amplasate pe teren arabil în perioada ......

Subsemnatul, .........., director general al Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã (APIA), în calitate de responsabil cu implementarea mãsurilor aferente plãţilor naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil, în conformitate cu Protocolul de colaborare nr. .......... din ......... pentru implementarea schemelor de plãţi naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil şi legislaţia comunitarã şi naţionalã în vigoare, declar prin prezenta urmãtoarele:
1. Implementarea se deruleazã în conformitate cu obiectivele stipulate în regulamentele naţionale şi comunitare în vigoare şi documentele-suport.
2. Plãţile efectuate cãtre beneficiarii plãţilor naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil în perioada ......... sunt de ......... lei, respectiv ........ euro, din care:
- 80% contribuţie comunitarã, adicã .......... lei, respectiv ......... euro; şi
- 20% contribuţie naţionalã, adicã ........... lei, respectiv ......... euro,
dupã cum sunt prezentate în anexa II la protocolul de colaborare "Lista cererilor de plãţi naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil în luna ............".
3. Plãţile efectuate sunt corecte şi au început de la data implementãrii schemelor privind plãţile naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil, respectiv de la data de ..........., şi au fost asigurate din surse de finanţare transferate de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale/Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit.
4. Sprijinul financiar oferit pentru beneficiarii plãţilor naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil este în limitele stabilite prin legislaţia naţionalã şi comunitarã în vigoare.
5. Documentele care stau la baza acestei declaraţii sunt şi vor rãmâne disponibile în conformitate cu Protocolul de colaborare nr. ........../........., cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
6. Informaţiile privind mãsurile de sprijin financiar comunitar au fost puse la dispoziţia publicului şi a actualilor şi potenţialilor beneficiari.
Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit va efectua decontarea plãţilor din Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralã în lei în contul APIA, dupã cum urmeazã:┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Beneficiar │AGENŢIA DE PLÃŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURÃ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Banca │.......................... │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Nr. cont │RO..................... │
└────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘Declaraţia privind cererile de plãţi naţionale directe complementare conţine .......... pagini numerotate.
Datele financiare au fost puse la dispoziţie de subsemnatul, ............, drept care semnez ................. (data şi semnãtura directorului direcţiei de specialitate a Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã).

Director general,
.......................................
(numele şi prenumele, data, semnãtura şi ştampila)


ANEXA 17
la normele metodologice


Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã
Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 3
Cod fiscal ......................
Nr. ........./data...............


DECLARAŢIE
privind cererile de plãţi compensatorii autorizate în luna .......

Subsemnatul, ..............., director general al Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã (APIA), în calitate de responsabil cu implementarea mãsurilor aferente plãţilor compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate, Natura 2000, şi plãţilor compensatorii pentru agromediu, în conformitate cu prevederile Acordului-cadru de delegare nr. .... din ......... pentru implementarea tehnicã a mãsurilor privind plãţile compensatorii cuprinse în axa II din Programul Naţional de Dezvoltare Ruralã 2007-2013 (PNDR 2007-2013), declar prin prezenta urmãtoarele:
1. Mãsurile delegate care se deruleazã în conformitate cu obiectivele stipulate în PNDR 2007-2013 şi cu documentelesuport sunt şi vor fi implementate în conformitate cu articolele din Acordul-cadru de delegare nr. ....... din ........, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
2. APIA a verificat cã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute în regulamentele CE şi în fişele tehnice ale mãsurilor prevãzute în PNDR 2007-2013 şi în Acordul-cadru de delegare nr. ...... din ......., iar rezultatele sunt prezentate Agenţiei de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit(APDRP) în anexele la prezenta declaraţie:
- Raportul cererilor autorizate la platã de APIA pentru mãsura delegatã ......., în luna .......;
- Raportul privind contestaţiile depuse de beneficiari.
3. Sumele autorizate pentru plata beneficiarilor mãsurilor delegate în luna ......... sunt în valoare totalã de ............ lei, respectiv .......... euro, din care:
- pentru M 211 .......... lei, respectiv ............ euro;
- pentru M 212 .......... lei, respectiv ............ euro;
- pentru M 213 .......... lei, respectiv ............ euro;
- pentru M 214 .......... lei, respectiv ............ euro,
dupã cum sunt prezentate în Raportul cererilor autorizate la platã de APIA pentru mãsurile delegate.
4. Sprijinul financiar oferit de România va rãmâne în limitele stabilite prin PNDR 2007-2013.
5. Documentele care stau la baza acestei declaraţii sunt şi vor rãmâne disponibile în conformitate cu Acordul-cadru de delegare nr. ....... din .........., cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
6. Informaţiile privind mãsurile de sprijin financiar comunitar au fost puse la dispoziţia publicului şi a actualilor şi potenţialilor beneficiari.
APDRP va efectua decontarea plãţilor în lei în contul APIA, dupã cum urmeazã:


┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Beneficiar │AGENŢIA DE PLÃŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURÃ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Banca │.......................... │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Nr. cont │RO..................... │
└────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘Datele financiare au fost puse la dispoziţie de subsemnatul, ............, drept care semnez: ........... (data şi semnãtura directorului direcţiei de specialitate a Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã).


Director general,
.......................
(numele şi prenumele, data, semnãtura şi ştampila)


ANEXA 18
la normele metodologice


Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã
Bucureşti, bd. Carol I nr. 17, sectorul 3
Cod fiscal ......................
Nr. ............./data ..........

DECLARAŢIE
privind cererile de plãţi naţionale directe complementare
pentru culturile amplasate pe teren arabil, autorizate,
în perioada ............

Subsemnatul,..........., director general al Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã (APIA), în calitate de responsabil cu implementarea mãsurilor aferente plãţilor naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil, în conformitate cu:
- Protocolul de colaborare nr. .......... din .......... pentru implementarea schemelor de plãţi naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil şi legislaţia comunitarã şi naţionalã în vigoare, declar prin prezenta urmãtoarele:
1. Implementarea se deruleazã în conformitate cu obiectivele stipulate în regulamentele naţionale şi comunitare în vigoare şi documentele-suport.
2. Sumele autorizate pentru beneficiarii plãţilor naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil în perioada .......... sunt de ........ lei, respectiv ........ euro, din care:
- 80% contribuţie comunitarã, adicã ...... lei, respectiv ......... euro; şi
- 20% contribuţie naţionalã, adicã ...... lei, respectiv .......... euro,
dupã cum sunt prezentate în anexa II "Lista cererilor de plãţi naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil autorizate la platã în perioada...........".
3. Sprijinul financiar oferit pentru beneficiarii plãţilor naţionale directe complementare pentru culturile amplasate pe teren arabil este în limitele stabilite prin legislaţia naţionalã şi comunitarã în vigoare.
4. Documentele care stau la baza acestei declaraţii sunt şi vor rãmâne disponibile în conformitate cu Protocolul de colaborare nr. .........../........, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
5. Informaţiile privind mãsurile de sprijin financiar comunitar au fost puse la dispoziţia publicului şi a actualilor şi potenţialilor beneficiari.
Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit (APDRP) va efectua decontarea plãţilor din Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralã (FEADR) în lei în contul APIA, dupã cum urmeazã:┌────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Beneficiar │AGENŢIA DE PLÃŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURÃ │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Banca │.......................... │
├────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Nr. cont │RO..................... │
└────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘Declaraţia privind cererile de plãţi naţionale directe complementare conţine .......... pagini numerotate.
Datele financiare au fost puse la dispoziţie de subsemnatul, ............., drept care semnez ............... (data şi semnãtura directorului direcţiei de specialitate a Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã).


Director general,
.......................
(numele şi prenumele, data, semnãtura şi ştampila)


ANEXA 19
la normele metodologice


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
Nr. ....../................

Confirmarea transferului finanţãrii publice nerambursabile

Cãtre: ......... Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã/Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit (APIA/APDRP)

Domnului director general .......................
(numele şi prenumele)

Ca urmare a Solicitãrii de fonduri pentru asigurarea finanţãrii publice nerambursabile pentru schemele de platã/proiectele finanţate din Fondul european de garantare agricolã/Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralã (FEGA/FEADR), transmisã la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale cu nr. ....... din data de ......., vã informãm cã a fost aprobatã suma totalã de ........ lei, astfel: finanţare de la Comisia Europeanã ........ lei, cofinanţare buget naţional ...... lei, sprijin financiar aferent FEGA ......... lei, sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor europene ....... lei, cheltuieli, altele decât cele eligibile ...........lei.
Suma menţionatã va fi transferatã la data de ......... de cãtre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale în conturile deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti.


Director general,
............................
(semnãtura şi ştampila)


ANEXA 20
la normele metodologice


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
Nr. ......./................

Confirmarea transferului finanţãrii publice nerambursabile

Cãtre: Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit (APDRP)

Domnului director general ..........................
(numele şi prenumele)

Ca urmare a Solicitãrii de fonduri pentru asigurarea finanţãrii publice nerambursabile pentru TVA aferent proiectelor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralã (FEADR), transmisã la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale cu nr. .............. din data de .............., vã informãm cã a fost aprobatã suma totalã de .............. lei.
Suma menţionatã va fi transferatã la data de ............. de cãtre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale în conturile deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti.


Director general,
............................
(semnãtura şi ştampila)


ANEXA 21
la normele metodologice


Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit (APDRP)
Nr. ........./................

Confirmarea restituirii finanţãrii publice nerambursabile
reprezentând sume neutilizate

Cãtre: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale
Direcţia economicã
Ca urmare a Solicitãrii fondurilor pentru asigurarea finanţãrii publice nerambursabile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Ruralã (PNDR), transmise de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale (MADR) cu nr. ......... din data de ......., vã informãm cã a fost utilizatã suma totalã de ......... lei, astfel: finanţare de la Comisia Europeanã ............ lei, cofinanţare buget de stat .......... lei, sume alocate de la buget pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe ......... lei, cheltuieli, altele decât cele eligibile, .......... lei.
Suma totalã rãmasã neutilizatã este de ............... lei, cu urmãtoarea componenţã: finanţare de la Comisia Europeanã .......... lei, cofinanţare buget de stat ........... lei, sume alocate de la buget pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe ............ lei, cheltuieli neeligibile .........lei.
Suma totalã rãmasã neutilizatã va fi transferatã la data de .......... de cãtre Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit în conturile MADR din care s-au efectuat plãţile, deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti.


Directorul general al Agenţiei de Plãţi pentru
Dezvoltare Ruralã şi Pescuit,
.............................
(semnãtura şi ştampila)


ANEXA 22
la normele metodologice


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
Nr. ........./..................

Solicitare de fonduri necesare efectuãrii plãţilor,
altele decât cele eligibile aferente Fondului european de
garantare agricolã (FEGA) pentru funcţionarea Reţelei
de informaţii contabile agricole (RICA)

În vederea efectuãrii plãţilor cãtre furnizori din fonduri publice nerambursabile aferente FEGA, în conformitate cu sumele autorizate la platã, reprezentând taxa pe valoarea adãugatã pentru bunurile, lucrãrile şi serviciile achiziţionate din fonduri externe nerambursabile FEGA, pentru funcţionarea RICA, vã rugãm sã dispuneţi alimentarea cu suma de ........ lei.

Întocmit

Avizat

Director general,
.......................
(semnãtura şi ştampila)


ANEXA 23
la normele metodologice


--------------
NOTÃ(CTCE)
Anexa nr. 23 se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 8 februarie 2010, la pagina 45 (a se vedea imaginea asociatã).


ANEXA 24
la normele metodologice


Agenţia Naţionalã de Pescuit şi Acvaculturã
Nr. .........../............

Solicitare fonduri nr. ......./data .......

Cãtre MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÃRII RURALE

Vã transmitem alãturat situaţia centralizatoare în vederea solicitãrii sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe/cofinanţare/cheltuieli, altele decât cele eligibile, şi a celor reprezentând finanţarea Comisiei Europene, aferente Programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfãşurãrii politicii comune în domeniul pescuitului/Programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului, în sumã totalã de ........... lei.
Suma totalã se compune din:


- lei -
┌────┬────────┬─────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Document│Sume alocate pe │Cofinanţare│Cheltuieli, │Finanţare CE│ Suma │
│crt.│ │ perioada de │ (lei) │altele decât│ (lei) │ totalã │
│ │ │indisponibilitate│ │ cele │ │ (lei) │
│ │ │ a fondurilor │ │ eligibile │ │ │
│ │ │ externe (lei) │ │ (lei) │ │ │
├────┼────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│... │...... │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ n. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────┘

Vã rugãm sã ne aprobaţi alimentarea contului cu sumele mai sus menţionate.
Control financiar preventiv propriu, Control financiar preventiv delegat,
..................................... ............... ....................

Preşedinte,
.......................
(semnãtura şi ştampila)
ANEXA 25
la normele metodologice


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
Nr. ........./..................

Solicitare de fonduri pentru sume alocate pe perioada de
indisponibilitate a fondurilor externe/cofinanţare/cheltuieli,
altele decât cele eligibile aferente Programului de colectare
şi gestionare a datelor necesare desfãşurãrii politicii comune
în domeniul pescuitului/Programului de control, inspecţie şi
supraveghere în domeniul pescuitului

În vederea efectuãrii plãţilor din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la platã de cãtre Agenţia Naţionalã de Pescuit şi Acvaculturã, vã rugãm sã dispuneţi alimentarea cu suma totalã de ........ lei.
Suma totalã se compune din: sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe ........lei, cofinanţare ........lei, decontarea cheltuielilor, altele decât cele eligibile ..........lei.

Întocmit

Avizat
Director general,
............................
(semnãtura şi ştampila)


ANEXA 26
la normele metodologice


MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTÃRII RURALE
Nr. ......./................

Confirmarea transferului finanţãrii publice nerambursabile

Cãtre: Agenţia Naţionalã pentru Pescuit şi Acvaculturã
Domnului preşedinte ...............................
(numele şi prenumele)

Ca urmare a Solicitãrii de fonduri pentru asigurarea finanţãrii publice nerambursabile pentru finanţarea Programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfãşurãrii politicii comune în domeniul pescuitului/Programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului, transmisã la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale cu nr. ........ din data de ......., vã informãm cã a fost aprobatã suma totalã de ........ lei, astfel: finanţare de la Comisia Europeanã ........ lei, cofinanţare buget naţional ......... lei, sume alocate pe perioada de indisponibilitate a fondurilor externe ....... lei, cheltuieli, altele decât cele eligibile ........lei.
Suma menţionatã va fi transferatã la data de............. de cãtre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale în conturile deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publicã a Municipiului Bucureşti.


Director general,
.......................
(semnãtura şi ştampila)


ANEXA 27
la normele metodologice


--------------
NOTÃ(CTCE)
Anexa nr. 27 se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 8 februarie 2010, la pagina 47 (a se vedea imaginea asociatã).


---------


Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Norme, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, NORME METODOLOGICE din 26 ianuarie 2010

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5