Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 565 din 19 mai 2021  privind organizarea şi funcţionarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 565 din 19 mai 2021 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 535 din 24 mai 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienţă, structură de expertiză şi cercetare-dezvoltare, denumit în continuare Centrul, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E.
    (2) Centrul are sediul în municipiul Bucureşti.

    ART. 2
    Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Centrul exercită următoarele funcţii:
    a) de planificare strategică în domeniul său de activitate;
    b) de implementare şi gestionare a programelor finanţate din fonduri europene, naţionale, precum şi din alte surse legale;
    c) de administrare, prin care se asigură administrarea patrimoniului său, potrivit dispoziţiilor legale;
    d) de promovare a colaborării internaţionale în domeniul său de activitate.


    ART. 3
    Centrul are următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi dezvoltă concepte, doctrine, metodologii de lucru, standarde şi instrumente de lucru în domeniul rezilienţei;
    b) analizează evoluţii globale transversale pentru dezvoltarea instrumentelor de anticipare strategică în vederea ameliorării riscurilor care pot afecta rezilienţa societală, în context european şi euroatlantic;
    c) desfăşoară activităţi de cercetare în domeniul rezilienţei, anticipării strategice şi evaluării de risc;
    d) asigură consultanţă de specialitate în dezvoltarea politicilor publice în domeniul rezilienţei, inclusiv la elaborarea unor documente programatice sau operaţionale;
    e) furnizează expertiză în domeniul rezilienţei;
    f) dezvoltă şi furnizează programe de pregătire profesională în domeniul rezilienţei;
    g) asigură consultanţă în etapa postdezastru sau situaţie de criză, în vederea revenirii cât mai rapide la starea de normalitate;
    h) dezvoltă şi gestionează reţele naţionale şi internaţionale de experţi şi practicieni, în vederea creşterii rezilienţei;
    i) elaborează şi implementează programe de colaborare cu mediul academic naţional şi internaţional;
    j) participă, la cerere, la planificarea şi elaborarea scenariilor exerciţiilor naţionale şi internaţionale în domeniul rezilienţei, găzduite de România;
    k) participă, la cerere, la planificarea şi elaborarea scenariilor exerciţiilor internaţionale, găzduite de state partenere, la care participă România;
    l) dezvoltă platforme pentru schimbul de informaţii în domeniu, cu parteneri publici, civili şi militari, academici şi ai societăţii civile din statele aliate din Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi Uniunea Europeană (UE);
    m) asigură sprijin şi facilitează atât schimbul de informaţii, la nivel de experţi, respectiv la nivel decizional, cât şi informarea publică, după caz;
    n) dezvoltă şi gestionează baze de date referitoare la lecţii învăţate şi bune practici în domeniul rezilienţei, identificate pe plan naţional şi internaţional;
    o) organizează, pe bază de concursuri de proiecte, realizarea unor studii în domeniul rezilienţei;
    p) participă la concursuri de proiecte pentru realizarea unor studii în domeniul rezilienţei;
    q) derulează campanii de informare, educare şi popularizare privind rolul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, Uniunii Europene şi al instituţiilor naţionale responsabile pe linie de descurajare şi pregătire civilă pentru gestionarea crizelor nonmilitare;
    r) asigură vizibilitate acţiunilor în domeniul rezilienţei;
    s) facilitează transferul de expertiză între instituţiile şi autorităţile publice din România şi instituţiile şi autorităţile publice din statele Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, Uniunii Europene şi partenere;
    ş) facilitează transferul de expertiză între mediul de afaceri, societatea civilă şi comunitatea academică din România şi mediul de afaceri, societatea civilă şi comunitatea academică din statele Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, Uniunii Europene şi partenere;
    t) încheie protocoale de colaborare, acorduri de cooperare şi memorandumuri de înţelegere în domeniul rezilienţei, cu aprobarea prealabilă a ministrului afacerilor externe;
    ţ) încheie memorandumuri de înţelegere şi acorduri tehnice cu privire la participarea unor state ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, Uniunii Europene şi partenere, inclusiv a unor experţi din aceste state, la activităţile Centrului, cu aprobarea prealabilă a ministrului afacerilor externe;
    u) raportează anual şi ori de câte ori este necesar, la cererea ministrului afacerilor externe, activităţile de cercetare, planificare, pregătire profesională şi cooperare internaţională, realizate în domeniul rezilienţei;
    v) participă la implementarea obiectivelor de politică externă stabilite de M.A.E;
    w) editează publicaţii;
    x) îndeplineşte orice alte activităţi în domeniul rezilienţei stabilite de ministrul afacerilor externe, în limita atribuţiilor specifice.


    ART. 4
    (1) Centrul este condus de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului afacerilor externe.
    (2) Preşedintele răspunde în faţa ministrului afacerilor externe pentru întreaga activitate a Centrului.
    (3) Preşedintele reprezintă Centrul în raporturile cu celelalte autorităţi şi instituţii publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.
    (4) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, preşedintele Centrului emite ordine şi instrucţiuni cu caracter normativ şi individual.
    (5) Actele administrative cu caracter normativ neclasificate emise de preşedintele Centrului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (6) În cadrul Centrului îşi desfăşoară activitatea un secretar general, numit potrivit legii.
    (7) Secretarul general exercită atribuţiile stabilite de lege, coordonează Departamentul financiar, logistic şi resurse umane şi poate îndeplini şi alte sarcini încredinţate de preşedintele Centrului.
    (8) Preşedintele poate delega atribuţiile prevăzute la alin. (3) vicepreşedintelui, secretarului general şi/sau altor persoane cu funcţii de conducere din cadrul Centrului, în raport cu obiectul delegării, în condiţiile legii.
    (9) Atribuţiile vicepreşedintelui se stabilesc prin ordin al preşedintelui.
    (10) Preşedintele Centrului este ordonator terţiar de credite.
    (11) Preşedintele poate delega calitatea de ordonator terţiar de credite vicepreşedintelui şi/sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin ordin al preşedintelui Centrului se vor preciza limitele şi condiţiile delegării.
    (12) Conducerea Centrului beneficiază de sprijinul ştiinţific oferit de Consiliul consultativ al Centrului.
    (13) Din Consiliul consultativ al Centrului pot face parte reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor naţionale şi internaţionale, precum şi experţi din universităţi şi instituţii de cercetare din România şi statele partenere.
    (14) Membrii Consiliului consultativ sunt numiţi de ministrul afacerilor externe la propunerea preşedintelui Centrului.

    ART. 5
    (1) Structura organizatorică a Centrului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul organigramei, prin ordin al preşedintelui Centrului, se pot organiza servicii şi birouri, în condiţiile prevăzute de lege.
    (2) Preşedintele poate înfiinţa, organiza şi desfiinţa, prin ordin, grupuri de lucru pentru realizarea unor activităţi sau operaţiuni în domeniile de competenţă ale Centrului.
    (3) Pentru realizarea obiectivelor Centrului sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, preşedintele poate constitui, prin ordin, pe perioade determinate, consilii de experţi sau colective de lucru formate din specialişti.
    (4) Prin ordin al preşedintelui se aprobă statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului şi regulamentul de ordine interioară, în condiţiile legii.
    (5) Numărul maxim de posturi din cadrul Centrului este de 70, exclusiv demnitarii şi cabinetele acestora.
    (6) Personalul Centrului se poate compune din: personal diplomatic şi consular, personal contractual încadrat pe funcţii de execuţie specifice M.A.E., funcţionari publici cu statut special, cadre militare în activitate şi alte categorii de personal contractual.
    (7) În cadrul Centrului pot activa experţi străini, fără afectarea schemei de personal aprobate pentru activitatea de bază şi a fondului de salarii al Centrului.
    (8) Statutul experţilor străini care activează în cadrul Centrului este stabilit prin memorandumuri de înţelegere şi acorduri tehnice încheiate în acest scop cu instituţiile statelor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, Uniunii Europene şi partenere care contribuie la activităţile Centrului.
    (9) Ocuparea posturilor vacante din cadrul Centrului se realizează prin concurs, prin detaşare sau prin transfer, în condiţiile legii.
    (10) Salarizarea personalului Centrului se face în condiţiile legislaţiei aplicabile personalului plătit din fonduri publice.
    (11) Pentru acoperirea necesarului de personal specializat din Centru, detaşarea sau încadrarea pe perioadă determinată se face pe durata prevăzută de legislaţia în vigoare. Persoanele detaşate vor fi salarizate în conformitate cu sistemul de salarizare aplicabil personalului plătit din fonduri publice aferent fiecărei categorii de personal.
    (12) Pentru realizarea activităţilor de cercetare şi formare profesională, Centrul poate folosi, pe bază de contracte de prestări de servicii, experţi ai universităţilor şi institutelor de cercetare din ţară sau străinătate.

    ART. 6
    (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Centrului se asigură integral de la bugetul de stat.
    (2) Centrul poate dobândi bunuri mobile sau imobile, în condiţiile legii.

    ART. 7
    Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 22^1
    În subordinea M.A.E. funcţionează Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienţă, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică. Activitatea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă se finanţează integral de la bugetul de stat."

    2. La anexa nr. 3, la punctul I, după liniuţa care devine subpunctul 1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2, cu următorul cuprins:
    "2. Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienţă (70 de posturi, exclusiv demnitarii şi cabinetele acestora)"

                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Tiberiu Horaţiu Gorun
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 19 mai 2021.
    Nr. 565.
    ANEXA 1

    ^1 Anexa este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă
 (a se vedea imaginea asociată)

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016