Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 338 din 30 aprilie 2020  pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 338 din 30 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 355 din 4 mai 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 8 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează în condiţiile prevăzute la art. 222 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. La articolul 5 alineatul (1), punctele 12,26, 31, 32, 40 şi 47^2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "12. elaborează proiectul normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru, potrivit prevederilor art. 229 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS;
    ..................................................................
26. derulează programele naţionale de sănătate curative, aprobate prin hotărâre a Guvernului şi finanţate din bugetul Fondului, în condiţiile legii;
    ..................................................................
31. evaluează satisfacţia asiguraţilor privind serviciile medicale furnizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, pe baza chestionarelor şi a metodologiei, aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS;
32. iniţiază, negociază şi încheie cu instituţii similare documente de cooperare internaţională în domeniul său de activitate, potrivit dispoziţiilor titlului VIII din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi derulează programe finanţate de organisme internaţionale având ca specific asigurările de sănătate;
    ..................................................................
40. asigură aplicarea unitară a modalităţilor de acordare a asistenţei medicale cetăţenilor statelor cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii;
    ..................................................................
47^2. asigură rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, la care România este parte. Rambursarea este efectuată de CAS în calitate de instituţii competente, prin intermediul CNAS, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS;"

    3. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 32^1, cu următorul cuprins:
    "32^1. încheie convenţii de cooperare şi finanţare de programe cu organisme internaţionale;"

    4. La articolul 5 alineatul (1), punctul 44 se abrogă.
    5. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 47^3 se introduc cinci noi puncte, punctele 47^4-47^8, cu următorul cuprins:
    "47^4. asigură recuperarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, la care România este parte. Recuperarea este efectuată prin intermediul CNAS, în baza formularelor specifice întocmite de casele de asigurări de sănătate în calitate de instituţii de la locul de şedere/reşedinţă, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS;
47^5. furnizează informaţii pacienţilor în domeniul asistenţei medicale transfrontaliere;
47^6. centralizează activitatea caselor de asigurări cu privire la rambursarea asistenţei medicale transfrontaliere;
47^7. verifică concordanţa dintre rapoartele transmise de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi rapoartele prevăzute în contractul încheiat de CNAS cu această instituţie;
47^8. aprobă prin ordin criteriile privind înfiinţarea de oficii de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul oraşelor, al municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti;"

    6. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 11^1
    CNAS solicită instituţiilor, autorităţilor, organizaţiilor patronale şi organizaţiilor sindicale desemnarea reprezentanţilor în adunarea reprezentanţilor, potrivit prevederilor art. 283 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    7. La articolul 12 alineatul (2), punctul 21 se abrogă.
    8. La articolul 24, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. asigură comunicarea cu Adunarea reprezentanţilor CNAS, Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, cu instituţiile statului care desemnează membri în consiliul de administraţie al CNAS, precum şi cu organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional potrivit prevederilor art. 51 şi 71 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;"

    9. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    Mandatul vicepreşedintelui încetează la expirarea acestuia, prin demisie, prin deces sau prin revocare de către consiliul de administraţie, cu votul a cel puţin două treimi din numărul de membri al acestuia, astfel cum este prevăzut la art. 286 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de legislaţia muncii."

    10. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    Pentru asigurarea conducerii executive a CNAS, directorul general încheie un contract de management cu CNAS, care cuprinde standarde de performanţă şi indicatori de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, aprobate prin ordin al preşedintelui CNAS, şi care se supune cerinţelor specifice reglementate de Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi regulilor generale referitoare la mandat prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare."

    11. La articolul 26^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26^1
    (1) Ocuparea postului de director general se face prin concurs pentru un mandat de 4 ani sau prin delegare pe o perioadă determinată, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. Directorul general se numeşte prin ordin al preşedintelui CNAS."

    12. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Directorul general al casei de asigurări, în calitate de manager al sistemului la nivel local, realizează planul de management urmărind execuţia indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă cuprinşi în contractul de management."

    13. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Contractul de management se încheie cu respectarea cerinţelor specifice prevăzute la art. 298 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    14. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Între CNAS şi directorul general al casei de asigurări de sănătate, manager al sistemului la nivel local, se încheie un contract de management pentru un mandat de 4 ani sau prin delegare, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. Contractul conţine standarde de performanţă şi indicatori de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, iar modelul acestuia se avizează de consiliul de administraţie al CNAS."

    15. La articolul 33 alineatul (6), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) la data împlinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, cu caracter excepţional, la împlinirea vârstei de 65 de ani, pentru salariata care optează în scris, în termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare pentru continuarea activităţii până la împlinirea respectivei vârste, precum şi pentru continuarea executării contractului de management;"

    16. La articolul 33 alineatul (6), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
    "l) la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II"

    17. La articolul 33, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare şi cu aprobarea preşedintelui CNAS, directorul general poate fi menţinut în aceeaşi funcţie maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a contractului de management, cu încadrarea în termenul de mandat prevăzut la alin. (2)."

    18. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    (1) Pe lângă CNAS funcţionează comisii de experţi pentru implementarea programelor naţionale de sănătate, finanţate din fond, precum şi alte activităţi stabilite prin ordin al preşedintelui CNAS.
    (2) Membrii comisiilor de experţi prevăzute la alin. (1) beneficiază de o indemnizaţie lunară de 1% din indemnizaţia preşedintelui CNAS, care se acordă proporţional cu numărul de participări efective la şedinţe. Indemnizaţiile şi cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea în comisiile de experţi sunt suportate de CNAS.
    (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi atribuţiile comisiilor de experţi se aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS."

    19. La articolul 40, punctul 7 se abrogă.


    ART. II
    În cuprinsul Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuiesc următoarele sintagme:
    - „Colegiul Medicilor Dentişti din România“ cu „Colegiul Medicilor Stomatologi din România“;
    – „colegiile judeţene ale medicilor dentişti“ cu „colegiile judeţene ale medicilor stomatologi“;
    – „dispozitive medicale“ cu „dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive“;
    – „vicepreşedinţi“ cu „vicepreşedinte“;
    – „preşedinte-director general“ cu „director general“;
    – „obiective“, „indicatori de performanţă“ şi „indicatori de performanţă generali şi specifici“ cu „standarde de performanţă şi indicatori de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate“.


    ART. III
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

    ART. IV
    Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 8 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Romică-Andrei Baciu,
                    secretar de stat
                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru

    Bucureşti, 30 aprilie 2020.
    Nr. 338.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016