Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 5 din 28 ianuarie 2018  privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut    Twitter Facebook

 HOTĂRÂRE nr. 5 din 28 ianuarie 2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut

EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 129 din 12 februarie 2018

    Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) şi ale art. 21 lit. c) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, coroborate cu prevederile art. 5 lit. c) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,
    în temeiul art. 35 şi art. 39 alin. (2) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,
    Consiliul naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunit în şedinţa din data de 28.01.2018, emite următoarea hotărâre:
    ART. 1
    (1) Colegiul Fizioterapeuţilor din România eliberează autorizaţia de liberă practică pentru persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie prevăzute la art. 11 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, denumită în continuare lege, indiferent dacă deţin sau nu o autorizaţie de liberă practică eliberată de instituţii publice autorizate anterior apariţiei legii.
    (2) Autorizaţia de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuţilor din România este prevăzută în anexa nr. 1.
    (3) Autorizaţia de liberă practică este valabilă până la data de 31 decembrie 2018.

    ART. 2
    Autorizaţiile de liberă practică eliberate de instituţiile publice autorizate anterior apariţiei legii îşi încetează valabilitatea în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.

    ART. 3
    Autorizaţia de liberă practică pentru persoanele posesoare ale unui titlu oficial de calificare în fizioterapie, prevăzut la art. 11 lit. a), c) şi d) din lege, se acordă de către colegiul teritorial din raza căruia solicitantul îşi desfăşoară sau urmează să îşi desfăşoare activitatea.

    ART. 4
    Pentru obţinerea autorizaţiei de liberă practică de către persoanele posesoare ale unui titlu oficial de calificare în fizioterapie, prevăzut la art. 11 lit. a), c) şi d) din lege, şi pentru înscrierea acestora ca membru în Colegiul Fizioterapeuţilor din România sunt necesare următoarele documente:
    a) documente de studii care atestă formarea în profesie [diplomă de licenţă sau adeverinţă în specializările prevăzute la art. 11 lit. a), c) şi d) din lege - original şi copie];
    b) certificat de cazier judiciar - original;
    c) certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni - original;
    d) cerere de înscriere - prevăzută în anexa nr. 2;
    e) carte de identitate - copie;
    f) certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul - copie;
    g) declaraţie pe propria răspundere că nu exercită profesia, dacă este cazul, prevăzută în anexa nr. 3;
    h) dovada achitării taxei de înscriere în Colegiul Fizioterapeuţilor din România şi a cotizaţiei anuale;
    i) asigurarea pentru răspundere civilă profesională;
    j) pentru cei care profesează în domeniul fizioterapiei, adeverinţă de la locul de muncă/dovada promovării în grad profesional, dacă este cazul.


    ART. 5
    Autorizaţia de liberă practică pentru persoanele posesoare ale certificatelor eliberate de autorităţile competente prevăzute la art. 9 din lege sau ale titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie prevăzute la art. 10 şi 11 lit. b) din lege se acordă de către colegiul teritorial din raza căruia solicitantul îşi desfăşoară sau urmează să îşi desfăşoare activitatea.

    ART. 6
    Pentru obţinerea autorizaţiei de liberă practică de către persoanele posesoare ale certificatelor eliberate de autorităţile competente prevăzute la art. 9 din lege sau ale titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie prevăzute la art. 10 şi 11 lit. b) din lege şi pentru înscrierea acestora ca membru în Colegiul Fizioterapeuţilor din România sunt necesare următoarele documente:
    a) dovada titlului oficial de calificare în fizioterapie recunoscut sau echivalat conform legislaţiei în vigoare;
    b) certificatul de conformitate în original, dacă este cazul - traducere legalizată şi apostilată unde este cazul;
    c) certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni - original;
    d) cerere de înscriere;
    e) carte de identitate sau paşaport - copie;
    f) certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul - copie;
    g) dovada achitării taxei de înscriere în Colegiul Fizioterapeuţilor din România şi a cotizaţiei anuale;
    h) certificat de atestare lingvistică pentru limba română, nivel B1;
    i) asigurarea pentru răspundere civilă profesională;
    j) autorizaţia de liberă practică din ţara de provenienţă - traducere legalizată şi apostilată dacă este cazul.


    ART. 7
    Documentele se depun la sediul colegiului teritorial al fizioterapeuţilor din raza căruia solicitantul îşi desfăşoară sau urmează să îşi desfăşoare activitatea şi sunt preluate de membrii desemnaţi ai consiliului teritorial al colegiului respectiv.

    ART. 8
    Colegiul teritorial, prin membrii desemnaţi ai consiliului teritorial, va elibera solicitantului, la depunerea documentelor, dovada cu numărul şi data înregistrării acestora.

    ART. 9
    În termen de maximum 15 zile de la înregistrarea documentelor, colegiul teritorial, prin membrii desemnaţi ai consiliului teritorial, va emite autorizaţia de liberă practică.

    ART. 10
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 11
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,
                    Elena Căciulan

    Bucureşti, 28 ianuarie 2018.
    Nr. 5.
    ANEXA 1

    COLEGIUL FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA
    Colegiul Fizioterapeuţilor ...................
    Nr. .............../......................................
    AUTORIZAŢIA DE LIBERĂ PRACTICĂ Nr. .............
    Colegiul Fizioterapeuţilor din România autorizează pe:
    ..........................................................................
    CNP ………………………………
    Absolvent al Universităţii ....................................................................................
    Facultatea ............................................................................................
    Programul de studii/Specializarea .....................................................................................
    posesor al titlului de licenţiat în ......................................................................................
    şi al Diplomei de licenţă seria .............................. nr. ...................../
    Adeverinţa de absolvire a examenului de licenţă nr. ............................................ din data .................../.............../................
    să practice profesia de fizioterapeut .........................../................................*) în unităţi autorizate de Ministerul Sănătăţii conform competenţelor dobândite, în conformitate cu Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România.──────────
    *) Se completează cu titlul menţionat pe diploma de licenţă/adeverinţa de absolvire a examenului de licenţă prevăzute la art. 11 din Legea nr. 229/2016 şi cu gradul profesional.
──────────

    Orice dispozitiv medical utilizat în desfăşurarea activităţilor autorizate trebuie înregistrat la Ministerul Sănătăţii, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezenta autorizaţie de liberă practică îşi pierde de drept valabilitatea la data de .........................../............/......................
    Nr. Registru unic al fizioterapeuţilor: .................................
    Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor ......................

    ANEXA 2

    CERERE DE ÎNSCRIERE
    Doamnă/Domnule preşedinte,
    Subsemnatul(a), ............................, identificat(ă) cu CI serie .............. nr. ............., domiciliat(ă) în localitatea ............................, str. ................................ nr. ....., bl. ......, sc. ....., ap. ....., sector ..../judeţ ................................., tel. ..................., e-mail ..........................., absolvent(ă) al/a ............................., cu Diploma seria ......... nr. ..............., angajat(ă) la ................................*), exercit profesia în regim independent ........................**), cu ocupaţia ..........................., vă rog să îmi aprobaţi cererea de înscriere în Colegiul Fizioterapeuţilor .........................***).
    Prin prezenta:
    - declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii că nu mă găsesc în vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute la art. 23 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România;
    – sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

      Data
    ………............………..
          Semnătura
    ………..........………….
──────────
      *) Se completează în cazul persoanelor care exercită profesia.
     **) Se completează forma de exercitare în regim independent a profesiei.
    ***) Se completează denumirea judeţului/judeţelor din regiunea teritorială de dezvoltare.
──────────

    ANEXA 3

    DECLARAŢIE
    Doamnă/Domnule preşedinte,
    Subsemnatul(a), ............................, identificat(ă) cu CI seria .......... nr. ........, domiciliat(ă) în localitatea ............................., str. ............................... nr. ....., bl. ......, sc. ....., ap. ....., sectorul ..../ judeţul ........................., tel.: ................, e-mail: ......................., absolvent(ă) al/a ...................., cu Diploma seria ......... nr. ............,
    declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii că nu sunt angajat pe postul de kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, profesor de cultură fizică medicală sau balneofiziokinetoterapeut şi nici nu sunt înregistrat la oficiul registrul comerţului sau la administraţiile finanţelor publice pentru forme de practică independentă.
    Data
    ……………………
    Semnătura
    ……………………
    ----


Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Altele, Alte Institutii,  HOTĂRÂRE nr. 5 din 28 ianuarie 2018

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice